NOORD-HOLLAND „HET GAAT OM LEVEN EN DOOD". DAGBLAD VOOR Sikorski omgekomen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager ëdltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 6 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 154. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In de/c Editie 11 ct. per m.M. B(J contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheeie oplage op aanvrage. Rede van den Duce. 46 millioen parate krijgslieden staan gereed. Wat een capitulatie zou beteekenen. Tijdens de jongste bijeenkomst van het directorium van de fascistische partij in het Palazzo Venezia heeft de Duce een redevoering gehouden waarin hij na te hebben gewezen op het indrukwekkende aantal ingeschreven leden van de fascis tische partij, verklaarde, dat het feit dat hij in deze bijeenkomst het woord voerde zijn oorzaak vond in deh wensch te spre ken over de boodschap, die hem in Tor- lonia door den secretaris van de partij was overhandigd. Hij achtte het ge- wenscht deze aan 't volk bekend te ma ken, omdat de door het directorium van de partij geuite meeningen o6k de zijne waren. De reacties op deze boodschap, zoo zei- de de Duce, van buitenlandsche zijde, waren de gebruikelijke en het loont de moeite niet er zich mee bezig te houden. Men voert geen politiek met vijandelijke volken anders dan met het kanon. Schitterend voorbeeld. De Duce besprak allereerst de passage uit de boodschap, die betrekking had op de krachtige onderdrukking van elke po ging tot verzwakking van de moreele en materiëele eenheid van het volk. Deze is volmaakt, maar het Italiaansche volk verdient onze achting en onze liefde om dat het eenvoudig een schitterend voor beeld geeft. Het geeft ons zijn soldaten, zijn geld (de jongste leening bestond bij na uitsluitend uit kleine inschrijvingen) en blijft onverschrokken onder de bom bardementen. Er is één stad, die een* voorbeeld ge geven heeft: Napels, dat 73 bombarde menten heeft doorstaan. Er zjjn natuur lijk, zoo vervolgde de Duce, negatieve elementen, maar men kan niet beweren, dat in een volk van 46 millioen mciy sohen er niet duizend of honderddui zend zouden zijn, die om verschillende redenen onverdragclijk zijn buiten en behalve degenen, die werkelijk oppo sant zijn. Met betrekking tot het tweede punt van de boodschap inzake unificatie en strenge discipline van de industrieele productie, merkte de Duce op, dat in derdaad de krachten van de nationale economie aan een strenge' discipline moeten worden onderworpen. Men moet den moed hebben alle industrie ën. die geen reden van bestaan meer hebben, op te ruimen. Ten aanzien van het punt van de boodschap, dat betrekking heeft op de bestuursinstellingen, zeide de Duce, dat men van de Italiaansche bureaucra tie geen soort spreekbuis moet maken en de bureaucraten op de beklaagdenbank moet zetten, waneer de zaken nietvol- mfakt marcheeren. Men moet Jbstla functionnarissen niet met bureaucratie verwarren. De 150.000 spoorwegarbei ders, de 30.000 employc's van de P.T.T. de 120.000 onderwijzers en onderwijzer essen, de 12.000 magistraten, kanseliers en andere soortgelijke categorieën kan men geen bureaucraten noemen. De werkelijke bureaucratie kan vol gens mij, op een of andere wijze, hoe dan ook, invloed uitoefenen op de poli tieke en economische richtlijnen van den -6taat. De bureaucratie blijft aldus beperkt tot eenige tientallen personen. Ik geloof, dat het er niet veel zijn. Wat de rest van de Italiaansche bureaucra tie betreft, ik ben het hoofd daarvan en lk beschouw mij als «en van d? ijverig ste employé's van den staat. In 21 jaar heb ik nog nooit een