NOORD-HOLLAND DIENSTPLICHTIGEN DAGBLAD VOOR Nieuwe aanvalssuccessen aan Oostelijk front. Indrukwekkende 200 M. van Fanny Blankers-Koen. Ultgavet Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltle: Scha gen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 12 JULI 1943. SCHAOÜR EDITIE. •87e Jaargang No. 159. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A» R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelljk». Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Nieuw hoofdstuk in den oorlog. Geallieerde landing op Sicilië. Vastberaden tegenstand. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag meldde o.m.: In den afgeloopen nacht zette de vjjand, gesteund door sterke vloot- en luchtformaties en met gebruikmaking v»n detachementen valschermjagers, den aanval op Sicilië in. De verbonden strijdkrachten bicden vastberaden te genstand tegen de vijandelijke actie. Gevechten zijn gaande langs dc Zuid- Oostelijke kuststrook. Naar later uit Berlijn werd gemeld, hebben aan de landingsoperatics der Anglo-Amerikanen op Sicilië Britsche, Canadeesche en Amerikaansche een heden deelgenomen, waaronder ook valschermjagers. Dè invallers werden onmiddellijk gewikkeld In zware gevechten, die voor hen buitengewoon zware verlie zen brachten. De gedaalde afdeelingen valschermjagers konden omsingeld en onschadelijk gemaakt worden. Kust- batterijen en gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht der Spilmogendheden brachten een reeks met troepen en materiaal geladen landingsbooten en transportschepen tot zinken. In hevige luchtgevechten werden tot dusver 33 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Nieuwe verliezen. Het weermachtsbericht van Zondag meldt: Langs de kuststrook van Zuidoostelijk Sicilië, waar Italiaansche en Duitsche troepen de gelande vijandelijke strijd krachten energiek bestrijden en onder hun druk dapper standhouden, woedt een hevige slag. De vijandelijke luchtmacht ontplooit een levendige activiteit. De jachtvliegtuigen van de As schoten 22 vliegtuigen omlaag, het afweergeschut 9. Onze formaties torpedovliegtuigen, die herhaaldelijk tot den aanval op vijande lijke convooien opstegen, brachten 2 schepen tot zinken met een gezamenlij- ken inhoud varfi, 13.000 ton alsmede een schip van niet nader aangeduid type. Zij beschadigden bovendien ernstig 2 krui sers en talrijke koopvaardijschepen, waarvan er verscheidene in brand ge raakten. Een lichte kruiser, 7 transportschepen van groote en middelbare tonnage en vele landingsbooten werden herhaalde lijk door de Duitsche luchtmacht ge troffen, zoodat stellig verwacht kan worden, dat zij later gezonken zijn. DE GEALLIEERDE PROPAGANDA. ROME, 11 Juli. tD.N.B.) - Stefani be spreekt de vijandelijke propaganda in verband met de landing op Sicilië en haalt daartoe een Reutertelegram aan, waarin gezegd wordt, dat de Engelsch— Amerikaansche strijdkrachten op 290 mijl van Rome geland zijn. Stefani consta teert, dat deze vorm van berichtgeving ongetwijfeld ten doel heeft het Engel- sche en Amerikaansche publiek, welks *Skr4rijkskundige kennis gebrelcldsLis. tot geestdrift op te wekken en hefNoor te spiegelen, dat Rome over eenige da gen het EngelschAmerikaansche ka nongebulder kan hooren. In werkelijk heid heeft de landing, die altijd nog in haar beginstadium van probeeren ver keert, plaats gehad in Zuidoost-Sicilië. Commentaar van Berlijn. Halië was voorbereid. Het eerste Italiaansche com mentaar op de vijandelijke lan ding op Sicilië is Zaterdagmiddag gegeven