NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR De partijbegrafenis van Hauptdienst- leiter Schmidt. Draverijen alom in den lande. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagcn: Laan .01. Telefoon 144 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 5 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 153. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. B(j contract binnen een'jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Plechtige bijzetiing fe Ad unster. In de historische stad Munster in Westfalen, waar hij jaren lang gewerkt heeft, had Vrijdagmiddag de door den Führer •bevolen partijbegrafenis plaats van den tijdens een dienstreis door een tragisch ongeval om het leven gekomen Hauptdienst- leiter Fr. Schmidt, Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanden en General-Kymmissar Z.B.V. In het slot te Munster stond het stoffelijk overschot opge baard. Aan de baar hadden oude strijdgenooten een eerewacht betrokken. De baar was gedekt met de hakenkruisvlag, waarop de pet van den overledene rustte. Wie er waren. Bii het begin der plechtigheid be traden de zaal: de weduwe met de kinderen en de ouders van den over ledene. Reichsleiter Bormann. de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Rijksminister Seiss Inquart met zijn naaste mede werkers. w.o. Commissaris-Generaal S.S. ObergruDDenführer en General der Polizei Rauter en de vertegen woordiger van den door dienst ver hinderden Commissaris-Generaal dr. Wimmer. voorts de vertegenwoordiger van den Wehrmachtbefelhshaber in Nederl. Gauleiter en Reichsstatt- halter dr. Alfred Mever. Staatssekre- tar Gutterer. als vertegenwoordiger van Rijksminister dr. Göbbels. Ge- sandter Bene. als vertegenwoordiger van Rijksminister von RibbentroD en legatieraad Nobile Fernari. leider van den keizerlijk-koninklijken Italiaan- schen consulairen dienst in Neder land. als vertegenwoordiger van am bassadeur Alfieri. alsmede vertegen woordigers van het Italiaansche F-as- do. Aan het hoofd van de afvaardi ging der NSB stonden de leidei* Mus- sert en diens plaatsvervanger van Geelkerken. Verder waren tal van vertegenwoordigers van partij, weer macht en staat, waaronder vele. die den overledene hadden gekend uit zijn werkzaamheid -in Munster en in Nederland bijeengekomen om hem de laatste eer te bewijzen. Op het slotplein voor den ingang hadden zich formaties van partij en weermacht opgesteld. Voor de rouw- parade waren gecommandeerd, een eerecompagnie van de S.A. Standarte Feldherrnhalle rnet muziekkorps, en een eenheid van het leger en van de Luftwaffe. Ook het politieke leider- korps van de gouw Westfalen-Nord stond daar met de vaandels aange-. treden. Toespraak van Gauleiter dr. Meyer. De rouwplechtigheid vijig aan met treurmuziek uit de Götterdammerung van Richard Wagner, uitgevoerd door het stedelijk orkest van Münster. Vervolgens sprak Gauleiter dr. Meyer woorden van afscheid. In zijn toespraak gaf hij een schets van het le ven van den overledene, dien hij schilderde als een hard en vastberaden strijder, de steeds bereid was zich voor de zege der nationaal-socialistische ge dachte in te zetten. Beslissend, voor diens levensweg was zijn eerste ont moeting in Ingelstadt als soldaat van een pionierregiment der toenmalige Reichswehr. met Adoif Hitier. Toen be sloot de jonge soldaat politiek strijder te worden. De zege van de nationaal- socialistische beweging werd zijn le vensdoel. De machtsovername stelde den natio- naal-socialist Fritz Schmidt voor een zeer zware taak. waarvan hij zich met groot succes kweet. Uitvoerig stond spr. vervolgens stil bij dat deel van diens leven doorgebracht in Münster als Gaupropagandaleiter en Lei ter des Reichspropagandaamtes Westfalen- Nord. Hij ontvouwde een onvermoeide werkzaamheid en bevorderde de cul- tureele belangen van het hem toev trouwde gebied in het bijzonder. Daarnaast was Schmidt een overtuigd en bezielend propagandist en een rede naar vari strijdlustig allure. Begonnen als eenvoudig S.A.