NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware tankslagen aan Oostelijk front. Samenvoeging van gemeenten. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditle: Schagen: Laan 2J11. Telefoon 444 (2 Ijjn£n). Postrekening 66189. VRIJDAG 9 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 157. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bi) contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Vijandelijk stellingssysteem doorbroken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 8 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekenc}: In het gebied van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel is het^gristeren tot swarc tankslagen gekomen, In den loop waarvan door troepen van het leger, door afweergeschut, gevechts eskaders en eskaders voor den strijd op korten afstand van het luchtwa- pen ruim 409 bolsjewistische tanks werden vernietigd. Het vijandelijke diep geëcheloneerde stellingssysteem werd in taaie bosch- en dorpsgevech ten doorbroken. Eskaders gevechts- toestcllcn en toestellen voor den strijd op korten afstand van het luchtwapen ondersteunden de aan- valsoperaties van het leger en brach ten den tegenstander zware verlie zen aan menschen, zware wapens en rollend materiaal toe. In felle lncht- gevechten en door luchtafweerge schut werden boven het gevechtsge- bled in den middensector van het Oostelijke front 193 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. Oberfeldwebel Strassl, vliegtuigcom- mandant in een jachteskader, bevocht in drie dagen 25 luchtoverwinningen. Dertien eigen toestellen worden ver mist. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen waren gericht op troepen onderkomens, spoorwegverbindingen en ravitailleeringssteunpunten van den vijand in de diepte van het terrein. Van het overige deel van het Ooste lijke front worden geen noemens waardige gevechtshandelingen gemeld. In het kustgebied van Sicilië hebben Duitsche en Italiaansche luchtverdedi gingsstrijdkrachten 16 Britsch-Ameri- kaansche, hoofdzakelijk meermotorige, vliegtuigen vernield. Boven den Atlan- tlschen Oceaan en aan de kust van het Kanaal werden nog 4 vliegtuigen neer geschoten. Bij nachtelijke storingsaanvallen van •nkele vijandelijke vliegtuigen werden ln het West-Duitsche grensgebied hier en daar bommen geworpen, zonder dat noemenswaardige schade werd aange richt. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat het verloop van den zomerslag aah het Oostelijke ipont, die tusschen Orel en Bjelgorod geleverd wordt, voor de bolsjewisten reeds ern stige symptomen oplevert. Het ge vechtsterrein 1 wordt begrensd door een frontlinie van ongeveer 250 kilometer, doch de strijd woedt niet langs deze geheele linie. Voor de bolsjewisten is het op zichzelf reeds een bedreiging, ■flpi- zich de brandpunten van den strijd gevormd hebben juist op de pteïts, waar de Sowjetlinie' naar het Westen begon uit te springen, ten Zuiden van Orel, en op de plaats waar zij naar het Oosten begon terug te buigen, ten Noordwesten van Bjelgorod. Op deze beide punten is ln het ka der van de Duitsche tegenmanoeuvre het diepe, sterke stellingensystccm der bolsjewisten reeds door de Duit sche troepen tot op aanzienlijke diep te doorbroken, zoodat men kan zeg gen, dat zich een bedenkelijke situa tie begint af te teekenen voor het ge heele vooruitspringende frontgedeelte van den vtfand, waarin hjj uit offen sieve overwegingen groote hoeveel heden menschen en materiaal had op gesteld. De gebeurtenissen volgen reeds een zekere wetmatigheid, die berust op de uitwerking der wapens, welke hier in ongekende aantallen optreden: pantser wagens en luchtmacht. Dat meer dan 700 vijandelijke pantserwagens kapot zijn geschoten, bewijst niet alleen, hoe zeer de vijand dit wapen in dit gebied heeft opgehoopt, maar legt ook getui genis af van de enorme toeneming der effectiviteit der Duitsche pantserbestrij- ding. De meerderheid der Duitsche lucht macht is niet geringer. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden boven het gevechtsterrein 83ö Sowjet- vliegtuigen neergeschoten tegen een eigen verlies van 54 toestellen. Sedert gisteren schijnen ook de mo biele reserves bij het front aan weers kanten in den slag te zijn geworpen. De derde faze is dus begonnen, hoewel nog niet alle reserves ln het vuur ge bracht zijn. Uit de luchtverkenning is gebleken, dat de bolsjewisten op het punt staan, alle beschikbare troepen naar voren te brengen om tegen een mogelijke bedreiging op te treden. Aan Duitsche zijde kunnen geen troepenverplaatsingen worden opge merkt. Het Duitsche commando schijnt met het oog op de vijandelijke offensie ve voorbereidingen vroegtijdig alle \TOrzorgsmaatregelen te hebben geno men. Met spanning kan men de verde re ontwikkeling tegemoet zien. Het hoogtepunt van den slag zal waar schijnlijk pas bereikt zijn, wanneer aan weerszijden alle reserves in het ge- echtsgebied bijeengebracht zijn. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding'hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ▼oor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche s.s. ln Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- raeldingsplïchting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Breda, Rest. Modern, Markt.; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 10.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Cnté Royal. 30 7.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18: 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. 31.7.43, 9-12 00 uur: Assen, Concerthuis a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuls, Poelestraat. 33.7.43, 9-12 00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 33.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 Uur: Utrecht, N.V.-Huls, Oude GraclA 245. 38.7.43 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, LeusJerweg. 36.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Een zeiltocht om de wereld. BUENOS AIRES, 8 Juli. (D.N*B.) De Argentijnsche zeiler Vito Dumas heeft geheel alleen een zeiltocht om de wereld gemaakt. Gisteren is hij aangekomen in Mar del Plata, de Argentijnsche haven aan den Atlantischen Oceaan. waar hij geestdriftig werd ontvangen. Du mas is op 26 Juli 1942 uit Buenos Aires vertrokken. Voor het traject naar Kaapstad, Wellington. Valpa- raiso. Mar del Plata, heeft hij in totaal 267 zelldagen noodig gehad. De prestatie van Dumas is des te opmerkelijker, daar hij de gevaar lijke route om Kaap Hoorn geno men heeft. Hij is tot dusver de eerste solo-zeiler, die om de Zuidpunt van het continent geva ren heeft. WEER EEN NEDERLAAG VOOR ROOSEVELT. MADRID. 8 Juli. (DNB) - Uit Wash ington wordt gemeld, dat de senaar de regeering van Roosevelt een nieuwe nederlaag heeft toegebracht. Hij heeft het regeeringsvoorstel over de levens middelensubsidies opnieuw verworpen met 36 tegen 28 stemmen en het terug gezonden n3ar het Huis van Afgevaar digden dat het voorstel reeds had aan genomen. DE STRIJD IN HET ZUIDEN VAN DEN STILLEN OCEAAN. TOïilO, 8 Juli. Vanaf 30 Juni. toen de Amerikanen op Rendova landden, tot 5 Juli, dus in slechts zes dagen, zijn door de Japanners in het gebied van Rendova en Nieuw Georgië de volgende successen behaald: Tot zin ken gebracht één kruiser van de