NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Ministerraad ontbindt de Fascistische partij Nieuwe Staatsleening ruim overteekend. Alle Sovjet-aanvallen storten ineen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager éditie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 29 JULI SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 174, 2 pagina's. Dfste Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief, rr* der gewone advertenties ln deze Editie 11 et. per m.M. Bit contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. De situatie in Italië. Communiqué over de bijeenkomst van den Grooten Fascistischen Raad Motie van, Grandi" met 19 tegen 7 stemmen aangenomen. MINISTERRAAD BIJEEN. Het agentschap Stefani meldde Woensdagavond, dat de Italiaan- sche ministerraad tijdens de eer ste zitting, die Dinsdag gehouden is onder voorzitterschap van maar schalk Badoglio, met het oog op den nieuwen toestand, die in het politieke leven van het land is ont staan, in de eerste plaats last heeft gegeven tot ontbinding van de Fas cistische partij. Er zijn maatregelen genomen, dat de aan deze party verbonden in stellingen met betrekking tot de opvoeding en de sport zullen kun nen "blijven functionneeren. Tijdens dezelfde zitting is voorts besloten, dat de wet van 9 December 1928 met betrekking tot den groot Fascistischen Raad onverecnlgbaar ls met den terugkeer naar de normale grondwet. Bovendien heeft de raad last ge geven tot het opheffen van de by zondere rechtbanken voor de verdedi ging van den staat. De door deze rechtbanken behandelde gevallen zul len nu voor den duur van dezen oor log worden afgedaan door de mili taire rechtbanken van de afzonder lijke legergroepen. Bijeenkomst der Italiaansche ministers. Volgens Radio Rome zijn de nlepwe ministers onder voorzitterschap van minister-president Badoglio bijeen gekomen. Daarbij kwam tot uitdruk king, dat de buitenlandschè politiek van Italië geen verandering ondergaat. Ook het interne bestuur van Italië zal worden voortgezet volgens het prin cipe van het tot nu 'toe bereikte en tot stand gebrachte. „Offideele uiteenzetting". Het agentschap Stefani publiceert een „officieel» uiteenzetting" van de gebeurtenissen in den Grooten. Fas cistischen Raad, die geleid hebben tot het aftreden van Mussolini. Hierin wordt het volgende gezegd: Op 24 Juli 'is de Groote Raad, die sedert 7 December 1939 niet meer bij eengeroepen was, bijeengekomen. Na de opening heeft de chef der regee- rfng rapoil uitgebracht over den po litieke.-! en militairen toestand. Daar op heeft" de voorzitter der Kamer, Grandi, de volgende motie ingediend, die behalve door hem ook ondertec- kend was door Federzoni, de Bono, de Vecchi, de Marsico, Acerbo, Pareschi, Clanetti, Ciano, Bottai, Balenna, Got- tardi, Bjgnardi, de Stefani, Rosscni, Marinelli, Alfieri, Albini, Bestianlni. "De Groote Fascistische Raad, bij eengekomen in deze dagen van uiterste beproeving, is voor alles met zijn gedachten bij. de heldhaftige strijders van elk wapen, die schou der aan schouder met de trotsche bevolking van Sicilië, waarin het geloof aan het Italiaanscho voll^ op de schitterendste wijze naar voren komt, strijden om de edele tradities van dapperheid en van onverzwakt© offervaardigheid van onze roem rijke weermacht te vernieuwen. Na bestudeering van den" binnenland- schou en internationalen toestand en van de politieke en militaire oor- logvooring, proclameert de Groote Raad den heiligen plicht van alle Italianen eu tot elkon prijs de