NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Slag op Sicilië neemt aan felheid toe. Zware bolsjewistische aanvallen bloedig afgeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland NA Alkmaar - Voordam C 9. Bureau dor Sctaager éditie: Schagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 17 JULI 1943. SCEIAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 164. 4 pagina's. Hoofdredacteur: A. E. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in dtic Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. DE WEEK Binnen en Buiien de Grenzen. F' het boek van den oorlog wordt dezer dagen een nieuw hoofdstuk geschre ven, dat, naar Sommigen meenen, een beslissend stadium in den wereldstrijd heeft ingeluid. Hoe belangrijk echter ook de phase, waarin de wereldstrijd is getreden, ook moge zijn, of zij van be- slissenden invloed zal zijn, valt nog niet te voorzien en dient vooralsnog te wor den afgewacht. Ongetwijfeld is aan het Oostelijk front, dat voor Europa als het belangrijkste geldt, een nieuw hoogte punt ingetreden en heeft zich hier de gemechaniseerde oorlog ontwikkeld in een zoo massalen omvang als de wereld geschiedenis nog niet heeft gekend, maar toch is er van eenige teekening, waaruit een aanstaande beslissing te concludee- ren zou zijn, nog niets waarneembaar. Het initiatief is thans weer tijdelijk in handen van de bolsjewisten overgegaan, die het zwaartepunt van den strijd naar het Noorden van Orel hebben verplaatst, doch het offensief heeft voor hen nog niet anders dan bloedige verliezen opge leverd en de weinige inbreuken, die zij in de Duitsche stellingen wisten te ma ken, werden onmiddellijk weer gedicht. Het blijkt wel, dat de Duitsche legerlei ding hier den toestand offensief zoowel als defensief volkomen beheerscht en dat men van weerszijden nog over te veel reserves beschikt dan dat van eenige overrompeling sprake zou kun nen zijn. OOK zij, die hadden gedroomd van een overrompeling van Sicilië, zijn be drogen uitgekomen, Reeds is een week verloopen sinds de geallieerden met een overmacht en veel materiaal op het eiland zijn geland en wat men zich van deze zijde der aanvallers mogelijk als een triomftocht had voorgesteld, is op een verbitterden strijd uitfjeloopen, waarbij de tegenstand nog dagelijks aan hevig heid toeneemt. Van een opmarsch kan in het geheel geen sprake zijn; veeleer kan hier worden gesproken van een moei zaam opdringen, waarbij elke duim ver overd grondgebied met zware offers moet worden betaald. Hieruit kan worden af geleid, dat de Britten en Amerikanen zich wel zeer in het weerstandsvermogen van den Italiaanschen soldaat hebben vergist, waarbij dezerzijds kan worden opgemerkt, dat de Italiaan weet, waar voor hij strijdt voor hem geldt hier een kwestie van leven of dood. Voor wie kennis heeft kunnen nemen van de 14 punten, door den vijand bij een even- tueele capitulatie van Italië als voor waarden gesteld, behoeft dit geen nader commentaar. Er is hierin namelijk sprake van een zoodanige knechting, dat in dit verband het Verdrag van Ver- sailles zelfs nog met eere zou kunnen worden genoemd. In ieder geval is het goed, dat de 'Italianen precies weten, waar zij aan toe zijn en dit zal getuige Sicilië hun weerstandsvermogen ih niet geringe mate hebben verhoogd. KAN men dus verwachten dat, gezien de ervaring van de eerste week na de landing, ook op Sicilië geen spoedige be slissing zal worden geforceerd, dan rijst nog de vraag, of in de nabije toekomst mogelijk ook nog een ander gebiedsdeel van Europa terrein zal worden van den strijd. Interessant is het, in dit opzicht de meening te vernemen van Turksche militaire deskundigen, die van oordcel zijn, dat de onderneming tegen Sicilië geen op zich zelf staande aanval is. maar dat spoedig ook op andere punten andere oorlogshandelingen der Anglo-A:nerika- nen kunnen volgen. In dit verband, ver neemt de Turksche correspondent van de Münch. Neueste Nachrichten: Slaat men met spanning de gebeurtenissen achter de hermetisch gesloten TurkschSyri sche grenzen gade, terwijl aan den an deren kant sedert eenige weken de aandacht steeds meer getrokken