HOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DIHTSCH WITBOEK Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 141 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAq 7 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant versebünt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per ra.M. Btf contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. over den bojnmen-oorlog. Een felle aanklacht. BERLIJN. 6 Juli (D.N.B.). Het Departement van Bultenland- sche Zaken publiceert een Witboek „Documenten over de uitsluitende reeds dateeren uit 1932, toen de menooNog tegen de burgerbevol king." Belangwekkend is. dat de eerste daarin bijeengebrachte documenten reeds dateeren uit 1932 toen de Duitsche delegatie op de conferentie ter vermindering en beperking der bewapening dienovereenkomstige voorstellen voorlegde, Welke echter evenzeer verworpen werden als al le andere daarna van Duitsche zijde gedane voorstellen tot humanisee ring ^an den luohtoorlog. Het Witboek citeert o.m. een verkla ring van Chamberlain van 21 Juni 1""" waarin hij zeide. dat het werpen van bommen op burgers in strijd was met het volkenrecht en waarin hij eischte. dat de doelen van militairen aard moesten zijn en dat er zorg voor moest worden gedragen, dat niet door nala tigheid bommen vielen op de burger bevolking in de nabijheid. Verontwaar digd veroordeelde hij pogingen om door demoralisatie van de burgerbe volking door bomaanvallen uit de lucht een oorlog te winnen. De begin selen van deze rede van Chamberlain staan in krasse tegenstelling tot het geen dezelfde Chamberlain op 17 No vember 1939 in een geheime zitting van den geallieerden oorlogsraad voor stelde en wat 't Britsche luchtwapen toen uitvoerde. Hij pleitte toen v®0^ een systematische vernieling van het Roergebied, waarbij hij er op wees. dat het onmogelijk was de militaire doelen daar te treffen, zonder burgers te teisteren. Duitschlaud wilde ridderlijke oorlogvoering. Bij het uitbreken van den oorlog was het de Führer. die in zijn Rijksdagrede van 1 September 1939 als eerste op de bres stond voor een oorlogvoering met humane middelen. Hij deelde mede. de Duitsche Luchtmacht opdracht te heb ben gegeven, zich te beperken tot mi litaire objecten. Toen hem een bood schap van Roosevelt ter kennis werd Ïebracht, waarin van alle regeeringen e openlijke verklaring werd gevraagd, dat zij in geen geval bomaanvallen zouden doen op de burgerbevolking of op niet-versterkte"steden, kon de Füh rer verwijzen naar dit bevel aan de* Duitschè luchtmacht. Hetzelfde geldt van een verklaring, op 7 September 1939 door Zweedschc bemiddriing aan de Duitsche regeering overhandigd, «waarin de regeeringen van FrankrijlP en Engeland verklaren, den oorlog te voeren met den oprech ten wensch, de burgerbevolking en de cultuurmonumenten te ontzien. In haar antwoordnota verzekerde de Duitsche règeèring. dat haar strijdkrachten trouw zouden blijven aan het door den Führer verkondigde beginsel van rid derlijke en humane oorlogvoering, dat zij zich echter de vergelding van elke inbreuk op het recht, door den, vijand begaan, voorbehield. Dat de luchtoor log in Polen aan Duitschen kant gevoerd is volgens de aanwijzingen van den Führer. blijkt niet alleen uit de berich ten der Duitsche luchtmacht, doch wordt ook van buitenlandsche zijde be vestigd. Warschau. Dat het in het verdere verloop dei gevechtshandelingen tot vernielingen in de ^tad Warschau is gekomen, had to. oorzaak, dat de stad door den comman dant tot een militairj^etfeunpunt van den eersten rang was