NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Regeeringswisseiing zonder revolutie of staatsgreep. Churchill voldaan over den „val' van Mussolini. Bolsjewisten vallen tevergeefs aan. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.' Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 28 JULI 1943. SCllAGER EDITIE. 81c Jaargang, No. 113, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt da-.Mtjk». Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln deze Editie 11 ot. per m.M. Bti contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De toestand in Italië. Slechis grondwettelijke crisis opgelost Rede van Churchill en commentaar van het D.N.B. RUST IN HET GEHEELE LAND. Dinsdag werd van bevoegde Ita- liaansche zijde het volgende ver klaard: De. regeeringswisseiing was geen revolutie en evenmin een staats greep; zij was een grondwettelijke crisis, welke grondwettelijk is opge lost. Op grond van de stemming, uitge bracht door den Grooten Fascisti- schen Raad. had het hoofd der re geering bij den koning zijn ontslag ingediend. De koning nam op grond van het voorstel der groote meer derheid van den Fascistischen Raad grondwettelijke maatregelen ten aan zien van de overneming van het opperbevel over de weermacht en met het opperste regecringsgezag. De buitenlandsche politiek van Italië blijft onveranderd. Overeenkomstig den oproep van Badoglio wordt de oorlog voortge zet, Italië houdt» zijn gegeven woord. De buitenlandsche politieke koers is dooi de gebeurtenis niet beïnvloed. Italië gaat voort op den ingeslagen weg en de gebeurtenissen in den grooten Fascisti- schen Raad hebben uitsluitend betrek king op de binnenlandsche politiek. De afgetreden minister-president blijft als ridder der orde van Annunziata de hem toekomende rechten genieten. We gens verkeerde gegevens ovgr arrestaties is het Romeinsche avondblad „Tribuna" gisteren in beslag genomen. De Fascistische partij- Omtrent het. voortbestaan van de Fas cistische Partij is geen officieel besluit beschikbaar. Demonstraties in den nacht van Zondag tegen insignes en ze tels van de Fascistische Partij werden gekenmerkt als onbeteekenende uit spattingen, die reeds volkomen onder drukt zijn. In alle Itaüaansche steden heerscht volmaakte rust en orde. Het leven neemt weer zijn normalen "gang, In het huidige beslissende oogenblik van den Italiaanschen afweerstrijd tegen den opdringenden vijand worden con flicten of revanchemaalregelen tegen 't verleden als onwaardig van de hand gewezen. Het gansche ïtaliaansche volk staal als éér> man achter den koning in diepste verknochtheid met den Italiaanschen bodem en kent s1 echts één parool: ko ning en vaderland. Het gansche volk wil zich als één man volledig geven om het vaderland te redden. De hervatting van het gecensureerde telefoonverkeer is op komst. De vereischte samenwerking van alle officieele instanties met de pers is toegezegd. Er worden geen nieuwe cou ranten toegelaten. Reeks van maatregelen getroffen De A.N.P -correspondent Berlijn meldt. Blijkens berichten uit Rome heeft maarschalk Badoglio een reeks maat- regelèh getroffen ter beveiliging van de onderdeden van de weermacht, van de gewapende militie, de politie en de bur gerwachten staan onder zijn bevel. Tot chef van de politie is dr. Carmine Senise benoemd. Tusschen zonsondergang en zonsop gang mag de burgerbevolking zich niet op straat begeven en overdag moeten allen, die zich op straat bevinden van een persoonsbewijs voorzien zijn. De deuren van. alle openbare gebouwen moeten dag én nacht geopend blijven, de vensters moeten daarentegen gesloten zijn en volgens de voorschriften verduisterd blijven. Het is verboden met meer dan drie personen in het openbaar samen te scholen en te spreken. Alle openbare instellingen, theaters, variété's. biosco pen en