NOORD-HOLLAND Mussolini legt al zijn functies neer. DAGBLAD VOOR Maarschalk Badoglio iot zijn opvolger bengemd. Nieuwe Italiaansche regeering samengesteld. Levensloop van Badoglio. Talrijke bolsjewistische aanvallen afgeslagen Nieuwe oproep voor krijgsgevangenen Voor hen, die zich nog niet meldden als krijgsgevangenen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncn). Postrekening 66189. DINSDAG 27 JULI 1943. ftCHAGER EDFX1E. 87e Jaargang, No. 172, 2 pagina'B. Deae Courant verschijnt da„eiyks. Advertentie-tarief. Pri06 der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. P contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. ROME, 26 Juli (D.N.B Mussolini is afgetreden. De Koning-Keizer heeft maarschalk Badoglio tot zijn opvolger benoemd en op voorstel van den chef der regeering en minister-president een nieuw ministerie benoemd. OPROEP VAN DEN MAARSCHALK. De nieuwe chef der Italiaansche regeering, maarschalk Badoglio, heeft onmiddellijk na de aanvaar ding Van zijn functie een oproep uit gevaardigd, waarin hij zegt: „Op bevel van den Koning en Keizer neem ik de militaire regee- rlng \an het land met alle volmach ten op mij. De oorlog wordt voort gezet. Italië is zwaar getroffen in zijn overvallen provinciën, In zijn verwoeste steden, blijft echter als naijverig bewaker van zijn duizend- Jarige tradities trouw aan het ge geven woord. Aan 't einde van zijn proclamatie tot het Italiaansche volk zegt Badoglio: „Sluit de gelederen om den Koning en Keizer, het levende voorbeeld van het vaderland, het voorbeeld voor ons allen. De opdracht, die ik heb ontvangen, is duideiijk en welomlijnd. Zij zal nauw gezet ten uitvoer worden gelegd. En wie zich mocht inbeelden, dat hij een Ilormale ontwikkeling kan onderbreken, of wie mocht trachten de openbare orde te verstoren, zal meedoogenloos getrof fen worden. Leve Italië, leve de Ko ning!" Nog geen Daitsch commentaar. Nadat de Duitsche radiozenders sinds Maandagochtend 7 uur herhaal de malen de belichten uit Rome over de regeringswisseling aldaar aan het Duitsche publiek hadden medegedeeld,*. vertoonden ook de eerste avonabladëji: op de voorpagina goed opgem'^éSt wijziging van de Italiaansche regee-' ring. Daarbij drukken de bladen ook de in Rome gepubliceerde oproepen af van den- koning-keizer en van den nieuwen regeeringschef maarschalk Badoglio. Commentaren van. eeniger- lei aard geven de bladen nog niet en ook te bevoègder plaatse in de Wil- helmstrasse worden voorloopig nog geen commentaren op de berichten uit Rome gegeven. Men beperkt zich hier tot de mededeelingen, dat de berich ten uit Rome in Duitschland overal gepubliceerd zijn en dat men overi gens met het oog^ op den stroom van geruchten en alarmberichten uit vij andige bron voorloopig nadere detail- berichten u:t Rome wil afwachten, al vorens men omtrent deze gebeurtenis op eenigerlei concretÜr wijze zijn standpunt kan benalen. De normale verbindingen met Rome zijn niet ver broken of gestagneerd. Buitenlandsche vragenstellers. die onmiddellijk na het bekend worden van de door radio Rome versj>reide eerste berichten zich tot de bevoegde Duitsche instanties wendden, hadden niet den indruk, dat deze pas via de Romeinsche radio van deze regee- ringswijziging kennis gekregen had den, doch dat zij reeds tevoren van Rome uit over deze komende belang rijke -verandering op de hoogte ge bracht waren. Ook overigens werd in buitenlandsche kringen geconstateerd, hoe volkomen rustig de bevoegde in stanties der Duitsche hoofdstad, die in contact staan met de buitenlandsche pers en diplomatie, haar gebruikelijke gedachtenwisseling hield met de bui tenlandsche kringen. Turksche bladen leveren commentaar. Ook de avondbladen van Maandag in Istanboel publiceeren sensationeel opgemaakt de berichten over de re- geeringswijziging in Rome voorloopig echter zonder eenigen commentaar. Politieke kringen in de Turksche hoogdstad onthouden zich voorloopig geen Dit lichte Flakgeschut, dat ter bevel- liging van den