NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR GROOTE SLAG AAN "HET OOSTELIJK FRONT ONTBRAND. Jeugdvormingsoord van het N.A.F. geopend. S ak caféhouder eigen zaak in brand Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 8 JULI 1943. SCMAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 156. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dc/.c Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehcelc oplage op aanvrage. In 2 dagen 637 Sovjet vliegtuigen neergehaald. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Juli. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Bjelgorod en ten Znldcn van Ore! mislukten ook gis teren hevige aanvallen, die dc Sov jets ondernamen met uiterst sterke formaties, welke sinds weken gereed gehouden werden. Daartegenover gingen onze troepen, door de lucht macht doeltreffend ondersteund, zelf tot den aanval over. Het gelukte diep in de vijandelijke stellingen door te dringen en den vijand zeer zware verliezen te berokkenen. Alleen door troepen van het leger werden ruim 300 vijandelijke pantserwagens, ten decle van het nieuwste type, vernie tigd of onklaar geschoten. Ook in de lucht ontstonden er boven dit ge vechtsterrein verbitterde gevechten met sterke formaties Sovjctvliegtui- gen. Op 5 en 6 Juli werden in lucht gevechten en door luchtdoelgeschut bü 41 eigen verliezen 637 Sovjetvlieg tuigen neergeschoten, waaronder een groot aantal slagsliegtuigen. Sterke formaties gevechtsmachines van de luchtmacht bombardeerden aanvoerwegen, vliegvelden en spoor wegstations in het achterwaartsche ge bied van den vijand met aanzienlijke uitwerking. Van de overige deelen van het Oostelijke front wordt slechts mei- ding gemaakt van wedevzijdsche leven dige activiteit van verkenningsafdee- lingen en stoottroepen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten brachten onder de kust van den Kau- kasus drie schepen tot. zinken met een gezamenlijke» inhoud van 1700 brt., die deel uitmaakten van een beschermd convooi der Sovjets. In het gebied van de Middellandsche Zee zetten vijandelijke formaties vlieg tuigen haar aanvallen op het kustge bied van Sicilië voort. 17 Britsch-Ame- rikaansche toestellen werden door Duitsche en Italiaansche strijdkrachten der luchtverdediging vernietigd. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen eenige brisantbommen van groote hoogte lukraak boven West-Duitsch- land uit. Er werd slechts geringe scha de aan gebouwen aangericht. Duikboolsuccessen. Duitsche onderzeebooten brachten op den Atlantischen Oceaan en in de Mid dellandsche Zee in den strijd tegen sterk bewaakte conyooien en afzonder lijk varende schepen negen vaartuigen met tezömen 53.000 brt., alsmede een vrachtzeilboot tot zinken. Bolsjewistische sleutel posities door Duitsche troepen bezet. Tusschen Bjelgorod en Orel is na de massa-aanvallen der bolsjewieken het initiatief hecht in Duitsche han den overgegaan, zoo constateert de militaire correspondent van het D. N. B. in een beschouwing over den hui- digen slag aan het oostelijke front- Bliksemsnel is de schijnbare verstar ring van het oostelijke front over een breedte van verscheidene honderden kilometers los gekomen. Ontketend werd deze eerste zomer plag van 1943 doordat de bolsjewisti sche leiding door groote Duitsche ver kenningsacties. die Maandagochtend ten uitvoer werden gelegd, haar plan nen bedreigd meende. Hierbij verre Duitsche doelstellin gen te veronderstellen, zooals het Sov jet-Russische nieuwsagentschap doet. is. zoo verklaart, men van bevoegde militaire zijde te Berlijn, een poging, die