NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sovjet-doorbraakpogingen afgeslagen Stakingen en ongeregeldheden in Portugal. Vom'ng van politieke partijen verboden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar Voordara C 9. Bureau der Schager édltle: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 30 JULI 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 175, 2 "pagina's. Pere Courant verschijnt dage Iljkj. Advertentie-tarief. Pr*js der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bii contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Taricveiffcoor de geheele oplage op aanvrage. WEERM ACHTBERICHT Bijna 200 vijandelijke tanks vernield. 35 zware Amerikaansche bommenwerpers neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 29 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Op verscheidene plaatsen van Orel-boéht stonden onze troepen, door sterke formaties van het luchtwapen doeltreffend ondersteund, den geheelen dag door in zware afweergevechten. Alle vijandelijke doorbraakpogingen werden na wisselvallige worsteling af geslagen en den bolsjewisten werden daarbij opnieuw aanzienlijke verliezen toegebracht. Zij verloren alleen in den sector ten noorden van Órel "ruim 100 tanks en 33 vliegtuigen. In de andere sectoren deed de tegen stander slechts plaatselijk begrensde aanvallen, die in hier en daar zeer har de gevechten of tegenaanvallen werdén afgeslagen. In totaal werden gisteren 186 tanks vernield. In de laatste, zware afweergevechten ten zuiden van het Ladogameer heeft zich de Oost-Pruisische eerste divisie infanterie bijzonder onderscheiden. Vijandelijke aanvallen der Amerika nen lang^ de noordkust van Sicilië werden afgeslagen. Sterke vijandelijke door luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraakaanvallen tegen den middel sector van het Siciliaansche front strandden op den vastberaden afweer onzer troepen Voor de zuidkust van Sicilië beschadigden Duitsche gevechts vliegtuigen bij nachtelijke aanvallen zes transportschepen zwaar. Amerikaansche vliegerformaties zijn gisteroohtend het Duitsche gebied bin nengevlogen. Door eskaders DuitSche jagers tot den strijd gedwongen, wier- peh zij lukraak bommen op eenige plaatsen, o.m. Kassei en verscheidene open landgemeenten. Er ontstonden eenige verliezen onder de burgerbevol king en schade aan gebouwen Onze luchtverdedigingskrachten schoten 35 zware viermotorige Amerikaansche bommenwerpers neer. 7 eigen jagers gingen verloren. In den afgeloopen nacht zijn enkele vijandelijke storingsvliegluigen over het noordwestelijke en westelijke Duit sche gebied gevlogen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in het gebied van Londen aan. Slechts militaire doelen aan gevallen. In antwoord op een vraag, welke doelen zijn aangevallen bij den in het weermachtbericht van heden vermelden aanval der Duitsche luchtmacht, op Londen, is van bevoegde militaire zij de verklaard, dat uitsluitend militaire doelen, resp. voor de wapenindustrie belangrijke doelen, met bommen zijn bestookt. In dit verband werd gewezen op de lukrake vernietigingswoede van de Engelsch—Amerikaansche lucht- mauhi. b.v. tegenover Hamburg. Militaire situatie aan het Oostelijk front. BERLIJN, 29 Juli. Bij een beschou- wing der algemeene situatie aan het Oostelijke front constateeren militaire kringen te Berlijn, dat het den Bolsje- wistischen offensieven legers in de vier groote sectoren, Koebanbruggéhoofd, Mioes-Donets, Koersk-Orel en Lenin grad, niet gelukt is, een op de land kaart zichtbaar succes te behalen, hoe wel zij de grootste gepantserde macht bijeen hadden gebracht, die ooit