NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vergeefsche bolsjewistische krachtsinspanning Voor eigen veiligheid. Tabak uit de Oekrajina. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 23 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang. No. 169. 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. BU oontraot binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. Duitsche stellingen niet doorbroken. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 22 Juli. Het opperbevel van de weermacht mankt bekend: De Sovjets hebben gisteren aan het geheele front van de Zee van Azof tot In den gevcchtssector Orel hun vergeefsche pogingen voortgezet om door de Duitsche stellingen heen te breken. Hun ten decle met ve'r- sche strijdkrachten ondernomen aan vallen, waarvan het zwaartepunt ge legen was bij Koelbysjewo, ïs- joem, ten noorden van Bjelgorod en aan de bocht van Orel, stortten otwel in het afweervuur en den bommenregen voor de eigen linies Ineen, ofwel werden in de hoofdge- vecbtslinie in een strijd op korte^ afstand tot staan gebracht. Plaatse lijke wiggen konden overal in on- Venvvijlden tegenaanval uit den weg worden geruimd. De Duitsche infanterie heeft zich in de jongste zware gevechten in alle omstandigheden heel bijzonder onder-; scheiden. Vooral verdient de Frankisch -Sudetenduitsche 46e divisie infante rie genoemd te worden. Gisteren wer den 163 sovjet-pantserwagens kapotge schoten. i Duitsche zeestrijdkrachten bescho ten in den nacht van 20 op 21 Juli belangrijke aanvoerhavens van de sov jets aan de oostkust van de Zee van Azof en stellingen aan het Mioes-front.. - Hierbij werd een vijandelijk bewa kingsvaartuig tot zinken gebracht, een ander in brand geschoten. In de wa teren van het Visschersschiereiland vernietigden snelle Duitsche gevechts vliegtuigen een motortorpedoboot der sovjets. Gevechten op Oost-Sicilic Op Sicilië ontstonden slechts in het oostelijke deel gevechtshandelingen. De aanval van een Engelsche ge vechtsgroep werd uiteengeslagen. De vijand verloor talrijke gevangenen en leed hooge bloedige vefliezen. 13 zwa re pantserwagens werden kapotgescho ten en eenige stukken geschut Uit gemaakt. Bij den aanval op scheeps- doelen in de haven van Augusta in den nacht van 20 op 21 Juli bracht de Duitsche luchtmacht een tankboot van 10.000 brt. tot zinken en bescha digde door bomtreffers viii andere schepen alsmede een pantser-landings boot. Een Duitsche duikboot drong in een kienen aanval de haven van Syracuse* binnen en vernetigde een troepentransportschip van 12.000 brt. DE GROOTE SLAG IN HET OOSTEN. A.N.P.'meldt uit Berlijn, dat het centrum van den grooteTr fnateriaalslag in het Oosten zich steeds meer in het gebied rondom Orel kristaliseert, waar de bolsjewisten alles riskeeren om door de Duitsche Unies heen te breken, irnonon van mnnrsrhnlk Ti«M De troepen van maarschalk Ti ko vallen op het oogenblik niet alleen uit het noorden en uit het oosten aan, doch sedert gisteren ook uit het zuiden, alwaar zij over een breed front tegen de Duitsche linies optrekken. De Duit sche troepen moesten op cenige punten eerst onder den geweldigen druk der aanvallende bolsjewisten wijken, doch in den loop van den dag. toen een groot deel van het vijandelijke matertaai ver nietigd was, konden de oorspronkelijke stellingen wordfen heroverd. Evenals in de andere sectoren leden de bolsjewisten ook hier weer zware bloedige verliezen. In verband met dezen gang van za ken wijst men in Duitsche militaire kringen nogmaals op het voortvarende en bedrlegelijke van de berichtgeving op militair gebied der