niet opgaat. Maar toch is dit een groote slag geworden, naar gebied, menschen en materiaal evenwaardig aan de vroegere groote slagen, of schoon over het verloop van den striid tot dusver nog geen bijzonder heden gegeven kunnen worden. Het tooneel van den striid is de uitspringende punt in de Russi sche frontlijn Noordwest van BjelgorodKoerskZuidelijk van Orel. Voortdurend neemt de striid nog toe. Op verscheidene plaatsen zijn Duitsche formaties tot den te genaanval overgegaan en hebben reeds zeer belangrijke bolsjewisti sche sleutelposities bezet, vooral ten Noordwesten van Bjelgorod en ten noorden van Koersk. Aan beide kanten schijnt het pant serwapen weer een belangrijke rol te spelen. Vast staat echter, dat het aan Duitsche zijde nog niet is gekomen tot den inzet van de operatieve panl- serreserve. zoodat er niet gesproken kan worden van een grooten inzet van het Duitsche tankwapen. Aan Bolsjewistische zijde is deze reserve echter reeds wel in den striid. zoodat ongetwijfeld spoedig nog grootepe cij fers van vernielde tanks verwacht kunnen worden Critische waarnemers wijzen voorts op het groote aandeel der wederziid- sche luchtwapens in den' strijd. Vol gens betrouwbare inlichtingen strij den in het gebied van Koersk waar schijnlijk de sterkste luchtvloten der moderne oorlogsgeschiedenis. Dulisch stormgeichut bewiist tijdens een prestatietocht zijn technische superioriteit. Het Is gelukt. Het stormgeschut heett de Sovjet-pantservai „genomen". Opnieuw blijkt zijn voortreffelijke constructie PK- Mcntz-PBZ R-P tn Dinsdag heeft het Nederlandsch Ar beidsfront een nieuw vormingsoord in gebruik genomen en wel het Jeugd vormingsoord ..Putten." gelegen in de gelijknamige Geldersche gemeente. In dit oord zullen functionarissen en medewerkers van de afdeeling en de dienstieugd van het Arbeidsfront, alsmede jeugdmede werkers en mede werksters uit de Nederlandsche be drijven. in de gelegenheid worden ge steld. vormingscursussen te volgen. In aanwezigheid van den leider van de afdeeling Jeugd. Th. C. J. Knol. de provinciale leiders van de dienst ieugd en de prov. Meisiesreferen- tes. heeft de. arbeidsfrontleider des middags het vormingsoord officieel geopend. In de Lincolnfabrieken der Ford- bedriiven ziin 1600 werklieden in sta king gegaan, omdat hun de nieuwe indeeling van den werktijd niet be viel. De fabriek vervaardigt motoren voor pantserwagens. Vaticaan ontstemd over luchtterreur. Paus weigert Brüsc.-.en gezant te ontvangen. BRUSSEL. 7 Juli (C. D.) Naar ..Volk en Staat" uit Vaticaanstad ver neemt heeft de Britsche gezant bii het Vaticaan dezer dagen met aandrang verzocht een particuliere audiëntie bii den Paus te mogen hebben. Hem werd echter medegedeeld, dat gedu rende deze week zulk een audiëntie niet kon worden verleend De gezant zou langs indirecten weg hebben ver nomen. dat de Paus zich in ongemeen scherpen toon zou hebben uitgelaten over de vernieling van den Keulschen Dom en over den luchtoorlog, zooals deze door de geallieerden wordt ge voerd. Er behoeft geen twijfel aan te bestaan, dat zulks den Engelschen buitengewoon onaangenaam is en dat den Britschen gezant bii het Vaticaan uit dien hoofde opdracht werd ver strekt. een particuliere audiëntie bii den Paus te verzoeken, teneinde nog maals het Britsche gezichtspunt hier omtrent uiteen te zetten. Welingelichte kringen ziin het er over eens. dat de Paus feitelijk uit ergernis over de geallieerde oorlogs methoden geweigerd heeft 'n termijn voor deze audiëntie vast, te stellen. Het is een feit. dat ondanks de her haalde afkeuring door de hoogste