gemaakt. Enkele da gen na den val van Warschau heeft de Führer in zijn Rijksdagrede van 6 Oc- tober 1939 wederom gepleit voor huma niseering van den oorlog, zeggende, dat het mogelijk moest zijn een principieel algemeen geldende regeling te vinden Maar ook dit' beroep bleef vergeefs. In plaats daarvan begon de eerste reeks Britsche luchtaanvallen op de Duitsche burgerbevolking, die met na me worden genoemd. DesondaaJcs behield het Duitsche luchtwapen in den strijd tegen Enge land overeenkomstig het bevel grootste reserve. Nog tot 20 Juni 1940 werd van Duitsche zijde gewacht, al vorens een tegenactie tegen militaire objecten in Engeland in de lucht be gonnen werd, zooals in het weermacht- bericht van dien dag wordt medege deeld. Het einde van de operaties in het westen gebruikte de Führer om in een groote rede voor den Duitsche^ Rijks dag op 19 Juli 1940 nogmaals een be roep te doen op het verstand, ook in Engeland. Dit werd echter met Engel- sche luchtaanvallen op het Göethehuis in Weimar en op het Mausoleum van Bismarck in Friedrichsruhe en eenige dagen daarna met de eerste nachtelij ke aanvallen op Berlijn beantwoord Eerst toen. en wel op 7 Sept. 1940, ging het Duitsche luchtwapen/ er toe over ook Londen met sterke strijdkrachten aan te vallen Vijandelijke terreuractie. Naar het Witboek vervolgens aantoont, heeft de Führer daarna bij verscheidene gelegenheden, steeds weer opgeroepen tot humani seering van den oorlog, vooral van de operaties in de lucht, echter zonder gehoor te vinden. Integen deel de tegenstander beperkte zich niet meer tot acties allen boven Duitsch gebied, maar betrok de door Duitschland in het westen bezette gebieden in zijn' terreur actie. Met documenten worden bijzonderhe den gegeven-omtrent de aanvallen op de burgerbevolking van Lubeck. Ros- tock en Bremen. Parijs en Antwerpen, waarbij* de vernieling van wereldbe roemde cultuurmonumenten wordt ver meld en waarbij aan de hand van Brit sche verklaringen wordt bewezen, dat het lukraak werpen van bommen op zekere gebieden was geworden tot de practijk van den Engelsch—Amerikaan- schen luchtoorlog. Het cynische schrijven van lord Win ter aan de Times van 20 Mei 1943 met den eisch tot meedoogenlooze vernie tiging van Duitschland, Italië en Japan uit de lucht wordt door het witboek evenzeer weergegeven als de verklarin gen in denzelfden geest van Churchill. Eden en Attlee. Het Witboek eindigt met te verwijzen naar het uur van afrekening, waarbij geen enkele brutale loochening van zijn verantwoordelijkheid den vijand van ziji) gerechtvaardigde straf zal kunnen redden. Toenemende actie in het Oosten. 41 vliegtuigen bij Sicilië neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 6 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Uit een succesvolle plaatseiyke aan- valsactie van Duitsche infanterie in den sector van Bjelgorod kwamen door sterke bolsjewistische tegen aanvallen in den loop van gisteren zware gevechten tot ontwikkeling op den grond en in de lucht, welke zich uitbreidden tot het gebied ten Noor den van Koersk en tot op dit oogen- blik steeds grootere felheid kragen. Bij herhaalde aanvallen op de kust van Sicilië hebben Britsch-Ameri- kaansche vliegerformaties gisteren op- yiieuw zware verliezen geleden. De Duitsche en Italiaansche luchtwapens schoten in totaal 41' vijandelijke vlieg tuigen neer, waarbij zich hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers bevon den. Vannacht heeft een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen het ha vengebied van Bizerta met bommen van zwaar