NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige acties-aan Oostelijk front. Hoe Amsterdam hel leed lenigde. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 6G189. DONDERDAG 22 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 168 2 oaeina's. Deze Courant veraehtjnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prfr der gewone advertentie* In deze Editie 11 ot. per m.M. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor dc geheele oplage op aanvrage. Landing in Noorwegen mislukt. Uil hel Hoofdkwartier van den Filhrer. 21 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend- Aan den Mioes en den midden- loop van den Donetz probeerde dc vliand ook gisteren met. sterke in fanterie- en pantserstriidkrachten ons afweerfront tevergeefs te door breken. Hevige viiandeliike aan vallen en stormloopen wisselden met eieen tegenaanvallen ar. ue gevechten duren voort. Ook in het gebied van Orel werd vooral ten Oosten en Noorden van de stad de zware afweerslag voort gezet. In het Zuidelijke deel van dezen frontsector werden over een breed front ondernomen aanvallen van de Sovjets bloedig afgeslagen, nlaatseliike wiggen werden afge grendeld. Gisteren vernietiaden onze troepen 133 Soviet-Dantserwaeens. In dentnd van 5 tot 19 Juli werden in de felle aanvals- en afweereevechten aan het Oosteliike front 45.172 gevangenen gemaakt, terwiil 4.82.7 pantserwagens door formaties van het. leaer. van de Waffen-SS en door luchtdoelartille- rie van de luchtmacht kanotaescho- ten en verscheidene honderden an dere Soviet-Dantserwaeens door vlie gende formaties van de luchtmacht werden vernietigd. Bovendien wer den 2201 stukken geschut alsmede 1080 granaatwerpers buitgemaakt ol vernietigd In denzelfden tnd werden 2344 Sovietvliegtuisen omlaaa ee- schoten. Od de Zwarte zee bracht een Duit- sche duikboot een vrachtschip van 2000 brt. tot zinken en in de baai van Kroonstad werd door kustbatternen van de marine een sleep m brand geschoten. Verwacht kan worden, dat de sleep vernietigd is. Landingspoging in Noorwegen. Onder de bescherming van dichten mist ondernam de viiand in den nacht van 19 od 20 Juli met vrxi sterke strlidkrachtcn een landines- oogine aan de kust van Noordeluk Noorweeen bii Vardo. In het. ter stond losbarstende geconcentreerde vuur van alle ter verdediging van de kust oüeestelde eenheden van het leger, de marine en de lucnt- macht. stortte de landinesactie van den viiand volkomen ineen. De viiand moest zich onder verliezen in den dichten mist terugtrekken. In den Westelijken sector van het Siciliaansche front voerden Duitsch- ïtaliaansche gevechtsgroepen, onge hinderd door den viiand. de bevolen bewegingen volgens de plannen uit. In den Oosteliiken sector werden tal- riike aanvallen van Britsche troepen afgeslagen en werden nlaatseliike wiegen in onverwiiMen tegenaanval liit den weg geruimd In den stritd tegen de viiandeliike transoortvloot werden ook gisteren weer goede resultaten behaald. Bii den reeds eemelden aanval van een formatie zware Duitsche gevechts vliegtuigen oo Malta in den nacht. v. 19 on 20 Juü werden inrichtingen der haven La Valetta in brand gewor pen en werden bomtreffers geplaatst op 7 groote viiandeliike trangnort- scnènen. waarvan er minstens *z als vernietigd beschouwd kunnen wor den. Een Duitsche formatie motortorne- dohooten ondernam een nachtelijke actie tegen de door den viiand bezet- te»r laven van Svracuse en bracht in C verrassenden aanval 2 tomedo- ers en een schip van 3000 brt. tot zinken. Een ander groot schin werd door torpedotreffers zwaar