kerkelijke instanties te Rome van de geallieerde oorlogsmethoden daarin nog geenszins eenige wijziging is in getreden. De Paus heeft derhalve de onmacht der kerk moeten vaststellen om de geallieerden tot een humaner oorlogvoering te bewegen. Italiaansche steden gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtsbe- richt luidt Italiaansche en Duitsche vlooteen- heden. die in samenwerking in de Middellandsche Zee opereerden, heb ben een vijandelijke duikboot tot zin ken gebracht. Palermo. Trapani. Porto Empedo- cle. Catania. Marsala en eenige an dere. minder belangrijke plaatsen op Sicilië en in Calabrië ziin gebombar deerd door vijandelijke formaties, waarvan door het welgerichte vuur van het Italiaansche en Duitsche af weergeschut 17 vliegtuigen werden neergeschoten Voorts werden 2 vier motorige toestellen door onze jagers neergeschoten. Tegenstrijdige rapporten van psychiaters. De vraag of de eaféhouder Albcr- lus Vroling te Hem zijn eigen zaak in brand had gestoken, viel niet ge makkelijk te beantwoorden. Volgens den veldwachter Rusten burg, een rustigen dorpspolitieman, die den verdachte een verhoor afnam, dat hii in ziin notitieboekje optceken- de en door verdachte had laten on derteekenen. had" Vroling bekend, een brandende lucifer in het hooi op zol der te hebben gegooid en den brand te hebben aangestoken uit haat tegen ziin vrouw, omdat hii niet kon ver dragen, dat zii zich in de zaak met andere personen bemoeide. Later had verdachte aan den veld wachter verklaard, bii zijn verhoor te hebben gelogen. Wel had hii een doos met versiering in brand gesto ken. maar later had hij den boel weg gehaald om den brand te voorkomen. Uren later, toen hij zich reeds ter ruste had begeven, brak er brand uit en omdat hii ontzettend veel berouw had. de doos in brand te hebben ge stoken. had hii maar wat gelogen. Twee psychiaters hadden over ver dachte tegenstrijdige rapporten uit gebracht. terwijl er van den politie deskundige. Van Ledden Hulsebosch, een onderzoeker, die waarlijk niet over één nacht ijs gaat. een rapport was. waarin hii, op grond van een door hem ingesteld onderzoek, tot de conclusie kwam. dat verdachte den brand niet kon hebben gesticht. 22 Juni besloot de rechtbank, de beide psychiaters te hooren. doch zae zich toen genoodzaakt, wegens het niet verschijnen van dr. Vassen uit Heiloo (de deskundige, door den ver dediger. mr. J. P Windhausen uit Hoorn, aangesteld; dr. Ernsting uit Hoorn, was wel verschenen) de zaak aan te houden. Zelfs de officier van justitie, die overtuigd was. dat de verdachte den brand had gesticht, raakte in de tweede zitting een oogenblik in twij fel. toen hü opmerkte, dat. verdachte er maar op raak had gelogen. Dinsdagmiddag van 2 tot 6 u. heeft de rechtbank zich voor de derde maal met de zaak bezig gehouden. De ver dachte maakte een zieligen indruk, maar hield tot het einde toe vol. den brand niet te hebberl gesticht. Dr. Vaassen. die op verzoek van den officier een psychisch rapport had uitgebracht, bleef ziin conclusie, dat verdachte onbetrouwbaar was. hand haven. welk rapport door dr. Ern sting bestreden werd De schermut seling tusschen de deskundigen duur de ongeveer 2 uur. Het reuuisitoir. Mr. de Brueys Tack noemde 't. een zeer ingewikkelde zaak. Het komt, duizende malen voor. dat verdachten voor de politie een bekentenis afleg gen. waarop zii tegenover den rech- ter-commissaris terugkomen omdat zij. als zii hun geweten ontlast heb ben. trachten hun huid te redden. De man vertelde aan den 'burge- Haasje met een pleegmoeder De heer G. Houter Jzn. te Wog- num