NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR HetDuitsche leger hechten ongeschokt r Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201, Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 24 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Ja*rcane. No. 170. 4 na kina's Deze Courant verschijnt dagelijks Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. BU contract binnen een Jaar tc gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gchcele oplage op aanvrage. Hef bolsjewistisch offensief. Ontzaglijke verliezen voor den vijand. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Juli. Het opper bevel der weermacht maakt bekend: De vijand heeft rijn groote aanval len op het Oostelijk front tot verdere seotoren uitgebreid. Desondanks ble ven ook gisteren al zijn pogingen om zonder rekening te houden met ver lezen een doorbraak te bereiken ver geefs. In strijd met alle vijande lijke propaganda staan de legers van het Duitsohe léger in het Oosten hecht en ongeschokt. In nauwste sa menwerking met het Inchtwapen brengen zij den vijand ontzaglijke, bloedige verliezen toe. Zoo verloren ■de Sovjets gisteren 566 tanks en 103 vliegtuigen. Andere tanks werden door het luchtwapen vernield. Aan het Koeban-bruggehoofd en ten 2uiden van het Ladogameer begon de vijand de door de Duitsche leiding ver wachte aanvallen na sterke artillerie voorbereiding met steun van tanks en slagvliegers. Zij mislukten volkomen. Aan het front van de Zee van Azof lot Bjelgorod zetten de bolsjewisten de bestorming van de Duitsche stellingen ook gisteren vergeefs voort. Een ten noordwesten van de Koeibisjewo door gebroken tankgroep werd met kapot- sehieten van 50 tanks met .uitzondering van geringe restanten vernietigd. In het geheele gebied van Orel wier pen de bolsjewisten sterke, voor een deel versche infanterie- en pantser- strijdkrachten in den strijd. Ook deze werden in wisselvallige gevechten on der zware verliezen teruggeslagen Bij den afweer van een bolsjewisti sche formatie bommenwerpers, die een Duitsch convooi nabij de Noord-Noor- sche kust trachtte aan te vallen, wer den door jagers en marine-afweerge schut 15 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Op Sicilië is het gisteren alleen in den centralcn sector tot zware ge vechten gekomen, in den loop waar van vijandelijke aanvallen met groote verliezen werden afgeslagen. In den westelijken sector werd een achter- waartsche vcrdedigingsstelling be-1 trokken. De vijand volgde hier slechfs aarzelend. Bij Catania houdt de artil- lerlestrijd aan. In nachtelijken aanval op de ravi- j tailleering van den vijand tusschen Malta en Sicilië heeft het luriitwapen 4 vrachtschepen van gemidd*0''^ groot te n"t zware bommen gètro^teh. Groote aanval Leningrad. BERLIJN. 23 Juli. De ANP-cor- respondent méldt: In den loop van den 22sten Juli zijn de bolsjewisten bij Leningrad tot een groeten aanval op de Duitsche stellingen rondom de stad overgegaan. De gevechten zijn in vollen gang en namen in den loop van den dag in hevigheid toe. De keten der bolsjewistische zomer- offensieven langs het geheele Oostelij ke front is daarmede gesloten. Reeds geruimen tijd verwachtte men ook in den sector Leningrad, waar de Duit sche troepen nog steeds een ring rond de stad" vormen, een grootere bolsje wistische operatic, in de eerste plaats met het doel den ring te doorbreken en de ravitailleering van de stad. die tot nu toe haar materaal en levens middelen via het Ladogameer of over de smalle door de bolsjewisten be zette oeverstrook