sportterreinen blijven in den tijd tusschen zonsondergang en zonsopgang gesloten voor het publiek. Het verspreiden van propagandama teriaal. vlugschriften of andere ge schriften is verboden Bij het niet op volgen van deze voorschriften zal even tueel van wapengeweld gebruikt ge maakt worden. Alles functlonneert normaal. Na de betoogingen van geestdrift over het aan het bewind komen van het nieuwe regime heeft het leven zijn nor male cadens hervat in de eeuwige stad. Alle openbare diensten, die trouwens Maandag geen enkele onderbreking on dergaan hebben. funcjionneeren met de meest volmaakte regelmaat.. Op alle bureaux, openbare zoowel als particu liere. wordt de arbeid intensief en ge disciplineerd voortgezet. Winkels, ver kooplokalen en markten zijn geopend en de voorziening van het publiek van levensmiddelen geschiedt als gebruike lijk. De maatregelen, die genomen zijn door de autoriteiten ter handhaving van de openbare orde worden door het pu bliek met nauwgezette discipline in ach* genomen. In de geheele stad wapperen nog de vlaggen. Het karakter der nieuwe regeering. Onder het opschrift ..Het karakter der nieuwe Itaüaansche regeering" schrijft de Messaggero: De regeering Badoglio is aangekondigd als een regee ring van militair karakter en dat is zij. Haar voornaamste taak en de belang-1 rijkste en dringendste vraagstukken, waarvoor zij zich geplaatst ziet, zijn van militairen aard Zij betreffen den oorlog en de handhaving van de open bare orde. De maarschalk brengt in de nieuwe regeering een vastberaden wil mede, bekwaamheid om te organiseeren en zijn formaat als soldaat. De regee ring. die thans aan het bewind is. moet krachtig en zonder aarzelen overgaan tot de uitvoering van haar taak. De Romeinsche ochtendbladen Mes saggero en Popoio di Roma verschenen Dinsdag weer op den normalen tijd, ge woon opgemaakt en in den gebruikeüj- ken omvang. De leiding van de Popoio di Roma heeft Corrado Alvaro op zich genomen. Alvaro was een bekend redacteur van de Resto der Carüno alsmede van 'de Corriere della Sera en de Mondo en was het laatste werkzaam als recensent van de Popoio di Roma. Hij is 48 jaar, In zijn eerste hoofdartikel schrijft Alvaro: Wij hebben een regeering. aan wie wij rekenschap kunnen vragen, maar de regeering heeft het recht ons allen te gebruiken voor de reddhfg van het vaderland. Nu de binnenlandsche twist zonder burgeroorlog is opgeheven, kunnen de Italianen de toekomst en de gevaren koelbloedig onder oogen zien. kunnen zij den vijand op Ttaliaansch grondge bied het hoofd bieden en kunnen zij aan het maatschappelijk leven, dat zijn evenwicht moet terugvinden, steunen om zoo aan Italië door arbeid en geloof de toekomende plaats in het Europa van morgen te waarborgen. Ook de Messaggero richt een oproep tot het Itaüaansche volk, waarin tot uiting komt. dat vrijheid ook een ver antwoordelijkheid impliceert van ieder 'ndividu afzonderlijk. ~vFRDÜÏSTËjrï5ËÏT~~~ Deze week van ZZ5.30 uur. lieden: Maan op 2.51, onder 18.53 uur. Morgen: Maan op 3-33; onder 19.4S uur. 1 Aug.: nieuwe maan. Duitschland is vijand nummer één van de geallieerden. Commentaar van het D.N.B. Churchill heeft Dinsdag, naar de Britsche berichtendienst meldt .in het Lagerhuis een verklaring afge legd over de regeeringswüziging in Italië. In deze verklaring gaf Chur chill namens het Lagerhuis uiting aan zyn voldoening over den „val" van Mussolini. Voorts verklaarde Churchill, dat de Itaüaansche regee ring zich tot dusverre nog niet met de geallieerden in verbinding heeft gesteld. Derhalve zal de lawine van vuur en staal op alle doelen van militaire betcekenis in geheel Itajic tot het maximum worden voort gezet. Men wil echter niet de mogelijkheid uitsluiten om met de Itaüaansche natie tot een algemeen accoord te komen. Doch men dient de Italianen „een beetje