NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware gevechten op Sicilië. Veldslag in het Oosten tot het Zuidelijk front uitgebreid. Noordhollandsche Tenniskampioenschappen. BEKENDMAKING Nieuwe oproep voor personeel der v.m. Nederlandsche Weermacht. Ultgavet Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Itfncn). Postrekening 66189. MAANDAG 19 JULI 1943 SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 105 2 Pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschUnt dagelQks. Advertentie-tarief.. Prijs der gewone advertenties in dcac Editie 11 ct. per m.M. By contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Spiltroepen trekken op nieuwe stellingen terug. Agrigento moest worden prijsgegeven. Aan het Italiaansche legerberioht van 18 Juli ontleenen wij het volgende- De stryd om Agrigento is in hevig heid nog toegenomen. Onder den drnk van superieure pantserstrjjd- kraohten werden de troepen, die de stad in deze dagen dapper verdedigd hebben, gedwongen, hun stellingen verder achterwaarts te verplaatsen. Ten Oqsten van Sicilië behaalden formaties vliegtuigen van de As ook gisteren successen. Vijandelijke scbeepseenhedcn bom bardeerden herhaaldelijk de stad Ca- tania. Het vuur van de artillerie te land trof een kruiser en zette een torpedojager in brand. Napcis opnieuw aan gevallen. ..Napels werd weer herhaaldelijk door groote formaties viermotorige bommen werpers aangevallen. In de stadswijken van het centrum en de voorsteden werd aanzienlijke schade veroorzaakt. Het aantal slachtoffers wordt vastgesteld. Het luchtdoelgeschut van de stad, dat snel en nauwkeurig ingreep, schoot 10 bommenwerpers omlaag. 8 andere bom menwerpers werden in een luchtgevecht door onze jagers getroffen en stortten neer. Kleinere aanvallen met brisant bommen en machinegeweervuur werden in den atfgeloopen nacht ondernomen op de omgeving van Napels, op Littoria en Ciampino. Italiaansche motortorpedobooten, die vo.or gewapende verkenning in de wate ren ten O van Sicilië voeren, brachten een schip van 900G ton tot zinken. Een torpedoboot bracht in de Middel- landsche Zee een duikboot tot zinken. Vaderlandsche betoogingen in Italië. Te Turijn, Pavia en Venetië zijn pro- testbetóogingen tegen de vijandelijke oorlogvoering gehouden. De hoogleera ren der universiteiten kwamen bijeen in vergaderingen, die tevens tot een in drukwekkende uiting van vertrouwen in de overwinning en trouw aan den ko ning-keizer en den Duce werden, het geen ook tot uitdrukking kv\Tim in tele grammen aan den minister van onder wijs. Italië kiest den weg van de eer. Voortdurend verklaren de Engelschen en Amerikanen, dat zij het Italiaansche volk .niet haten, zoo zegt de Nationale Raad Guglielmotti in. een radiocom mentaar op de gebeurtenissen van den dag Daarom doet de vijand sinds het begin van dc sancties niets anders dan het Italiaansche volk schade berokke nen. De oproep van Roosevelt. ook door Churchill onderteekend, die boven Ro me is uitgeworpen, toont de bedoelin gen. De vijand wil Italië tot uitgangs basis van zijn aanval op het overige Europa maken. Hij kan zich de moeite sparen, zijn piloten met een dergelijke taak te belasten. Italië is vastbesloten zijn land te verdedigen. De 12 punten die onlangs bekend gemaakt zijn, too- nen aan. wat Engeland en Amerika met een overwonnen of verzwakt Italië denken te doen. In de vlakte van Catania wordt* een heldhaftige slag gestreden Alle Italianen die nog -niet onder de wapenen zijn, van eiken leeftijd ej> eiken stand, melden zich vrijwillig om aan dezen strijd op Italiaanschen bodem op Sicilië deel te* nemen. Italië kiest den weg der eer. De Corriere della Sera schrijft:: Roo sevelt en ChurchiU verbeelden zich. ons juist op het