NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aanvalsactie der Sovjets Donetz verzwakt. aan de r BEKENDMAKING. Voor hen, die zich nog niet meldden als krijgsgevangenen. BEKENDMAKING. Nieuwe oproep voor krijgsgevangenen Sensationeele zege van Osendarp. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland" N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager édltie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Iflncn). Postrekening 66189. MAAN DA^ 26 JULI 1943. SCHAGER EDITIE lije Jaargang, No. 171, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dag 'jUs. Advertentie-tariel. Prijs der gewone advertenties in deze Editie ,11 cL per m.M. BjJ contract binnen een jaar te gebruike-: belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Terreuraanval op Hamburg. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Juli <D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend- Aan het bruggenhoofd van den Koe- ban en aan het front van den Mioes mislukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand, die ten dee- le in tegenaanvallen werden afgesla gen, Aan den midden-Donetz verzwak te de aanvalsactie van de Sovjets merk baar. Sterke infanterie- en pantser- strijdkrachten van de Sovjets probeer den wederom tevergeefs de doorbraak in het gebied van Bjelgorod te forcee- ren. In het gevechtsgebied van Orel hielden de wisselvallige gevechten aan. De Sovjets werden op verscheidene plaatsen in succesvolle tegenaanvallen verdreven. Plaatselijke wiggen werden afgegrendeld. Ten zuiden van het La- dogamecr stortten ook gisteren weer alle met vrij sterke strijdkrachten uit gevoerde aanvallen onder bijzonder zware verliezen van den vijand ineen. De Sovjets verloren in de gevechten van gisteren 125 pantserwagens. Bij de Jongste gevechten aan het Mioesfront heeft zich de Rijnsch-West- faalsche 16e divisie pantsergrenadiers bijzonder onderscheiden. Op Sicilië vonden gisteren slechts plaatselijk begrensde gevechtshandelin gen plaats, zonder dat de vijand succes sen kon behalen. Formaties jagers en torpedovliegtuigen van de luchtmacht grepen in de gevechten te land in. Luchtdoelartillerie schoot in de Straat van Messina een vijandelijke motortor pedoboot in brand. Voor de Nederlandsche kust ontston den in den afgeloopen nacht opnieuw verscheidene gevèchten tusschen de be wakingsstrijdkrachten van een Duitsch eonvooi en Britsche motortorpedobooten. Een der motortorpedobooten werd tot Zinken gebracht, 5 andere booten wer den in brand geschoten en verscheidene beschadigd. Een eigen vaartuig ging verloren, Deelen der bemanning konden gered worden. In de wateren van het hooge noor den sloegen Duitsche jagers in de och tenduren van heden een aanval van vijandelijke luchtstrijdkrachten op een eigen eonvooi af. Van de aanvallende 85 vijandelijke vliegtuigen werden er 17. waaronder 11 bommenwerpers, neerge schoten. Door overdag ondernomen aanvallen door Noord-Amerikaansche bommen werpers op Noorsch gebied leed de be volking aanzienlijke verliezen aan doo- den en gewonden. Vooral in Dronthjem ontstond groote schade aan gebouwen in woonwijken. Een sterke formatie Britsche bommen werpers ondernam in den afgeloopen nacht een terreuraanval op de stad Hamburg, waardoor zware verliezen ontstonden onder de bevolking en groo te verwoestingen aan woonwijken, cul tuurmonumenten en openbare gebou wen. Strijdkrachten der luchtverdedi ging schoten volgens de voorloooïge be richten in het Noord-West-Duitsche kustgebied en in het gebied van Noor wegen 17 der aanvallende bommen werpers omlaag. Bij de vruchtelooze aanvalspogingen van vijandelijke luchtstrijdkrachten od Kreta werden in totaal 21 vijandelijke vliegtuigen boven het eiland neerge schoten. Militair bestuur op Sicilië. In het door de geallieerde troepen bezette gedeelte van Sicilië zwaait thans een Anglo-Amerikaansche re- ge er mg den staf. die zich als ••Geallieerd Gouvernement voor het bezette gebied" aandient. Naar verluidt is dit militair bestuur reeds lang voor de invasie op Sicilië ge vormd. Het beoefent de rechtspraak, controleert het bankwezen, de ver zekeringsmaatschappijen en het staatsmononohe.