opmarscb der infanterie is ingezet, heeft in d:n grooten slag tusschen l3jelr,orod en Orel reeds 16 Sovjet-vliegtuigen ten ral gebracht SS PK-Büschel-Sch-CNF-P m commentaar en geven er de voor keur aan de verdere ontwikkeling af te wachten. Het verzet op Sicilië wet tigt de conclusie, dat Italië ook onder de nieuwe regeering er niet aan denkt het land zooder strijd en onvoor waardelijk over te geven. Herhaalde lijk wordt gewezen op den zin in de proclamatie van Badoglio: De oorlog duurt voort. Groote diplomatieke actie in het Vcticaan. In het Vaticaan gaat alles zijn ge wonen gang. Alleen valt er een bij zonder groote diplomatieke activiteit waar te nemen. De Paus heeft talrijke particuliere audiënties verleend en ontving o.a. den Apostolischen nuntius in Italië, mgr. Borgoneini Duca. Zon dagavond vond tegen middernacht een groote betooging plaats op het -Sint- Pietersplein, waarbij de menigte uiting gaf aan haar sympathie voor den Paus. Het nieuwe Ittliaansch ministerie. Stefani meldt, dat zijne majesteit de koning en keizer op voorstel van den chef der regeering en minister-presi dent de volgende ministers heeft be noemd: Minister van Buitenlandsche Zaken: Ambassadeur Raffaele Guariglia; Minister van Binnenlandsche Zaken: Prefect Bruno Fornaciari; Minister voor Italiaansch Oost- Afrika: Generaal Senator Melchiade Gabb; Minister van Justitie: Gaetano Azza- ti, Directeur-Generaal van het Min. van-' Justitie: Minister van Financiën: Directeur- Generaal Senator Domenico Bartolini; Minister van Oorlog: Staatsraad Ge- raal Antonio Sorjce; Minister van Marine: Schout-bij- Nacht Raffaele de Courten; Minister van Luchtvaart- Generaal der Vliegers Renato Sandalli: Minister van Onvoeding: Staatsraad Dr. Leonardo Severi: Minister voor Openbare Werken: Dr. Domenico Romano, Directeur-Generaal van het Ministerie van Openbare Werken: Minister van Land- en Boschbouw; Senator Professor Alessandro Briz.zi; Minister van Verkeer: Generaal Fre- derico Amoruso; Mmister voor de Corporaties: Staats raad Dr. Leonoldo Piccardi; Minister van Volksvoorlichting: Am bassadeur Guido Rocco, tot dusver Di recteur-Generaal van de Buitenland sche Persafdeeling in het Ministerie an Volksvoorlichting: Minister voor den Buitenlandschen Proclamatie van Victor Emanuel. Koning Victor Emanuel heeft gis teravond door de radio een procla matie iutgegeven, waarin het vol gende tot het Italiaansche volk wordt gezegd: „Italianen. In dit plechtige uur voor het moederland moet een ieder de plaats van zfln plicht, van zOn verantwoordelijkheid en van zyn strydpost Innemen. Geen en kele afwijking van dezen plioht kan worden gedijd. Geen enkele beschuldiging kan worden toege laten. Alle Italianen zyn zich be wust van de ernstige wonden, die den heiligen bodera van het moe derland hebben opengereten. De dapperheid van zyn gewapende macht cn de vastberadenheid van al zyn burgers zullen den weg naar herstel weer vinden. Heden meer dan ooit ben ik onverbrekeiyk ver bonden met u in onwrikbaar ver trouwen in de onsterfelykheid van ons land." Deze proclamatie was ondertee kend door Victor Emanuel en ge contrasigneerd door Badoglio. Wegens ziekte afgetreden. Berlijn, 26 Juli. (A.N.P.) Volgens bier ontvangen berichten heeft 't Italiaansche tel^graafagent- schap Stefani verklaar^, dat de wyziging in de Italiaansche regee ring, naar men gelooft, moet wor den toegeschreven aan den gezond heidstoestand va» Mussolini, die al eenige tijd ziek is. Handel: Directeur-Generaal van de Banca d'Italia Dr. Giovanni Acanfora; Minister voor de Bewapeningsin dustrie: Generaal Carlo Pavagrossa; Onderstaatssecretaris van het Minis ter-Presidium: Dr. Pietro Baratalo. De nieuwe Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Raffaele Guari glia, was sinds 28 Februari 1943 Itali aansch ambassadeur te Ankara, waar hij Ottavia de Peppo opvolgde. Guari glia kwam in 1929 in dienst van het Italiaansche Departement van Buiten landsche Zaken, na tevoren werkzaam te zijn geweest aan de