NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Amsterdam doel van Amerikaanschen luchtterreur. Bij de ramp te Amsterdam. Bolsjewistische stormloopen blijven zonder succes. Nieuwe 'oproep voor personeel der v.rn. Nederlandsche Weermacht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C Bureau der Sehager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening 66189. DINSDAG 20 JULI 1043. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No, 166, 2 pagina's. Hoofdredacteur: A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. BiJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Zware offers onder burgerbevolking. AMSTERDAM. 17 Juli. Vanmorgen ongeveer kwart voor negen hebben talrijke Amerikaan- sche bommenwerpers een ernstigen aanval op Amsterdam gedaan. De tientallen vliegtuigen, die op groote hoogte bleven, gooiden luk raak hun bommenlast uit boven de arbeiderswijken ln het noordelijk gedeelte van stad. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een kloos ter, door den bekenden bouwmees ter Kropholler gebouwd, kreeg een voltreffer. De daarnaast gelegen kerk van denzelfden bouwmeester werd eveneens getroffen. In het achtergedeelte van .de kerk viel een bom, die een groot gat in het dak der kerk sloeg en vervolgens op den grond ontplofte, daarbij een geweldige ravage aanrichtende. De kerkbanken ter plaatse werden geheel versplinterd of door den luchtdruk een eind weggeslingerd, ook het orgel werd totaal ver nield. In het klooster, dat voor een gedeel te werd vernield en overigens zware schade opliep, vonden vier zusters den dood, twee andere werden zwaar ge wond. Een schoolgebouw werd eveneens ge troffen. Een politiebureau in de buurt kreeg een treffer. Drie agenten wer den daarbij gedood. Ook een postkan toor, een zittingslokaal van den ge neeskundigen dienst, een apotheek, 'n dokterswoning, een sigarenwinkel en tientallen huizen van arbeiders werden vernield. Den geheelen dag door bleven lucht beschermingsdienst en alle andere hulp diensten voortreffelijk werk doen. AMSTERDAM, 19 Juli. - Nauwelijks was het lawaai van de eerste ontplof fingen verstomd, óf e'en buurtschaps- hoofd, wonende in de omgeving van de ramp, stelde het plaatselijke kantoor van den Nederlandschen Volksdienst telefonisch op de hoogte van het ge beurde. Zoodoende was het personeel van den N.V.D. reeds binnen een kwar tter op de getroffen plaatsen ten einde de verzorging van de slachtoffers ter hand te kunnen nemen. Reeds in den loop van den middag was een bureau voor sociale hulpver leening in gereedheid gebracht en was een leger van 250 vrijwillige medewer kers van den Nederlandschen Volks dienst in de weer om^en eersten so cialen nood t'e lenigen. Allereerst werd gezorgd voor het noodige avondeten en dank zij de uitstekende medewerking van de Centrale Keuken kon aan de daarvoor in aanmerking- komende ge zinnen warm voedsel worden uitge reikt. Tevens werd een begin gemaakt met het verstrekken van de schadekaarten, waarop eten, kleeding. enz. te verkrij gen is. Ook gedurende den Zondag is voor drie maaltijden zorg gedragen. In sa menwerking met den evacuatiedienst werd voorts in scholen en bij particu lieren ruimte ingericht voor de dak- loozen. Het gevolg hiervan is geweest, dat in den kortst mogelijken tijd alles Sedaan kon worden om de eerste noo- en op te vangen. Zondag heeft de Ne derlandsche Volksdienst van een aantal particulieren geld en goederen ontvan gen voor de slachtoffers, zooals man den met fruit, eieren en chocolademelk. De uitreiking van de maaltijden ge schiedde aan vijf posten, die door mid del van een geluidswagen bekend wer den gemaakt. Terstond na de melding" van de ramp heeft de gemachtigde van den landelij- ken leider van den Nederlandschen Volksdienst, de heer Koopman, zich