bcscha- d<"d. Hoogtepunt in Sovjet-offensief nog niet bereikt. De correspondent van het A. N. P. te Berliin schrijft: De gigantische aanvallen met pant serwagens. welke de bolsiewisten eenige dagen geleden in de sectoren ten O. van Orel ten Z. van Soechi- nitisi begonnen zlin geliiktiidig met offensieve handelingen aan de Cen trale Donetz. bii Lissitsiansk en aan het Mioesfront. \Vorden nog steeds met onverminderde hevigheid voort gezet. men kan zelfs niet aan den indruk ontkomen dat hei hoogt enun? in het Bolsjewistische offensief nog nÏPt h°rr»il<f- Ys. De Bolsiewisten brengen nog steeds geweldige massa's materiaal in den slag. Ten koste van alles, aldus ver luidt het in militaire kringen te Ber liin. trachten zii od verschillende punten door te breken en wel ten O. van Orel en ten Z. van Soechinitsii. alwaar ook het zwaartepunt van den striid liet. Het materiaal, dat door de roode troepen gebruikt wordt, bestaat hoofdzakeliib uit producten der eigen industrie. De rol van het Britsche en Amerikaansche materiaal is van on dergeschikt belang. Volgens Duitsche schattingen hebben de Bolsiewisten ongeveer 50 oct. van het bii Orel in den slag gebrachte materiaal verlo ren. Bii Soechinitsii bedroegen de verliezen volgens dezelfde waarne mers. ongeveer 30 pet. Men verklaart te Berliin. dat deze verliezen oo den duur zelfs voor de Bolsiewisten cata- stroohaal moeten worden, daar men niet kan aannemen, dat zli. ondanks den hoogen stand van de productie cijfers. niet snel tot uitputting van de voorraden zouden kunnen leiden. Over den striid aan de Centrale Donetz wordt bekend gemaakt., dat. de Bolsiewisten er niet in geslaagd ziin oogden westeliiken oever van de rivier vasten voet te krligen. Deze gevechten, alsmede die bii Lissit siansk. worden in tot oordeele be voegde kringen te Berliin als zuivere oolu chti n gsoffensieven gekwalifi ceerd die niet vergeleken kunnen worden met het geweld van den striid tus- schen Orel en Bielgorord.' Volgens de laatste te Berlijn bin nengekomen berichten ziin de Duit sche troepen aan het Mioesfront thans tot den tegenaanval overgegaan Uit de tot nu toe nog spaarzame be richten. die uit dezen sector gekomen ziin. zou men kunnen oomaken. dat het hier een vrii grooten tegenaanval geldt, temeer daar de eerste berich ten reeds sDreken van een dieoe wig in de viiandeliike stellingen. De ontmoeting tusschen FOhrer en Duce. N^ar van officieele Italiaansche ziide wordt verklaard heeft het. korte communiaue over de ontmoeting tus schen den Duce en den Führer. waar in medegedeeld werd. dat uitsluitend militaire kwesties besproken werden, alle Droöagandamanoeuvres van den viiand te niet gedaan. Het geeft ten duidelijk antwoord op de Angelsak sische pogingen om voor zuiver poli tieke doeleinden te speculeeren met de aan den gang ziinde militaire ope raties. De standvastige houding van het Duitsche en het Italiaansche volk tegenover de terreuraanvallen van den viiand bewiist overigens dat deze poging vergeefs is. De Italiaansche bevolking en vooral de inwoners van Rome hebben evenals de bevolking van Duitschland getoond den wil tot tegenstand en striid te bezitten. Ttfdens de ontmoeting •-« Duce en Führer werd de militaire toe stand aan de oorloerstooneeleiï van de Middellandsche Zee e~ aan het Russische front, waar de viiandeHikc massa's hun invallen on het ver- dedieintrsfront van p"roDa ontke tenen. in al zHn biizonderhe*»n en ontwikkelingen besproken. De beide "eden hebben in hnn hoedanigheid van opperste bevel hebbers van de strijdkrachten der s-:'-«rendheden beraadslaagd over de