NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR In alle groote steden heerscht volmaakte rust. Nieuwe terreuraanval op Hamburg. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 31 JULI 1913. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 176, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvrage. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. De gebeurtenissen in Italië, die deze week in het centrum van de belang stelling hebben gestaan, verkeeren als nog in een stadium, dat een nadere van duidelijk inzicht getuigende be schouwing niet toelaat, al is dan Berlijn komen vast te staan, dat in de militaire en politieke verhoudingen tusschen Duitschland en Italië geen wijziging is gekomen. In dit verband kan er op worden gewezen, dat Chur- chill in zijn rede over het aftreden van Mussolini geenszins een triomf- toon heeft laten hooren. doch zich evenals voordien tot de gebruikelijke dreigementen heeft bepaald. Eén "Uit lating heeft hierbij wel de bijzondere aandacht getrokken en wel deze, men de Italianen een beetje in hun eigen vet moest laten gaar" smoren," waaruit weer eens een keer ten oi vloede blijkt, dat de geallieerde strijd niet zoo zeer was gericht tegen het fascisme dan wel tegen land en volk van Italië. Voorts geeft het feit. Roosevelt in zijn verklaring t.o.v. Ita lië geen stelling nam, doch de Italiaan- sche kwestie slechts aanstipte, wel reden voor dè gedachte, dat men zich ook dezerzijds nog voor een terrein ziet geplaatst vol voetangels en klem men. waarop voorzichtig verkennen geboden, blijft. O Ts door de politieke situatie? waarin Italië is komen te verkeeren, de aan dacht eenigermate van de fronten af geleid. daarom is de strijd, welke zich hier voltrekt, in geenen deele minder belangrijk geworden, vooral n wanneer men zich op het standpunt stelt dat deze. oorlog uiteindelijk mili tair zal moeten -voorden uitgevochten. Een week lang wederom heeft de strijd zoowel in het Oosten als in het Zuiden met alle hevigheid gewoed, zonder nochtans tot terreinverschuivingen van bijzonderen omvang te hebben geleid. Het resultaat van het machtige bolsje wistische offensief, dat gelijk moest vallen met de invasie op Sicilië, kan in geen enkel opzicht de vergelijking doorstaan met de enorme offers, wel ke hieraan ten koste zijn gelegd wanneer men ziet. hoe de Duitsche troepen ondanks deze enorme vijande lijke krachtsinspanning hebben stand gehouden, dan biedt dit vooral vaar de Sovjets nu blijkbaar reeds op adem moeten komen voor Berliji? een garantie voor de toekomst. O In „The News Chronicle" werden de uitkomsten gepubliceerd van een in Engeland en Amerika, onder leiding van het bekende Gallup Institute, ge houden enquête. Gevraagd werd wie van de bonclge- nooten: Amerika. Engeland, de Sovjet-- Unie of China, her meest voor de geal lieerde zaak heeft gedaan. Afgeschei den van het feit dat ..het - meer dan merkwaardig is.'daf men. in hét Anglo- Amerikaansche kamp. terwijl men zich midden in een wereldoorlog bevindt, niet beter weet te doen dan het pu bliek dergelijke vragen voor te zet ten. zijn de uitkomsten zeer interes sant en geveh zij een kijk op de ou derlingen verhoudingen in de geal lieerde'gelederen. Wie deed het meest voor de geal- lieeide zaak? In Engeland waren 50 van de deelnemers aan deze en quête van meening. dat' de Sovjet-Unie de eer toekomt, 42 vond dat Enge land zelf het meest deed, 5 was het er over eens dat China het leeuwen aandeel leverde? terwijl slechts 3 aan Amerika dacht. En hier fcijn de Amerikaansche cij fers. Bescheiden als de Amerikanen nu eenmaal zijn. meent 55 #.'o dat het Ame rika is* dat de lasten draagt: 32 is ervan overtuigd dat de Sovjet-Unie als nummer één op het lijstje geplaatst dient te worden. 