op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen. Een aantal organisaties, zooals de N.S.V.C de N.J.S. en het N.A.F., heeft zijn ci.ensten aan den Ne derlandschen Volksdienst aangeboden, die daarvan, waar zulks noodig was, 'n dankbaar gebruik heeft gemaakt. Tocht langs de puinhoopen: één chaos. Weer hebben wy eenige uren rondgedoold over bet terrein, dat het doelwit is geweest van een even zinloozen als misdadigen luchtaanval. Een verbeten droef- held teekent zich af op veler gezicht en als wij hier en daar eens luis teren bij de groepjes menschen, die overal samendrommen, hooren wij slechts één klacht: het is ver schrikkelijk. Hier staat nog een moeder te snik ken, die haar beide kinderen plotse ling heeft verloren in een afgrijselij ken dood; een oud vrouwtje sjouwt een stoof, een paar schilderijtjes en 129dooden en honderden gewonden. 's-GRAVENHAGE, 19 Juli. Zoo- aU het Duitsche weermachtbericht van 18 Juli heeft gemeld, hebben op 17 Juli Amerlkaansche vliegers bom men geworpen op woonwijken in Amsterdam-Noord. Behalve talrijke woonhuizen werden een kerk en een school In een klooster verwoest. Van dezen aanval werden 129 Nederlandsche burgers het slachtoffer, onder wie vrouwen, religieuzen en kinderen. 69 personen werden zwaar, ongeveer 250 licht gewond. een kapstok. „En weet u, wat zoo ge meen is, meneer", zegt ze. „Dat ze vannacht m'n mooie «gascomfoor en m'n twee traploopers hebben gesto len. Gisterenavond zag ik ze nog onder het puin liggen en vanochtend kon ik er niks meer van vinden". Zulk een laagheid zou men onbestaanbaar ach ten, maar de feiten bewijzen het te gendeel. Wat verderop zijn vier volwassenen bezig, het puin van hun huis te door zoeken. Zij vinden slechts schamele dingen: een brief, een doek, een lepel. Maar toch brengt elke vondst vreug de: weer iets teruggewonnen van het oude, gelukkige bezit. Elders weer komt juist een gezin: vader, moeder en drie kinderen, aan. Zaterdagochtend om zes uur gingen zij met vacantie naar huis. Dertig uur la ter keerden zij, gewaarschuwd, terug. Een puinhoop is al, wat zij van hun woning terugvinden. „Wees nog maar blij mensch," zegt een buurvrouw, „dat het zoo geloopen ls. Anders lagen jul lie d'r zelf misschien nou ook onder". Verder gaat onze tocht: overal ligt het puin op de straten. Eén, enkele huizen volkomen ingestort, een paar ar of lichter beschadigd, maar geen huls is er, waarvan de ruiten nog heel zijn en de pannen nog op de daken liggen. Eenvoudige, maar met veel zorg by- eengespaarde interieurs, in twee se- conderf tijd beschadigd of zelfs geheel vernield. Dakvensters dï heele daken, door den luchtdruk opgelicht en meters verder neergeworpen. Op een paar scheefgezakte venster banken staan de fel-roode geraniums in witte bakken te bloeien, maar door de glaslooze vensters gaapt ons een leege ruimte aan. Het geheele huls- raad ls aan gruzelementen geslagen. BomtrechterB ln het wegdek en in tuintjes, ontwortelde boomen, omver geworpen lantaarnpalen: het la één chaos, waar men ook ziet. Maar reeds ls er ontzaglijk veel werk verricht. Op tal van plaatsen zijn hulpploegen in actie. De gemeente diensten: ga6, electriciteit, waterlei ding, telefoon, publieke werken, heb ben den geheelen nacht doorgewerkt om wat in de straten vernield was, zooveel mogelijk te herstellen. De luchtbescherming, de W.A. en de Technische Noodhulp doen wat zij kun nen. om puin op te ruimen, gevaarlij ke bouwvallen af te breken, muren, die dreigen in te storten, te stutten. Groote verontwaardiging. De verontwaardiging over dien laffen aanvaj. op deze arbeiderswijk was alge- meenT Noch militaire doelen, noch fa brieken of industrieën werden getroffen. Louter particuliere gebouwen en wonin gen, louter burgers, waaronder vele kin deren, werden slachtoffer van