een heid en onafhankelijkheid, de vrij heid van het vaderland, dev vruch ten -van dc offer3 en den arbeid van vier generaties, van de Risorgimento tot nu toe, hot leven en de toekomst van het Italiaansche volk te ^.verde digen en betuigt de noodzakelijkheid van een moreele én materieelo een heid van alle Italianen in dit ern stige en voor het lot der natie beslis sende uur. De Groote Raad verklaart, dat om dit doel te bereiken, het onmiddel lijke herstel van allo staatsfuncties noodzakelijk is, dbor aan de Kroon, den Grooten Raad der regeering. aan het parlement en de corporaties de taken en de verantwoordelijkheden te geven, zooals deze in do statuten en de grondwetsbepalingen zyn vast gelegd. De Groote Raad noodigt den chef der regeering uit om aan Zyne Majesteit den Koning, tot wien het hart van de geheele natie trouw en vol vertrouwen is gericht, te ver zoeken met het effectieve opper bevel over de strijdkrachten te land, ter zee' en in de lucht, overeenkom stig Artikel B van het statuut van hot Koninklijk Huis het hoogste ini tiatief der beslissing te nemen, dat hem door onze staatsinrichting wordt verleend en dat altijd in onze geschiedenis de roemrijke kracht van onze verheven dynastie van Savoye is geweest. Grandi, zoo wordt verder in het Stevnnl-bericht gezegd, verlangd een hoofdelijke stemming. Vervolgens werd door den secreta ris der party Scorza een tweede er door Farinacci een derde motie inge diend. Do besprekingen hebben ononder broken 'tien uur geduurd, d.w.z. tot 3 uur ln den nacht van 25 Juli, Aan het einde der besprekingen kreeg do door Grandi ingediende agenda 19 ja- stemmen, 7 neen-stemmen bij een ont houding. De motie van Farinacci kreeg een ja-stem. De motie van Scorza werd ingetrokken. De ja-stemmen op de motie vai Grandi waren afkomstig van de vol gende personen: Grandi, Federzoni, de Bono, de Vecchi, Ciano, de Marslcb Acerbo, Paresci, Clanetti, Balenna, Cottardi, Bignardi, de Stefani, Rosso- nl, Bottal, Marinelli, Alfieri, Albini, Bastianini. Met neen hebben gestemd Scorza, Biggini, Poverelll. Trlngali Casanova, Frattari, Buffarini en Gal- biati. Suardo onthield zich van stem ming. Na de rede van Charchill. Zooals reéds gemeld, heeft Char chill een rede gehouden over „den val" van Mussolini. Naar aanleiding van deze rede meldt Radio Rome het volgende: De verklaring van Churchill in het lagerhuis over de politieke verande ringen in Italië heeft de Italianen niet verrast. Wij wisten heel goéd, dat de verklaring zoo zou zijn en niet anders. In de Brit3ch-Italiaan- sche betrekkingen is niets veranderd. De gebeurtenissen van de afgeloopen dagen zijn e»6n zuiver binnenlandsch Italiaansche aangelegenheid. De En- golschen echter, die voorgeven alleen tegen het fascismo te strijden, en niet tegen het Italiaansche volk, toonen thans de geheele wereld, dat het hun er om te dofen is het geheele Italiaan sche volk to vernietigen. De Italianen hebben vanzelfsprekend de Britsche lokroepen nooit geloofd. Zij wisten, dat Groot-Brittannië altijd gehoopt heeft dat een burgeroorlog 'in Italië hen zou helpen om zijn vijand ten val te brengen. Italië echter ziet zich/ ge plaatst tegen een onverbiddellijken vijand. Italië heeft daarom slechts de do keus om voor zijn vrijheid en zijn eer te strijden. Berlynsche persstemmen. De A. N. P.