in een slag in den strijd is geworpen. Sedert 5 Juli liggen alleen op het dooi de Duitsche troepen gecontroleerde ge vechtsterrein meer dan 7000 stalen ves tingen, die vernield of onbruikbaar zijn. hoewel men van Duitsche militaire zij de voorzichtig is bij het schatten van de Sovjetreserves aan menschen en ma teriaal. helt men toch over tot de op vatting, dat de weken kunnen worden geteld, waarin het den bolsjewisten misschien nog mogelijk zal zijn in de zen vorm tegen de Duitsche afweer- muren te blijven stormloopen. De reeds verminderde actie van de Sovjetlucht macht toont aan, paar men hier zegt, dat het verlies van meer dan 2500 vlieg tuigen niet zoo snel kan worden her steld. Nieawe aanvallen der Sovjets verwacht. Orel, het massa-graf. Aan het Oostelijke front moet er. volgens 't D.N.B., op gerekenck.worden, dat de Sovjets na het aanvoeren van nieuwe troepenreserves ook aan het Koebanbruggehoofd. aan den Mioes en ten zuiden van het Ladogameer hun massale aanvallen zullen hervatten. De beproefde Duitsche strategie der elastische verdediging in den seotor van örel ontneemt den Sovjets elke moge lijkheid om operatief voordeel te beha len uit enkele plaatselijke terreinwin sten, die zij onder uiterst zware ver liezen behaald hebben. Het heen en weer slingeren in bepaalde terreinsec toren, als b.v. bij Bolchof, werkt op den strijdlust der Sovjets even vernietigend als de dagenlange stormloop op de Duitsche stellingen. Altijd nog draagt de slag in het ge bied van Orel het karakteristieke ken merk van den afmattingsslag, waarbij het vanzelf spreekt, dat de in massa's aanstormende Sovjets onvergelijkelijk hoogere verliezen lijden dan de Duit sche formaties, die kunnen steunen op goed voorbereide stellingen.* Niet voor niets heet de bocht van Orel het massagraf der Sovjets. Sovjeteenheden lu Duitsche uniformen. Bij de gevechten in het gebied van Orel is thans weer ondubbelzinnig ge constateerd. dat de Sovjets geheele eenheden in Duitsche uniformen laten aanvallen. Op 9 Juli des ochtends om 5 uur 30 gingen bij Orel Sovjettroepen in Duitsche uniformen tot den aanval over. De bolsjewisten werden herkend en in een tegenaanval in een feilen strijd verdreven. De hierbij in gevangenschap geraak te Sovjet-luitenant Nikolay Bruskof bevestigde, dat de aanval in Duitsche uniformen op nadrukkelijk bevel van den regimentscommandant kolonel Tsjoechalef was ondernomen. Te Volendam worden thans, evenals in andere visschersplaatsen opmetin gen verricht ter verkrijging ran ge gevens in verband met de voorberei ding tot oprichting van het Zuider zee-museum CNF-K.il Pan - HET BINNENHALEN VAN DEN OOGST. Ir. C. Staf over zijn taak als gemachtigde. In de komende maanden zal de oogst moeten worden binnengehaald, die onze voedselvoorziening tot het volgend jaar en de aanvulling vaji reservevoorraden voor langeren tijd veilig moeten stellen. Er is 'dan in den landbouw werk te over voor ieder, die weet aan te pakken en ten plattelande pleegt men elkaar dan zooveel mogelijk te nelpen om behoor lijk door de campagne heen te komen. Meer dan in gewone tijden schenkt een ieder aan dit werk nu aandacht. Be schikt de boer over voldoende arbeids krachten en genoeg transportmiddelen en machines om den oogst tijdig ge borgen te krijgèn? En zoo dit ontkend moet worden: wat kan en zal er ge daan worden om de tekorten aan te vullen? Welkê maatregelen werden tot heden reeds genomen? Aan den gemachtigde voor den oogst, Jr. C. Staf, 4ie naast zijn veelomvat tende werkzaamheden als president- directeur van de Nederlandsche Heide- Maatschappij dezè functie op zich heeft genomen, heeft een redacteur van het A.N.P. hierover enkele inlichtingen ge vraagd. De boer zelf moet er in de, eerste plaats voor zorgen, dat hij voor den oogst hulpkrachten verwerft. Als van ouds kan hij een beroep doen op de burenhulp, die vroeger zeer algemeen en wederkesrig werd gegeven.