kaliber bestookt. Bij nachtelijke storingsvlucht«i van den vijand boven Noord- en i^oord- west Duitschland ontstond door het neerwerpen van enkele bommen slechts geringe materieele schade. Italië heeft geen keus. Strijd tot het uiterste. ROME, 6 Juli. (D.N.B.) De groote rede van Mussolini wordt door het Italiaansche volk algemeen toegejuicht. Zooals Stefanl schrijft, heeft de Duce een direct beroep ge daan op de harten, het verstand en de eer der Italianen. Italië heeft geen keus: er is slechts één weg, die van „strijd tot het uiterste," boe hevig en brutaal de vijand ook mocht aanval len. Want toegeven zou gelijk staan met zelfmoord. .De vijand zelf heeft het Italiaansche volk den weg gewe zen, toen hij capitulatie als eenige voorwaarde stelde. Maar capitulatie beteckent, aldus Stefani, ongeluk en eerloosheid, daarom moet Italië tot de overwinning voortstrijden. Alle waar den van het volk, ras. historische tra ditie en gedachtenbezit staan op het spel. Het Italiaansche volk ziet dit dramatische oogenblik van den oorlog met sterk hart en rustige zenuwen onder' oogen, vastbesloten ook de grootste moeilijkheden te overwinnen roet -wilskracht, volharding, dapper heid en opoffering. In de^utnderijen In de omgeving van Alkmaar worden thans de komkom mers In de platglasbakken geplukt CNF-Kuiper- Pax m Na den dood van Sikorski. Toekomst voor de Poolsche beweging uiterst somber. Na den dooji van generaal Sikorski zijn volgens den correspondent te Stockholm van de Berliner Börsenzei- tung reeds de eerste aanwijzingen aan wezig, dat hierdoor groote wijzigingen zullen ontstaan in het Poolsche emi grantencomité te Londen. Hieruit blijkt reeds duidelijk, dat men te Lon den hoopt, thans «en onderdanig Po len te kunnen aantreffen, dat zich schikt naar de Britsche instructies hoe het zich tegenover Moskou moet ge dragen. Volgens Poolsche kringen te Sjang hai ziet de toekomst voor de Poolsche beweging er na den dood van Sikorski uiterst somber uit. Ongetwijfeld, zoo neemt men aan, zal er overal ter we reld in de geheele Poolsche bev/ glng een splitsing ontstaan, daar de Pool sche mihlaire kringen zich wel niet zullen laten winnen door de nieuwe Poolsche emigrantenorganisatie te Londen, vooral niet wanneer, zooals te verwachten is, zich daar weldra bols jewistische en joodsche elementen in zullen schuiven. SIKORSKI WAS GEWAARSCHUWD. STOCKHOLM, 6 Juli. De Londensche correspondent van Stockholms Tldningen meldt, dat de chef van liet voorlichtingsbureau der Poolsche emigrantenorganisatie te Londen bij het bekend worden van den dood van Sikorski heeft medege deeld, dat Sikorski was gewaarschuwd, alvorens hij zich aan boord van het Engelsche vliegtuig begaf. Hij wilde daar echter niet naar hooren. Dc nieuwe burgemeester vaW Wleringerwerf. de heer A. Saai, Is Zaterdag officieel in zijn functie geïnstalleerd. De nieuwe burgervader tydens zijn rede. Links vaa bem de commissaris de» provincie Noord-Holland, ■»- A. Backer CNF-J. Zcvlem aker-Pa* m Rusl aan het Oostelijk front ten einde. Massale veldslag in het gebied van Bjelgorod. