NOORD-HOLLAND Italië betoogt. DIENSTPLICHTIGEN DAGBLAD VOOR Spiltroepen op Sicilië houden dapper stand. Botsingen in Britsch-lndië. BEKENDMAKING. BEKENDMAKING De strijd op Sicilië. VERBOD BESCHIKKING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Hoiland N.y. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sobager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 13 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 160. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R- JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bfl contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Ook slag aan Oostfront heeft gunstig verloop. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Juli. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den slag tusschen Bjelgorod en Orel is het onzen troepen gelukt een vrij groote groep vijandelijke strijdkrachten in te sluiten en te vernietigen. Daarbij werden verscheidene duizenden gevan genen binnengebracht, 129 tanks stuk geschoten, talrijke kanonnen en andere wapens buitgemaakt. In totaal werden gisteren 220 tanks en 70 vliegtuigen ver nietigd. Ontlastingsaanvallen, die de bolsje wisten ten Oosten en Noorden van Orel ondernamen, werden afgeslagen. Sedert 5 Juli verloor de vijand 28.000 gevange nen, 1640 tanks en 1400 kanonnen. Op Sicilië trachtten de Britsch Amerikaansche landingstroepen ver geefs de bezette kuststrook te verbrec- den. Duitsche en Italiaansche troepen gingen gisteren op bepaalde plaatsen systematisch tot den tegenaanval over en wierpen den vijand in het eerste gevechtscontact terug. Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten vielen de vijandelijke schecpsconcentraties aan, brachten verscheidene vrij groote transportschepen en landingsbooten tot zinken. Bovendien werden drie kruisers en 42 transportschepen be schadigd en door een Italiaansche duikboot een kruiser van 10.000 brt in den grond geboord. De vijand verloor gisteren boven Sici lië en Siciliaansche wateren 38 vliegtui gen. Tien Duitsche toestellen worden vermist. Bij gewapende verkenning boven den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche vliegtuigen twee vijandelijke schepen, o.m. een passagierschip van ruim 20.000 ton in brand geworpen. Duitsche duik- booten hebben in taaien strijd uit krach tig beveiligde vijandelijke convooien 6 schepen doen zinken met een inhoud van 42.000 brt. Italiaansch oordeel over de krachtmeting. In de Messaggero schrijft Alessan- dro Pavolini, dat over de operatics, die thans op Sicilië aan den gang zijn, geen uitvoeriger berichten gegeven kunnen worden en dat men zich moet houden aan/het officieele weermachts- bericht, dat wel in laconieke bewoor dingen moet worden opgesteld. Elk der beide partijen wil de ander in onwetendheid laten omtrent de maat regelen en tegenmaatregele:», die ge nomen zijn langs een kuststrook van verscheidene honderden kilometers lengte. In werkelijkheid echter, aldus Pavolini, zijn onze bevelvoerders nauwkeurig op de hoogt^ van den toestand. Men heeft dus slechts de gebeurtenissen te volgen en te wachten op de inlichtingen, die ge controleerd zijn door verantwoordelijke organen, die zich hoeden voor ieder voorbarig optimisme, maar die den toe stand registreeren met de kalmte, die door de kracht gegeven wordt. Geen snelle oplossing. Wie een snelle of onmiddellijke oplos sing mocht hebben verwacht, zou ge toond hebben zich geen rekenschap te geven van de afmetingen der actie. Som migen hebben misschien gedacht aan de actie van Dieppe en aan de vlot afge werkte liquidatie van de „commando's" en gemeend, dat men na eenige uren wel zou weten of de landing al dan niet een mislukking zou zijn geworden. Maar op Sicilië