- Aan het hoofd er van staat lord Rennell. aandeelhou der van de Morganbank; hij is een zoon van den in het vorig jaar over leden Britschen ambassadeur te Ro me. De eerste maatregel van den door het Gouvernement benoemden generaal Alexander was de ophef fing van de wettelijke bepalingen fnn 0Rzichte van hét Jodenvraag stuk. Aan alle fascistisch georiën teerde organisaties en vereenigingen is iedere activiteit ten strengste ver boden. Palermo ontruimd. Het 1155ste communiqué v£n het Ita- liaansche hoofdkwartier van Zondag luidt: De toegenomen druk van sterke mas sa's vijandelijke gepanserde strijd krachten op Sicilië heeft een nieuwe opstelling der spiltroepen en bijgevolg de ontruiming van de stad Palermo noodzakelijk gemaakt. Langs het ge heele front zijn de Italiaansche en Duit sche afdeelingen in een hevigen strijd gewikkeld. De 161ste en de 163ste groep rijdende artillerie hebben de laat ste dagen met groote dapperheid ge streden en zich de eer van een speciale vermelding waardig getoond. Ten Oosten van het eiland zijn t^ee schepen met een totalen inhoud van 15.000 ton töt zinken gebracht door onze torpedovliegtuigen, die twee andere koopvaardijschepen en een petroleum tankschip troffen en beschadigden. De vijandelijke luchtmacht bestookte op intensieve wijze de kusten van Sici lië en Calabrië tusschen Kaap Peloro1 en Villa San Giovanni. 5 vijandelijke vliegtuigen werden vernield. Ook te Sa- lerno, op Ventotene en vanochtend te Bologna hebben luchtaanvallen schade en slachtoffers in nog niet vastgestelden omvang veroorzaakt. SERAJEWO 1914. Bekentenis van Servi- schen Kolonel. De bladen maken groot opgemaakt mel ding van een sensationeele vondst in de geheime Servische archieven, waardoor thans. 29 jaar na de onzalige daad een rechtstreeksche bronnengetuigenis voor de reeds lang naar voren gebrachte stel ling gegeven is. dat de aanslag van 28 Juni 1914 in Serajewo op den Oosten- rijksch-Hongaarschcn troonopvolger! aarts hertog Franz Ferdlnand, dje den eersten wereldoorlog deed ontbranden, geënsce neerd ls .door den Servischen kolonel van den generalen staf. Dragoetin Dimltrlje- wltsj. Het document ls een door den ko lonel van den generalen staf eigenhandig geschreven bekentenis aan den voorzitter van den krijgsraad voor officieren in Sa- loniki, kol. der Infanterie MisltsJ. geda teerd 28 Maart 1917. De Servische kolonel van den generalen staf DimitriJewltsJ bekent hier schriftelijk, dat hij een Serviër van Oostenrijksch- Hongaarschen nationaliteit. Rade Maloba-.i bitsj. uit Kroatië-Slavonië heeft geronseld om den aanslag op den Oostenrijksch- Ilongaarschen troonopvolger te organlsee- ren, dat hij verder, voor hij zijn definitief besluit nam, van den Russischen militai ren attaché kol. Artamanow een rapport heeft gevraagd over hetgeen Rusland zou doen ingeval Oostenrijk wegens den aan slag aan Servië den oorlog zou verklaren Artamanow antwoordde hem niet alleen," dat Rusland Servië niet in den steek zou laten, de Russische generale staf schoot hem zelfs geldmiddelen voor om den aan slag uit te voeren, zoodat eenlge der kwi tanties van de aanslagplegers zich in Rus sische handen bevinden. 