bolsjewisten, die plaatsnamen noemen en terreinwinsten opgeven, welke een volkomen onjuiste voorstelling van den stand van zaken geven. Volgens Berlijn noemen de bols jewisten regelmatig plaatsen, welke zij zeggen veroverd te hebben die op zijn hoogst slechts enkele uren in hun bezit zijn geweest om daarna weer verloren te gaan. Dikwijls gebeurt het ook, dat zij plaatsnamen noemen, waar absoluut niet gevochten wordt. Deze berichten worden door de bolsje wisten gelanceerd, met het doel de VERDUISTER GOED. Deze weck van 23.15—5.15 nnr. Morgen: Maan op 0.57. ond. 14.34 u. 24 Juli: Laatste kwartier. Duitsche legerleiding op een verkeerd spoor te brengen. In werkelijkheid hebben de troepen van Timosjenko en Rokosojvski slechts een uiterst geringe terreinwinst behaald, welke een vergelijking met het geweld van den bolsjewistisehen stormloop niet kan doorstaan. De Duitsche troepen beheerschen de sitóatle aan het Oostelijk front volko men, zoo verklaart men te Berlijn. Kwaliteit tegenover kwantiteit. (Van onzen Berlijnschen correspondent) BERLIJN, 22 Juli. Nadat de Sovjets een zorgvuldig voor bereide poging om het Duitsche front ten zuiden van Orel te vernietigen en vandaar uit hun offensief in noorde lijke richting voort te zetten, op een mislukking is uitgeloopen, hebben zij het zwaartepunt van hun aanvallen naar het gebied ten noorden van Orel verlegd. Sedert 12 Juli wordt daar een strijd gevoerd, die van bevoegde Duit sche zijde wordt gekarakteriseerd als het grootst opgezette zomeroffensief 1943. Tegenover de kwantitatieve over macht aan menschen en materiaal en den fanatieken haat der bolsjewisten heeft de Duitsche soldaat ten zooveelste male zijn kwalitatieve superioriteit be wezen. De eenvoudige Duitsche front soldaat, die dwars door stof en modder het geweld van ijzer, stof en vuur moet doorstaan, beseft nauwelijks de practi- sche beteékenis, die van militaire zijde aan zijn initiatief wordt toegekend. Een commandeerend generaal maakte de op merking, dat hij herhaaldelijk op beslis sende oogenblikken met zijn horloge in de hand op militaire versterking had staan wachten. Zijn eenige hoop was dan de hulp van een ondernemenden frontsol. daat en hij werd nimmer teleurgesteld. Tusschen rijpende korenvelden is thans een „materiaalstrijd" in vollen gang, waarvan de beslissende fase nog niet is bereikt. Niettemin wordt er de nadruk op gelegd, dat ook ditmaal weer de Duitsche frontsoldaat tegenover een vijandelijke overmacht aan menschen en materiaal zijn superioriteit heeft bewe zen. De zwaarte van de gevechten wordt door de hooge en bloedige verliezen van de Soyjet-Russen onderstreept. Toege geven wordt, dat ook de Duitsche ver liezen in nauw verband staan met den enormen omvang van het gevechtster rein, maar zij worden aanvaard als een tribuut aan thet lot, dat Duitschland en zijn bondgenooien met voorbeeldigen moed torsen. Voorwaarts, christelijke soldaten! De luchtaanval op Rome. In een aanvulling op het Italiaan- sche weermacktbericht wordt gemeld, dat volgens latere berichten bij den luchtaanval op Rome van 19 Juli 717» personen om het leven zijn gekomen en 1599 gewond. PROTESTBRIEF VAN DEN PAUS. Van officieele Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat de protestbrief van den Paus tegen den Engelsch-Ame- rikaanschen bomaanval op Rome van nacht in alle talen en naar alle lan den in volleaigen tekst door het radio station van het Vaticaan is uitge zonden. Omtrent het door den Paus geuite' voornemen, om in geval van een nieu wen aanval op Rome zijn zetel naar het centrum van de stad te verplaat sen meldt de Stampa, volgens