vond ongeveer 4 weken te rug op zijn landerijen een heel jong haasje. Hij nam het diertje mee naar huis en liet het in zijn schuur loopen, waar ook een moederkonijn met jongen huis de. Den volgenden dag ging de heer Houter eens naar zijn haas je kijken ei- toen bleek, dat het diertje door het konijn werd ge zoogd. Thans groeit het voor spoedig tusschen de konijnen op. alhoewel het nog eenigszins schuw blijft als men in de nabij heid komt. meester, dat hij slechts 75 cent uit den brand had gered, terwijl later f 200.voor den dag kwamen en bleek, dat hij een belangrijk bedrag bij ziin zuster had gebracht. Dit be wijst wel. dat men met een onbe trouwbaar mensch te doen heeft. Toen hij op transport naar Alk maar gesteld werd, zeid$ hii tot den burgemeester; ..Maak het een beet ie met mij. Kunt u nog wat voor mij doen?" Nu zegt hii. dat hii daarmede be doelde. gelogen te hebben, dat hii geen geld had. Maar dit is geen straf baar feit en zijn bekentenis den brand te hebben gesticht, nam hii niet terug. Volgens de verklaring van Van Ledden Hulsebosch kan de man den brand niet hebben gesticht, wanneer die op het aangegeven uur is uitge broken. Spr. laat daarom 't uur rus ten. maar voor hem staat vast. dat hij buitenom boven het café is kun nen komen. Het gouden horloge, dat hij nooit droeg heeft hij. volgens de verklaringen van ziin tweede vrouw, ook nog willen redden. Zelf had hii een goed onderdak. Vrouw en kinde ren liet hij in de grootste zorgen achter. Spr. was overtuigd, dat ver dachte zich aan opzettelijke brand stichting had schuldig gemaakt en vorderde diens veroordeeling tot 1 iaar en 9 maanden gevangenisstraf. De verdediging. De verdediger, mr Windhausen. ving zijn pleidooi aan met de mede- deeiing.. dat de familie er van over tuigd is. dat verdachte, die wat traag is. maar zeer zuinig, met zijn verkla ring is overrompeld. Hii wilde n.1. voor. ziin tweede vrouw, waarmede hij geen gelukkig huwelijk had. het bezit van de gespaarde portefeuille met geld verzwijgen, omdat hij wist. dat anders ook dit geld verloren was Pleiter, die verdachte scherp aan den tand heeft gevoeld, is absoluut over tuigd van diens onschuld. Verdachte heeft een rustige natuur; bleef tot zijn 37ste iaar bii zijn ouders, kocht van gespaard geld een café. trouwde de dienstbode van zijn ouders en nam ziin ouders tol hun dood bii zich in huis. Dit doet geen onsociaal mensch. Dat hii niet a-sociaal was. bewijzen de vérklaringen van dr. v. d. Sluis, den pastoor, het schoolhoofd en de dienstbode Dr. Vaassen. voor wiens rapport pleiter geen bewondering heeft, noemt verdachte onbetrouw baar op grond van de verklaringen van diens tweede vrouw, met wie het huweiuk mei gelukkig was en die een bepaald doel wilde bereiken. Haar levenswandel werd minachtend beoordeeld. Vanaf het eerste oogen blik is zij geraffineerd tegenover verd. geweest. Haar geheele optreden te genover hem was bedrog en eindigde met huwelijksbedrog. Vanwege dat oeld kreeg zii 'n intensen haat tegen hem en een vrouw kan erger haten dan een man. Zij strooide rond. dat de brand wel eens aan kwaadwillig heid te wijten kon ziin. Voor de methode van onderzoek heeft plei ter niet veel respect. Waarom ook die vrouw niet eens aan den tand ge voeld? Pleiter is van oordeel, dat de eerste verklaring van verdachte n houvast voor een veroordeeling b.