-corïespondent te Berlijn meldt: De Dultsche bladen brengen thans ïiikele commentaren op de gebeurte-, nissen in Italië. In een aantal hoofd artikelen wordt betoogd, dat de ge beurtenissen een zuiver binnenlandsch karakter dragon en dat de hoogere Idee der gemeenschappelijke oorlog- oering er niet door aangetast wordt. In Dultsche kringen krijgt men na de publicatie van de officieele ver klaringen der nieuwe regeering en na de verklaringen van den Haliaanschen gezant te Tokio, IndellI,, aen indruk dat men wil trachten, onder leiding van maarschalk Badoglio, de uiter ste concentratie der Italiaansche volks kracht te bereiken, opdat de oorlog mot alle beschikbare middelen verder gevoerd kan worden. VERDUISTER GOED. Deze week van 225.30 uur. Heden: Maan op 3.33; onder 19.46 uur. Morgen: Maan op 4.21; onder 20.32 uur 1 Aug.: nieuwe maan. De slag in het Oosten, Een der vele nieuwe pantserwagens der Bolsjewisten, die door de Duitsche wapens verslagen werden. Zij werden geleverd door hun ttritscbe bondgenooten. 52 ton zwaar, stammend van het type ..Churchi!:". Tegen de Duitsche „Tijgers" kon hij ecfiter niets uit richten. Een welgemikt schot uit het zware kanon steide hem buiten avecht SS PK-Büschel-PBZ-R-13 m DE ONTWIKKELING VAN DEN TOESTAND De toestand in Italië, na Eet aftreden van Mussolini, ontwik kelt zich langs normale wegen. De leider van de Italiaansche Frontstrijdersvereenigihg Arail- care Rossi, heeft via de radio eeh oproep gericht tot de Italiaansche Frontstrijders en daarin opgei wekt den koning en den maar schalk Badoglio te volgen. #Badoglio aldus deze oproep heeft in deze uiterst zware beslissende uren het politiek be vel overgenomen om de toekomst van het vaderland te verzekeren. O Het gebied der provincies Na- pels, Benevento, Aveïllno en Salerno is op grond van een in de staatscourant verschenen ver ordening tot operatiegebied ver klaard. In aansluiting op een vroegere verordening werden ook de pro vincies Potenza en Matera tot operatiegebied verklaard. O De president van den Senaat, graaf Suardo, is afgetreden. De koning heeft op voorstel van Badoglio groot-admiraal Thaon di Revel tot voorzitter van den Senaat benoemd. O Radio Rome heeft een oproep uitgezonden tot de bevolking, waarin gewaarschuwd wordt voor geruchten van onverant woordelijke elementen en voor sensationeele berichten. Dergelijke berichten, zoo wordt in den oproep gezegd, kunnen, slechts de openbare rust en orde verstoren. Mr. Rost van Tonningen Publiek heeft vertrouwen 's-GRAVENHAGE, 28 Juli. Met gr°ot« voldoening consta teerde de waanlemond secretaris generaal ra» het departement van financiën, mr, M. M. Rost van Ton ningen, in een onderbond, dat een redaotenr van het A.N.P. dienaan gaande met hem had, dat de nieu we Ned. Staatsleening, waar van gisteren een bedrag van 700 m 1111 oen gulden tor inschrijving van het pubUek was aangeboden, met niet minder dan 288 mlUioen guldon was overteekend, zoodat op de gewone Inschrijvingen een kor ting zo! moeten worden toegepast. Hieruit concludeerde hij een geste gen vertrouwen van het publiek in óverhoidsobllgatlën. Dit gestegen vertrouwen blijkt tevens uit de steeds groeiende bedragen aan In lagen bij do spaarbanken, met na me bij de Rijkspostspaarbank. Naar aanleiding van het succes der nieuwe Staatsleening deed mr. Rost van Toflningen eenige Interessante mededeellngon- met betrekking tot de door de overheid gevolgde credietpoli- tiek. Aan zijn belangwekkend betoog ontleenen wy eenige van de meest tref fende passages. Mr. Roet van -Tonningon houdt vast aan de 29-Jarlge leening, onge acht de tegengestelde adviezen. De secretaris-generaal was er overi gens niet zeker van, dat de institutlo- neele beleggers (verzekeringsmaat schappijen en spaarbanken) voldoende middelen ln staatsfondsen met lange- ren looptijd hobben belegd. Veeleer heeft hij den indruk, dat verschillende institutioneel© beleggers een naar ver houding te groot bedrag in schatkist- papier hebben belegd. Om het succes van de leening nog meer te waarborgen had de secretaris generaal voor de inschrijvingstermijn de Institutioneel» beleggers bij zich WEERMACHTBERICHT. HAMBURG WEER UIT DE LUCHT AANGEVALLEN. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 28 Juli (D.N.B.) De zware afweergevechten in den sector Orel duren voort. Aan de rest van het Oostelijke front namén de aanvallen dor Sovjets aan sterkte en uitgebreidheid af. Van de afzonderlijk© gevechtssecto ren wordt gemeld: Aan het Bruggenhoofd van den Koe- ban, aan den Mioes en aan den Donets mh.iukten vijandelijke aanvallen. In hot gebied van Orel viel de vyand'ook gisteren met onverminderde kracht aan. Alle aanvallen stortten onder hoo- ge verliezen voor de Sovjets ineen. Aan dit front hoeft zich de laatste dagen de RijnschWe3tfaalsche 86e divisie In fanterie bijzonder onderscheiden. Ook ten zuiden van het Ladogameer bleven vijandelijke aanvallen, die ech ter met 7/tvakkere strijdkrachten dan de vorige .-dagen worden uitgevoerd, zonder succes. Op Sicilië. Op Sicilië nam de wederzijdsohe be drijvigheid der artillerie aanzienlijk toe. In den ccntralen frontsec'tor ble ven aanvallen van Britsche en Noord- Amerlkaansche formaties in het af- weervuur voor de Dultsch-Ttaliaan'oche stellingen stoken of werden door ter stond opgezette tegenaanvallen afge slagen. In de wateren van het eiland •ernietigde de luchtmacht bij aanval len overdag en des nachts een tank boot van 7000 br.t. en een korvet. Voorts worden zes groote transport schepen beschadigd. Hamburg aangevallen. Sterke vijandelijke formaties bom menwerpers zetten haar terreuraanval- len op de stad Hamburg ln den afge loopen nacht voort. Er werden nieuwe verwoestingen aangericht en ten dee- le uitgebreide branden ,in verscheidene stadswijken. De bevolking leed weer verliezen. Door nachtjagers en lucht doelartillerie werden volgens de voor- loopige berichten -17 der aanvallende bommenwerpers neergeschoten. Gisfie- ovordag haalden luchtverdediglngs- strijdkrachton boven de bezette weste lijke gebieden nog negen vijandelijke vliegtuigen omlaag. De strijd op zee. In den strijd met een Britsche for matie motortorpedobooton brachten Duitsche bewakingsstrijdkrachten oor de Ncderlandsche kust een artil leriemotortorpedoboot tot zinken en beschadigden een andere boot zoo ern stig, dat zij als vernietigd beschouwd kan wordon. Onze vaartuigen keerden voltallig op hun steunpunten terug. Gevechtsvliegtuigen voor den langen afstand vielen opnieuw het op den At- lantischen Oceaan waargenomen vijan delijke convooi aan en brachten twee koopvaardijschepen met een gezamen- Tijken inhoud van 12.000 b.r.t. tot zin kon. Een schip van 5000 b.r.t. kreeg zoo zware bomtrcffers, dat het slagzij vertoondo Twee andere groote vracht schepen werden beschadigd. Duitsche duikbootcn boorden op den Atlantlschen Oceann en in de Mlddel- landsch© Zee acht schepen in den grond mot een gezamonlijken inhou.d van 44.241 b.r.t., beschadigden een -lich ten kruiser alsmede zes vrachtschepen en schotcil ln don afweer drie vijande lijke vliegtuigen omlaag. Engelsche schepen bestookt. ROME, 28 Juli (Stefani). Aan het Italiaansche weermacht- bericht van 28 Juli wordt het vol gende ontleend: Aan het front van Sicilië hevig