oogenblik, dat de Itali anen zich tegenover het gevaar dat hun «aderland bedreigt, in haat tegen de laffe moorden en de verwoestingen, nog nauwer aaneengesloten hebben, te kun nen splitsen en van onze bondgenooten te kunnen sefteiden, om ons des te ge makkelijker de baas te worden Zij weten dus niets beters te doen. dan zich tot ons te richten, tot ons die zij r.a gemeenschappelijk gevoerden oorlog smadelijk verraden hebben en dien zij als hun bondgenooten zelfs de toepas sing van de 14 punten geweigerd heb ben. waarmede zij den toenmaligen te genstander onder de knie gekregen hebben Ter gelegenheid van het 25-jarlg bestaan van het Nederlandsche Open lucht Museum te Arnhem maakte het muziekcorps der Marechaussee een rondmarsch over het terrein. De ..muziek" trekt door de Zaansche buurt CNF-Steveos-Pax m Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt in Nederland 's-GRAVENHAGE. 17 Juli. Gen- veldmaarschalk Von Rundstedt heef', Verscheidene dagen in Nederland door gebracht. waar hij militaire installaties der kustverdediging en in het. achter liggende gebied heeft bezichtigd. Dc veldmaarschalk, die ook verscheidene oefeningen van gemengde weermachts formaties bijwoonde, kon zich op, zijn inspectiereis overtuigen van de paraat heid der in Nederland liggende troe pen van alle onderaeelen der weer macht. Op 16 Juli bracht gen.-veldmaarschalk Von Rundstedt een bezoek aan den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied, Rijksminister, dr Seyss-Inquart. Zware afweergevechten Bommen op Amsterdam. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Juli. Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: De slag aan het Oostelijke front is gisteren ook tot het Zuidelijke front uitgebreid en in totaal aan hevig heid toegenomen. Aan het bruggenhoofd van den Koeban zette de vijand zijn aanvallen op een hoogte ten Westen van Krimskaja tever geefs voort. Na hevige voorbereiding door de ar tillerie gingen de Sovjets aan het front van de Mioes en den Donetz tot den aanval over. Hun pogingen, om me' sterke strijdkrachten van infanterie en pantserwagen* het front te doorbreken, werden ver ijdeld dank zij den hardnekkigen te genstand van onze troepen. Er wor den tegenaanvallen ondernomen, om kleine plaatselijke wiggen te zuive ren. In het gebied van Orel duren de zware afweergevechten met onver- miuderde hevigheid voort. Gisteren werden in totaal 415 Sovjet-pantser- wagens kapotgeschoten. De luchtmacht greep met eskaders ge. vechtsvliëgtuigen en vliegende artillerie in de zware afweergevechten van het le ger in en berokkende de luchtmacht van de Sovjets door 't neerschieten van 127 machines hooge verliezen. Des nachts werd de vijandelijke aan voer langs de spoorlijn bestookt. In het gebied van Sicilië. Ook ln het gebied van Sicilië zjjn de gevechten in hevigheid toege nomen. Onder den druk van sterke pantserstrijdkrachten werd de siad Agrigento ontruimd. Doeltreffende aanvallen van de luchtmacht waren gericht op vijandelijke troepen en schcepsdoclcn aan de Oostkust van oicilië. Bommen op Amsterdam. Na een door Duitsche eskaders jachtvliegtuigen verijdelde poging van Amcrikaansche formaties bom menwerpers om dc Duitsche Bocht 'binnen te vliegen, viel de vijand Ne- dcrlandsch gebied aan. Er werden bommen geworpen op woonwijken van dc stad Amsterdam, waardoor de bevolking aanzienlijke verliezen leed. Tien viermotorige bommenwer pers werden neergeschoten. Vijf Keuringen voor de Waffen S.S. hei Legioen en de Landwacht. tiet S.S.