enkel dossier zoek gemaakt, hoe onbeteekenend het ook was en 's avonds zijn alle dossiers van mijn bureau verdwenen. Ik maak veel gebruik van da telefoon De bureaucratie moet, om snel te kunnen .werken, gebruik maken van de.moderne middelen, die techniek en wetenschap haar in overvloed bieden. Echter dient opgemerkt te worden, dat de Italiaansche bureaucratie het minst talrijk is van alle landen, de minst betaalde, de eerlijkste en dat zij een te geringe medewerking onder vindt van het publiek. De repatrieering van vreemdelingen. Ten opzichte van het gedeelte van de boodschap omtrent repatrieering van vreemdelingen zeide de Duce, dat het aantal vreemdelingen in Italië 110.000 bedroeg, waarvan er zeer veel werden gerepatrieerd, anderen in concentratie kampen gebracht. De federale secreta rissen in de provincies moeten niet al leen de vreemdelingen bewaken, maar ook toezicht houden op de behandeling van de gevangenen. Allen, die uit ge vangenschap terugkomen, vertellen wer kelijk verschrikkelijke dingen met be trekking tot de geraffineerde wreedheid van de Engelschen, die ondanks hun ui terlijk vernis een volk van struikroo- vers zijn gebleven, een volk, dat de we reld te vuur en te zwaard heeft ver overd, dat geheeie bevolkingen vai. mil- hoenen en millioen en mejischen heeft ernietigd en dat een oorlog heeft ge voerd om de Chineesche regeering te verplichten de Chineesche bevolking 't opiumgebruik toe te staan. De verplichte arbeid. Het laatste punt van de boodschap handelt over den verplichten arbeid. Hieromtrent zeide de Duce, dat alle ma teriaal, waarover het land beschikt, ge bruikt moet worden. Er zijn pogingen ondernomen met min of meer gelukkig resultaat, maar wat betreft de Joden bijvoorbeeld heeft men nog niet veel gedaan. Het is duidelijk, dat alle man lijke en vrouwelijke energie moet wor den aangewend. Geen alternatief. Omtrent de door den partijsecretaris gestelde vraag met betrekking" tot de Standaardgarde" zei de Duce, dat de ze garde geen tweede militie kan zijn, want de militie was en is werkelijk de .gewapende garde van de revolutie" en 'erdient de bewondering van het Itali aansche volk. Zij heeft zich met roem overladen op alle slagvelden, waar zij hééft gestreden. Zij bestaat thans uit ee nige honderdduizenden mannen. Alle leden van de partij moeten er an overtuigd zijn, dat deze oorlog geen alternatief kent dan hem voort te zetten tot aan de overwinning. Of wel wint, zooals ik vast geloof met de kameraden van dc spil van het vier- mogendhedenverdrag, of Italië zal een onteerenden vrede moeten sluiten, die het naar de vierde of vijfde plaats on der de mogendheden brengt. Wat capitulatie zou beteekenen. Mussolini waarschuwde er tegen, ge loof te schenken aan de inblazingen an den vijand. Capitulatie beteekent voor Italië schande en ineenstorting, ontwapening, vernietiging der industrie, erlies der kunstschatten, waarmede de vijand zich zou laten betalen en de uiterste beperking van den landbouw. Tot twijfelaars moet men zeggen, aldus de Duce, dat deze oorlog ontwikke lingsmogelijkheden bezit, die nog niet •oorzien kunnen worden, ontwikke lingsmogelijkheden op politiek, maar niet alleen op politiek gebied, die het stadium van rijpheid tegemoet gaan. Bij de tegenpartij kan intusschen ge constateerd worden, dat b.v. de gebeur tenissen te Detroit de Atlantische Charta tot een vodje papier hebben ge maakt. Het gaat om leven en dood. Thans moet de vijand een kaart uit spelen en trachten té komen tot ae invasie, waarover hij zooveel heeft ge sproken, wil hij zich niet bij voorbaat gewonnen geven. Het Italiaansche volk is er thans van