de lucht, piraten. Men moet hier wel gelooven, dat de Engelschen en Amerikanen ook de Ne derlanders in hun afgrijselijke terreur- aanvallen wilden betrekken. Wat zou men anders moeten denken van de tien tallen vliegeniers, die op klaarlichten dag, bij helder zidht, en op een tijdstip, dat de arbeiders op hun werk zijn of zich naar hun werk begeven, geen an dere doelen ku men vinden dan de hui zen van burgers en hun kerken en scholen?! Wanneer oorlogsvllegers op *n dergelijke groote hoogte hun bommen uitgooien, dat richten practisch onmo gelijk ie, kan men veilig aannemen, dij de levens van vrouwen en kinderen en van alle Nederlanders, die buiten hun strijd zijn voor hen geen enkele waar de hebben. Pantsermuren ca loopgraven, omge ven door gcvechts- en PakstelKngen, mijn- en prikkeldraadversperringen, beveiligen de weinige toegankelijke vlakten der rotsvesting Kreta als opva'ngstellingen en vestinggrendels ver achter de zwaar bewapende kust verdedigingsinstallaties. Duitsehe grenadiers passceren een pantserloop- graat vla een hulpbrug PK Wittmaack-Sch-CNF-P ra Bommen op Rome. Maandagochtend, meldt het Itaii- aansche weermachtbericht, hebben vij andelijke formaties vliegers talrijke bommen op Rome geworpen. De ont stane schade wordt opliet oogenblik nagegaan. In verband met dezen luchtaanval schrijft het te Rome verschijnende mid dagblad „Piccolo": Ook Rome heeft den vijand met dezelfde rust en manne lijke gelatenheid geantwoord, waarmede alle andere ItaliaaYische sleden der gelijke aanvallen beantwoord hebben. De EMelschen en Amerikanen zullen zich ct van moeten overtuigen, dat Italië slechts één enkele ziel heeft, een heldenziel, die vastbesloten is tot weerstand tot het uiterse. Er is geen onderscheid tusscfyen Noord-, Zuid- en Midden-Italië, Het Itallaansche volk 'is één enkel wilsblolc, dat geen luchtaan val ooit kan verbreken. Bijzonderheden over het bombardement. Omtrent den zwaren aanval op Rome zijn thans berichten binnengekomen. De Giornale d'Italia meldt, dat op de Eeuwige Staa een aanval in grooten stijl ondernomen is. Brand- en brisant bommen hebben de Erfgelsch—Ameri- kaansche vliegers geworpen op het centrum van het katholicisme. Golf na golf vijandelijke bommenwerpers ver scheen boven de Italiaansche hoofdstad. Het doel van den bommenlast was in de eerste plaats de woonwijken tus schen de Porta Maggiore en de Por»» Tlburtina, waar in enorme huurwonin gen duizenden Romeinsche werklieden wonen. Het stadsdeel Tiburtina werd 't hevigst getroffen. Ook te Rome zijn weer kerken, gedenkteekenen en kerk hoven aan de aanvallers ten offer ge vallen. Er werden vele woonhuizen verwoest. De oude, eerbiedwaardige Spil biedt op Sicilië verbitterd tegenstand. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER.' 19 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De bolsjewisten bestormden ook gisteren vergeefs het midden en het zuidelijke deel van het Oostelijke front. Zij leden daarbij opnieuw zwa re, bloedige verliezen en verloren 337 tanks. Aan het Koeban-bruggehoofd staak te de vijand tengevolge van zijn zwa re verliezen ln den loop van den middag zijn aanvallen. Aan de Mioes en aan het midden deel der Donetz zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen voort, welke strandden op den taaien afweer of door den vastberaden tegenaanval onzer troepen. Ten Noorden van Bjelgorod werden de ln verscheidene golven aanvallende formaties Infanterie en tanks der Sovjets reeds vóór de voornaamste gevechtslinie uiteengeslagen. In de geheele ruimte van Orel weer den onze troepen in wisselvallige ge vechten de op talrijke plaatsen van het front ondernomen aanvallen met bijzonder zware verliezen voor den vijand af. Aan de rest van het Oostelijke front ondernamen de bolsjewisten slechts plaatselijke