9 herinnert zich dat er ook nog een Engelsche bondge noot bestaat en wat China betreft, slechts 4 beschouwt de Chineezen cis dc voorvechters van de geallieer de zaak. Inderdaad zijn deze uitkomsten merkwaardig, vooral wanneer wij de -'cderzijdsche waardeering tusschen Engeland en Amerika nagaan. In En- -eland is er slechts 3 "k en in Amerika -'echts 9 °/o, dat de voornaamste bond genoot de eer toekent. Duidelijker kan et gebrek aan waardeering en de on- 'erlinge verschillen tusschen Engel- •hen en Amerikanen al niet gedemon streerd worden. O Bij alle berichten van over de gren en is het binnenlandsch gebeuren enigszins op den achtergrond geraakt. I is voor velen deze week ook "en onvergetelijke geworden door de \merikaansche bomaanvallen op Ne- erlandsche steden hoofdzakelijk msterdam waardoor talloozen van ave en goed zijn beroofd. Voor de ooveelste maal hebben vreemde bom menwerpers rouw gebracht over het and. Dit stukje oorlogsleed brengt ?1 een diepe bewondering bij voor de avolking der getroffen Duitsche ste rn. welker weerstandskracht zich ook or het bruutste geweld niet breken De toestand in Italië Italië meer dan ooit gedisciplineerd en aaneengesloten. Steeds weer tombardeeren Anglo-Amerikaansche vliegtuigen Nederlandsche steden en brengen door het doelloos neerwerpen van bommen uit groote hoogte aan de bevolking zware verliezen toe Een vernielde kerk in Amsterdam CNF-M-Pax m WEERMACHTBERICHT Vijand verloor 54 vliegtuigen. Slechts bij Orel felle gevechten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 30 Juli (D.N.B.). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den gevechtssector van Orel zijn wederom felle aanvallen van infante rie en tanks afgeslagen. Ten zuiden van het Ladogameer bleef de vijandelijke aanvalspctiviteit ver minderen. Herhaalde, plaatselijke be perkte aanvallen der bolsjewisten met sterken steun van tanks en slagvlie gers, werden bloedig afgeslagen. Duitsche zeestrijdkrachten beschoten opnieuw vijandelijke stellingen aan '1 Mioesfront en beschadigden met artil lerietreffers een pantser-trein. In de Finsche Golf is 'oor lichte zee- strijdkrachten een lichten Sovjet-Rus- sischen oorlogsbodem tot zinken ge bracht. Op en bij Sicilië. Op Sicilië sloegen Duitsche troepen in den middensector van het afweer- front vijandelijke doorbraakpogingen met verliezen voor den tegenstander af. Voor de zuidkust van het eiland kreeg een vijandelijk transportschip van 8000 b.r.t. zoo zware bomtreffers, dat het verloren geacht kan worden. Op den Atlantischen Oceaan heeft het luchtwapen een koopvaarder van 10.000 b.r.t. in den grond geboord. Twee andere, groóte schepen werden zwaar getroffen. Hamburg opnieuw getroffen. Vijandelijke formaties bommenwer pers hebben gisteren overdag Helgo- land aangevallen en eenige nlaatsen in het. Noord-Duitsehe kustgebied, o.m. Kiel. In den algeloopen nacht onderna- meh zij opnieuw een zwaren terreur aanval op Hamburg, waardoor nieuwe verwoestingen in de stad veroorzaakt werden. De bevolking leed zware ver lezen. Luchtverdedigingskrachten choten 54 vijandelijke vliegtuigen n- tsche gevechtsvliegtuigen hebben in oen nacht van 29 op 30 .Juli bom men geworpen in Zuid-Engcland. Kustbeveiligingsstrijdkrachten der marine hebben in den afgeloopen nacht ten noorden van Terschelling een Britsche. motortorpedoboot tot zinken gebracht. Nicosia ontruimd. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Qp Sicilië hebben de Duitsche en Italiaansche troepen ter verkorting hunner verdedigingslinies de stad Ni cosia ontruimd en zich in de bergen benoorden de stad teruggetrokken. Hierdoor is het front vrijwel een rech te lijn geworden. Bij Catania hebben de Britten ook Donderdag geen hernieuwde aanvallen ondernomen. Zij hebben zich ver schanst. In het westen is de strijd zeer he vig. De Amerikanen trachten hier langs de kust Messina te bereiken, doch de Duitsche en Italiaansche ver dedigers bieden hardnekkig tegenstand De Duitsche luchtmacht heeft de ha- en van Gela wederom aangevallen en een transportschip van 7000 brt. tot zin ken gebracht. Acht andere schepen met ezamen 43.000 brt. werden zwaar be schadigd cn in brand geworpen. De strijd bij Orel. De Berlijnsche correspondent meldt verder: Dc toestand aan het Oostelijke front heeft in zooverre een aan merkelijke verandering ondergaan, dat dc bolsjewisten op het oogen- blik nog slechts in het gebied ten noorden, ten zuiden en ten oosten van de stad Orel groote aanvallen ondernemen. Aan het geheele front heerscht overigens een