overtuigd, dat het in dezen oorlog om leven en dood gaat. Het volk kan er zeker van zijn, dat te gen een vijandelijke landingspoging met alle middelen, met ijzeren hand onwrikbare vastberadenheid zal worden opgetreden. Wij moeten Vol houden, dat is het gebod van het uur. De vijand mag geen gelijk krijgen met zijn laaghartige bewering, dat de Ita- iianen niet in staat zijn tot 12 uur te genstand te bieden, maar om kwart voor 12 zouden opgeven. Behalve de eer echter staan de hoogste belangen van het volk op het spel. Het gaat om het bevechten van een zegevierenden rede, die Italië na 30 jaar van voort- durenden strijd de rust en de middelen zal geven, om zijn historische taak te volbrengen, welke het gedurende de rest van deze eeuw zal bezig houden. De grootheid van het oogenblik wordt door alle soldaten gevoeld. Het Itali aansche volk bezit nog steeds onaan- etaste moreele hulpbronnen. De vij and, in de eerste plaats Engeland, staat op het punt in te zien, dat 20 jaar fascistische regime niet zonder sporen aan het Italiaansche volk voor bijgegaan zijn. Thans, nu de vijand aan de geheilig de grenzen van hel vaderland staat, aldus besloot Mussolini. zijn de 46 mil lioen Italianen geworden tot 46 mil- iioen parate en krachtige krijgslieden, die aan de overwinning gelooven, om dat zij aan de onvergankelijke kracht van het vaderland gelooven. Ren aantal Nederlandsche verpleeg sters is dezer dagen naar Duprschland afgereisd om. ca haar opleiding te hebben ontvargen. naar het Oosten te vertrekken, in afwachting van den trein bij het vertrek uit Den Haag CNF-Meijer-Pax m Op een vliegtocht. Naar Reuter meldt, zou de vroegere Poolsche minister van oorlog en leider van het Pool sche emigrantencomité te Lon den, Sikorski, zijn omgekomen. De Engelsche nieuwsdienst meldt nog. dat ook de dochter van Sikorski zou zijn omgeko men. Het Poolsche emigrantencomité te Londen is in bijzondere ver gadering bijeengekomen. Omtrent den dood van Sikorski pu bliceert. naar Reuter meldt, het Brit- sche ministerie van luchtvaart een communiqué, volgc.is hetwelk Sikors ki in den nacht van Zondag oo Maandag is overleden, „toeji een van Gibraltar opgestegen Liberator-bom- menwerper neerstortte en tegen den grond te pletter sloeg". Bliikens nadere berichten uit Lon den hebben bij het ongeval ook het parlementslid majoor Victor Cazalet. sinds 1940 politiek verbindingsoffi cier van Sikorski. en 't verdere Pool- tche gevolg van den generaal, waar onder generaal-majoor Klimeck. den dood gevonden, terwijl de bestuurder van het toestel, een Engelschman. er het leven heeft afgebracht. Generaal Wlddvslaw Sikorski. die door een geheimzinnig vliegtuigonge luk om het leven is gekomen, was 61 jaar. In 1921 werd hii chef van den Poolschen generalen staf. in 1922 ministerpresident, doch reeds in Mei 1923 werd zijn kabinet vervangen door een regeering onder den boeren leider Witos. In December 1923 werd hij minister van oorlog in het kabi net Grabski Reeds in dezen liid had hij zich afgescheiden van Pilsoedski. In 1926 werd hij nog corpscomman dant in Lemberg. in Maart 1928 ech ter werd hij door Pilsoedski ontsla gen. Sindsdien woonde hii in Parijs. Een verzoening met den maarschalk is niet. meer tot stand gekomen. Bii het begin van den Poolschen veldtocht werd Sikorski benoemd tot chef van het in de provincie Posen staande Poolsche leger, welks lot zich echter zoo snel voltrok, dat Sikorski' er de voorkeur aan gaf in Parijs te blijven, waar hij door den ambassa deur aldaar benoemd werd tot op perbevelhebber van het Poolsche le ger in Frankrijk. Tevens werd hij na de ineenstorting van Polen belast