NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR BEKENDMAKING. De aanval op Europa. Worsteling aan Oostfront neemt in hevigheid toe. Hoe dr. Göbbels leeft en werkt. r NIEUWE BONNEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditle: Schagen: Laan 201, Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 10 JULI 1943. v. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 108. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afvv.) Deze Courant verschijn! dagelijks Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in de/.e Editie 11 et. per m.M. Bjj contract binnen een jajir te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. NA een «betrekkelijk langdurige rustperiode zijn in de afgeloopen week de krijgsoperaties, zij het ook geenszins onverwacht, in Europa we derom op groote schaal ontbrand. Dat hiermede een periode van groote span ningen (wordt afgesloten, is buiten ge- dng, want de meeningen waren ten zeerste verdeeld over de vraag, waar de eerste klap wel zou vallen en wie deze toebrengen zou. Er waren er. die deze van Anglo-Amerikaansche zijde verwachtten en die nu eindelijk den tijd voor de reeds in alle toonaarden bezongen invasie rijp hadden geacht. Zij hebben zich als buitenstaander blijkbaar niet de enorme voorberei dingen en niet minder groote risico's gerealiseerd, aan een dergelijke onder neming verbonden, maar die toch on getwijfeld oorzaak zijn, dat de invasie poging vooralsnog als wissel op de toekomst moet worden beschouwd. Ook waren er. die een strijd op twee fronten tegelijk voorspelden en die meenden, dat gelijktijdig met een van bolsjewistische zijde ondernomen ini tiatief in het Oosten elders in Europa een geallieerde aanval op de Euro- peesche vesting zou plaats vinden, doch ook zij zijn bedrogen uitgeko men. want weliswaar was het aan het Oostelijk front, dat de strijd opnieuw en in alle hevigheid losbarstte, doch van een bolsjewistisch initiatief kon hierbij hoegenaamd geen sprake zijn. daar dit vrijwel vanaf het eerste mo ment in Duitsche handen heeft be rust. Hoe hevig de materiaalbotsing, welke in het Oosten plaats vindt, ook moge zijn. op het moment, dat wij dit neerschrijven, vertoont zij nog te weinig teekening dan dat hieraan ver regaande consequenties zouden kun nen worden verbonden, weshalve wij volstaan met de constateering. dat de opmerkelijke Duitsche successen, wel ke reeds thans zijn behaald, voor Ber lijn zonder voorbehoud als een hoop vol perspectief mogen worden aange merkt. O— HET zou echter struisvogelpolitiek van de slechtste soort zijn. het in vasie-gevaar nu maar zonder meer terzijde te stellen en alles wat hier over alzoo van gene zijde is beweerd, te verwijzen naar spookjesland. Dat Duitschland dit nimmer heeft gedaan, bewijzen wel de gigantische afweer middelen aan de Oceaarikust en dat ook Italië, van nabij door dit gevaar bedreigd, volkomen paraat is, heeft de Duce deze week in zijn redevoering op ondubbelzinnige wijze belicht, er met nadruk op wijzende, dat het voor het Italiaansche volk gaat om leven en dood. Het Apenijnsche schiereiland met zijn uitgestrekte kuststrook moge niet over een verdedigingswal beschik-1 ken, zooals in het' Westen is opge bouwd, een landing zou ook hier stui ten op onnoemelijk hard verzet. De legende althans, dat de Italiaan spoe dig uit zijn evenwicht te brengen zou zijn, is reeds door de bevolking van Napels, die aan 73 luchtbombardemen ten weerstand bood, op afdoende wij ze gelogenstraft. TERWIJL in "de wereld de veront waardiging nog natrilt over het ge beurde met den Keulschen Dom en terwijl daarna tal van, hoofdzakelijk Italiaansche, sleden reeds weer door de luchtterreur getroffen zijn. is men verrast door een Duitsch Witboek, dat over den bommenoorlog