betrekkelijke rust, welke vermoedelijk veroorzaakt wordt door hel feit, dat de bolsje wisten overal groote hergroepeeriu- gen hunner stijdkrachten uitvoeren. Dit geldt ook voor het slagveld aan het Ladogameer. waar de aanvallen der bolsjewisten aanmerkelijk verminderd zijn en achter de stellingen der roode troepen vrij omvangrijke bewegingen zijn waargenomen. Men krijgt bij dit alles echter geenszins den indruk, dat met deze betrekkelijke pauze ook het einde van het Sovjet-Russische offen sief reeds gekomen is. Veeleer schijnt het. dat de verliezen der bolsjewisten dermate hoog zijn geweest, dat zij met hun normale reserves niet meer uitko men en daarom hun strijdkrachten op nieuw moeten opstellen en gröepeeren. Bij Orel woedde de strijd. Donderdag hoofdzakelijk benoorden de veelom streden stad. De bolsjewisten liepen weer storm met ondersteuning van pantserstrijdkraehten en vliegtuigen doch kwamen ook dit keer niet verdei dan de hoofdverdedigingslinie dei Duitschters. 114 pantserwagens werdén in dezen sector vernietigd. BEKENDMAKING. De Dicnststelle van den Wehr- machtbefelfshaber in Nederland maakt bekend: Een aantal Nederlandsche onder danen is wegens begunstiging van den vijand en spionnage door een krijgsraad ter dood veroordeeld moeten worden. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestië met den kogel aan de volgende jfer- sonen voltrokken: Johari van Hattem, ingenieur, geb. 7-5-1914 te Soerabaja; Johannes Willem van Pienbroek, stud.-inge- nieur, geb. 4-8-1917 te Middelburg; Cornelis „Cees" Wegeril', geb. 20- 12-1919 te Dordrecht; Willem van Hattem, ingenieur, geb. 6-8-1916 te Soerabaja; Robert Blaauw, student in de rechten, geb. 6-2-1917 te Rot terdam; Kars Lucas Kamp, inge nieur, geb 15-12-1912 te Valparaiso; Werner Heinrich van Doorninck, ingenieur, geb. 27-11-1914 te Krui- ningen; Gerard Abraham Tuyl, con troleur, geb. 27-5-1908 te Alkmaar, Willem Hendrik Emil van den Borch tot Verwolde, geb. 17-5-1910 te Gorssel; Friedrich Alexander van Oven, doctor in de economie, geb. 3-1-1914 te Den Haag; Jan Sten- ger, inspecteur spoorwegverkeer, geb 10-1-1911 te Amsterdam; Adolf Snijders, geb. 14-1-1920 te Amster dam: Willem Koimans, volontair, geb 2-3-1923 te De Steeg; Jacob Strobos, geb; 26-1-1920 te Amster dam. Franciscus Jacobus Brejart, luitenant beroepsmilitair, geb. 1-2- 1917 te Breda; Cornelis Willem Sturm, blikslager, geb. 16-10-1909 te Westkapolle; Jacob Brasser, tim merman, geb. 11-3-1915 te Middel burg; Gerard de Paghter, timmer man, geb. 11-3-1915 te Middelburg; Bartholomeus Marinus Christoph Braat, luit. ter zee 2e klasse, geb. 25-6-1912 te Samarinda; Johan Jacob Diederik ten Bosch', luit. beroeps militair, geb. 8-10-1914 te Den Haag. Vaticaan volgt de gebeurtenissen. In geheel Italië is de toestand snel normaal geworden. Na de be toogingen van geestdrift, die Maan dag en Dinsdag het aan het bewind komen van het nieuwe regime heb ben begroet, heeft het leven zijn normale tempo hervat. Dank zij hun gezonde verstand en hun inge boren evenwicht hebben de Italia nen begrepen, dat de plicht van allen op het huidige oogenblik be staat in werken en strijden voor het vaderland. Volmaakte kalmte heerscht in all. provincies. In dc groote steden wijdt de bevolking zich vreedzaam aan haar bezigheden en neemt met volmaakte discipline de genomen maatregelen der autoriteiten voor de handhaving der orde in acht. Te Rome heerscht rust. evenals te Turijn, Milaan, Genua er. Florence, waar de vlaggen nog van de huizen uithangen. Alle fabrieken wer ken met vol rendement. Alle winkels en. markten zijn open. Te Napels. Fog- gia. Bari en andere zuidelijke steden vooruitgeschoven citadellen van het front, hebben de bewoners bewijs ge geven van bewonderenswaardige va derlandsliefde en discipline. Militaire rechtbanken aan het werk. Na het overdragen der bevoegdheid van de bijzondere gerechtshoven aan de militaire rechtbanken is thans het eerste vonnis geveld door de militaire rechtbank van het militaire district Florence, zoo deelt Radio Rome mede. Wegens het verspreiden van alarmee- rende geruchten werd Alfredo Simoo- cini uit Ancona veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De besluiten van den minister raad. De Giornale d'Italia bespreekt, de principieele beteekenis van de beslui ten van den eersten Italiaanschen m.