NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR vijandelijk offensief op Sicilië. Strijd" aan hei Oostfront ongemeen fel. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 <2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 13 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 162. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in de.ee Editie 11 ct. per m.M RU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchcele oplage op aanvrage. Voortdurend nieuwe formaties in den strijd. Het Italiaansche weermachtbericht van zijn vier torpedobootjagers in den grond Het is den vijand, die bij zyn offen sief voortdurend nieuwe formaties in den strijd brengt, gelukt uit de kust strook van Licata tot Augusta verder op te dringen. Hij rukt op in het berg land van Zuidoost-Sicilië en staat voor de vlakte van Catania. Aan het geheele front zyn de Italiaansche en Dnitsche troepen in harde gevechten gewikkeld. In nachtaanvallen langs de kust van Oost-Sicilië hebben onze torpedovlieg- tuigformatics twee groote schepen en een torpedobootjager in den grond geboord en zes kruisers beschadigd, waarbij een awaren kruiser, benevens twee torpedo bootjagers, een grooten koopvaarder .en andere kleinere zeeschepen. In luchtgevechten boven het eiland hebben de jagers der Spil 11 vliegtuigen neergeschoten, twaalf andere toestellen werden door het geschut op Sicilië en 4 door de artillerie op Sardinië vernie tigd. Zeven torpedovliegtuigen werden het slachtoffer van onze onderweg zijnde eenheden. Veertien onzer vliegtuigen zijn van de operaties van den dag niet terug gekeerd. Voorts is door duikbodten een schip van 15.000 brt. tot zinken gebracht en vier torpedobootjagers in den grond ge boord. Tweede stadium bereikt. MILAAN. 14 Juli. - Naar de mee ning der pers zijn de gevechten op Sicilië in het tweede stadium gekomen. De Popoio d'Italia schrijft, dat men moet onderscheiden tusschen de altijd mogelijke „landing", verder het „bin nendringen" en tenslotte de „invasie". Deze drie fazen moet men zien in ver band met den slag die sedert 48 uur. dus sedert het oogenblik. dat de spil- troepen tot den tegenaanval overgin gen. in het Zuiden van Sicilië woedt. De eerste fazc Is door den vijand overwonnen, zij het ook met bloedige verliezen. Om dit te verhinderen, zou men, met het oog op de uitgestrekt heid der kust, alle strijdkrachten langs het strand hebben moeten opstellen, waarmede men den vijand in de kaart zou hebben gespeeld, omdat die na zijn landing den weg vrij zou hebben gehad. Het opofferen van dc kuststrook en de daarin liggende wooncentra was dus onvermijdelijk. Thans zijn wij echter, aldus het blad. bij de faze van het opdringen aangeko men. In deze tweede faze leveren onze troepen strijd tegen den vijand, die tracht zijn bruggehoofden te vergroo- ten Deze slag is 'gaande. Alvorens de vijand tot de faze der invasie komt, moet hij er in slagen, de moeilijkheden van de fazc van het opdringen te over winnen. Hij moet oprukken of wijken, hij kan niet blijven waar hij nu staat Als hij blijft staart, als het ons gelukt hem tot staan te brengen, is hij ver loren. Er is een weloverwogen plan voo'ï- dc verdediging van Sicilië, dat. wordt uitgevoerd. De kustafweer heeft zijn taak volöracht. De bewakingstroe pen, opgesteld ter versterking van de kustverdediging, zijn te rechter tijd in actie gekomen. Rust en vertrouwen te Berlijn, BERLIJN, 14 Juli. (ANP). - In toon aangevende kringen der Rijkshoofdstad ziet men met rustige' gelatenheid en ver trouwen de omwikkeling tegemoet van de gebeurtenissen, die voornamelijk ge kenmerkt worden door de militaire ope raties in het Oosten en door de landing van Anglo-Amerikaansche strijdkrachten op Sicilië. Hierbij wordt vastgesteld, dat afgezien van zeer weinige uitzonde ringen ook de pers van het neutrale buitenland de militaire situatie zakelijk beoordeelt en dat bovendien zelfs in de vijandelijke pers het overdreven optimis me der laatste dagen begint plaats te maken voor een