-Ersatzkommando Nlederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 17-45 J^ar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die (ie opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot dc verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde red men in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in 'Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen iclden, d.e tul de Geimaansclie S.S u -Ierland willen toetreden Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldlngsplichtlng zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 20 43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modem. Spoorstraat 18, 15-18.00 uur: Zwolle Hotel Gijtenbeek 21 7 43. 9-1200 uur: Assen. Concerthuls q'd Vaart; 15-18.00 uur: Groningen. Con certhuls. Poelestraat 22 7 43, 9-12 00 uur:, Leeuwarden, Huize Schaaf. Rreedstraat 23.7.43. 9-14.00 uur. Amsterdam. Dam 4 247.43, 9-13.00 uur: Utrecht. N.V.-Huls Oude Gracht 245 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durch gangslager l.eusderweg 26.7 43 9-14 00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg in het gebied van Orel. eigen jachtvliegtuigen worden ver mist. Lichte Duitsche zeesirydkrachlen werden in de ochtenduren van den 18en Juli voor de Nederlandsche kust door motortorpedobooten meermalen aangevallen. Hierbij gelukte het de Duitsche forma tie, een vijandelijke motortorpedoboot in brand te schieten. Aan Duitsche zijde werden geen verliezen geleden. Enkele vijandelijke vliegtuigen vlogen gisteren overdag en vannacht Duitsch gebied binnen. Twee van deze machines werden vernietigd. De bolsjewisten willen groot offensief inzetten. Berliin. 17 Juli (DNB) De mili taire correspondent van het D.N.B. schrijft: De Bolsjewistische beweging in hel gebied ten noorden van Orel doet duidelijk zien. dat de tegenstan der er hier naar streeft met alle mid delen over te gaan tot een groot of fensief. De Duitsche leiding heeft hier rekening mee gehouden. De tegenstander schijnt alles in het -verk te stellen om vooral in het gebièu ien Zuiden van Soechintisii tot een ope ratief succes te komen. Ziin massaal aanstormen heeft hem echter tot dus ver ook niet de geringste ook slechts plaatselijke winst gebracht. Ziin eigen succesberichteh zijn onjuist. Wel ziin de gevechten hard en wisselvallig. Maar de Duitsche afweer laat de stooten van den tegenstander afslij ten om dan tegenmaatregelen in te zetten. De verliezen van den tegen stander aan troepen en materiaal stijgen van uur tot uur. In militaire kringen te Berlijn houdt men de vijandelijke succesbei;ichten voor absurd en verklaart., dat een terugkeer tot de werkelijkheid, niet al te lang op zich zal laten wachten. Misschien is men ook daarom van Duitsche ziide zoo terughoudend. Bij onze Vrijwilligers. Ontspanning tijdens een rustpauze SS PK Alcsudt-O-H-P zo Franco over het communisme. MADRID, 17 Juli. - In zijn rede tijdens de zitting van den Nationalen Raad der Falange wees Franco op de vreesclijke gevolgen, die een bolsjewistische over winning in de wereld zou hebben. Hij rekende schqrp af met de pogingen van de vrijmetselaars en buit.landsche agen ten om de discipline en politieke een heid van het nationale Spanje te onder mijnen. Franco verklaarde o.m.: Het communisme is voor ons geen export artikel, maar een modern kwaal dat des te erger uitwerking heeft hoe zwak ker een volk is. In Spanje, waar men nauwelijks van communisme kon spreken, was het on heil-plotseling aanwezig, toen de leiJing van den Staat in een der noodlottigslc crises geraakte. Het communisme is geen democratie, maar een imperialisme dat voor geen middel terugschrikt. Nooit heeft Spanje in zijn geschiede nis zoo ontzaglijke ^oeilijkhedeij te overwinnen gehad als de afgeloopen zeven jaar. In het begin van dezen we reldoorlog kon men zich nof overgeven aan illusies, maar dat is thans afgeloo pen. Het liberalistisch-kapitalistisch systeem zal voor altijd verdwijnen. Franco