1, 2, 3, 5 of 6 Aug. opkomen. Nadat met de thans geldende bekendmaking van den Weermaoht- befehlshaber in den Niederlanden .de leden van alle troepenonder- deelen der voormalige Nederlandsche Weermacht en van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevormde formaties opgeroepen s(Jn tot melding en terugvoering In krijgsgevangenschap, wordt hiermede een laatste oproeping tot aanmelding uitgevaardigd aan al die personen, die zich wegens onbekendheid met hun juiste vredesonderdeel of op grond van redenen van gezondheid of beroep of ingevolge andere feitelijke verhindering niet gemeld hebben. Deze personen moeten zich in het Wehrmachtslager, Amersfoort, Zonne bloemstraat, telkens tusschen 8 en 12 uur melden als volgt: Degenen die geboren zijn in 1924—1915 (inb.) A t.m. L op 2 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 19241915 (inb.) M t.m. Z op 3 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1914—1904 (Inb.) A t.m. L op 5 Aug. '43. Degenen die geboren zijn In 1914—1904 (inb.) M t.m. Z op 6 Aug. '43. Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd, dat ook diegenen, die van te rugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld zijn, t.w. de houders van z.g. „Freistellungsbescheinigungen" niet vrijgesteld zijn van aanmel dingsplicht en dat de aan den Wehrmachtbefehlshaber in den Nieder landen of aan een ander Duitsch Bureau toegezonden doktersverklaringen geen erkende reden van verontschuldiging vormen. Vrijgesteld van deze meldingsplicht zijn slechts: 1. Personen, die zich op 25 Mei 1943 „im Arbeitseinsatz" in Duitsch- land of in door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevonden, 2- de van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgestelde personen, die de Wehrmachtbefehlshaber ln den Niederlanden met een uitdrukke lijke goedkeuring aan hun werkgevers vrijgesteld heeft van aanmeldings plicht, 3. personen, die door een bijzonder schrijven van den Wehrmachtbe fehlshaber in den Niederlanden van aanmelding en terugvoering in krijgsgevangenschap voorloppig vrijgesteld zijn. Voor 7 Augustus 1943 moet dus ieder lid van de voormalige Neder landsche weermacht, die in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was, zich op grond van de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden omtrent terugvoering in krijgsgevangenschap van den 29sten April 1943 aangemeld hebben. Degene, die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmelding geen gehoor geeft, wordt ter verantwoording geroepen en moet met de reeds bekend gemaakte strafmaatregelen rekening honden. De aandacht wordt erop gevbstlgd dat een aantal leden van de voor malige Nederlandsche weermacht, die opzettelijk of zonder gegronde verontschuldiging hun aanmeldingsplicht niet nagekomen zijn, reeds ge arresteerd en naar „Wehrmachtgef&ngnisse" overgebracht zijn, waar zij hun vonnis'afwachten. Oproepdata 2 6 Augustus. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in IVÏei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zjj moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 unr: Tn de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Wielryders en zyn oorlogsformaties op 2 Augustus 1943, 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers en Torpedisten en zyn oorlogsformaties op 3 en 4 Augustus 1943; 3. De dienstplichtigen van het 7e Regiment Veldartillerie en zyn oorlogsformaties op 5 Augustus 1943. 4. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Luchtdoelartillerie en zyn oorlogsformaties op 6 Augustus 1943. Bij de "aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelyk, militaire Identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de w Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij dc Instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. d$ instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die ziel moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders bnrgerklee ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlsbaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. De pantser slag bij