maatregelen, die met het ooe oo de aan beide fronten gaande ziinde gevechten noodzakelük ziin. Deze beide fronten worden door de sDilmogendheden beschouwd als van elkander afhankeliik en voor het lot van alle Europeesche volken van vi taal belang. Od grond van een rea- lis' ch en objectief onderzoek fan den nestand werd tot zoodanige te gen; afregelen besloten Enna en Caltanisetta ontruimd. „In den centralen sector van het front op Sicilië hebben de Spil- troepen na hevige gevechten Cal tanisetta en Enna ontruimd en nieuwe stellingen betrokken. Van 10 tot 20 Juli werden 228 vijan delijke pantserwagens vernield en een honderdtal beschadigd, terwijl de vijand talrijke andere bij de landings operaties heeft verloren. Toestellen an ons vijfde regiment slagvliegers hebben een stoutmoedigen aanval op de haven van Augusta gedaan, waar bij -zij een groot koopvaardijschip en een transportschip ernstig troffen. Zware Duitsche bommenwerpers heb ben in den nacht van 20 Juli de ha- en van Malta aangevallen, zij trof fen havenwerken en zeven koopvaar dijschepen, waarvan er twee als ge zonken kurinen worden beschouwd. Duitsche torpedomotorbooten hebben de wateren van Sicilië twee tor pedojagers en een stoomschip van o.OCO ton tot zinken gebracht en een koopvaardijschip van middelbare grootte met tofpedo's getroffen, alle torpedomotorbooten keerden op haar basis terug. De gevechten op Sicilië, Od Sicilië is de poging van den viiand de vlakte van Catania aan de Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wlkkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. BIJ de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging Nier familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen' voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon ln Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen nelden, die tot de Germaansche S.S in "Ierland willen toetreden Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- rneldlngsplichting zijn voor den Arbeids- nzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis. Oude Gracht 245. 25.7.43. 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Dtirch- gangslager, Leusderweg. 28.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg. Bii onze Vrijwilliger». Strem In de houding 'iiAen. het morgenappèl westziide te overvleugelen en daarbii de in het gebied van Enna staande Duitsch-Italiaansche eenheden te om singelen. door de schitterende tacti sche manoeuvre van de soiltroepen mislukt. Dat Enna daarbii werd ont ruimd lag in het nlan van de bewe gingen om zich van den viiand los te maken en zal den viiand wel niet het door hem verwachte voordeel bren gen. Intusschen gaan de gevechten om Catania met onverminderde he vigheid voort. Duitsch-Italiaansche tegenaanvallen verhinderden ieder operatief succes van den viiand. Zii dwongen dezen opnieuw niet onaan zienlijke strijdkrachten aan te voe ren. Luchtmacht en marine zorgen ervoor, dat de aderlating van de Britsche marine- en kooovaardiiton- nage onafgebroken voortgaat. PAUSELUK PROTEST TE WASHINGTON EN LONDEN. In toonaangevende Vaticaansche kringen wordt, bevestigd, dat paus Pius XII onmiddellijk na het bom bardement v. Rome een officieel pro test heeft gericht tot de regeeringen te Washington en Londen. De bood schap werd langs diplomatieken weg aan de beide regeeringen overhan digd. Een officieele publicatie van bet protest van het Vaticaan wordt echter niet verwacht, daar men eerst de antwoorden van de beide regee ringen wil afwachten. Het principieel reeds genomen be sluit van den paus om in geval van een nieuw bombardement van Rome ziin zetel te verplaatsen naar de bin nenstad van Rome in een van de pa leizen. die volgens het verdrag van Lateranen exterritorialiteit genieten, bliift gehandhaafd. Een nieuw bom bardement van Rome zou na het plechtige protest, van den paus. zoo verklaart men in Vat'caansche krin gen. beschouwd worden als een on middellijk tegen den persoon van den paus gerichte daad. POLITIEKE MOORD IN ROTTERDAM. 