door den Italiaanschen omroep. Generaal Eisenhower, zoo verklaarde de spreker ter inlei ding, heeft het oogenblik gekomen geacht om zijn strijdkrachten te gen Sicilië in' den strijd te wer pen. Sedert verscheidene dagen was men in Italië op dezen aan val voorbereid, en overal stonden strijdkrachten voor den afweer gereed. De geest der bevolking, vooral op Sicilië zelf, aldus de spreker, is voorbeeldig. Allen zijn zich in Italië er van bewust, dat de strijd met den vijand op Ita liaanschen bodem slechts een strijd tot het uiterste zal zijn. De Italiaansche weermacht is den strijd ingegaan met het besef, dat zij de eer des" vadprlands en zijn toekomst verdedigt. Alle Italia nen zijn er zeker van, dat in kor ten tijd de laatste vijand op Ita liaanschen bodem vernietigd zal zijn. 1. Alle parachutisten werden vernie tigd. 2. Alle pogingen der Engelsch- Amerikaansche troepen van de kust uit in het binnenland door te dringen wer den tot nu toe tot mislukking; gebracht. De gevechten zijn buitengewoon hevig, ononderbroken en dramatisch, doch de algemeene ontwikkeling van de opera ties laat de gevolgtrekking toe. aat de op bluf berustende hoop van den vijand door de harde werkelijkheid is te niet gédaaai. Met de grootste koel bloedigheid vervullen de Italiaansche en Duitsche troepen, gesteund door de vaderlandsliefde der bevolking stelsel matig hun taak. Er zijn geen overhaas te bevelen, geen onzekerheid van de troep, geen paniek van de bevolking. Bij leiding zoowel als bij manschappen heerschen kalmte, orde en vastbesloten wil tot Naar aanleiding van een desbetref-1 fende vraag werd in de Wilhelmstrasse verklaard, dat men door de Engelsch— Amerikaansche landingspogingen op Sicilië geenszins verrast is, aangezien de voorbereidingen van den vijand reeds langen tijd op een dergelijke actie wezen. Natuurlijk hebben thans, waar Italiaan sche grond wordt aangevallen, in de eerste plaats de Italianen het recht, zich raar aanleiding van deze gebeurtenissen te uitenr Van Duitsche zijde" kan in beginsel ge zegd worden, da4 de Vrijdag gepubli ceerde verklaringen van de Popoio Di Roma, die over de komende landings pogingen goed ingelicht was, ook.de mee ning van Duitschland volkomen weer geven. Het blad schrijft, dat overal, v/aar de vijand een landing poogt te on dernemen, de Italianen gereed staan voor den afweer. Het uur, waarop de Engelschen en Amerikanen in de groot ste spanning wachtten, zagen de Italia nen met de grootste kalmte en vastbera denheid tegemoet. ALLE PARACHUTISTEN VER NIETIGD. De diplomatieke medewerker van het agentschap Stefani schrijft: Omtrent het. verloop van de operaties op Sicilië kunnen om militaire redenen vuor'/o- pig slechts de volgende feiten worden medegedeeld: DE STEMMING IN ITALIË. MILAAN, 11 Juli. (D.N.B.) - De oogen van gansch Italië zijn op Sicilië gericht. Elke gedachte wordt beheerscht door de gevechten die ontstaan zijn door de lan dingen der Engelschen en Amerikanen op de kusten van Sicilië. Strijdlust en strijdvaardigheid spreken uit de gezich ten en uit de houding van de bevolking, ook van de groote Noord-Italiaansche industriecentra en vooral ook van de millioenenstad Milaan. In alle gesprek ken komt het vaste vertrouwen tot uiting dat men stelt in het thuisfront en hel oorlogsfront en in de eigen gevechts- waarde en die van de bondgenooten. Géén verrassing. De Corriere Della Sera schrijft, dat het bericht over de landing van den vijand niet heeft verrast. Alle Italianen hebben het met manlijke vastberaden heid