B- klasse, een tweede kruiser, vier groo te torpedobootjagers, een vijfde torpe- dobootjager, een torpedoboot en ruim tien andere vaartuigen. Beschadigd werden een kruiser van de B-kla^se. een tweede kruiser, een torpedoboot- jager, een torpedoboot. vier transport schepen. Voorts werden ruim 128 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Bij onze Vrijwilligers. De mannen welen z/ch te behelpen. Kleine reparatie onderweg SS PK-Nlquille-O-H-P n> Nieuwe Nederlandsche Staatsleening? AMSTERDAM, 8 JulL Terwijl gis teren oppervlakkig over de moge lijkheid van een nieuwe staatslee ning werd gesproken, werd vandaag ter beurze van Amsterdam met vrij groote zekerheid beweerd, dat bin nenkort inderdaad tot de uitgifte van een nieuwe leening zal worden over gegaan. Men wist zelfs vqorwaarden te noe men. Er Werd althans gesproken van een leening ten belo|pe van een mil- liard gulden met een rentevoet van 3'/!% en een looptijd van twintift jaar. Omtrent den koers van uitgifte vari eerden de taxaties tusschen 99 5/8% en 100°/o. Daarbij werd verteld, dat van deze leening 300 millioen gulden aan de fondsen zou worden toegewezen, terwijl 350 millioen gulden zou zijn bestemd voor de inschrijvingen van particulieren en nog 350 millioen gul den voor inschrijvingen van naamloo- ze vennootschappen. Daarbij meende men te weten, dat over enkele weken de leening zal worden aangekondigd, terwijl voorts werd beweerd, dat de in schrijving zou zijn opengesteld tegen het einde van deze maand, terwijl de storting omstreeks half Augustus zou dienen te geschieden. Of deze geruchten in overeenstem ming zijn met de werkelijkheid, dient voorshands te worden afgewacht. Ook verleden jaar begonnen in dezen tijd van den zomer geruchten omtrent een staatsleening "te loopen en het duurde verscheidene maanden voordat die ge ruchten tenslotte werden bewaarheid. Maar in ieder geval waren de geruch ten heden van dien aard, dat zij niei cndei stoelen of lymken korden wor den geschoven. De Relcbsiühter-SS Hclnncb Hlmmler bracht onlangs een bezoek aan een bataljon der SS-Vrijwilligers-Brigade „Wallonien" en stelde zich op de hoogte van den stand der opleiding van de troepen; De Relchs- lührer-SS In gesprek met luitenant Leon Degrelle, den leider der Belgisch# Rexisten, die In October 1941 als Scbütze met zijn legioen voor den strijd tegen de Sovjets ten velde trok en thans het in.fanterie-Stuttnabzelchen, IJzeren Kruis 1ste en 2de klasse en het ondèrscheldlngsteeken voor gewonden draagt Scherl-Meijer-Fellinga-Pax m Het plan mr. Frederiks, om 48 gemeenten in Noord- Holland op te heffen, van de baan. Toen in de eerste helft van October 1940 Ged. Staten van Noord-Holland zich met het plan van den Secretaris- Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken, mr. Frederiks, tot de gemeenteraden richtten om een aantal gemeenten samen te voegen, be leefden wft het voor Nederland onge kende feit, dat de meeste gemeenten daartegen geen bezwaren indienden. De raden moesten op korten termijn hun meening kenbaar maken en onder den indruk, dat men stond voor een bevel van de bezettende macht waagden slechts enkele gemeenten het, te ken nen te geven, dat zg' aan een andere samenvoeging de voorkeur gaven, welk aantal grootcr werd, toen bleek, dat met die bezwaren rekening zon worden gehouden. TVTOG is de toestand zóó, dat wij in ons land pl.m. 1100 gemeentén tellen, waarvan er in Noord-Holland al leen een 126, varieerende van Amster dam met 800000 zielen tot Katwoude met 240 inwoners. In al deze gemeenten kent men den vasten „Bestuursboven- bouw" van burgemeester, secretaris en ontvanger en zij hebben haar