in hun eigen vet te laten gaar smoren en het vuur tot het uiterste aan te wakkeren om het proces te verhaasten, totdat men van hun regeering of vin diengene, die het noodige gezag bezit, de absoluut noodzakelijke voorwaarden voor de voortzetting van den oorlog tegen Duitschland krijgt". Churchill eischle vervolgens nogmaals de volle dige capitulatie van Italië, noemde Duitschland den eersten vijand der ge allieerden en verklaarde, dat Engeland wat betreft Italië in zeer nauwe over eenstemming met de Ver. Staten zal handelen, terwijl men de Sovjet Unie op de hoogte houdt. Nadat. Churchill opnieuw een pleidooi gehouden had voor hel voortzetten van de luchtterreur tegen Duitsche steden en een bezwerende formule gevonden had voor de weer stijgende Duitsche ciuikbootsuccessen, verklaarde hij ten slotte, dat de taak, dif den geallieerden wacht, nog geweldig groot is, te meer Echt iets voor flinke jongens. Een maand in een Wcersportkamp, dat is iets, waar elke flinke Jongen naar ver langt. Ochtendgymnastiek temidden dar ber gen. tochten ln de omgeving, veldspelen tezamen met Jongens uit Denemarken Vlaanderen. Wallonië. Noorwegen en Duitschland, kaartlezen en met het kom pas weiken. dat zijn allemaal dingen waar Je een Jongen van Jan de Wit voo» kunt vinden. Deelname aan een Wcersportkamp kosi geen cent, je werkgever moet je vrij ge ven en je loon doorbetalen, ook de scho len moeten hiervoor vrij geven. De m».md in het' Weerspor'.kamp mag niet van je gewone vacantie afgetrokken Stapf Pax m worden Vraag het den jongens, die er al geweest zijn, hoe het hen bevallen is Laat Jan Salie maar thuis blijven. Meldt ie nog vandaag bij een der volgende aan- aeldingsbureaux: Noord-Holland: Spaarne 94. Haarlem. Zuid-Holland: Eendrachtsweg 35, Rot terdam; Amsterdam: Willemsparkweg 18#. Den Haag: Soendastraat 25; 't Sticht: Lucas Bolwerk 8. Utrecht: Gelre, Euse- bius Buitensingel 3, Arnhem; Brabant Keizersgracht 9. Eindhoven; Zeeland: Turfkade 17, Goes; Limburg: Vrijthof 25 Maastricht: Twente-Salland: Drieperstr ti, Hengelo (O.); Drente: Rolderstraat 45, Assen: Friesland' Emmakade 48. Leeuwar den. Groningen: Groote Markt 24. Gro nlngen. daar de Duitsche volkskracht zich steeds rneer concentreert. Commentaar van den diplom»- ticken correspondent van het D.N.B. De diplomatieke correspondent van het D.N.B. §chrijft: De Dinsdag van bevoegde Itaüaan sche zijde verstrekte verklaring, dat de regeeringswijziging uitsluitend een gevolg is van binnenlandsche politieke redenen, dat de buitenlandsche politiek van Italië hierdoor niet getroffen wordt en dat Italië, trouw aan zijn ge geven woord, op den eens ingeslagen weg zal voortgaan en den oorlog zal voortzetten, wordt in Berlijnsche poli tieke kringen als een nieuwe bevesti ging van de proclamatie van 25 Juli beschouwd Deze verklaring is tevens een antwoord op de rede van den Britschen minister-president in het Lagerhuis, die denkt, dat het Itaüaan sche volk verslagen is en derhalve met cynische verachting kan worden be handeld. Zijn uitlating, men dient Italië „in zijn eigen vet" te laten gaar smoren, getuigt van een houding, die geen twijfel 'aat bestaan over de be handeling, die Churchill het Itaüaan sche volk heeft toegedacht, welk volk echter ook onder zijn nieuwe leiding zijn wil tot zelfbehoud en zijn recht op vrije ontwikkeling verkondigt. De op chantage gelijkende eisch van Churchill, dat Italië zich als opbou wende factor zelf uitschakelt en tot een willoos object van de Anglo- Amerikanen wordt, met bet daaraan vastgeknoopte dreigement, dat het in het tegenovergestelde geval met de meest barbaarsche middelen der oorlogvoering mishandeld zal wor den, kan niet treffender beantwoord worden dan met de verklaring van toonaangevende Itaüaansche zijde, dat het geheele volk als één man bereid is alles in