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Nadat de berichten van het Ooste lijke front de laatste dagen van een toenemende verkenningsactiviteit mel ding hadden gemaakt, hetgeen het niet onwaarschijnlijk deed zijn, dat derust aan dit front den landen tijd had ge duurd, schijnt thans een nieuwe phaze in den strijd te zijn ingeluid. Van Sovjet-Russische zifSe spreekt men van een Duitsch offensief in de richting van Moskou, doch de officiee- le Duitsche lezing is, dat eigen aan- valsacties van plaatselijk karakter in l^et gebied van Bjelgorod, die tot de verovering van een belangrijke hoogte leidden, tegenaanvallen der bolsjewis ten hebben uitgelokt, waarbij terstond sterke reserves in den strijd werden geworpen, terwijl meer naar het Noor den, ten Zuiden van Orel, ontlastings- aanvallen werden ondernomen. Onmid dellijk, aangevoerde Duitsche reserves hebben daarop den strijd met de bols jewisten aangebonden. Reeds enkele maanden geleden werd gewaagd van buitengewoon sterke concentraties Russische troepen en ma teriaal ten Zuiden van Moskou. Het was geen geheim, dat de Duitschers sedert Maart eveneens groote massa's troepen en materiaal bijeen hadden gebracht in het ^gebied ten Noorden van ChJrkow en bij Brjansk. Een ac tie, die van Duitsche zijde als van oor spronkelijk zuiver plaatselijk karakter wordt bestempeld, is thans de vonk geweest, die den strijd tusschen deze massalegers heeft doen ontbranden. De slag, die zich op het oogenblik nog in ontwikkeling bevindt en zich naar het oordeel van Berlijn wel licht nog tot andere sectoren zal uit breiden, wordt van belde zijden ge voerd met een ontzaglijke massa aan materiaal, zooals tot dusver in de krijgsgeschiedenis nog niet ia voor gekomen. Beide partijen beschikken over enor me aantallen pantserwagens, die voor- 1 van Russische zijde in den strijd worden geworpen, waartegenover de Duitschers de massa van hun pantser- leger nog hebben teruggehouden. De verliezen der bolsjewisten, vooral aan vliegtuigen, zijn volgens Berlijn op den tweeden dag reeds exorbitant hdog. Hoewel militaire kringen alhier zich nog zeer terughoudend toonen, verklaart men, dat de bolsjewisten nergens door het Duitsche front heb ben kunnen heenbreken. Indische vrijheidsregeering gevormd. TOKIO. 5 Juli. Od de conferen tie van de Indische Onafhankelijk heidsliga in Schonan kondigde Sub- has Chandra Bose in zijn kwaliteit van onnerste leider van de Indische onafhankelijkheidsbeweging in Oost- Azië de vorming aan van een ..voor- loooige reseering van het Vriie In- dië." Zooals Bose vaststelt is de eenige opgave, welke deze voorloopige re geering zich stelt, het geheele Indi sche volk od te roepen voor en te lei den bij den strijd om de vrijheid van zijn vaderland. Het gaat er om. alle Indiërs, zoowel binnen als buiten de landsgrenzen, op den eewapenden strijd tegen de onderdrukkers voor te bereiden. Zoodra het Anglo-Ameri- kaansche imperialisme langs revolu- tionnairen weg uit Indië is verdreven, is de taak van de voorloopige regee ring vervuld. Het ligt dan bij het In dische volk zelf. zich naar eigen in zicht een regeeringsvorm te verschaft ten en die regeering te kiezen, aan welkè de voorloopige regeering als dan onmiddellijk haar bevoegdhe den zal overdragen. Sven Hedin over den Keulschen Dom. In verband met de vernieling van den Keulschen Dom heeft Sven He din den Stockholmscjien vertegen woordiger van den Westdeutschen Beobachter een uitlating gezonden, die het blad thans publiceert. He din schrijft daarin: „Het is een vreeselijke daad, gepleegd tegen de beschaving en de cultuur, een daad, die de geheele wereld moet opja gen tegen de daders". Aan den aanslag op den Keulschen Dom is de vernieling van ontelba re andere artistiek waardevolle kerken voorafgegaan. De Britsche piloten kunnen dus niet beweren, dat zij den Dom wilden sparen Voor hen is er geen. verdediging De bombardeering van den Dom is vooral ook vöor de Katholieken en de gehfele Katholieke wereld een vreeselijke beleediging. Met. deze daad heeft de Britsche oorlogvoe- i