10.000 galden belooning. 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. In de avonduren van 19 Juli 1943 tegen 23 uur werd in de Zes- tienhovenstraat in het noordelijk deel van Rotterdam de Nederland- sche staatsburger Anthonius van der Waals, geboren op 11 October 1912 in- Rotterdam. door verscheidene scho ten ernstig gewond. De gewonde Is tijdens bet vervoer naar het zieken huis aan ziin verwondingen bezwe ken. De daders wisten zonder herkend te ziin te ontkomen. Od den doode werd een persoonsbewijs gevonden, uitgeschreven ten name van Antoon de Wilde Het vermoeden bestaat, dat hei slachtoffer zich soms van den naam Antoon de Wilde bediend heeft. De bevolking wordt aangespoord om mede te werken aan het opspo ringswerk. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die leiden tot het vin den van de daders, wordt een be- looning van 10.000 gulden uitgeloofd. De leider van de Sichcrheits- nolizci en van de S.D. Rotter dam. w.g- WoLK, SS-Sturmbandführer. Na den Amerikaanschen luchtaanval. Bij de vooi .zette opruimütgs werkzaamheden ln Amsterdam-Noord zijn weder enkele lijken geborgen, waardoor het aantal dooden ala ge volg van den Amerikaanschen ter- renraanval op Amsterdam-Noord, is gestegen tot 133. De stoffelijke rosten zijn alle over gebracht naar een kerkgebouw in het centrum der stad, waar de identificatie plaats had. Woensdag en Donderd- a.s. worden de slachtoffer* ter a- besteld op verschillende begraafp sen in de hoofdstad, o.a. op de Noor- der-Begra af plaats. Zorgvlied, 9t. Bar- bara en Vredenhof. De meeste slachtoffers vielen ir een blok huizen, waarin een apo theek en een dokterswoning geves tigd waren. De geneesheer Hield juist spreekuur, enkele tientallen patiën ten bevonden zich ln de wachtka mer, toen het perceel een voltreffer kreeg. 29 Lijken werden onder het puin vandaan gehaald. In de aan grenzende apotheek zoeh^n tal van arbeiders, die er de voorkeur aan gaven hier te schuilen lnplaats van in den nabijzljnden schuilkelder, dek king. De meesten hunner vonden hier den dood, de anderen werden allen zwaar of licht gewond. In het politiebureau, dat een vol treffer kreeg, werden behalve twee agenten, ook twee arrestanten gedood. Bij het zien van de ruines moet men zich er nog over verwonderen dat het aantal slachtoffers niet veel grooter is. Zeer veel ia echter te danken aan de eminente hulpverleening. Enkele mi nuten na den aanval waren reeds hon derden mannen, vrouwen en meisje^ aan het werk. Terstond begonnen zij met het ruimen van puin en zij moch ten erin slagen, velen uit de inge storte perceelen in veiligheid te bren gen. Zelfs nog in de avonduren kon een geheel gezin levend onder de puin- hoopen vandaan worden gehaald. Het werk van de 500 vrijwillige le den van den luchtbeschermingsdienst heeft dan ook een buitengewoon goe den indruk gemaakt. De activiteit van den geneeskundi gen dienst viel mede zeer te roemen. Deze dienst vond onmiddellijk een voorbeeldi gen steun in de medewerking van den eersten hulpdienst van een particuliere maatschappij. Honderden menschen, die lichte verwondingen had den opgeloopen, werden hier geholpen. Meer