NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR DE STRIJD OP SICILIË. "vaaj|' Nieuwe terreinwinst bij Bjelgorod. Slag in het Oosten nadert hoogtepunt. Hoe de landing op Sicilië plaats vond. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 14 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 161. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dese Editie 11 ct. per ra.M. Bü contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Successen voor Turijn gebombardeerd. ROME. 13 Juli. (Stefani) - Het 1144ste communiqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: „Met dezelfde hevigheid duurt de slag voort in het Zuiden van Sicilië, waar de vijand de landingshoofden tracht te ver- grooten, welke hij heeft kunnen vestigen t.e Licata, Gela, Pachino, Syracuse en Augusta. In de wateren van het eiland hebben Italiaansche torpedovliegtuigen en bommenwerpers van de Spil herhaal delijk aanvallen gedaan op koopvaardij- en oorlogsschepen. Zij brachten een koopvaarder van middelbare tonnage tot zinken en veroorzaakten brand op of brachten schade toe aan twee kruisers, talrijke transportschepen en verschei dene kleinere oorlogsvaartuigen. Boven Sicilië werden 14 vliegtuigen neergeschoten door Italiaansche en Duit- sche jagers en 9 door batterijen van het luchtdoelgeschut. Voorts vernietigden onze jagers twee vliegtuigen boven Sardinië. Vijandelijke formaties bombardeerden centra op Sicilië en in Calabrië, waar onder Catania, Messina en Reggio. In den afgeloopen nacht werd een luchtaanval gedaan op Turijn: be volking leed verliezen, in het centrum der stad werd aanzienlijke schade aan gericht. Zes Italiaansche vliegtuigen zijn niet op hun bases teruggekeerd." De slachtoffers der lucht aanvallen. In een aanvulling op het weermachts- bericht wordt medegedeeld, dat als ge volg van de in het weermachtsbericht gemélde luchtaanvallen de volgende aan tallen slachtoffers zijn geteld: te Catania 25 dooden en 63 gewonden, te Leonforte 8 dooden en 2 gewonden, te Reggio in Calabrië 3 dooden en 2 gewonden, in de provincie Catanzaro 30 dooden en 42 ge wonden, te Turijn 101 dooden en 203 gewonden. DE SITUATIE OP SICILIë. BERLIJN, 13 Juli. - De ANP-corres- pondent meldt: In aansluiting op de reeds gemelde bij zonderheden over de landing op Sicilië kan nog het volgende gezegd worden: De geallieerden slaagden er aanvan kelijk in op twee plaatsen en wel bij Kaap Passaro en bij Gele dieper in het binnenland door te dringen en in het gebergte twee plaatsen te bezetten. De wegen, die naar het gebergte leiden, werden onmiddellijk door Duitsehe en Italiaansche troepen afgesneden, zoodat Het bruggenhoofd bij Slelgorod. Ben wijdvertakt systee-n van loopgraven doorkruist het heele terrein en schept de mogelijkheid, snel van het eene punt naar het andere te waan PK Vorpahl-Atl-H-P Nog meer landingspogingen? (Van onzen *Berïiinschen correspondent) Dinsdagmorgen telefoneerde onze Berüinsche correspondent het vol gende bericht, naar aanleiding van de geallieerde landings-operaties op Sicilië. In de Duitsehe hoofdstad is men van meening. dat Sicilië waarschijn lijk niet het eenige punt der sealli- eerde actie zal blijven. Integendeel, men houdt er rekening mede. dat Londen en Washington in hun ge meenschappelijk operatieplan meer landingspogingen hebben opgenomen en dat het zwaartepunt hunner acties tegen het continent pas in den eerst- komenden tijd vastgelegd zal kunnen worden. Van begin af aan heeft men vermoed, dat de