ging het niet om een ontscheping van een „commando." Wanneer dat zoo ware geweest, zou een communiqué dienaangaande voldoende geweest zijn voor de geheele actie. Voortgaande schrijft Pavoloni: Wij kunnen en willen niet voorbarig cijfers geven omtrent de strijdkrachten, die door de Anglo-Amerikanen in het veld zijn gebracht, want wij vrcezen o.m. geen voldoende denkbeeld te geven van de inspanning, opgelegd en uitgevoerd door den tegenstander en van den tegen aanval, ontketend door de troepen der Spil. Wij zullen ons er toe bepalen aan te duiden, dat de vijand op zee pantser- schepen en vliegtuigmoederschepen, be nevens een tienduizendtal eenheden van geringere tonnage in beweging heeft ge bracht en dat de troepen, die in acht en veertig uur aan land zijn gezet, den om vang hebben van een overvloedig van artillerie en tanks voorzien leger. Men moet er dus aan denken, dat wij min stens staan, tegenover een groote, uitge sproken poging tot continentale invasie, ROME, 12 Juli. Uit alle deelen van Italië ko men telegrammen binnen over spontane volksbetoogingen, waar bij de bevolking haar verbonden heid met de op Sicilië vechtende soldaten bevestigt. Getrouw aan zijn soldateske traditie gaf het Italiaansche volk uiting aan zijn vaste besluit, tot den laatsten druppel bloeds te strijden om 'het land tegen den vijand te verdedi gen. Bijzonder indrukwekkende betoogingen worden gemeld uit Napels, Milaan, Turijn, Bologna en Florence, waar gesproken werd door oudstrijders van den vorigen en van dezen oorlog, door prefecten en federale raden. zooals kan worden ondernomen door wereldrijken na een intensieve voor bereiding. Het zou bijgevolg absurd zijn gewepst te verwachten, dat de zaak ge regeld zou zijn door de voorposten aan de kust. Deze hebben zich natuurlijk dapper gekweten van hun taak van be lemmering der ontschepingsoperaties en het toebrengen van de eerste verliezen aan den vijand. Daarna is de phase be gonnen, die Mussolini genoemd heeft de „vijandelijke poging tot binnendringen" en de systematische, snelle en vastbera den interventie van onze „krachtige reserves", d.w.z. de divisies der Spil, die geplaatst zijn op de knooppunten den verbindingswegen in het binnenland. D* is de phase, die zich thans ontwikkelt: De snelle verplaatsing der vijandelijke contingenten naar de dichtst bijzijnde havens, want de vijand heeft terstond docks, reeden en minder wisselvall;ge ravitailleeringsmogelijkheden noodig, evenals het de taal. is van onze pantser strijdkrachten de vijandelijke eenheden aan te vallen en op de vlucht te drijven, ze af te snijden van haar geïmprovi seerde bases, de bruggehoofden op te heffen, en haar doordringing tegen te houden of tot staan te brengen. De eerstvolgende ontwikkelingen van den slag zullen toonen, of de grandiose poging van den tegenstander doeltref fend zal kunnen standhouden tegenover deze vastberadenheid, dan wel, of hel geen buitenkansje is voor de Spil, zooals wij vast gelooven, zich te kunnen meten met het gros van de strijdkrachten van Eisenhower, die het beste deel verte' genwoordigen van de Anglo-Amerikaan- sche krachten, waarop al hun hoop is ge bouwd. Talrijke dooden en gewonden. In het Noordwesten van Britsch-lndië is het tot ernstige botsingen tusschen F.ngelsche en Inheemsche troepen geko men. waarbij in een gevecht van acht uur 35 Engelsehen gedood en 180 ge wond en 13 Indiërs gedood en 62 gewond werden. De aanleiding was. dat Indische soldaten door Engelsche officieren we gens het luisteren naar buitenlandsche radioberichten tot lijfstraffen waren ver oordeeld. De Indische soldaten vielen daarna de kwartieren der Engelschen aan, waarbij zich een volledige slag ont wikkelde. Voorts wordt