met de leiding van de Poolsche emigran- tehcommissie. waarin hii z.g. de functie van ministerpresident be kleedde en waarmede hii na de in eenstorting van Frankrijk naar Lon den ging. De door hem gestelde terrjtoriale aanspraken leidden ongeveer een iaar geleden tot meemngsverschillen met de Sov ietregeering'. die na de ont dekking van den massamoord op ruim 10.000 Poolsche officieren in het woud van Katvn eindigden met een openliik conflict. Moskou antwoord de met verbreking der betrekkingen met de Poolsche emigrantencommis sie. Nadat deze gebeurtenissen ook de Engelsch-Poolsche betrekkingen zeer hadden benadeeld. Werd Si korski ofschoon de Engelsche re geering hem officieel liet vallen sindsdien in Engelsche politieke krin gen buitengewoon lastig gevonden en werden hem verschillende neventa ken. zoo biiv.éopdrachten van militai ren aard in 't Nabije Oosten, opge dragen. De Bolsjewieken hadden al geruimen tijd geleden zijn aftreden als chef van de Poolsche emigranten commissie geëischt. een wensch. die ook van Engelsche ziide gesteund werd. De indruk te Beriiin. In politieke kringen te Berlijn heeft het bericht van het plotseling einde van Sikorski de grootste aandacht getrokken. Op grond van de aldaar aanwezige eigen inlich tingen en van de berichten uit bui tenlandsche bron krijgt ook de Wil- helmstrasse. naar op desbetreffende vragen werd verklaard, den indruk, dat Sikorski beschouwd moet worden als slachtoffer van de Secret Ser vice. Men herinnert er aan. dat Sikors ki sedert eenigen tijd voor de bijzon dere politieke plannen van Engeland en Amerika zeer lastig was gewor den. Al zouden de bijzonderheden om trent den dood van Sikorski ook nog menig interessant licht werpen op het geheeie complex van problemen, in Berlijn verklaart men. dat reeds thans ondubbelzinnig vast staat, dat deze Poolsche generaal en politicus om het leven is gekomen, omdat zijn dood de eenige uitweg was uit een impasse, waarin de betrokken, reso. de belanghebbende kringen door de in hun gelederen heerschende tegen stellingen waren geraakt. Inkwartiering van oogstarbeiders. In de Ncd. Staatscourant is opgeno men een besluit waarbij de mogelijk heid wordt geschapen personen, die ten behoeve van oogstwerkzaamhe- den buiten hun woonplaats worden te werk gesteld, zoo noodig in tc kwartieren bij inwoners van de ge meente waar de werkzaamheden worden verricht of hii inwoners van qpn naburige gemeente. Dc inkwartieringsvergoeding be draagt a. wegens huisvesting met verstrek king van voeding 1.50 per persoon en per etmaal: b. wegens huisvesting zonder ver strekking van voeding /'0.20 per per soon en per etmaal. Niet gevolg geven aan een last tot inkwartiering kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoog ste driehonderd gulden. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 9.17, onder 0.08 uur. JAPAN GAAT AARDAPPELS ETEN! TOKIO. 5 Juni (c-d) - In Japan is men er thans voor het eerst toe over gegaan om de bevolking aardappels als gedeeltelijke vervanging van het riistrantsoen toe te wiizen. Reeds ge- ruimen tiid werd van overheidswege propaganda voor het aardappel eten gemaakt, daar aardappels gemakke lijker dan rijst verbouwd kunnen worden en minder werkkrachten vorderen. In Tokio kan men thans in heel wat particuliere tuinen aardappel planten zien staan Leerlingen van de Haarlemsche school voor Kunstnijverheid krijgen, indien het weer dit toelaat, teekenles in de vrije natuur. Tijdens een der lessen in de landeliike omaevlna CNF-Sfevens-Pax m BEKENDMAKING 5, 16,17 en 18 R. I. opgeroepen Oproepdata 12, 13, 15 en 16 