r^ng zlch voor altijd bezoedeld. j Dienstneming bij de Landwacht is eeredienst aan het volk. MELDT OOK U ZICH. Inlichtingen over vergoedingen, ex tra levensmiddelentoewüzlngen, kolen- toeslag, vergoeding van verzekeringa- en ziektepremie, extra hulp in bijzon dere gevallen, vrijstelling van arbeids inzet, enz. verstrekt het S.S. Ersatz- kommando Niederlande, Korte Vijver berg 5, Den Haag, alsmede de Neben- stelle, Dam 4, Amsterdam. Ook tijdens de keuringen worden deze Inlichtingen gegeven. MAXIMUM AANTAL VERZEKERDEN PER ZIEKENFONDSARTS. 's-GRAVENHAGE, 6 Juli. De commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen, heeft be paald, dat ten name van een huisarts ten hoogste 3000 verzekerden (ver plicht en vrijwillig verzekerden teza men) mogen zijn- Ingeschreven. In ge vallen, waarin zulks, hetzij in verband met het totale aantal verzekerden en het ter plaatse beschikbare aantal huisartsen, hetzij om andere redenen noodzakelijk of wenschelijk wordt be vonden, kan, met toestemming van den commissaris, van het bovengenoemde maximum worden afgeweken. VERDUISTER 60ED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 10.21, onder 0.31 uur. 10 JuliEerste kwartier. EEN ERNSTIG WOORD VAN LAVAL. De „Petit Parisien" publiceert groot opgemaakt verklaringen van Laval, die deze een dezer dagen heeft afgelegd in een vergadering van hoofdredacteuren en journalisten der Fransche pers. In deze verklaringen gaf Laval als zijn meening te kennen, dat de Duit sdie weermacht niet verslagen kan worden. Er zijn altijd nog Franschen, zoo zeide Laval, die gelooven, dat Frankrijk door Amerika. Engeland of Giraud en de'Gaulle geholpen kan worden. Ik deel deze illusie niet. Het Duitsche leger kan niet verslagen worden en Europa wordt niet over wonnen <joor legers die van buiten komen. Gevaar der illusies. Illusies van een Duitsche neder laag zouden evenwel voor Frank rijk een doodelijke crisis kunnen meebrengen, want ook al lijden de Amerikanen en Engelschen bij een invasie een nederlaag, toch kan de geestdrift van bepaalde Fransche elementen gemakkelijk de grootste dwaasheden voor het land in de hand werken. Indien er handelin gen zouden voorvallen die een mo- reele of politieke samenwerking tusschen Duitschland en Frankrijk onmogelijk maken, d^n is de oorlog voor Frankrijk definitief verloren. Dan kan ik U, naar ik geloof, niet langer verdedigen. Het verraad. Door schandelijk verraad, zoo ver volgde de premier, hebben de Ame rikanen zich van Noord-Afrika mees ter kunnen maken, door verraad van Franschen, die hun meineed hebben omkleed met het manteltje der va derlandsliefde. Ook ziet men hier en daar het samengaan van het commu nisme met den godsdienst, van reac tionairen, radicalen en vrijmetse laars, z.g. om Frankrijk te verdedig gen. Een ding is. mij duidelijk: Amen- ka, de bondgenoot van Engeland en van de Gaullisten, zal Duitschland niet klein kunnen krijgen Europa is op militair gebied onoverwinlijk. De maarschalk en ik willen echter niet. dat Frankrijk opnieuw tot een slag veld en een puinhoop wordt. Het Fransche volk heeft veel intelligentie noodig om zich niet op zekeren dag de zwaarste verwijten te moeten ma ken. en indien het zich ooit zou laten gaan, zou het voor een sombere toe komst komen te staan. Ik weet, dat ik onpopulair ben, doch hoe treurig dit ook is, het kan op mij toch geen vat heb ben. Mijn eenige zorg is, het land met mijn zin voor de wer kelijkheid te verdedigen en te beschermen. Hij besloot met uiting te geven aan zijn vertrouwen in het gezonde ver stand van het Fransche