gemeld, dat het Britsche opperbevel op 11 Juli plotseling bevel moet hebben gegeven, de Indische solda ten te ontwapenen en hun de wapenen voortaan pas vlak voor het dienstgebruik uit te reiken. Men brengt dezen maat regel in verband met de vorming van een Indisch nationaal leger door Soeb- has Chandra Bose, welke zeer de aan dacht heeft getrokken, niet alleen van hc-t volk, maar ook van de inheemsche soldaten. Stimson naar Londen. Maisky voert besprekingen raet Stalin. Naar Reuter meldt zal de Abierikaan^ sche minister van Oorlog, Stimson, te Londen besprekingen voeren met Chur- chili, Eden en den Britschen minister van Oorlog. Grigg. Bijzondere beteekenis hecht Reuter aan het feit. dat het be zoek van Stimson samenvalt met dat van Maisky aan Moskou. Litwinof. de Sov jet-Russische ambassadeur in de Ver Staten, zal naar verder wordt gezegd, te Moskou blijven om deel te nemen aan de besprekingen van Maisky en Stalin. Keuringen voor de Waffen S S. het Legioen en de Landwacht. Het s.S.-Ersatzkommando Nlederlande dealt made: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), dte lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden. duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid baetaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Jgederland of bij het Wachtbataljon in 'Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden. d:e tol de Germcansche S.S in Nederland willen toetreden Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagerv aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43. 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 18.7 43 9-12 00 uur: Vcnlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16; 15-18 00 uur: Arnhem. Café Royal. 30 -.43. 9-12.00 uur: Hengelo. Café Modern. Spoorstraat 18: 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. tr;. H-ii' oo uur Assen Concerthuis a/d Vaart; 15-18 00 uur. Groningen. Con certhuls. Poelestraat 22,7.43, 9-12.00 uur Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat 23.7.43. 9-14 00 uur Amsterdam. Dam 4. 24.7 43, 9-13.00 uur: Utrecht, NV.-Huls. oude Gracht 245 25 7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol Durch- gangslager Leusderweg 26.7 43. 9-14.00 uur: Den Haag. Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg In de Rijksschool voor Jongens te Valkenburg. Het bezoek van den hoofd inspecteur voor de Nationaal Politieke Inrichtingen voor Opvoeding en Onderwijs, SS-Obergruppentührer Helszmeyer vergezeld van SS Ober- groppenfahrer Rauter en den commissaris-generaal voor bestuur en justitie, SS Briqadeführcr dr. Wimmer aan dc Rijksschool voor Jongens te Valkenburg SS Bildber. Fritz-Stapf-Pax tn EEN VERKLARING VAN t)EN JEUGDSTORM. Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgeven de optreden van jongelui, die in hun vacantie of tijdens weekein den naar buiten trekken. Het ge drag van vele trekkers en kam peerders is in strijd met de eer en waardigheid van de Nederi- landsche jeugd: De Jeugdstorm doet thans een beroep op alle jon geren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als gedrag de ge voelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Aan de kaderleden van den Jeugdstorm is opgedragen, zoo noodig tegen uitwassen op dit gebied ten strengste op te treden. EEN PREMIE VOOR KERKEN- SCHENDERS. ROME, 12 Juli. (C.D.) - Het Pauselijk agentschap „La Gorrispondenza" weet mede te deelen, dat de groote macon- nieke loge te Washington besloten heeft om de Amerikaansche vliegers, die deel nemen aan de bombardementen op Italië, als eereléden der vrijmetselarij op te ien. Genoemde loge zou tevens een fonds hebben gesticht om aan vliegers, die kunnen bewijzen, dat zij kerken heb ben getroffen, een premie uit te reiken. POLITIEKE MOORDAANSLAG IN NIJMEGEN. -GRAVENHAGE, 12 Juli. - Op 8 Juli 1943, des middags, is de commissaris van politie van Dijk te Nijmegen op de open straat in den rug geschoten en zwaar gewond. Door het vastberaden optreden der bevolking kon de daddr terstond gearresteerd worden. Hij ziet zijn gerechte straf tegemoet. Volgens de resultaten van het tot dus ver ingestelde onderzoek heeft men on getwijfeld te doen met een politieken moordaanslag. 