-man heeft hij zoo de hoog ste posten in partij en staat bereikt. Ten slotte prees spreker den overledene als een waardevol nationaal-socialist, wiens geheele leven een aaneenschake ling van arbeid en strijd is geweest en die zich geheel voor Duitschland heeft opge- Offe Den Führer en het Duitsche volk is hij trouw geweest tot in den dood. Gauleiter Meyer besloot met bij deze baar de belofte uit te spreken, dat de strijd, waaraan de overledene zijn leven gewijd heeft, tot een zegenrijk einde zal worden uitgevochten, totdat de vijand en daaronder als voornaamste tegenstander het Jodendom op de knieën gedwongen is. De Rijkscommissaris stelde, zooals hij het reeds in zijn rede tijdens de rouw- plechtigheid ter nagedachtenis van den overleden Hauptdienstleiter in den Die rentuin te 's-Gravenhage had gedaan, dezen als voorbeeld van nationaal-socia listische plichtsvervulling. En hij noem de hem een man, die zijn krachten en zijn gezondheid niet spaarde bij den in zet voor de beweging en voor Duitsch land. Hij herinnerde daarbij aan de groote politieke ervaring, die Schmidt tijdens zijn loopbaan had op gedaan. Deze politieke ervaring stelde hem In staat /de moeilijkste vraagstuk ken op te lossen. Verder herdacht de Rijkscommissaris de verdiensten die Hauptdienstleiter Schmidt zich als Lei ter van het Arbeitsbereich der N.S.D. A.P. in den Niederlanden heeft ver worven op het gebied der politieke wilsvorming. In deze functie was hij de wegbereider voor het nationaal-so- cialisme als de levenshouding van den Germaanschen mensch. In dit opzicht is hij voorgegaan en heeft hij gestre den in het voorste gelid. Daarbij was zijn streven er vooral op gericht het daarheen te leiden, dat de nationaal- socialisten in Nederland onder alle om standigheden in onwrikbare gemeen schap bijeen zouden staan. Voor dit doel heeft de overledene in ontelbare bijeenkomsten het woord gevoerd. Zijn willen blijft voor ons een nalatenschap. De Rijkscommissaris besloot zijn toe spraak met den overleden Hauptdienst leiter toe te voegen: - ..Gij hebt aan Uw opdracht vol daan. Als politiek Führer voeldet gij U verantwoordelijk en waart gij een strijdvaardig, trouw en waarachtig nationaal-socialist. Wij Duitsche en Nederlandsche nationaal-socialisten voelen ons bij deze baar verbonden door Uw werk en Uw willen. wij sluiten de gelederen en marcheeren verder. De overledene zal bij ons zijn op den dag van de zege." Naar het kerkhof Nadat de Rijkscommissaris aan den voet van de baar den grooten krans van den Führer had neergelegd, speel de de muziekkapel het lied van den Goeden Kameraad en negen de va nen -voor een laatsten groet. Onder de tonen van het Volkslied en den Treur- marsch uit de Eroïc? werd de baar uit het slot gedragen en geplaatst op een met paarden bespannen, affuit. Vervol gens zette zich de rouwstoet in bewe ging vóór de parade door het inwen dige der stad, welker bevolking den overledene de laatste eer bewees. Op het schitterend aan den rand van het bosch gelegen nieuwe kerkhof traden de formaties nog eenmaal aan ter eere vau Hauptdienstleiter Schmidt, terwijl de rouwstoet zich rondom de open groeve schaarde. Een vertegenwoordi ger van de oude garde van de gouw Westfalen-Nord richtte tot zijn strijd makker hartelijke woorden van af scheid, welke eindigden met de gelofte, dat de kameraden van den doode voor zijn gezin steeds een krachtige steun zouden zijn in het bewustzijn, dat de doode zou voortleven in zijn zonei). Den soldaat der beweging gold het saluut van de eerecompagnie der SA- Standarte Feldherrnhalle. Behalve de groote krans van den Führer dekten eveneens de baar kran sen van Rijksminister dr.