riep alle Spanjaarden toe„ ver trouwen te hebben in de toekomst en waarschuwde hen.gflie hun plicht uit lichtzinnigheid vergeten hebben. Spanje kan de toekomst met vertrouwen tege moet zien, omdat het sterk is. Tenslotte keerde Franco zich tegen de ..beruchte agitatie" van de vrijmetse laars, die een uitgesproken vijand zijn van het katholicisme en het ..eerste mid del om de Spaansche vrijheid en het na tionale streven van het Spaansche volk te vernietigen". In het laatste deel van zijn rede gaf de Caudillo een overzicht van de grond slagen der Spaansche revolutie, welker leerstelling waar is, omdat zi het sociale en het nationale in de geestkracht ver- eenigt. DISTRIBUTIENIEUWS. INRUILING OUDE TEXTIELPUNTEN VAN PERSONEN IN ZIEKENHUIZEN. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. Voor personen, die in een ziekenhuis of der gelijke inrichting zijn opgenomen en mitsdien uit dien hoofde de oude pun ten der textielkaart niet hebben kun nen omwisselen, kunnen van 11 Juli tot en met 25 Juli 1943 de administrateurs van bovengenoemde ziekenhuizen of in richtingen de oude punten, indien de ze zich in onbeschadlgden toestand aan de kaart bevinden, bij de distributie diensten omruilen. De administrateurs dienen de distri butiestamkaarten van degenen, voor wie de punten worden omgewisseld, over te leggen. De distributiedienst zal eerst dan tot omruiling der punten overgaan, zoodra gebleken is, dat de nummering der distributiestamkaarten overeenstemt met de overgelegde oude textielkaarten. UITREIKING VAN TEXTIELKAAR TEN AAN ARBEIDERS BIJ ORGA NISATIE TODT. 's-GRAVENHAGE. 17 Juli. - Aan Ne derlandsche arbeiders, zoowel diegenen, die in biet binnenland, als die in het buitenland bij de Organisatie Todt werkzaam zijn, zullen de distributie diensten, waar de distributiestamkaar ten van deze arbeiders zijn opgelegd, op nader te bepalen tijdstippen een textielkaart vierde serie uitreiken. Ten behoeve van arbeiders, die in het buitenland werkzaam zijn, kunnen de familieleden ter verkrijging van boven bedoelde textielkaart een aanvrage in dienen, onder overlegging van een werk geversvergunning- of een bewijs van het Gewestelijk Arbeidsbureau, waaruit blijkt, dat betrokkenen in het buiten land te werk zijn gesteld. Eveneens kunnen deze arbeiders c.q de familieleden de oude punten van hun textielkaarten tweede of derde serie na 1' Juli 1943 ter inwisseling tegen nieuwe punten bij de distributiediensten aan bieden onder overlegging van de werk geversverklaring en onder voorwaarde, dat de nummering der oude textiel- kaartgh in overeenstemming is met de opgelegde distributiestamkaarten. Extra rantsoen aardappelen. •s-GRAVENHAGE, 17 Juli. - In de week van 18 Juli tot en met 24 Juli wordt wederom een extra rantsoen aardappelen van 1 K.G. beschikbaar gesteld en wel op bon Algemeen 619 van de bonkaart voor voedings middelen. AMERIKAANSCHE OPPERBEVEL HEBBER VOOR EUROPA. Voleens een medededeeling van het Amerikaansche leger is generaal-mai. Gerow benoemd tot opperbevelheb ber van de Amerikaansche eenheden te velde op het ..Europeesche oor- logstooneel". als opvolger van gene- raalmaioor Hartle. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Morgen: maan op 23.11, onder 9.26 u 24 Juli: Laatste kwartier. Mei. A. de Wit wint het damesenkelspel. Het tweede weekeinde van de Alk- maarsche tenniskampioenschappen is voorbij gegaan en nog zijn niet alle kampioenen bekend, het heeren-enkel- spel, het damesdubbcl en het gemengd dubbel moeten nog verspeeld worden en daar is de eerstkomende Zaterdag middag voor aangewezen. Intusschen is zooals verwacht mocht worden mcj. de Wit opnieuw kam pioen geworden en zijn de heeren Ho nig en van Dijk eer-ten geworden in het