's-Gravcnhage. 10 Juli. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: „Dc Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft, overeenkomstig paragraaf 4 van de verordening tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Neder land (Nr. 3-'40) en de par. 1, 3 en cn 7 van het decreet betreffende den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den Rijks- oomrassaris, den Dienstleiter pg. Willi Ritterbusch met ingang van 9 Juli 1943 belast met tiet waarne men van de werkzaamheden van comrmssaris-generaal voor bijzon dere gevallen, daarbij inbegrepen die taken, die bij bijzondere be sluiten opgedragen werden aan den commissaris-generaal voor bijzon dere gevallen". De goede veldheer maakt den goeden soldaat. Een oud spreekwoord, maar vol be teekenis in deze dagen. Voor den jon gen Nederlander, die er 'n eer in stelt een goed soldaat te zijn, bestaat de mo gelijkheid daartoe te worden gevormd in het keurkorps van de beste legers die er maar zijn. Tezamen met de Noorsche, Deensche en Vlaamsche vrijwilligers wil hij ge vormd worden tot een goed soldaat van den Führer, den besten veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij het zij ne bijdragen om Europa te verlossen, voor goed te bevrijden van de bolsje wistische horden uit het Oosten. Hij meldt zich daarom bij de Waf- fen-S.S. of bij het Vrijwilligerslegioen. Blijft gij dan niet achter jonge Ne derlanders, maar volgt dit voorbeeld. onze Vrijwilligers. Morgen toilet S° PK NiqutlU O-H-P m 21 en 22 R. I., Huzaren, Veldartillerie, Escadrons pantserwagens, 1e Reg. Wielrijders en de dienstplichiigen der Zeemacht opgeroepen Oproepdala 19—23 Juli. Op gfoad van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen- Het dienstplichtige en reservcpersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1S40 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager", Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 22 R. I. op 20 Juli 1943; Van het le Regiment Huzaren en bet le Regiment Huzaren Motor rijders op 21 Juli 1943: van het 2e Regiment Huzaren cn het 2e Regiment Huzaren Motor rijders op 22 Juli 1943; van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli 1913; In de VVaterlookazerne .Amersfoort: Van het 21e R.I. en zijn oorlogsformaties, de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943; en de irf de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943; van het 2e Reg. Veldartillerie op 21 Juli 1943; van het le Reg Wielrijders op 22 Juli 1943; van het 3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de dlslributicstamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de m Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij bun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever re^p. dc instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zie» moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagscbe kleeren wollen dekens, ondergoed cn extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. SCHAGEN. GESLAAGD. Voor het eindexamen M. T. S., afd. werktuigbouwkunde, slaagde onze plaatsgenoot Jan Gelder. EINDEXAMENS M.U.L.O. Voor het M.U.L.O.