** Göbbels, Rijksleider Bormann. Rijksperschef dr. Dietrich. Gouwleider dr Meyer, Rijks- organisatieleider dr. Ley, Rijksminis ter Seyss-Inquart. den Leider van het Nederlandsche volk Mussert en Fascio, Doodvonnissen voltrokken. Officieel wordt medegedeeld: De beide Nederlanders Douwinus Jaqse en Karei Walet zyn bi von nis van het Duitsche Obergericht van 18 Mei 1943 wegens sabotage ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De beide veroordeelden hebben actie gevoerd voor de illegale C.P. N. en ten slotte deelgenomen aan drie aanslagen met ontplofbare stof fen te Amsterdam. De drie Belgen Harry Volders, Jean P. Wathiong en Raoul J. C. Thys zijn bij vonnis van het Duitsche Obergericht in het bezette Belgische gebied van 11 Mei 1943 wegens ver boden wapenbezit en zwaren roof ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De drie daders hebben gemaskerd en voorzien van vuurwapenen in Fe bruari 1943 een roofoverval gepleegd op een hofstede aan de Belgisch-Ne- derlandsche grens en daarbij de overvallenen geboeid en op rnwe wijze mishandeld. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 8.13 uur, onder 23.46 ui 10 Juli: Eerste kwartier. De Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss-Inquart, brengt een laatsten groet aan Hen overleden Hauptdienstleiter. Generalkommissar Fritz Schmidt, tijdens de Partijbcgratenis. welke Vrijdag te Münster plaats heelt gevonden SS Blldber. Fritz Hoffmann-Stapf-Pax m Professor Herras Niels, de componist van vele bekende soldatenmarschen en -liedjes, xal op 7 Juli a.s. in de Apollohal te Amsterdam in het kader van een door KdF georganiseerde uit voering met het orkest van den RAD concerteeren Staof-Pax n» Zware vijandelijke vliegtuig- verliezen. Keulen opnieuw gebombardeerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER. 4 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Lagunengebied van het Koe- banbruggehoofd werd het front in weerwil van groote terreinmoeilijkhe den en vijandelijk verzet vooruit ge schoven. Aan de overige deelen van het Oostelijke front wordt plaatselijke ac tiviteit van stoottroepen bij Lissitsjansk en ten Zuidwesten van Welikije Loekl gemeld. De luchtmacht bombardeerde in den afgeloopen nacht met sterke formaties zware gevechtsvliegtuigen de Bolsje wistische ravitailteeringssteunpunten Jelez en Waloeiki. Bij den afweer van vijandelijke lucht aanvallen op Italiaansch gebied leed de vijand gisteren zware verliezen. In to taal werden 50 Britsch-Amerlkaansche vliegtuigen vernietigd, waarvan alleen 20 door de Duitsche luchtmacht. Twee Duitsche jagers worden vermist. Sterke formaties Britsche bom menwerpers vielen in deD afgeloo pen nacht opnieuw de stad Keulen aan. Door talrijke brisant- en brandbommen ontstonden weer ver liezen onder dc bevolking en nieu we verwoestingen in verschillende deelen der stad. Strijdkrachten van de luchtverdediging vernietigden volgens de voorloopige opgaven 37 bommenwerpers. Drie andere vlieg tuigen werden gisteren boven de bezette gebieden in het Westen neergeschoten. In het weermachtbericht van Zater dag werd ook