wordt naar de Zuid-westelijke sector van Ana- tolië, waar men paraat zijn moet voor het geval, dat de Angelsaksen iets tegen de Dodekanesos zullen ondernemen, zoo dat de oorlogshandelingen zich dan in de onmiddellijke omgeving van de Turk sche drie-mijlsgrens zullen gaan afspelen en licht verwikkelingen ten gevolge zou den kunnen hebben. O— AAN de gebeurtenissen in het binnen land had er een onze speciale aan dacht; de instelling van een preventieve politie in de Zuidelijke provinciën, welke zich tot taak heeft gesteld allerlei a-sociale elementen in casu het schuim van onze samenleving te registreeren en daaronder een opruiming te houden, welke aan krachtdadigheid niets te wen- schen overlaat., Reeds werd een hon derdtal min of meer obscure individuën op transport gesteld naar Ommen en dat er spoedig meer zullen volgen, staat vrij wel vast. Waar deze maatregel is uitgevaar digd door den Gewestelijken Politie- president. vindt de toepassing hiervan tot dusverre een beperkt terrein, doch het zou geen verwondering behoeven te wekken, wanneer deze weldra over het geheele land wordt uitgebreid. In het Zuiden scheen echter een ingrijpen, als hier boven geschetst, wel het meest noo- dig te zijn. Keuringen voor de Waffen S S. het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd- adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden. duur der opleiding, extra levens middelen vooi de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon tn Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tol de Germaansche SS. in N'-': ""d willen toetreden Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- meldingspllchting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op «jn de* „De jeugd van beide landen gaat zich meten in sportieve wedstrijden. Op Zondag 18 Juli 1943 worden in het Gemeentelijk Sportpark te Hilversum des middags om drie uur wedstrijden i'.i lichte athletiek gehouden ter ge legenheid van de kampioenschappen der „Befehlsstellen"* in de lichte athletiek en in zwemmen. De beste Duitsche krachten van de „Reichsleistungsklasse" der lichte athletiek werken hieraan mede. De toegang is vrij". Napels wederom zwaar getroffen. Aan het Italiaansche weermachtbe- •icht ontleenen wij: Vanaf de streek van Agrigento tot de vlakte van Catania bieden dc Italiaansche cn Duitsche eenheden met hardnekkige» moed weerstand aan de onophoudelijke stooten van zeer sterke vijandelijke strijdkrach ten. Gevoelige verliezen aan tanks en wapens zijn den vijand, toege bracht. Onze torpedovliegtuigen hebben, bij herhaalde aanvallen op de vioolstrijd krachten en landingsschepen, een koopvaarder van 10.000 ton tot zinken gebraent en drie andere eenheden met een totalen inhoud van 29.000 ton ge troffen en beschadigd. Langs de Zuid oostelijke kusten van Sicilië hebben Italiaansche en Duitsche bommenwer pers en duikbommenwerpers met gun stige resultaten EngelschAmerikaan- sche schepen getroffen. Napels, Foggia en Genua zijn het doelwit geweest van luchtaanvallen. Men betreurt schade en slachtoffers te Napels, waar onze jagers 4 viermoto rige vliegtuigen hebben vernield. Ook op plaatsen in de provincies Alessan- dria, Savona. Bologna, Parma en Rag- gio Emilia werden brisant- en brand bommen geworpen, waardoor de be volking geringe verliezen werden toe gebracht. Twee viermotorige vliegtui gen vielen, getroffen door het afweer geschut neer. Elf torpedovliegtuigen werden neergeschoten door vlooteen- heden en vliegtuigen, die onze con- vooien beschermden. Door den luchtaanval op Napels wer den volgens voorloopige telling 204 personen gedood en 390 gewond. Toenemende vijandelijke druk. In een commentaar* op de opera ties op Sicilië schrijft Guido Baroni in de Popoio di Roma, dat na zes dagen strijd de vijand zijn druk nog accentueert, dank zij de pantser strijdkrachten waarover hij beschikt. Generaal -Montgomery, die het bevel voert over de troepen in den Ooste lijken sector, heeft thans grootere ravitailleeringsmogelijkheden, dank zij het bezit van de havens Syracuse en Augusta. De Amerikaansche troe pen van generaal Patton, die ope- reeren tusschen Gela en Licata, be vinden zich daarentegen in een moeilijker situatie. De bevelvoering der Spiltroepen heeft alle maatrege len genomen om het hoofd te bieden aan de troepenbeweging der Enge".