Bjelgorod Terwijl pioniers de brug over de Donets slaan, begeven de sera re Duitsche pantserwagens sich naar een door waadbare plaat», om den tegenstand op den anderen oever te breken PK Ollig-HHfSc-P m STADSJEUGD NAAR DEN BOER. De persdienst van den Landstand deelt mede: Als resultaat van het bericht over de stadsjeugd, die zich als oogsthulp bij den boer kan inzetten, kunnen wij thans mededeelen. dat deze actie als volko men geslaagd kan worden beschouwd en nieuwe aanmeldingen bij de afdee- ling landjeugd. Kortenaerkade 9 s-Gravenhage, niet meer kunnen wor den ingewacht. Boeren', die een of meer jeugdige hul pen in hun bedrijf kunnen gebruiken, kunnen zich wenden tot de afdeeling landjeugd van den Nederlandschen Landstand. Kortenaerkade 9 t. 's-Gra- venhage, telefoon 116408. HOE TE HANDELEN. Het Ziekenlondsbeslwt. Br blijkt nog steeds misverstand te be staan over de vraag, welke schutbladen ten behoeve der premiebetaling voor het ziekenfondsbesluit mogen worden in ge zonden. Met nadruk zij er hier op gewezen, dat deze schutbladen aan het uitvoeringsor gaan, waarbij de werkgever is aangeslo ten, alleen ter betaling van de premie mogen worden Ingezonden indien aan de twee volgende voorwaarden voldaan is* le. De werkgever moet van het uitvoe ringsorgaan een opgave van de verschul digde premie hebben ontvangen: 2e alle coupons van de couponboekjes. ..•aarvan de werkgever de schutbladen inzendt, moeten aan de arbeiders zijn uit gereikt in of voor de, periode, waar op de evenb doelde opgave van het ult- voerings rgaan betrekking heeft. Loopt de premiebetaling dus b.v. over het tijdvak van 1 Januari 1943 tot 1 Juli 1943, dan mag geen schutblad van een couponboekje worden ingezonden, waarin op 1 Juli nog ongebruikte cpupons aanwe zig waren, ook al zijn deze coupons op den dag, waarop de premieverrekening met bet uitvoeringsorgaan plaats heeft, reeds uitgereikt. Het betreffende schutblad moet dan tot de volgende premiebetaling bewaard blijven De eenlge uitzondering op dezen regel dat de werkgever om de een of ande re reden niet meer verplicht I5 de cou pons uit te reiken. Dan kan de werkge ver hot schutblad met de overgebleven coupons aan het uitvoeringsorgaan voor de ziektewet, waarbij h'j is aangesloten inzenden, onder mededee'ing, waarom rij de coupens met meer noodig heeft en met het verzooi- hem voor de waarde van het schutblad te crediteeren. ZEEPDISTRIBUTIE. Zeep voor artsen en*, en aeep voor personen, die vnilen ar beid verrichten. Met ingang van 1 Augustus 1S43 ko men kappers, practiseerende artsen, tandartsen, dierenartsen, medische stu denten. vroedvrouwen, verloskundigen, wijkverpleegsters, gediplomeerde ba kers, gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverloskundigen voor een periode van 3 maanden in aanmerking voor een extra-rantsoen zeep. Personen, die zgn. „vuilen arbeid" verrichten, komen met ingang van de zen datum voor een tijdvak van twee maanden in aanmerking voor een extra rantsoen zeep en/of waschpoeder. Ge diplomeerde bakers, gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverloskundi gen ontvangen in den vervolge iedere drie maanden deze rantsoenbonnen voor eenheidszeep. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributie- dienst hunner gemeente van inwoning. HOUTEN MEUBELEN SLECHTS OP VERGUNNING VERKRIJGBAAR. Do aecr.