aanvaard. De Engelschen en Ame rikanen kunnen zich er thans van over tuigen, dat Italië niet week is, want in dezen striid gaat het om het bestaan van Italië zelf. Ruim 25 eeuwen Italiaansche geschiedenis alsmede het lot van een groot aantal komende geslachten staan op het spel. De vijand is zonder twijfel sterk, maar Italië vormt een hard en vastberaden blok, dat bezield wordt door een hooge moreele kracht en door de overtuiging, dat elke soldaat en werk man thans den heiligen grensmuur van den gemeenschappelijken huiselijken haard verdedigt. BEKENDMAKING. Het bureau van den Bevelhebber tier Weermacht in Nederland deelt mede: Wederom moesten drie Nederlan ders, die zich aan sabotage schuldig maakten en leven en goed van eigen landgenooten en van de be zettende mogendheid in gevaar brachten, door een krijgsgerecht ter dood veroordeeld worden, nl.: 1. Evert Ruivenkamp, geboren 3 September 1915 te Philadelpliia. 2. Dominicus Hendrik Middendorp, geboren 19 November 1919 te Kam pen. 3. Gerard van der Laan, geboren 15 Januari 1913 te Den Haag. De vonnissen z«n door fusilleering voltrokken. Keuringen voor de Waften S S. het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Nled^rlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischcn, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de "genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra Levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dal voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germannsche S S in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus. Westzcedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-ia, Rest. Modern. Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem. Café Royal. 20 .43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9-12.00 uur: Assen, Concerthuls a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuls. Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43. 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis. Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. PoL Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7.43. 9-14.00 uur: Den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bi) onze Vrijwilligers. Er wordt goed voor dc |ongens gezorgd. Etenhalei op weg naar de voorste linies SS PK Frltsch-O-H-P Enorm materiaal verlies voor de Sovjets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 10 Juli. Het opperbevel der Weermacht deelt mede: In den grooten slag van Bjelgo- rod behaalden troepen van het le ger en van de Waffen S.S. tegen verbeten tegenstand van nieuw aangevoerde vijandelijke strijd krachten nieuwe aanvalssuccessen Terwijl ten noorden van Bjelgorod aanzienlijke terreinwinst werd be haald, ontwikkelden zich ten zui den van Orel zware artilleriege vechten. Het totale aantal der se dert o Juli op de slagvelden kapot geschoten of buitgemaakte pantser wagens is gestegen tot 1227. De luchtmacht greep met sterke formaties in de gevechten van het leger in. Jachtvliegtuigen en lucht doelgeschut van de luchtmacht schoten gisteren 119 sovjetvlieglui- gen neer. In den nacht van 9 op 10 Juli is de vijand, gesteund door sterke vloot- strijdkrachten den aanval op Sicilië begonnen. Hij stiet onmiddellijk op heftigen afweer op den beganen grond en in de lucht. De gevechten zijn nog aan den gang. Aanval op "VVest-Duitsch gebied. Britsche bommenwerpers vielen '"in den afgeloopen nacht West-Duitsch ge bied aan. In woonwijken, vooral in de stad Bochum, ontstond schade aan gebouwen en brandschade. Tot dusver is