heerendubbelspel. De titels zijn daarmee ongetwijfeld terecht gekomen bij hen, die er dc meeste rechten op hadden. Mej. de Wit is regelrecht op do finale aangestevend en geen harer tegenstand sters kon haar bedreigen; zij was met haar soliede verdediging al de anderen te machtig. Haar spel moge misschien niet mooi zijn voor het oog, het is uiterst practisch. Haar grootste concurrente, mej. Koppen, was in de finale evenmin tegen haar opgewassen, maar het spel van mej. Koppen is veel levendiger, veel prettiger ook om te zien. Alleen, het mist de vastheid van dat van haar tegenstandster Wat het heerenenkelspel betreft, dat Honig in de finale zou komen, stond wel vast en dat D. van Leyen eveneens finalist zou worden, werd ook algemeen verwacht. Geen verrassingen dus. Maar wel heeft het in enkele partijen ge spannen, waarbij „geplaatste" spelers in het nauw kwamen. Zoo had Beek Zater dagmiddag bijna verloren van D. van Leyen, een broer van den finalist Beek verloor de eerste set met 1-6 doordat hij zich niet voldoende wist te concentree- ren. In de tweede set kwam hij met 2-5 achter, zoodat hij eigenlijk kansloos was. Maar toen trachtte Beek te redden wat er nog te redden viel; hij speelde scherp op den aanval en Leyen liet zich in de verdediging drukken! Met,als ge volg 8-6 voor Beek! De beslissende set bracht hetzelfde spel als de tweede en Beek kwam nu zelfs met 1-5 achter! En weer liet Leyen zijn aanvallend spel varen en verloor zoowaar met 5-7! Deetman zorgde verder voor een ver rassing door Kokkes te slaan. Wel won Kokkes de eerste set met 6-3, maar hij Logiesprijzen verlaagd. De hotel- en restaurafitprijzenbe- cbikking nr. 1, die in November 1941 s afgekondigd, is thans herzien en mei 8e eischen des tijds in overeenstem- ning gebracht De wijziging, welke dil irijsvoorschrift heeft ondergaan komt n de parktijk neer op een verlaging met 5 pCt. van de prijzen voor logies inet of zonder ontbijt. De prijs, die op 9 Mei 1940 in de betrokken onderne mingen gold, is namelijk in eere her steld. De yglkslogementen, d. w. z. in het algemeen die ondernemingen, welke voor hèt gebruik van een slaapkamer met of zonder ontbijt niet mfcer dan ƒ1.berekenden, mogen hun tot dus ver geldende prijzen evenwel handha ven. BOMMEN OP PLAATSEN IN OOST-FRANKRIJK. Ofi meldt, dat bil den Engelsch- Amerikaanschen luchtaanval od een stad in Oost-Frankriik in den nacht van Woensdag on Donderdag i.1. 50 Dersonen gedood. 40 zwaar en ong 100 licht gewond ziin In een andere stad ziin 94 personen gedood. 200 zwaar en 300 licht gewond- Talrijke huizen, waaronder vooral arbeiders woningen. werden verwoest. De Führer heeft het ridderkruis van het ijzeren kruis verleend aan SS-Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop. compagniescommandant in de SS-Panzergrenadier-divisie ..Leibstandartfe SS Adolf Hitier". Oproepdata 26 30 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Welirmachtbefehlshaber in den Niederlandcn betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige cn reservepersoneel beneden den rang van officier van de «onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijkpn militairen dienst was. Zü moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, .Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 6c regiment veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. 