meer critische waar deering. Volledig onjuist, ja absurd, noemt- men -de vraag, of de militaire of politieke conceptie der Spilmogendheden door de landing op Sicilië op eenigerlei wijze geraakt kan worden. Economische beteekenis van Sicilië. Omtrent de economische beteekenis van Sicilië .bevat de Deutsche Bergw. Ztg. enkele gegevens, waaruit blijkt, dat de landbouw de economische basis van het eiland vormt. Van de 1,33 millioen in het bedrijfsleven werkende inwoners wa ren voor den oorlog 685.000 personen werkzaam in den landbouw Sicilië voor zag in ongeveer 15 pet. van de Italiaan sche tarwebehoefte. Voorts leverde het eiland 18 pet. van de totale Italiaansche productie aan versche groenten en een zeer belangrijk gedeelte dor oogsten van sinaasappelen, mandarijnen, citroenen, amandelen en noten. 90 pet. van den uit voer van Sicilië heeft betrekking op Zuidvruchten, wijn en tuinbouwproduc ten, de resteerende 10 pet. wordt gele verd door de zwavel- en asfaltmijnen van het eiland. In 1938, het laatste vooroorlogsche jaar, waarover statistische gegevens beschik baar zijn, exporteerde Sicilië voor onge veer een milliard lire (1/8 van den tota len Italiaanschen uitvoer), terwijl de invoer een waarde had van 350 millioen lire (1/30 van den totalen invoer van Italië.) Opvolger van Sikorski benoemd. Naar de Engelsche nieuwsdienst méldt, is tot opvolger van Sikorski als voorzit ter van het Poolsche emigrantencomité in Londen benoemd: Stanislaw Miko- lajczyk. In aansluiting daarop werd het comité gereorganiseerd. De dom van Aken zwaar beschadigd. Dc beroemde „Pfalzkapclle" door talrijke brandbommen getroffen. Naar pas thans bekend wordt, is bij den luchtaanval van den vorigen nacht op de oude Duitsche kroningsstad Aken ook de meer dan duizend jaar oude Dom, die voor een groot deel door Karei den Gróoten gebouwd werd, zwaar bescha digd. Alleen reeds de beroemde „Pfalz- kapelle" van den Dom, de historische bewaarplaats der kroningsversierselen van de Duitsche keizers, werd door 27 brandbommen, 4 fosforbussen en 6 fos- forflesschen getroffen. Het blusschings- werk laat nog niet toe, den omvang van de aangerichte schade vast te stellen. De kracht van Oost-Azië. TOKIO. 14 Juli. (D.N.B.) - De geheele kracht van bijna een milliard-menschen in OoSt-Azië is er thans op geconcen treerd Engeland en Amerika te ver nietigen, aldus heeft Tojo verklaard voor den Centr. Raad der Beweging tot steun aan den keizerlijken troon. Deze ver klaring kon hij afleggen als resultaat van zijn reis door de verschillende landen en gebieden van Oost-Azië. De verschillen de volken van dit gebied hebben thans het volledigst begrip voor d^ doelstel lingen van Japan en werken sartjen met het Japansche rijk. Zoo is ook zijn jong ste reis door de Zuidelijke gebieden van dien aard, dat zijn ernstige overtuiging ten aanzien van de eindoverwinning er nog meer door versterkt wordt. Het Ja pansche thuisfront is thans veranderd in een enkele groote oorlogsmachine. In Europa, zoo ging Tojo verder, strijden Duitschland en Italië in de nauwste wa penbroederschap. In samenwerking met' hen zullen wij Engeland en Amerika vernietigen. DOKTERSKWESTIE OPGECOST. 's-GRAVENIIAGE, 14 Juli. Aan het einde van de dokterskwestie wordt van bevoegde zQde medege deeld: 99,3'/» van alle dokters, die zoo als onlangs medegedeeld den eensluidendcn brief geschreven had den, hebben schriftelijk bij den Rijkscommissaris hun verontschuldi gingen aangeboden en tegelijkertijd overeenkomstige verklaringen afge legd. Het is teekenend, dat dc aanstich ters van de briefactie, die, zooals bekend, zich volkomen op den ach tergrond hebben gehouden, de handteekeningen van talrijke doK- ters vervalscht en cjg betrokkenen op deze wijze in een pijnlijken toe stand gebracht hebben. HOE NEDERLAND SPAARDE. 's GRAVENHAGE. 