is verschenen en dat een felle aanklacht inhoudt te gen de wijze, waarop van geallieerden kant het luchtwapen in toepassing wordt gebracht. Wanneer Chamberlain nog in 1938 verklaarde, dat er zorg voor moest worden gedragen de bur gerbevolking niet door nalatigheid slachtoffer van een bomaanval te doen zijn, dan is er in vijf jaar tijds toch wel een groote klove gebleken tus- schen theorie en practijk en is er van een humaniseering van den oorlog, voor zoover deze al mogelijk zou zijn bitter weinig Terecht gekomen. O— DE binnenlandsehe toestand heeft in de afgeloopen week weinig wijzigingen ondergaan of pers pectieven geopend, waardoor een na dere beschouwing wordt gemotiveerd Aangestipt zou kunnen worden de nieuwe Nederlandsche Staatsleening. die Donderdag a.s. zal worden aan gekondigd en een milliard gulden zal bedragen. VERDUISTER COED. Dete week van 22.155.15 uur. Maan op 13.41, onder 1.35 uur. Zondag: Maan op 14.52, onder 1.57u. 17 Juli:. Volle maan. Keuringen voor de Wallen S.S. hel Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Nledcrlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, de mogelijkheid ^bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaaftsche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar. die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam. Deutsches Heus, Westzeedijk. Waarschuwing luchtgevaar. In Nederland wordt van 10 Juli 1943, des morgens te 7 uur af, een nieuw sirene-signaal ingevoerd. Het heet „waarschuwing luchtgevaar" en be staat uit een driemaal achtereen her haalden gelijkmatigen toon (zooals van het signaal „luchtalarm geëin digd") van ongeveer 13 seconden met tusschenpoozen van 10 seconden. Het sirenegelud, dat 13 seconden duurt, begint met een van laag naar hoog oploopenden toon, welke dan enkele seconden gelijkmatig blijft, om tenslotte weer terug tc loopen. Dan 10 seconden pauze. Dan gedurende 13 se conden herhaling, weer gevolgd door een pauze van 10 seconden en ten slotte de tweede herhaling van 13 se conden. Het geheele signaal „waar schuwing luchtgevaar" duurt 1 minuut. Het nieuwe signaal beteekent dat vijandelijke vliegtuigen het luchtruim boven Nederland binnenvliegen, doch dat voorloopig geen groote luchtaan vallen verwacht worden. Dit signaal „waarschuwing luchtgevaar" bedoelt dus het publiek tot grootere oplet tendheid aan te sporen. Men behoeft zich na dit signaal niol te gedragen zooals bij luchtalarm. Het verkeer en het economisch leven gaan gewoon door. Bij het signaal „luchtalarm" (zooals voorheen 1 minuut janktoon) is het gedrag naar de eischen. welke luchtbescherming slelt, evenals voor heen. algemeene plicht. Het signaal „luchtalarm geëindigd" (onafgebroken gelijkmatige loon van één minuut) volgt na het signaal „waarschuwing luchtgevaar." ook wanneer het signaal „luchtalarm" niet gegeven zou zijn. Der Generalkommissar für das Sicherheitswesen gcz. RAUTER SS Obergruppenführcr unc' General der Polizei. Een nieuwe Staatsleening. 1000.000.000 tegen 3l/tV#. Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, zal Donderdag 15 Juli a.s. de aankondiging verschijnen van een staatsleening, groot één milliard gulden, waarvan reeds 300 millioen bij Rijlrsïö'ndsen en instellingen is geplaatst. De rentevoet is wederom 31/*®/» qn de looptijd 20 jaren. De koers van uitgifte is vastgesteld op 993/,. De deelneming is op de zelfde leest geschoeid als voor de leening 1942, met dien verstande, dat het percentage van deelneming voor de institutioneele beleggers is verhoogd tot 10 procent hunner ac tiva. Geen wervelende triomftocht, De president an United Press, Hugh Baillie, schrijft uit het geallieerde hoofdkwartier in Noord-Afrika over de aanvalsvoorbereidingen tegen Euro pa ónder meer: „Niemand in Noord-Afrika denkt aan een snelle, gemakkelijke overwin ning op den-.