adminis tratie. haar rekening en begrootinj, haar verordeningen en besluiten ter goedkeuring en beoordeeling aan Ged. Staten te zenden, waardoor een over daad van administratie moet worden verricht. Reeds lang heeft men het on- practische hiervan gevoeld. In 1825 kreeg de Koning het recht van vereenl- ging en splitsing van gemeenten. Er waren er toen 1200 in ons land, maar tot op heden werden er maar een hon derd opgeruimd. Staatslieden als Thorbecke waren voorstanders van het samenvoegen van kleinere bij groote gemeenten. Ook de Staatscommissie voor de herziening van de Gemeentewet was doordrongen van het besef, dat de wetgever niet mag aarzelen in de bestaande indgeling der gemeenten het mes te zetten. Steeds echter, wanneer daartoe stappen ge daan werden, stuitte men op eigenbe lang en misverstand. Toen in 1929 Ged. Staten vap Noord-Holland een poging tot ordening in deze provincie wilden doen, botsten zij op den onwil van den toenmaligen minister van Binnenland sche Zaken, die weer te veel rekening moest houden met de onder den in vloed van de kiezers staande Kamer leden. De nieuwe tijd. TOEN einde 1940 het plan-Frederiks om 48 gemeenten in N.-Holland op te heffen, waardoor 22 gemeenten met 3000 tot 13000 zielen zouden ontstaan, werd ingediend, dachten wij, dat de nieuwe tjjd eindelijk de lang gewensch- te samenvoeging, waardoor de energie van de verschillende streken verhoogd zou worden en de gewenschte vereen voudiging zou worden verkregen, tot stand zou brengen. Holland zou echter Holland niet zijn, als wij ons ook hier in niet vergist hadden. Toen men zag, dat de zaak getraineerd kon worden, kwam men met steeds meer bezwaren naar voren. Het resultaat was, dat in 1941 een commissie, onder leiding van professor Veenstrd, opdracht kreeg bin nen een jaar over het plan een rap port uit te brengen. In Nederland is een dergelijke commissie nu eenmaal de kapstok, om een niet geliefde zaak aan op te tóngen. Men wilde tijd win nen, omdat men ook dat, wat men zelf al. een eeuw als wenschelijk had er kend,'liefst niet in dezen bewogen tijd tot stand gebracht wenschte te zien. Men hoorde dan ook tot op heden niets van de commissie. Dezer dagen hadden wfi eenonder houd met den burgemeester van de ruim 1000 zielen tellende gemeente SU- bekarspel, den heer Kunnen, die ons mededeelde, dat het plan-mr. Frederiks definitief van de baan is en dat er geen plan meer bestaat. Toen wij daarover onze verwondering uitspraken, zeide de heer Kunnen, dat het plan-mr. Frederiks inderdaad te ruw in elkander was gezet. Wij herinnerden hem aan de versre gels: „Men kan het soo.niet maecken. Ófte den eenen zal 't prisen, Ende aender sal 't laeken." „Zoo is het inderdaad," antwoordde de heer Kunnen. „Ik kan," zoo vervolg de hij, „slechts in hoofdzaak over mijn gemeente oordeelen en dan is het mijn overtuiging, dat de daarvoor gedachte samenvoeging foutief is. Fout was het ook om van de in acht gemeenten ver deelde Schermer niet evenals van de Wieringermeer, de Haarlemmermeer, de Beemster en de Zijpe, één gemeente te maken. Zoo'n polder moet een eenheid worden. De commissie heeft ten aanzien van den Langcdijk den knoop doorgehakt. 