Italiaansche ambassade te Parijs,) Petersburg en Brussel. In 1932 werd hij benoemd-tot ambassadeur te Madrid, daarna ver vulde hij dezelfde functie te Buenos- Ayres, terwijl hij van 14 Februari 1942 tot 15 Februari 1943 Italiaansch am bassadeur was bij den H. Stoel. Na zijn aankomst in de Turksche hoofdstad als nieuwe ambassadè'iir heeft Guariglia in een toespraak tot de Italiaansche kolonie de vriend schappelijke betrekkingen onder streept *tusschen Italië en Turkije. Badoglio roept op tot hervatting van den arbeid. Maarschalk Badoglio heeft een oproep uitgevaardigd aan de bevol king om overal den arbeid te her vatten. Volgens dezen oproep zul len bctoogingen, die de openbare orde verstoren, niet geduld wor den. Voor de handhaving der open bare orde zyn van dit oogenblik af de militaire autoriteiten bevoegd. Een uitgaansverbod van zonsonder gang tot zonsopgang Is afgekondigd. Het dragen van wapens is verbo den en er is op gewezen, dat de handhaving der openbare orde en der door de militaire autoriteiten afgekondigde maatregelen zoo noo- dig ract geweld van wapens door gezet zal worden. Militaire loopbaan van ruim 50 jaar GROOT VELDHEER. Maarschalk Badoglio. thans od- volcer van Benito Mussolini. Ita liaansch minister-Dresident. heeft een ruim 50-jarige militaire loopbaan achter den rug. gedu rende welken tiid hii niet alleen heel de ontwikkelingsgeschiede nis van het vroegere Italië van vóór den marsch naar Rome als ook van het fascistisch Italië heeft meegemaakt, maar ook deelgenomen aan al de oorlogen, waarin Italië vanaf den eersten Abessiinschen oorlog in 1896 tot op heden is verwikkeld eeweest. zoodat men heel de kriigsgescbie- denis van Italië in ziin levenslooD vindt weersDiegeld. Petro Badoglio werd geboren te Grazzano Monferrato in de nrovincie Alessandria in Noord-Italië. Reeds op 17-jarigen leeftijd was Ba doglio in ^militairen dienst getreden. In den vorigen wereldoorlog toonde Badoglio als chef van den staf van de 4e divisie zijn bijzondere militaire ga ven in Augustus 1916 tegen het Oosten- rijkschc leger door de verovering van den berg Sabotini, als gevolg waarvan hij toen pas 45 jaar oud met de benoeming tot generaal-majoor werd onderscheiden. Nadat hij in dien oorlog nog eenige hooge commando's had be kleed, leidde hij in November 1918 de onderhandelingen, welke voerden %t den wapenstilstand van Villa Grusti. Nadien werd hij ad interim belast met het bevel over de geheele land macht om in November 1919 te worden benoemd tot chef van den generalen staf van het léger. Na met een diplo matieke zending naar Roemenië te zijn belast, werd vervolgens in 1921 aan Badoglio een speciale missie opgedra gen naar de Vereenigde Staten; drie jaar later werd hij benoemd tot gezant te Rio de Janeiro in BrazHië. Toen inmiddels het fascisme in Italië aan het bewind was gekomen, kreeg Badoglio in 1926 als chef van den ge neralen staf en als maarschalk op dracht om de Italiaansche legerleiding te reorganiseeren, terwijl in 1927 alle strijdkrachten, zoowel die te land als te water en in de lucht, onder zijn bevelen werden gesteld. Met groote be kwaamheid en taaie energie wist hij zich van zijn nieuwe taak te kwijten, liet jaar daarop werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Lybië, in wel ke functie hij in 1933 werd vervangen door Balbo. Inmiddels was hij in 1928 door den koning als Markies van Sabo- tino in den adelstand verheven. Na vervolgens weder als hoofd van den generalen staf in Italië te zijn op getreden, verving Badoglio op 16 No vember 1934 (d.i. zeven weken na het begin van den Abessijnschen oorlog) De Bono als opperbevelhebber der Italiaansche troepen in Oost-Afrika en werd hij tevens benoemd tot opper- commissaris aldaar. Met succes wist hij de militaire operaties. waaraan ook zijn twee zonen (zijn zoon Paolo sneuvelde op 30 April als luitenant van het luchtwapen) deelnamen, al daar te leiden en zoo trok hij vijf maanden later aan het hoofd van zijn zegevierende troepen Addis