volk en ver klaarde. dat hii als oude politicus de leiding stevig in handen zal hou den. De afgedwaalden. zoo betoogde hii. zullen weer op den rechten weg gebracht worden en telkens wanneer de omstandigheden zulks vergen, zal ik toeslaan. Bezoek Wehrmachtbefehlshaber. Aan de Noordelijke provincies. '3-GRAVENHAGE, 6 Juli. De Wehr machtbefehlshaber in den Niederlan- den, General der Flieger Christia^nsen, heeft dezer dagen met officieren van zijn staf een tocht van verscheidene dagen gemaakt door de provincies Friesland en Groningen. De Generaal bezocht de daar gelegerde troepen, be zichtigde achterwaartsche installaties van de weermacht en woonde ver scheidene troepenoefeningen bij. KOOP GEEN GROENTEN EN FRUIT RECHTSTREEKS VAN TELERS 1 •S-GRAVENHAGE, 5 Juli. - Gezien den bij het publiek steeds grootcr wordenden drang om groenten en fruit rechtstreeks van de telers te betrekken, deelt het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit het volgende mede: Aangezien met dezen verkoop door de telers de verplichting tot veilen wordt ontdoken en een goede verdeeling van de voor de binnenlandsche bevolking be schikbare producten geschaad, kan een voortduren van dezen toestand niet lan ger worden geduld. Voor alle duidelijkheid worde er dan ook op gewezen, dat Iedere verkoop van fruit, als bessen, kersen, pruimen, pe ren, appelen, enz. door den teler aan den consument voor het geheele land Is verboden. Dit verbod geldt ln dezelfde mate voor aardbeien en meloenen. Van dit verbod zijn alleen uitgezonderd die telers, dte een klelnhandelaarsericenning hebben en wier bedrijf voor de-teelt van fruit niet grooier ls dan 60 aren, bij aardbeien en meloenen indien de teelt- vergunning niet grooter ls dan voor 50 aren. Veücoop van groenten door den teler aan den consument op het bedrijf van den teler, ls toegestaan tot 'een hoe veelheid van niet meer dan 2}^ kg per dag aan denzelfden consument, mits deze consument woonachtig ls ln de ge meente, waarin het bedrijf van den telei 1» gelegen. Verder ls leder vervoer van fruit en groenten door consumenten verboden, behalve ln de gemeente zelf voor zoover deze producten rechtmatig zijn verkre gen binnen die gemeente. Voor vervoer door anderpn dan consumenten geldt het bestuursbesluit N.G.F.C. Ned. Staats courant no. 132. MOORD OP EEN NEDERLANDSCH POLITIEAMBTENAAR. ENSCHEDE, 6 Juü - Zaterdag 3 Juli 1943 is des ochtends om 8 uur de Nederlandsche opperluitenant van politiè Pieter Kaay. geboren 13 Mrt. 1904 in Almelo en woonachtig in Enschede, Swelinckstraat 14, in Enschede ruggelings neergeschoten. Kaay was per rijwiel op weg naar het politiebureau. De dader volgde hem op de fiets en heeft van achterenop korten afstand een schot op Kaay gelost, dat hem ter stond doodde. De dader wordt opge spoord. TWEE STUKKEN SPOORRAIL ALS' KERKKLOK. De kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente van Halfweg is aan het bezwaar, dat de klokken niet meer luiden, als volgt tege moet gekomen, aldus lezen we in de mededeelingen van de Ned. Herv. gemeenten in de classis Haarlem. Ter plaatse, waar vroe ger de klokken hingen, zijn thans twee stukken spoorrail aange bracht, ter lengte van 1.25 en 1 meter, boven en beneden beves tigd aan staaldraad. Tot op 1 km is de klank goed hoorbaar. De klok slaat dus weer. PENSIOENREGELING VOOR LEER KRACHTEN AAN DUITSCHE SCHOLEN. In de Ned. Staatscourant is opge nomen een heschikking betreffende het toepasselijk verklaren van de Pensioenwet 1922 en van het ..Regle ment voorloopige pensionneering on derwijzers" op de