het neerschieten van 11 vijandelijke bommenwerpers geconstateerd. Voorts werden twee vijandelijke vliegtuigen boven het bezette gebied in het wes ten en boven den Atlantisehen Oceaan, vernietigd. Door vlootstrijdkracnlen door het afweergeschut van koopvaar dijschepen en door het marine-afweer geschut zijn in den tiid van 1 tor 10. Juli 21 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten Duikbootsuccessen. Duitsche duikbooten hebben opnieuw krachtig beveiligde convooien aange vallen. Zij brachten in hardnekkige gevechten onder de Braziliaansche kust en in het centrale deel van den At lantisehen Oceaan in totaal acht sche pen met een gezamenlijken inhoud van 51.000 ton tot zinken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 11 Juli (D.N.B.). Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: De groote slag in het Oosten raast voort. Onze troepen konden in hevige gevechten nieuw terrein winnen en 193 vijandelijke pantserwagens vernietigen. Ondanks de slechte weersgesteldheid ondersteunde de luchtmacht de aanval len van het leger met sterke strijd krachten. Concentraties pantserwagens en troepen van den vjjand werden uit eengeslagen en 85 sovjetvliegtuigen neergehaald. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten vielen verrassend de haven Atsjulef aan de Zee van Azof aan. brachten 3 kustvaartuigen tot zinken en bescha digden 3 kustvaartuigen ernstig. Aan de Zuidoostkust van Sicilië zijn hevige gevechten aan den gang van Duitsche en Italiaansche troepen met gelande vijandelijke strijdkrachten. Bo ven Sicilië en in de wateren om het eiland werden tot dusver 64 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Itali aansche torpedovliegtuigen brachten 3 schepen tot zinken, waaronder 2 trans portschepen van 13.000 ton en bescha digden in gemeenschappelijken aanval met stérke Duitsche luchtstrijdkrachten drie kruisers en talrijke groote en mid delmatig groote transportvaartuigen alsmede vele landingsbooten zoo ern stig, dat verscheidene van die schepen als vernietigd beschouwd kunnen wor den. In het Kanaal ontstond op 10 Juli een gevecht tusschen een formatie En- gelsche torpedojagers en motortorpe- dobooten eenerzijds cn lichte Duitsche zeestrijdkrachten anderzijds. Een Brit sche torpedojagers en twee kononeer- booten werden door artillerievuur tot zinken gebracht. Andere werden e^i- stig beschadigd. Aan Duitsche zijde ging een eenheid verloren, waarvan de bemanning voor het grootste deel ge red werd. Van Osia en Osendarp te sterk op de 100 en 400 M. Twee kampioenstitels voor Trekvogels. Trekvogels, A.A.C. en A.V. '23 elk veertien punten! Dat was het slot van den strijd om de estafette-kampioenschappen en daarmee den strijd om den Her man van Leeuwen-beker En. deze crjfers illustreeren tegelijk de groo te spanning, die er heerschte bij deze wedstrijden; drie clubs gelijk na de 4 x 100 m., 4 x 400 m., 10 x 100 m. en 4 x 1500 m.! De beste prestaties leverde ech ter Trekvogels, die zoowel op de 4 x 100 als op de 4 x 400 m. kam pioen werd en'daardoor in het be zit kwam van den beker. De Trekvogels bewezen onmisken baar op de 4 x 100 en 4 x 400 m. su perieur te zijn, voornamelijk dank zij Osendarp en Van Osta. V/el nam A.A.C. op de 4 x 100 m. de leiding, welke zij tot het tweede wisselpunt wist te be houden, doch de derde man van de Trekvogels, Van Osta, passeerde den A.A.C.