- schen naar de vlakte van Catania, Op grond van deze nieuwe posities is het waarschijnlijk, dat de slag op Sicilië een nieuw aspect zal krijgen, feller en belangrijker. De toestand *s dus delicaat voor beide partijen en de strijd zal zeer hard zijn. De slag, die geleverd wordt in de vlakte, welke wordt beheerscht door de Etna in het keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre.a, Rest Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch. Hotel Noord-Brabant. Markt 45 19.7.43, 9-12.00 uur. Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem. Café Royal. 20 ".43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek 21.7.43. 9-12 00 uur. Assen, Concerthuis a'd Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden. Hulzé Schaaf, Breedstraat 23.7.43. 9-14.00 uur: Amsterdam. Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht. N.V.-Huls. Oude Gracht 245 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durch- gangslager. Leusderweg 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout. Bezuidenhoutscheweg bij ook Vrijwilligers. Mannen ei p .arden zijn goede kameraden SS PK-Frit.ch-O-H-P Noorden en die in het Westen afgeslo ten wordt door het bergland van Enna, vormt de tweede phase van het vijan delijke offensief. Op dezen nieuwen slag zal de eigenlijke defensie van het eiland geënt worden. Onophoudelijk te land en ter zee gebombardeerd door onze vliegtuigen zal de vijand thans dus een max;male inspanning moeten opbrengen. De soldaten der Spil zul len geen meter terrein afstaan zonder te voren gestreden te hebben tot de uiterste grens van hun krachten. De 'ravitailleering. Baroni vervolgt: Hier moeten wij standhouden, gezien de strijd, dien onze bondgenoot aan het Oostelijk front moet voeren. Wij hebben thans geen andere hulpmiddelen dan die welke, behalve onze eigen hulpbron nen ons uit Duitschland kunnen wor den gezonden. Onze situatie is zeer verschillend van die van Engeland na de ineenstorting van Frankrijk. Na de schandelijke wederinscheping van Duinkerken slaagde Engeland er in stand te houden, omdat niemand op zijn stranden aan land ging, en ook omdat ravitailleeringen aan wapens en munitie uit Amerika begonnen toe te stroomen. Engeland ontving eerst vijftig tor- pedobootjagers, vervolgens een rnil- lioen geweren en duizend stukken veldgeschut, zooals Churchill in Mei j.1. te Washington heeft verklaard. Wij hebben geen vooruitzicht op rayitail- leeringen a 1'Américaine, maar dat wil niet zeggen, dat met de hulpmidöv.en van ons continent den vijand niet het hoofd kan worden geboden. Daarom moet Europa heel zijn inspanning er toe doen strekken om het hoofd te bieden aan de aanvallers op den Sici- liaanschen bodem. MAATREGELEN TEGEN ONGEWENSCHTE TOESTANDEN OP KAMPEERGEBIED. APELDOORN, 16 Juli. In het hui dige kampeer- en trekkerswezen be staan toestanden, die uit een oogpunt van openbare orde en zedelijkheid on- gewenscht zijn. Het verblijf in zooge naamde kampeerboerderijen, wilde jeugdherbergen en kamphuizen, waar, vaak zonder eenige contróle, op dik wijls uiterst primitieve wijze logies wordt verstrekt, geeft herhaaldelijk aanleiding tot gegronde klachten over rumoer, wanordelijkheden of onzede lijkheid. Een landelijke reglementeering ter zake is thans in voorbereiding. In afwachting dier regeling heeft de se cretaris-generaal van het dept. van Justitie alle burgemeesters verzocht in hun gemeente het verschaffen van dag en nachtverblijf aan kampeerders en trekkers, anders dan in de daartoe met toestemming van den burgemeester onder auspiciën en verantwoordelijk heid van den A. N. W. B. of de Ne- derlandsche .Teugdherbergcentrale (N. J. H. C.) opengestelde inrichtingen, te verbieden. Aan de toestemming van den burgemeester wordt als voorwaar de verbonden, dat in de genoemde in richtingen slechts worden toegelaten, onderscheidenlijk de houders van ka'm- peerkaarten of bewijzen van den A. N. W. B. en de leden van den N. J. H. C. Voorts heeft de secretaris-generaal, teneinde de nauwgezette naleving van deze bepalingen te verzekeren, een verscherpt politie-toezicht gelast. INSCHRIJVINGEN VAN NIET-INGEZETENEN OP DE NIEUWE STAATSLEENING! Met het. oog op de mogelijkheid, dat door niet-Ingezetencn wordt inge schreven op de 3j/2 Nederlandsche staatsleening 1943 is door het deviezen- instituut een algemeene vergunning verleend: 1. Aan den wnd. Secr.