anglo-Amenkaan- sche troepen zich niet aan een af zonderlijke actie zouden wagen, doch dat hun plannen in nauw verband stonden met de bolsjewistische ope raties in het Oosten. Pas in het licht van dezen samenhang gezien wordt men zich de beteekenis bewust van de zware gevechten aan het Oostelijk front, die zich over een breedte van 160 kilometer uitstrekken. Algemeen is het ongevallen, dat de militaire woordvoerder van den Moskouschen radiodienst aanvanke lijk de landing van de Britsche. Amerilcaansche en Canadeesche troe pen op Sicilië "volkomen heeft gene geerd Toch deed het gerucht van de actie spoed'g de ronde en de bevol king volgt het verloop van den striid met spanning Op het Kreml neem' men een afwachtende houding aan en men schiint er weinig voor te gevoe len thans reeds over een ..tweede front" te spreken. Generaal Eisenhower. die mede de verantwoordelijkheid van de ope raties in de Middellandsche Zee draagt, heeft aan het hoofdkwartier van de vertegenwoordigers der bui- tenlandsche pers den raad gegeven voorloopig geen bijzonderheden over de landing te oubliceeren Het ligt voor de hand dat men ook in Duit sehe militaire kringen voorspellingen en conclusies vermiidt. Men beoerkt zich lot de opmerking dat er op Sicilië zware gevechten plaatsvinden doch legt er «evens der» nadruk oo. dat met deze attaaue het Eurooee- sche continent nog niet is veroverd.. de As-troepen. de Canadeesche troepen, die hier opge rukt waren, niet meer terug konden, ter wijl tevens de aanvoer van hun ver sterkingen was onderbroken. Blijkens de verklaringen van gevan genen nemen van Britsche zijde de vijfde en de een-en-vijftigste, alsmede de eerste Canadeesche infanteriedivi sie aan den strijd deel. Van Ameri- kaansche zijde werden de eerste, derde en vier-en-twintigste, alsmede de tweede pantserbrigade en de 82ste divisie valschermjagers aan land ge bracht. Ook gisteren hebben de geallieerden nog getracht valschermtroepen op Sicilië te landen. De gelande manschappen kon den echter allen buiten gevecht gesteld worden. Woorden, als voor dezen tijd gesproken „De herinnering aan het vader land treedt waarschuwend en wij zend te midden van onze persoonlijkste aangelegenheden" (Treitschke). Ook u, jonge Nederlander, zult zich dikwijls afvragen: Is mijn plaats thans hier? Besef, dat talrijke kameraden, dikwijls uit uw eigen omgeving, hebben ingezien dat hun plaats was, in de gelederen van de sol daten van den Führer, in den strijd tegen het bolsjewisme en daarom voor het vaderland. Peil dan uw geweten en besef wat u te doen staat. Aarzel niet langer, maar meldt u bij de Landwacht Nederland. Op Sicilië wordt verbitterd gestreden. Bommen op Grimsby. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Juli. - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: „Ten Noorden van Bjelgorod maakte de Duitsehe aanval, gesteund door het luchtwapen, na het uiteenslaan van twee vijandelijke tankgroepen, nieuwe terreinwinst. Tegenaanvallen van ster ke formaties infanterie en tanks, die de bolsjewieken van andere frontsec toren en uit het achterland aangevoerd hadden op de toppen en flanken der Duitsehe aanvalswiggen en felle ont- lastingsaanvallen in het gebied ten Oosten en Noorden van Orel stortten onder uiterst zware vijandelijke ver liezen ineen. Gisteren overdag vernielden formaties van het leger, de Waffen-SS en hel: luchtwapen wederom ruim 400 tanks. 