bij Schlüsselburg moest laten komen, te verbeteren en in de tweede plaats om den tegenstand der Duitsche troepen in het gebied van Orel en in de andere sectoren. t waar de bolsjewisten aanvallen on dernemen. te verzwakken. In mili taire kringen te Berlijn beschouwt men tenminste ook het offensief van Leningrad als een operatie van den tweeden rang, die de Duitsche verde digingsplannen aan het wankelen moet. brengen. Grootste stootkracht voorbij' Het is opgevallen, dat de bolsjewis ten gisteren 6ij hun aanvallen bij Orel en Bjelgorod gebruik maakten van di visies. die regds in de voorgaande da gen in den strijd waren geweest en ook toen reeds zware, bloedige verlie zen hadden geleden. Overigens ondernamen Duitsche troe pen gisteren ten noorden, ten oosten en ten zuiden van Orel geslaagde te genaanvallen. baarbij zij terreinwinst maakten. Het aantal pantser,wagèns, dat de bolsjewisten gedurende de laat ste 48 uur in den strijd wierpen, is aanmerkelijk verminderd. In hoeverre hieruit nu conclusies getrokken mo gen worden in verband met den stand der bolsjewistische reserVes, blijft af te wachten. Over de aanvallen aan het Mioes- front deelt men van bevoegde zijde nog mede. dat de bolsjewisten het plan koesterden dwars door de Duitsche stellingen heen te breken naar Marioe- pol, waardoor Taganrog omsingeld zou worden. Met zeven infanteriedivisies en twee brigades pantserwagens viel de vijand den 17en Juli aan, ondersteund door veel zware artillerie. Een opera tief resultaat hebben de bolsjewisten ook aan de Mioes echter nog niet be reikt. Ook de terreinwinsten zijn mi nimaal en hebben geen strategische be- teekenis. Een dwangpositie. De poging van de Sovjets om nog de zen zomer tot een definitieve beslissing op het slagveld te geraken, het koste wat het wil, is naar de meening van den militairen correspondent yan het D.N.B slechts te verklaren uit de dwangpositie, waarin zich de Sovjet- Unie na meer dan twee jaar van de zwaarste verliezen aan materiaal en grondgebied bevindt. Zij werpt een veelzeggen^ licht op den innerlijkèn toestand van de Sovjet-Unie en be- wiist vooral, dat men $aar geen tijd meer heeft, dat men niét een nieuwen winter over het land wil laten heen trekken, zonder beslissende vernieti ging van de macht, die zienderoogen meer en meer knaagt aan de kern van de weerstandskracht der Sovjets. Dientengevolge heeft de bolsjewistische leiding ditmaal werkelijk alles op alles gezet. Terwijl in de eerste faze van het vijandelijke offensief zich duidelijk het plan van den vijand afteekende om bij Orel de hoofdbeslissing te zoeken, valt er sinds eenige dagen een merkwaardi ge verandering te constateeren. De vijand valt nu overal aan. De Sovjets zullen en kunnen hun verliezen niet volhouden. Al mogen zij "in hun agita tie ook al plaatselijke winsten door slaggevend achten, voor de Duitsche leiding is alleen beslissend dat de vijand met versnippering vany.ijn stoot kracht voortgaat en zich bij uiterst ge ringe Duitsche verliezen afbeult, tot dat het oogenbliic van den grooten te genslag gekomen zal zijn. Derhalve be oordeelt men de*iiuidige act'-a van den vijand volgens Berlijnsche militaire kringen niet als een teeken van kracht maar als een bewijs, dat de Sovjet-leiding in een dwangpositie zit en met den kop door den muur wil loopen. Gelukwensch van den Fiihrer aan den Rijkscommissaris. De Ffibrer heeft den Rijkscom missaris voor het bezette Neder- landsche gebied, dr. Seyss-Inquart, ter gelegenheid van diens verjaar dag gisteren het volgende