-eindexamen slaag den Zaterdag j.1. te Alkmaar o.a.: Voor diploma B.. S. Hopman, Zijpe. Voor diploma A: H. J. Duursma, Barsingerhorn; S. Kriek, den Burg; H- C. v. d. Mast. Den Helder: A. de Groot, Den Helder. Voor diploma B: D. W P. van Dijk, Heer-Hugowaard, J. van Herwijnen te St. Pancras. Voor diploma A: P. Bobeldijk, R. Smit, N. H. Bol, G. Kuiper, allen te Langedijk, J. Wagenaar te St.-Pancras, C. Brouwer te Oude Niedorp, G. Anne- veldt te Zijpe, G. Raat, S. J. v. d. Halm, beiden te Schagen, M. J. Groot huis te Harankarspel en G. Kuiper te Anna Paulowna. Zijpe. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Engelina C., d. v. Frans A. Mink en J. C. Revers. Pieter J. v. Jan Kossen en E. Kreijger. Martlnus T., z. v. Wilhelmus G. Pronk en M. Mak. Ondertrouwd: Arie Kuit en Guur- tje v. d. Vlies. Langedijk. De rooidata voor goedgekeurde pootaardappclen. - De rooidata voor de goedgekeurde pootaardappelen zijn voor 1943 als volgt vastgesteld: Eerstelingen-groep: Klasse A 15 Juli; AB 22 Juli; B 31 Juli; C 7 Aug. Eigenheimer-groep: A 22 Juli. AB 31 Juli; B 18 Aug.; C 25 Aug. Bevelander-groep: AA 24 Juli; A 31 Juli; AB 7 Aug.; B 11 Sept.; C 18 Sept. Roode-Stargroep: AA 28 Juli; A 4 Aug.; AB 11 Aug.; B 11 Sept.; C 18 Sept. Tot de Eerstelingengroep behooren Eersteling, Roode Eersteling en Ne derlander. Tot de Eigenheimer-groep: Eigenhei mer, Blauwe en Bonte Eigenheimer, Betka, Bintje. Deva, Duivelander, Evergood, Frühmölle, Geelblom, Ka- tahdin en Primula. Tot de Bevelander-groep: Bevelan der, Alpha, Erdgold, Furore, Industrie, Komeet, Koopmans-blauwe, Noorde ling, Orion, Record, Souvenir, Ultimus, Wilpo, IJsselster, Zeeuwsche Blauwe en Bonte. Tot de Rodeo-Star-groep: Roode Star, Bonte Roode Star. Gloria en Vo- ran. NIEUWE PRIJZEN VOOR GROENTEN EN FRUIT. Met ingang van Dinsdag 13 Juli zijn voor de onderstaande tuinbouwproducten de daarachter Vermelde nieuwe maximum- veillngprijzen vastgesteld: tomaten I t/m. IV 128.—. bonken f 21,—. kriel en ge scheurd 114,—; spitskool 16,—: savoye kool groen 17,—: witte kool f5,50; roode kool f 7,—; tuinboonen f 9,—; meloenen, suiker en kleine groene ananas f 50,—. overige soorten f 40,bOBUlen en bos- sjalotten £5.—; snijbiet f6,50; peen zonder lof sort. I f 16,n f 12,stokboonen (snij, spek. prlncesse) i 30.—; stamboonen alle soorten f 25,—: kroten zonder lof f8.—; peulen f 16.—doperwten rijs en krombek f 16,—. overige soorten f 12.—; andijvie f7,—; augurken sort. I f27,—, II f 17,III f 10,—, IV f8,—, V f5,—; I en II stippel f .10,—III en IV stippel f 3,—; pepers f 160,—; aardbeien consump tie f50,—industrie f35,—; druiven f 100,— alles per 100 kg. Platglaskomkommers (groen, wit en geel) IA f 13,50, I f 11,—II f8.50, III f5.50; kaskomkommers (groen) I f9,—, II f7,—, III f4.50; aubergines f40,—; paprika f29,— alles per 100 stuks. Bospeen f 10,—; peterselie en kervel f3,50; bosprei f4.50; alles per 100 bos. Perziken sort. I f 18,—, II f 10.III f5 per 100 stuks; IV f55,— per 100 kg. Pruimen (glas) I f16,-. li f 10.-. III f 4,per 100 stuks; IV f50,— per 100 kg. HET GEWICHT VAN BOSPREI. Het gewicht van bosprei is als volgt ge regeld: het gewicht van 7 bossen dient I kg. te bedragen. Nu reeds weer ccnige dagen zijn ver inopen sinds de geallieerden hun met ba zuingeschal verkondigde landing op Sicilië hebben ondernomen, beginnen zoo langzamerhand de eerste berichten binnen te druppelen, waaruit men zich een, zij het ook nog flauw, beeld kan vormen, waar de worsteling, welke op het Italiaansche eiland, dat een bastion vormt voor de vesting Europa, plaats vindt. Reeds is komen vast te staan, dat een verrassend element bij deze lan ding nauwelijks sprake heeft kunnen zijn, omdat de Anglo-Amerikaansche voorbereidingen eerst het langdurig luchtoffensief en daarna de grootscheep- sche vlootconcentratie geen