den strijd te wer pen voor de redding van het vader land. Overigens verdient dc waarschu wing van Chuchill voor een onder schatting van het weerstandsvermogen en de militaire kracht van Duitsch land, dat hij vijand'nr. 1 noemde, daar om eenige aandacht, omdat in Engeland en de Vereenigde Staten uit de ge beurtenissen in Italië voorbarige con clusies zijn getrokken. Het door toe juichingen van het Lagerhuis verge zeld gaande hernieuwde pleidooi van Churchin voor de lucht'.erreur wofdt te Berlijn voor kennisgeving aangenomen met de verklaring, dal de hierin tot uiting komende vernietigingswil den geest tot verzet van de voor de vrij heid van Europa strijdende volken al leen maar kan aanwakkeren. Als belangwekkende bekentenis wordt voorts ook beschouwd de verkla ring van Churchill, dat de militaire vernietiging van Italië een geweldigen prijs aan bloed zou eischen. De erva ring, die de Anglo-Amerikanen bij de invasie van Sicilië hebben kunnen op doen. maakt inderdaad den wensch van den Britschen minister-president om zich van het Itaüaansche vasteland op een andere wijze dan langs militairen weg meester te maken, zeer begrijpe lijk Deze illusie is hem door de jong ste Itaüaansche verklaring ontnomen. Onder Nederhorst den Berg heeft zich gistermiddag een ernstig ongeluk voorgedaan. De 44-jarige wachtmeester der marechaussee, de heer W. Coüjn. die aldaar gestationncerd was. is bij het zwemmen verdronken. Generaalveldmaarschalk Von Runstedt, die dezer dagen militaire inr,chting«a in Neder,and bezichtigde, tijden» een uiteenzetting betreffende een sector van de kustverdediging. Rechts naast den Generaalveldmaarschalk de Wehrmachtsbefehlshaber in den Nicderlanden, GeneTal der Flidgef Christiansen Stapf-Martens-Pax m WEERMACHTBERICHT Duitsche steden opnieuw gebombardeerd. 30 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER. 27 Juli (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Het zwaartepunt van de gevechten in het oosten lag ook gisteren in het ge bied van Orel Onze troepen, gesteund door sterke formaties van het lucht- wapen. sloegen verscheidene ten zui den, oosten en noorden van Orel on dernomen vijandelijke doorbraakpogin gen na wisselvallige gevechten bloedig af en vernielden talrijke tanks. Aap het overige oostelijke front kwam het. aan het Koeban-bruggehoofd, aan het Mioesfront en ten zuiden van het Ladogameer tot harde afweergevech- ten terwijl aan de Donets en in het gebied van Bjelgorod slechts plaatselijke gevechtsactiviteit heerschte. Ten noord westen van Krymskaja en ten noord westen van Koeibsjewo zette de vijand met sterke, door tanks, slagvliegers en artillerie gesteunde strijdkrachten nieu we aanvallen in. Zij werden in harde gevechten, deels in succesvolle tegen aanvallen. afgeslagen. Ook ten zuiden van het Ladogameer bracht de vijand nieuwe strijdkrachten voor den aanval naar voren, welke met sterken steun van slagvliegers de Duitsche stellingen bestormden. De bolsjewieken werden in verbitterde gevechten op korten afstand ën in herhaalde, terstond ondernomen tegenaanvallen onder zware verliezen afgeslagen Aan het geheele oostelijke front ver loor de vijand gisteren 213 tanks. In de maandenlange, zware afweer- gevcchten aan het Koebanbruggehoofd heeft de Beiersehe 97ste jagerdivisie zich bijzonder onderscheiden. Op en om Sijllië. Op Sicilië werden ook gisteren alle vijandelijke aanvallen op de Duitsch— Itaüaansche stellingen afgeslagen. Aan vallen in scheervlucht van formaties Duitsche vliegers voor den strijd ops kor ten afstand brachten den vijand aan zienlijke verliezen toe. In de wateren ten noorden van het eiland plaatsten gevechtsvliegtuigen twee voltreffers met. bommen op een zwaren viiandelijken kruiser en troffen nog zes eenheden. Het haven gebied van La Valetta op Malta weru in den nacht door