dan duizend personen zetten zich nog denzelfden en den volgenden dag ln voor het verleenen van hulp. Be halve de vrijwilligers van den lucht beschermingsdienst, werkte de G.G. en G.D. met 200 doktoren, verplegers, ver pleegsters e.a. vele uren achtereen. De Technisch Noodhulp uit Amsterdam kreeg assistentie o.m. uit Zaandam. Edam en Monnikendam. De politie was met 150 man dag en nacht in touw. en 100 man uit de werkverruiming traden zeer actief op. Daarnevens werkten onderscheidene technische diensten met zeer veel personeel en waren 60 W.A.-mannen in actie. Alles en iedereen paraat. „In den nood leert men zijn vrien den kennen". Ook bij de rdmp, welke Amsterdam-Noord Zaterdag j.1. heeft getroffen. Is dit spreekwoord opnieuw bewaarheid, zooals de stedelijke direc teur van den» Nederlandschen Volks- dlenst, de heer L. Dekker, in een on derhoud voor de pers uiteenzette. Zoo kon bijv. reeds een uur na de 'ramp een vrijwillige koeriersdienst worden ingesteld, die met. de talrijke bood schappen de telefoon in het getrof fen stadsdeel functionneerde niet meer PLUNDERING VAN DISTRIBUTIEKANTOREN. Scherpe maatregel aangekondigd Officieel wordt medegedeeld: In een der distributiekantoren van het land zijn, zooals reeds ge meld, misdadige elementen binnen gedrongen, die bereikten, dat de ambtenaren ter plaatse de plunde ring van het kantoor toelietei* zonder tegenstand te bieden. Daar bij is een zeker aantal levensmid delenbonnen gestolen. Uit het onderzoek is gebleken, dat enkele ambtenaren 1» strijd uiel hun plicht zonder tegenstand te bieden de Indringers in hun mis dadige bezigheid niet hebben ge hinderd. Zij zijn daarop in hechtenis geno men en wachten thans op overbren ging naar het concentratiekamp te 's-Hertogenbosch. Tevens is bepaald, dat in dit ge val en voortaan in elk eventueel volgend geval van dezen aard het betreffende distributiekantoor voor de geroofde bonnen geen andere krijpt. De bevolking zal het, naar gelang van het aantal gestolen bonnen, zonder levensmiddelen bonnen moeten doen, In verband met dit voorval verne men wij nog van bevoegde zijde: De levensmiddelenpositie ln Neder land is aan de geheele bevolking be kend. De levensmiddelenbonnen, die worden uitgegeven, weerspiegelen in hun rantsoeneering den omvang van hetgeen met inspanning van alle krachten en in het belang van alle Nederlanders uit den Nederlandschen bodem gewonnen kan worden. Als dus onverantwoordelijke elemen ten zich vergrijpen aan levensmidde lenbonnen of in anderen vorm aan de maatregelen tot rantsoeneering der levensmiddelen, welke zoo noodzake lijk zijn in het belang der geheele bevolking, dan verhinderen zij daar door de ordelijke voedselvoorziening der bevolking, die dan uitsluitend de schade daarvan heeft. Bovendien is de bezettende mogend heid vastbesloten, ter beveiliging van de levensnoodzakelijkheden, in het ver volg een bijzonder nauwkeurig onder zoek in te stellen naar de houding der ambtenaren op de plaats van het straf bare feit. daar het de natuurlijke plicht van eiken ambtenaar weder om in het belang van het algemeen welzijn is, zich energiek en met succes te verzetten tegen iedere po ging tot sabotage. Waar ook maar dc verdenking bestaat, dat ambtenaren in strijd met hun plicht handelen, zul len zij zooals in het onderhavige ge val naar een concentratiekamp wor den overgebracht. werd belast. Zoodoende kon men dien ochtend beginnen met de uitrei king van de z.g. schadekaarten aan de gel ro ff enen. waarop deze de warme en broodmaaltijden konden krijgen De verstrekking van maaltijden. R^ls