een be richt van het roomsch katholieke bu reau „La Correspondenza," dat de Paus het voornemen te kennen heeft gegeven, Vaticaanstad te verlaten, zon der het einde der bombardementen af te wachten, zoodra er een nieuw bom bardement op Rome zou plaats hebben. AMERIKA VERBIEDT RADIO UITZENDINGEN VAN UITGEWEKEN REGEERINGgN. Naar S.P.T. uit Washington meldt, heeft de regeering der Ver. Staten met onmiddellijken ingang alle uitzendingen van Europeesche uitgeweken regeerin gen uit de Ver. Staten verboden. Het verbod wordt officieel aldus gemoti veerd: „Het is niet uitgesloten, dat som mige dezer uitzendingen een politieke strekking zouden kunnen vei/toonen, welke ^niet in overeenstemming' is met de politieke richtlijnen of belangen der Vpr. Staten". Keuringen voor de WaHen S.S- het Legioen en de Landwacht. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geesielijk goed ont wlkkeld zijn en zich geheel kunnen geveD aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz De aandacht wordt er op gevestigd, d«t voer de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst tc doen bij de Landwacht Nederland of bij het VVachtbataljon In Amersfoort Tijdens de-- keuringen kunnen zicp ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 Jaar. die aan- meldingspllchting zijn voor den Arbelds- nzet kunnen ztch eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 247.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huls. Oude Gracht 245 25.7.43, C-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durcb- gangslager Leusderweg 26.7 43. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg Niet Voor het venster. Beter verduisteren. Riikscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquert CNF-J. Zeiilem«ker-Pax m Gisteren. 22 Juli. herdaeht de Riikscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, rijn 51en verjaardag, in verband waarmede wij hierboven een recente opname weergeven van zfln beeltenis. AARDBEIENSOORT EEN TELEURSTELLING. Thans de framboos-aardbei. Zooals dat in den loop der jaren ai met zoovele nieuwe soorten aardbeien het geval is geweest, blijkt ook de allernieuwste varië teit, de framboos-aardbei „Mlzzy Chindler," geenszins aan dc ver wachtingen te beantwoorden. Onze tuinbouwrnedewerker schrijft pns: Wij zouden nog niet direct durven en willen Beweren, dat de framboos-aard- bei een mislukking is, doch een groote teleurstelling is zij wel. Vast staat nu al, dat deze soort geen „blijvertje" zal zijn De teleurstelling is te grooter, omdat de resultaten op den proeftuin de allerbeste resultaten deden ver wachten. De smaak was heerlijk, er was geen suiker bij noodig, de vrucht was flink en overvloedig, terwijl het plukken niet veel inspanning vergde. Vele tuinders gingen er dan ook toe over een grootere of kleinere opper vlakte met deze aardbei te beplanten, 'in dg veronderstelling dat zij het nu „gevonden hadden". Enkele jaren practijk hebben even wel anders geleerd. Wel bloeien de planten weelderig, ddqh een groot deel komt niet tot w^dom of brengt slechts zeer kleine vruchten voort. Twee, hoogstens driemaal kan er worden geplukt, doch wordt het drie maal, dan heeft de laatste pluk heel weinig meer te beteekenen. Ook het model is dan verre van mooi. 