2. De dienstplichtigen van het 9e tot en met het 12e regiment motorartillerie en zjjn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. Bataljon wegentroCpen op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. Compagnie intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps rijdende artillerie op 29 Juli 1943. Regiment kustartillerie op 29 Juli 1943. Artillerie meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3. De dienstplichtigen van het le regiment luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmachtlager," Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 2e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. De dienstplichtigen van de landstormkorpsen: Landstonnkorps motordienst, landstormkorps luchtafweerdienst, landstormkorps luchtwachtdienst, landstormkorps spoorwegdienst, landstormkorps vaartuigendienst, op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 29 Juli 1943. Militaire luchtvaart op 30 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs de dislributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, railitairc -identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitsehiand werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onrais baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmejdin; toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen die zic< moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer defde klas. Degenen, die tot aanmeldinf verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bi.' den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee ding. Dringend wordt aangeraden daagscbe cn Zondagische kleeren wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitsehiand of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Webrmacht befehlshaber in den Nicderlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. kreeg daarna een inzinking en daarvan profiteerde Deetman dusdanig, dat hij Kokkes tot twee keer toe met 6-1 sloeg. Maar verliepen deze twee partijen dus min of meer sensationeel, verreweg de mooiste partij was die tusschen Honig en Stumpel. Natuurlijk was Honig beter, maar dc eerste set was buitengewoon, levendig. Stumpel wist al spqcdig een 3-0-voorsprong te behalen, maar kon caardoor Honig toch piet verontrusten. Deze bleef kalm spelen én door scherp passeeren haalde hij niet alleen op, maar won de set met 6-4, om daarna de twee de set met 0-2 te winnen. Het heerendubbel bracht Dcctman- Verroen tegen Honig-v. Dijk in den eindstrijd, maar laatstgenoemden waren te sterk en wonnen vrij gemakkelijk met 6-1, 6-2. - Waar deze twee ploegen geplaatst wa ren, mogen we dus niet spreken van verrassingen. Dat wil niet. zeggen, dat de verschillende partijen in de dubbels zonder spanning waren. Verre van dat. Deetman-Verroen hadden bijvoorbeeld heel wat moeite met Kaars Sijpestein- Kroon en wonnen pas na drie sets: 2-6, 6-3, 6-0 en Langendijk-Köster wonnen in de achtste finales slechts met dé grootste moeite van Martens en Koning: 6-4, 14-12! Maar tenslotte bleven de ster keren in den strijd en dat was dus ge heel volgens de -tferwachting. Het sterke damesdubbel de Wit-Kop- pen had buitengewoon veel moeite met het gelegenheidsdubbel 'mevr, Schuur- man-mej. Pranger en ofschoon eerlstgf— noemden den strijd uiteindelijk won nen, hadden ze toch nog drie sets noo- dig. Men zal in de uitslagenlijst zien, wel ke partijen er a.s. Zaterdag nog gespecicl zullen .worden. Het zijn er niet veel, maar het zijn goede partijen. Natuurlijk hadden ze Zondagavond nog gespeeld kunnen worden, maar op verzoek der spelers werd daarvan afgezien. Dat het tournooi zoo snel opschoot, m.oge te danken zijn aan du wedstrijd leiding, maar we meenen, dat de meeste vaart er achter gezet werd door Kees v. d. Mand, den groundman, die niet alleen zorgde voer goede banen, maar die mede er voor zorg droeg, dat alle banen steeds bezet waren. Aan zijn stem on derwierpen zich alle spelers! uitslagen waren- 7—5, 6—2. Deetman sl. Buma 6—3. Van Leijen sl. Schmidt 6—0, 6—2. Demifinales: Honig sl. Beek 6—2, fl2; Van Leijen sl. Deetman 6—0, 64. Finale Honig—Van