aanvallen zonder succes. Het luchtwapen viel met sterke for maties herhaaldelijk'in de gevechten op de zwaartepunten van den afweerslag basiliek van San Lorenzo, die ln de vierde eeuw door keizer Constantijn gebouwd werd en die de graven ven vier pausen bevat, is verwoest. Nader wordt gemeld. De groote aanval begon even na 11 uur Maandagochtend en eersl om 2 uur werd het signaal „vei lig" gegeven. In de straten van de Ita llaansche hoofdstad was het,, jp dat tijdstip bijzonder druk. Op de groote groentenmarkten in alle stadswijken verdrong zich een dichte menschenme- ntgte voor de uitstallingen. Nog voor dat alle menschen zien in de nabij ge legen cpenbare of particuliere .schuil kelders hadden kunnen begeven, begon er rëVds een hevig afweet vuur van het Romeinsche luchtdoelgeschut. Spoedig daarop vielen in enkele ouurien de eerste brp.nd- en brisantbommen. Niet temin begaf de bevolking zich vo'ko- men ordelijk naar de schuilkelders. Nog tijdens het luchtalarm, dat drie uur duurde, zag men op straat talloo- ze vrachtauto's met mannen van den luchtbeschermingsdienst, die zich naar de geteisterde wijken oegaven om puin op te ruimen, branden te blusschen en hulp te verleenen. Overal verzamelden zich ce puinruimers met hun ftboppen en bijlen en maakten zich gersei oir. aan het werk te gaan. Ondanks het luchtalarm werd het Ital'aansche weer machtbericht, dat reeds van den aanval melding maakte, per radio op den ge wonen tijd uitgezonden. De Paus en het Koningspaar bezoch ten dadelijk na den aanval de getrof fen stadsdeelen. BEKENDMAKING VERDUISTER- ëOED. Deze week van 22.155.15 nar. Maan op 23.44, onder 10.47 nar. 24 Juli: Laatste kwartier. Keuringen voor de Waffen S.S. hei Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Nleder lande deelt mede: .'Jederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 Jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen tn Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon In Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, d e tot de Germaansche S.S In Neerland willen toetreden Personen tusschen 18-35 Jaar, dlc aan- meldingsplichtlng zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een det keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 21.7.43, 9-12 CO uur: Assen. Conccrthuls n'd Vaart. 15-18.00 uur: Groningen. Con certhuls, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat 28.7.43. 9-14.00 uur: Amsterdam. Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht. N.V.-Huls. Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, PoL Durch- gangslager Leusderweg 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. - Verfris- sching na een marsch door de Russische modder SS PK-Fritsch-O-H-P m Oproepdata 26 30 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zfj moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 6e regiment veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. 2. De dienstplichtigen van het 9e tot en met het 12e regiment motorartillcric en zyn corlogsfcrmaties op 27 Juli 1943. Bataljon wegentroepeh op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. Compagnie intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps rijdende artillerie op 29 Juli 1943. Regiment kustartillerie op 29 Juli 1943. Artillerie meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3. De dienstplichtigen van het le regiment luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmachtlager," Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 2e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. De dienstplichtigen van de landstormkorpsen: Landstorm korps motordienst, landstormkorps luchtafweerdienst, landstorm korps luchtwachtdienst, landstormkorps spoorwegdienst, landstorm korps vaartuigendienst, op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 