«en die alleen in onbruik begon te raken toen COMMUNISTISCHE EN ANGLO-AMERIKAANSCHE ACTIE. De Portugeesche dagbladen maakten Donderdag melding van de stakingen en ongeregeldheden, die de laatste da gen ih verscheidene plaatsen en in geringen omvang ook in Lissabon zelf plaats gevonden hebben. De bladen we zen er daarbij óp, dat het niet geko men is tot meer ernstige conflicten en dat ere politie overal de orde ter stond heeft kunnen herstellen. Ook zijn de meeste arbeiders weer naar hun werkplaatsen teruggekeerd. Vastgesteld wordt echter, dat de ze ongeregeldheden, die tegelijker tijd op verscheidene plaatsen en in verscheidene fabrieken uitgebro ken waren, niet uitsluitend haar Levering aan de Duitsche Weermacht. Voorschriften moeten worden nageleefd. 's-GRAVENHAGE, 29 Juli. - Bij over treding van de voor levering aan de Duitsche weermacht gegeven voor schriften stelt men zich aan gevoelige straffen bloot. Zoo zijn dezer dagen op de zitting van den tuchtrechter te As sen tien landbouwers tot. geldboeten veroordeeld wegens het afgeven van aardappelen aan leden van de Duitsche weermacht, zonder dat daarbij de gel dende distributiebepalingen in acht werden genomen. Deze en andere gevallen geven aanleiding er nogmaals op te wijzen, dat leveringen aan leden van de Duitsche weermacht slechts mogen ge schieden tegen inlevering van bonnen, vergunningen of toewijzingen. Men kan zich er niet op beroepen, dat. de goede ren zouden zijn gevorderd, indien niet geleverd zou zijn. De toestand in Italië Amnestie van politieke gevangenen. NIEUWE PREFECTEN BENOEMD. Het agentschap Stefani meldt: Tijdens de vergadering van den ministerraad op 27 Juli is ook het verbod bekrachtigd om tijdens den duur van den oorlog politieke par tijen op te richten. Het is derhalve verboden tijdens den oorlog partij insignes of vlaggen te dragen, resp. uit te steken, die betrekking heb ben op politieke partijen. Het eeni ge teeken, waaronder dc Italianen zich thans mogen aaneensluiten en verbroederen is de Italiaansche driekleur. Op dezelfde vergadering van den ministerraad werd besloten tot 't slui ten van de 30ste wetgevende periode en»tot de ontbinding van de Kamer der Fascistische corporaties. Binnen vier maanden na het einde van den oor logstoestand zal een nieuwe Ka mer van afgevaardigden vrerden geko zen en zal met een nieuwe wetgevende periode worden begonnen. Bovendien besloot de ministerraad om alle wetten, die den ongehuwden beperkingen opleggen af te schaffen. Deze maatregelen zijn onmiddellijk door den Koning bekrachtigd. Politieke gevangenen vrijgelaten. Het vrijlaten van politieke arrestan ten heeft, naar Stefani meldt, reeds een aanvang genomen. Met het oog op het aanzienlijke aantal gevallen, die de autoriteiten te behandelen hébben, zijn maatregelen genomen om den persoon lijken toestand van iederen arrestant binnen zeer korten tijd op te helderen. De tweede week van den groofen slag. De be'angrijke spoorbaan L ts genoden. Over de ruïnes der huizen op het -.spoorwegterrein achter volgen de -pantserwagens dc JBoisjewisten SS PK-Zschackel-O-H-P m Als „voorzorgsmaatregel in het be lang van de openbare orde" zijn tal rijke personen in verband met het feit, dat zij tot de Nationaal-Socialistische partij behooren, gearresteerd. Nieuwe prefecten benoemd in Italië. Volgens den Italiaanschen Omroep zijn de volgende