een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegers met succes gebombardeerd en daarbij werden 5 schepen getroffen Op de Middellandsehe Zee werd een Duitsch convooi door ze ven Britsche torpedovliegtuigen aange vallen. Beveiligingsvaartuigen schoten vier der aanvallende toestellen neer. Het convooi bleef onbeschadigd. Luchtoorlog eischt nieuwe slachtoffers. Amerikaansche formaties bommen werpers hebben gisteren de steden Hannover en Hamburg, benevens eenige plaatsen in Noordwest-Duitsch kustge bied aangevallen. De bevolking, vooral m Hannover. leed verliezen. Doorja gers en afweergeschut werden boven de aangevallen steden en op de vlucht heen en terug volgens voorloopige con stateering 30 zware viermotorige bom- AMBTENAAR LIEP IN DEN VAL. Chantage gepleegd op caféhouder. Een ambtenaar van den Centralen Crisisdienst, te Amsterdam bezocht Za terdagavond met zijn zwager een café in de omgeving van het Leidscheplein aldaar. Toen dc heeren bij het bestellen van een glaasje likeur hoorden, dat dat 2.50 per stuk zou kosten, vroeg de ambtenaar den patroon te spreken en deelde hem mede. dat een proces-ver baal wegens overtreding der prijsvoor- schriften boven zijn hoofd hing. Waar schijnlijk zou dit den caféhouder op een boete van 2.000 komen te staan. Maar er viel nog wel over te praten. Dat gebeurde dan ook en het resultaat daarvan was. dat de caféhouder den ambtenaar 1.500 zou betalen, dan zou deze de zaak verder blauw-blauw laten. Er was echter op het oogenblik niet meer dan 750 in kas en daarom zou de ambtenaar des Zondags terugkomen om de tweede helft in ontvangst te nemen. Aldus geschiedde. Maar intusscben had de caféhouder de politie gewaar schuwd en nauwelijks waren de bankjes in de portefeuille van den ambtenaar verdwenen, of hij voelde de hand van een rechercheur op zijn schouder met de uitnoodiging mee te gaan naar het bureau Leid: cheplein. De zwager, die den ambtenaar ook ditmaal vergezelde werd eveneens gearresteerd. Hij bleek f 100 van het chantagege'd ontvangen te hebben. menwerpers neergeschoten. Boven de bezette westelijke gebieden werden nog 4 vliegtuigen vernield. In den afgeloopen nacht is de vijand slechts met weinig vliegtuigen naar Duitsch gebied vlogen, een hunner werd neergeschoten. Snelle Duitsche vliegtuigen hebben in den nacht van 26 op 27 Juli afzonder lijke doelen in het gebied van Londen aangevallen. Op den Allantischen Oceaan bracht het luchtwapen van een zwaar beveiligd vijandelijk convooi een vrachtschip van minstens 8000 b.r.t. tot zinken en beschadigde een tweede groot schip zwaar. Verkenningsvliegtuigen schoten boven deze wateren een Brit schen bommenwerper neer. TOESTAND OP SICILlë ONGEWIJZIGD. Het Itaüaansche weermachtbericht meldt o.m.: De toestand is ongewijzigd op Sicilië, waar het vooral in den noordelijken sector van het front tot gevechtsactie is gekomen. Duitsche bommenwerpers hebben met succes talrijke koopvaardij- en oorlogs schepen voor de noord- en oostkust van het eiland aangevallen: zij brach ten zware schade toe aan vier trans portschepen. twee kruisers en een tor pedojager. In de haven van La Valetta werden vijf koopvaardijschepen getrof fen De vijandelijke luchtmacht heeft aan vallen gedaan op de omgeving van Na pels en op de streek langs de Straat van Messina. De schade is niet ernstig. Het aantal slachtoffers wordt vastgesteld. Zware geallieerde verliezen op Sicilië. BERLIJN, 27 Juli. De Berlijnsche ANP-correspondent meldt: De Amerikanen en Engelschen heb ben het zwaartepunt van den strijd op Sicilië naar het Noorden verplaatst, waar zij pogen den straatweg naar Messinain hun bezit te krijgen. Deze straatweg loopt van Palermo uit langs de kust naar de stad in het Oosten van Sicilië. De Duitsche en Itaüaansche verdedi gingsstrijdkrachten slaagden erin de met zeer sterke