Zaterdagsmiddags was het centrale hulpbureau van den N.V.D. geheel Ingericht en had men in sa menwerking met den luchtbescher mingsdienst een volledig overzicht opgemaakt van de getroffen perceelen. zoodat, toen men 'a Zondags met de uitreiking der schadekaarten begon, reeds over de noodigste gegevens be schikte. Des Zaterdags waren de maaltijden zonder meer verstrekt aan ieder, die zich daarvoor kwam melden. Dat deze verstrekking van maaltijden niet eenvoudig was. blijkt wel uit de cijfers: niet alleen moesten alle dak- loozen afin eten worden geholpen, plus de ongeveer 3000 helpers van allerlei diensten, maar daarbij voegden zich nog duizenden die niet meer over gas konden beschikken. Daarbij kwam, dat de centrale keuken in Noord eveneens was verwoest, zoodat de aanvoer van bet eten uit het centrum moest ge schieden. Gelukkig kwam Zondagochtend een groote veldkeuken van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd in Oostzaan aan, die daar 10.000 por ties voor haar rekening nam. De overige 10.000 15.000 porties werden verzorgd door den Gemeentelijken Centralen Dienst voor de Levensmid delenvoorziening. Ook de samenwerking met de ove rige betrokken Rijks- en Gemeente diensten laat trouwens niets te wen- schen over. Andere organisaties, die hulp verleenen op sociaal terrein, zoo als de N.S.V.O. en de Jeugdstorm, heb ben zich vrijwillig ondergeschakeld bij den N.V.D., die dan ook op dit terrein de leiding heeft. Zeer dankbaar was de heer Dekker ook voor de vele spontane aanbiedin gen van winkeliers, groote firma's en fabrikanten, die allerlei goederen aan den N.V.D. hebben aangeboden. Collecte op komst. De Volksdienst is bezig met de orga nisatie van een groote collecte in dc hoofdstad, welke nog aan het einde van deze, of anders begin volgende week zal worden gehouden. Het spreekt natuurlijk vanzelf, dat. acties ten bate van den N.V.D. van harte welkom zijn. Zoo hebben zich reeds enkele groote bedrijven opgege ven. waarvan het personeel enkele we ken een uur loon zal afstaan aan den Volksdienst. ten bate van de getrof fenen, welk bedrag dan door de direc ties zal worden verdubbeld. HOE HOOG ZIJT GIJ VERZEKERD? Prijspeil en schadeuitkeering. 's-CRAVENHAGE. 20 Juli. Naar verluidt maakt, de secretaris generaal van het departement vopr bijzondere economische zaken xn overeenstemming met. den gemach tigde voor de priizen bekend: Bii verschillende verzekerden scniinl een misverstand te bestaan betref fende de toepasselijkheid van de priisvoorschriften. Hier en daar schijnt men zelfs te meenen. dat een verhooging van de verzekerde bedragen verboden is en dat in geval van scnade slechts ver goed mag worden de priis. dien het verzekerde goed had voor 10 Mei 40. Deze meening Ss onjuist. De priisvoor schriften schriiven niets voor ten aanzien van de verzekerde bedragen en de vergoedingen, die in geval van schade mocen worden uitgekeerd. Nog steeds geldt, dat voor de bere kening van de schadevergoeding be houdens afwijkende wets- of polis voorwaarden. moet worden uitgegaan van dë vervangingswaarde van het verzekerde ten tiide van het voor vallen der schade, d.i. den dan gel denden priis van gelijksoortige of naastverwante goederen, eventueel onder aftrek van nieuw voor oud. Deze vervangingswaarde. Welke uiteraard bepaald moet worden met inachtneming van de officieel vast gestelde prijzen en overige ornsnor- men. is voor sommige goederen in mindere, voor andere in meerdere rrfate gestegen. Verzekerden^ die de verzekerde be dragen voor denzelfden inboedel of 'goederen na 10 Mei 1940 oo dezelfde hoogte