14 Juli. Over het eerste halfjaar van 1943 is bi.i de Rijkspostspaarbank 122 mil lioen gulden meer ingelegd dan te rugbetaald (v. i. 25 millioen); in de maand Juni alleen reeds 22 millioen gulden (v i. 4 millioen). Het aantal boekies steeg in Juni met 18.937 (v. j. 3.734). Een Brltsche „Vlckers* Wellington- bommenwerper, die boven Neder- landsch gebied werd neergeschoten. Het Britsche kenceeken op den romp en de zijvlakken, zoowel de het type „Vlekere" Wellington kenmerkende ztjconstructle zijn duidelijk te her kennen Hoffmann-Stapf-Pax tn Tegenaanvallen der Sovjets afgeweerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Juli- - Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Sterke tegenaanvallen der bolsje wieken in het gebied van Bjelgorod zijn gisteren onder uiterst zware ver liezen ineengestort. Ailcen in één sector werden twee vijandelijke regi menten volkomen uiteengeslagen en talrijke gevangenen binnengebracht. De vijand verloor in dezen gevcchts- sector ook gisteren weer ruim 300 tanks. In het gebied ten Oosten en Noorden van Orel hebben dc bolsjewieken weer met versterkte strijdkrachten felle aanvallen uitgevoerd. Dc gevechten, waarbij de tegenstander ondanks uiterst zware bloedige offers geen succes kon bevechten, duren op het oogenblik, nu Duitsche reserves voor den-tegenaanval zijn aangetreden, nog met de grootste felheid voort. De beide laatste dagen zijn hier eveneens ruim 200 vjjapdeljjke tanks vernietigd. Het Duitsche luchtwapen heeft met terke strijdkrachten in de gevechten an het Oostelijke front ingegrepen, tal rijke tanks vernield en 212 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Op cn om Sicilië. In Zuid-Sicilië zijn de Duitsche en Ita- iaansche troepen nog steeds in zware gevechten gewikkeld met de vijandelijke landingstroepen, die uit de lijn Augusta— Licata onze stellingen in het gebergte en ten Zuiden van Catania trachten aan te vallen. Duitsche en Italiaansche vlicgerfor- maties zetten haar onophoudelijke aan vallen op de BritschAmerikaansche zeestrijdkrachten en transportschepen met succes voort. 34 vijandelijke vlieg tuigen zijn boven de Middéllandsche Zee neergeschoten. Zware terreuraanval op Aken. Britsche formaties bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht een zwaren terreuraanval gericht op de stad Aken. In de woonwijken der oude en der binnenstad ontstonden groote .ver nielingen. Vele openbare gebouwen en cultuurmonumenten werden verwoest. De Dom van Aken werd getroffen. De bevolking leed zware verliezen. Bij het naderen en wegvliegen boven de stad werden 21 bommenwerpers neerge schoten. Naar achteraf gemeld wgrdt ztjn van de in den nacht van 12 op 13 Juli naar Turijn gevlogen formaties bommenwer pers op den heen- en terugtocht door Duitsche luchtverdedigingskrachten 11 viermotorige vliegtuigen neergeschoten, i Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht haven en stad van Huil aangevallen, benevens voor den oorlog belangrijke doelen aan de Zuid- Keuringen voor de Weffen S.S. 'het Legioen'en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Nledcrlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de ctschen, die de opleiding hun stelt, kuhnen zich bij de genoemd, adressen vervoegen, teneinde ,-gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens- middelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dal voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen .lelden, die tot de Gormaansche S.S in Nederland willen toetreden kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20 '.43. 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-10.00 uur: Zwolle. Hotel Gijtenbeek. 21,7.43, 9-12 00 uur: Assen. Concerthuls a/d. Vaart; 15-1000 uur. Groningen. Con certhuis. Poeli^traat 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat 23.7.43. 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huls, Oude Gracht 245 25.7.43. 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durch- gangslager Leusdcrweg. 