-gen. van het Departement van Handel, Nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat voortaan allo on gebruikte, al dan niet gestoffeerde houten meubelen onder de diciributio vallen. Een uitzondering hierop vormen de hurenumeubelon, waaronder t.o ver staan zijn foureaux, schrijftafels, schrijfmachinetafels, knrthotéokkaatcn en -laden en registerkasten, voor den aankoop waarvan dus geen vergun ning noodig is. Degene, die ten genoege van den dls- trlbutiedienst kan aantoonen, dat het aanschaffen van houten me.ubelen voor hem noodzakelijk is, waarbij in het bij zonder gedacht wordt aan gevallen van 3.s. huwelijk, eerste inrichting en verlies anders dan door oorlogsgeweld, kan bij den plaatselyken distributie- dienat een aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning beko men. In het algemeen moeten de aan te schaffen houten meubelen tot hot strikt noodzakelijke worden beperkt; de .ge heele inrichting mag niet meer <0m- atton dan slaapkamermcubelen (per gezinslid één bed), en een eetkamer. Slechts in bijzondere gevallen kunnen bovendien nog andere meubelen worden verstrekt. Het aanvragen van vergun ningen. Aanvragen moeten- als regel bij den distributiedienst op naam van het hoofd van het gezin worden ingediend, slechts in het geval van een a.s huwe lijk door de a.s. echtgenooto, terwijl de echtgenoot mede het aanvraagfor mulier onderteekent. Bij het indienen moet steeds de verklaring van onder trouw. waarop de vermoedelijke datum van het huwelijk staat vermeld, worden overgelegd. Alleen personen, die na hun huwelijk een zelfstandige hulshouding gaan voeren, komen voor een- vergun ning in aanmerking. Zoowel gezinnen, als alleenstaande personen, die een zelfstandige huishou ding gaan voeren, kunnen eon aanvrage voor een vergunning voor houten meu belen indienen. Hierbij dienen voldoen de bewijzen (b.v. een huurcontract) te orden getoond, dat een dergelijke huishouding door hen wordt opgezet. Ter vervanging van andere dan door oorlogsgeweM, b.v. door brand, verlo ren i.egarie houten meubelen, kan liet gezinshoofdbij den distributiedienst aanvrage om een vergunning in dienen. Slijkhuis verbetert Ned. record 5000 M. met 19 seconden. Berger, de eeuwige jeugdige.' Een pbenomenale overwinning op de 100 M.- van Osendarp. die ln 10.4 sec. de baan aflegde en een in drukwekkende recordverbetering van Wira Slijkhuis op de 5 km., die de beste prestatie vair Jan Zeegers met niet minder dan bijna 19 secon den verbeterde, dat waren de hoog tepunten van den strijd om de na tionale athlcttekkamploenschappen, die Zondagmiddag ln het Olympisch Stadion werden gehouden. Alle oude bekenden handhaafden zich in deze wedstrijden. De 100 meter race werd tot een onvergetelijke door een incident. Het ging zoo. Osendarp ging naar het oordeel van zeer velen te vroeg weg. Starter Moerman liet echter niet opnieuw starten en Osen darp won deze race in 10.5 sec. van Berger (10.6 sec.) en Zwaan. «*Het pu bliek protesteerde: „Overloopen". jury gaf echter, zooals begrijpelijk en logisch, geen gehoor. Tot Osendarp zelf bij de wedstrijdcommissie aanklopte en verzocht deze finale over te loopen, en aldus geschiedde thans. Welnu: Deze tweede finale werd een indrukwekkende, een machtige wed strijd. Een, die niet spoedig uit de her innering zal zijn. De zes uitverkorenen Osendarp, Berger, Zwaan, Van Osta, Naaktgeboren en Nusse waren elk voor zich in wedstrijdsfeer. Vrijwel gelijk sprongen de zes sprinters uit hun blok ken weg. Berger veroverde door een 1 azend snellen start een kleinen voor sprong, Jo Zwaan kwam vlak achter hem aan en daarna op de derde plaats Osendarp, uiteraard na het gebeurde bijzonder gebrand op de overwinning. De Hagenaar liep wellicht den wedstrijd van zijn leven en hij slaagde! Na een 60 meter passeerde hij zijn jongen ri vaal Zwaan. Thans had hij nog tot taak om den „veteraan" Berger in te halen. Hier ontspon zich een duel van het schoonste soort. Berger sprintte als in zijn beste jaren, verdedigde zijn kans alsof zijn leven er van afhing. Vijftien meter voor de streep had hij nog steeds de lei ding. Osendarp volgde op enkele centimeters. De laatste meters brachten pas de beslissing. Door een machtigen sprong kwam Osen darp naast den Amsterdammer, die