-dt en hii is altijd nog bang. dat de man weer. naar die vrouw terugkeert en vreest, dat dan 't ongelukkige huwe lijksleven opnieuw zal beginnen Aan gezien de man onschuldig is. vroeg .pleiter vriispraak en onmiddellijk ontslag van preventief. Na re- en dupliek deelde de presi dent mede. dat de rechtbank voor ontslag uit het voorarrest geen ter men aanwezig achtte. Verdachte zeide neg. dat hii het gouden horloge, wanneer hii naar de repetitie ging. steeds bii zich droegen dat hii onmogelijk zonder cle anderen te oasseeren uit ziin slaapkamer den zolder boven 't café had kunnen be reiken Hii verzocht de rechtbank, dit nader te onderzoeken en hield vol onschuldig te ziin. Uitspraak 15 Juli. In Nederlandsch-lndië geïnterneerden. Bekendmaking aan familie leden en vrienden. UTRECHT. 7 Juli. De persdienst der N. S. B. deelt op verzoek van den gemachtigde van den leider voor Indische zaken het volgende mede Dezer dagen werd bericht ontvan gen. dat van één der leden der Na- tionaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, die in Nederlandsch- lndië geïnterneerd ziin. met zekerheid kan worden gezegd, dat hii zich in een interneeringskamp in Suriname bevindt. De mogelijkheid bestaat dat er meer geïnterneerden uit Indië daarheen ziin gebracht. Aan familieleden en vrienden, die willen probeeren deze geïnterneerden schriftelijk te bereiken, wordt mede gedeeld. dat zii hun brieven moeten zenden via het informatiebureau van het Roode Kruis. Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage. De brieven moeten in open briefomslag worden verzon den en voorzien van het volgende adres Den heer Interneeringskamp Suriname. Bovenaan links Interniertensendung. Interneemail. Bovenaan rechts Gebührenfrei. Postage free. De brieven moeten met. de schrijf machine geschreven worden en mo gen niet over politiek maar uitslui tend over familie-aangelegenheden handelen. De open brief moet in een tweede, gesloten briefomslag aan bo venstaand adres van ?t, Roode Kruis gezonden worden. Elfstedentocht te voet. De Elfstedentocht, het grootste evenement van het winterseizoen, wordt thans eveneens een gebeur tenis voor de zomermaanden. Het bestuur van de afdeeling der Noord-NederlWandelsportbeoefe naren kwam verleden jaar op de gelukkige gedachte, den vermaar den Elfstedentocht ook onder de aandacht te brengen van de wan delaars. Reeds werden in dit ver band eenige recordpogingen on dernomen en zoo legde de bekende wandelaar Jan Zeegers uit Am sterdam het 210 K.M. lange tra ject af in twee dagen. Hij startte Maandagmorgen om vier uur uit hotel De Kroon in Leeuwarden, liep eerst naar Dok- kum, terug naar Leeuwarden, ver volgens over Franeker, Bolsward, Workum en Hindeloopen naar Stavoren, waar hij na een tocht van 130 K.M. om vijf minuten over tien des avonds arriveerde. In Sta voren werd overnacht om den volgenden dag des morgens om half vijf den tocht te hervatten om de resteerende 80 K.M. over Balk. Sloten, IJlst en Sneek af te leggen en Dinsdagavond enkele minuten over zeven, nog in uit stekende conditie, in Leeuwarden aan te komen. Naar wij echter van de zijde van het hoofdbestuur van den Neder- landschen Wandelsportbond ver nemen, worden er van deze zijde maatregelen overwogen om een voortgaan in deze richting, welke louter het najagen van records be oogt, tegen te gaan. In een dierentuin te München is dezer dagen een nijlpaard geboren, dat onder het oppervlak van het groo te zwembassin ter wereld kwam en naar boven moest zwemmen om ziin eersten ademtocht, te kunnen doen. Het iong wordt door ziin moeder ook onder water gevoed. In New York hebben de liftbe dienden een dag gestaakt; tengevolge hiervan hebben naar schatting onge veer 26000 personen, die in de getrof fen wolkenkrabbers werkzaam ziin. 55 minuten noodig gehad om langs de trappen naar hun kantoren te klim men. Dt aardappelen, welke vanwege de Gemeentel ke Voedselvoorziening op verschillende plaatsen in Den Haag -varen gepoot, worden ïhan* gerooid CNF-Meijer-Pax ta Waarschuwing aan groentehandelaren. 