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bii onze Vrijwilligers. Onze jongens bij het verzenden van hel eten voor de kameraden SS PK Gósling O-li-P m De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De situatie op Sicilië is iets duide lijker geworden. De vijandelijke vloten hebben van den toestand gebruik weten tc ma ken, hoewel hun verliezen zwaar zijn. De gelande eenheden konden zoo versterkt worden, dat de kust strook van Licata tot Augusta een steunpuntstelling van den vijand ge worden is, vanwaar de aanval in twee richtingen ondernomen wordt: naar bet bergland van Zuidoost- Sicilië en naar de vlakte van Catania, waarvoor hy reeds staat. Dat bctee- kent, dat de gevechten thans in cén uiterst zwaar stadium geraken. De dubbele slag van Bjelgorod en Orel, alsmede de hevige gevechten op Zuid-Sicilië blijven de voornaamste aan dacht eischen, waarbij men in Berlijn- sche militaire kringen de vasthoudend heid en taaiheid onderstreept, waarmede de leiding van de As de onderneming stuurt. Tusschen Bjelgorod en Orel spreekt de toestand duidelijk voor den onwrikbaren wil van de Duitsche legerleiding, hier den vijand te dwingen om al zijn kracht aan te wenden. Ondanks de van dag tot. dag toenemende verliezen, probeert de vijand toch weer het verloren initiatief in handen te krijgen. Zijn acties ten Oosten en Noorden van Orel dragen het karakter van oiitlastingsaanvallen. Zij bewijzen hoe de vijand bespeurt, dat de zwakte van zijn positie in het eigenlijke gevechtsgebied tot uitwerking geraakt. Hij wenscht derhalve een verplaatsing, die hem echter niet gelukt is en ook niet gelukken kan. De bloedmolen van Bjelgorod verplettert voortdurend zijn krachten. Opmerkelijk is, dat Duitsche reserves plotseling in de gebieden ten Oosten en Noorden van Orel konden optreden en terstond tot den tegenaanval zijn overge gaan. Dit feit bewijst de reeds vaak verkondigde opvatting, dat aan de Duit sche legerleiding in deze sectoren strijd krachten ter beschikking staan, die tot dusver nog niet in den strijd waren ge worpen. Dat een deel van hen aan de Noordelijke flank is opgesteld, is nieuw' en verrassend. Daardoor ontslaat er voor den vijand een nieuw gevaar, dat hij zelf heeft te voorschijn geroepen door de poging der ontlasting in de gebieden ten Noorden vari de eigenlijke gevechtszönes. De slag raast met onverminderde he vigheid verder, temeer, daar de weers gesteldheid beter is geworden. De Duit sche luchtmacht is weer met sterke strijdkrachten opgetreden. De vijand heeft met 212 vernietigde vliegtuigen weer- zware verliezen, ook in de lucht moeten lijden. ADMINISTRATIE ONVOLDOENDE BIJGEHOUDEN. Tuchtrechter legt hooge boete op. 's-GRAVENHAGE 14 Juli. - Het Vocd- selvoorzieningsbesluit legt ieder, die zich op het terrein van de voedselvoor ziening beweegt, verplichtingen op. Tot deze verplichtingen behoort ook het houden van aanteekeningen van alles, wat het bedrijf van den ondernemer be treft. Ofschoon het dus een administra tieve aangelegenheid is, gaat de betee kenis van het voorschrift daar ver boven uit. Men denke slechts aan de controle. Zoo moet het mogelijk zijn uit de aantee keningen den voorraad, de ontvangen en de verwerkte hoeveelheden grondstoffen op te maken en pioet kunnen blijken, dat de toegewezen grondstoffen inderdaad in de daarvoor bestemde producten zijn verwerkt. Waar dat niet mogelijk blijkt te zijn en derhalve de administratie onvoldoende wordt bijgehouden, is sprake van een ernstig verzuim, daar knoeierij kan wor den verondersteld. De tuchtrechter te Haarlem heeft onlangs in een dergelijk geval een hooge boete opgelegd en ge tuigde daarmede van zijn opvatting over den ernst van het gepleegde verzuim. De directeur van een bouillonfabriek, wiens voorraad- en verwerkingsadmi nistratie niet op de voorgeschreven wijze was bijgehouden, is in het onderhavige geval veroordeeld tot een boete van 2500. De organisatie van de voedsel voorziening eiseht nauwkeurig nakomen van verplichtingen. In Covilha (Portugal) is het in repa ratie zijnde dak van een plaatselijke kerk tijdens deh dienst ingestort, wa'ar- aoor talrijke personen werden bedolven. De brandweer kon uit de puinen