strijdkrachten uitgevoerde aanvallen van de Amerikanen tot staan te brengen nog voor deze de eigenlijke hoofdverdedigingslinie berei ken konden. Deze linie bestaat uit eenige bergstellingeh en ligt nog ver" ten Oosten van Gangi. Volgens te Ber lijn binnengekomen berichten leden de geallieerden zware bloedige verliezen bij hun vergeefsche pogingen om de verdedigers uit hun stellingen te ver drijven. Dc overmacht der geallieerden is zeer groot. De situatie voor Catania is thans vrijwel geconsolideerd, temeer daar de Britten begonnen zijn met het aanleg gen van loopgraven en het oprichten van prikkeldraadversperringen. Men maakt hieruit op. dat Montgomery be sloten heeft, althans voorloopig niet meer tot een directen en frontalen aan val op Catania over te gaan. Liddell Hart over den strijd. Uit'Londen wordt gemeld: De Engel- sche militaire criticus Liddell Hart schrijft in de „Daily Mail": De werke lijke krachtproef op Sicilië staat den geallieerden nog te wachten. Men kan niet zeggen, dat de geallieerden op Si cilië de laatste acht dagen nader tot hun doel gekomen zijn. Zelfs de beslis sing is niet tastbaarder voor hen gewor den. Reeds een week geleden heeft men moeten inzien, dat de opmarsch van het achtste leger langs de kust van Sicilië naar Catania en op andere plaatsen definitief door den tegenstand van den vijand tot staan gebracht werd. Twee Duitsche divisies zijn daartoe voldoende geweest. Doordat de vijand nu ook zijn troepen uit West Sicilië op een klein front bijeen heeft gebracht, heeft hij zijn afweerstelüng belang rijk versterkt. Er bestaat derhalve geen reden een hoogen dunk te hebben van de snelle bezetting van Palermo en Marsala. De militaire gebeurtenissen aah het Oostelijk front zijn „problematisch en raadselachtig". De geweldige strijd krachten zijn daar in verbitterde ge vechten verwikkeld. Van een strategi sche uitwerking van deze gevechtshan delingen valt echter niets te bespeuren PLUK- EN VERZAMELVERBOD VAN BLADEREN. In de Ned Staatscourant van heden is opgenomen een pluk- en verzamel- verbod van bladeren, waarbij het pluk ken en verzamelen van bladeren, voor zoover deze geschikt zijn voor het be reiden van theesurrogaten aan voor waarden wordt verbonden. EEN CREATIE VAN MOSKOU. De diplomatieke correspondent i het DNB schrijft: In Moskou is een „Nationaal Comité vrij Duitschland" gevormd. waarvan o.m. ook vroegere communistische Rijksdagafgevaardigden lid zijn. In een door den zender van Moskou vgrspreid manifest roept dit comité het Duitsche volk op de vijandelijkheden te staken, zichzelf een „Nationale regeering op democratischen grondslag" tc geven en daarmede zijn terugkeer in den schOQ' der rechtsgelijke volken voor te berei den. De methode der Sovjetmachthebbers om door de vorming en door het naar voren brengen van zulke organisaties politieke aanspraken te maken op het een of ander land is te bekend dan dat men zich behoeft te verwonderen over de jongste creatie van Moskou Zij kan hoogstens de al lang bekende bedoeling van de Bolsjewieken bevesti gen om zich via een radenregeering in Duitschland de sleutelpositie ter be- heersching van het continent te ver schaffen, waarmede tegelijk de ifwed strijd van Europa onder leiding van Duitschland een verdere rechtvaardi ging krijgt. Een bijzondere politieke noot krijg» het Moskousche initiatief do w de reac tie in Engeland en de Ver. Staten, die een zekere onthutstheid, ja ontstelten's over het optreden van Stal'n doet zien. De reden moet naar het :c'iijnt hier n gezocht worden, dat Stalin reeds thans de hem door zijn bondgenocter voor zijn wapenhulp toegestane vrijheid var. handelen jegens Europa wil verwezen lijken, zonder rekening te houden mei de tactiele var. verbloemen, waardoor de Angelsaksers het wantrouwen voor al van de neutralen jegens de