'Een der meest vooraanstaande aardbeienkwee kers heeft het eerst geprobeerd met volle bedden en toen „op reep," doch in beide gevallen bleven de uitkom sten beneden een redelijk peil. Thans wil deze kweeker het nog eens „op pol" probeeren en hiervan zal dan af hangen of hij al dan niet met de teelt blijft doorgaan. Al bij ai kan worden vastgesteld, dat de „Mizzy Chindler" weinig pers pectief biedt voor de toekomst en dus ulteindel/jk wel het lot zal deelen van zoovele aardbeiensoorten, n.1. te wor den bijgezet in het museum onzer herinneringen. Duizenden slaan nog regelmatig de herhaaldelijk gegeven waarschuwin gen om bij luchtalarm niet voor dc ramen te gaan staan, in den wind. De mensch is een eigenaardig wézen. Hij neemt gaarne a prlori aan, dat de raad, hem door overheidsinstan ties gegeven, niet in zijn belang, maar in dat van die overheid gegeven wordt crdSaarom gaat hij er bet liefst dwars tegen in. Velen hebben daardoor tot hun blijvend leed de juistheid van Vonders woord „Een oogenblik van onbedachtzaamheid Kan maken, dat men jaren schreit.'' ondervonden. Bii een luchtgevecht toch loopt men, staande voor een raam, grooter kans door een verdwaalden kogel of een scherf getroffen te worden. Groot is ook in ons land al het aantal perso nen. dat door glasscherven oogverwon dingen opliep. Ieder heeft het in de hand, zich daarvoor te behoeden, door bij luchtalarm niet voor een open raam te gaan staan. Het moge waar zijn, dat men het lot om door een voltreffer te worden ver nietigd. niet kan ontloopen, het is wen zeer waar, dat men zich voor snijver- wondingen door glasscherven bij lucht alarm kan hoeden, door niet voor de ramen te gaan staan. Vooral mannen begeven zich bij Luchtalarm gaarne liefst naar een ge opend raam. als kinderen getrokken door de lichtstrepen van de schijnwer pers en de lichtkogels uit het afweer geschut. „Tegenover de groote ruimte is het plekje, waar wij ons bevinden zoo klein, dat de kans getroffen te worden, nog minder is dan ééGop dui zend," zoo redeneeren zij vaak. Hier in hebben zij geen ongelijk, maar de kans, getroffen te worden, is er en door zich voor het open raam te be geven vergroot men die kans. Tegen over vrouw en kind. maar ook tegen over zichzelf en de gemeenschap heeft men daarom den plicht, bij luchtalarm de veiligheidsvoorschriften. die op grond van opgedane ervaringen Nwor- wen gegeven, op te volgen. Daarom bij luchtalarm niet voor het venster. De verduistëringsvoorschriftcn, Herhaaldelijk wordt er van overheids wege op aangedrongen, de verduiste ringsvoorschriften op te volgen. Uit vrees voor straf volgde men die aan vankelijk getrouw op. Toen het toezicht wat verflauwde nam men het al spoedig met de voor schriften zoo nauw nier meer. Het ge volg was. dat velen zich wegens na latigheid door den recAter beboet za gen. De verduisteringsvoorschriften worden echter niet alleen voor uw eigen, maar ook voor de veiligheid van anderen gegeven. Het. moge waar zijn wat een bekend vliegenier schreef, da' het sprookjes zijn, dat de ooievaar de kindertjes brengt en een vliegenier geen verduisterde stad kan vinden, het is evenzeer een waarheid, dat een ver lichte stad in ieder geval gemakkelij ker gevonden kan worden. Reeds in den vorigen oorlog werd vastgesteld Bij onze Vrijwilligers. Voorzien van „muggenmaskers" trekken de lonaens voorzichtig door het moeras den vijand tegemoet a SS PK-Fr1t«h-0-H-P INDISCHE VROUW VERMOORD. 