de^lij- ken bergen van zeven vrouwen. Voorts! zijn er 23 gewonden. TWEE JEUGDHERBERGEN GESLOTEN. De jeugdherbergen te Haarlem en Meppol zijn sinds gisteren voor het trek- kersverkeer gesloten. VERDUISTER GOED. Deze weck van 22.15—5.15 uur Maan op 19.49. ondci 4.26 uur. I 17 Juli: Volle maan. 3'|2 pCt. Ned. Staatsleening 1943 ln onze advertentiekolommen wordt dc uitgifte aangekondigd van een nieuwe Staatsleening. evenals de vorige leening nomtnaal groot één milliard gulden, waar van ditmaal driehonderd millioen gulden is geplaatst; de Inschrijving- zal derhalve worden opengesteld op een bedrag van zevenhonderd millioen gulden, De koers van uitgifte bedraagt 99 3/4%; de rente is 3j^% p. jaar de looptijd be draagt ten hoogste twintig jaren. Ook deze Staatsleening zal er een zijn „met den stok achter dc deur," Dit be- teekent, dat indien niet het bedrag van f 700 millioen wordt ingeschreven, een ge dwongen leontng tegen minder gunstige voorwaarden volgt, ln welke leenlng die personen, lichamen en instellingen zou den moeten deelnemen, die niet op de thans aangekondigde leenlng voor een voldoend bedrag zullen hebben Inge schreven. Wat in dit verband onder een voldoend bedrag Is te verstaan, blijkt uit de maatstaven, welke in het prospectus der leening zijn aangegeven. Uit dit pros pectus. hetwelk bij alle bankinstellingen verkrijgbaar Is, blijkt, dat de deelneming voor particulieren op dezelfde leest ls ge schoeid als voor de leening 1942; het ver meldt te dien aanzien, dal alle natuurlijke personen, die een zuiver vermogen bezit ten van f 20.000,— of meer, tot een in het prospectus voor elk vermogen aangege ven bedrag in de thans' aangekondigde lccning moeten deelnemen, om zich voor een aanslag in de gedwongen leening te vrijwaren. Dit bedrag geeft derhalve aan, voor hoeveel men ten minste op de aan geboden vrijwillige leenlng dient in te schrijven, om van de gedwongen leening te zijn vrijgesteld. De aanslag ln een even- tueéle gedwongen leening zal worden ge baseerd op het zuiver vermogen volgens de vermogensbelasting, evenwel zonder inachtneming van eenigen aftrek, zoodat allen, die een zuiver vermogen van f 20.000.— of meer hebben, ook zij. die ten gevolge van den kinderaftrek geen aan slag in de vermogensbelasting ontvangen, in de gedwongen leening zul'cn worden aangeslagen. Voorts is bepaald, dat lichamen, val lende onder het Besluit, op de Vennoots- schapsbel. '42 om Voor éen aanslag in de gedwongen leenlng gevrijwaard te zyn, in de vrijwillige leening zullen moeten deelnemen voor 3% van hun zuiver be drijfsvermogen, voor zoover zij niet op den voet van het hiernavolgende voor een hooger bedrag zullen moeten deelnemen en voor zoover het bedrijfsvermogen niet minder dan f 50.009,— bedraagt. Alle z.g. institutioneele beleggers, waar van ln het prospectus een omschrijving wordt gegeven (in beginsel <Jlle levens- verzekeringinsteiiingen, spaar- en pen sioenfondsen), zullen zich voor een aan slag in de gedwongen leenlng vrijwaren, door thans deel te nemen voor een be drag van 10% van de gezamenlijke waar de hunner bezittingen. Vrijgesteld zijn evenwel de hypotheekbanken en onder nemingen, welke de exploitatie van on roerende goederen tot hoofdbedrijf heb ben; tc haren aanzien zal de hiervóór verrr\elde deelneming voor 3% van het bedrijfsvermogen van- toepassing zijn. Wederom geldt de hepalin?. dat- ingeval de gedwongen leening wordt uitgeschre ven, de bedragen waarvoor men dan zal moeten deelnemen, verdubbeld worden! De gedwongen leening, welke na uitgifte a pari 2% rente zal dragen, zal door in koop beneden pari worden gedelgd. De inschrijving staat open op Dinsdag 27 Juli a.s. van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur bij de in de adver tentie Vermelde bankinstellingen en bij het Agentschap van het Departement van Financiën te Amsterdam. Reeds vóór den genoemden datum zal iedere bankier zich willen belasten met .de verzorging van inschrijvingen. Desge- wcnscht kan men voor zijn inschrijving voorkeur vragen. De betaling moet geschieden op Maan dag 16 Augustus a.s. SCHAGEN M.U.L.O.