artillerievuur. Vijandelijke aanval len in den centralen sector misluk ten. Duitsche vliegtuigen vielen voor anker liggende vijandelijke schepen in de haven Augusta aan en brach ten een korvet alsmede een tankboot van 7000 ton tot zinken. Voorts wierpen zij zes transportschepen met een gezamenlijken inhoud wan ruim 40.000 ton in Drand. Aanvallen van de EngelschAmerlkaansche lucht macht op kleine plaatsen van Cala- brië veroorzaakten geringe schade. Er vielen eenige slachtoners .onder de burgerbevolking. Twee vliegtui- §en werden omlaag geschoten, één aarvan door het luchtdoelgeschut te Messina en één door jagers bij Capua. Bij een mislukten aanval op één onzer convooien in de Tyrrheen- sche zee werden vier vijandelijke vliegtuigen door escorteerende een heden vernietigd. Rust voor Catania. Op Sicilië heeft zich de toestand gedurende de laatste 48 uur nauwe lijks veranderd. De pogingen der uit het westen oprukkende Amerikanen den straatweg van Palermo naar Messina te bereiken en de aldaar ge legen Duitsche en Italiaansche stel lingen te doorbreken, zijn mislukt. Aan het front voor Catania heersch- te gisteren den geheelen dag rust. De Engelschen trokken zich verder terug en schijnen aan een omgroe- peermg hunner strijdkrachten te werken. DE GIGANTISCHE SLAG IN HET OOSTEN. BERLIJN, 28 Juli. - De ANP— correspondent meldt: In militaire kringen te Berlijn stelt men vaat, dat de vierde week van den gigantisch en slag in het Oosten ia Ingegaan, zonder dat de Bolsjewisten er ln geslaagd zijn strategische of operatieve voordee- len uit hun offensieve strijdwijze te behalen. De zevenduizend pantser wagens, de duizenden vliegtuigen en kanonnen en de honderdduizenden soldaten, die de Bolsjewisten bp het slagveld hebben moeten achter- laten, werden vergeefs geofferd. In welingelichte kringen alhier schat men, dat de Bolsjewisten in de drie aigeloopeu weken ongeveer de helft* van hun staande materiaal aan het front hebben ingeboet, waardoor zij niet moer in staat zijn langs het geheele front hun offensieve plannen uit te voeren. Tweo zwaartepunten treden op het oogenblik nog op den voorgrond en wel Leningrad en Orel. Hier hebben de Bolsjewisten hun voornaamste krachten geconcentreerd en in den stryd geworpen, doch even als bij Orel behaalden de Bolsjewisten ook bij Leningrad tot nu toe geen noe menswaardige voordeelen. Bolchof ontruimd. Tijdens de elastisch gevoerde af weergevechten in don centralen sec tor van het Oostelijk front is de plaats Bolchof op 28 Juli ln andoro handen overgegaan. Do Duitsche troe pen hebben, door den vijand ongehin derd oen nieuwe stelling botrokken in Bolchof alle militaire installaties, die den Bolsjewisten van nut zouden kunnen zijn, te hebböh vernield. kunnen ontbieden en Inlichtingen kun nen vragen aangaande hun beleggings- politiek. Hij heeft het niet gedaan, om dat hij zich sterk genoeg voelde, wat het succes van 'de leening betref,f. Op den dag van Inschrijving is aan institutioneel© beleggers een- brief door den secretaris-generaal verstuurd met het verzoek inlichtingen te verstrek ken over het bedrag, dat zij aan staatsfondsen in bezit hadden voor en na den lnschrijvlngstermijn van de nieuwe leening. Dit ie een- novum en maakt deel uit van de algemeen» credietpolltiek, dio er op gericht is om het publiek besef bij te brengen, dat in een natlonaal- sociallstlschen Staat de belegging ln Staatsfondsen de meeste garanties biedt, omdat in zoo'n Staat de over heid de mee6t drastische maatregelen zal nemen om het Staatscredlet te be