Abeba binnen, waarna hij tot onderkoning van Abessinië werd benoemd. Zyn ro! in dezen oorlog. Op 14 Juni van hetzelfde jaar ech ter werd Badoglio in deze kwaliteit opgevolgd door Graziani, waarna hij (intusschen vereerd met den titel van hertog van Addis Abeba) weder de functie bekleedde als chef van den generalen staf der geheele Italiaansche weermacht, als hoedanig hij de voor bereidingen trof voor Italië's deelne ming aan den huidigen oorlog. Men kent het verloop van dezen oor log, welke Badoglio 6 December 1940 j.1. deel verzoeken van zijn functie als chef van den generalen staf te worden ont heven, in welke kwaliteit hij werd op- geolgd door Ugo Cavallero. Men heeft Badoglio wel eens als „we tenschappelijk militair" bestempeld, doch dit is slechts één zijde van zijn wezen. In zijn loopbaar heeft hij op eiken post, waarop zijn vaderland hem riep. steeds datgen? weten te bereiken, wat men van hem verwachtte. Van zijn naam ging steeds een hooge roep uit en zoo bez.at Badoglio niet alleen het volle vertrouwen van het Italiaan sche volk, maar ook de genegenheid van zijn soldaten. WEERMACHTBERICHT. Zware verliezen voor den vijand. 130 tanks vernield. Voor het „omweiden" van rijn vee maakt de Westfriesche boer veelvuldig gebruik van een punter CNF-Kuiper-Pax m AANSLAG OP BULGAARSCH REGEERINGSCHEF. SQFIA, 26 Juli. (D. N. B.) Het mi nisterie van binnenlandsche zaken deelt mede, dat in den nacht van 22 op 23 Juli de plaatsvervangende regeerings- president van Plovdiv, Christof, door twee communisten is aangevallen. Er ontstond een schietpartij, waarbij Christof ernstig werd gewond. Kort daarop is hij aan zijn verwondingen bezweken HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 26 Juli (D.N.B. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De Sovjets hebben ook gisteren hun vergeefsche pogingen aan het Koeban- bruggehoofd, in het gebied van Orel en ten zuiden van het Ladogameer om door de Duitsche afweerstellingen heen te breken, voortgezet. In den totalen zuidelijken sector, van de Zee van Azof tot Bjelgorod werden hun aanvallen tengevolge van de tot dusver geleden verliezen aanmerkelijk minder verge leken met de voorafgaande dagen. In bijzonderheden wordt gemeld: Aan het Koebanbruggehoofd werden plaatselijke, deels met sterken steun van artillerie en slagvliegers uitgevoer de aanvallen door tegenaanvallen tot staan gebracht of reeds in de concen tratie uiteengeslagen. Vergeefsche doorbraakpogingen. In het gevechtsgebied om Orel her haalden de bolsjewieken ook gisteren weer met sterke infanterie- en tank- BEKENDMAKING. Oproepdata 2 6 Augustus. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepnbliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazcrne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Wielrijders en zijn oorlogsformaties op 2 Augustus 1943. 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers en Torpedisten en zijn oorlogsformaties op 3 en 4 Augustus 1943; 3. De dienstplichtigen van het 7e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 5 Augustus 1943. 4. De dienstplichtigen van bet 2e Regiment Luchtdoelartillerie en zyn oorlogsformaties op 6 Augustus 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestarakaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun helangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding tooncr.. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagscbe en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland berinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan dc terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen stennen. 