reeds melding gemaakt van zware vijandelijke vliegtuigverlie- zen in het Middellandsche Zeegebied; in den loop van Vrijdag werden hier niet minder dan 30 toestellen neerge haald. In de maand Juni werden boven Duitschland en de bezette Westelij ke gebieden door de luchtmacht en de marine 614 Britsche en Amcri- kaansche vliegtuigen neergeschoten, waaronder 408 viermotorige bom bardementsmachines. De ouders van den overleden Hauptdienstleiter. Generalkommissar Frita Schmidt bij de Partijbegrafenis, welke Vrijdag te Münster plaats vond SS Bildber. Fritz Hoffraann-Sfapf-Pax m I Kilo extra Aardappelen Daar de aanvoer van aardappelen thans onverwacht groot Is, ls het mogelijk, voor éénmaal een extra rantsoen aardappelen van l kg. beschikbaar te stellen. Ir --—band hier'-'"*'- \lge- meen 599 van de bonkaart voor Voedings middelen van 5 tot en met 10 Juli a.s recht op het koopen van l kg. aardap pelen. KAMPIOENSCHAPPEN N. .T. 8. Zaterdag zijn onder groote publieke belangstelling op het Hilversumsehc gemeente sportpark de athletiekkam- pioenschappen van het gewest Noord- Holland van den Nationalen Jeugd storm gehouden. De verschillende stre ken lpverden feilen strijd. waaTbij tenslotte Gooi-Zuid als ed»ste eindigde, met totaal 142 punten. Tweede van de II deelnemende streekploegen werd Meerlanden met 117 punten. 3. Haar lem met 94 punten, 4. Gool-Noord met 89 punten en 5. Zaanland met 40 pt. DE LUCHTAANVALLEN OP ITALIë. Blijkens de Italiaansche weermacht- berichten zijn in den loop van Zaterdag toestellen van de Britsch-Ameri- kaansche luchtmacht neergehaald. On der de burgerbevolking vielen Vrijdag 45 dooden en 94 gewonden te betreu ren. Zaterdag was de in de aange vallen plaatsen ontstane schade vol komen onbeteekenend. Ook het aan tal slachtoffers onder de burgerbevol king was gering. Omwisseling van oude textiel punten. 's-GRAVENHAGE. 3 Juli. Arbei ders, die in het buitenland werkzaam zijn en uit dien hoofde hun distributie- stamkaart en overige distributiebeschei den bij den distributiedienst hebben ingeleverd, kunnen na 11 Juli 1943 op door de distributiediensten nader te be palen tijdstippen de oude punten van de textielkaart 2e en/of 3e serie, welke zich in onbeschadigde toestand aan de kaart moeten bevinden, tegen T-punten omwisselen. Bij de inwisseling dienen de arbei ders een werkgevers verklaring of een bewijs van het gewestelijk arbeidsbu reau over te leggen, waaruit blijkt, dat zij inderdaad in het buitenland werk zaam zijn. De distributiediensten zullen eerst dan tot uitreiking van de T-punten overgaan, wanneer gebleken is, dat het nummer der oude textiekaart gelijk is aan het nummer van de opgelegde dis tributiestamkaart van den betrokken arbeider. De mogelijkheid staat open, dat "fa milieleden van bovenbedoelde arbe,- ders voor deze arbeiders op dezelfde voorwaarden de oude punten ter inwis seling aan de distributiediensten aan bieden. De Rijkscommissaris heeft den burgemeester van Brille en Oostvoor- ne, den heer J. G. van Houten, be noemd tot burgemeester van Dordrecht. .Welkom" keerde f 45.80 uit en „Boy Scott" zelfs f 51.80! GOEDE DRAFSPORT. Alkmaar. Hoorn, Duindigt en Leeuwarden hebben gedurende het jongste week-einde hun draverijen gehad en overal heeft men kun nen genieten van goede drafsport. Weliswaar was de opkomst hier en daar niet zoo groot als normaal het geval is, doch dit deed gelukkig nergens afbreuk aan de spanning en aan. het verloop der draverijen. Wat de toto betreft, over het al gemeen waren de uïtkeerigen nor maal. al mogen eenige uitzonde ringen speciaal genoemd worden. Zoo noteerde „Welkom" in Hoorn in de C.