zich nog niet gewonnen gaf. Vlak voor de finish moest Chris echter buigen. Osendarp ging hem voor bij en behaalde waarschijnlijk zün mooiste overwinning na een strijd tegen een bijna gelijkwaardiger Berger in den magnifieken tijd van 10.4 sec., terwijl voor Berger 10.5 sec. een prima prestatie ge noteerd werd. Jan Zwaan werd derde in lfl.6 sec. Het publiek, dat eerst een weinig sportieve houding jegens onzen sprint kampioen had aangenomen, liet zich thans weer van z'n beste zijde zien. Het juichte Osendarp hartstochtelijk toe. de hulde, die het hem bracht nam de. vor men aan van een. spontane ovatie. Het laatste nummer van den dag bracht de eenige recordverbetering. wint het heerer "-vel. Honig i West-Prieland kampioen ge- mengd dubbel. Vier volle speeldagen en daarna nog èèn middag zijn er nog noodig ge weest voor de Noordhollandsche ten1- niskampioenschappen. Wel een bewijs dat de deelname aan deze wedstrijden dit jaar buitengewoon groot is geweest. Maar nu zijn dan^ alle wedstrijden achter den rug en kunnen wij de ba lans opmaken. Verrassingen? Eigenlijk zyn die er niet geweest. Tenminste geen groote verrassingen. De kampioentitels zijn im mers terecht gekomen bij de favorieten en slechts in èèn geval was de finale spannend en de uitslag onzeker: in het gemengd dubbel-spel. Overigens ging alles van een leien dakje. Zooals de eindstrijd tusschen Honig en van Leyen. Eerstgenoemde was po sitief sterker, bad bovendien het geluk aan zijn kant. want tal van scherpe ballen waren juist op een centimeter nauwkeurig in, terwijl het 0 7.00 ge makkelijk had kunnen gebeuren, dat deze scherp geplaatste ballen juist uit geweest zouden zijn. In dat geval zou het verloop van den strijd heel anders geweest zijn. Honig had al ^spoedig een 5—1 voor sprong op van Leyen, die weliswaar steeds trachtte aan te vallen, doch min der gelukkig was met het, plaatsen. Bovendien reageerde Honig verbazend snel, zoodat tal van goed geplaatste ballen door hem geretourneerd werden. Van 5—1 haalde van Leyen nog op tot 5—3, maar toen besliste Honig de set met een snelle game. De tweede set was geheel voor Ho nig: zonder dat van Leyen er aan te pas kwam, won de Zaankanter met 8-1. die ook de derde set voor zijn rekening nam. Wel kwam Leyen nog eens op 5—3, qiaar Honig gaf weinig kansen weg en won tenslotte onbedreigd. Het gemengd dubbel was voor mej. de Wit—Stumpel. Zij hadden reeds ir den loop van de week de finale be reikt, terwijl mej. Jurgens en Honig Zaterdagmiddag te sterk bleken voor mej. Pranger en Langendijk, die met 6—1," 63 capituleerden. De finale tus schen de twee overgebleven dubbels bracht een zeer spannende eerste set. Mej. Jurgens en Honig wisten deze te winnen na eerst steeds een achterstand te hebben gehad. Het werd 75. Maar het Westfriesche duo bleek oervast cn degelijk, liet zich niet van de kook brengen en won de beide volgende sets met 6—4. 6—1. zoodat de titel 1 in deze dubbel naar West-Friesland ging. Resumeerende dus: Honig kampioen heeren-enkelspcl mej. de Wit kam pioene dames-ehkelspel; Honig en Schmidt kampioenen hecren-dubbel: da mes de Wit en Koppen kampioenen dames-dubbel: mej. de Wit en Stumpel kampioenen gemengd dubbel. Het lournooi mag alleszins geslaagd genoemd worden. Jan Zeegers liep in 1932 de 5060 meier in 15 m. 16.4 sec. en nadien diende zich niemand aan. die sneller was. Thans ruim 10 jaar later, verbeterde Wim Slijkhuis uit Leiden het echter met liefst 18.9 sec. Hij bracht hei op 14 m 57.3 sec. en dat zonder tegenstand- Zijn tempo, zijn stijl, zijn souplesse, het was alles even indrukwekkend. De veldnummers der hecren leverden geen bijzondere prestaties op. Fanny Blankers—Koen had pech. Bii het verspringen openbaarde zich een ontsteking in de hiel, welke haar dwong op dit nummer den strijd te staken. Wel