-EXAMENS. Voor het M. U. L. O.-eindex-amcn slaagden gisteren. 14 Juli. te Alkmaar o.a.: Voor diploma B: G. M. Remders. J. Klein Teeselink en J. de Jong. al len te Langediik. Voor diploma A: A. M. Smit te Julianadorp. T. Schoen maker. G. v. d. Hem. G. v. Barneveld. J. Ootiers. allen te Langediik. J. C. Schoorl te St. Pancras en K. S. de Vries te Wieringen. Barsingerhorn. Ouderavond o. 1. school. - Maan dagavond werd in de consistorieka mer van de Ned. Herv. Kerk een ouderavond ('an de o. 1. school ge houden. onder leiding van het hoofd van de school, den heer Schlahmilch. Aanwezig 44 ouders en het onderwij zend personeel. Na een welkomstwooi'd. speciaal tot mei. J. Lips en den hper Stelma. die als personeel voor het eerst een ouderavond meemaakten, werden de notulen van de vorige vergadering door den heer Wonder gelezen. De hr. Schlamilch deed vervolgens eeni- ge mededeelingen met betrekking tot de personeelswisseling, 't 8e leeriaar. de toelating van de leerlingen per 1 Mei of 1-September, wat ten slotte 1 Mei is geworden, het aantal leerlin gen. dat zich nog steeds in stijgende lijn beweegt en dat op het oogenblik 139 bedraagt, de maatregelen geno men in verband met luchtbescher ming. de verstrekking van sinaasap pelen. de kwestie van den goochelaar, welke nogal eenig stof heeft doen op waaien en waarbij van de zijde van het hoofd der school wel medewer king is toegezegd in dien zin. dat aan de kinderen zou worden meegedeeld, dat er een goochelmiddap zou worden gehouden en ten slotte de onderbren ging van de schooljeugd in de 2 kerk gebouwen Spr. hoopte speciaal wat dit laatste betreft, op de medewer king van de ouders ook wanneer zich eventueel moeilijkheden zullen voor doen. Besloten werd vervolgens om dit iaar geen schoolfeest te organiseeren. Tot bestuurslid werd' herbenoemd de heer E. G. Wonder. Van de gelegenheid om het werk van de kinderen te gaan zien. werd in de pauze een zeer druk gebruik gemaakt:, waarbij met het personeel verschillende aangelegenheden wer den besproken. Na de pauze werd de heer Schla milch nog ecnige mededeelingen met betrekking tot het 8e leeriaar. waar na d.e vergadering werd gesloten. Schagerbrag. Geslaagd. - W. Rijkers, leerling van de o. 1. school alhier, is na afgelegd examen toegelaten tot de ambachts school te Alkmaar. Oudkarspel. Bouwplannen. - Naar wii vernemen hebben de bouwkundigen H. Tauber en Zoon plannen in voorbereiding voor het bouwen van een dubbe'c middenslandswnning en voor een landbouwersbehuizing met koelhuis i aan den Langediik. Uitreiking van nieuwe bonkaarten. •s-GRAVENHAGE, 14 Juli. - De plaatselijke distributied.enstcn zul len op nader te bepalen tijdstippen van 19 Juli tot en met 7 Augustus 1943 te gen overlegging van de distributiestam kaart en tegen inontvangstneming van een bon van het inlegvel, nieuwe dis tributiebescheiden uitreiken. Bonkaarten voor voeding** middelen. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 119; aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 219; aan houders van eert inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K* 319; aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een bonkaart K 419. Verder ontvangt men in bepaalde gebieden een groente- kaart. Zij.' die geboren zijn tusschen 11 Juli en 9 Augustus van de iaren 1922. 