Leijen uitgesteld tot a.s. Zaterdag. Damesenkelspel; kwart finales: mej. Kop pen sl. mej. Sonnevelt 6-4, 6-3; mej. v. Wal beek sl. mevr. Schuurman 6-3,1-6, 8-6; mej. Pranger sl. mej. Bronder 6—1, 64, me). De Wit sl. mej. Klok 6—1, 6—4. Demifinales mej. Koppen sl. mej. Van Walbeek 6—4, 6—2: mej. De Wit sl. me). Pranger 6—1, 6—2. Finale: mej. Dc Wit sl. me). Koppen 6—3, 6—3. Heerendubbel; kwart finales: Honig «n Van Dijk si. Buma en Van Leijen 5—4, 6—2; v. d Ploeg en Koopmans sl mr. Schuunror. en Kokkes 863, Langen- dijk erf Köster sl. Martens en Koning 64, 14—14; Deetman en Verroert sl. Kaars Slj- pesteln en Kroon 26, 6—2, 6—0. Demtftnales: Honig en Van Dijk sl. v. d. Ploeg en Koopmans 6—1, 6—1; Deetman en Verroen sl. Langendijk en Köster 6—1, 6—0. Finale: Honig en Van Dijk sl. Deetman en Verroen 6—1, 6—2. Damesdubbel: kwartfinales: dames Pran ger en Schuurman sl. dames Klok en Van Walbeek 6—1, 6i; dames De Wit en Kop pen, dames Van Wijk en Van Beek w.o., dames Eveleens en Bronder sl. dames Room en v. Otteren 6-0, 6-1; dames Kroo- ne en Eyken sl. dames Postma en Freae 7—5, 2—6, 6—3. Demifinales: dames De Wit en Koppen sl. dames Schuurman en Pranger 2—6, 6—3, 6—1; dames Eveleens en Bron^er al. dames Kroone en Eyken 6—2, 6*-3. Finale wordt a.s. Zatevdag gespeeld. Gemengd dubbel; kwartfinale: mej. Jurgens en Honig sl. mej. Klok en Kaars Sijpesteln 6—3, 6—4; mej. Pranger en Langendijk sl. mej. Sonnevelt en Van Leijen 6—3, 7—5: mej. Frese en Reekers sl. mej. N. de Wit en Kroon 11—13, 7—6, Kampioenschappen der Hitlerjugend. Nationale Jeugdstorm wint den vergeiykingsstrljd. Als hoogtepunt van haar werk op sportgebied in dit jaar heeft de Hitler jugend in de „Befehlstelle" Nederland Zaterdag en Zondag te Hilversum haar kampioenschappen in de athletiek en zwemmen gehouden. De kampioenschappen begonnen Zater dag. De drie beste eenheden van elke „banne," die eenige weken geleden tij dens de banne-sportfeesten te voorschijn waren gekomen, traden nu aan voor den eindstrijd. In aansluiting op de beslis singen voor de ploegen volgden Zaterdag de voorbeslissingen en Zondagmorgen de eindwedstrijden der persoonlijke kampioenschappen. Zaterdagavond wer den de wedstrijden gehouden in het zwemmen. Totaaluitslag van den banne-wedstrijd: H.J.: 1. Limburg 169 pt., 2. Noord-Hol land 60 pt., 2. den Haag 38 pt. B.D.M.: 1. Noord-Holland 109 pt.. 2. Limburg 78 pt., 3. Gelderland 31 pt. To taaluitslag der „Reichsspdrtwettkampf" H.J.: 1. Limburg 3273 pt., 2. Gelderland 1907 pt., 3. Groningen 1816 pt. H.J.; 1. Limburg 216J pt., 2. Gelderland 1467 pt.. 3. Overijsel 1353 pt. B.D.M.: 1. Noord-Holland 2229 pt.. 2. Limburg 2201 pt., 3. Overijsel 1178 pt. Zondagmiddag vond in het Hilvcrsum- sche sportpark een vergelijkingswed strijd plaats tusschen de besten van Hit lerjugend en Jeugdstorm. Deze ontmoe ting geschiedde' in een feestelijke omra ming en onder aanwezigheid van vele ceregastcn. Zoowel de weg naar het sportpark als het terrein zelve was feestelijk met vlaggen versierd, terwijl het stafmuziekcorps van den Nederland- schen Arbeidsdienst dit sportfeest op- j luisterde, I Vervolgens werd een aantrekkelijk athletiekprogriimmu uitgevoerd, dat ten slotte tot resultaat had, dat de Jeugd- stormers met 147-137 punten over de Hitlerjugend zegevierde, terwijl de Jeugdstormsters op haar rivalen van den Bund Deutscher Madel een overwinning bchaalden"yan 139 tegen 105 punten. Na afloop van de zeer geslaagde wed strijden kwamen de deelnemers in, vlot ten opmarsch voor de tribunes aangetre den, waarna de feestelijke middag werd besloten met de prijsuitreiking aao 4e overwinnaars, den groet aan den Führer cn het zingen der volksliederen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1