's-GRAVENHAGE, 22 Juli. Gis termiddag is er tusschen twee en vier uur in het perceel Hazelaarstraat te 's-Gravenhage, waar eenige Indische personen wonen, een moordaanslag ge pleegd op een aldaar wonende 51-jarige Indische vrouw. Deze vrouw, C. ge naamd, was gedurende dezen tijd alleen thuis. Toen om vier uur eenige andere bewoners thuis kwamen, vond men haar in de kamer op den grond in een plas bloed met een groote hoofdwonde. De politie en de geneeskundige dienst wer den terstond gewaarschuwd. Het bleek dat de schedel was ingeslagen. Het slachtoffer is kort daarop overleden. Bij nader onderzoek bleek, dat vier gouden armbanden, een gouden halsketting en een bedrag aan geld werden vermist. De justitieele dienst C. stelt een on derzoek in. - dat vliegeniers door het licht van een geopende deur, waaruit bezoekers wer den uitgelaten, onheil konden verrich ten. Wie niet goed verduistert, ver hoogt niet alleen het gevaar voor zich zelf, maar ook dat voor anderen. Aan gezien hij, die in de gemeenschap leeft, verplicht is, rekening te houden met de belangen van anderen, gaat het niet aan des avonds met de verlichting voor- oorlogsch te doen. De algemeene veilig heid vordert, dat men niet overal licht door kieren en gordijnen laat. schijnen Nu de dagen weer gaan korten en straks velen, alyorens zij zich ter ruste, begeven, van het kunstlicht gebruik gaan maken, zullen zij verstandig doen. het oude verduisteringsmateriaal aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Nederlandsche krijgsgevangenen op Java. ■s-GRAVENHAGE, 23 Juli, Het infor matie-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhape, oalving uit Japan opga ven van Nederlandsche krijgsgevangenen. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden: arnold altingsiberg 19094 fwe altlngsibcrg 11998 johan altingsiberg 97292 ika altingsiberg 49810 eg altman 110603 pe altman 97095 er amade 55722 duh amade 7595 ra amade 31303 wd ambrosius 172404 Ja ament J60220 whfh vanamerom 162499 ec vanamersfoorth 210411 wc vanamers- foorth 15021 of ammeralan 97397 gd van- amstel 63307 jg vanamstel 88105 wh amweg 71204 jl andcla 80202 je anderson 58206 pierce anderson 23012 pa andes 97675 tl andes 16502 ec andoetoe 81105 daniel an- dre 54917 afl andreas: 97623 eddv andreas 97279 fh andreas 206798 Jr andreas 122323 karei ancUpas 47396 lc andreas 85605 cor- nelis andnesse 26223 cja andviessen 90897 ljh Andrlessen 18114 ar andringa 59514 richard andringa A794 herman angenent 110396 hm angenent 126195 wj angenent 34023 hartog anholt 79220 Willem anker 13104 Iha annen 49020 frans anschutz 56923 gta ar.schutz 23112 tplp anschutz 6509 mih anspach 205104 johny anton 52823 in anten 97173 wca antes 29714 Jl anteunisse 56122 ama antoni 96764 wa antoni 85705 afv an toni 103622 jh antoni 30206 hendrik antho- nijs 85104 joseph anthonijs 13407 anton antheniisz 193623 ae antheniisz 118311 cw anthenljsz 34802 el antheniisz 73323 fo an- thenijsz 97595 george anthenljsz 35197 hen- «ntlienijsz 145519 taco antheniisz *1923 me baal 176233 re baams 97459 jr baank 138096 wal baank 181803 alberd denbaals 119633 cjp denbaals 97138 willem denbaals '78402 maurits baaten 6706 ce baay 109322 eh baay 137218 elfbhf babock 47100 hc bacbet 80313 jwr bachet -7410 edmund bachmann 128814 cf hac kers 131516 hj backers 16921 lw baek- haus 1468 ea badart 109422 fg baden 44018 chrisdiaan badenbroek 4210 ma baden- broek 79707 piet badenbroek 2918 simson badenbroek 71214 jam baidenmann 146614 hlm vanbaer 180613 willy baesiou 36508 ell baeten 96561 cgj bagman 179309 Wilhelmus hagman 97133 yojiannes bagram 50620 ajo baidenmann 121823 gw baints 195614 la bake 36213 bertus vanbakel 97658 re baker 86423 em bakker 218513 eltfe bakker 193899 er bakker 56318 frans bakker 166211 (re delik bakker 198202 hendrik bakker 200607 hanri bakker fiOOJi hha bakker 56422 lga ';akker 54397 ngg bakker 59600 tma bak ker 170123 viekor bakker 120113 fj debak- ker 69596 fcc bakkers 123823 willem bakx 111512 le bal 134214 fg balfourva'nburleigh 514 d hc balfourvanburlelgh 115007 hc bal- fourvanburleigh 48410 henrieus baljet 125912 hw balkstra 12810 d gjfa ball 48510 nf bf.liii.