11 jaar ben ik secretaris van Zuid- Scharwoude geweest. Nu die vier ge meenten van elk 1700 zielen één zijn geworden, wordt er veel onnut werk bespaard, heeft men er behoorlijk per soneel en gaat het prachtig. De Streek kan gevoeglijk ook één worden. Het af snijden van lappen uit een gemeente acht ik niet wenschelijk. Waarom Hei- loo niet geheel bij Alkmaar gevoegd en* de badplaatsen Bergen, Egmond en Schoorl tot één geheel gemaakt? Oolf. de Zaanstreek behoort één te worden. Voor het centrale bestuur is het onein dig gemakkelijker om een provincie van 30 gemeenten te besturen dan een van pl.m. 120. Samenvoeging zal er dus moeten komen. Het huidige geslacht zal het niet gemakkelijk vinden, den bur gemeester als manusje van alles niet naast de deur te hebben, maar een volgend geslacht denkt daar niet meer aan. Wie voelt het nu nog als een ge mis, dat Wimmenum en Groet geen zelfstandige gemeenten meer zijn? Het is wel degelijk de bedoeling van de commissie gelijke gemeenten bij el kander te voegen. commissie wel actief, maar zonder plan. HEEFT de commissie dan een ander plan? aldus onze vraag. Neen, de commissie is nog een com missie zonder plan, maar ze is wel de gelijk weer actief gewonden. Vermoe delijk heeft ze wel een plan in ge dachten, maar ze hoort nu de verschil lende burgemeesters, vooraanstaande landbouwers en doktoren en wil waar schijnlijk met de grenzen ook rekening houden met de waterstaatkundige grenzen. De bezwaren, dat zichzelf bedruipen de gemeenten noodlijdende krijgen toe gevoegd, zullen nu wel geen opgeld kunnen doen, want alle gemeenten zijn nagenoeg noodlijdend, aldus merk ten wij op. „Inderdaad," aldus burgemeester Kunnert, „maar dat is ook geen wonder. Het Rijk heeft de gemeente de 75 op centen op de gemeentefondsbelasting ontnomen en keert daarvoor een be drag uit, gelijk aan die opbrengst ln 'n tijd toen het den boeren en tuinders zeer slecht ging. Wanneer' de platte landsgemeenten de 75 opcenten hadden behouden, dan zwommen zij, nu het den boeren en tuinders goed gaat, in het geld. Wij zijn nu als gemeente nood lijdend met een rijke bevolking." Tenslotte sprak de burgemeester als zijn overtuiging uit, dat de samenvoe ging van gemeenten er zal komen, om dat dit noodzakelijk is. Wij helpen dit wenschen, maar heb ben in dit opzicht van „de commissie zonder plan" geen groote verwachtin gen. Hoe het groeide I We herinneren ons het sprook je van een heel arm boertje, dat het geluk had een koolraap te te len, zóó groot, dat hij een kar noodig had om hem op te vervoe ren. Die koolraap werd zijn ge luk. Datzelfde wenschen we den heer D. de Graaf uit ZcL-Schar- woude toe, die dit jaar eep aard appel teelde, voor welks vervoer wel geen kar noodig was, maar die toch een omvang had", als men zelden aanschouwt. Het gewicht bedroeg 1 K.G., de lengte 25 c.M., terwijl de „taille"-omvang niet minder dan 29 c.M. bedroeg. VERVANGING BIJZONDERE RIJVERGUNNINGEN. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. De Se cretaris-Generaal van het Departement van Waterétaat maakt bekend, dat de herkenningsteekens (driehoeken), ten behoeve van de voor de Duitsche weermacht rijdende Nederlandsche mo torrijtuigen uitgegeven bijzondere rij vergunningen (zoogenaamde balk- of weermachtvergunningen), geleidelijk door een nieuw model zullen'" worden vervangen met dien verstande, dat de thans in gebruik zijndè herkennings teekens na 1 September 1943 hun gel digheid verliezen. Door den Rijksinspecteur van het Verkeer, belast met de uitgifte van bij zondere vergunningen, Kromme Nieu we Gracht 3 te Utrecht, zal worden zorg gedragen, dat de desbetreffende vergunninghouders vóór dien datum in het bezit zijn van de herkenningstee kens volgens het nieuwe model. De vergunningsbladen zelve blijven, evenals de herkenningsteekens behoo- rende bij de civiele rijvergunningen, ongewijzigd. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 12.32, onder 1.13 uur. Burgemeestersbenoemingen. 's-GRAVENHAGE, 8 Juli. Het. Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft den burge meester van 's-Hertogenbosch, mr. C. A. F. H. W. B. van den Clooster baron Sloet tot Everloo, eervol uit zijn func tie ontslagen. In zijn plaats heeft de Rijksoommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied mr. A. M. P. Tho massen, tot dusver burgemeester van Kerkrade, benoemd, met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn vorige functie, tot burgemeester van 's-Hertogen- bosch. Ten slotte heeft de Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied den huidigen waarnemen- den burgemeester van Maastricht, dr. Th. A. A. M. Copray, benoemd tót burgemeester van Kerkrade, met ge lijktijdige intrekking van zijn huidige opdracht te Maastricht. Kaasvormen van Goudsch model verboden. Ingevolge een door het Bedrijfschap voor Zuivel' afgekondigde verordening is het aan veehouders verboden kaas vormen van Goudsch model, bestemd ■Joor kazen met een gewicht van 21/* kg of minder, voorhanden of in voor raad te hebben. Belanghebbenden wor den naar een üfficieele Publicatie in dit blad verwezen. BURGEMEESTER VAN OOSTZAAN OVERLEDEN. In den nacht van Woensdag op Donderdag is burgemeester J. A. A. de Bree plotseling overleden. De heer De Bree stond sinds een iaar aan het hoofd van de gemeente Oostzaan. Vermoorde politieman ter aarde besteld. Woensdagmiddag Is op de Oosterbe graafplaats te Enschedé het stoffelijk overschot ter aarde besteld van den opperluitcnant der politie, P. Kaay, die Zaterdagmorgen j.1. door moorde naarshand viel. Een indrukwekkende stoet trok door de straten van Ensche dé. Er bevonden zich o.m. tal van de putaties van politiecorpsen in. Tot de genen, die in den stoet meeliepen, be hoorden de Beauftragte van den Rijks commissaris voor Overijssel, de heer K- Weidlich, de gewestelijke politie- president, overste Walraven, majoor Nietsche van de Ordnungspolizei en Hauptstormführer Thomsen van de Sï- cherheitspollzei. In den zeer langen stoet, welke werd voorafgegaan door een muziekcorps der W.A., dat treurmuziek speelde, be vonden zich voorts deputaties van 'i. en N.S.D.A.P., onder wie de Gemachtigde van den Leider, de heer W. R. Jager. Toen de kist in de groe ve wercl neergelaten, speelde de mu ziek „Ik had een wapenbroeder". Daarna werd een groot aantal kransen op het graf gelegd. De Gemachtigde van den Leider legde namens den Leider, die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn, een krans op het graf. Hij wees er op, dat de gevallene een perfect politie-officier was. Ach ter den moordenaar staan ook hier de ophitsers van gene zijde der zee.en de verkeerde elementen uit het Neder land volk. Het moet uit zijn met deze beestachtige bedrijven, waaruit kwade trouw van bepaalde elementen blijkt. De aangrijpende plechtigheid werd met het spelen van een couplet van het Wilhelmus besloten. Toelating tot „Reichsschulen". Niet het volstoppen van kinder hoofden met onverteerbare kennis, maar opvoeding tot menschen, har monisch naar lichaam en geest, is het dogl van de Reichsschulen. die ook in Nederland bestaan, en wel één te Valkenburg voor jongens en één te Heythuysen voor meisjes. Die scholen zijn niet voor iedereen bestemd. Velen komen er niet voor in aanmerking. Omdat de Reichsschulen internaten zijn. in de eerste plaats die kinderen niet, die door hun ouders geen dag gemist kunnen worden. In de tweede plaats zij niet, die alleen maar een eenzijdige belangstelling hebben, bijv. voor sport, muziek of anderszins. Er kunnen slechts kinderen toegelaten worden, die hun mannetje staan op elk gebied, die een goed hoofd, een ge zond lichaam en ook een flink karak ter hebben. De opleiding op deze scho len, waarvan er in Duitschland al ver schillende bestaan, staat