1, 2, 3, 5 of 6 Aug. opkomen. Nadat met de thans geldende bekendmaking van den Weermacht- befehlshaber in den Niederlanden de leden van alle troepenonder - deelen der voormalige Nederlandsche Weermacht en van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevormde formaties opgeroepen zyn tot melding cn terugvoering in krygsgevangenscbap, wordt hiermede een laatste oproeping tot aanmelding uitgevaardigd aan al die personen, dié z'ch wegens onbekendheid met hun juiste vredesonderdeel of op grond van redenen \«an gezondheid of beroep of ingevolge andere felteiybe verhindering niet gemeld hebben. Deze personen .moeten zich in het Wehrmachtslager, Amersfoort, Zonne bloemstraat, telkens tusschen 8 en 12 uur melden als volgt: Degenen die geboren zijn in 1924—1915 (inb.) A t.m. L op 2 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1924—1915 (inb.) M t.m. Z op 3 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1914—1904 (inb.) A t.m. L op 5 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 1914—1904 (inb.) M t.m. Z op 6 Aug. '43. Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd, dat ook diegenen, die van te rugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld zijn, t.w. de houders van z.g. „Freistellungsbescheinigungen" niet vrijgesteld zijn van aanmel dingsplicht en dat de aan den Wehrmachtbefehlshaber in den Nieder landen of aan een ander Duitsch Bureau toegezonden doktersverklaringen geen erkende reden van verontschuldiging vormen. Vrijgesteld van dezen meldingsplicht zijn slechts: 1. Personen, die zich op 25 Mei 1943 „im Arbeitseinsatz" in Duitsch land of in door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevonden, 2. de van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgestelde personen, die de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden met een uitdrukke lijke goedkeuring aan hun werkgevers vrijgesteld heeft van^aanmeldings- plicht, 3. personen, die door een bijzonder schrijven van den Wehrmachtbe fehlshaber in den Niederlanden van aanmelding en terugvoering in krijgsgevangenschap voorloopig vrijgesteld zijn. V o o r 7 Augustus 1943 moet dus ieder lid van de voormalige Neder landsche weermacht, die in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was, zich op grond van de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden omtrent terugvoering in krijgsgevangenschap van den 29sten April 1943 aangemeld hebben. Degene, die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmelding geen gehoor geeft, wordt ter verantwoording geroepen en moet met de reeds bekend gemaakte strafmaatregelen rekening houden. De aandacht wordt erop gevestigd dat een aantal leden van de voor malige Nederlandsche weermacht, die opzettelijk of zonder gegronde verontschuldiging hun aanmeldingsplicht niet nagekomen zijn, reeds ge arresteerd en naar „Wehrmaehtgefangnisse" overgebracht zijn, waar zij hun vonnis afwachten. strijdkrachten, ten zuidoosten en ten noorden van de stad. hun vergeefsche doorbraakpogingen. Zij werden in zwa re gevechten, deels ln strijd op korten afstand, met sterken steun van het luchtwapen onder vernietiging van tal rijke tanks afgeslagen. Op verscheidene plaatsen zetten Duitsche troepen den tegenaanval in en wierpen den vijand terug. Sterke aanvallen in den sector ten zuiden van het Ladogameer werden onder zware vijandelijke verliezen af geweerd. Een ln onze stellingen bin nengedrongen Sovjetbataillon werd in een tegenaanval volkomen in de pan gehakt. In totaal werden gisteren 130 bolsje wistische tanks vernield. Aan de Zwarte Zee vielen lichte Duii- sche zeestrijdkrachten landingsplaatsen en verlaadinstallaties der bolsjewieken aan en brachten 2 ravitailleeringsvaar- tuigen met tezamen 800 b.r.t. tot zin ken. Op Sicilië werden verscheidene tegen den noordelijken en centralen sector van het front uitgevoei*de, door tanks gesteunde vijandelijke aanvallen door de Duitsch—Italiaansche troepen afge slagen. 