telegram gezonden: Ontvangt op Uw verjaardag van heden myn hartelijkste gelukwen- schen. ADOLF HITLER. Ook de Rijksmaarschalk van bet Grootduitsche Rijk heeft een in hartelijke bewoordingen gesteld ge- lukwenschtelcgram aan den Rijks commissaris gezonden. GEEN BRITSCHE MAAR EEN SOJVET-RUSSISCHE LANDINGS POGING BIJ VARDö. Uit een commentaar van den mili tairen medewerker van het D.N.B. op 't Duitsche weermachtbericht van Don derdag blijkt, dat do vüai-'eü.ike "'•v- dingspoging 'bij Vardö in Noorwegen een Sovjet-*Russische actie was. dus geen Britsche, zooals was verondersteld. Keuringen voor de Wallen S.S- het Legioen en de Landwacht. Het S.S-Ersatzkommando Ntederlande deelt mede; rfcderlanders van arisch bloed, tn den leeftijd van 17-45 Jaar (ook gehuwden), dte lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de elschen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandach: 'wordt er op gevestigd dat vorr de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort Tijdens de"- keuringen krtnnen zich ook diegenen melden, dl» tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar. die aan- meldlngsplichttng zijn voor den Arbelds- nzet kunnen zich eveneens "Op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld 25 7 43. 9-14.00 uur. Amersfoort. Pol Durch- gangslager Leusderweg 26.7 13. 9-14 00 uur: Den Haag, Café Den Hout. Bezuldenhoutschewee Bii onze Vrijwilligers. De mannen zijn goede kameraden met di honden SS PK-AlUtadt-O-H-P m KAART VAN PELT DF VLAKTE VAN CATANIA. Het zwaartepunt van den striid o» het Oostelijk deel van Sicilië blijft nog steeds gelegen in d^,-vlakte van Catania. van waaruit de Geallieerden tot heden tevergeefs gepoogd hebbende stad Catania te veroveren. VELE GEESTELIJKEN ONDER SLACHTOFFERS VAN WINNITZA. Op initiatief van den Rijksminister voor de bezette gebieden heeft mén getuigen van de te Winnitza door :1e bolsjewieken gepleegde moorden aan een verhoor onderworpen. Velen hun ner verklaarden, dat van giidden 1936 tot begin 1939 voortdurend arrestaties werden verricht. Er was nauwelijks een gezin, waarvan niet één persoon ge- prepen werd. De arrestanten waren bijna uitslui tend boeren, die nooit aan politiek ge daan hadden. Bovendien bevonden zich onder de arrestanten vele geestelijken. In de jaren 1937-'38 werden niet min der dan 24 geestelijken gearresteerd. Verschillende getuigen uit Lifena. een plaatsje in het gebied van Winqitza, verklaarde, dat zich daar mannen en vrouwen vereenigd hadden in een ge meenschap der ..ware Grieksch-Orthn- doxe boeren van den Aartsengel Mi- chael," die de bijbellezing beoefenden. Alleen in 1937 zijn 20 hunner gear resteerd en men heeft nooit meer iets van hen gehoord. Twee zijn thans door hun familieleden herkend onder de op gegraven lijken. Tot dusver zijn er in totaal ongeveer 2000 lijken opgegraven. Bij voorzichtige raming bedraagt het totale aantal even wel minstens 10.000. De arrestanten behoorden bijna uitsluitend tot dtn stand van arbeiders en boeren en wa ren meest tusschen de 40 en -50 ja. r oud. Landwacht Nederland. Op 20 Januari zei Winston Churchill in een rede voor de Engelsche radio: „Vele illusies over Sovjet- Rusland zijn in deze weinige weken van hevigen strijd in het noorden verstoord gewor den, Iedereen kan zien hoe 't communisme de ziel van het volk besmet en verteert, hoe het de menschen verdorven en hongerig maakt' in vredestijd en erbarmelijk in den oorlog. De slavernij van het bolsjewis me is erger dan de dood". Nederlanders. Deze zelfde Winston Churchill strijdt heden