NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Tegenstand op Sicilië spitst zich toe. Strijd Bij Bjeigorod duurt voort. SCHAGEN. OM DE EER VAN ONS VOLK. H eer-H ugouiaard. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 16 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 163. 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. K. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in de<c Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvrage. Vijandelijke druk in bedwang gehouden. Het. Ttaliaansche weermacht/bericht van gisteren meldt: Op Sicilië wordt de vijandelijke druk in bedwang gehouden door de spïltroepen, die hardnekkige aanval len, ondernomen met krachtigen steun van pantserwagens, hebben afgeslagen. In de vlakte van Ca- tania werden groepen vijandelijke valschermjagers snel vernietigd. In de gevechten van de laatste dagen hebben zich het 10e regiment Bersag- lieri, de 207de kustdivisie en de Duit sche divisie „Herman Göring" bijzonder onderscheiden. De vliegers der spil en Ui het bijzonder de stoutmoedige be stuurders onzer torpedovliegtuigen, die gisteren weer 4 koopvaarders met een totalen inhoud van 27.000 ton tot zin ken hebben gebracht en een zwaren kruiser alsmede twee koopvaardijsche pen van middelbare tonnage bescha digd, leveren een doeltreffende en on onderbroken bijdrage tot den strijd, die fel en hevig voortduurt. Doelen te land en ter zee werden ook op doeltreffende wijze door Italiaansche en Duitsche bommenwerpers bestookt. Duitsche ja gers schoten boven het eiland 5 Spit- flres neer, twee andere toestellen stort ten, getroffen door het vuur van Duitsehe mijnenvegers, in zee. Dc luchiterreur op Italië. Formaties vliegtuigen hebben aanval len gedaan op Palermo en Messina. alsmede op Napels en omgeving. Zij brachten aanzienlijke schade toe aan ci viele gebouwen en veroorzaakten slachtoffers onder de bevolking. Te Messina werden 6 viermotorige vlieg tuigen vernietigd door de afweerbatte- rljen, te Napels één. In de Middelland- sche Zee is een vijandelijke torpedo jager door een onzer torpedomotorboo- ten tot zinken gebracht. In een aanvulling op het weer- machtbericht wordt nog gemeld, dat het aantal slachtoffers tenge volge van den luchtaanval op Tu rijn, waarvan melding is gemaakt In het weermachtbericht nr. 1144, 402 dooden en 601 gewonden be draagt. De A-N.P.-correspondent te Ber lijn meldt: Volgens te Berlijn binnengekomen berichten zyn ook gisteren alle Amerikaansche en Engclschc pogin gen om uit het gebied van Licata en Syracuse in dé laagvlakte van Ca- tania binnen te dringen, in hoofd zaak afgeslagen. De landingstroepen stieten op den feilen tegenstand der verdedigingsstrijdkrachten, die nog In hoofdzaak uit de zoogenaamde kustvoorposten bestaan. De geallieerden trachtten een door- t>¥aak te forceeren, door aol«lijtiv.de Èuitsche linies een regiment val schermjagers neer te laten doch deze landden te midden van de Duitsche re- •ocves, die hier stonden opgesteld. Na een vuurgevecht van een uur was het regiment gedecimeerd. De Amerika nen bij Gela en Licata deden, onder steund door hun luchtmacht en pant sereenheden, wederom pogingen om de wegen, die over de Zuid-Siciliaansche bergketenen loopen, te bereiken en van hieruit naar het noorden op te rukken. De verdedigingslinies der spiltroepen hielden echter stand en namen de aan vallende Amerikanen nabij Licata, Waar de druk het hevigst was, onder {tankvuur. De Amerikanen verloren hier een- ^root aantal tanks en moesten den aan val onverrichterzake afbreken. De bij Augusta en Syracuse staande Britsche troepen ondernamen aanvallen op de naar de laagvlakte van Catania leidende wegen, die evenwel versperd zijn en taai verdedigd worden. Zij slaagden er ook gisteren niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden naar het westen uit te breiden. In militaire krin gen te Berlijn verluidt het tevens, dat de geallieerden gevoelige verliezen aan menschen en aan materiaal hebben geleden. Sedert het begin van de operaties tot den avond van den 13en Juli verloren zij 160.000 brt. trans- portscheepsruimte, terwijl 350 000 brt. zoo zwaar beschadigd werd, dat het voorloopig onbruikbaar is. De tonnage der vernietigde groote en kleine--lan- •dingsbooten is hierin niet opgenomen. Men verwacht te Berlijn ook voor de komende dagen nog een toeneming der gevechtsactiviteit en een versterking van den vijandelijken druk. Voortdurende toevloed van vijan delijke strijdkrachten op Sicilië Terwijl men van Duitsche zijde karig blijft met mededeelingen over den strijd op Sicilië, is men te Rome ietwat spraakzamer wat dit Italiaansche strijd- tooneel betreft en de berichtgeving van de Italiaansche, bladen is vrij realis tisch. De Romeinsche correspondent van de Berliner Bórsen Zeitung haalt eenige Italiaansche bladen aan, o a. de Messaggero, die weet te berichten, dat de tot dusver gelande troepen reeds de sterkte van twee legers hebben bereikt en dat zich onder het ontscheepte ma teriaal zware tanks en kanonnen van middelzwaar kaliber bevinden. De toe vloed en ravitailleering der vijande lijke strijdkrachten geschiedt niet slechts van de kusten van Noord Afrika uit, doch ook rechtstreeks uit de EngelscbAmerikaansche depóts in Groot-BritaAnië en direct uit Amerika, zooals het verkeer langs Gibraltar be lwijst. i Dat Italië deze 'bedreiging van zijn grondgebied geenszins, licht opneemt, blijkt uit een uitlating van Alessandro Pavolini in de Messag gero, dat het noodig is, dat de om vang van de vijandelijke krachts inspanning bekend gemaakt wordt, want gebeurde dat niet, dan zou de bevolking, Inplaats van aange moedigd, ontmoedigd worden, daar zjj niet zou begrijpen, waarom de vjjand er tot dusver in geslaagd is, in weerwil van den Italiaanschcn tegenstand en de hier en daar geïncasseerde slagen, de overhand te behouden. Pavolini stelt vast, dat de vijand voor de kust van Sicilië is verschenen met land-, zee- en luchtstrijdkrachten, die in geenerlei verhouding staan tot de grootte van het aanvalsdoel en der halve ook in geen verhouding tot den aan de oevers voorbereiden afweer. Dit verklaart, hoe zwaar op het oogen- blik voor dc heldhaftig strijdende Duitsche en Italiaansche. troepen de taak is, het binnendringen tot staan te brengen. De Italianen hebben vertwij feld het vaderlandsche grondgebied verdedigd en zullen dit blijven doen. BERLIJN, 15 Juli. Het wederom bombardeeren van de kostbaarste cul tuurmonumenten, zooals thans van den Dom te Aken, de rustplaats van Karei den Grooten, door Engelsche terreur- vliegers, wordt door de pers ,,'n bar- baarschen veldtocht tegen de cultuur schatten van Europa" genoemd. Deze zinnelooze Britsche vernielingswoede, aldus de Völkischer Beobachter, is een schande, waarvan de Engelschen zich nooit meer kunnen schoonwasschen en ten aanzien waarvan het oordeel der geschiedenis reeds thans vaststaat. NIEUW BEWIJS VAN „OPRECHTE VRIENDSCHAP". PARIJS, 15 Juli. Volgens de laat ste berichten heeft de terreuraanval, gisteren door Anglo-Amerikaansche vliegers op de Parijsche voorsteden on dernomen, 63 Franschen het leven ge kost. De Petit/Parisien schrijft, dat de En gelschen én Amerikanen Frankrijk op zijn nationalen feestdag een nieuw be wijs van hun „oprechte vriendschap" hebben gegeven. Juist op het oogen- blik, dat de Anglo-Amerikaansche vlie gers hun bommen op de woonwijken richtten, sprak Roosevelt per radio tot Frankrijk ter gelegenheid van den 14den Juli. Niets illustreert beter de „weerzinwekkende dubbelzinnigheid van Roosevelt." NIEUW KENTEEKEN VOOR USA-VLIEGTUIGEN. Volgens de „Daily Express zullen