prefecturen door an dere functionarissen bezet: Turijn. Brescia, Littoria. Vicenza, Udine. Aqui- la, Goriwia. Como, Ancona, Littoria, Mantua. Triest, Reggio-Calabria, Co- senza, Milaan, Catania, Venetië en*Sa- lerno. „II Cassaro" verschijnt weer. Te Genua is het in 1875 opgerichte dagblad „II Cassaro", dat in 1929 op hield te verschijnen, weer uitgekomen. Alles voor de redding van het land. ,.Me3saggero" schrijft: Op dit oogen- blik, nu maarschalk Badoglio het ge heele volk bijeenbrengt rond de drie kleur. moeten alle moreele en mate- rieele krachten van het volk voor den oorlog worden gebruikt Thans teit slechts mee wat de rtreést energieke oorlogvoering dient. De „Lavoro Italiano" schrijft: Thans is slechts de constructieve wil* op zijn plaats alles voor de redding van het vaderland en de verdediging van de vrijheid in te zetten De vijand staat aan den drempel van het schiereiland. Al het andere moet aan dit feit on dergeschikt worden gemaakt. VERKLARING VAN ROOSEVELT. President Roosevelt liceft volgens den Britschen berichtendienst in een i'itdiotocsprnak gezegd, dnt de regcc- ringswissellng niets heeft veranderd nan de houding der geallieerden te genover Italië. Nog steeds wordt van Italië een „onvoorwaardelijke capi tulatie" gcëischt. Volgens den Britschen berichtendienst verklaarde Roosevelt in zijn radiotoe spraak van gisteren onder meer. dn't^de Ver. Staten ook na den oorlog gaarne goado 'buurbetrekkingen en een op rechte vriendschap met de Sovjet-Unie zullen onderhouden Ten aanzien van don oorlog in den Stillen Oceaan zeidc Roosevelt, dat de Japanners hun stellingen hebben kun nen versterken en uitbreiden. Het is het doel der Geallieerden, deze ver- storkto vijandelijke stellingen achter eenvolgens to heroveren, om te zijner tijd de Japansche eilanden van -alle kanten to kunnen aanvallen. De oorlog zal In .zijn verder verloop geen eenvou dige zaak zijn. Duitschland en Japan kunnen ^lleen in eigen land verslagen worden, hetgeen echter 'een veel groo- tere concentratie van het nationale potentieel en de nationale energie noo- dfg mankt. De Ver. Staten, aldus Roo sevelt, moeten er op voorbereid zijn. dat zij ook hun laatste kracht in dezen oorlog geven. Zij zullen slechts met een totale overwinning tevreden zijn. er overvloed aan werkkrachten was. Zooals het toen voor de hand lag,-dat uit dien overvloed werd geput, zoo is het nu vanzelfsprekend, dat de buren hulp weer overal ingang vindt bij het bergen van den oogst. Slaagt de boer er niet of niet voldoende in burenhulp te verkrijgen en heeft hij ook gebrfk aan betaalde arbeidskrachten, dan kan hem door bemiddeling van het gewes telijk arbeidsbureau hulp worden toe gewezen. Voor huisvesting en betaling dezer hulpkrachten dient hij dan te zor gen. Voor de gevallen, dat deze voorzie ning onmogelijk of niet toereikend is, kan de gemachtigde voor den oogst, die daarvoor medewerking heeft gekre gen van den Rijksdienst vqor de werk verruiming, arbeidscolonnen vormen. Maakt de boer daarvan gebruik dan is, hij echter verplicht twintig procent méér te betalen dan voor arbeidskrach ten m eigen dienst (het gelijke percen tage voor sociale verzekering, dat daar nog bij komt, heeft hij in het andere geval ook te dragenHet verschil van twintig procent kan men beschouwen als een compensatie voor de moeite en kosten, die de ,boer zou hebben ge had bij het zelfstandig verwerven van hulpkrachten. En tevens kan men er het bewijs in zien, dat de gemachtigde voor den oogst niet concurreerend op treedt. Huisvesting en bezoldiging de zer oogstcolonnes geschiedt vanwege het bureau van den gemachtigde - bij voorbeeld in