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen- Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1933 en 1840 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „VVehrmachtlager", Amersfoort, Zonnebloemstraat: le van hen, die behoorden tot het 15c Regiment Infanterie en z\jn oörlogsonderdeelen: degenen, die geboren zpn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zjjn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli 1943; 2e van hen, die behoorden tot het 16e Regiment Infantejrie en zijn oorlogsformaties: degenen, die geboren zjjn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: le. Van hen, die behoorden tot het 17e Regiment Infanterie en zün oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 13 Juli 1943; 2e. Van hen, die behoorden tot het 18e Regiment Infanterie en zijn oorlogsouderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 15 Juli 1913; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 ton. 1904, op 16 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot-aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D 1 N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee ding. Dringend wordt aangeraden daagscbe en Zondagsche klceren. wollen dekens, ondergoed en ecctra schoeisel, alsmede kookgerei en lepe' mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke- nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. NEDERLANDSCHE KRIJGS-* GEVANGENEN IN JAPAN. 's-GRAVENHAGE. 5 Juli. •- Sedert eenigen tiid worden hier te lande tal rijke briefkaarten ontvangen, afkóm- stig van Nederlandsche krijgsgevan genen in Japan en in de door JaDan bezette gebieden, waarin mededee- lingen worden gedaan van hun krijgsgevangenschap. Teneinde mogelijk nog te ontvan gen officieele berichten betreffende de krijgsgevangenen onverwijld ter kennis van de naaste familie te kun nen brengen, is het van het groot ste belang dat allo krijgsgevangenen, alsmede hun rang en stamboeknum mer en naaste familieadres, bij het Nederlandsche Roode Kruis bekend ziin. In verband hiermede wordt ieder, die een briefkaart als bovenbedoeld van een krijgsgevangene ontvangt of reeds heeft ontvangen, dringend ver zocht daarvan kennis te geven aan het Informatiebureau van het Neder landsche Roode Kruis. Korte Voor hout 14 te 's-Gravenhage. ook wan neer reeds een officieele mededee- ling van dit bureau werd ontvangen. Verzocht wordt daarbii de brief kaarten ter inzage mee te zenden, welke dan na kennisneming, zoo noo dig vergezeld van aanwijzingen voor correspondentie, zullen worden te ruggezonden Vijand verloor 85 yliegtuigen Voor het meerendeel zware bommenwerpers. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 5 Juli. Het opperbevel der weermacht deelt mede ..In eenige sectoren van het ooste lijke front was de gevechtsactiviteit gisteren iets levendiger dan oo de voorgaande dagen. Met het op 4 Juli gemelde aanvalssucces in het lagu- nengsbied van het Koebanb*uegen- hoofd kwamen gevechten op een bui tengewoon moeilijk terrein, -die vér- scheidene weken duurden, tot een voorloooig einde. De vijand verloor in totaal 2000 man aan dooden en ge vangenen en talrijke lichte en zware infanteriewapenen.In samenwerking met de luchtmacht werden bijna 700 vijandelijke booten buitgemaakt, vernield of beschadigd. Duitsche jagers sloegen in den af- geloopen nacht een aanvalsooging van een formatie vijandelijke torpe dovliegtuigen oo een convooi in de wateren van het hooge noorden af en vernietigden, zonder zelf verliezen te lijden. 