de Amerikaansche militaire vliegtuigen, teneinde verwarring te voorkomen van een nieuw onderscheidingsteeken wor gen voorzien, bestaande uit een witte ster op een rond blauw veld, met aan beide kanten liggende witte vierhoeken. Onder Dieren is, omdat de bestuurder een vallende wielrijdster wilde ontwij ken. een geheel bezette autobus ln volle vaart van den dijk gereden. Een der pas sagiers bleef van schrik dood. verschil lende anderen werden gewond. VERDUISTER GOF.D. Deze week van 22.155.15 onr. Maan op 20,56, onder 5,29 uur. 17 Juli: Volle maan. Keuringen voor de Waffen S.S. hel Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando NlederlaDde deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van l7-« jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen. die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dal voer de vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbata'.Jon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Gcrmesnsche S.S In j,- 'Wto-id willen toetreden Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- mcldingsplichtlng zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 17.7.43. 9-14 00 uur: Rotterdam. Deutsches Haus. Westzeedijk 18.7 42. 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Dpn Bosch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45 19 7 43, 9-12.00 uur; Venlo. Deutsches Haus. Egmondstraat 16; 15-16 00 uur: Arnhem, Café Royal. Ï0 43. 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18: 15-18.00 uur: Zwolle Ifotel Giitenbeek 317 43. 9-12 00 uur Assen ConcerthulsOa'd Vaart: 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuls, Poelestraat. 32.7.43, 9-1200 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam. Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.v.-Huis, Oude Gracht 245 25.7.43, 8-14.00 uur; Amersfoort. Pol Durch- gangslager. Leusderweg 36.7 43. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. De Rijksminister voor Bewapening eö Munitie, Albert Speer, bracht dezer dagen een bezoek aan een trontsector van het Kocban-bruggenhoofd. De Rijksminister in een veldwerkplaatt dicht achter het tront PK-Knöd'er-Transo-F-P m Meldt U bij de Landwacht. „Als het vaderland op het spel staat, zijn er voor niemand rechten, slechts plichten." aldus de bekende Duitsche schrijver Ernst von Wil- denbruch. Dat geldt ook voor U, jonge Ne derlanders, want ook Uw vaderland staat op het spel. Het is voor Uw vaderland van het grootste belang, dat de strijdbare mannen zicli Inzetten, tezamen met de vrijwilligers uit de Germaansche broedervolkeren, om het bolsjewis tische beestincnsch bulten Europa's poorten te houden. Doet daarom Uw plicht en meldt U bij de Landwacht Nederland. Preventieve politie in Noord- Brabant en Limburg ingesteld. De Gewestelijke Politlepresldent te Eindhoven, kolonel Kooimans, heeft voor de provincies Noord-Brabant en Limburg een preventieve politie in gesteld, welke allerlei a-sociale ele menten registreert, zooals werkschu- wen, die klaarblijkelijk op misdadige wijze in hun levensonderhoud voor zien en die o.m. om hun verleden niet voor den arbeidsinzet ln aan merking kwamen. De eerste maatregelen zijn thans reeds uitgevoerd. Dinsdag heeft de politie in Oss weder om een aantal recidivisten, individuen voortkomend uit het beruchte Ossche milieu, waarvan zich thans weer een deel op vrije voeten bevindt, gearresteerd en overgebracht naar een speciaal werk kamp te Ommen. In de laatste weken dreigde de crimi naliteit in Noord-Brabant weer ruimere afmetingen'aan te nemen. In Nistelrode werd bijv. de boerderij van den land bouwer P. doqr acht bandieten overval len en geplunderd. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat daaraan de beruchtste Ossenaren niet vreemd waren. In Eindhoven, waar in het laatste jaar een abnormaal groot aantal kleinere diefstallen gepleegd werd, heeft de pre ventieve politie eveneens ingegrepen. Een honderdtal individuen die ongunstig bekend stonden en die, naar bekend was, van diefstal, chantage of als soute neur moesten leven, werd opgepakt en naar Ommen overgebracht. Personen, die wegens hun gedrag uit het werkkamp te Ommen ontslagen kunnen worden, komen bij hun terug keer in de maatschappij direct onder contröle van de plaatselijke politie te staan. Beslissende ontwikkeling aan het Oostfront binnenkort HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 15 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Ondanks het slechter worden van de weersomstandigheden duren de zware gevechten aan het Oostelijke front voort. In het gebied van Bjei gorod ls nog een vijandelijke groep strijdkrachten in concentrischen aan val uiteengeslagen en zijn nieuwe, maar met zwakkere strijdkrachten dan de vorige dagen uitgevoerde tegenaanvallen met zware verliezen afgeslagen. Ten oosten en ten noor den van Orel zette de vijand zijn door tanks en slagvliegtuigen onder steunde aanvallen ook gisteren voort. De pogingen van de bolsjewieken om door de Duitsche stellingen heen te stooten, mislukten bloedig. Terstond ingezette tegenaanvallen vorderen met succes. In den totalen sector van den grooten slag zijn gisteren wederom 336 bolsjewistische tanks vernield en door het luchtwapen 70 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De gevechten in Zuid-Sicilië duren met onverminderde hevigheid voort. Op verscheidene plaatsen werden vijande lijke, door tanks gesteunde aanvallen afgeslagen en achter het Duitsch-Itali- aansche front gelande vijandelijke een heden valschermjagers vernietigd. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrach ten brachten den vijand nieuwe gevoe lige verliezen aan scheepsruimte toe. Een vrij groot aantal oorlogs- en trans portschepen werd tot zinken gebracht of beschadigd. vliegtuigen neergehaald. Sterke formaties vijandelijke bommen werpers hebben gisterenochtend het ge bied om Parijs en eenige plaatsen in Noord-West Frankrijk aangevallen. De bevolking leed verliezen. In den loop van felle luchtgevechten en door lucht afweergeschut werden 22 vijandelijke vliegtuigen, waarbij 14 zware Noord- Amerikaansche bonienwerpers, neerge schoten. Vijf Duitsche jagers gingen verloren. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen naar Noord-Duitsch gebied en wierpen lukraak enkele bommen. Bij onze Vrijwilligers. Aan het berei den van den maaltijd. Bij het koken Ishet muggennet weggeschoven, daar dc rook de mu'gen verdrijft SS PK-Frlesch-O-H-P m Nëd. krijgsgevangenen in Hakodate en Java. 's-GRAVENHAGE, 15 Juli. - Het in formatie-bureau van het Nederland sche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage ontving uit Japan op gaven van Nederlandsche krijgsgevan genen. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende perso nen nog geen lericht aan de familie worden gezonden: Hakodate kamp: gc dejong 51798 hendrik vanderven 108903 ef wig- gers 31796 zc vandervliet 94910 william willems 140013 jg anthonijs 40319 jw devisser 184323 ea keasberry 80102 mgj galestien 137514 jan koster 76412 ernst ruys 208708 franx anthonijsz 130091 rh remeeus 16414 hany altman 84511 august decaldhne 42113 antoine calonne 40511 jan vos 189922. Java kamp: aqz anthonio 83316 fw anthony 101503 jf anthony 137023 dirk appel 58919 je appel 97041 gnm appelman 97565 hfk vanareken 194008 jew vanareken 149010 ew ardaseer 16021 's ardaseer 96620 eddie arends 173418 ejw arends 6709 jw arends 35401 jd arendsendewolff 58406 arend arenseri 231400 ge armstorff 242902 je armstorff 38099 ad arnken 138819 av arnold 180518 br arnold 151723 mh arnold 16321 fgc arnout 37413 en aror.ds 16521 aaw