-draverij definitief ƒ45.80, „Popriano" ^p Duindigt 16.90, „Boy Scott" in Leeuwarden defini tief ƒ51.80 winnend en ƒ38.30 plaats. Alkmaar trok Zaterdag een 5000 man publiek. De uitslagen waren hier: Aardbeienprijs: 1. In stalverband Eton Brewer en Don Brewer. 3. Em ma Harvester. Toto: winnend ƒ3.30. plaats ƒ1.50, ƒ6.50 en 2.50. Aalbessenprijs: 1. Freddy Scott. 2. Bon Esprit. 3. Dorien Toto: winnend ƒ2—, plaats ƒ1.40,-ƒ2.— en ƒ9.10. Kersenprijs: Eerste heat: 1. Domina. 2. Claudy O. 3. Douglas H. Toto: win nend 1.70, plaats 1.50, 2.50 en f 1-70. Tweede heat: 1. Domina. 2. Caid. 3 Elisabeth. Toto winnend ƒ1.70, pl. ƒ1.40. ƒ2.20 en ƒ5.40. Toto def. Domina winnend 2 plaats ƒ1.40. Caid pla&iS f 1.60 en Eli sabeth plaats 2.70. Frjmbozenprijs. 1. Zampa V. N. Z. 2. Feldstecher. 3. Admiraal Qui. Toto winnend ƒ9.10. plaats ƒ2.30, ƒ2.30 en 4.50. Pruimenprijs: Kortebaandraverij. Ie serie: 1. G. de Mascotte. Toto win nend ƒ1.20. 2e serie: 1. Ciamphie Scott. Toto winnend 1.10. 3e seri^ 1. Xave- BEKENDMAKING 15, 16,17 en 18 R. I. opgeroepen Oproepdata 12, 13, 15 en 16 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagblad per* gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, wordèn bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier'van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde fornfitties, voorzoover het in Mei 1940 in werkeJyken militairen dienst was. Zü moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager", Amersfoort, Zonnebloemstraat: le van hen, die behoorden tot het 15e Regiment Infanterie en zijn oorlogson derd eelen degenen, die geboren zyn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zjjn In de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli 1943; 2e van hen, die behoorden tot het 16e Regiment Infanterie en zijn oorlogsformaties: degenen, die geboren z(jn in de jaren 19241 tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zjjn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: le. Van hen, die behoorden tot het 17e Regiment Infanterie en zyp oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 13 Juli 1943; 2e. Van hen, die behoorden tot het 18e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 16 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten wórden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wte een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. Do gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in dc door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolgf geeft aan de oproèping van 'den Wehrmacht befehlsbaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die do betrokkenen by dergelijke pogingen steunen. rius. Toto winnend ƒ3.40. 4e se;-ie: 1. Bobichon. Toto winnend ƒ2.Finale: 1. Bobichon. Toto winnend 4.70. Toto def. Bobichon winnend 10.40, plaats 1.60 en Chiampie Scott plaats 1.30. Xaverius plaats ƒ2.10 en G. de Mas- cotta plaats f.30. In Hoorn was de belangstelling: Zondag groot. Hoewel het aantal in schrijvingen betrekkelijk klein was, deed dit geen afbreuk aan de spanning. De uitslagen waren: A-draverij: le serie: 1. Carla Scott. Totot 1.70. 2e serie; 1. Domina. Toto 1.70. 3e serie: 1. Emma Harvaster. Toto 4.30. 4e serie: 1. Bobichon To to 1.60. Finale: 1. Domina; 2. Bobichon: 3. Carla Scott; 4. Emma Harvester. Toto winend f 1.20. Toto def. winnend f 1.50; plaats f 1.70; Bobichon pl. f 1.50, Carla Scott pl. f 2.Emma Harvester pl. 8.10. b. Draverij: le serie: 1. Bobichon, Toto f 1.20. 2e serie: 1. Don Brewer met Diena res. Toto: Don Brewer f 1.60, Diena res f 0.60. 