gelijk met die van de H.B.S., terwijl de meisjes bo vendien nog in de huishoudelijke vak ken onderwezen worden. Bovenal wordt op deze Reichsschulen de nadruk ge legd op de karaktervorming der leer lingen. Waar de toekomst mannen en vrou wen van karakter noodig heeft, wordt op deze scholen voor de allerbesten van onze jeugd een weg gebaand naar die toekomst. Onder de 10 en 11-jari- gen, die zich aanmelden, heeft een strenge selectie pjaats. Is de school met goed gevolg doorloopen, dan staat de weg tot elk beroep of hoogere studie open. waarbij er tevens voor gezorgd wordt, dat geldelijke moeilijkheden geen hinderpaal mogen vormen. Het schoolgeld is afhankelijk van het inko men der ouders, nooit zal iemand ech ter om geldelijke redenen uitgesloten worden. Ouders, die hun kinderen voor opna me op een dezer scholen in aanmerking willen doen komen, dienen zich uiter- 'ijk tot. 20 Juli te wenden tot: Voor jongens: den Leiter der Reichs- schule für Jungen. Valkenburg (L.). Voor meisjes: de Leiterin der Reichs- schule für Madel, Heythuvsen' (L.). De,schriftelijke aanmelding moet ver gezeld gaanvan: 1. een foto 0 2. het laatste schoolrapport 3. een korten levensloop. Nederlandsche leerkrachten. met M.O. bevoegdheid, die bij de Reichs schulen wenschen te solliciteeren, die nen zich te wenden tot den General- kommissar für Verwaltung und Justiz, Hauptabt. für Unterrlcht, Apeldoorn. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. DE BILT, 7 Juli. - In het etmaal van Maandagavond 5 tot Dinsdagavond 6 Juli is de weersgesteldheid in de streek tusschen Alkmaar en Hoorn bijna kritiek geweest voor het optreden van aardappelziekte. Men kan zeggen en zonder te overdrijven dat Spanje gedurende lange jaren de kleurige, en vooral ro mantisch getinte, bezienswaardigheid van de wereld, en in de eerste plaats van Europa, geweest is. Daar, in het hart van het Pyraneeach Schiereiland, lag Madrid, en elders wa ren de kristalwitte Siërra Nevada en de zonnige vruchtbare vlakte van An- dalusië, waar. volgens een lieve legen de, de druiven op de minuut onder de zon rijpten. En daar verhief zich voort6 Granada met zijn Moorsche reminis centies. en het Ecurial. waar eenmaal een Philips II van een benauwde cel uit de gansche christenwereld regeerde, of althans méénde te regeeren. Daar waren de stierengevechten met de elastische torreadors. die voor hon derdduizenden laaiende toeschouwers hun overmoedig spel met den dood der horens bedreven: en de rokkep- zwaaiende schoonen met de helroode rozen in het roetzwarte haar, dansend op de stootende maat der castagnetten. En dit alles overkoepeld door den glanzenden zonnehemel of het violette nachtdak van Spanje en omrand door wiegende palmen. 't Was haarfijn te lezen in de reis gidsen, die, gedrukt in alle denkbare talen, over den aardbol uitgestrooid werden. Spanje, het luilekkerland der ^weelderige romantiek in tientallen men! Maar ook niet méér dan dat: nu ja, af en. toe nog een opstandje en wat heethoofdig vergoten bloed. Maar dat behoort tot het verleden Wat Primo de Rivera begon, werd door Franco voltooid. Spanje is niet meer louter en alleen een lokkende curiosi teit. Het zelfbesef heeft er c m weder geboorte beleefd. De Spanjaard begrijpt thans, dat hij een taak in Europa ver vullen moet. Op het Weensche Journalistencongrc-s heeft Michelena het duidelijk onder streept. toen hij zeide. dat de Span jaarden van vandaag niet alleen natio nalisten zijn, doch hun lolsgemeen- schap op algemeene doeleinden grond vesten. ..Wij." zeide hij, „hangen aan onze bouwwijze, onze muziek, onze volksdansen, onze zeden en gebruiken, maar wij laten dat