-Iooper al heel spoedig en Ber ger, de vierde man van A.AiC. had te gen Osendarp natuurlijk geen schijn van kans. De tijd van Trekv. was 43,1 sec.; onder de gegeven omstandig heden een zeer goede tijd. Nog fraaier was het gevecht op de 4 x 400 m. De Trekvogels namen de leiding, doch de derde man van A.A. Boven Nederlandsch gebied neergeschoten Amerikaansche bommenwerper van het type Boeing B. 17 „Forfress". De typische groote zijvinnen en het Amerikaansche kenteeken zijn duidelijk te onderscheiden Hoffmann-Stapf-Paz m BEKENDMAKING van 21 en 22 R. f., Huzaren, Veldartillerie, Escadrons pantserwagens, 1e Reg. Wielrijders en de dienstplichtigen der Zeemacht opgeroepen. Oproepdata 19—23 Juli. Op grond van de op 29 April 1S43 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Welirniachtbefehlshaber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen- Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich meiden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager'\ Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 22 R. T. op 20 Juli 1943; Van bet le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren Motor rijders op 21 Juli 1943; van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren Motor rijders op 22 Juli 1943; van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli 1943; In de Waterlookazerne Amersfoort: Van het 21e R.I. en zyn oorlogsformaties, de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943; en de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943; van het 2e Reg. Veldartillerie op 21 Juli 1943; van het le Reg Wielrijders op 22 Juli 1943; van bet 3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, dc discributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij di instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zicV moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bi. den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee ding. Dringend wordt aangeraden daagscbe en Zondagsche kleeren wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragei dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1945 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Tluitscbe weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht hefehlshaber in den Niedcrlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Districtswedstrijden Nrd-Holland. Spelpeil viel over 't algemeen nog niet mee. Zaterdag zijn te 'Alkmaar de dis trictswedstrijden van Noord-Holland begonnen, maar de omstandigheden waren oorzaak, dat slechts een gedeelte van het programma kon worden af gewerkt en men nog nergens tot de kwartfinales genaderd is. Zoodat nu wel met zekerheid ge zegd kan worden, dat ook het vol gende week-einde totaal „volgeboekt" zal zijn! Die eerste ronden zijn doorgaans niet bijzonder belangwekkend, omdat de sterkste spelers elkaar pas later ont moeten. Daarom kon men slechts spora disch getuige zijn van goed spel van weerszijden. In den regel toch was het krachtsverschil te groot of waar dit niet het geval was behoorden de spe lers tot de jongeren en kansloozen, die v/edstrijdroutine missen. Maar desondanks vielen cr eenige par- lijen te noteeren, zooals bij het heeren enkelspel, waar mr. Buiskool en mi*. Schuurman elkaar al direct in dc eerste ronde ontmoetten. De Alkmaarder bleek de mindere te zijn deze keer en werd door den Hoornschen speler mot 64, 64 geklopt. Het was een royale partij van harde services en lange slagen, waarbij beide spelers beurtelings succes hadden Een der sterkere spelers, t.w. v. Ley- den, had meer moeite met Bottinga dan verwacht werd; slechts na 3 sets ging Bottinga ten onder: 46, 64, 6—1. We mogen verder nog