hebben laten doorloooen. znn thans veelal te laag verzekerd. Het gevoli? van deze onderverzeke ring is. dat zii irt geval van schade slechts een gedeelte van die schade vergoed krijgen. Het verdient daarom aanbeveling om het verzekerde bedrag zoodanig te verhoogen. dat het in overeenstem ming is met het tegenwoordige prijs peil en het daarbii eenigszins ruim te stellen. Is reeds altiid de zorg voor de juistheid van de verzekerde som een plicht van de verzekerden, door de huidige noodzakeliike beperking van werkzaamheden zullen de verzeker aars veelal niet in de gelegenheid ziin om een onderzoek naar onder verzekering bii hun verzekerden in te stellen en die verzekerden daar voor te waarschuwen. Het. is daarom des te meer geboden dat de verzekerden zelf daaraan hun aandacht wiiden Anderziids moet gewaarschuwd worden tegen de ver wachting dat -abnormaal hooge scha devergoedingen kunnen verkregen worden door abnormaal hooge ver zekerde bedragen of door te noeen de goederen tegen fantastische bedragen te laten taxeeren. Wat te hoog verzekerde bedragen '•"■treft ri'ene dat in ggva1 -•-*> «•"h--''- de verzekeraar toch niet meer be hoeft te vergoeden dan de werkelijk geleden schade. Te hoog verzekerde bedragen leiden slechts tot te hooge ••"mieberekening. Over verzekerinpen mei ?eta^pe'*d" waarde moge worden opgemerkt, dat taxaties voor gewone inboedels niet ziin aan te bevelen, daar de taxatie- ,J<n en ver7PU-f»j.,r,'*<- ondememingen in het algemeen toch niet met een bindende taxatie in den zin van art. 275 W.B. van K. willen verzekeren. VFUDUISTEH 60KD. Duf week van 22.155.15 aar Morgen: Maan op 0.34. ond. 13.22 u 24 Juli: Laatste kwartier. De stijgende lijn. Ongetwijfeld is de strijd ter zee meer nog dan die te land aan een bepaalde wisselvalligheid onderhevig \val zich zooals wij reeds eerder schreven gedurende de Juni-maand eenigermale ten gunste van de geallieerden heeft gedemonstreerd. Reeds bij die gelegen heid hebben wij er op gewezen, dat deze curve geen aanleiding kon zijn tot optimisme in het Anglo-Amerikaansche kamp, daar de bordjes ieder oogenblik weer zouden kunnen worden verhan gen. Dit oogenblik schijnt thans reeds aangebroken, want dc cijfers over de nog niet voleinde Juli-maand geven een dit ook weer voor de geallieer den bedenkelijke stijging te zien. De Engelseh-Amerikaansche landingsvloot voor Sicilië verloor reeds in de eer: 'e vijf dagen minstens 52 schepen met te zamen 300.000 bruto register ton. Dit is de eene zijde van de medaille, doch de anlere ziet er niet veel beter uit „Wij kunnen den oorlog verliezen, wanneer de vijand met zijn duikboot campagne tegen onze scheepvaart weer de overhand krijgt." Deze zin ontleende de „News Chronicle" aan een oproep, die door de Britsche admiraliteit aan de werfeigenaren en arbeiders in En geland en Ierland is gericht, waarbij kan worden aangeteekend, dat zich van 1 Januari tot 30 Juni niet minder dan 66 stakingen in de scheepsbouwindu*- trie hebben voorgedaan, wat tamelijk alarmeerend mag worden genoemd. Hoe men de medaille ook keert, een gunstige zijde voor de geallieerden ver toont zij geenszins' en het moet niet slechts aan het toeval worden geweten, dat juist op den dag van ae landing op Sicilië door de regeeringen in Lon den en Washington openbaar bekend gemaakt is, dat in hun landen in het vervolg de berichtgeving aangaande de scheepvaartpositie absoluut verboden is. Zelfs ministers en kamerleden in rie vijandelijke landen hebben een slot op den mond gekregen. Uitknippen en bewaren. De bon voor vervangings middelen. e-GRAVENHAGE: 21 