3e serie: Xaverius; Toto f 2.10. 4e se rie 1. Welkom. Toto ƒ1.30. Finale: 1 Bobichon 1 min. 9,8 sec. Toto f 2.70. 2. Welkom, 1 min. 10,2 sec., 3. Don Brewer; 4 Xaverius. Toto def. Bobi chon winnend f 2.40, plaats f 1.30. Wel kom pl. f 45.80, Don Brewer pl. f 2.60, Xaverius pl. f 1.40. C. Draverij: le serie: Edw. Anvill. Toto f 3.60. 2e serie: 1. Dienares, Toto f 1.30. 3e serie: 1. Xaverius, Toto f 1.40 4e serie: 1. Carla Scott, Toto f 1.50. Fi nale: T. Carla Scott. Toto 1.50, Fl- Dienares. 3. Xaverius. 4. Edward An- vill. Toto def. Carla Scott, winnend f 2.50, pl. f 1.50; Dienares, pl. f 1.40; Xaverius pl. f 1.30; Edward Anvill pl. f 3.-. De uitslagen van de courses op Duindigt waren: Peter Duffy-prijs: 1. Fanfare Nei»»- brewer. 2. Diana Guy. 3. Holland Han- nover. 4. Heny's Girl. Toto: winnend f 7.70, plaats f 1.20, f 1.20, f 1.30 en f 1.40. Premier Marsprijs: 1. Dirk Norton. 2. Colombine S. 3. Doctor Scott. Toto: winnend f 5.plaats f 2.30, f 1.90 en f 2.90. Ambyprijs: 1. Popriano. 2. Sgrdab. Toto: winnend f 16.90, plaats: F" 4.50 en f 1.80. Probstprijs: 1. Zampa van N.Z. 2. Zoon van David Guy en 3. Mesnil C. Toto: winnend: f 9.10, plaats: f 2.30, f 1.80 en f 8.40. Dominoprijs: 1. Rincee. 2. Rose Queen. Toto: winnend f 6.—, plaats f 2.— en f 1.40. Peter Voloprijs. le heat: 1. Flying Guy. 2. C. Albatros. 3. Dalver. Toto winnend f 4.40, plaats f 1.50, f 1.50 en f 1.D0. 2e heat: 1. Flying Guy. 2. Datver en 3. Evelin Hannover Toto: winnend f 3.—, plaats f 1.20,'f 1.30 en f 1.10. Heat definitief: 1. Flying Guy, 2 Dalver en 3. Evelyn Hannover. Toto: winnend: f 8.40, plaats f 1.90, f 1.90 en f 1.90. De Haagsche Ooievaar: 1. In stalver band Marjole en Elvirc. Toto: Elvire winnend f 1.80, plaats 1.70 en Mag- nor ƒ2.—. Patrick Duluthprijs: 1. Zoon van Da vid Gqy. 2. Zampa van N.Z.. 3. Akron B. Toto winnend 6.40, plaats 2.— f 1.90 en f 2.20 De courses te Leeuwarden hadden tot resultaat: Atlethaprijs: 1. Geluklooper, 2 Clemente, 3 Everdine, Toto winnend f 1.60, plaats f 1.40 en f 1.90. Ida's-prijs: 1. Fellow, 2. Anselor en 3 Bruno, Toto winnend f 2.80. Henriotprijs: le heat: 1. Duco Scott. 2. Goudster B., Toto .winnend f 6.90 pl. f 2.80 en f 1.90, 2e heat: 1. Duco Scott. 2. Ertda, Toto winnend f 3.70, plaats f 1.80 en f 4.80. Heat definitief: Duco Scott winnend f 6.90, plaats f 2.40 en Edda f 2.40. Derde ajnateursprijs: 1. General Locke 2 Anselor, Toto winnend f 8.70, plaats f 4.30 en f 2.90. Kortebaanprijs A: le serie: 1. Fryske Lee, Toto winnend Hea Scott f 1.70; 2e serie: 1. Bruno, Toto winnend f 1.30; 3e serie: 1. Goudster B, Toto winnend f 1.10; 4e serie: 1. Duco Scott, Toto winnend 6.80; finale: 1. Goudster B, 2. Bruno, Locke, Toto winnend f 2.30, 2e serie: 1. Fryske Lee, Toto winend Geluklooper en Bruno f 1.80. Kortebaanprijs B: le serie: General Locke. Toto winnend 2.30, 2e serie: 1. Fryske Lee. Toto winnend Geluklooper t 1.3e serie: 1. Boy Scott, Toto win nend f 2.80; 4e serie: 1. Fellow, Toto winnend f 2.—; finale: 1. Fryske Lee. Toto winnend f 5.80, 2. Boy Scott en 3. Fellow, Toto definitief: Boy Scott winnend f 51.80, plaats f 38.30 en Fellow plaats f 9.60. DE AMERIKAANSCHE MARINE- VERLIEZEN. Het Amerikaansche Departement van Marine maakt bekend, zoo meldt de Britsche berichtendienst, dat in den tijd van af Pearl Harbour de volgende verliezen door de Amerikaansche zee- strijdkrachten zijn geleden met inbe grip van de marine, infanterie en de manschappen der kustverdediging: to taal 27.023 man. nl. 8.163 dooden. 4 734 gewonden. 10.535 vermisten en 3.»1 krijgsgevangenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1