's GRAVENHAGE, 7 Juli. Blijkens een offieïeele mededee- ling heeft het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit een ernstige waarschuwing gericht aan de han delaren in groenten en fruit. Zij. die ongeoorloofde handelingen ver richten, worden bedreigd met voorloopige tuchtmaatregelen als sluiting van bedrijf. Belangheb benden worden naar de officieele mededeeling in dit blad verwezen. Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit heeft dezer dagen uiteengezet, dat iedere verkoop van groenten op den tuin in de gemeenten, in bedoeld bericht opgesomd, verboden is, doch dat het verbod niet geldt voor klein handelaar-telers en markttuinders, wier teeltvergunning niet grooter is dan voor 50 aren. De verkoop op den tuin bij den kleinhandelaar-teler en den markt- tuinder mag echter niet gaan ten kos te van de gebruikelijke afzetmethode. De markttuinder b.v. dient zijn pro ducten tot de normale hoeveelheid, zooals gebruikelijk ter markt te ver- koopeh. Strenge controle op telers van aardappelen. De C.C.D. oefent strenge controle uit op de telers van aardappelen. Te gen velen, die de voedselvoorzienings bepalingen niet in acht hebben geno men, werd reeds procesverbaal op gemaakt, in hoofdzaak wegens het niet voldoen aan den plicht dc aardappe len ter veiling te brengen. Het op clandestiene wijze verkoopen van aardappelen rechtstreeks aan den con sument werkt den zwarten handel in de hand cn dit kan natuurlijk niet worden geduld, De ambtenaren vin dc tuchtrechtspraak berechten deze zaken met voorrang en verscheidene boeten van eenige honderden guldens zijn reeds opgelegd. Zij beteekenen te vens een strenge waarschuwing voor allen, die meenen het met d.e bestaan de voorschriften niet zoo nauw te be hoeven te nemen. BRUTALE BONNENROOF. Te Coevorden. Toen hedenochtend ambtenaren van den distributiedienst te Coe vorden voor de bonuitreiking pi rij wiel naar de buurtschap Steenwijks- moer reden, werden zij onderweg door twee personen met een revolver aangehouden. De ambtenaren wer den gedwongen al him bonnen af te geven, waarna de boeven verdwenen. De duikbootoorlog. Dat de duikbootoorlog momenteel mede in het centrum van de belang stelling staat, kan moeilijk worden ontkend en als het cijfer van de in dc afgeloopen Juni-maand tot zin ken gebrachte geallieerde tonnage in totaal 107.G0U brt. betrekkelijk aan den lagen kant is. doet men van Duitsche zijde geen pogingen om dit te verbloemen, doch tracht men veel eer op logische wijze te moüveeren uit welken hoofde er ditmaal eens geen. zooais langzamerhand te doen gebruikelijk was, records ziin gebro ken. in deze motiveering wordt met nadruk gewezen op den harden strijd, dien de Duitsche onderzeeërs tegen den verbeterden geallieerden afweer hebben te voeren.- een afweer echter, welke zoowel in Engeland als Ame rika nog weinig aanleiding heeft ge geven tot optimisme voor de toekomst. Wanneer Churchill nog onlangs ook in dit opzicht tegenslagen voorspeiclc. kan men gevoegelijk aannemen, dut deze inzinking in het verliescijfer slechts een stadium betreft, dat wel dra tot het verleden zal behooren. Een der methoden, welke van ge allieerde zijde steeds meer wordt ge bezigd om de langzamerhand funest wordende duikbootaanvailen al te slaan, is gelegen in een steeds groo teren inzet van het luchtwaoen; steeds meer zware bommenwerpers met een grooteren