29 Juli 1943. Militaire luchtvaart op 30 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned, Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagscbe en Zondagsche kleeren, .wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, 'alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachl befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken; moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. had in talrijke luchtgevechten Roemeensche jagers schoten hierbij 17 Sovjet-vliegtuigen neer. OP EN OM ILIë. Op*Sicilië boden Duitsche en aan- sche troepen, deels in beweeg: ge vechtsmanoeuvres. den vijand ook ver der verbitterden tegenstand. In den kust- seclor ten zuiden van Catania werden door zware scheepsartillerie en sterke luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraak- aanvallen van Britsche formaties in fanterie en tanks afgeslagen. Duitsche en Italiaansche formaties vliegers bestreden overdag en des nachts de transportvloot van den vij and ln de Siciliaansche wateren met groot succes. SUCCESSEN TER ZEE. Bij den afweer van aanvallen op Duitsche convooien aan de Noorsche en Nederlandsche kust werd een vijande lijke duikboot in den grond geboord en door beveiligingsvaartuigen en Duitsche jagers werden vijf vliegtuigen neer geschoten. Nog vier vijandelijke vlieg tuigen, o.m. een groote vliegboot. wer den boven het Kanaal in den Atlanti- schen Oceaan vernietigd, Eén eigen jager ging verloren. In den afgeloopen nacht hebben slechts enkele vijandelijke storings- vliegtuigen boven het Duitsche gebied gevlogen. Duitsche duikbooten brachten in den strijd tegen de vijandelijke ravitaillee ring opnieuw tien schepen met een in houd van 62.000 brt. tot zinken. Het zomer-offensief der Sovjets begonnen, BERLIJN, 19 Juli (DNB) - De militaire correspondent van het DNB constateert heden in een beschouwing over den militairen toestand, dat het door de Duitsche legerleiding verwachte Sovjet- russische zomeroffensief thans op dreef gekomen is en cfat op het oogenblik de tot dusver grootste afweerslag ln het Oosten woedt. Hij vervolgt: Sinds onge veer 48 uur bevindt zich het geheele Oostelijke front van het Koeban-brugge hoofd tot den Wolchof en Leningrad toe in strijd. Het zomeroffensief van de Sovjets, uitgelokt door den Duitschen aanval in een der voornaamste op- marschgebieden van de bolsjewieken, is begonnen. Met een gebruik van oorlogs materiaal, zooals tot dusver aan beide zijden, ook tijdens de grootste veldsla gen van het Oostelijke front, nog nooit is waargenomen, wordt er een geweldige afweerslag aan den Mioes en aan den Midden-Donetz, alsmede ten noorden van Orel. Het vijandelijke offensief bij Koersk daarentegen schijnt als gevolg van de Duitsche voorzorgsactie In dit. gebied van begin Juli nu aan sterkte-te hebben verloren. De hoofdrichting van" den Sovjetaan- val ligt in het gebied ten N. van Bjel gorod tot ten Z. van Soechinitsji. On danks de grootste inspanning ls de vij and er hier slechts in geslaagd enkele kleine wiggen te drijven, die zonder be- teekenls zijn voor de krijgspositie. Ver schillende Sovjetgroepen konden worden omsingeld. Alle resultaten werden door de Duitsche troepen behaald bij uiterst geringe eigen verliezen, temeer daar de nieuwe Duitsche pantserwagens voor verschillende wapenen der Sovjets on gevoelig zijn. Interessant is ook, dat de Bolsjewie ken aan den Koeban hun aanval tijdelijk weer moesten staken. De oude toestand is hier volkomen hersteld. Blijkbaar heeft de actie in het Z. ten doel de Duitsche strijdkrachten te bin den en het vervoer van reserves naar den mlddenscctor zooveel mogelijk te belemmeren. Nogmaals: Rome! Het door dc Geallieerden bij herha ling geuite dreigement is thans bewaar heid: ook Rome is