kampverband ei de kosten worden met den boer ver rekend. Naar schatting van Ir. Staf zullen dit jaar 24.000 man in kampverband als oogstcolonnes hun medewerking ver- leenen. Er' zijn proeven genomen met het op het land tewerkstellen van gevangenen, geen politieke gevangenen en evenmin zware misdadigers, doch personen, die •om b.etrekkelijk kleine vergrijpen of diefstallen hun vrijheid eenigen tijd moeten inboeten en voor wie het wer ken op het land natuurlijk onder behoorlijk toezicht zeker een verade ming beteekent, waarvan de betrok kenen bovendien nog eenig^ financieel profijt hebben. Deze proeven hebben reeds aanleiding gegeven tot eenige uit breiding. Wat de inschakeling der schooljeugd betreft, Ir. Staf zou de werkperiode zoo mogelijk op niet meer dan veertien dagen gesteld willen zien en de werk zaamheden zou hij in hoofdzaak willen beperken tot de plattelandsjeugd, die van huis uit eenigermate met het land- bouwwerk vertrouwd is, en in de eerste plaats tot de leerlingen der middel bare scholen. Om het aardappelrooien voor de ar beiders der colonnes aantrekkelijker te mhken, is destijds bepaald, dat de hel pers per week vijftien kilogram, en voor de volle periode van begin Sep tember tot eind October honderd kilo gram aardappels kosteloos meekrijgen. De .gemachtigde voor den oogst betaalt daarvoor een vastgestelden prijs aan den boer, van wiens lapd de aardappels worden gerooid. Tenslotte zullen ook dit jaar verschei dene afdeelingen van den Nederland- schen Arbeidsdienst, bij het aardappel- rooien worden ingeschakeld, in het ge heel waarschijnlijk tienduizend man, waarvan ruim zesduizend buiten de plaats van hun huidige terrein. De ar beidsmannen mogen geen afzonderlijke bezoldiging hiervoor ontvangen en bij wijze j,-an vergoeding worden daarom wedstrijden met prijzen en andere at tracties voor hen georganiseerd. De bemoeiingen van den gemachtig de voor den oogst strekken zich ook uit tot de voorziening in de behoefte aan trekkracht,paarden en tractoren en rooimacbines e.d. Wat de paardentractie aangaat, wordt rekening gehouden met een tekort van zestien procent aap paarden over het geheele land. Dit tekbrt zal uiteraard hier grooter, daar kleiner zijn. Het is nu onze taak, aldus Ir. Staf, ervoor te zorgen, dat paarden uit plaatsen, waar het tekort zich minder ernstig doet ge voelen, tijdelijk worden overgebracht naar streken, waar het gebrek schrome lijk moet worden geacht. Voorts zullen met medewerking van de bedrijfsschap voor vee en vleesch hitten en ponnies worden verhuurd. Ten aanzien van de tractoren doet zich het bezwaar gevoelen, dat de capaciteit verminderd is door hel noodzakelijk geworden ombouwen der motoren met generatoren. Ook -bij het gebruik van dit materiaal zal uitwisseRfcg vaak noodzakelijk zijn om een zoo nuttig mogelijk effect te verkrijgen. VERDUISTER GOED. Deze week van 225.30 uur. Heden Maan op 4.21; onder 20.32 uur. Morgen: Maan op S.ll; onder 21.11. uur. I Aug.i nieuwe maan. DE STEM DER S.S. Luistert op Zondag 1 Augustus van 11.30 tot 11.41 u. over den zender Hil- verttum T op golflengte 415 meter naar -lè stem der S,S. over het onderwerp; Vrijwilligers voor' de Waffen S.S. wor- riep gekeurd." oorzaak vinden in de huidige, moeilfjkc omstandigheden, maar dat één plan daaraan ten grondslag lag. Men vergist zich niet, zoo wordt ge zegd, wanneer men aanneemt, dat achter het geheel de communisti sche propaganda en haar Anglo- Amcrikaanschc handlangers staan, die de huidige situatie uitbuiten. Ora aan deze ongeregeldheden het hoofd te bieden, heeft het ministerie van oorlog een beschikking, uitgevaar digd over de industrieële