„machtigen vijand". De legers der Spil liggen achter de Mid- dellandsche Zee. en versterkte eilan den dienen als vooruitgeschoven bol werken. De Spil heeft tijd genoeg ge had om zich voor te bereiden voor d( komende dingen, want de „bijna bo- venmenschelijke taak" van het aan voeren van mensehen en materiaal in een hoeveelheid, die voldoende is voor een offensief tegen Europa, kan na tuurlijk door de geallieerden niet in een handomdraaien volbracht worden. Ongetwijfeld hebben Duitschers en Italianen aan de overzijde der zee de modernste oorlogswerktuigen opge steld. die door den mensch uitgedacht kunnen worden. Niemand in Noord-Afrika verwacht, dat de aanval op Europa een picnic of een wervelende triomftocht zou zijn. Een herhaling van October 1918 komt niet in aanmerking. Het woord over het „onbeschermd onderlijf van Euro pa" wordt in Noord-Afrika als een gevaarlijke vergissing beschouwd. De soldaten beseffen volkomen, wat een operatie tegen een vijandelijke kust beteekent. Zij zijn er zich van bewust, dat een herhaling van Dieppe, hon derdmaal vergroot, zeer wel het ge volg zou kunnen zijn." Nieuwe massagraven te Winniza ontdekt. In het Volkspark te Winniza aan den Westelijken uitgang van de stad en op een aan den anderen kant van den weg gelegen kerkhof werden nieuwe mas sagraven der Gepeoe gevonden. Hel aantal massagraven in het Volkspark bedraagt 20. In elk der graven liggen ongeveer 130 tot 140 lijken. Op het kerkhof werden tot dusver 15 massa graven ontdekt. Het totale aantal gra ven op dit terrein bedraagt 23 tot 25. Daar de graven op het kerkhof vlak bij woonhuizen liggen, kon men wegens den sterken reuk in de warme zomer maanden nog niet aan de opgravingen beginnen. Om de massagraven in het Volkspark te camoufleeren. had men midden op de graven luchtschommels geplaatst. Uit het onderzoek blijkt, dat alle ver moorden in de massagraven in de ja ren 1938 tot 1939 zijn omgebracht, in eenige gevallen blijkt uitj de gevonden papieren, dat de moorden nog in het jaar 1940 hebben plaats gehad. Tankslag op geweldige schaal HOOFDKWARTIER VAN -DEN FiiHRER, 9 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De groote worsteling in het ge bied Bjelgorod—Orel duurt> met toegenomen lievigheid voort. Se dert eergisteren heeft zich achter het doorbroken Russischp stellings systeem een geweldige tankslag ont wikkeld, waarin de bolsjewieken zich de grootste inspanning ge troosten om onze voortdurend op rukkende pantserwiggen op te van gen. Hierbij heeft de vijand, be halve zware verliezen aan nicn- schcn, wederom 420 tanks verlo ren en een groot aantal kanonnen en meerloopsgeschut. Eskaders ge- vechtstocstellen, duikbommenw er- pers en slagvliegtuigen van het luchtwapen grepen in in de ge vechten op den grond en bestreden vooral nieuw aangevoerde reserves van den vijand. In luchgevechten en door luchtafweergeschut verlo ren de bolsjewieken gisteren 117 vliegtuigen. Aan de Middellandsche Zee werden van BritschAmerikaansche vlieger formaties 26 toestellen neergeschoten Nieuwe terreuraanval op Keulen. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht weer een ter reuraanval op Keulen en omgeving ondernomen. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en verwoestingen in de woonwijken. De Keulsche Dom werd wederom aangevallen en getrof fen. Volgens tot dusver ontvangen be richten werden negen vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Drie andere toestellen werden overdag aan het Kanaal en boven den Atlantischen Oceaan vernietigd. Beveiligingsvaar tuigen van de marine en marineaf- weergeschut schoten drie vijandelijke toestellen neer. De totale verliezen van den tegenstander in het westen en het gebied van de Middellandsche Zee bedragen dus in totaal 41 toestel- en. Het luchtruim schoongeveegd. De Duitsche superioriteit in de lucht bij de gevechten in den centra- 'en sector van het Oostelijke front is. naar het D.N.B. verklaart, volkomen ciuidelijk. Zij blijkt evenzeer uit het feit, dat de vijand 830 vliegtuigen heeft verloren in de eerste drie da gen als uit de onafgebroken bombar- dements- en beschietingsaanvallen der Duitsche vliegers, die, vergeleken met de gewe'dige verliezen van den te genstander. slechts een gering aantal toestellen hebben verloren; in totaal vliegtuigen van 4 tot en met 7 Ju li. De Duitsche jagers hebben, zoo verklaart men te Berlijn, het lucht ruim in den meest waren zin des woords schoongeveegd. Nauwelijks één jager met roode ster laat zich meer *:en Daarentegen wemelt de lucht van Duitsche vliegtuigen van alle soorten De president van de Spaansche Cortes, Esteban Bilbao, heeft door een publicatie in de staatscourant de Cor tes bijeengeroepen op 15 Juli. Bij onze Vrijwilligers. Onze |ongens aan de zware machine geweren SS PK-Ahrens-OH-P m .a 42, 9-12.00 uur: BreJa, Rest. Modem, Markt; 15-18.0» uur: Den Bosch, I-Xotel Noord-Brabant. Markt 45. 19 7.43, 9-12.00 uur; Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20 ".43. 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern. Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. JL7.43, 9-12.00 uur: Assen, Concerlhuis a/d. Vaart: 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuls, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43. 9-14.00 uur: Amersfqort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Inde Rijksschool voor jongens te Valkenburg. Het bezoek van den hoofd inspecteur voor de Nationaal Politieke inrichtingen voor Cpvoedtng en Onderwijs, SS-ObergruppcnlQhrer Heiszmeyer vergezeld van SS Ober- gruppenftihrer Rauter en den commissaris-generaal voor bestuur en justitie, SS Brigadeführer dr. Wimrner aan de Rijksschool voor jongens te Valkenburg SS Blldber. Fritz-Stapf-Pax m „Er werd nooit zoo weinig achter de groene tafel geregeerd als thans". BERLIJN, 9 Juli. In Das Reich behandelt Rijksminister dr. Göbbels den overvloed van problemen, waar mede de regeering zich heeft bezig te houden. Om de constateering te il- lustreeren, dat „nooit zoo weinig van achter de groene tafel geregeerd is als thans", beschrijft de minister het verloop i van een normalen werkdag in het ressort zijner eigen werkzaam heid. Reeds des ochtends te 7 uur, aldus dr. Göbbels, zijn de laatste telegram men van overal ter wereld binnenge komen, die ons een beeld geven van den algemeenen politieken en militai ren toestand, zooals de vijand dien •ziet. Te 8 uur volgt 'n gedétailleerd rap port over de gebeurtenissen in het luchtoorlogsgebied, terwijl het belang rijkste meest reeds in den loop van den nacht'door de bevoegde gouwlei ders telegrafisch is doorgegeven. Op het bureau wacht ons een aan zienlijke stapel acten en memoranda over algemeene vraagstukken van oor logsbelang, die opmerkzaam doorgele zen en aan een snelle beslissing onderworpen moeten worden. Deze be slissing valt meestal binnen een uur. als het onderwerp in kwestie geen uit voeriger besprekingen met de bevoegde deskundigen noodig maakt. Daarop volgt een uiteenzetting van gebeurte nissen uit het Rijksgebied, die In één of ander opzicht van beteekenis zijn. Zij is meestal gedétailleerd en wordt aangevuld door schriftelijke of monde linge medcdeelingen uit het volk. Na een rapport over den toestand in den gouw Berlijn, die onder de per soonlijke leiding van minister Göbbels staat, volgt te 11 uur het volledige bericht over de militaire situatie en daarna een conferentie van een uur an --de naaste medewerkers