0 In de wateren van Syracuse brachten Duitsche gevechtsvliegtuigen drie vij andelijke koopvaarders met tezamen 20.000 b.r.t. tot zinken en beschadigden 14 andere transportschepen zwaar. Duitsche steden gebombardeerd. Vijandelijke formaties vliegtuigen hebben nieuwe, zware terreuraanvai- len uitgevoerd op Duitsche steden. Gis teren overdag werden Hamburg en Kiel, benevens eenige plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied en in de bezette westelijke gebieden aangevallen en in den afgeloopen nacht werd op nieuw de stad Essen gebombardeerd. Daarbij ontstonden zware verliezen on der de bevolking en groote verwoestin gen in de woongebieden der aangeval len steden. Luchtverdedigingskrachten schoten van de BritschAmerikaansche aanvalsformaties 61 vliegtuigen neer. Vijf eigen jagers gingen verloren. Huil aangevallen. Een formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 25 op 26 Juli stad en haven van Huil met bommen van allerlei kaliber aangevallen. Drie vliegtuigen keerden niet terug. Bij de gisteren gemelde 'gevechten van Duitsche beveiligingsstrijdkrachten met Britsche motortorpedobooten zijn onze successen nog gestegen. Tn totaal "Verloor de vijand twee motortorpedo booten, twee andere werden in bran'd geschoten. Strijd ten Oosten van Palermo. Op Sicilië is het zwaartepunt van de vijandelijke aanvallen op 24 Juli ver plaatst naar den noordelijken vleugel van de DuitschItaliaansqïhe linie van verzet. Evenals de Britten den dag te voren als gevolg van de gevoelige ver liezen, die hun de Duitsche pantsergre nadiers hadden toegebracht, hun ver geefsche aanvallen in het gebied ten zuiden en zuidwesten van Catania moesten afbreken, werden thans ook de in het gebied ten noorden en noord westen van Enna staande Amerikanen door het doeltreffende vuur der Duit sche formaties artillerie gedwongen zich tijdelijk terug te trekken. Nadat de vijand echter zijn formaties die in de voorafgegane gevechten zwaar te lij den hadden gehad, door versche strijd krachten infanterie en pantsers had aangevuld, maakte hij zich in het ge bied ten oosten van Pnlerrao voor nieuwe aanvallen gereed. De naar het Oosten optrekkende vijandelijke divi sies werden van zee uit door zware scheepsartillerie gesteund, doch in -het stelselmatig ontruimde gebied, dat voor groote troepenbewegingen door ver sperringen en mijnenvelden moeilijk begaanbaar was gemaakt, kwamen rij slechts langzaam vooruit. De tot dus ver geleden zware verliezen hebben den' vijand bovendien zeer voorzichtig gemaakt, zoodat hij slechts aarzelend optrekt. In het voorterrein van onze verdedigingslinie ontstonden felle ge vechten tusschen yerkenningsafdeelin- gen. die voor den vijand met groote verliezen gepaard gingen. De vjj'ande- lijke strijdkrachten werden daardoor in hun opmarsch belemmerd en konden tot dusver nog niet in contact treden met de nieuwe hoofdstellingen van ver dediging. Benden in Kroatië onschadelijk gemaakt. De laatste weken zijn in Zuid-Kroa- tië opnieuw kleine bendengroepen, die zich na afloop van de groote zuive ringsactie in de Montcnegrijnsche ber gen aan de Duitsche greep probeerden te onttrekken, onschadelijk gemaakt. Vrijwilligers uit het land zelf en ook de inlandsche bevolking hebben hier aan bijzonder meegewerkt. Zij hielpen bij de opsporing van de terreurgroe pen mede door snelle melding van alle waarnemingen en namen deel aan de vernietiging van de bendengroepen. Bij een dezer dagen voltooide actie van Duitsche en verbonden troepen werden na een kort gevecht 453 gevangenen gemaakt. Er werden 11 dooden geteld, een bewijs, dat de tot dusver altijd weer te bespeuren hardnekkigen tegen stand van de benden aanzienlijk is ver minderd en dat zij de voorkeur geven aan overgave boven vernietiging. NA DERTIEN DAGEN BEWUSTELOOSHEID OVERLEDEN. In den nacht van Zaterdag op Zon dag is in het St. Jans Ziekenhuis 1e Laren overleden de vrouw, die Maan dag 12 Juli op, de heide ..Klein Zwit serland" nabij Laren slapende door eenige jongens werd aangetroffen en aan wier aanwezirheid deze jongens verder geen aandacht hadden geschon ken, omdat naast de vrouw een briefje lag, waarop geschreven stond: „Niet wakker maken." totdat dezelfde jon gens Zaterdagochtend 24 dezer consta teerden, dat de vrouw in bewusteloo- zen toestand nog op dezelfde plaats lag. vanwaar zij toen direct naar het ziekenhuis is overgebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1