20 vijandelijke vliegtuigen. Hierbij behaalde luitenant Weissen- berger 7 overwinningen in de lucht. In 't Middellandsche Zeegebied en hoven het. bezette gebied in het Wes ten leden de Britsche en Amerikaan- sche luchtmachten, die vergeefs pro beerden vliegbases. verkeerswegen en industrieele installaties aan te val len. in heftige luchtgevechten op nieuw zware verliezen. Boven Italiaansch gebied wer den 56 vliegtuigen neergeschoten, waarvan 28 door de Duitsche luchtmacht: boven het bezette gebied in het westen 29 vliegtui gen. in toaal dus 85. voor het meerendeel zware viermotorige bommenwerpers. Negen Duitsche jachtvliegtuigen keerden van de operaties niet terug. Vijf afzonderlijk vliegende vijan delijke bommenwerpers lieten in den afgeloopen nacht eenige bommen op West-Duitsch gebied vallen. De scha de is onaanzienlijk. Duitsche duikbooten hebben in de Middellandsche Zee in scherpe ge vechten 4 schepen me# een eezatnen- liiken inhoud van 21.000 ton die deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien. tot zinken gebracht." Offensief aan Oostelijl^front op komst? De toestand aan het Oostelijk front heeft thans een uiterste span ning bereikt. Ieder oogenblik kan een groote aanval beginnen, zoo verluidde hedenmorgen in de Wil- helmstrasse van militaire zijde. Zoowel de Duitsche alsook de bol sjewistische voorbereidingen hier toe zijn thans voltooid. Uit de waarnemingen van de Duit sche luchtmacht en van de Duitsche verkenningsafdeelingen te land is gebleken, dat de bolsjewisten hun massale troepenbewegingen in de centrale en de zuidelijke sectoren van he'. Oostelijk front beëindigd hebben. Lij werken thans nog slechts aan de laatste voorbereidingen. Duit sche verkenningsafdeelingen peilden gisteren den geheelen dag de vijan delijke linies terwijl de Duitsche luchtmacht de bolsjewistische stel lingen. troepenconcentraties, colon nes en de toevoerwegën bombar deerde. Ook in en achter de Duitsche li nies heerscht op het oogenblik nog rust. maar ook hier zijn thans alle voorbereidingen voor den aanval en de verdi diging getroffen. De bolsje wisten stuurden herhaaldelijk kleine verkenningsafdeelingen door het niemandsland, doch telkens werden zij. nog voor het bereiken der Duit sche linies, in het geconcentreerde spervuur opgevangen en teruggeslagen. Churchill's zoon klapte uit de school. (Van onzen Berlijnschen correspondent). In Berlijnsche kringen staat Ran- dolph Churchill, de zoon van den premier, bekend als iemand, die geen blad voor zijn mond neemt. De kri tiek. die hij vrij geregeld op het po litiek beleid in t algewften en het optreden der Engelsche generaals in 't bijzonder uitoefent, heeft reeds meerdere malen ontstemming teweeg gebracht. Een medewerker van de „Popoio d'Italia" was dezer dagen ge tuige van een gesprek, dat Randolph Churchill op de terugreis van Noord- Afrika naar Engeland te Algericas met den hertog van Wellington voer de. Hij zeide bij die gelegenheid on der meer: „Met onze generaals kan ik het niet eens zijn. Zij gelooven, dat onze vijanden nauwelijks de moeite waard zijn, maar aan het front doen onze soldaten heel andere ervaringen op. Montgomery w heeft beweerd, dat wij met onze superiori teit aan strijdkrachten -en wapenen gemakkelijk den oorlog kunnen win nen, maar onze mannen koesteren te ffien opzichte hoegenaamd geen enthou siasme, terwijl onze vijanden door strijdgeest bezield zijn. Men moet slechts gezien hebben hoe de Duit- schers en de Italianen vechten! Zij hebben in ons 8ste leger sterken twij fel aan de waarheid van onze eigen propaganda teweeg gebracht." De hertog van Wellington gaf daar op ten antwoord: „Het was ook verre van gemakkelijk om het met de Ame rikanen eens te worden." „Ook de Amerikanen, vervolgde daarop Randolph Churchill, „hebber, inmiddels