-gtijn 52223 il balsem 152504 af balzar 30223 otto hamberg 48610 abraham bamberger 151997 hr banfer 46098 ferdi- nand bangert 17210 wf bangert 138014 wfb bangert 153596 hpw bank 12123 fje banning 17821 ak vonbannisseht 93411 ih vonbannis- seth 17721 mav vonbannisseht 9712 vm von bannisseht 50605 jk" banse 07845 wa baptist 25913 gh barbier' 06670 kif barbier 105095 chrls harend 97687 gf barend 8606 herman barend 17510 Jaeob barendrecht 159710 iw barends 36195 af barends 46695 ar ba- '•endse 56522 1t barendse 91223 la barendsp 96031 jan barentz 65115 phl barentz 160406 andon bargon 56618 petrus bargon 82711 ga barkeij 406 1b barkeij 95405 Ij barkelj 137323 ab barkey 188808 benjamin barkemijer '0009 lp barkemeyer "7921 fp barkmijer J8810 eeb barkmeyer 56H2 aa barnaart 25915 dc barnaart 914 d fw vonbarnau- sljthoff 92623 chj barneveldblnkhuljsen 242505 freddy vanbarneveld 34207 henrl vanbarneveld 160722 wllly barneveld-blnk- huvsen wvg banel 82375. Familieleden enz. gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen, zooals rang, onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst bekende standnlaats In Indië enz. tot bovengenoemd Informatiebureau te wenden. Nederland krijgt een aanzienlijk deel. -GRAVENHAGE, 22 Juli. De perdlenst van de N.O.C. deelt mede: Uit de jongste statistische gegevens, die ons uit Berlijn bereikten, kan het stellig verrassende feit worden vastge steld, dat over het jaar 1943 reeds meer dan 50 pet. van het geheele momen- teele verbruik van ruwe tabak in Ne derland gedekt wordt door leveranties uit de Oekrajina. De totale hoeveelheid van de over 1943 aan ons' land te leveren ruwe tabak uit de Oekrajina zal zelfs bijna het tienvoudige van de over het vorige jaar geleverde hoeveelheid bedragen. Daaruit blijkt wel, dat de tabaks leveranties uit het Oosten voor ons land het allerbelangrijkste zijn gewor den. Immers, de mogelijkheden tot im port uit de tabakslanden van den Bal kan zijn door de daar plaats gehad heb bende prpductieverschulvingen, ten gunste van den graanverbouw zeei klein geworden, terwijl de eigen ta baksteelt, slechts van zeer geringe be teekenis is.~~ Meer dan een derde van de totale leveranties uit de Oekrajina bestaat uit virginiatabak van voortreffelijke kwalteit. die thans in het Oosten voor het eerst, met succes is verbouwd. Dit is te opmerkelijker, daar de Sovjets vrijwel uitsluitend de voor Europee sche begripyen minderwaardige ma- chorka-tabak hebben verbouwd. De ir_ het Oosten verblijvende tabaksdeskun digen, onder wie zich ook reeds Ne derlanders bevinden, hebben echter o»k reedc veel resultaat bereikt bij het verbeteren van de kwaliteit lezer ma- chorka-tabakken. Door machinale fer mentatie en zorgvuldige selectie poogt men voorts deze tabak meer aan te pas sen aan den Europeeschen smaak. Vrouw vermoordde haar man. Voor de Haarlemsche rechtbank stond gister de 34-jarige vrouw G. F. van Rijn uit Zwanenburg, gemeente Haarlemmer meer, terecht, verdacht van moord op haar man, den grondwerker D. de Haan. De vrouw was door een huwelijksad vertentie met De Haan in kennis ge komen cn op 14 Maart j.1. met hem ge trouwd. Ruim drie weken later kocht zij bij een drogisterij een ons arsenicum, zoogenaamd om ratten te verdelgen. Zij deed een hoeveelheid hiervan in het eten van haar man, die daarna slechts over buikpijn klaagde. Den volgenden dag mengde de vrouw een grootere do sis van het vergif door de pap. Na het nuttigen hiervan werd de man ernstig ziek en op doktersadvies naar een zie kenhuis te Haarlem overgebracht, waar men herti, op vermoeden van een