103 vijandelijke vliegtuigen werden in lucht gevechten en door luchtafweergeschut van het luchtwapen neergeschoten. Op Sicilië gaan de harde gevechten tegen den gelanden vijand in verbit terde gevechten voort. Duitsehe en Italiaansche formaties vliegers grepen voortdurend in de gevechten op den grond in en bombardeerden oponhou- deljjk de landingsvloot, voor de kust van het eiland en brachten haar zeer zware verliezen toe. 25 vü'andelyke vliegtuigen werden boven Sicilië cn Sardinië neergeschoten. In het Westen bestreed een formatie zware Duitsehe gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht met succes haven en dokinstallaties der stad Grimsby. An dere luchtaanvallen waren gericht op af zonderlijke doelen in het gebied van Londen en aan de Zuidoostelijke kust. van Engeland. Een Duitsch vliegtuig is van deze vluchten niet teruggekeerd. Vliegtuigen voor den strijd op verren afstand werden opnieuw tegen de op 11 Juli op den Atlantischen Oceaan in brand geworpen groote vijandelijke sche pen voor den aanval uitgezonden. Een der beide transportschepen was reeds gezonken, het tweede werd door neer geworpen bommen in den grond geboord Daarmede verloor de vijand wederom twee schepen met tezamen 30.000 brt." Duitsehe wiggen schuiven steeds dieper in de Sovjet-stellingen. De dubbele slag in het gebied van Bjelgorod en Orel gaat zijn hoogtepunt tegemoet, zoo schrijft de militaire cor respondent van het D.N.B., en hij ver volgt: De massale Duitsehe tegenaan valsactie in het Oosten werkt op de strijdlust van de Sovjets steeds meer als een magneet, die aan troepen en mate riaal alles tot zich trekt, wat aan het totale front maar eenigermate ontbeer lek is. Dat is op zich zelf reeds een niet te onderschatten succes van de Duitsehe tegenmaatregelen. Immers, in den loop van den nu reeds b\jna negen dagen durenden slag is het niet alleen gelukt, de vijandelijke legers die in het gebied tusschen Bjelgorod en Orel voor een grootscheepsche aanvalsactie staan geconcentreerd, te bcrooven van hun offensieve kracht, doch bovendien de Duitsehe actie te laten worden tot een rcmblok voor alle verder rei kende voornemens van de leiding der Sovjets aan het gezamenlijke lang gestrekte front. Het feit, dat het huidige gevechlsge- bied een der strategisch gevoeligste plekken van het Sovjetfront vormt, ver- eischt van den vijand steeds opnieuw in spanning van al zijn krachten. Elke ver slapping van zijn inspanningen, die thans nog slechts op verdediging gericht kun nen zijn, zou rampspoedige gevolgen met zich meebrengen voor het gezamenlijke front, daar men niet kan overzien in. hoeverre de Duitsehe legerleiding uit de veranderde gevechtssituatie bepaalde strategische conclusies zal trekken. Dientengevolge sleepen de Sovjets alles naar de bedreigde punten en werpen zij dag in dag uit nieuwe troepen en mas sa's materiaal in den strijd. Hieruit vloeit ook de geweldige hard nekkigheid van de gevechten voort. Desondanks schuiven de Duitsehe wiggen gestadig verder op naar het Oosten, resp. Noorden en Zuiden. Alle pogingen van den vijand, om in tactisch opzicht den toestand meester te worden door massale aanvallen op de flanken van de doorgedrongen Duitsehe' divisies, hebben even wei nig gebaat als zijn ontlastingsaanval- len bij Orel. De Duitsehe aanvalskracht schijnt nog steeds meer toe te nemen. Daarbij krijgt men den ihdruk, dat den in den strijd geworpen Duitschen formaties nog zeer aanzienlijke, tot. dusver ongebruikt gelaten strijdkrachten ter beschikking staan, die slechts wachten op het signaal om