schermen, zoodat alle andere belangen hieraan dus ondergeschikt zyn. Het publiek moet dit weten, aldus mr. Rost van Tonningen, om met volle ver trouwen de spaargelden aan de over heid toe te vertrouwen. In het jaar verslag van De Nederiandsche Bank heeft hij er wat dit betreft reed3 op gewezen, dat de hooge Staatsschuld, welke Nederland thans heeft, ln een Vereenigd Europa,' waarvan Nederland lid ls, beter gedragen kan WorÖon dan de kleinere voor-oorlogsche Staats schuld van Nfijêriand in een versplin terd Europa. Uit de koersen van de Nedorl andsche Staatsfondsen blijkt overigens afdoen de, dat het gezonde oordeel van het Nederiandsche volk niet wordt vertroe beld door sensationeele propaganda der /Angelsaksische mogendheden In dit verband wees hij xk op, dat deze nieuwe leening niet alleen ls samengevallen met de landing ln Sici lië, maar tevens met een belangrijke regeringswisseling in Italië. Hieruit blijkt, dat het werkende en sparende Nederiandsche volk* onaandoenlijk blijft voor dergelijke door sonsattepro- paganda opgeblazen gebeurtenissen. Het merkwaardige verschijnsel doet zloh voor, dat voor de uitgifte van een nieuwe Staatsleening de koersen van de oude leeningen plegen te dalep als gevolg van liquidaties door houders, die op de nieuwe leening moeten in schrijven. Het is duidelijk, dat de per sonen, die zich zoodoende van een ge deelte van hun Staatsfondsenbezit ont doen, telkens bedrogen uitkomen. De Staat heeft by de vorige leening en ook thans een bedrag van deze liquidaties opgenomen, waarbij hij bij de uitslij ting hiervan belangrijke winsten heeft gemaakt,, zoodat een woord van dank voor dit geschenk hier op zyn plaats is. Mr. Rost van Tonningen ls zoo zeker van het vertrouwen van het publiek, dat hjj de laatste maanden, voor de uitgifte van de nieuweStaatsleening aan de Rijksfondsen het verzoek heeft gericht, Staatsobligatie» uit te slij'ten tegen een koers, welke een half pro cent boven pari lag. Een behoorlijk be drag is op deze manier aan de markt gebracht. Hierdoor ls de verbeterde positie van de Staatsfondsen proefon dervindelijk vastgelegd en het is ze ker, dat deze positie in den eerstvol- genden tijd nog verder zal verbeteren. Wat 'de toekomst betreft wees hij in' dit verband naar den maximum koers van uitgifte van nieuwe pandbrieven (102 yA pet.). By al deze dingen moet het publiek zich veilig voelen door de doelbewuste credietpolltiek van den Staat. De verhouding tusschen de geconso lideerde en de vlottende schuld in Ne derland ls 'door deze nieuwe Staats leening verder verbeterd en «ij is gun stiger dan in de meeste oorlogvoeren de landen. Doelbewust wordt zulk een betere verhouding nagestreefd, omdat men, aldus besloot Mr. Rost van Ton ningen zijn belangwekkende uiteenzet ting, in dit verband moet vasthouden aan de' orthodoxe beginselen van con solidatie van de staatsschuld, vooral omdat na den oorlog groote nood zakelijke uitgaven voor financiering van andere belangrijke doeleinden zul len moeten plaats vinden. Wat bindt, Bijeenkomst sociale voormannen en Betriebsl hrer te Amsterdam. AMSTERDAM. 