zij aan zij met de bolsjewistische Aziatische macht onder Joodsche leiding', die zich tot doel heeft gesteld de vernietiging van de gezamenlijke Europeesclie staten gemeenschap en van alle Euro peesclie en vooral Germaansche waarden. Daaroln luidt het gebod van dit oogenblik: Zet al uw bezwaren op zij en treedt toe tot de LANDWACHT NEDERLAND. ITALIË ROEPT DIENSTPLICHTIGEN OP. Het ministerie van oorlog heeft de oproeping bevolen van alle onvoor waardelijk voor den militairen dienst geschikte» van de lichting 190722. onverschillig of zij militaire vporop- leidingt-hebbcn ontvangen of niet. Deze oproeping geldt niet voor hen. die tot nu toe onmisbaar waren verklaard, daarentegen wel voor alle om andere redenen van den militairen dienst vrij gestelden. De aanmelding moet in de eerste helft van Augustus geschieden. MOORDAANSLAG OP POSTBODE. Dinsdagmiddag omstreeks twaalf uur is op een eenzamen weg te Gortel (gem. Epe) op den 45-jarigen houder van het kantoor der P.T.T. te Ernst, den heer Braakman, die op zijn gewone route voor de bestelling van zijn poststuk ken was. een moordaanslag gepleegd door een ongeveer 25-jarigen, net uit- zienden jongeman. Deze had hem te voren bij de school in Gortel, waar hij een buslichting verrichtte, om een post zegel, van 1'/: cent gevraagd. Later, buiten Gortel. ontmoette de heer Braakman den jongeman wederom. De-, ze kwam naast hem fietsen en 'sprak levendig over de mooie omgeving. Op een zeer eenzaam punt haalde hij plot seling een, vermoedelijk automatisch, pistool uit zijn rechterbroeHzak en schoot op den postbode. Deze sloeg juist bijti.ids het hoofd achterover, zoodat hij alleen een licht schampschot aan den hals kreeg. De jongeman was op de plaats van den aanval blijven staan en hij was bezig met zijn pistool, blijkbaar om nog eens te vuren, wat hem niet dadelijk gelukte. Öe heer Braakman reed daarom zoo snel mogelijk weg. Toen hij later nog eens omkeek, zag hij den jongeman met groote vaart in te genovergestelde richting naar Gortel fietsen. Vermoedelijk ligt politiek aan dezen aanslag ten grondslag. De heer Braak man, hoewel geen lid der N.S.B.. staat bekend om zijn Nationaal-Socialistische sympathieën. Stijgend doodencijfer te Amsterdam. Slachtoffers naar hun laatste rustplaats. AMSTERDAM. 23 Juli. Vol me deleven waren de harten van allen, die Woensdagmiddag langs.de straten van Amsterdam-Noord het voorbij trekken van de begrafenis van acht tien slachtoffers van den Amerikaan- scben bomaanval naar hun laatste rustplaats gadesloegen. Ontelbare bloemen in tecrc, fijne, kleuren be dekten de auto's, die naar dc Noor der Begraafplaats gingen. Met ont* bloote hoofden dromden belangstel lende op de begraafplaats samen, stil en getroffen bij het nogmaals intens beleven van deze gruweldaad, waar van honderdvijftig personen het slachtoffer werden. Indrukwekkend was de stoet, die hier getuigde van zoo onnoemelijk veel leed. dat thans wordt geleden door de be woners van dit stadsgedeelte. Stil en devoot sloegen allen op den dooden- akker de teraardebestelling gade. Ont roerd pinkten stoere arbeiders een traan weg en velen lieten hun tranen den vrijen loop. Zoo brachten de Am sterdammers van Noord hun zoo treu rig om het leven gekomen buurtgenoo- ten een laatsten groet. Onder de aanwezigen op de begraaf plaats merkten wij op jhr. Sandbej'g als regeeringsvert.egenwoordiger, den heer Verschoor, hoofd van den lucht beschermingsdienst te Amsterdam, ter wijl verder verscheidene deputaties van gemeentebedrijven en politiepersoneel van