actieradius nemen deel aan de jacht op de duikbooten en waar deze vliegtuigen gebruik maken van vaste zoowel als van drijvende steunpunten, ziin zii in staat den Oceaan goeddeels te be strijken. Dat de snelheid van het vliegtuig hierbii een groote rol speel;, behoeft welhaast geen betoog, vooral ook. waar het ziin voor de duikboot zoo gevaarlijke waterhammen in m - mmaal tijdsbestek Ier bestemder plaatse kan brengen. Zooals reeds gezegd, verzwijgt incn van Duitsche zijde deze dingen niet, evenmin als eenige bijkomstige fac toren. welke op het verloop van den duikbootstrijd-hon invloed doen gel den. Dit wel te doen zou een bepaal de struisvogelpolitiek zijn. welke zich op den duur toch zou wreken. Doch hiernaast realiseert men zich. zooals van deskundige zijde wordt ver klaard. dat de successen, die de ge allieerden in de laatste maanden met hun afweer van het duikboolgevaar hebben geboekt, hoofdzakelijk ziin toe te schrijven aan gevechtsmethodes, die. voor zoover zij op den inzet van het luchtwapen ziin gebaseerd, ver moedelijk alleen van beteekenis zijn in de periode der korte nachten. En het is waarschijnlijk ook dit besef, dat zoowel Knox als Churchill zal hebben weerhouden van voorbarig optimisme. Voordat het iaar ten einde is. zou de balans wel eens gevoege lijk en in zeer bedenkelijke mate kunnen doorslaan in de richting, welke het „Brittannia rules the waves" reeds heden ten dage tot een fictie heeft gemaakt. SCHAGEN. Vrijbankvleesch. Dezer dagen kwamen ons klachten ter oore van het publiek ten aanzien van cle aflevering van hei, vrijbank vleesch en we meenden niet beter te kunnen doen dan eens oo informa tie uit te gaan te bevoegder plaat se. Nu kunnen we wel beginnen met te zeggen, dat op- of aanmerkingen omtrent den gang van zaken aan de vrij bank niet speciaal Schagensch zijn: ze komen ook elders voor. De oorzaak daarvan is. dat ieder burger in de eerste plaats aan zichzelf pleegt te denken, terwijl de overheidsin stanties zooveel mogelijk ieders be lang in het oog moeten houden. Het gevolg daarvan is dan af en toe eeni ge wrijving, omdat het individu zich soms misschien terecht, meestal ech ter ten onrechte, benadeeld voelt. Ten einde het publiek zooveel mo gelijk tegemoet te komen, worden hier in Schagen nummertjes verstrekt. Dit is een maatregel, dien men lang niet overal aantreft en die hier is doorgevoerd omdat het kan. Men zou er dus eigenlijk recht- tevreden mee moeten ziin. Echter, er ziin men schen. die er misbruik van trachten te maken. Zoo werd ons verzekera. dat er personen ziin. die nota bene niet minder dan 3 nummers bezaten. Veelal hadden ze die extra-nummers gekocht De bedoeling was natuur lijk in de eerste plaats om snel ge holpen te worden, daarnaast echter werd ook wel getracht meerdere malen vleesch te krijgen. Verder is het gebeurd, dat men schen met een hoog nummer, dié dus wisten lang te zullen moeten wach ten. een poosje weggingen en bii hun terugkeer bemerktenhun beurt voorbij te hebben laten gaan. Deze onvoorzichtigen werden dan geholpen nadat alle nummers waren afgewerkt. Wat eigenlijk niet meer dan billijk is. Onjuist is het echter het personeel van de vriibank daarvan een verwijt te maken. Tenslotte wordt er gemopperd te gen het bezorgen van vrijbank vleesch. Op zichzelf is dit toegestaan. Dat bijvoorbeeld zieken en ouden van dagen het vleesch. waarop ook zii recht hebben, thuis bezorgd krijgen, dunkt ons een juiste maatregel. De moeilijkheid daarbij is natuurlijk; waar is de grens? Men dient echter niet zonder meer. wanneer men van oordeel is. dat deze grens