maag perforatie, opereerde. Kort daarna over leed hij. De sectie wees uit, dat de man met arsenicum was vergiftigd. De politie, die hierop in de zaak werd gemengd, vond in de wdhing in Zwanen burg een fleschje met het gevaarlijke vergif, dat op zolder verborgen was. Bij haar verhoor bekende de vrouw dat zij dit had gebruikt om haar man van het leven te berooven, aangezien het huwe lijk voor haar een desillusie was gewor den. Een psychiater verklaarde, dat de vrouw een debiele hysterica is, die zich volkomen bewust is van het feitelijke van haar daad, maar den omvang daar van niet beseft. De officier van justitie nam in zijn re quisitoir aan, dat de vrouw met voor bedachten rade te werk is gegaan, zoo dat hier sprake is van moord. Hij had levenslang willen eischen, doch, omdat de vrouw verminderd toerekeningsvat baar is, vroeg hij twaalf jaar gevange nisstraf met daarna terbeschikkingstel ling van de regeering. De rechtbank zal op 5 Augustus uit spraak doen. Vele inwoners van Beek en Elsloo (L.) werden circa 25 Jaren belaagd met lasterlijke en gemeene anonieme ge schriften. Na gedane huiszoeking is in verband hiermede procesverbaal opge- Dooden klagen aan. Een der schaduwzijden van den oor log is, dat hij de menschen in vele opzichten ongevoelig maakt voor het leed van anderen. De gebeurtenissen volgen elkaar op met een tempo. dat. geen tijd laat om den ernst daarvan voldoende te laten bezinken en naar mate de afstand, welke ons er van scheidt, grooter is. spreken zij ook minder tot. de verbeelding en lafen zij slechts een oppcrvlakkigen indruk na. Zoo kon het ook zijn, dat de ontstel lende ontdekking, welke is gedaan met het vinden van de massagraven te Ka- tyn en thans weer te Winnitza niet. dien storm van verontwaardiging en afkeer heeft gewekt als hiervan In- normalen tijd wel het gevolg zou zijn geweest. Uiteraard is men aan de offi cieele documentaties hieromtrent en aan de schildering, welke oorlogsver slaggevers er van gaven, niet onbe roerd voorbij gegaan, doch of men zich dc gruwelijkheid van wat hier plaats vond wel In vollen omvang heeft gerealiseerd, is een vraag, die wij niet dadelijk bevitetigend zouden durven beantwoorden. Daarom kan het goed zijn, hier eens de aandacht te vestigen op het alles zins sober relaas, door een vooraan staand landgenoot, dr F.. H. ter Poor ten. prospector aan het pathologisch- anatomisch instituut van de Universi teit te Amsterdam, een van de Euro peesche geleerden die deel uitmaakte van dc internationale commissie, we'- ke de massagraven te Winnitza aan onderzoek heeft onderworpen, van zijn bevindingen gedaan. De vertegen woordigers van elf verschillende lan den waren door Duitschland tot dit onderzoek uitgenoodigd. „Wij zijn ongeveer twee dagen in Winnitza geweest, aldus dr. Ter Poor ten, en het bleek ons, dat het onder zoek. dat onder leiding stond van prof. dr. Schrader, reeds sedert Mei aan den gang was. Wij hebben kunnen vaststellen, dat de lijken uit deze graven bijna alle die van mannen waren en voornamelijk van mannen rijperen leeftijd. De lijken waren het mëerendeel niet meer zoo goed geconserveerd en men moest bij het bepalen van den leeftijd in hoofd zaak afgaan op den toestand van het gebit. Zij waren gekleed in een cos- tuum. dat overeenkomt met dat wat de boerenarbeiders en de fabrieksar beiders in die omgeving dragen en het waren dus bijna allen menschen uit den lageren stand. Naar de kleeding te oordeelen behoorden zij verder al len lot. de Oekainsche bevolking. De lij ken hadden ae handen op den rug ge bonden en bij het onderzoek bleek verder,, dat zij een schotwond