mobilisatie en heeft tot specialen gedelegeerde van het ministerie van oorlog voor de In- dustriëele mobilisatie Botelo Moniz be noemd. Strenge maatregelen getroffen. Het JJprtugeesche ministerie van oor log heeft een communiqué aan de pers gezonden, volgens hetwelk ieder neer leggen van den arbeid in de fabrieken terstond aan. het ministerie van oorlog gemeld moet worden. Bovendien zullen terstohd alle fabrieken, waar het tot stakingen komt, worden ontruimd. Het personeel, dat het werk neerlegt, wordt ontslagen. Zoowel mannelijke als vrouwelijke werkkrachten, die den dienst verlaten, worden terstond ingeschakeld in ar- beidsbataillons en onderworpen aan de strengste militaire discipline. Deze ba- taillons worden uitsluitend gebruikt voor zware, in het belang van het open baar zijnde diensten. In fabrieken welker arbeidsproces wordt onderbroken, zullen arbeids krachten uit het leger en het Portu geesche legioen aan het werk gezet worden. In een interview met de officieuse „Diario da Manha" heeft de Portu geesche minster van binnenlandsche zaken ten aanzien van de stakingen verklaard: Het land kam er zeker van zijn dat het tegen alle machinaties ver dedigd wordt cn dat de openbare orde. indien die .se1"51001,0 zou worden, met alle middelen hersteld wordt. De minis ter verklaarde voorts, dat als gevolg van deze stakingen eenige in reparatie zijnde schepen hun reis moesten uit stellen, hetgeen weer een nadeel vormt vcor de levensmiddelenvoorziening van het land. De lieden, die schuldig zijn aan deze vertraging, kunnen niet ver wachten, dat men hun meer levensmid delen ter beschikking stelt, wanneer zij mei stakingen den invoer nog vermin deren. Concours-Hippique ie Alkmaar. Mo dit het Alkmaarsche concours hippique verleden jaar ai een groote belangstelling wekken van de zijde van paardenbezitters; mocht toen dc publieke belangstelling een duidelijk teeken z(Jn, dat een jaarlijks terugkee- rend hippisch feest in de kaasstad een groote attractie zou zijn voor de dui zenden paard, 'liefhebbers, dezen keer was de kwaliteit'der paarden wei zeer bijzonder hoog cn was de aanloop van het publick zoo groot, dat meer dan 7000 bezoekers de contröle passeerden! Inderdaad, de kwaliteit der paarden wa verrassend. Maar tenslotte geen wonder, v.ant het allerbeste materiaal van Neder land was^ngeschreven en opgekomen, zoo dat het publiek, dat voor een groot ge deelte zeer critisch was aangelegd en het paard naar waarde wist te schatten, den ganschen middag in opgetogen stem ming verkeerde. Zampa «bleef ohbeöreigd. Zonder aan de andere paarden ook maar iets te kort te doen, mogen we zeggen, dat Zampa, de kampioen van 1942, ook nu nog een klasse apart was-. Het edele dier van den heer Stehouwer uit Dubbel dam had nog niets van zijn fraaie vor- (nen en lijn verloren en zijn stap was vai. zeldzame kwaliteit. Daarbij werd het paard gereden door den eigenaar zelf, die als het ware met het dier één geheel vormde. Zampa werd niet alleen onbedreigd qèr- stc in haar klasse, maar bovendien ver overde zij zonder moeite den eereprijs tn de eerste-klasse: waarin de winnaars van de verschillende rubrieken elkbar ontmoetten. Stehouwer begon dezen middag met pech. In de nieuwelingenklasse kwam hij met Jimbo, een fraai dier, dat echter hy- r-r.r. vous was en voortdurend weg drong Ongetwijfeld "A-as Jimbo veruit nimmer één. maar de jury moest haar tenslotte uitschakelen voor een prijs Ook in het. daarop volgende nummer was Stehouwer niet gelukkig Bayard, met welk paard hij in den ring verscheen, werd slechts derde geplaatst achter Ultra marijn vpn Blanken en Constantijn v.an Abeelen. Het