belangstelling blijk gaven. De nog versch gedolven graven lagen bedekt met tallooze kransen en bloe men. Auto's reden af en aan. hier een stoet in diep zwart,-daar wit gehand- schoend, waar het een kind betrof. Ook in den ochtend en op de andere begraafplaatsen hier ter stede werden Woensdag verschillende lijken ter aarde besteld. Steeds weer slachtoffers van een bomaanval, waarvan slechts on- schuldigen het slachtoffer werden. Van de overleden slachtoffers, wier aantal intusschen tot 150 is gestegen, wacht nog een twaalftal op herken ning. Het is vooral de Noorder-Begraaf plaats, die aan het meerendeel de laat ste rustplaats biedt. Van de 21 begrafenissen, welke daar gisteren geschiedden, trok vooral die van vier zuster dominicanessen uit het St. Rosaklooster zeer veel belangstel ling. De begrafenis der drie andere, ten gevolge van de ramp overleden zus ters zes waren direct dood. een is later aan haar ver woningen bezwe ken zou heden geschieden Dienzelfden dag werden ook op de andere begraafplaatsen nog o verschei dene slachtoffers ten grave gedragen o.a. 14 op de Nieuwe Oosterbegraaf- plaats. Voor dc slachtoffers van den bomaanval. Voor de slachtoffers van het bombar dement van Amsterdam-Noord zal van Maandag 26 Juli' af tot en met Zondag 1 Augustus in alle bioscopen te Am sterdam worden gecollecteerd. ZEEVAART als levensberoep. Stuurmansloopbaan Deze loopbaan wordt aangevuld uit onderofficieren van de bootsmans- en seinei'sloopbaan. die voor den stuur- mansdienst geschikt zijn. Vrijwilligers worden niet aangesteld. Welke taak hebben de soldaten van deze loopbaan? Assistentie bij dc navigatie op slag schepen. pantserschepen. kruisers en torpedoboot jagers. Tot de taak van den stuurman be lmoren: berekening van den koers en van de positie van het schip, het op- teekenen van den scheepskoers enz. op de zeekaarten, beheer van het stuuvmansgereedschap (zeekaarten met toebehooren, optische instrumen ten). bijhouden van het scheepsjour naal. Welke eischen worden den onder officieren gesteld? Goede aanleg vor het zich toeëige- nen van de noodige zeemanskennis kleurenonderscheldlngsvermogen. Welke dienstgraden kent deze loop baan? StUrmannsmaat, -Oberstürmanns- maat, Stürmann, Stabsstürmann, Oberstürmann, Stabsoberstürmann. Tot deze loopbaan behooren verder de bootsstuurmansgroep (3t) tor- •pedobooten, 3u onderzeebooten, 3m mljnbooten) en metlngsstuur- mansloopbaan (3v). Verdere mededeellngen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrekken In lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren). VAN 25 JULI T.E.M. 31 JULI. Brood 31A 4 rants. 31B 1 rants. Beschuit 31 1 rants. Aardapp. 31A 1V2 kg. 31 toeslag 1 kg. (voor pers. beneden inkomen- grens). VAN 25 JULI T.E.M. 7 AUG. Vleesch 31A en 32A 1 rants., 31B en 32B 1/4 rants. Tabak 31 1 rants. sigaren, 32 1 rants. tabak. VAN 11 JULI T.E.M. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 1 rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr- Brood, bloem of gebak 611 t.e.m. 614 1 rants. Kaas 615 t.e.m. 617 100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3'4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (1 3/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3'4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T.E.M 7 AUG. Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 22 JULI T.E.M. 2 AUG. Boter: 30A en 30B elk Vz rants. VAN 10 JULI r.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk rants. (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) BIJZONDERE RANTSOENEN VAN 25 JULI T.E.M. 31 JULI. 1 kg.' aardapp. 