-gen van het dept. van Financiën om schuldbewijzen van genoemde leening ten gunste van niet-ingezetenen te vervreemden op de Ieenlngsvoorwaarden 2. Aan niet-ingezetenen, die op ge noegde staatsleening wenschen in ie schrijven, om over hunne hier te lan de bestaande creditsaldi in guldens te beschikken; 3. Aan banken, bankiers en com- missionnairs in effecten om crediet te verleenen aan niet-ingezetenen voor het verrichten van stortingen wegens toegewezen schuldbewijzen van genoemde leening; 4. Aan niet-ingezetenen om over hun toe te wijzen schuldbewijzen van genoemde leening te beschikken, door dezelve ten gunste van hunne crediet- gevers te bezwaren: 5. Aan ingezetenen, die in de uit oefening van hun beroep of bedrijf in effecten plegen te handelen of deze in bewaring plegen te nemen, om schul- bewijzen van genoemde leening, welke door niet-ingezetenen uit hoofde van genoemde Inschrijving zijn verkregen, in depóts van de desbetreffende niet- ingezetenen op te nemen. Te Utrecht hebben cie lï-jarige J. v. cl. H. en de 16-jarige C. H. zoo lang met een zakmes aan een gevonden projectiel gepeuterd tot dit ontplofte, waarbij de beide knapen zwaar werden gewond; hun toestand is ernstig. Vijand verloor in één dag 250 tanks. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 16 Juli. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De zware gevechten in het midden van het Oostelijke front duurden ook gisteren bij slecht weer voort. De aanval van onze troepen ten Noorden van Bjelgorod won verder terrein en leidde tot de omsingeling van 'n sterke groep vijandelijke strijd krachten. De tegenaanvallen van den vijand werden in dezen frontsector ten gevolge van de in de tot dusver ge leverde gevechten geleden zware ver liezen minder sterk. Daarentegen ondernamen de bolsje wisten met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ontlastingsaan- vallen aan bet geheele front van Koersk tot Soechinitsji. Zij werden overal bloedig afgeslagen, waarbij al leen in het ressort van een leger ruim 250 vijandelijke tanks vernield werden. In totaal verloren de bolsjewisten gisteren in den grooten slag 530 tanks. Het luchtwapen steunde ondanks het slechte weer de gevechten van de troepen op den grond en schoot 49 vliegtuigen neer. In Zuid-Sieilië sloegen Duitsche en Italiaansche troepen ook gisteren tal rijke op dc lijn Agrigento-Zuiden van Catania uitgevoerde Britsch-Ameri- kaansche aanvallen af en brachten den vijand zware verliezen aan tanks toe. Schecpsconccntraties bij Sicilië aangevallen. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrach ten vielen overdag en des nachts de scheepsconcentraties voor de Siciliaan- sche kust met succes aan. Verscheidene vijandelijke transportschepen werden tot zinken gebracht of zwaar bescha digd. In den t(jd van 10 tot en met 14 Juli verloor de vijandelijke landingsvloot minstens 52 schepen inct tezamen rond 300.000 brt. Talrijke andere schepen en landingsbootcn kregen treffers. Bij een aanval op een Duitsch con- vooi op de Middellandsche Zee scho ten beveiligingsvaartuigen der marine en afweergeschut aan boord der marinevaartuigen 7 vijandelijke vlieg tuigen neer. Luchtaanval op Oost-Frankrijk. In den afgeloopen nacht hebben vijandelijke luchtstrijdkrachten, zooals steeds met schending van het Zwitser- sche territoriale gebied eenige plaatsen in Oost-Frankrijk aangevallen. Daarbij leed de bevolking aanzienlijke verlie zen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen over het Noordelijke en Zuidwestelijke Duitsche gebied. Luchtverdedigingsstrijdkrachten bruc'n- ten gisteren en vannacht 14 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen ten val. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een aanval ge daan op het gebied van Londen. Duikbooten hebben in aanvallen op convooien en afzonderlijk varende schepen, die door lucht- en zeestrijd- krachten zwaar beveiligd waren. 8 schepen met een inhoud van 51.000 brt. en een transportzeilschip in den grond geboord. Bolsjewistische aanvallen bij Schliisselburg. BERLIJN, 16 Juli. - Na een vrij lange gevechtspauze hebben de bolsje wieken in de ochtenduren van 15 Juli ten Zuiden van Schlüsselburg, na hevi ge voorbereiding door de artillerie, op drie plaatsen ter sterkte van drie ba taljons, le Duitsche stellingen aange vallen. De aanval ontmoette overal feilen tegenstand en werd ten deele in een legenaanslag afgeweerd. Er werden talrijke gevangenen gemaakt, alsmede wapens en oorlogstuig buitgemaakt Hoogere boelen bij de Spoorwegen. UXixECHT, 16 Juli. Iedere reiziger kent het actueele beeld van den schrijvende» con ducteur. Op elk station wordt hij aangeklampt door tientallen rei zigers, die hem kennisgeven, dat zij om een of andere reden niet in het bezit zijn van een kaartje en in het zweet zijns aanschijns moet hij zorgen, zijn schrijftem- po gelijken tred te laten houden met den toevloed van klanken. De conducteurs worden dermate overbelast met administratief werk, dat de spoorwegen zich genoodzaakt hebben gezien, de bepalingen te verscherpen. Het kwartje verhooging in de 3e en de twee kwartjes in de le en 2 klasse zullen nu ook moe ten worden betaald, wanneer den conducteur kennis wordt ge geven, dat men in 'n hoogere klasse wil plaatsnemen, verder wil reizen dan de geldigheid van 't plaatsbewijs toelaat, dan wel, dat men 'n omwegkaartje wenscht. En dan is er nog een euvel, dat den spoorwegen veel hoofdbrekens en een massa onnoodig werk be zorgt, n.1. het groote aantal men- schen, dat zich dagelijks zonder perronkaartje of een andere gel dige kaart op de stations bevindt. Ook in dit opzicht dwingt het groeiend aantal overtreders tot strengere maatregelen. Van hen zal in het vervolg een bedrag van 4.moeten worden gevorderd. NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren). VAN 18 JULI T.E.M. 24 JULI. Brood 30A 4 rants. 30B 1 rants. Beschuit 30 1 rants. Aardapp. 30A 1kg. 30 toeslag 1 kg (voor pers. ben. inkomengrens). Tabak 30 l rants. tabak, sigaren, cigarillos of sigaretten n. keuze. VAN 11 JULI T.E.M. 24 JULI. Vleesch 29A en SOA 1 rants29B en 30B 1'4 rants. VAN 11 JULI T.E.M. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 L rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr. Brood, bloem of gebak 611 t.e.m. 614 1 rants. Kaas 615 t.e.m. 617 100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3'4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (13/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3'4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T.E.M. 7 AUG. Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 10 JULI T.E.M. 21 JULI. Boter: 29A en 29B elk rants. VAN 10 JULI f.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk rants. (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) BIJZONDERE RANTSOENEN 18 JULI T.E.M. 24 JULI 4-41 (stad) Res. 100 gr. gedroogde Pruimen (voor kinderen t.e.m. 3 jaar. DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-13 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg. en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 17 Juli: 29 brood, beschuit, aard tabak, 618 (alg.) aardapp. VERLENGD T.e.m. Zaterdag 7 Aug.: 3-34, 4-34 (Res.) cacao met suiker. De nieuwe bonnen. 's-GRAVENHAGE, 16 Jttli, Voor het koopen van de gebruikelijke rant soenen brood, beschuit, aardappelen en tabak zijn de bonnen 30 aangewezen. Op bon 30 Tabak kan deze week we derom 1 rantsoen tabak, sigaren, ciga rillos of sigaretten naar keuze worden gekocht. Het aardappelrantsoen be draagt 3 kilogram. Voorts is voor de week van 18 tot 24 Juli voor het stads gebied bon 4-41 Reserve aangewezen voor het koopen van 100 gram ge droogde pruimen. Extra gedroogde pruimen voor kinderen jonger dan 4 jaar. 's-GRAVENHAGE. 