verschil was weliswaar niet groot, maar het "TTubliek prefereeade dui delijk Bayard, een uitspraak, welke ook ij verwacht hadden. Nog eenmaal toonde het publiek zich niet eens met de jury, toen deze aan het tweespan van Rijks den eersten prijs toe kende, terwijl het duo van Otjens zeker zoo fraai was en als geheel een iets be teren indruk achter liet. Do uitslagen waren als volgt: Beginnelingenklasse eenspannen: i, Eme- anda van J. A. v. Munster, Huis ter Hel le: 2. Zimora's Jaap van gebr. de Jong, Amsterdam: 3. Beudant van C. Muys, Helloo. eenspannen hengsten, type landbouw- luigpaard: 1. Ugoltman van G. Schoen, '.ijpe: 2. Baimo van C. Kuiper, Heerhugo- waard; 3. Vader van W. Schermerhorn, stompe toren. Nieuwelingenklasse: 1. Ultramarijn van C. Blanken, Bilthoven; 2. Herman van W. H. Kelderman, Enschedé; 3. Zimora's Jaap ■v.n gebr. de Jong. Amsterdam. Limietklasse toj "50 gulden «an prijzen: Ultramarijn van C. Blanken. Bilthoven; 2. Constantijn van J. Abeelen. Tilburg: 3. Bayard van A. Stehouwer, Dubbeldam. Eenspannen stamboekmerrlën: 1. Co- mentine van C. Mooy. St. Maarten: 2. Sa- donis van OJ>e en Salest'eln, Heiloo; 3. Castarine van dr. H. v. Schaik. Wassenaar Openklasse: l. Zampa van A. Stehouwer Dubbeldam: 2. Boudewijn vap J. Abeelen, Tilburg; 3. Hendo van gebr. de Jong, Am sterdam. Eereklasse (winnaars van de vorige ru brieken behalve rubriek no. 2): 1. Zampa; Ultramarijn: 3. Constatine. Eenspannen Hackneys: 1. Dainty Lady an J. Rijks, Nijmegen; 2. Fleetwood N van denzelfdcn eigenaar; 3. Lady Love v. Otjens, Dongen. Tweespannen landbouwpaarden: 1. Vro- nie en Vrosine van C Kout, Heerhugo- waard: 2. Blrolita en Dabolona van C Blankcndaal. Bergen; 3. Sorttne en Rclane an C. Olie, Heiloo. Tweespannen Hackneys: 1. Dainty Lady en Fleetwood N. van J. Rijks. Nijmegen 2. Lady Love en Charming Lady van C Otjens. Dongen. Tweespannen tuigpaarden: 1. Zampa en Bavnrd van A. Stehouwer. Dubbeldam, '"onstantiln en Boudewijn van J Abee- i Tilburg. 3. Friso en Emeralda van resp. J. Rijks cn J. v. Munster. TWEE JAREN N.V.D. Dezer dagen zal het twee Jaar gele den zijn, dat de Nederlandscne Volk?- dienst werd ingesteld. Het zijn voor de N.V.D. veelbewogen jaren geweest, ja ren waarin, naast het overwinnen van moeilijkheden die nu eenmaal verbon den zijn aan alles wat men gaat op bouwen, veel strijd tegen wanbegrip en tegenwerking geleverd moést worden. Inderdaad heeft het Nederlandsche publiek 't den leiders en den werkers van de N.V.D. niet gemakkelijk ge maakt. Hoewel er helaas nog velen zijn die onverschillig ten opzichte van de N.V.D. staan, heeft het sprookje dat de bijdragen ndbr Duitschland verhuizen wel afgedaan. Ook de beschuldiging dat uitsluitend N.S.B.-ers geholpen worden is door de feiten achterhaald. Zooals de zaken nu staan het laatste jaar steeg het ledental tot rond 50.000 kan men constateeren dat de N.V.D. op den goeden weg is en dat de onverschillig heid voor het N.V.D.-werk spoedig tot het verleden zal behooren. Maar juist' omdat de onverschillig heid meer en meer plaats maakt voor welwillende belangstelling, grijpen wy deze gelegenheid gaarne aan er nog maals op te wijzen dat de N.V.D. deze belangstelling volkomen verdignt, ja, dat louter belangstelling niet voldoen de is, maar daW de Nederlandsche Volksdienst rechr heeft op den steun van het geheele volk. Wat het doel en het werk van de N.V.D. betreft, kan bet geen kwaad tr nogmaals met nadruk op te wijzen, dal de Nederlandsche Volksdiensi geen liefdad:gheidsvereeniging/is, die een bepaalde groep volksgenooten voor den ondergang behoedt of die een bijeenge brachte som gelds zoo eerlijk mogelijk