Juli. - Daar nog niet voldoende bekend blijkt te ziin. hoeveel gram per bon men van de verschillende artikelen, welke verkrijgbaar zijn tegen inlevering van een bon voor vervangingsmidde len. kan koopen. volgt hieronder nog maals een volledige opgave. Per bon kan men verkrijgen: 50 gr. bouillontabletten. bouillonkorrels, bouillonpoeder. bouillonpasta. ex tracttabletten. extractkorrels. ex- tractpoeder. exractpasta. soeppasta, soeparoma, spiisaroma. spijs- en soeparoma, of 50 gram bouillonbloK- ies of extractblokjes, met dien ver stande, dat deze hoeveelheid in ma ximaal 12 blokjes verpakt mag ziin, of 100 gram soepblokjes. soeptablet- teft. soepkorrels, soeppoeder, met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal vier blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag ziin. of 100 gr. ge droogde soep of soep in drogen vorm. uitgezonderd vermicellisoep (deze is uitsluitend verkrijgbaar op den voor vermicelli aangewezen bon), of 100 gr. jusblokies. iustabletten, juskor- rels. juspoeder. met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal zeven blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag zijn. of 100 gr. juspas- ta. of 125 gr. plantenextract, of 200 gr. pikante saus of ketchup, of 100 gr. van die producten, welke ge bruikt kunnen worden ter vergroo ting van het olie-, vet- of botervo- lume. of ter vervanging van olie. vet. boter, botersaus of room. of 200 g'43m van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervanging van mavonnaise of 400 gr. 'van die pro ducten. welke gebruikt kunnen wor den ter vervanging van slasaus. Het. verdient aanbeveling boven staande lijst uit te knippen en te be waren. daar het wegens het groote aantal artikelen niet mogelijk is deze lijst telkenmale tegelijk met de bon- aanwijzingen .te publiceeren. TABAKSKAARTEN. Voor bet verkrijgen van nieuwe tabakskaartcn moeten de lichamen van de oude kaarten worden inge leverd, uiteraard zonder reserve- of genummerde bonnen. Zij, die hnn tabakskaarten niet meer bezitten, kunnen hun nieuwe tabakskaart ontvangen op een na der te bepalen uitreikdag. VERORDENING BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN VIJANDE LIJK VERMOGEN. De hoofdgroep banken heeft van de Deutsche Revisions- und Treuhand- A.G. te Arnhem een schriiven ont vangen. waarin wordt medegedeeld, dat er tegen een inschrijving oo de 3% "I» Nederlandsche staatsleening '43 oo grond van Vo. 26/40 en haar aan vullende verordeningen aeen bezwa ren bestaan. Indien voor rekening van deoots. welke aan deelneming aan een gedwongen leening onder worpen. zouden ziin. moet worden in geschreven. dan moeten effecten uit zoodanige deoots ter waarde van het benoodigde bedrag worden vervreemd. KAPITALE BOERDERIJ IN 1 DE WIERINGERMEER AFGEBAND. Zaterdagavond pl.m. 7 uur is de ka pitale boerderij, toebehoorende aan 't Staatslandbouwbedrijf „Wieringer- meer" te Slootdorp, tot den grond loe afgebrand. De brand is in de schuur, waar een massa hooi was opgeslagen, ontstaan. Verschillende werktuigen, machines en wagens werden door het vuur ver nield. Een dorschmachine van de fir ma Heynen te Middenmeer ging even eens in de vlammen op. De inboedel van den bedrijfsleider, den heer S. P. Dankert, kon gered worden. Het woonhuis brandde echter tot den grond toe af. Doordat de motorspuit van Wjerin- gerwerf, ter plaatse aangekomen, de fect bleek te zijn, duurde het vrij lang voordat water gegeven kon worden, waardoor de brandweren van Midden- meer en Slootdorp ter assistentie wer den opgeroepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1