twijfel overlieten omtrent het doel van dezen zeer riskanten aanval, welke klaarblij kelijk, zoo neemt men te Berlijn aan. uit den drang der omstandigheden werd ondernomen. Welke omstandigheden dan zijn te herleiden tot het feit, dat zoowel Londen als Washington zijn gezwicht voor den steeds luider klinkenden eisch van Stalin tot een frontvorming, welke er toe zou kunnen bijdragen den vooral de laatste dagen weer zeer in kracht toe- nemenden Duitschen druk aan het Oos telijk front door een onderneming elders in Europa zooveel mogelijk te neutrali seeren. Hoewel de practijk in de nabije toekomst ongetwijfeld zal aantoonen, dat deze invasiepoging op de Duitsche 3:rachtsinspanning in het Oosten niet van merkbaren invloed zal zijn, blijft het geallieerde initiatief toch nog altijd be langrijk genoeg om er de noodigc aan dacht aan te wijden. Vooral is de landing op Sicilië belang rijk door de groote schaal, waarop zij plaats vond. Mogen de gedetailleerde cijfers hierover al ontbreken, wanneer Pavolini in de Messaggero schrijft, dat de vijand op zee pantserschepen en vliegtuigmoederschepen, benevens een tienduizendtal eenheden van geringere tonnage in beweging heeft gebracht en dat de troepen, die in acht en veertig uur aan land zijn gezet, den omvang hebben van een overvloedig van artillerie en tanks voorzien leger, dan kan men ge voegelijk aannemen, dat. men van doze zijde alles in het werk zal stellen om wat met zoo'n enorme krachtsinspan ning gepaard is gegaan ook tot een goed einde te brengen. Echter ontveinst men zich in Engeland de moeilijkheden, hier aan verbonden, geenszins. De Engelsche bladen, die eerst een juichkreet aan hieven, nemen reeds nu een veel meer gereserveerde houding aan en manen tot voorzichtigheid. De News Chronicle schrijft b.v., dat het beslissende oogen- blik eerst zal komen, wanneer de slag met de hoofdmassa der Spilstrijdkrach- ten, welke moet worden geraamd op een half millioen man, begint. Deze laatste factor lijkt ons vooral van doorslaggevenden invloed. Zoo lang de landingstroepen hun operaties konden verrichten onder dekking van de zware scheepsartillerie, Welke 100 K.M. van de Zuidkust onder vuur hield, was hun taak betrekkelijk gemakkelijk, doch de laatste berichten wijzen er reeds op, dat naar mate men meer naar het binnenland doordringt, de tegenstand in hevigheid toeneemt, waarbij zelfs reeds melding werd gemaakt van een geslaagden tegen aanval. Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat de moeilijke terreinsom standigheden veeleer aan de verdediging ten goede zullen komen dan aan den aanval. Dat overigens de strijdgeest van de Ita liaansche soldaten en van het Italiaan sche volk zou zijn gebroken, is thans reeds een sprookje gebleken en zoo Is de verwachting gewettigd, dat de eerstko mende dagen Sicilië het terrein zal zijn van een harden strijd, waarvan de uit komst nog geenszins is beslist, waarbij men de Duitschers en Italianen zal vin den als een aaneengesloten blok, tot krachtdadig ingrijpen gereed op elk punt, dat maar zou worden bedreigd. Reeds nu staat vast. dat het Siciliaansche avontuur voor de geallieerden met zeer zware offers gepaard zal gaan. tot het in dienst hebben van bepaalde personen. •s-GRAVENHAGE, 12 Juli. Het verordeningenblad bevat een be schikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (Commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) betreffende een ver bod tot het in dienst hebben van bepaal de personen. Hierin wordt bepaald: I. (1) Werkgevers ln het bezette Ne derlandsche gebied mogen zonder toestemming van den Secretaris-gene raal van het Departement van So ciale Zaken of van het bevoegde ge westelijke arbeidsbureau geen perso nen