Bolsje wistische aanspraken op de macht ho pen te sussen of zelfs op te heffen. Of voor Stalin nog andere overwe gingen gegolden hebben dan alleen de brutale wensch naar het inlossen van hem gegeven beloften tfloge daargela ten worden, het blijft een feit. dat door zijn initiatief en de Anglo-Amerikaan- sche echo het cynische spel van twee imperialismen met Europa als inzet bijzonder schril belicht wordt. UIT DEN OMTREK. Dirkshorn. GOED GESLAAGD KERKCONCERT. Ruim 500 bezoekers waren Zondag avond opgekomen naar het kerkge bouw van de Ned. Herv. Gem, alhier, om te luisteren naar zang. muziek en het gesproken woord. Om nu maar di rect met de deur in huis te vallen: Er is bijzonder genoten. Marie Kliffen, so praan vulde met haar zang het gehee le kerkgebouw. Niet minder dan 8 lie deren heeft zij ten gehoore gebracht, begeleid op het orgel door ds. Nell. Onder ademlooze stilte heeft zij haar liederen gezongen Ds. Nell verleende zijn „medewerking" als predikant, or ganist en koordirecteur. Zijn onder werp „Mensch. waar zijt gij?" wist hij op boeiende wijze aan de kerkgangers uit te leggen, terwijl zijn orgelspel be wees, dat er geen „vreemde" aan het klavier zat. Het kerkkoor van Oudkar spelN.-Seharwoude heeft eenige ker kelijke liederen gezongen. De collecte, gehouden aan het' einde tot bestrijding van de onkosten, wa# buiten verwachting. Resumeerend een avond, waarvan wij ongetwijfeld rijker aan innerlijke waarde naar huis zijn gegaan. Aan den „organisator", ds. NeU, een woord van dank voor het gebodene. J. d. Oiard. Examen. - De heer J. Biesboe"" slaagde dezer dagen voor het examen Hoogduitsche taal L. O. Gepromoveerd. - Gisteren promoveer de te Utrecht tot doctor ln de genees kunde op proefschrift ..Enuresis noctur- na" de heer P. Groenhart, geboren te Dirkshorn. Benoemd. - Met ingang van 1 'Augus tus a.s. is onze plaatsgenoot, de heer K. v. d. Molen, benoemd tot opzichter van den Veeartsenijkundigen Dienst met als standplaats Haarlem. Geslaagd. - Bij het gi6teren te Amster dam gehouden examen voor de acte Duitsch L.O. slaagde onze plaatsgenoot, de heer J. W. Biesboer, onderwijzer te Schagen. Zaidscharwoade, Biljartwedstrijd O.K.K.—Krijt op Tijd. - Zondag speelde de biljartver- eeniging O.IüK. alhier een wedstrijd tegen „Krijt op tijd" van Oterleek. Beide clubs speelden met 7 man en erf werd handicap gespeeld. Na een gezet- ligen wedstrijd was de uitslag: O.K.K. moest maken 573 punten, heeft gemaakt 620 punten, winst 47 punten. Krijt op Tijd moest maken 613 punten, heeft gemaakt 436 punten, ver lies 179 punten. Het verschil is daar door 226 punten in het voordeel van O.K.K. Op Zondag 8 Augustus gaat O.K.K. op bezoek naar Oterleek en daar er voor dezen wedstrijd een mooien beker beschikbaar js, zal Krijt op Tijd wel al zijn best doen den achterstand in te halen. Het belooft een spannenden strijd te worden. Heer-Hugoivaard. Prijs gewonnen. - Bij de windhon- denrennen te Den Haag, georganiseerd door de 's-Gravenhaagsche Windhon den Renvereeniging en gehouden op de baan aan den Bezuidenhoutschen- weg, behaalde de hond „Carra" van de gehr. De Geus alhier den eersten prijs. Een mooi succes. TEXELSCHE MARKT. Hoewele r Maandag nog ruim 60 lam meren aangevoerd waren, werd op d< markt geen handel gedreven, aange zien de dieren niet vervoerd mochten worden. Onderlinge handel tusschen de veehouders (die niet verboden was) heeft, zoover bekend is, niet plaats ge had. Zoodat de lammeren onverkocht naar de boerderij gingen. Er werd een 16-tal lliggen verhan deld, prijzen nog zeer hoog: 80140. Nuchtere kalveren deden eveneens hoo- ge prijzen: ƒ20—ƒ45. De totale aanvoer bestond uit: 62 limmeren (onverkocht), 20 schapen (3fc, d. levering). 26 ko.ien (idem>. 16 big gen 80—140, 6 QusJltere kalveren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1