van den minister, uit partij, staat, pers, radio, film, enz. Vraagstukken, die in deze groote conferentie niet kunnen worden besproken, blijven gereserveerd voor daaropvolgende aparte beraadslagin gen. Zelfs aan het middagmaal Buiten wachten reeds de bezoekers uit alle deelen van het Rijk en alle groepen der bevolking, terwijl overal de telefoons rinkelen. Tijdens het mid dagmaal heeft dr. Göbbels meestal een paar verlofgangers te gast. die :n ongedwongpn gesprek hun belevenissen Aanvallen op Catania. Het Italiaansche weermachtberichl meldt o.m.: Onze formaties torpedovliegluigen hebben met schitterend succes her haalde aanvallen ondernomen op vij andelijke schepen, varende bij of ver ankerd op de kust van N.-Afrika: drie groote schepen met een inh. v. 40.000 1. werden tot zinken gebracht, eert vierde met een inhoud van 3000 ton werd ern stig beschadigd. Luchtformaties van den vijand bom bardeerden gisteren en vannacht her haalde malen Catania en omgeving: men meldt instortingen en branden in de binnenwijken der stad. Er werden hierbij 81 inwoners gedood en 209 ge wond. In totaal werden gisteren 26 vij andelijke toestellen neergehaald. Herleefde strijd in het Oosten. De gevechten, die na een lange pauze in het centrale deel van liet Oostelijk (ront mei heftigheid zijn hervat, worden naar onze Berliinsche correspondent ons heden telefoneerde, in militaire kringen in de Rijkshoofdstad als een belangrijk stadium in den bijna vierjari- gen oorlog van alle kanten bekeken en besproken. Hel initiatief van vijandelijke zijde berustte voor een goed deel op een erkenningsactie der Duitschers en ,verd onmiddellijk met een tegenoffen sief beantwoord. Uit de Weermachts- berichlen der eerste drie dagen valt mei stelligheid af te leiden, dat de Sovjets in het strijdgebied, dat zich van Bjelgorod lot Orel over een breedte van ongeveer tweehonderdvijftig K.M. uitstrekt, reeds dadelijk zware verlie zen hebben geleden. Precies als in de vorige fasen van den Duilsch-Bolsje- wistischen oorlogl krijgt men ook thans weer den indruk, dat het, initiatief door de Duitschers is overgenomen. Ondanks al hun tactische en strategische erva ringen zoeken de Sovjets ook deze maal weer hun heil in massale aanval len, terwijl van Duitsche zijde de intel ligentie van eiken officier en onder officier op het beslissende moment meestal den doorslag geeft. Als tvpeerend voor het verschil in ondernemingsgeest en persoonlijken moed. vestigt men de aandacht op het enorme onderscheid tusschen het aantal vliegmachines, dat de Duitschers en Sovjets gedurende de eerste'vijf dagen van het herleefde gevecht verloren. Men komt daarbij namelijk lot een verhouding van 1 tot 16, hetgeen sim pele cijfers zi|n, die niettemin boekdee- len spreken. vertellen en soms waardevolle wenken kunnen geven. Meestal worden derge lijke besprekingen gedurende den mid dag voortgezet, tot een paar uur later de nieuwe buitenlatidsche telegrammen binnenkomen. welke telefonisch met de medewerkers worden afgehandeld. Als er nog een half uur overblijft, wordt dat gebruikt voor de voorberei ding van een rede. Des avonds beg'int het derde hoofdstuk van den werkdag, dat meestal tot in den nacht voortduurt. Men mag al erg blij zijn, aldus dr. Göbbels, als de laat ste telefoongesprekken tegen midder nacht binnenkomen, meestal zijn zij later. Bij dezen voortdurenden dagelijk- schen arbeid komen de bezoeken aan de landsdeelen, vooral aan de gouwen, waar m.en het volk iets heeft te zeg gen en waar men zich persoonlijk moet oriënteeren over gebeurtenissen en fei ten, tegenwoordig dus in hoofdzaak in het gebied van den luchtoorlog. De kracht van de regeering ziet dr. Göbbels in het feit, dat zji er naar streeft, door kennis te nemen van de naakte