Buma noemen, den veteraan, die verbazend vasthoudend is en na eenige zware moeilijke par tijen in de achtste finale kwam, doordat hij eerst Reekers, daarna Dekker en ten slotte Buiskool klopte; den laatsten met 4—6, 6—4, 6—2. Als we nog even opmerken, dat bij vele jongere spelers de traagheid opviel daarbij slecht voetenwerk! dan heb ben we het voornaamste gememoreerd. Bij de dames is mej. de Wit favoriet, maar zij zal tenslotte in de finale wel moeten oppassen tegen mej. Koppen, die sterk genoeg is, om van een plaats in den eindstrijd verzekerd te zijn. Be nieuwd mogen we verder zijn naar het dubbel de WitKoppen, dat zich reeds slug en vastberaden toonde. De uitslagen waren: Heeren enkelspel le ronde: Keizer verl. v. Stumpel, 4—6, 2—6; Beek w. v. Mar- tens, 60, 61; H. v. Leyden w. v. Bot tinga 46, 6—4, 61; Kroon w. v. Kloos terboer 61, 61; B. Kusters w. v. Landman, 16, 97, 64; Dijkstra w. v. v. d. Ploeg, 62, 6—2, MacDonald w. v. Iaema, 61, 75; Hemelrijk w. v. Gijze laar, 61, 63; Reekers verl. v. Buma, 6—8, 36; Dekker w. v. Koster, 63, 6—0; Haasbroek w. v. Berkhout 61, 6—2; mr. Buiskool w. v. mr. Schuurman, 64. 6—4; Teriep w. v. Postma, 6—2, 3—6, i 75; Deetman w. v. Slingerland, 63, 60; Jansen w. v. Boontjes 63, 6—3; Kokkes w. v. Barneveld, 60, 60; de Nijs w. v. Eecen 6—0, 6—0; 2e ronde: Honig wint v. Boerrigter, 60, 61; Langendijk w. v. mr Berk houwer, 6—3, 63; Adolf verl. v. Stum pel, 16, 06; Buma w. v. Dekker, 86, 63; mr. Buiskool w. v. Haasbroek, 64, 6—2;~Kokkes w. v. Jansen, 61, 75; de Nijs w. v. Groot 36, 75, 6—3; Bos w. v. mr. Kooiman, 62, 62; mr. v. Leyden w. v. Verroen, 62, 75; 3e i-onde: Honig wint v. Langendijk, 61, 62; Buma w. v. mr. Buiskool, 4— 6. 6—4, 62; mr. v. Leyden w. v. Bos, 7—5, 6—0. VIJF MAAL FANNY KOEN! De Völkische Beobachter pu bliceerde dezer dagen een lijst van de beste Europeesche presta ties van dames-athleten in dit jaar bereikt. Daarbij neemt Ne derland wel een zeer bijzondere plaats in, want Fanny Koen staat op vijf van de acht nummers als eerste genoteerd, n.1.: 100 M.: 1. Fanny Koen in 12 sec. 200 M.: 1. Fanny Koen in 24.5 sec. 80 M. horden: 1. Fanny Koen in 11,8 sec. Hoogspringen: 1. Fannv Koen 1.71 M. Verspringen: 1. Fanny Koen 6.08 Meter. Hieruit moge volgen, dat Fanny Koen 4e beste alzijdige athlete van Europa is. C., Bouman, wist' den achterstand in een voorsprong om te zetten. Als laatste man nam Osendarp bij de Trek vogels den stok over en de Hagenaar kende geen genade; als een wervc- wind ging hij over de baan, passeerde na 200 m. zijn tegenstander Zwaan en won onbedreigd. De Trekvogels won nen dit nummer in 3 min. 26,4 sec. Bouman geklopt. Slijkhuis klopt Bouman! Dat was de sensatie op het 4 x 100 m. nummer, waarin Haarlem zegevierde. Als laatste man startte voor Haarlem De Roode, die bij het wisselpunt een 80 m. voor sprong had en dus onbereikbaar was. Maar Bouman was er ook nog! En eveneens Slijkhuis, de laatste man van Holland. Zou het Bouman gelukken, Haar lem van de eerste plaats te verdrin gen? Het leek er in het begin veel op, want de 80 m. werden 70 en 60.. Maar verder kwam de A.A.C.