- nisterraad en schrijft, dat deze den vastberaden wil bekrachtigen van de natie om terug tg keeren tot een grond wettel ijken toestand. Het blad eischt vervolgens de herziening van alle staatsinstellingen „in den geest der nieuwe wettelijke ordening". Een discussie over een nieuwe orde ning der vakorganisatie acht het blad op dit tijdstip niet op haar' plaats, wel daarentegen de benoeming van regee- ringscommissarissen. die de arbeiders bonden moeten leiden en reorganisee- Italiaansche persstemmen. De te Rome verschijnende dagbladen publiceerden Vrij'dag op de frontpagi na de berichten, voorzien van commen taren, betreffende de ontbinding van dg Kamer van Faseés en Corporaties en de invrijheidstelling van politieke gevangenen. De Messaggero schrijft, dat de ont binding der Kamer de natuurlijke en onvermijdelijke consequentie is van de opheffing der fascistische partij, die daar grootelijks in was vertegen woordigd door de federale secretaris sen. De regeering zou gemakkelijk de vertegenwoordigers der corporaties hebben kunnen vervangen en aldus een nieuwe Kamer hebben kunnen men met een nieuwe kleur, maar dat zou een absurditeit zijn geweest. hulpmiddel, dat de regeering on waardig is, die vastberaden den nor malen weg wil inslaan, d.w.z. terug- keeren naar de fundamenteele begin selen der grondwet. In haar critiek' op de beginselen, waarop de vroegere Kamer der Fasces was gebaseerd, wijst de Messaggero er op, dat deze Kamer alle betrekkingen tusschen het volk en de vertegenwoor digers der natie vernielde en geen enkele stabiliteit had. Thans is dat al les verdwenen. De Messaggero be sluit: de tucht van het algemeen stemrecht zal een der groote proble men van morgen zijn. De ervaringen der 25 laatste jaren zal het middel aan de hand moeten doen om de voorbije dwalingen te vermijden. Maar de rijheid, d.w.z. zin voor de limieten en voor de "wantwoordelijkheid, zal de wegen kunnen aangeven naar orde, erdraagzaamheid, eerbiediging van alle denkbeelden en alle meeningen in oewiiding jegens het vaderland en de nstellingen. btmtscjhb vliegboot verongelukt. aai ile Britsche berichtendienst dt is een vliegboot van d, „Britisli •rsoas Airways," die Dinsdagavond uit Lissabon is vertrokken, "Woensdag- hl end in het graafschap Kerry. in de" nabijheid van Dingle. neergestort. Aan )rd van het vliegtuig bevonden zich i'iitein passagiers en zeven lede» der bemanning. Tien van de inzittenden 'ten onmiddellijk dood zijn geweest, terwijl twee andere later aan de be komen verwondingen zijn overleden. Volgens, een later bericht zouden er achttien passagiers zijn geweest. De Weersportkampen voor de Germaan- sche jeugd, waarin jongens uit zes Gei- maansche landen elkaar ontmoeten, heb ben in de eerste plaats ten doel, het saam- hoorlgheidsgevoel tusschen deze jongens te versterken. Lichaamsoefeningen, weer- sport, filmvoorstelling en excursies vullen een vacantie van vier weken in het Karintlsche bergland. Gaat mee naar de Weersportkampen. Aanmelding: Koningslaan 9, Utrecht. MUSSOLINI 60 JAAR. BERLIJN, 30 Juli. (D.N.B.) Gis teren heeft Mussolini zijn 60sten ver jaardag gevierd. Naar aanleiding van dit feit brerigen de Duitsche bladen de verdiensten naar voren. die deze staatsman tijdens zijn 20-jarig bewind heeft gehad voor Europa. De Völki- scher Beobachter noemt het uniek, wal het Italiaansche volk. door Mussolini met nieuw levensgevoel bezield, m de laatste 20 jaar heeft gepresteerd. On der Mussolini nam Italië plaats onder de groote mogendheden, die een beslis- seriden invloed hebben op het lot va- het continent. „Wanneer Europa na de overwinning op zijn vijand een monu ment zal oprichten voor zijn groote fi guren," zoo besluit het blad, „is Mus solini zeker van zijn plaats op dat gedenkteeken. Hij zal voortleven in de herinnering van alle tijden als een der mannen van zijn eeuW". lenk van Hitier. Do Führer heelt deu Duce op zijn tiOsten verjaardag door