den ernst van het gevecht leeren kennen. Stellig, met ons suc ces in Tunesië hebben wij enorme moeilijkheden uit den weg geruimd, maar op het oogenblik zou ik niet graag in de huid van onze aanvoer ders steken, nu het er om gaat ini tiatief te nemen! Het gaat er thans om. den strijd op vijandelijk gebied voort te zetten en daar schijnen Montgomery noch Eisenhower veel voor te voelen. Dezelfde Doolittle. die van zijn zaak zeker was. toen het om den inzet van het luchtwapen in Tunesië ging. is thans huiverig voor de verrassingen, die de naaste toe komst ons kan brengen". „Maar," zoo merkte de hertog van Montgomery op, „onze soldaten heb ben thans toch de gelegenheid om uit te rusten". „Onze soldaten". gaf Randolph Churchill ten antwoord, „gelooven allang niet meer. dat we het zwaar ste deel van den oorlog achter den rug nebben. Deze frase nooren ze nu al een paar jaar en het wil mij voor komen. dat deze kwestie met de over winning in Tunesië geenszins is op gelost. Die overwinning heeft ons veel bloed gekost en de soldaten we ten thans. |vat hun te wachten staat. Volgens mij is het een voordeel wanne4r men na bijna vier iaar oor log nog kan afwachten, of de vijand het land binnenrukt. Want na vier jaar oorlog kan men zich uit ervaring als een leeuw verdedigen, maar voor ons zal het niet gemakkelijk zijn. zulk een tegenstander aan te vallen!" SCHAGEN. H. UITVAARTDIENST. Men verzocht ons te willen meedee- len, dat Woensdagmorgen 9 uur een H. Uitvaartdienst zal worden gehouden voor L. Koomen, vroeger postbode t^ Schagen. SCHAGER DAMCLUB. De le klasse heeft de onderlinge competitiewedstrijden beëindigd. De stand is als volgt: 1. P. Blaauboer 18 9 7 2 25 1.39 2. J. Bremer 18 8 7 3 23 1,28 3. J. v. Montfoort 18 9 3 6 21 1,17 4. J. de Vos 18 8 4 6 20 1,11 5. K. Bruin 18 8 4 6 20 1,11 6. K. Winkel 18 6 7 5 19 1,06 7. C. v. d. Oord 18 7 3 8 17 0,94 8. J. Keet 18 4 6 8 14 0,77 9. G. Vos 18 3 6 9 12 0,66 10. S. ErikR 18 1 7 8 9 0,50 Oudkarspel. Rottcrdamsche kinderen. - Even als verleden iaar worden vanwege de Nëderl. Herv. Kerk pogingen ge daan om een aantal Rotterdamsche kinderen een prettige vacantie oo het platteland te bezorgen. Men is bil de pleegouders van verleden iaar op huisbezoek geweest om ook dit keer hun medewerking te verkrijgen. Er zullen er ongetwijfeld nop wel ziin. reden niet in de gelegenheid waren, een Rottërdammertie voor vier we ken op te nemen, doch dit. keer wel. Zij kunnen zich opgeven bij ds Nell en doen daarmede een goede daad. Prijsuitreiking. - In tegenwoordig heid van een tweetal onderwijzers werden in de o. 1. school alhier (ia prijzen uitgereikt, welke gewonnen waren door de leerlingen die het N. H. P. C.-Blauwe Week-raadsel van den Alg. Ned. Geheelonthouders Bond hadden ingezonden Alle 45 in zenders hadei\ een goede oplossing ingezonden. De heer E. van Loenen hield een korte toespraak tot de kin deren. Broek op Langendijk DE EERSTE GELE KOOL. Hedenmorgen werd aan de veiling van de Langendijker Groenten Cen trale te Broek op Langendijk de eer ste gele kool aangevoerd door de fa. Jac. en Corn. Kloosterboer van St. Pancras. Harenkarspel. rKind verdronken. Zaterdagmiddag geraakte in een onbewaakt oogenblik het ongeveer 2-jarig zoontje van den heer S. Bleeker uit Tuitjenhorn te wa ter. Weliswaar werd de kleine Gerard spoedig gevonden, helaas echter bleven alle pogingen om hem weer tot bewust zijn te brengen vruchteloos. De le vensgeesten bleken reeds te zijn ge weken. Winkel POLITIE. Gevonden: een beurs met inhoud en 1 huissleutel. Inlichtingen ter ge meente-secretarie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1