-er niet: De Roode liet zich niet ver rassen Toen gaf Bouman den moed op, keek eens achterom, of de tweede plaats veilig was en zag Slijkhuis ver achter zich. Hij maakte zich dus niet bezorgd envergistte zich. Want Slijkhuis begon direct op dit moment een machtige sprint, kwam naast Bouman en passeerde hem een halven meter voor den eindstreep! Een enerveerend slot van een prachtige race! Bij de dames legde Sagitta beslag op twee titels: 4 x 100 m. en de relay. Uiterst spannend was het verloop van de 4 x 100 m., waarop Zeeburg steeds den kop had. Toen Fanny Koen het wisselstokje kreeg, stond ze ver ach ter. maar ze liep vele meters in, zon der dat ze echter de eerste plaats kon bereiken! Al werd Sagitta. door dis kwalificatie van Zeeburg ook eerste. De relay bracht een opgenaakbarè mevr. BlankersKoen op'de 200 m. Het was alsof alle anderen stil ston den, zoo phenomenaal snel ging zij over de baan. De athlete verschafte Sagitta dan ook een dusdanigen voor sprong. dat de zege en het kampioen schap geen moment in gevaar kwa men. De voornaamste uitslagen waren: 4 x 1500 m.: 1. Haarlem, 17 min. 24.2 sec. 2. Holland, 17 m. 31 sec. 3. A.A.C., 17 min. 31,3 sec. 4 x 100 m. 1. Trekvogels, 43,1 sec. 2. A.A.C., 43,3 sec. 3. A.V. '23. 44,8 sec. 4 x 400 m.: 1. Trekvogels, 3 min. 26 4 sec. 2. A.A.C., 3 min. 31,8 sec. 3. A.V. '23, 3 min. 36,4 sec. Eindstand: 1. Trekvogels 14 rj 2. A. A.C., 14 p. 3. A.V. '23, 14 p. 4. Shot, 6 p. 4 x 100 m. dames: 1. Sagitta. 50,9 ;c. 2. Victoria, 52,7 sec. 3. De Meteoor, 54 sec. Relay (200, 100, R0 en 60 m.): 1. Sa gitta, 56,7 sec. 2. Zeeburg, 57,4 sec. 3. Victoria. 58 sec. Dames enkelspel: mej. N. de Wit wint v. mej. Timtnerman, 6—2, 6—2; mej. v. Walbeek w. v. mej. Blauboer, 6—4, 60; mevr. Dingler w. v. mej. v. Otteren, 6 ,i, 75; mej. Bronder w. v. mej. Eyssen, 6—4, 6—0; mej. Eyken. w. o.; 2e ronde: mej. Koppen wint v. mej. Jürgens, 7—5, 6—1; mej. Hoekmeycr w. v. mevr v. d. Capelle, 6 -4, 6—4; mevr- Postma w. v. mej. v. Loon 63, 62; mevr. Schuurman w. v. mevr. Room. 6 3. 62; mej. N. de Wit verl. v. mej. v. Walbeek, 63, 62. mej. Bror.dcr w. v. mevr. Dingler, 5—7, 6—3. 6—3; mevr. Fellinga w. v. mevr. de Nijs, 62, 6—3: mej. Pranger w. v. mej. Kroonc, 6—3, 6 —3; mej. Bouchier w. v. mej. Fresc, 2—6, 6—4, 62; mej. Klok w. v. mej. Eecen, 6—1, 6—3; mej. Brandse w. v. mevr. v. Wijk, 4—6, 6—3, 6—4; mej. A. de Wit w. v. mej. T. Kroon, 60, 60. Dames-dubbel, le ronde: dames Fel linga en Westerveld verl. v. dames Son- nevelt en N. de Wit, 64, 61; dames Koel en Brandse verl. v. dames A. de Wit en Koppen, 6—1, 62; dames Bou chier w. v. dames Wynne en Eyssen, 64, 6—2. Gemengd dubbel, le ronde: mej. Hoek- meijer en Adolf wint v. mevr. v. d. Ca pelle en Rus, 36, 64, 06: mej. Son- neveld en mr. v- Leyden w. v. hr. en mevr. Bakker. 6—0, 6—1hr. en mevr. Postma w. v. mej. Anneveldt en v. Bar neveld, 60, 6—1; mej. Frese en Reekers w. v. mevr. Eveleens en Leguyt, 64, 6 1, mej. B. Eecen en Smits verl. v. mej. Klopper en mr. Berkhouwer. 64, 810. 2c ronde: mej. Koppen en Koning wint v hr. en mevr. de Nijs, 60, 61. mei., v. Loon en Abbestee verl. v. mej. N. de Wit en Kroon, 64, 6—0; mej. Bouchier en Schmidt w. v. mej. Koel en Buers, 63, 9—7; mej. Bartelds en Termaat verl. mej. A. de Wit en Stumpel, 63, 60. Heeren-dubbel, le ronde: Teriep en Slingerland verl. v. v. d. Leyden en Dek ker, 64, 86; Honig en mr. v. Dijk w. v. Bottinga en mr. Buiskool, 7—5, 62; Dijkstra en Beek w. v. Berkhout en Smit, 60, 6-r2; v. d. Ploeg en Köop- n.ans w. v. Edel en de Haas, 61, 6—0; Schmidt en Stumpel w. v. mr. Berkhou- er en MacDonald, 6—2, 26. 6—0; mr. Schuurman en Kokkes w. v. Boontjes en de Vries, 61, 63; Langendijk en Kos ter w. v. Kerssemakers en Kloosterboer, 46, 7—5, 64; Buers en Groot w. v. Bakker en mr. Schrader, 62, 75; Boerrigter en Hemelrijk verl. v. Martens Koning, 63, 63; Landsman en Ab- (Zie vervolg pag. 2.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1