28 Juli. Het Nederiand sche en het Duitsche Arbeidsfront hebben hedenmiddag ln de groote zaal van Kras- napolsky een bijeenkomst belegd van „Betrlebsführer" en sociale voormannen, op welke bijeenkomst de leider van het Nederiandsche Arbeidsfront, de heer H. J. Woudenberg, en de Stellvertretende Obmann van het ."jöeutsche Arbeltsfront", de heer Kretschmar, het woord voerden. De leider van het Nederiandsche Ar beidsfront, de heer H. J. Woudenberg, zettè ln zijn rede de groote beteekenis van de sociale voormannen uiteen. Zooals wij de sociale voormannen heb ben geschoold, aldus spr., zoo zullen wij in de toekomst ook „Betriebsführer" scholen, om nog meer dan thans te ko men tot een vriendschappelijke samen werking ten bate van de geheele volks gemeenschap. Binnenkort zal er een uit voeringsbesluit komen van den gemach tigde voor den arbeid, tot instelling van een bedrijf sreglement. „Betriebsführer" en sociale voormannen zullen zij aan zij staan bij de samenstelling van dit be drijf sreglement. Nadat een film ve»toond was, waarin de oude arbeidstoestanden schril werden gesteld tegenover die van dezen tijd, sprak de heer Kretschmar. HIJ zette de betee kenis uiteen van de begrippen „Betriebs führer" en „Gefolgschaft" en betoogde voorts de wenschelljkheld om het Führer- prlnólpe ook door te voeren ln naamlooze vennootschappen en particuliere bedrij ven. waarbij dus aan één persoon de ge heele verantwoordelijkheid wordt opge dragen. Nadat spreker nog de zorgen had ge schetst die aan den arbeider besteed moe ten worden op het gebied van gezondheid en arbeidsveiligheid, betoogde hij, dat de lóonen in overeenstemming moeten wor den gebracht met de arbeidsprestaties. Spr. besloot zijn rede met er met groote klem op te wijzen, dat de Nederiandsche arbeidskrachten zich volledig moeten in zetten tot een maximum aan arbeids prestaties, omdat de oorlog slechts do keuze laat tusschen een vrij, sociaal Europa of den Bolsjewlstischen alles ver nietigenden en verwoestenden chaos. De vergadering, die druk bezocht was. werd bijgewoond door den Krelsleiter dei N.s.D.A.P.. Pott, en dr. Schroeder. B"- auftragte van den Rijkscommissaris voor de stad Amsterdam. 1 Het Nederiandsche volk, dat in me nigerlei opzicht deri stempel draagt van een grootsch verledep, is in Mei 1940 met een schok tot de harde werkelijk heid der wereld ontwaakt. Wij bevon den ons ongewild plotseling midden ln het volle krijgsgewoel. Men praat thans dikwijls over de toe komst van ons volk. Er zijn er die ge- looven, dat ons volk geen toekomst meer heeft. Maar zoo is het niet. Over het algemeen waren wij hard werkende en goedwillende menschep, wien, na gedanen arbeid, die rust en het geluk ln het gezin ter harte gingen. Wij waren een volk. dat gelijk onze groote nationale paedagoog Jan Ligt- hart het eens zoo treffend gezegd heeft het vertrouwde schijnsel van de huiskamerlamp zocht en eerde. Zeker, een paradijs waren de Neder iandsche jaren vóór het uitbreken ven het groote wereldconflict evenmin ais dit elders het geval was. De tegenstel lingen groeiden. Ons maatschappelijk bestel met zijn eindelooze rijen werkloozen en zijn steeds nieuw ver rijzende steunlokalen begon tenge volge der algemeene wereldontwrich ting een hoe langer hoe triester beeld te bieden. Maar bij de vele verschillen, die ons verdeelden, waren en bleven wij toch Nederlanders onder elkaar, en voorat na Mei 1940 zijn wij hoewo' overtuigd, dat de wereld niet blijven kon zooals zij was diep gaan beseffen wat dat beteekend heeft, Ons land is bezet door de Duitschers en dat is voor ons, Nederlanders, die door alle eeuwen heen de vrijheid lief gehad hebben en bereid zijn geweest er goed en bloed voor op te offeren, een hard ding zooals het dit voor elk volk is, welks land bezet wordt. Maat regelen werden genomen, die ons een fel. en voor velen onherstelbaar, leed heb ben berokkend. Het moet echter erkend worden, dat veel ons hiervan bespaard had