in te grijpen en zich te ontplooien Inmiddels verliest de vijand ziender- oogen aan gebied. Voor een niet gering percentage is dit ook een gevolg van zijn verliezen aan pantserwagens, die thans meer dan 200 vechtwagens per dag sinds den 5en Juli bedragen. Dat is een aan'al. dat met zulk een regelmaat nog i«j. geen enkelen veldslag is bereikt. Duikbootoorlog leeft op. De groote „zomervacantie" van de Duitsehe onderzeevloot loopt ten einde. Reeds hebben de eerste we ken van Juli laten zien, dat de Duitsehe duikbootvloot langzamer hand haar stellingen in de golven van de oceanen weer begint te be trekken. Van welingelichte zijde te Berlijn deelt men in verband hier mede zeer positief mede, dat in dc komende maanden met een sterke opleving der tonnage-oorlog gere kend kan worden. In de eerste twee weken van Juli brachten Duitsehe duikbooten reeds 29 sche pen met een gezamenlijken inhoud van rond 170.000 brt. tot zinken. Zwitsersche neutraliteit geschonden. Anglo-Amerikaansche vliegtuigen wierpen bommen neer. Opnieuw hebben Anglo-Amerikaansche vliegtuigen de Zwitsersche neutraliteit geschonden. Op verschillende plaatsen in Zwitserland, u.m. in Bern cn Genève, is gisternacht, kort na 12 uur, luchtalarm gemaakt, dat ongeveer drie uur duurde. In een te Bern uitgegeven offieieele me et edeeling wordt gezegd, dat de machines op een hoogte van ongeveer 3000 meter vlogen. Bij Bouveret aan het Meer van Genève is een toestel neergestort, waar bij vijf inzittenden om het leven kwa men. Op drie plaatsen in breede omge ving van Bern werden bommen neerge worpen, bij Riggisberg, in d^ streek van den .Mannliehen in het Berner Oberland en bij Flamatt, halverwege tusschen Bern èn Freiburg. In Riggisberg. werd een huis vernield en een tweedein brand gezet. Tot dusver zijn geen berichten ontvangen over doodelijke ongelukken. Keuringen voor de Watten S S. het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Mederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wlkkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kum^n zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden. duur der opleiding, extra levens- ,i v or de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bljv het Wachtbataljon ln Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen ,ncld-" <!■•- tot de Gorm"1" eiw S.S d willen toetreden Personen tusschen 18-35 Jaar. die aan meldingsplichttng zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus. Westzeedijk 18 7 42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest Modern, Markt; 15-18.00 uur; Den Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45 U.7 43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem. Café Royal 43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18 00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek. 7 43. 9-12 00 uur Assen. Concerthuis a/d Vaart. 15-18.00 uur: Groningen, Con- certhuts, Poelestraat 7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat .7.43. 9-14.00 uur: Amsterdam Dam 4. .7.43, 9-13.00 uur. Utrecht, N.V.-Huls. T" fïr.-eht 245 7 43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager Leusderweg - 43. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout. Bezuidenhoutschewee 3ij onze Vrijwilligers. Geregeldesport- beoetenina behoort tot de vaste werk zaamheden van onze Vrijwilligers SS PK Altstadt-O-H-P m Een Britsche .Vickers" Wellington- bommenwerper. die boven Neder- landsch gebied werd neergeschoten Het Britsche kenteeken op den romp en de zijvlakken, zoowel de het type .Vickers* Wellington kenmerkende zijconstructie zijn duidelijk te her kennen Hoffmann-Stapf-Pax m Amerikaansch«! troepen op Nieuw-Georgië. Succesen van Japansche torpedobooten. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Japansche marinevliegtuigeii op 11 Juli vijandelijke afdeelingen hebben aan gevallen, die op het punt stonden aan de Noordwestkust van het eiland Nieuw- Georgië te landen. In hevige luchtge vechten verloor de vijand in totaal 24 vliegtuigen. Bij een luchtgevecht op 9 Juli hebben Japansche jagers boven de haven van Rendova 5 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In een tweede bericht meldt het Ja pansche hoofdkwartier, dat de vijand, die op 5 Juli op Nieuw-Georgië aan land ging, oprukt naar Moenda. Daar wordt thans hevig gevochten. Japansche torpe doeenheden brachten in den nacht van 11 op 12 Juli in de wateren ten N. van Koelambangra minstens 4 vijandelijke kruisers tot. zinken, terwijl op een vijf den brand werd veroorzaakt. Aan Japan sche zijde werd een- schip zwaar bescha digd. GEEN ERKENNING VOOR DE GAULLE—GIRAUD. LISSABON, 13 Juli. Naar de Duitsehe bladen via Stock holm vernemen, heeft Roosevelt gene raal Giraud medegedeeld, dat hij niet bereid is öm hem en generaal Dc Gaulle, de leiders van het „Fransche comité voor nationale bevrijding", als Fransche regeering te erkennen. Roose velt stelt zich op het standpunt, dat hij geen regeering kan erkennen, die niet kan bewijzen, dat meer dan vijf procent der bevolking van het betref fende land daadwerkelijk achter haar staat. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 18.26, onder 3.36 uur. 17 Juli: Volle maan. EXTRA BROODBONNEN. Voor rooi- en oogst- a? beiders. Op nader te bepalen tijdstippen rei-» ken de plaatselijke dislributiediensten aan landbouwers en landarbeiders, die hooi- of oogstwerkzaamheden verrich ten, rantsoenbonnen uit voor een extra rantsoen brood van 900 gram per week. De uitreiking heeft plaats voor de distributieperioden 11 Juli t.m. 7 Au gustus, 8 Augustus t.m. 4 September, 5 September t.m. 2 October, 3 October t.m. 30 October en 31 October t.m. 27 November. Voor deze extra verstrekking van broodbonnen komen niet in aanmer king zelfverzorgers voor brood, tuin- bouwarbeiders en dergelijke personen, alsmede personen, die wel hooi- en oogstwerkzaamheden verrichten, doch dit niet als beroep doen. Burgemeesters ontslagen. Bij besluit van den commissaris- generaal voor bestuur en justitie van 11 Juni 1943 is jhr. mr. R. A. Th. M. van Rijckevorsei onmiddellijk ingaand ont slagen als burgemeester van GuljCn. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is onmiddellijk ingaand ontslagen: E. Derks als burgemeester van Haarlem mermeer; A. J. S. M. Moons, als burge meester van Helmond: J. J. W. van Hout, als burgemeester van Budel; A. J. A. van Gils, als burgemeester van Made; jhr. H. L. J. M. van Rijckevorsei van Kessel, als burgemeester van St. Oedenrode; J. de Bruyne, als burgemeester van Wer kendam, C. L. Buskens, als burg. van Uden: R. Sterk, als burg. van Nieuwe- Tonge; mr. J. D. Koster, als burgemees ter van Heerde. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is mr W. H. J. L. Lambooy onmiddellijk ingaand ontslagen als burgemeester van Eijsden. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 23 Juni 1943 is mr. L. J. H. C. A. de Bourbon onmiddellijk ingaand ontslagen als burgemeester van Oss. BURGEMEESTER RITMEESTER ONTSLAGEN. Bjj besluit van den Commissaris- Generaal voor bestuur en justitie van 28 Juni 1943 Is G. Ritmeester onmid dellijk ingaand ontslagen als burge meester van Den Helder. Dienstleiter Willy Ritterbusch. Dienstleider Willi Ritterbusch is op 3 Juli 1892 in Werdau, Kreis Torgau, geboren. Van beroep is hij onderwij zer. Hij heeft den wereldoorlog ten slotte als compagniescommandant mee gemaakt. In 1923 werd hij lid van de NSDAP met lidmaatschapsnummer 6316. Het laatst was hij Kreisleiter van den Kreis Merseburg. Van 1940 tot Sep tember 1941 was hij Beauftragter des Reichskommissars voor de provincie Noord-Brabant. Vandaar werd hij be noemd in de Partijkanselarij te Mün- chen. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van Zondagavond 11 tot Maandagavond 12 Juli is dc weersge steldheid in de Wieringermeer kritiek geweest voor het optreden van aard appelziekte. Zweefvliegtuigen voerden troepen aan. Geallieerden waarschuwen tegen optimisme. Volgens den Berlijnschen A.N.P.- correspondent zijn over de landing op Sicilië van beide zijden nog wei nig concrete mededeelingen gedaan Deze operatie is yan een zoodani- gen omvang, dat het enkele dager, moest, duren, alvorens men zien een nauwkeuriger beeFd van den toe stand kon vormen. Men d>ent daar bij niet te vergeten, dat Sicilië <vn eiland is. dat in normale tijden vier millioen inwoners telt en^ in oppervlakte zoo groot is als België. Géén verrassing. Niettemin kon men uit de eerste paarzame gegevens, die thans van Duitsehe zijde met eenige concrete mededeelingen zijn aangevuld, afleidefh hoe de landing in zijn werk is gegaan. Een verrassing voor de verdedigers vormde zij zeker niet. hoogstens de wijze, waarop zij werd uitgevoerd. Er werd o.a. gebruik gemaakt yan motor vliegtuigen, die zweefvliegtuigen sleep ten en die zoo de troepen naar land brachten. Nog vóór het begin der ont scheping werden valschermjagers af gezet. die zich evenwel volgens de Duitsehe berichten nergens konden handhaven en slechts voor een klem deel ten slotte de eigen landingstroepen konden bereiken. In het Westen bij Marsala en oencor- den Syracuse schijnen in de eerste ca- gen o.m. landingspogingen ondernomen te zijn, doch hier hebben de geallieerde strijdkrachten geen vasten voet kun nen krijgen Wel schijnen verschillende afdeelingen'de kust bereikt te hebban doch zij moesten voor het vuur der Duitsehe en Italiaansche strijdmaeht weer terugtrekken. Zeven bruggchoofden. Volgens de te Berlijn binnengekomen berichten hebben de landingstroepen aanvankelijk op zeven plaatsen, in het Zuiden en Westen, bruggehoofden kun nen vormen, waardoor zij over een front van, tezamen gerekend, onge.eer 160 km steunpunten verkregen. Deze frontbreedte is echter in den loop van den derden dag, door de tegenaanvallen der Duitsehe en Italiaansche strijd krachten, geslonken. De geallieerde strijdkrachten zijn, volgens bevoegde kringen in de hoofdstad, thans op een veel kleinere kuststrook tezamen ge drongen. zoodal de troepen van de Spil met lichte artillerie in den strijd kun nen ingrijpen. De valschermjagers en de landings troepen uit de lucht zijn nu vernie tigd. een deel der landingstroepen is verloren gegaan, een aantal plaatsen, die de geallieerden reeds als ver overd gemeld hebben, werden even eens weer teruggenomen, twaalf schepen met tezamen ongeveer 100.000 brt. werden tot zinken gebracht, als mede een kruiser en verscheidene an dere oorlogsvaartuigen. Bovendien werden zestig schepen zoo