feiten, een zoo volledig moge lijk beeld te krijgen van den toestand op ieder oogenblik en van de moge lijkheden, die daarin liggen. „De re geering", aldus besluit de minister „draagt de verantwoordelijkheid gaar ne, omdat zij die niet beschouwt als een last, maar als een eer. Zij wacht, wanneer de tijd tot wachten is ge komen: zij slaat toe. wanneer het uur van toeslaan is gekomen, '/.y vervult haar plicht voor het heden, maar meer nog voor de toekomst". Terreuraanval op Keulen. BERLIJN 9 Juli (D.N.B.). Bij een nieuwen terreuraanval' van het Britsche luchtwapen op woonwij ken in het Rijnland hoofdzakelijk op dc stad Keulen, in den nacht van 8 op 9 Juli, hebben de Brtsche toestel len naar aan het D.N'B. wordt ge meld hun bommen bij een volkomen bewolkten hemel lukraak neergewor pen. Een vrij groot aantal vijandelijke toestellen werd door den Duitschen afweer vernietigd. Definitieve getallen staan nog niet vast. Rede van Dr. Göbbels. HET NATIONAAVSOCIALISME BRACHT VOOR IEDER GELIJKE KANSEN. Minister dr. Göbbels beeft wi het forum der Heidelbergsche universiteit gebruik gemaakt om zich in een groot- sche redevoering te richten tot het in- tellectueele Duitschland en daarbij een schets te geven van de hooge taak, die op de schouders gelegd is van de intel- lectueele werkers in Duitschland's strijd om het bestaan. Dr. Göbbels sprak in zijn inleidende woorden over den huidigen tijd als een tijd die zijns gelijke niel: heeft.,' een tijd waarin alle waarden, ook de begrippen van leiding en vorming, een diepgaande wijziging en revolutionnaire verande ring ondervinden. Voordat deze tijd was aangebroken, zoo verklaarde spr. woor delijk, scheen hel het voorrecht te zijn van den stand van bezit en intellect om aan de natie op elk gebied de krachten der leiding te verschaffen. Het nat.-soeialisme heeft de barrière neergehaald, die het volk zelf van de uitoefening zijner eigen leiding scheid de en heeft ciaarmed^ een meesterstuk der regeneratie van ons politieke leven volbracht. Wat voordien slechts een goedkoop slagwoord was. dat werd thans tot een feit: de weg lag vrij fooi- den flinke. Wij Duitschers werden niet gelijk in de rechten en plichten, maar werden gelijk in de kansen. Duitsch land heeft naast zijn laag van hooge leiding in wetenschap, handel, kunst en politie een laag van middelbare leiding noodig. die het bindmiddel vormt voor het nationale leidingsleven in het alge meen. Juist aan haar moet de moge lijkheid gewaarborgd worden om om hoog te stijgen. Verder verklaarde dr. Göbbels: Duitschland Is van ouds het klassieke land van het vrije onderzoek. Het heeft daaraan groote daden van uitvinding te danken, die zijn nationalen naam on ophoudelijk roem en eer gebracht heb ben. Waar zou een medische weten schap, een natuurkunde, een scheikun de, een wiskunde, een historische we tenschap, waar een wijsbegeerte, de ko ning van al het denken, bestaan, zonder de Duitsche baanbrekers, die de funda menten gelegd hebben, waarop de an deren meerendeels hebben voortge bouwd? Het intellectueele Duitschland, zoo besloot dr. Göbbels zijn rede, wil zich thans niet verliezen in droomen en fantasieën, neen, het wil schrander en doelbewust de werkelijke taak dienen van den grooten tijd. zich daaraan overgeven met de volle kracht van het gevoel en met den geen rust kennen- den, worstelenden geest van hel onder zoek van de leerstelling. (Uitknippen en bewaren). VAN 11 JULI T.E.M. 17 JULI. Brood 29A 4 rants. 29B 1 rants. Beschuit 29 1 rants. Aardapp. 29A kg. 29 toeslag 1 kg (voor pers. ben. inkomengrens). Tabak 29 1 rants. sigaren. VAN 11 JULI T.E.M. 24 JULI. Vleesch 29A en 30A 1 rants 29B en 30B 1'4 rants. VAN 11 JULI T.E.M. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 1 rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr. Brood, bloem of gebak 611 t.e.m. 614 I rants. Kaas 615 t.e.m. 617 100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3'4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (1 3/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3 4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T E M. 7 AUG. Kofficsurrogaat 588, 250 gr. VAN 10 JULI T.E.M. 21 JULI. Boter: 29A en 29B elk rants. VAN 10 JULI T.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk rants. (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 BiV. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg. en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg; en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 10 Juli: 28 brood, beschuit, aard., tabak, vleesch, 583-587 Alg., 589-596 Alg., 599 Alg., 25-28 melk. taptemelk, 25A, 25B, 27A, 27B kindervoedsel; 25-26-27 versn., 4-35 (Res.) (Sinaasapp.) VERJLENGD T.e.m. Zaterdag 7 Aug.: 3-34, 4-34 (Res.) cacao-.met suiker. DE NIEUWE BONNEN. Van 11 Juli tot en met 7 Augustus a.s wórdt in plaats van het gebrui kelijke rantsoen van 250 gram gort, een half rantsoen gort. d. i. dus 125 gram. benevens een half rantsoen Deulvruchten. dus eveneens 125 gr., beschikbaar gesteld. In verband hier mede is bon „Algemeen 607" aange wezen voor het koopen van 125 gram gort e.d en bon „Algemeen 608" voor het koopen van 125 gram peulvruch ten. GELDIGHEID CACAOBONNEN VERLENGD. Er ziin geen nieuwe cacaobonnen aangewezen. Ook in de toekomst zul len er geen nieuwe meer worden gel dig verklaard De geldigheidsduur der thans geldige bonnen „Reserve 4-34" en „Reserve 3-34" is echter verlengd tot en met 7 Augustus a.s. OP TABAKSBON 29 ALLEEN SIGAREN. De bon Tabak 29". aangewezen voor de week van 11 tot en met 17 Juli. geeft uitsluitend recht op het koopen van viif sigaren. Sigaretten, cigarillos en tabak ziin op dezen bon dus niet verkrijgbaar. De stem der S.S. Luistert op Zondag 11 Juli van 11.30 tot 11.45 u3r over den zender Hilversum I op golflengte 415 me ter naar de stem der SS. Onder werp: „Vrijwilligers der Waffen SS schrijven." Vrijwilligers Landwacht. Dc eerste vrijwilligers zijn thans afgericht en hebben drie maanden sol datenleven achter zich. Wilt gij hun plaats niet innemen? Wilt gij nog altijd afzijdig blijven staan? Toont, dat ook gü bereid zijt voor uw volk aan te treden, opdat dit eengoede toekomst tegemoet ga. Laat ook u zich gedurende drie maanden africhten en treedt toe tot de Landwacht Nederland. Inlichtingen over verzorging der familieleden, vrij stelling van arbeidsinzet in Duitsch land, cxtra-levensrtiïddelentocwijzing voor dc familie, reserveering van iiw betrekking gedurende uw diensttijd, worden tijdens de keuringen verstrekt. De data der keuringen worden in al le bladen bekend gemaakt. GEWIJZIGDE TELEFOONNUMMERS. Van Maandag 12 Juli a.s. af is het# gebouw Lange Voorhout 9, Commissa riaat voor de Belangen van de v.m. Nederlandsche Weermacht, telefonisch te bereiken onder nummer 111880. De gebouwen Korte Voorhout 14 en 1G, waarin is gevestigd het informatie bureau van het Nederlandsche Roode Kruis (directeur, algemeen secretari aat en le afdeeling) en de afdeeling G van het commissariaat zijn van dien datum af te bereiken offder nummer 183490. Spelende kinderen waren te Rens- woude aan het experimenteeren met projectielen, welke zij gevonden had den. Doordat één der projectielen ex plodeerde, werd eendrietal kinderen ernstig gewond. Te Den Haag is gisteren de 15- jarige jongen A. B„ dje op een rijden den trein was geklommen, met een mastpaal in aanraking gekomen en van den goederenwagen geslagen. Het slachtoffer is aan de bekomen ver wondingen overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1