leerkrachten, werkzaam aan onder het bestuur van den Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied staande Duitsche scholen. ITALIË. Mussolini is de redenaar bij Gods genade. Wie hem eenmaal van het oalcon van het Palazzo Venezia bijna onder de sacramenteele schadu wen van het Foro Romano tot het verzamelde Romeinsche volk^Jioorde, spreken, kan daarvan 'n onüitwisch- baren indruk hebben verworven. Dezer dagen richtte de Duce niet het woord tot zijn volk in de open lucht, maar tijdens een bijeenkomst van net directorium zijner partij in een der zalen van het, voor het Ita liaansche fascisme, historisch gewov- den Venetiaansche paleis. Hy miste thans de aanvurende inspiratie van de fespanpen luisterende en geestdrif- ig juichende volksmassa waar door de zuidelijke sprekers zich zoo gaarne gestuwd en gedragen weten maar zijn oratio zal er stellig niet, minder klemmend om zijn geweest en men kan zich de diepe bewogen heid der luisterenden voorstellen toen hij. aan het slot van zijn rede, vaststelde dat, nu de vijanden aan de geheiligde grenzen van het vaderland staan, de 46 millioen Ita lianen tot 46 millioen parate en krachtige krijgslieden geworden zijn, die aan de overwinning gelooven, omdat zii gelooven aan de onvergan kelijke kracht van het vaderland. Men weet niet wat Europa in de naaste toekomst beschoren as. Waar straks de slag zal vallen in het Westen of in net Zuiden of wellicht nog ergens anders het vormt het groote vraagteeken dat in deze oor logsstille dagen als een mene tekel aan den horizon vah ons oude werelddeel gloeit. Het barre spel van den oorlog is gekruid met ver rassingen en wisselvalligheden. De strategen en toeschouwers bestudee- ren in de geweldige kamphal van Europa de schaakborden; handen zweven reeds in de lucht, maar men kent de stukken nog niet, die wrj grijpen zullen. Mussolini heeft het Italiaansche volk niet in het ongewisse gelaten. Zijn rede is geweest als de dwingen de bazuinstoot, die, vóór het groote oogenblik aanbreekt, tegelijk waar schuwend en bemoedigend klinkt. De Italianen, tot in de verste hoeken van bet schiereiland, weten thans, dat elke seconde het uur, dat door het onverbiddelijk lot werd bepaald, aan den hemel van het Romemsche vaderland kan slaan. De Duce heeft het hun duidelijk op het hart gebon den: de vijand is hjin geheiligde grenzen genaderd! Maar Mussolini, de kenner van den Romeinschen geest bij uitnemendheid, heeft het Italiaansche volk tevens den spiegel voor eigen ziel gehouden. Het, m zijn voorbeëldigen moed, ook heerlijke Napels heeft 73 bombardementen verdragen! De vlammen hebben van de puinhoopen ten hemel gewapperd en gloed geworpen over zinlooze ver nietiging en ellende, maar de bran dende en flakkerende stad aan den schoonsten Golf der Aarde zal den Italianen tevens een lichtende leids vrouw ziin. Met den moed en den wil van Napels is gansch Italië be zield. Het Italiaansche volk is er van overtuigd, dat het niet gaat om het winnen ^>f verliezen tfan een oorlog, maar om leven of dood, om te zijn of niet te zijn. Het is wellicht de grootste verdienste van Mussolini, aat hij Italië in de rij der'staten de glaats teruggegeven heeft, waarop et krachtens zijn historisch verle den en historische roeping zoo dub bel en dwars recht had. Na eeuwen van verslapping en inzinking, ls, dank zi j Ben ito Mussolini, in de Ita lianen het natiopale besef weder op gestaan tot een nieuw en fier leven Rome werd onsterfelijk herboren in het hart der Italianen. Het Italië van thans is een ander Italië dan het Italië van een kwart eeuw