onder een aantal behoeftigen verdeelt. Het doel van de N.V.D. is de gezon den, gezonder en de sterken, sterker te maken. De N.V.D. stelt zich in dienst van de geheele volksgemeenschap, zou- als de naam reeds zegt, in dienst van het volk. De -Moedertehuizen zorgen er voor, dat de moeders van tijd tot tijd e. jn dusdanige j;ust en verpleging krijgen, da% zij zich na de door haar zoo wel verdiende vacantie, heerlijk uitgerust en vol goeden moed weer aan haar ge zinnen kunnen wijden. De Gezinszorg grijpt in waar het noocjig is, dus daar v/aar 1*1 gezin extra zorg behoeft. De afdeeling Uitzending-naar binnen- tn buitenland bezorgde reeds duizenden Nederlandschen kinderen een heerlij ke vacanbie in streken die de kinde ren worden vooraf medisch onderzocht de arts, naar aanleiding van het ge neeskundig onderzoek, bepaalt. En dan zijn er nog de z.g. Oogslscho- len waar de kinderen van hen, die bij den oogst moeten helpen, worden be ziggehouden. Uit den aard der zaak is dit nog lang niet alles en is er 'n taak, die de N.V.D. helaas in den laatsten tijd ge regeld moet vervullen, wij bedoelen het verleenen van hulp in getroffen gebie den. Vooral het bombardeirieht van- Rotterdam en Eindhoven en dat vau Amsterdam, nog -slechts enkele weken geleden, stelde de N.V.D. in staat te bewijzen, dat men, waar snel en ai- doende geholpen moet worden onder de moeilijkste omstandigheden, op hem j kan rekenen. Hetzelfde geldt voor de afd. Winterhulp-Nederland, die even- j eens.haar sporen reeds verdiend heeft. En zoo gaat de Nederlandsche Volks- dienst verder op den ingeslagen wee. j biedt hij materieel, maar vooral ook j moreel hulp waar dit noodig is, ver richt hij zijn opvoedende taakj spannen de duizenden N.V.D.-werkers en werk sters zich iederen dag weer in om, voortbouwende op de basis, die in de eerste twee jaren gelegd is, het doel: een gezonde volksgemeenschap zoo snel en zoo dicht mogelijk te benaderen. Dezer dagen zal de N.V.D. twee ja ren bestaan. Dit is een prachtige aan leiding voor onze volksgenooten, eens voor zich zelf na te gaan of zij zich van hun plicht kweten, of dat zij tot op heden dezen plicht verzaakten. Het doet er weinig toe wat in dit laatste geval de oorzaak was. Hoofdzaak is, dat er steeds meer volksgenooten van doordrongen worden, dat hét steunen van den N.V.D. een eereplicht is, waaraan men zich niet mag onttrek ken en ook niet kan onttrekken, om dat. juist in dezen tijd de plichten ten opzichte van de volksgemeenschap ver vuld moeten worden, terwille van de toekomst van ons volk en land. Landge'rjixit, velen doen een beroep op den Nederlandschen Volksdiensi, die op zijn beurt een beroep doet op U. Steunt het N.V.D.-werk en wordt bd! W. H. Streng. ie Alkmaar werd een groot concours ilppique en een springconcours ge- ïouden, waarbij duizenden belangstel- •nden uit het heele land aanwezig waren. Overzicht tijdens het conccur* van eenspannen tuigpaarden, qieuwe- Ingenklasse CNF-Stevens-Pax m Tandem open klasse: 1. Zampa en Bayard van A Stehouwer. Dubbeldam: 2. Hendo en Hubert van gebr. de Jong. Amsterdam; 3. Harro enHarras van gebr. de Jong, Amsterdam. Tandem Hackneys: 1. Dainty Lady en Fleetwood van J. Rijks, Nijmegen; 2. Lady Love en Charming Lady van c. Otjens. Dongen. Springconcours B.: Terrance van mej. D. Ankersmit, Twello, 0 ft.; 2. Ninon van W. Jaraen, Beek, 4 ft.: 3. Intrigant van Otjens, Dongen, 7 ft. Springconcours M.B.: 1. Present van J. Rijks. Nijmegen, 4 ft.; 2 Valefte van mej. D Ankersmit. Twello, 7 ft.; 3. Kalapffa •an J. Meulenberg, Heerlen, 7 ft. (de tijd besliste de plaatsing).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1