arroo 105323 pieter artz 55612 jg vanas- aonck 96448 vj asmus 73923 jc assa 50220 cf vanassendelftdeconingh 195301 ra vanatlenhoven 16721 er attinger 65407 pe attinger 49106 cg aue 102513 lh auf- derspringe 15815 d louis augenstein 5310 wj augustijn 64923 arma..d authier 109022 gj ave 1822 ws ave 168623 infka- pitein mildet cheribon pr vanalder- wereltvanrosenburgh reskapitein g ahk bandoeng me akkersdijk kapitein waar nemer luchtvaart wh andreau infante- Beslissende ontwikkeling in den strijd? BERLIJN, 15 Juli. - De ANP-corres- pondent meldt: Bliksemsnelle omsingelingsmanoeuvres, die begunstigd worden door een aanmer kelijke verbetering in de weersgesteld heid, .verzwakken de defensieve kracht van de bolsjewisten in het gebied tus schen Koersk en Bjeigorod steeds meer. Een aantal kleine bolsjewistische een heden werd omsingeld en vernietigd. De Psiol is een kleine rivier, die de lijn KoerskBjeigorod ongeveer in het midden loodrecht doorsnijdt. De aan vallende pantserregimenten vormden na het oversteken op eenige plaatsen bruggehoofden, van waaruit de aan- valswiggen verder in de vijandelijke verdediging werden gedreven. Volgens de laatste berichten heeft de Duitsche aanval zich thans waaier vormig ontwikkeld, en wel met colon nes, die naar het Oosten, Noorden en naar het Westen oprukken, waaruit blijkt, dat een in strategisch opzicht beslissende ontwikkeling ln het gebied KoerskBjeigorod binnen afzienba- ren tijd niet tot de onmogelijkheden behoort. De bolsjewistische reserves,' die in deze gebieden waren opgesteld, hebben versterking ontvangen van divisies, die enkele dagen geleden nog ln het Noor den stonden. In. militaire kringen te Berlijn meent men hierin een aandui ding voor de verzwakking van de bolsjewistische defensie te mogen zien. Temeer, daar de verliezen der bolsje wisten zeer hoog zijn, voor zoover zij althans reeds overzien kunnen wor den. Bovendien stijgt het aantal gevan genen en overloopers met het uur. rie eerste luitenant ahk pj ausems eer ste luitenant dept vanoorlog cornelis vanandel motordienst jan akkerman ahk jpa vanderakker gezondheid eva cuatie hospitaal mn arena gerardus vanderaa 99623 ferdinand varlaagten 109708 gw vanaalst 21022 leon aarinksen- vanmenxel 45901 george aarts 186622 louis aarts 4710 adolf aartsma 2141 rma efik abbink 12217 ne abbink 97611 lau- rens abbink 37619 theodoor abbink 47220 wj abbink 3002 ach vandenabee- len 5039(1 jaa vandenabeelen 107722 toontje abel 97720 am abeleven 54517 jw abell 71095 al abels 56305 ee abels 180923 eqc abels 35301 fernand abels 171623 kw abels 92707 rudi abels 151423 re abels 97300 wja abels 98824 wa van- abkoude 11299 rit dabo 162619 def abra- hamidemelyerda 22901 arthur abrahams 47620 lem abrahams 37707 cij abrahamsz 21222 gj absen 55218 alex abuys 58114 bd vanachterberg 95115 bernard acket 168417 nl adam 178111 gerard adams 170822 gj adamse 158405 adrianus adeboi 52802 bf adeboi 1Ï416 cfa adeboi 28214 rpl adeboi 161721 albert adelvan- Deck *155615 care deadelharttoorop 4595 gp "deadelharttoorop 52207 roland de adelharttoorop 150323 jw adena 38906 willem adena 58209 johan adler 149612 aw admiral 87199 cj admiral 7194 simon admiral 107803 wj admiral 131821 theo adriaanse 49110 johan vanadrichem 4306 rlc aernout 159311 mm aerts 195914 el vanaffelenavansaemsfoort 121208 hermann vanaffelenavansaemsfoort 33405 jfo vanaffelenavansaemsfoort 107922 ahb agerbeek 6612 hc agorbeek 231408 johannes agterberg 67516 jjj agtmaal 167605 max ahn 214305 cfa ahrens 96314 jacobus aijkens 200404 Ire vanaken 123913 jelc vanakkeren 2210 aj akkerman 100304 jh akkerman 233000 coenraad akkermans 38101 ha albers 183711 pb albers 35504 jp alberti 1211 fe albinus 127415 hl albinus 13914 me al- binus 49410 re albinus 5806 lc albouts 21322 hj albrecht 200595 curtius albricht 43797 henry alexander 5010 henry alexander 69604 ho alexander 181023 klh alexander 121723 la alexander 29204 cll alexander 10902 jan algra 167320 pjt aloes 179123 frederik alons 21422 cj vanalphen 58409 kf alstede 21522 albert alt 38397 bw alt 91802 karei alt 192495 ea* Vanaltenburg 89104 anton altheer 64823 fh altheer 49610 rudclph altheer 146218 ej vanalphendeveer 119612 ge rardus althuisius 1907. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke ge gevens der betreffende personen, zoo als rang, onderdeel of wapen, geboorte datum en laatst bekende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informa tiebureau te wenden. De nieuwe staatsleening. 's-GRAVENHAGE, 15 Juli. - De Com missaris voor niet-commercieele veree- nlgingen en stichtingen heeft bepaald, dat op grond van Art. 6 de: Verorde ning 41/1941 aan niet-commercieele vereenigingen en stichtingen vergun ning is verleend in te schrijven op de Nederlandsche Staatsleening 1943. Zoodra de toewijzing heeft plaats ge had, dienen de bedragen, waarvoor is deelgenomen, onverwijld aan den Com missaris voornoemd, AmaTastraat 13, Den Haag, te worden medegedeeld. VRIJWILLIGE ARBEIDSINZET. Saamhoorigheidsgevoel in het Westfriesche land De Landstandpersdienst meldt: Door den burgemeester en den dorpsboerenleider van Twisk is een vrijwillige arbeidsinzet van den middenstand georganiseerd. Ten gemeentehuize werd een bijeenkomst gehouden, waartoe gemeentepersoneel, bakker, win kelier, renteniers, enz. persoon lijk waren opgeroepen. Dorps boerenleider Zijp wees vooral op de noodzaak van de vergrooting van het gemeenschapsgevoel. De resultaten der besprekingen wa ren, dat alle aanwezigen hun vrije uren ter beschikking stel den om op oogstdagen, als het nijpende tekort aan arbeids krachten zich deed gevoelen, mede te arbeiden. Zoo kan men thans, nu het werk met het kool zaad voor de vetvoorziening ve ler handen vraagt, naast' den boer en zijn arbeider, meisjes, politie, schilder, monteur, slager, caféhouder enz. allen op het land aan het werk zién, geleid door begrip van lotsverbonden heid en plicht en gemeenschaps gevoel. Een mooi voorbeeld, dat in den nood dezer tijden den burger moed kan geven, dat laat zien, dat waar een eensgezinde wil is, ook de weg gevonden wordt om moeilijkheden het hoofd te bie den. Een voorbeeld, waaruit een geest van aanpakken spréékt, uitstekend geschikt om den moed te stalen, den wil te scherpen en het besef te verdiepen. Mogen velen dit navolgen in het belang van ons volk en van henzelven. Hengstenvereeniging opgericht. Het ontbreekt in den kop van Noord-Holland niet aan een behoor lijke kwantiteit paarden. Wat te wenschen overlaat, dat is de kwa liteit. Dit feit was aan de ingewijden ten volle bekend, ook zonder dat het door de onlangs gehouden paardenkeuring te Schagen nog eens werd onderstreept. De pogingen om verbetering te bren gen door om te beginnen de beschik king te krijgen over een kop- of klassehengst, dateeren dan ook reeds van eenigen tijd terug. In den afge loopen winter werd door enkelen ge tracht nog iets te doen vóór het zo merseizoen zijn intrede zou hebben gedaan, het bleek toen echter al te laat om nog een hengst van werke lijk uitstekende klasse te verkrijgen. Men bleef echter niet stil zitten en enkele weken geleden zond een comité, dat zich inmiddels had gevormd, een aantal uitnoodigingen uit tot het bij wonen van een vergadering, waar de oprichting van een hengstenvereeni ging onder oogen zou worden gezien. Deze vergadering heeft gisteren plaats gehad met het resultaat, dat de oprichting haar beslag neeft gekre'en De bijeenkomst werd geonend door den heer K. Reyne Kz., die na een welkom aan de omstreeks 30 aanwezi gen, het woord verleende aan den heer Biesheuvel uit Santpoort, die als deskundige