1929 en 1939. moeten hun inlegvel rui len alvorens hun bonkaarten in ont vangst te nemen. Tabaks- en Versnaperingen- kaarten. Voorts worden tegelijk met dc boven genoemde kaarten nieuwe tabaks- en versnaperingenkaartcn uitgereikt. Uit gereikt wordeni Aan kinderen, die op 8 Augustus 1943 den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben, een ver snaperingenkaar t; aan mannelijke per sonen, die op 8 Augustus 1943 den leef tijd van 18 jaar bereikt hebben, een tabakskaart. Alle overige verbruikers ontvangen noch een tabakskaart noch een versna- peringenkaart. Kaarten voor kindervoeding. Verder worden aan kinderen beneden den leeftijd van vier jaar naast de bonkaart voor voedingsmiddelen kaar ten voor kindervoeding uitgereikt. Kinderen, gevoren na 8 Augustus 1941. ontvangen één bonkaart R 219. Kinde ren, geboren tusschen 8 Augustus 1939 en 9 Augustus 1941 ontvangen een bon kaart R 119. Zeep- en toiletzcepbonnen. Bovendien zullen de diensten tegelijk met genoemde kaarten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kinderen uit- eiken. Kinderen, geboren na 8 Augus tus 1941, ontvangen vier bonnen voor eenheidszeep, vier bonnen voor wasch- poeder en vier bonnen voor toiletzeep. Kinderen, geboren na 8 Augustus 1935, doch vóór 9 Augustus 1941 ontvangen alleen vier bonnen voor eenheidstoilet zeep en vier bonnen voor waschpoeder. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners (indie^ zij zijn op genomen in het centraal bevolkingsre gister) gedetacheerde marechaussée's. de vaste bevolking van kostscholen e,d. en voor hen. die ten gevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders ver blijven. Bij de uitreiking van de kaarten wordt die bon van het inlegvel verwij derd. waarvan het nummer overeen stemt met het nummer der uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Bij uitreiking van de bonkaart voor voe dingsmiddelen en de groentekaart wordt, het vakje R 10 van de stamkaart afge- kruistz Bij uitreiking van een tabaks- of versnaperingenkaart wordt het vak je R 12 voorzien van onderscheidenlijk de letter X of Z. Bij uitreiking van de kaarten voor kindervoe ding &ordt het vakje S 6 nog maals afgekruist. ^ij de uitreiking van de zeepbonnen wordt ,het vakje O 11 van een aanteekening voorzien. Bij de uitreiking van kaarten voor bijzonderen arbeid, welke oveneens ge durende bovengenoemde periode plaats vindt, wordt in het vakje R 11 een aanteekening geplaatst. Bij het in ontvangst nemen der kaar ten, ga men na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, inderdaad heeft ontvangen, latere reclames wor den niet in behandeling genomen. Burgemeester van Enkhuizen geïnstalleerd. In de statige trouwzaal van het Enkhuizer stadhuis is gisteren de heer M. Broere als burgemeester van die - gemeente geïnstalleerd. Bii de Dlechtigheid waren zeer vele hooggeplaatste Duitsche' en Neder- landsche autoriteiten, functionnaris- sen van N.S.B.. N.S.D.A.P.. Landstand en Volksdienst aanwezig. Nadat de gemeente-secretaris, de heer Vreeken. de benoeming door den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie had voorgelezen, hield de commissaris der provincie, mr. Bac- ker. een rede. waarin hij wees op de beteekenis. van Enkhuizen door de èeuwen heen. De geest van kracht en durf weer wakker te roepen en aan te kweeken is een deel van de taak der ambts dragers. die door hun nationaal-so- cialistische levenshouding hiertoe ziin benoemd Vervolgens hing de commissaris den burgemeester den ambtsketen om. waarna hii den wensch uitsprak, dat burgemeester Broere veel zou kunnen doen voor de hervinding van den ech ten. Hollandschen Volksgeest, opdat ons volk zich weer een eerste plaats in de riien der naties zou kunnen ver overen. Burgemeester Broere sprak ziin dank uit aan de commissaris-gene raal den Leider en de Nederlandsche en Duitsche instanties, die ziin be noeming hebben bewerkstelligd, waarna nii sprak óver de huidige moeilijkheden van het burgemeesters ambt. Hii besprak de plaats, welke den werkenden stand in het staatsbestel toekomt om vervolgens met vreugde te constateeren dat het contact dat hij met de Enkhuizer bevolking on derhoudt. steeds inniger wordt. Tenslotte zegde hii. met Gods hulp ziin ambt te zullen aanvaarden en sprak de hoop uit., dat ziin bestuur tot heil der burgerii zou mogen ziin. Daarna bestond gelegenheid totue- liciteeren. MAX BLOKZIJL SPREEKT. Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, vla Hilversum 1. in dc serie Brandende kwesties" over het onder werp: „De stille man aan den Zoo."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1