kunnen blijven, wanneer 'allen doordrongen geweest waren vran het feit. dat er oorlog over de wereld woedt en dat wij jegens onszelf, jegens hen, die ons dierbaar zijn en niet het minst jegens ons vaderland de hfellige ver plichting hebben loyaal samen te wer ken met den bezetter, die de machts middelen in handen heeft en die telkens opnieuw blijk geeft van zijn onwrik bare vastberadenheid om te vechten tot aan de overwinning of tot dèn dood. Een kwaad en vernederend ding was ook de ervaring, dat wij door onze vroegere politieke leiders, die wij ver trouwden en in wier woorden wij ge loofden. omtrent verschillende belang rijke levensproblemen willens en wetens onjuist voorgelicht zijn. Zoo i« over de aangeboren fierheid van "den Nederlander in den. 'loop der laatste drie jaren een sluier gelegd. Wij zijn en het behoeft geen ster veling te verwonderen niet meer het opgewekte volk van weleer. Maar ondanks alles hebben wij één waarde behouden: de onwankelbare wil onszelf te zijn. Ook op het oogedbiik heerscht er ln Nederland verdeeldheid van opvatting, maar wij, Ne derlanders van hoog tot laag. van arm tot rijk, worden, ondanks alle inner lijke tegenstellingen, toch verbonden door de onuitroeibare wetenschap, dat wij Nederlanders zijn en Neder landers willen blijven, en dat wij den beminden vaderlandschen bodem eenmaal weer onder eigen bestuur wenschen te nemen Wij buitten alle voorwaarden voor een zelfstan dig en krachtig volksbestaan en behoe ven daarom in geen enkel ander volk hoegenaamd ook te worden opgeno men. Onze harten staan, symbolisch gezegd, geschaard om den troon der Nederiandsche v r Q h e i d. Dat kan niemand ons kwalijk nemen, ook de be zettende macht, die haar eigen land nameloos liefheeft en het de grootste offers brengt, zal dat niet doen. Wanneer men dit alles in smartelijke uren v£n ons volk kan blijven getui gen, voorwaar, dgn behoeft niemand aan onse toekomst te wanhopen. H. P. rên den Aardweg HULP BIJ DEN OOGST Reeds eerder is op de mogelijkheid van hulp gewezen, welke den boe ren wordt geboden by het binnen halen van den oogst, 'n hulp, wel ke mogeljjk in normale tijden niet «>o zou worden gewaardeerd, doch die nu dubbel welkom is. De prakttfk heeft immers reeds bewezen, dat deze jongelieden, voor zoover bij hen de ernstige wil aanwezig is, in vele geval len bruikbare krachten zijn, door wier medewerking het binnen halen van den oogst wel zeer kan worden bespoedigd. Thans nu de vacanties zijn aan" gebroken, staan vele jongeren gereed om de gemeenschap van dienst te zijn. Blijkbaar zijn er nog verschillende boeren in den lande, die de hulp van deze jon gens en meisjes behoeven, maar die niet op de hoogte zijn van de adressen, waar men opgave hiervan kan doen. Daarom zij er hier nogmaais nadrukkelijk op gewezen, dat de boeren zich, behalve aan het adres van den Landstand, Kor" tenaerkade 9 te 's Gravenhage, tel. 116408, zich bij alle provin ciale kantoren en buurtboeren- leiders in den lande kunnen ver" voegen, zoowel persoonlijk, schrif telijk en telegrafisch als telefo nisch. ..DE MEIPATRIOTTEN" Heden (Donderdag)-avond om 18.45 uur SDreekt Max Blokzijl via Hilver sum I in de serie Brandende Kwes ties over ..De Meioatriotten". EERVOL ONTSLAG BURGEMEESTER ZUIDBROEK Bii besluit van den Secretaris- Generaal van het departement van binnenlandsche zaken is H. E. Buur- ma op ziin verzoek, met ingang van 26 Juli 1943. als burg- lèestcr van de gerrrTJe idbrcok czrvol ont sla Ten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1