bij uitnemendheid op dit gebied, mede was uitgenoodigd. Aan wezig was ook Ir de Vries, rijksvee- teeltconsulent te Alkmaar. De heer Biesheuvel zette het doel eener hengstenvereeniging uiteen en gaf als zijn meening te kennen, dat er in den kop van Noord-Holland nog wel merriën waren, waarvan, zoo men de beschikking had over een goeden hengst goede veulens mochten worden erwacht. Ook door Ir. de Vries werden de plannen van het comité ten zeerste toegejuicht. Bij de besprekingen, die hierop volg den. bleek spoedig, dat van een al- gemeene neiging tot meedoen kon wor den gesproken. Overigens werd de vraag onder oogen gezien, met welk soort hengst men het beste succes zou kunnen inleggen. Dooreen genomen werd een niet te groote hengst van toch voldoende zwaarte, die de noodi- ge chique en élégance vertoonde in zijn bewegingen het best geacht. Een Groningsche hengst, waarin ook de Gel- dersche smaak tot uitdrukking kwam. Toen aan de hand der presentielijst de aanwezigen stuk voor-stuk naar hun meening werden gevraagd, verklaarden zich 28 personen onomwonden vó9r de oprichting eener vereeniginjL terwijl zij, staande de bijeenkomst 4#*aandee- len ad 250.voor hun rekening na men. Gedacht was namelijk door het comité van de uitgifte van 100 aan- deelen tot dit bedrag. De door enkelen geuite gedachte om het bedrag per aan deel hooger, b.v. op 500.— te stellen, werd voorloopig met aangenomen. Aangezien overigens verschillende personen, die wel uitgenoodigd waren, doch die geen gelegenheid hadden ter vergadering te verschijnen, schriftelijk van hun instemming en van hun be reidwilligheid tol deelneming kennis gaven, schijnt wel "als vaststaand te mogen worden aangenomen, dat alle aandeelen zi.yi geplaatst. Voor het voorloopig bestuur werden vervolgens aangewezen de heeren, die DE Nationale Jeugdstorm doet een beroep op alle jongeren, iets metr te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als door gedrag de gevoelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Is het niet in hoogc mate bescha mend dat het noodig is een dergelijken oproep in de pers te publiceeren? Zijn er dan zoo weinig ouders die hun kinderen dusdanig hebben opgevoed, dat deze zich onthouden van handelin gen die juist in dezen tijd, meer den ooit, achterwege gelaten dienen te wor den? Beseffen deze jongeren dan niet, dat, nu vele duizenden ver van huis en haard hun plicht doen, boven dien steeds meer jonge kerels waar onder er zijn van denzelfden leeftijd als zij hun bloed feil hebben in den strijd tegen het bolsjewisme, zij w.-l iets 'anders te doen hebben dan de beest uithangen en zich schuldig maken aaa daden die de eer van ons volk door het slijk sleuren? Nu is het heel gemakkelijk den oor log de schuld te geven en te betoogen, dat dergelijke uitwassen het gevolg zijn van oorlogsomstandigheden en bezet ting, maar zóó is het niet, want ook vóór den oorlog demonstreerde de ban deloosheid van de jeugd zich en toonde ons volk een opmerkelijk gebrek aan zelfrespect en discipline. Zij, die meenen, dat dit overdreven is, hebben zeker nooit onze landgenoo- ten meegemaakt in Antwerpen, na een voetbalwedstrijd BelgiëNederland. Ho telhouders in Antwerpen kunnen U daar meer van vertellen! Een bij zonder sterk bewijs, dat* zelfrespect en discipline volkomen zoek waren, reeds gedragingen van onze gemobiliseerde, n vóór den oorlog, werd geleverd door de op de zoogenaamde „O O-avonden". Het was zóó' erg, dat vele artister., vooral vrouwelijke, weigerden op „O O-avonden" op te treden, aangezien z-i niet langer het mikpunt wenschten te zijn van de meer dan schandalige op en aanmerkingen der soldaten. En zoo kunnen wij doorgaan, voor beelden aanhalen van min of meer ge bruikelijke misdragingen van brood dronken studenten, leerlingen van Mu lo, H.B.S. en