startte zij op de 100 meter, waarop zij onbedreigd he kampioen schap veroverde vóór Nel Timmer. Door het uitvallen van de kampioene kon Gêrda Koudijs onverwachts den titel veroveren bij het verspringen met een sprong van 5.58 meter. Zij werd ook onbedreigd kampioene op de 200 meter. Fanny Blankers—Koen ontging niet alleen het sprlngkampioenschap. doch bovendien moest zij bij het kogel- stooten de eer laten aan J. van Schou wenCramer van A.H.C., die het tot 11.46 meter bracht tegen Fanny Blan kers—Koen 11,29 meter. De voornaamste uitslagen luiden: 100 Meter: 1. M. B. Osendarp. 10.4 sec., 2. Ch. Berger, 10.5 sec., 3. Jo Zwaan, 10.6 sec. 200 Meter: 1. M. B. Osendarp. 21,6 sec., 2. Jo Zwaan, 22.2 sec., 3. W. vap Beveren. 4 400 Melfr: 1. A. Blok. 50 sec.. 2. J. Bakels, 50.5 sec., 3. G. de Pagter, 50.8 sec. 800 Meter: 1. Sj. Bouman, 1 min. 56.1 sec., 2. J. Teunekes, 1 min. 58.8 sec. 1500 Meter: 1. H. W. van Olffen. 4 min. 4.1 sec., 2. Th. J. de Bruyn. 4 min. 7.8 sec., 3. J. A. A. de Roode, >4 min. 12.4 sec. 5000 Meter: 1. W. Slijkhuis, 14 min. 57.3 sec. (nieuw Nederl. record), 2. Fr. Pluymaekers, 15 min. 59.5 sec. 110 M. horden: 1. W. Kaan,'® 16 sec., 2. J. J. W. van Loozen, 16.7 bcc,, 3. Ph van Leeuwen, 16.8 sec. Kogelslingeren: 1. A. de Bruyn, 45.15 meter, 2. M. J. van der Hoofd, 36.59 meter. ..Hoogspringen: 1. A. H. Meekels, 1.75 meter, 2. K. Bulder, 1.75 meter. Polsstokhoogspringen: 1. C. Lamoree. 3.80 meter, 2. J. Verkes, 3.60 meter. Verspringen: 1. A. F. Wellerdieck, 6.87 meter, 2. W. Th. Roest Jr., 6.71 meter. Speerwerpen: 1. N. B Lutkeveld, 57.22 meter, 2. L. Dammers. 55.271/, m. Kogelstooten: 1. A. G. J. de Bruyn, 13.85 m., 2. G. J. Appel, 13.04 m Hink-stap-sprong: 1. M. Oosterhof, 13.39 m., 2. A. J. Lourens, 13.50 meter. Discuswerpen: 1. A. G. J. de Bruyn, 44.14 meter, 2. A. ten Bruggen- c a t e (Alkmaar). 40.42 meter, 3. A. F. Wellerdieck, 38.27 meter. Dames: 100 M. dames: 1. F. Blankèrs Koen. 12 sec., 2. N. Timmer, 12.4 sec., 2. N. Adema, 12.5 sec. 200 m. dames: 1. G. Koudijs. 26.7 sec 2. M. Kunne, 28.2 sec. 80 meter hordenloop: J. N. van Ba- len Blanken, 12.5 sec., 2. H. Steelink, 12.8 sec. Verspringen: 1. G. Koudijs, 5.3»«»i*r 2. J. Adema, 5.40 m Hoogspringen: 1. N. van Balen Blan ken, 1.471/, m., 2. M. Schol, Zaanland, 1.45 meter. Speerwerpen: 1. E. Dammers, 39.12 m., 2. L. Beerman—Rombout, 36.95 m. Kogelstooten: 1. J. van Schouwen Cramer, 11.461/, m„ 2. F. Blankers— Koen, 11.29 meter. Discuswerpen: 1. A. Woltman—Nie- sink, 41.60 meter. 2. M. v. d. Raadt, 37.321/, meter. Dammen. OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN WEST-FRIESLAND. Door de laatste partij le winnen heb ben P. Beer6 van Langedijk en L. Ra- ••enstein van Alkmaar de eerste plaats moeten deelen. Zij zullen nu nog drie partijen moeten spelen om bet kam pioenschap. Beiden zullen echter uit komen in den wedstrijd om het prpvin- ciale kampioenschap. Dc eindstand luidt: P. Beers (Langedijk) en L. Ra- venstein (Alkmaar) 15 punten: A. Groo teman (Wervershoof) 13 punten, P. Zwuup (Andijk) en J. Huitema (Lange dijk) 10 punten: N. Smit (Berkhout). P. Peereboom (St. Pancras) en J. Schuit (Alkmaar) 9 punten; H. Kruider (Alk maar) 8 punten: F. Kunst (St. PancrasI en J. v. d. Welle Jr. (T.angediik) 6 pnt. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart, bezocht eenige kampen van den Nederlandschen Vrouwelijken Arbeidsdienst. Onse foto toont dc begroeting door een Nederlaodscb Arbeidsmelsje SS Bildber.-frltz-Stapf-Pax m VERZEGELING VAN POSTPAKKETTEN MET AANGEGEVEN WAARDE. Alle postpakkett :u met aangegeveiv waarde" moeten met ingang van 2 Augustus verzegeld, worden. De uit- zondcrihr. die lot nu toe gold voor pakketten beneden i'A bepaald bedrag, vervalt dua op 2 Augustus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1