gebied voor wat het is. en brengen in een regiem, dat op vaste grondbeginselen gebouwd is, geen gevoelsuitingen over, die ter plaatse en op het oogenblik niet pas sen". Méér dan folklore, oogstfeesten en hel den gelden den hedendaagschen Span jaard de politieke ideeën en daarom was het ook. dat Michelena voor het Spaansche volk een wezenlijk aandeel eischte in de vormgeving van het nieu we Europa. Wie de beteekenis van Spanje in de zen tijd alleen, of hoofdzakelijk, nog in zijn „schilderachtigheid" wenscht te zien. miskent de kracht der gebeurte nissen en geeft blijk de Spaansche re volutie, die onverwijderbaar is uit het kader van het nieuwe Europa, in haar consequenties niet te hebben verstaan. Spanje. SCHAGEN. De Schager markt. Op de markt van gisteren wafen veel runderen aangevoerd. Dit was hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verplichte leverirjg, waarvoor 249 koeien. 4 graskalveren en 14 schapen ter markt verschenen. Men zag er weer goede kwaliteiten bij. Op de vrije markt vond men niet veel. zoo dat omtrent gebruiksvee weinig te vermelden valt. De handel in kalfn koeien was stroef, de hoogste notee ring bedroeg f 1400. De handel in gel-> de koeien was ook heel kalm. Er schiint een kleine inzinking te zijn ten aanzien van de prijzen. Opmerkelijk waren de veulens, die waren aangevoerd. De heer K. Stam mes van Heer-Hugowaard kwam met 12 stuks, wat een mooi gezicht was te midden van de marktdrukte. De dieren zagen er best uit. De handel er in werd goed genoemd, de prijzen varieerden van f 750 ..tot f 1000. De belangstelling er voor was groot. De prijzen der graskalveren liepen tot f 215. voor de fokkalveren tot f 140. In beide soorten was de handel ma tig. Hoewel de handel in fokschapen slecht was. bedroeg de hoogste no- .teertng toch f 320. Een prijs, dien we hier nog niet hebben meegemaakt! Lammeren waren weinig aange voerd. De rammen golden van f 48 tot f 58 bij stuggen handel, de ooilam meren van f 120 tot f 150. handel goed. Biggen waren in behoorlijk aantal aangevoerd. De handel was hier re delijk met vaste prijzen. Op de koniinenmarkt was niet veel te doen. Er schijnen dieren mee naar huis terug genomen te zijn. De han del was stug bij lagere prijzen Voor de slachtkonijnen werd gemaakt f 1 oer kg. Dooreen genomen viel het bezoek mee voor den tiid van het jaar. H. S V. DE BAARS. De H. S. V. De Baars hield een vergadering in lokaal Romkes. De voorzitter deelde mede. dat dit iaar geen kaarten konden worden uitgereikt voor den polder Valkoog. Besloten werd om toe te treden tot den Alg Ned Hengelaarsbond. Ver der werden voor dit seizoen vier wedstrijden uitgeschreven, de eerste op 18 Juli In het bestuur werden herkozen als voorzitter dfe heer B. Visser, als secretaris de heer H. Mo lenaar. als penningmeester de heer J. N. Lingeman. als -commissarissen de heeren C. Wit en M. Roggeveen. In de kascommissie werden benoemd de heeren C. Naber en R. Ratelband en in de inkoopcommissie de heeren M. Pepers en J Snijders. De voorz. dank te den heer Struvf voor zijn mede werking gedurende de laren die hii als lid van de inkoopcomm. fungeer de. GESLAAGD. Voor het toelatingsexamen van de Riiks-Zuivelschool te Bolsward slaagden de heeren P. Roos en D. Starink Deterds te Opmeer. Zii wer den opgeleid door de heeren v, Graaf- eiland en Koning te Schagen. MULO-EXAMENS; ALKMAAR. 6 Jhli slagade te Alkmaar voor het MULO-diploma B H. H. Kroese te Zhid-Scharwoude, en voor hét diplo ma A: H. Dokter te Heerhugowaard, N Borst te Haren karspel, M. M. Blaauhoer, -Barsingerhorn, J. Chr. Borgdorff te Wieringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1