fiet doelwit v.rn ven luchtaanvel geworden. De gewiek'.e verdelgers hebben boven de Eeuwige Stad gecirkeld en over het aloude cen trum van Kuituur en Geloof hun bom menlast uitgeworpen. Zoover is het dus thans met de menschheid gekomen. En men dient zich wel met diepe en ontroerde be zorgdheid af te vragen wat nu nog heilig en veilig gebleven zal zijn voor de barbaarsche vernieling. Voor ons, Nederlanders, valt de ramp, die een gedeelte van Amsterdam Zaterdag beschoren geweest is, tot in het merg van ons lichaam te bejam meren en wij staan met een brok ln de keel en vol afschuw voor den oor log aan de baar der gevallener. Maar de gansche beschaafde we reld aanschouwt met afgrijzen het lot, dat Rome bedreigt en ten deele reeds getroffen heeft. Want Rome is niet slechts de hoofdstad van Italië; het is, als grootsch historisch en religieus brandpunt, het bezit van ons allen. Eenmaal pong een groot Nederlandsch dichter: „Rome, o dezen dag heb ik Uw schoon begrepen, Uw schoon, dat eeuwi? lokt, Waarheen de zwakste zieken nog hun sterven sleepen. Zonder een woord dat wrokt". Waarlijk, hóé ook het standpunt is. dat men in het huidige wereldconfii-. Inneemt, thans moet s'.echts één vraag het redelijk verstand en het oprecht gevoel beheerschen: wélke mentaliteit .etft <ten aanval op Rome goedgekeurd en *ot uitvoer doen brengen Vlammen lekken in Rome ten hemel. Maar -rij waimen du'retnist „De Rotterdammer" spreekt. Gelooft U aan sprookjes? Hieronder volgt de letterlijke inhoud van een waarschuwing, die de Engel- sche omroep in het Nederlandsch bij monde van „den Rotterdammer" op 15 dezer heeft uitgezonden. Commentaar lijkt hierop overbodig, daar de waar schuwing zoozeer voor zich zelf spreekt, dat nog slechts zij, die in kin derlijke naïveteit aan sprookjes geloo ven, haar mogelijk een oogenblik se rieus zullen hebben opgevat. Het moois luidt als volgt: „Nu vraag ik uw aandacht voor een ecpstige waarschuwing. Sinds maandenlang hebben de Duitsche maatregelen in Nederland het eenig groote doel: het verzet en de verzetsmogelijkheden te breken, Nederland te ontmannen en te ver zwakken op ieder gebied. Daartoe hebben onze vijanden tot de erger lijkste rechtsverkrachtingen hun toe vlucht genomen. Het schijnt echter, dat zijworden. Er zijn vele krachtige Nederlandsche mannen, waar zij niet de hand op hebben kunnen leggen. Zij zinnen dus op middelen, om dit alsnog te bereiken, op' welke wijze dan ook. De Moffen hebben een plan opgevat, dat. op dit oogenblik blijkbaar een gunstige on derneming is. De bedoeling zou zijn, dat de Duitschers landingen onder nemen op de Nederlandsche kust. Be halve dat zouden zij parachutisten neerlaten, maar gekleed in Britsche uniformen. En u heeft het al begre pen, het groote vindingrijke Duitsche brein is dan, dat de Nederlanders op straat zouden komen in de veronder stelling, dat de dag der onverwachte bevrijding aangebroken is. Waar schijnlijk denken de Duitschers bij zich zelf: er zijn Nederlanders bij, die zelfs wapens bij zich zullen dragen, en daarom zouden, gelijk de schijn dan, de neergekomen Duitsche para chutisten in Britsche uniformen raz zia's op groote schaal houden en fouil leeringen op straat plaats hebben. Zoo zouden de Nederlandsche patriotten dan meteen onschadelijk worden ge maakt. Luisteraars, men hoede zich voor iedere Duitsche provocatie van dezen en van anderen aard als de pest. Zegt het voort aan iedereen, dien ge volkomen vertrouwt. Laat u m geen enkele omstandigheid uit de tent iok- ken door verhalen van de komst der geallieerde bevrijders." Oproep van den Italiaanschen partijsecretaris. Partijsecretaris minister Scorza heeft gisteravond in een radiorede het ge heele Italiaansche volk tot den uiter sten tegenstand aangespoord. Scorza herinnerde in zijn rede aan