Gymnasia, die het o.a. bij zonder flink vonden in tram en trein moeilijkheden te veroorzaken en hun medereizigers overlast aan te doen. Soldaten, die geen vrouw of meisje, zonder de één of andere onsmakelijke opmerking, konden laten passeeren, enz., enz. Inderdaad is alles het gevolg van een verkeerde opvoeding en daarom zal het ook voor ons volk ten zegen zijn, dat de staat een gedeelte van de opvoe ding voor zijn rakening neemt door middel van Jeugdstorm en Arbeids dienst. Deze instellingen zullen er zorg voor dragen, dat onze jeugd weer rid derlijkheid. plichtsbesef en zelfvertrou wen wordt bijgebracht. Reeds zijn er velen, die Jeugdstorm en Arbeidsdienst naar waarde weten te schatten, die begrepen hebben, dat defce instellingen in de eerste plaats zijn ingeschakeld om een einde te maken aan de misstanden, die onder het democratische regiem welig konden tieren. In den Jeugdstorm leeren de jonge ren wat kameraadschap is, worden zij zoowel geestelijk als lichamelijk voor bereid. Daarna komen zij in den Ar beidsdienst, leeren daar eerbied voor den arbeid, opdat zij straks de plichten, die op hun schouders zullen rusten, zoodra zij hun plaatsen in de Neder landsche volksgemeenschap zullen heb ben ingenomen, behoorlijk kunnen vervullen. Een juiste opvoeding, eerst door de ouders, daarna in Jeugdstorm en Ar beidsdienst, zal van de jongens, man nen en van de meisjes, vrouwen ma ken, die de eer van ons volk in de toe komst zullen hooghouden. Reeds marcheert een gedeelte van onze jeugd blijmoedig een betere toe komst tegemoet. Zij gaan de anderen voor op den weg die leidt naar een nieuw Nederland in een nieuw Europa. Het is waar. dat een gedeelte van ons volk dit alles overdreven voorkomt, maar dat vindt zijn oorzaak in het feit. dat deze volksgenooten nog niet be grepen hebben, dat deze tijd hooger eischen stelt aan de opvoeding van de jeugd ofdit niet willen begrijpen, omdat zij om de één of andere reden hopen, dat wat voorbij is zal terug kee- ren. Misschien komen zij nog eens tot andere gedachten, misschien ook niet. Voor de toekomst van ons volk is dit echter van geen belang, want de toe komst is voor de jeugd en die mar cheert, óók in Nederland! tot dusverre zitting hadden in het co mité, t. w. de heeren K. Reyne Kz.. Schagen, voorzitter; H. C. Kooy, Ha renkarspel, secretaris; C. Mooy, St. Maarten en A. Spaans, Kolhorn. De heer Reyne kon hierop de ver gadering, die* zulk een prettig verloop had gehad, sluiten, waarbij hij nog meedeelde, dat de vereeniging zijns in ziens voor het komende jaar ook de mogelijkheid onder oogen zou hebben te zien in hoeverre door den import van vrouwelijk fokmateriaal, in het bijzonder van stamboek*-merrieveulens, verder zou kunnen worden bijgedra gen tot de verbetering van den paar- denstand in den kop van onze provin cie. WEGGELOOPEN. Toen dezer dagen de heer A. de Hoep uit Julianadorp zijn schapen kwam tellen, die werden geweid in het land van den heer A. Schoorl. Noord, al hier, bleek er één te ontbreken. Alle zoeken bleef vruchteloos en men moest dus aannemen, dat het dier aan cie zwerf was gegaan. Het is een ooilam, gemerkt met een blauwe stip boven de rechterhak, oormerk nr. G. J. 4090. In lichtingen worden ingewacht bij de ma rechaussee te Schagen. U.L.Ov SCHAGEN. Van de U. L. O.-school tc Schagen slaagden voor het diploma B: N. Breg- man te Schagen en voor het diploma H. Koster en M. Vethman te Scha gen en C. Wuis te Anna Paulowna. Op het werk dood gebleven. - Toert de 67-iarige opperman C. B.. alhier. Woensdagmorgen een paar steenen op een werk aan den Jan Glevnisweg naar boven wilde brengen, voelde hii zich onwel worden Nadat hii de stee nen op den grond had geplaatst, viel hij -neer. De dood trad onmiddellijk in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1