zwaar be schadigd, dat zij voorloopig niet aan den strijd zullen kunnen deelnemen. Het gros der vijandelijke landings strijdkrachten is thans in het Zuid oosten van Sicilië tezamengedrongen en levert op het oogenblik wanhopig slag tegen de opdringende troepen van de Spil. Hoewel dus de eerste faze van deze onderneming voor Duitschland en Italië tot nu toe geen ongunstig ver loop heeft gehad, houdt men to Ber lijn en Rome terdege rekening met hernieuwde pogingen der geallieerden om Sicilië te veroveren. Waarschuwing tegen optimisme In ieder geval stelt men hier vast dat. indien de geallieerden werkelijk succes willen behalen, zij dan nog meer troepen en materiaal in den strijd moe 'en werpen. Te Berlijn wijst men op de berichten uit het vijandelijke kamp. dm waarschuwen tegen een voorbarig op timisme en die de groote moeilijkheden onderstreepen. welke overwonnen die nen te worden. GENERAAL FRANCISCï GESNEUVELD. ROME, 13 Juli. Aan het hoofd van zijn troepen is op 11 Juli op Sicilië de generaal der militie, Enrico Francisci. commandant der 13de £warthemden- zóne en verbindingsgeneraal bij het Italiaansche opperbevel op Sicilië, ge sneuveld. Hij had deelgenomen aan den strijd om het imperium, aan den oorlog in Spanje en aan den strijd aan het Oostelijke front en droeg dé hoog ste militaire onderscheidingen. POLITIEKE MOORDAANSLAG IN NIJMEGEN. 's-GRAVENHAGE, 12 Juli. - Op 8 Juli 1943, des middags, is de commissaris van politie van Dijk te Nijmegen op de open straat in den rug geschoten en zwaar gewond. Door het vastberaden optreden der bevolking kon de dader terstond gearresteerd worden. Hij ziet zijn gerechte straf tegemoet. Volgens de resultaten van het tot dus ver ingestelde onderzoek heeft men on getwijfeld te doen met een politieken moordaanslag. Nederlandsche vrouwen in den arbeidsinzet. 's-GRAVENHAGE, 13 Juli. Van bevoegde zijde deelt men ons mede: Ook in Nederland hebben de vrou wen een nieuwe taak gekregen. Wi.) vinden ze op arbeidsplaatsen, waar vroeger de mannen werkten en zij hebben bewezen, dat zij niet alleen den moed bezitten hét ongewone werk te aanvaarden, doch zij heb ben op verschillende plaatsen be wezen wat zij kunnen. Wie verheugt zich niet in den aanblik van de fleurig gekleede en handige conduc trices? Wie bewondert niet de meis jes en vrouwen, die ijverig hun best. doen de postbodes te vervangen? Op de kantoren, in de bedrijven en werkplaatsen, overal hebben de meisjes en vrouwen zich reeds een arbeidsplaats veroverd. Zij helpen mee aan den opbouw van een niéuw- Europa en aan het beveiligen van de levensbehoeften van - hun eigen volk. Velen staan echter nog terzijde. Ook hun medewerking kan niet worden gemist. De leiders van be drijven en kantoren, die een dvm- gende behoefte aan arbeidskrachten hebben, zullen binnen niet al te lan gen tijd, menig jong meisje en me nige, jonge vrouw, die een of andere arbeid verrichten kunnen, om hun medewerking verzoeken. De ar- beidsbureaux hebben echter ook het recht, meisjes en vrouwen, die wel in staat zijn. doch niet bereid zijn rned£ te werken. voor een bepaalden tijd voor een zeer dringende ar beidsplaats in Nederland te verplich ten werk aan te nemen. Er wordt verwacht, dat vooral de jonge meis jes bereid zijn een bezigheid aan te nemen. Wanneer het aantal vrijwil lige aanmeldingen niet de behoefte aan krachten dekt. zal voor bepaa:- de bedrijven met dienstverplichting rekening gehouden moeten worden. Jaarvergadering „Oud-West-Friesland". De