de pogingen van den Duce, om op den grondslag van wederzijdsch begrip van de volken voor hun rechten en plich ten en op basis van een rechtvaardi ge verdeeling van de rijkdommen der wereld, den vrede te behouden en wees op de na de verovering van het Italiaansche imperium begonnen vre- deswerkzaamheden, die Italië de het toekomende plaats in de wereld moes ten verschaffen. Engeland echter, dat zich in zijn Middellandsche Zee-posi tie bedreigd en door zijn nederlaag in den sanctie-oorlog getroffen gevoeld heeft, heeft den oorlog voorbereid. „Voor allen, onverschillig of zij in het politieke leven werkzaam zijn, of zij ambten vervullen of waardigheden bekleeden of niet, geldt deze hoogste plicht, die vervuld moet worden met den trots van den soldaat: het vader land te dienen." Het aandeel van Italië. Het Italiaansche volk is trotsch op de nieuwe orde, die er met het fas«i»~ tische regiem is gekomen. Het is trotsch op de kracht, die het door het regiem is geschonken. Nadat Groot-Brittannië twee jaren lang de aanvallen van Italië moest af weren. is het land de laatste tien maanden met behulp van de Vereenig- de Staten en het Fransche koloniale rijk, gelukt het initiatief in de Middel landsche Zee in handen te krijgen. Ita lië moet zich thans verdedigen. Het voert dezen afweerstrijd om der wille van zijn katholieke geloof, dat bedreigd wordt door het bolsjewisme zoowel als- door het onder joodsche leiding staan de Angelsaksische sektenwezen. Hèt vecht voor zijn traditioneele instellin gen en voor zijn nieuwe instellingen, die het zaad voor morgen zijn. Terreinwinsten hebben slechts i datieve waarde. De partijsecretaris wees er vervolgens op, dat terreinwinsten slechts relatieve waarde hebben, en verklaarde, dat ook de vijand moeilijkheden kent. „Er bestaat thans voor het Italiaansche volk, zonder onderscheid van stand of partij, wanneer het overwinnen en in eer en waardigheid op vrijen bodem leven wil, slechts één ding: Tegenstand bie den," zoo verklaarde minister Scorza. „Het initiatief van den vijand zal ge broken worden. Wij moeten ons door dringen laten van de»- wil niet slechts passief vol te houden, doch ook in voort durende bereidheid tot terugslaan en ons geestelijk er op instellen den vijand te bestrijden volgens de wet „Oog om oog tand om tand". „Het geheele volk," aldus besloot Scorza zijn oproep, „staat thans nu gelocvig hart naast z(jn strijders, hei schaart zich fond het symbool van zijn geloof, rond monarchie, het hui- van Savoye en rond de vcldteeken van de fascistische revolutie. Than gaat het om de redding van het va derland. Nu of aooit." MEER HOLLANDSCHE KERK DIENSTEN IN BERLIJN. BERLIJN, 19 Juli. Daar thans ki Berlijn en naaste omgeving omstreeks 35.000 Nederlanders werkzaam zijn, heeft men zich genoodzaakt gezien het aan tal Nederlandsche kerkdiensten uit te breiden. Er worden Nederlandsche gods dienstoefeningen gehouden in Berlijr- Centrum, Spandau. Lichtenberg enR :- nickendorf. benevens in Potsdam er Köpenick. Het echtpaar F. Wielink—Paalman tc Olst. zal 21 Juli 60 jaar in den c ,i verbonden zijn. JONGENS SPEELDEN MET PROJECTIEL. Te Veghel heeft een drietal jongens de onvoorzichtigheid begaan met een gevonden projectiel te spelen. Het ge vaarlijke ding kwam tot ontploffing met het noodlottig gevolg, dat de 12- jarige Van der C. op slag werd gedood. De beide anderen werden ernstig ge wond. ONVOORZICHTIGHEID MET DEN DOOD BEKOCHT. Gistermiddag klom de 9-jarige W. R van Y. te Den Haag op een in de Naardenschestraat rijdende vrachtauto. Eenige oogenblikken later viel hij er weer af met het gevolg, dat mj ern stig gewond werd. De jonden werd naar het ziekenhuis aan den /.uidwal overgebracht, waar hij tan de i verwondingen is overleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1