620 Alg. VAN 25 JULI T.E.M. 7 AUG. Chocolade of suikerwerk 100 gr. 621 Alg. V DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09. 10 (1 liter) 14 Juni t.m. 5 Aug 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Deo. 1943. Brandstoffen 11-13 KF tot 30 April 1944. Eenbeidszeep 597 Alg. en_ W. eenheidszeep 1 rants Waschpoedcr 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr- ONGELDIG: Na 24 Juli: 30 brood, beschuit, aardappelen, tabak. 619 (alg.) aardappelen 29. 30 vleesch. 441 res. VERLENGD - T.e.m. Zaterdag 7 Aug.: 3-34, 4-34 (Res.) cacao met suiker. VJ DE NIEUWE BONNEN: 31. Voor ieifer 100 gram snoep extra. •s GRAVENHAGE, 23 Juli. Voor de volgende Week zijn dc gebruike lijke rantsoenen brood, beschuit en aardappelen verkrijgbaar op de bon nen 31. Bovendien is weder 1 kg aardap pelen extra beschikbaar gesteld op bon 620 van de algemeene kaart. Voorts is gedurende het tiidvak van 25 Juli tot 7 Augustus* op bon 621 van de algemeene kaart voor ieder 100 gram chocolade of suikerwerk ver krijgbaar Voor het koooen van vleesch ziin voor de komende 14-daagsche periode aangewezen de bonnen 31a en 32a, "elk voor 1 rantsoen, en 31b en 32b, elk voor een kwart rantsoen. Ten slotte ziin voor de volgende twee weken 2 bonnen van de tabaks- kaart geldig verklaard en wel 31. waarop uitsluitend sigaren verkrijg baar ziin en 32 waarop een rantsoen tabak naar keuze gekocht kan wor den. De geldigheidsduur van de bonhen 334 en 434 reserve voor cacao met, suiker is verlengd tot 7 Augustus Wie zichzelf- zoekl pleegt moord. Het aantal slachtoffers, dat de Ame- rikaansche luchtaanval van Zaterdag 1.1. op de hoofdstad van ons vaderland geëischt heeft, blijft nog steeds stij gend en de glansplek van deze dof- getinte medaille is (e mogen vaststel len dat de algemeene verontwaardi ging zich in nog steiler lijn opwaarts beweegt. Er begint begrip te komen. Men gaat. inzien dot de Amerikanen niet vochten maar moordden. Hoe kan het tenslotte ook anders? Waarvoor vecht de Amerikaan? Geen Amerikaonsch soldaat die het weet! Zijn bloed en dat dient men z.ich goed voor oogen te stellen wordt misdadig vergoten door zijn kapitalis tische machthebbers, die. met don hul digen President der Veroenigde Sta ten aan het koofd, sidderen van angst, dat in waropa de arbeid zal overwinnen: welke victorie tegelijker tijd het Amerikaanschc goud vrijwel waardeloos zou maken, Maar wat weet de gemiddelde Amerjknar.sche soldaat van deze dollar-politiek! De Amerikaansche soldaat wordt den dood ingestuurd door denzelfden geest van materialisme, waar hij als schep sel. geboren in en uit een dóór en dóór materialistische maatschappij van doortrokken is. I En wanneer men zich dit helder in de gedachten prent, wordt de hoofd stedelijke massamoord van 17 Juli 1943 verklaarbaar, want de drageC van de materialistische wereldbeschouwing kent maar één doel. zichzelf! En dat ééne doel eistfito, onder de omstandigheden van Zntjrdag 1 een hoogte van minstens 7000 nieter! Waar dit doel „zichzelf" namelijk zich veilig mocht: Weten. De materialist neemt vrijwillig geen risico voor ziin eigen leven en daar om daalden de Amerikaansche vliegers, toen het moment van bommengooien was aangebroken, niet tot de! voor hun persoonlijk leven gevaarlijke, doch voor een eerlijke oorlogvoering noodzake lijke hoogte van 50 of 100 meter bo ven de doelen, die zij bestoken wilden, maar vluchtten integendeel naar de veilige hoogste hoogten, waar het uit werpen van hun bommenlast een moordaanslag werd. De man. die alleen slechts beheerscht wordt door materialistische zelfzucht en vreemd blijJtj van ideëele doelstel lingen, zal nooit 'bereid .zijn het-laatste offer het offer van zijn leven te brengen. Materialisme en heldendom zijn twee aan elkaar strijdige begrip pen: daarom ook Is de Amerikaan een soldaat van den derden rang. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 25 Juli van 11.30 tot 11.45 over den zender Hil versum I, op golflengte 415 meter, naar de> stem der SS. Uitgezonden wordt een vraaggesprek met den stafchef van de Germaansche SS. in Nederland over hel onderwerp: Begunstigende leden. BRAND TE ZAANDAM. Gisterochtend omstreeks 8 uur brak brand uit in een perceel, aan de Sta tionsstraat te Zaandam. Het vuur greep snel om zich heen. zoodat de brand weer niet kon verhinderen, dat het huis, zoowel beneden als boven, ge heel uitbrandde en de inboedel groo- tendeels verloren ging.. Verzekering dekt de schade. Vermoed wordt, dat de brand is ont staan doordat een electrische strijkbout is blijven aanstaan en aldus nabijzijnde gordijnen het eerst vlam vatten Donderdagochtend hebben drie viermotorige bomrhenwerpers 'n aanval gedaan op Soerabaja. De vliegtuigen, die spoedig door het afweervuur ver dreven werden, richtten geen schade aan. Dit is de eerste vijandelijke aan val op Java sinds de Japansche bezet ting. VERDUISTER GOED. Deze week van 82.155.15 nnr. Morgen: Maan op 1.20. onder IS.44 uur. Maandag: Maan op 1.47, ond. I6.r>2 uur. 1 Aug.: nieuwe maan. De Ncderlandsche Volksdienst bij de slachtoffers van den Amerikaanschen terreuraanval op Amsterdam Daar veie slachtoffers niet alleen dakloos zijn geworden doch ook verstoken zijn van gas, is het de Nederlandsche Volksdienst, die ïorgt voor de voeding van deze slachtoffers. Levens middelen worden aanoevoerd CNF-Sagers-Pax m DE ARTSENKEUZE VOOR INDIRECT VERZEKERDEN. De commissie, belast met het toe zicht op de zjekenfondsen. heeft in een rondschrijven onder de aandacht van de algemeene ziekenfondsen gebracht, dat minderjarige indirect-verzekerden ten aanzien van de hun door de alge meene ziekenfondsen te verstrekken geneeskundige, specialistische, tand heelkundige en pharmaceutische ver zorging en ziekenhuisverpleging uit den aarcl der zaak zijn aangewezen op den zelfden huisarts, specialist, tandarts en apotheker, alsook op het ziekenhuis, gekozen door den rechtstreeks-verze kerde, op. grond van wiens verzekering zij indi;rect-verzekerd zijn. Hierdoor wordt uiteraard de bestaan de vrijheid van keuze voor alle ande re verzekerden, d.i. zoowel voor alle rechtstreeks-verzekerden als voor de meerderjarige indirect-verzekerden. niet aangetast. Weer inbrekers te Oosthuizen. Oosthuizen kreeg in den nacht van Dinsdag op Woensdag opnieuw bezoek van inbrekers. Ditmaal hadden zij het voorzien op het pakhuis van den heer Veis in de voormalige cacaofabriek. Zij werden echter gestoord door de inwo ners. die iets hoorden vallen. Het bleek later een zak kaas te zijn. dien de die ven omver hadden geloonen en dien zij toen zij op de vlucht sloegen, hebben moeten laten staan. De politie speurt naar de daders. Donderdag heeft de Rijkscommis saris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart, in gezelschap van de Gesandter Bene, Ge- neralarbeitsführer Bethmann, Stabs- tïihrer Schildberg, Commandant De Bock van den N A D. en stafleidster mej. I. Huigen, een bezoek gebracht aan de arbeidskampen voor meisjes te Maartensdijk en Laren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1