16 Juli. Kinderen van 0 tot en met 3 jaar, woonachtig in stadgebied. komen in aanmerking voor 100 gram gedroogde pruimen. Hiertoe dient men de bonnen Reserve 4-41 met rood en opdruk bij den detaillist in te leveren in de week van 19 tot en'met 24 Juli a.s. Desge- wenscht tegen ontvangstbewijs. De af levering der pruimen zal vervolgens zoo sp.oedig mogelijk plaats hebben. Men moet zich hieromtrent met zijn le verancier in verbinding stellen, aange zien de pruimen uiteraard niet overal terzeifdertijd bij den kleinhandel aan wezig kunnen zijn. Alkmaarsch winkelchef beboet. Een kilogram is nog altijd duizend gram. 's-GRAVENHAGE, 15 Juli. Suiker is voor den winkelier een hachelijk ar tikel. Door allerlei oorzaken glippen de grammen suiker bij tientallen, bij hon derdtallen, weg en met schrik ziet de winkelier zijn werkvoorraad interen. Zoo kan hij in moeilijkheden komen moeilijkheden, die niet op den klant verhaald kunnen worden, want de sui kerbon van den consument geeft hem recht op een kilogram suiker eneen kilogram is nog altijd duizend gram! Winkeliers, die er anders over denken en daarnaar handelen, door een suiker bon met minder dan duizend gram sui ker te honoreeren. om hun suikerver- lies goed te maken, doen verkeerd, want zij overtreden bepalingen, die in het belang van de voedselvoorziening zijn uitgevaardigd. De winkelchef van een filiaalbedrijf te Alkmaar heeft ondervonden, dat het afleveren van 950 gram suiker op een suikerbon, zwaar wordt aangerekend. De tuchtrechter te Alkmaar, die zijn geval kortelings te behandelen kreeg, legde den man, die zijn klanten op de ze wijze tekort deed, een boete van 1250.op. Het Alkmaarsche geval zij den winkeliers een duidelijke waar schuwing! KLACHTEN OVER DE VERPLICHTE VEELEVERING. De verplichte veetevering is vaak aan leiding tot vele klachten Voor alle dui delijkheid wijzen wij er nog eens op, dat al'e reclames ln deze gerlcl moeten zijn aan de P.B.H.'s. De ingebrachte reclames worden dan plaatselijk door de P.B.H 's met hun adviescommissies behandeld. Dc algemeene richtlijnen worden provlnciaals- gewfis behandeld. De uitvoering heeft, plaats in de verschillende districten. Voor een vlotte behandeliug van klachten, wende men zich dus uitsluitend tot den P.B.H. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.15—5.15 nnr. Maan op 21,52, onder 6,43 uur. Morgen; maan op 22,37, onder 7.57 i 24 Juli: Laatste kwartier. Bommenoorlog. Het onlangs verschenen Duitsche Wit boek heeft, althans voor elk redelijk begrip, vastgesteld, dat alleen en uit- luitend Engeland aansprakelijk gesteld moet worden voor de groote ellende, die over de burgerbevolkingen geko men is, tengevolge van den genadeloozen bommenoorlog. Wij hebben reeds meermalen betoogd, dat het nimmer de bedoeling kan en mag zijn, van wien ook, om het Bril- sche Rijk het recht te betwisten door middel van bommenwerpers het econo mische en militaire potentieel van zijn tegenstanders aan te tasten en te ver zwakken. Deze methode staal den geal lieerden, even zoo goed als de Asmogendheden onder de gegeven be treurenswaardige en door Duitschland ongewenschte omstandigheden vrij. Maar zij dienen zich dan ook te bepa len tot de economische en militaire po sitie van den vijand. Het is en geen verstandig mensch, die het betwisten zal begrijpelijk, dat soms een bom op een verkeerde plaats terecht komt en ongewilde slachtoffers maakt. Doch het verloop van den oorlog heeft zon neklaar aangetoond, dat het er den Engelschen en Amerikanen juist om te doen is de burgerbevolkingen te tref fen. Hun oorlog blijkt minder gericht te zijn tegen de militaire machten der tegenstanders dan wel tegen de uiter aard weerlooze burgers. Reeds hierom alleen laden de Geallieerden een schuld op zich, die al het water der komende eeuwen niet van hen zal kunnen a£- wasschen. De Engelschen hebben en men kan hier het gezegde toepassen van den slechten advocaat, die zijn eigen zaak niet kan rechtpratcn gepoogd het achtste Duitsche Witboek, waarin de Britsche schuld aan den bommenoorlog in het klare licht wordt gesteld, te ont zenuwen. Het is echter de verdediging van een verloren zaak geweest. Oók, en dit is wel het meest teekenende van alles, voor het Engelsche publiek zelf. Want