onjuist wordt getrokken, aan te nemen, dat verkeerde dingen gebeuren. Men is. als belanghebbende, dikwijls min of meer bevooroordeeld, terwijl 't. voor het personeel van de vriibank toch weinig uitmaakt of meneer A. dan wel meneer B het vleesch ontvangt. Laat. het publiek zich daarom op het standpunt stellen, dat men aan de vriibank doet. wat men kan om ieder het ziine te geven. Voor gerechtvaar digde klachten, zoo werd ons uitdruk kelijk medegedeeld. zal men nimmer doof ziin. Men wende zich daartoe lot den heer Ingelsen. Indien er sprake is van gegronde bezwaren, dan kan het publiek er op rekenen, dat de noodige voorzieningen worden getroffen. Men onthoude zich echter van gemopper, dit toch geen zin heeft en men werke mee om alles zoo goed mogelijk te laten marcheeren. GESLAAGD. Te Alkmaar slaagde voor het Mulo- diploma mej. Gré Blaauboer te Kol- horn. Zij werd opgeleid door de he ren v. Graafeiland en Koning, alhier Noord-Sckarwoude. 65 jaar getrouwd. Het echtpaar H. Bouwens en M. Bouwens-Kroon heeft. Woensdag on der zeer groote belangstelling het 65- jarig huwelijksfeest gevierd. Beiden verheugen zich nog in een goede gezondheid en hebben nog be langstelling voor alles wat om hen heen gebeurt. Kort geleden zijn zij naar „Westerlicht" te Alkmaar ver huisd. maar de bijna 86-iarige brui degom voelt zich daar nog niet heele- maal thuis. Hii heett te weinig te doen. Want toen hii nog naast de bak kerij woonde, was hij daar steeds be zig. Ook de tuin had in hem een trou wen verzorger. Al die werkjes mist de oude hier wel. Bruid en bruidegom hebben een wei'kzaam leven achter den ruc, De heer Bouwens kwam als 11-jarig jochie in een ..dienst" in (Familiefoto). Schoorldam. waar hij in de bakkerij werkte tegen het geweldige salaris van tien cent per week, hetgeen toen tertijd blijkbaar nogal een flinke be looning werd gevonden, want het. heeft heel wat moeite gekost aan zijn vader, om behalve deze som gelds noe ..vrij klompen" te bedingen Daarvan zal hij er heel wat hebben versleten, want behalve ziin bezorgwerk wan delde hii iedere wek van Schooiidam naar Oterleek. waar zijn ouders woonden Later kwam hii als knecht bii Gam Hart in Oudkarspel en toen zii trouw den (de bruid was 19 en de bruigom 20 iaar) trokken zii in de bakkerij te Noord-Scharwoude .welke tot, grooten bloei werd gebracht. Een schaduwzij de bii dit iubiieum is wel, dat de zoon Aris. die de bakkerij van vader had overgenoinen. eenige jaj'en geleden is gestorven. Toch wordt, de traditie voortgezel: een jonge Hark Bouwens voert thans het. bewind in dit mooie bedrijf. Op de receptie, welke in ..Concor- dia" werd gehouden, is wel gebleken, dat men het kwieke bruidspaar, dat verscheidene generaties Noord-Schar- wouders van brood heeft voorzien, niet vergeten heeft. Zeer velen kwa men persoonlijk hun gelukwenschen aanbieden ook werden veel schrif- teliike felicitaties ontvangen. Tal van bloemstukken werden in den Iood van den dag "bezorgd. Het was voor de fa- l.anpedijk. Een gevaarlek spelletje. Aan den Westdijk van dc Hcerhugowaard spe len jongens nogal eens een gevaarlijk spelletje. Zij ondermijnen de straat- steenen en wee dengene, die over oen paar van die zwevende steenen heen rijdt. Bakker K. van de Spoorstraat t« Oudkarspel was dezer dagen het slachtoffer. Hij sloeg met zijn fiets over den kop en liep een flinke hoofd wond op. 't Is daar al meer gebeurd. Het wordt tijd, dat de jongelui het ge vaar van dergelijke spelletjes gaan in zien. Er zouden nog ernstiger onge lukken kunnen gebeuren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1