ge leden en met gerechtvaardigden trots kon de Duce verklaren, dat 20 iaren. op eigenwaarde en vader landsliefde gericht, fascistisch regi me niet ongegolden aan het Ita liaansche volk voorbij zijn gegaan. Menschelijkerwijze gesproken staan alle Italianen onverschillig waar zij zich op het maatschappelijk scala bevinden als één man gereed en bereid den vijand te verwachten. Het verheven symbool van Rome doet hun harteklop krachtiger en vastberadener zijn. Een verdedi gingslinie die zóó rood is van liefde en geestdrift mag men vertrouwen schenken. Italië ziet de gevaren onder het oog en is bereid. Dit ls de groote beteeken is van Mussolini's jongste redevoering. UIT DEN OMTREK. Langedijk. Het kroos is er weer. - Het kroos in de slooten begint zich al weer sterk te verbreiden Er komt al heel wat Azolia. het z.g. dopieskroos. Voor al met westenwind ziet men op som mige plaatsen al heele banken van dit lastige goedie liggen. ZII hebben den smaak beet. - De Langediiker gemeenteambtenaren hebben den smaak beet van 't hand ballen. Na de twee wedstrijden tegen hun collega's van Heerhugowaard staat voor de volgende week Vrijdag een ontmoeting tusschen de gemeen te-ambtenaren en de marechaussée op het programma. Burg. stand. - Geboren Cornelis z. v. J H. Buter en M. C. Beerse: Klaas A.. z. v. C. Kliffen en A. Hol- lenberg; Marinus W. z. v. T. R van Ooven en M. de Weiize: Catharina G. M.. d. v. A. Molenaar en A. Schuit. Getrouwd: 'Chr. van Oostveen. 36 ir.. te Heerlen en Antie de Groot. 33 ir. - Wiggert Vooiis. 27 j.. en Triintie Schoon. 27 ir. OverledenCatharina Tiet. 57 ir.. echtgenoote van P. van der Molen: Dirk Schuitemaker, oud 43 ir.. echt genoot van G. Keppel (overleden te Alkmaar). Oudkarspel. Ernstige aanrijding van wielrij ders. - De heer K. D.. alhier, is Maan dagavond. toen hij zich per fiets van ziin werk naar huis begaf, op den Dijk in botsing gekomen met een an deren wielrijder en daarbij zoodanig komen te vallen, dat hii vrij ernstige verwondingen aan het hoofd opliep. Doktershulp moest worden ingeroe pen. Broek op Langendijk. Vischwedstriid. - De Broeker hen- gelclub heeft gedurende twee Zonda gen een wedstrijd gehouden.. Zoowel den eersten dag als den tweeden werd er zeer weinig gevangen. De uitslag van den wedstrijd was dat C. de Vries den eersten nriis won. De tweede prijs was voor Jb. v. d. Welle en de derde voor R. Beers. Heer-Hugowaard. De „Caledonians". Zaterdagavond frad het Hawaiïan-Ensembk de „Ca- edonians" onder Teddy Walker op m de tooneelzaal van den heer Rus, onder auspiciën van Koorns Amusementsbu reau van Zuld-Scharwoude. Als con ferencier-humorist trad op de he3r Bob Nelspn. Hij trad ln de plaats van Har- ■y Nyhuis, die plotseling was verhin derd. Hij wist zeer spoedig contact te krijgen met het publiek en bracht laarbij de lachspieren danig in wer king. Verder werden wij vergast op zang en accordeonmuziek, hawaiïan en •umba, welke nummers zóó in den maak vielen bij het overgroote pu- >liek, dat de optredenden niet aan een oegiftje ontkwamen. Nieuwe Niedorp. N. A. O. - Zondagavond speelde het Niedorps Amusements Orkest onder leiding van den heer Steinroth in de zaal Kossen. Ondanks het feit. dat het midden-zomer is. was de zaal tjokvol. Er heerschte den heelen avond een prettige stertiming. Van de soli. welke ten beste werden gege» ven noemen we ..Der alter Brunv bar" van Julius Tucik met fagotsola Het was voor het wakkere clubje met den bezielenden heer Steinroth ervoor een buitengewoon geslaagde avond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1