de Britsche bevolking weet niet slechts, dat in den huldigen wereld kamp op de burgerlijke objecten het allereerst Britsche bommen zijn losge laten, maar het beseft ook en voor de beste Engelschen is dit een uiterst pijnlijk besef dat hun bewindslieden van den aanvang af niet anders dan een gruwelijke luchtterreur tegen de bur gerbevolking gewenscht en beoogd heb ben. Toen, vóór het uitbreken van den oorlog, Duitschland, Frankrijk en het nog niet door Roosevelt geleide Ameri ka de mogelijkheid tot oorlog uit de lucht zooveel mogelijk beperken wil den, was Engeland degeen, die de uit voering van dit humane plan saboteer de en eigenzinnig 'op zijn recht staan bleef den bommenoorlog te hanteeren. Het Engelsche tijdschrift „Economist" hield op 3 Juni 1933 het Britsche volk den onverbiddelijken spiegel dezer fei ten voor oogen en concludeerde met onmiskenbare bitterheid: „Wanneer de Britsche regeering de hoop koestert, een beslissenden invloed ten goede te kunnen hebben op de in spanningen- om de ontwapeningsconfe rentie nog te redden, dan moet zij zich met betrekking tol de luchtbom bardementen eerst eens voor de oogen van de geheele wereld rehabiliteeren. door haar moreel afschuwwekkende eischen zooder voorbehoud en zonder beperking te laten varen." De echo dezer kloeke taal klinkt thans door ae geheele wereld en hè'* zal den Engelschen niet gelukken* déze aanklagende stem, die het heidensch lawaai hunner bommen overstemt, tot zwijgen te brengen. Waarschuwing aan schoen makers. Streng optreden te wachten. AMSTERDAM, 16 Juli. - Er is in de laatste maanden in het schoenrepara tiebedrijf een euvel ontstaan, dat steeds verder om zich heen grijpt: het vragen van veel te hooge prijzen. Er zijn schoenmakers, die hun klanten verhalen opdisschen van z.g. „regee- ringsleer", dat erbarmelijk slecht zou zijn. „Ja, u kunt natuurlijk wel goed leer krijgen, maar dat is clan destien en u begrijpt welen de klant begrijpt, het gaat weer om zijn portemonnaie, waar hij nog dieper in zal moeten tasten. En de klant is dom: inplaats van direct de politie of een andere instantie te waarschuwen, dat men hem tracht op te lichten, ge looft hij het fabeltje van den schoen reparateur en.... betaalt het vier- of vijfvoudige, van den loegestanen prijs. Niet iedere schoenmaker maakt zich aan deze praktijken schuldig, maar het aantal, dat woekerprijzen vraagt, groeit met den dag. En de kleine man, die zulke prijzen onmogelijk kan be talen, wordt de dupe, want de schoen maker vertelt hem, dat hij geen leer heeft, d.w.z. hij heeft het wel (zij het natuurlijk slechts in beperkte ma;e en geenszins in overeenstemming met de sterk gestegen behoefte iaan repa raties), maar wenscht het uitsluitend tegen „zwarte" prijzen te geven. Er is geen slecht „regeeringsleer" en goed „clandestien" leder. Verhoudings gewijze is er trouwens vrijwel geen „clandestien" leder, wijl dc contróle op dat punt zeer scherp is. Misschien is het nog niet algemeen bekend, dat iedere schoenreparateur verplicht is, in zijn zaak, op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats een prijslijst van reparatiewerk op te hangen. Men lette hierop en betale geen cent meer, dan daarop staat aangegeven. De be voegde ambtelijke instanties gaan nu trouwens in verscherpte mate controle uitoefenen op de reparatieprijzen. Drie weken geleden is men te Hilversum begonnen, waar verscheidene proces sen-verbaal werden opgemaakt, En de straffen zijn niet mis: niet alleen kun nen alle schoenen in beslag genomen worden en kan den reparateur een hooge boete worden opgelegd, maar in ernstige gevallen zal zijn zaak zelfs worden gesloten. Ook de klant, die te veel betaalt, zal zijn overtreding met een boete moeten bekoopen. En laat men niet trachten, de te hooge prijzen door „geschenken" in natura te ver vangen, want dit foefje zal den schoen reparateur noch den klant van een proces-verbaal kunnen redden. DE STEM DER S S. Luistert op Zondag 18 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 me ter, naar de stem der S.S., onder werp: De S.S. en de 20ste Juli 1934.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1