ver toonden in den nek. Ruim de helft had echter twee. sommige zelfs drie tot vier schotwonden in den nek, toege bracht met een looden kogel van 6 mm keliber. Het was blijkbaar een zeer zwak wapen, want in de meeste gevallen werd het projectiel nog te ruggevonden in het hoofd. Kenmerkend was, dat de plaats in den nek tamelijk laag was gelegen en dat de kogel in de meeste gevallen de hersenen— niet had geraakt. Hieraan is het misschien te wijten, zoo zeide dr. Ter Poorten, dat meer dan' de helft van de lijken twee of meer schotwonden vertoonde. Bij het onderzoek hebben wij verder kunnen vaststellen, dat verschillende lijken een verbrijzelden schedel of een verbrijzelde onderkaak hadden. Men mag aannemen, dat. deze geweldple ging nog tijdens het leven is ge schied. De klei. waarin deze mensehen begraven waren, is tamelijk vast. Tn één geval hebben wij echter in den slokdarm deze klei aangetroffen en dit wijst erop. dat deze persoon nog bij leven klei naar binnen heeft ge kregen. Er zijn drie vrouwenlijken op gegraven. maar prof. Schrader ver telde. dat er nog verscheidene andere lagen. De vrouwenlijken, die tijdens onze aanwezigheid werden opgegraven, zoo besloot dr. Ter Poorten zijn uiteenzet ting, hadden de handen ongebonden, doch waren geheel ontkleed. Verder hadden deze lijken echter dezelfde ver wondingen." Aan wat hier is gezegd, valt wei nig meer toe te voegen: de feiten spre ken een al te duidelijke taal. Moge deze aanklacht der dooden op joodanige wijze worden verstaan, dat men zich met zijn volle persoonlijk heid inzet om een verdere bolsjewisee- ring van Europa met al den aankleve van dien te helpen voorkomen. STADSJEUGD ALS OOGSTHULP. Talrijke boeren, tuinders en land arbeiders konden door bemiddeling van de Afdeeline „Landjeugd" van den Nederlandschen Landstand reeds aan een of meer vrijwillige hulpen bii den oogst of ter assistentie in de huishouding geholpen worden voor de drukste weken van het seizoen, welke en dat is een gelukkige om standigheid ten deele met de groo te vacanties samenvallen. De belang stelling van de ziide der ieuad tus schen 15 en 18 jaar is voor dezen vriiwilligen arbeidsinzet groot, zoo dat nog aan heel wat plattelanders hulp verschaft/ kan worden. Vorige jaren is er met deze hulp nog al ..ge liefhebberd." waardoor verschillende jongelui het werk op het land als een pretie beschouwden en zich be paalden tot het uithalen van katte- kwaad en goed eten. Met de uitzen ding via de „Landjeugd" zal dit, niet het geval zijn. Alleen jongens en meisjes, die de handen uit de mouwen willen steken, worden toegelaten. ZiJ eten daarvoor mede wat de pot schaft en krijgen 'n zakgeld van f 1 a f 2 per week. Zij hebben zich te gedragen naar de regels van het huis en kun nen bii luiheid of brutaliteit per eer ste gelegenheid naar huis gestuurd worden. Uitsluitend gezonde jongens en meisjes worden uitgezonden. Ge durende het verbiif op de boerderijen zijn ze tegen ongevallen verzekerd. Boeren, tuinders qf landarbeiders, die een of meer hulpen wenschen. kunnen zich rechtstreeks wenden tot de Afdeeling „Landjeugd" van den Nederlandschen Landstand. Korte- naerkade 10. tel. 11.64,08. Den Haag onder vermelding van het aantal, jongens of meisjes, eventueel kerke lijke gezindheid, voor wanneer en' hoelang. Ook kunnen aanvragen ingediend worden bii de Provinciale Kantoren van den Landstand. Te Wassenaar is onverwachts op GO-jarigen leeftijd overleden prof. J. C. M. Warnsinck, kapitein ter zee b. d. en bijzonder hoogleeraar aan de Rijks universiteit te Utrecht, 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1