als werknemer, leerling of vo lontair met of zonder toelage, dan wel als thuiswerker ln dienst hebben, voor zoover dezen behooren tot de door dezen Secretaris-generaal te be palen lichtingen. (2) Personen, die op grond van een beschikking, als bedoeld in het eerste lid, niet ln dienst gehouden mogen worden, mogen bij werkgevers in het bezette Nederlandsche gebied geen werk aannemen of verder verrichten. (3) Op het tijdstip, waarop een verbod digt de betreffende dienstbetrekking. II. Dc werkgevers zijn verplicht, zoodra een beschikking, als bedoeld in het eerste lid, is uitgevaardigd, onverwijld te on derzoeken, of zich onder hun personeel personen bevinden, die behooren tot dc in de beschikking vermelde lichtingen. De werkgevers zijn verplicht dezo per sonen terstond aan het bevoegde gewes telijke arbeidsbureau op te geven. III. (1) Hij die in strijd handelt met dc bepalingen van deze beschikking of met de tvr uitvoering daarvan ultgeva, digde beschikkingen, dan wel tracht deze ie ontduiken of opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven doet, wordt gestraft op grond van artikel 4 der verordening no. 16-1943, voorzoover niet volgens dere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Uitlokkers. medeplegers en mede plichtigen worden als daders gestraft, IV. De bepalingen van deze beschikking zijn tevens van toepassing op ambtenaren van eenig publiekrechtelijk lichaam. V. De Secretaris-generaal van het Depar tement van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van deze beschikking. van den Secretaris-generaal van het De partement van Sociale Zaken ter uit voering van de beschikking van dau Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied (Commissaris-gene raal voor bijzondere aangelegenheden) betreffende het verbod, bepaalde perso nen in dienst te hebben. Overeenkomstig I, eerste lid en v van de beschikking no. 66/1943 betreffende het verbod, bepaalde personen ln dienst te hebben, bepaal ik: I. (1) Werkgevers mogen mannelijke werknemers met inbegrip van leerlingen, volontairs met of zonder toelage en thuiswerkers, die in 1924 geboren zijn. niet in dienst hebben, tenzij deze in het bezit van een bewijs van een geweste lijk arbeidsbureau zijn, waaruit blijkt, dat de houder voor den arbeidsinzet behoorlijk geregistreerd en met toestem ming van het gewestelijk arbeidsbu reau in dienst Is. (2) Personen, die als bedoeld in het eerste lid, niet in dienst gehouden mo gen worden, mogen bij werkgevers geen werk aannemen of verder verrichten (3) De bepalingen van deze beschik king zijn tevens van toepassing op per sonen, die werkzaam zijn als ambte naar in een publiekrechtelijke dlenat- verhouding. n. De werkgevers zijn verplicht, onver wijld na te gaan, of zij ln bovengenoemd jaar geboren personen in dienst heb ben. De werkgevers zijn verplicht, deze personen onnjiddellijk bij het bevoegde gewestelijke arbeldsirureau aan te mel den. III. (1) Wie in strijd met deze beschik king handelt ot haar tracht te ontdui ken of opzettelijk of door schuld on juiste gegevens verstrekt, wordt over eenkomstig artikel 4 van de verordening no. 16/1943 gestraft, voor zoover niet volgens andere bepalingen één zwaar dere straf verbeurd ls. (2) Uitlokkers. mededaders en mede plichtigen worden op gelijke wijze ge straft als de dader. IV. Deze beschikking treedt ln werking met ingang van 15 Juli 1943. AMSTERDAM, den lOden Juli 1943. De waarnemende Secretaris-ge neraal van het Departement van Sociale Zaken. VERWEY. Predikant gearresteerd. Wegens het verbergen van ioden is dezer dagen in arrest gesteld dr. K. A. SchiDoer. Ned. Herv. Predi kant te Etersheim. gem. Oosthuizen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1