algemeene vergadering van het Historisch Genootschap ..Oud-West- Friesland" zal dit iaar gehouden worden op Woensdag 4 Aug. in de Schouwburgzaal ..Amicitia" te Pur- merend. Na afdoening van de huis- houdeliike werkzaamheden, enz. en den koffiemaaltijd wordt een twee tal films vertoond, n.1. opnamen van dc vergadering te De Rijp in 1941. aangeboden door den heer Rhee van Amsterdam, en van de opgra vingen der grafheuvels bii Wervers- hoof (1942) met toelichting door den leider van dat werk. Prof A. E. van Giffen van Groningen. Ten slotte volgt een bezoek aan de Historische Tentoonstelling in de Stads-Teekenzaal. die bii deze gelegenheid door Burgemeester Kikkert van Purmerend zal worden geopend. SCHAGEN. ULO-SCHAGEN. Van de Ulo-school te Schagen slaagden voor het diploma A: G. Anneveldt te Schagerbrug, C Brouwer te N.Niedorp, K. Duursma te Barsingerhorn, R. Groot huis te Valkoog, S. v. Halm en G. Raat te Schagen, J. Wolter;, te St. Maarten, C. Zwaan te 't Zand. C. Kuiper te Anna- Paulowna en voor diploma B: S. Hop man te Schagerbrug. COSTUMIèRE EEN DOOR DE DAMES ZEER BEGEERD BEROEP. Voor het examen costumière slaagden Vrijdag 9 Juli te Schagen de dames: N. Berkvens, C. Dekker. S. Filmer, T. Hui- berts, C. Jacobs, A. Kleef, C. de Moei, V. Schaap en I. Stikkelman, allen wonende te Schagen. Verder M. van Dijk te Anna-Paulowna, G. de Wit te Barsingerhorn, T. Mekken te Oudesluis, D. Stoop en A. de Boer te St. Maarten en A. Eriks te Schagerbrug. Allen waren leerlingen van de Eerw. Zusters. Lanpedijk DE EERSTE DRUIVEN Aan de veiling van de Lange- dijker Groenten Centrale werden Dinsdagmorgen de eerste druiven aangevoerd. De aanvoerder was de heer J. C. Duif van St.'Pancras. Burgerlijke Stand. Geboren: Willem, z. v. Cornelis A. A. Dullemond en Adrlana M. Slingerland, Cornelis, z. v. Gerardus Kraakman en Biisabeth Zuijdam. Johanncs, z. v. Jan Jonker en Grietje Timmerman. Eliza- beth, d. v. Aarjen Balder en Dieuwertje Tiel. Simon. z. v. Simon Groot en Theodora M. Bos. Ondertrouwd: Pieter Tromp (te Alkmaar) en Jacoba Boei (alhier, laat stelijk te Alkmaar). Getrouwd: Gustaaf H. van Heusden (te Amsterdam) en Trijntje Bakker. O v e r 1 ed e n: Jan de Jager, 77 Jaar, echtgen. van Barba a Bankersen. Sl- min Keizer, 7fi jaar, wedn. van Trijntje Hoogland. Bergen. Gcm. Electriciteitsbedrijf. - Blijkens de rekening van het electriciteitsbedrijf over 1942 heeft di. bedrijf na afschrij ving van een bedrag van f 11.749,60 een winst gemaakt van f 20.370,89. Gemeentcbegrooting 1943. - De begroo ting van inkomsten en uitgaven voor den dienst 1943 is door den Commissaris der provincie Noord-Hollancl goedgekeurd tot bedragen: gewone dienst in ontvang totaal f 208.481,04, in uitgaaf totaal l' 277.035,75, alzoo een nadeelig slot aan wijzende van f 68.554,71. Geraamd is voor Openbare werken f 81.511.43: voor ondersteuning aan behoeftigen f 50.002,62 waaronder begrepen een subsidie aan het Burgerlijk Armbestuur van f 40.000; voor ondersteuning aan werkloozen f 102.650,71; aan opbrengst belastingen f 192.634.26; aan winst van het Gem. Electriciteitsbedrijf f 14.846,78. Kapitaal- dienst in ontvang totaal f 3.066,65, in uitgaaf f 16.600, alzoo een nadeelig slot aanwijzende van f 13.533,35. Aartswond. Verkocht. - De boerenwoning met erf en boomgaard aan het Groene Paadje alhier, toebehoorende aan den heer Joh. Leeuw te Heiloo. is ondershands ver kocht aan den heer Jansen te Utrecht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1