generaal-veld- maarschallc Von Kesselring als per soonlijk geschenk de verzamelde wer ken van Nietzscho in een speciaal ver- nardigde .editie, waarvan maar slechts één exemplaar zal bestaan, niet een hartelijke opdracht doen toekomen. Engelsch-Amerikaansche pers geprikkeld! Italiaansche volk is één gebleven. Het persbureau Stefani schrijft: Tegenover de verandering van be wind, die zich in Italië in volmaak te orde heeft voltrokken, legt de Engelsch-Amerikaansche pers een zekere geprikkeldheid en zelfs een zekere neavositeit aan den dag. In derdaad kan de Engelsch-Ameri kaansche propaganda niet meer voor den dag komen met een harer voornaamste argumenten: dat van den oorlog tegen het fascisme. Daarom blijven sommige Ameri kaansche couranten, ondanks de ont binding van de fascistische partij, de opheffing van den groolen Fascisti- sjhen Raad en het speciale gerechts hof, de ontbinding van de Kamer der I asci en corporaties, de vrijlating van politieke gevangenen en andere maat regelen, die de regeering Badoglio al genomen heeft, kwaadaardig schrij- - én, dat het fascistische bewind in 7-alië niet van het tooneel verdwenen Js. Het spreekt van zelf. dat men te Londen en Washington graag had ge zien, dat de verandering van bewind in Italië gepaard was gegaan met ernstige onlusten, met opstanden, straatgevechten enz., waarv. Engeland en de Ver. Staten zouden hebben trachten te profiteeren. Alles is in tegendeel verloopen zonder moeilijk heden en zonder schokken en de En- gelschen en Amerikanen moeten er zich nu wel rekenschap van geven, dat zij slaan tegenover een Italië, meer gedisciplineerd, meer aaneengesloten, meer compact dan ooit. Dat bewijst de intransigente taal, die de Engelsche en Amerikaansche bladen tegenover Italië hebben aangenomen. Zoo schrijft b.v. de New-York Times: „Wij willen, dat Italië een ope ratiebasis zal worden tegen Duitsch land. De eenige capitulatie, die wij kunnen aanvaarden, is een capitulatie,' die ons in staat stelt dat resultaat te erkrijgen".. Andere Amerikaansche bladen spre ken over de bezetting van de Italiaan sche havens, spoorlijnen en wegen en van de vliegvelden in het Noorden. Volledig gerechtvaardigd. De gebeurtenissen in Italië heb ben een gunstigen indruk gemaakt in het Vaticaan. Hoewel geen en kele verklaring van officieele Vati- caansche zijde is gepubliceerd, heeft Radio Vaticana Donderdag avond een commentaar uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de bewe ging ter bevrijding van een land van een staat van zaken, die ten nadeele ging van het land, volledig gerechtvaardigd was. De activiteit van den Staatssecre taris is dezer dagen zeer intensief geweest. Kardinaal Maglione heeft verscheidene diplomatieke verte genwoordigers ontvangen en dc Paus wordt tweemaal per dag op de hoogte gebracht van de loopen- dc gebeurtenissen, des ochtends door Staatssecretaris Kardinaal Maglione, des avonds door zjjn vervanger mgr. Montini. In het Vaticaan volgt men dus van zeer nabij de Italiaansche ge beurtenissen. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft Cordell Huilt Vrijdag op de persconferentie verklaard, dat de Ycrcenigde Naties onder alle omstandigheden blijven vast houden aan den eisch van onvoor waardelijke capitulatie. Londen en New-York begrijpen het niet. Op zulk een toon, merkt Stefani op. kan men spreken tot iemand, die om capitulatie heeft verzocht, maar niet tot Italië. Die taal bewijst, dat men in Engeland en Amerika niet veel begre pen heeft van hetgeen zich in Italië heeft afgespeeld en dat men zich geen rekenschap heeft gegeven van den geest en den wil. die het Italiaansche volk bezielen, dat sinds den 25en Juli meer dan ooit besloten is de eer en de vrijheid van zijn vaderland te verde digen. Door zulk een taal te gebrui ken toont dc tegenstander aan. dat hij slechts zijn eigen belang en ambitie op het oog heeft, dat hij hardnekkig wei gert de oogen te openen voor de wer kelijkheid en dat hij wil speculeeren op den nieuwen toestand, meenende daar uit voordeelen te kunnen trekken. Alle ondubbelzinnigheid wordt hiermede weggenomen: niet het fascisme wilde men uit den weg' ruimen, neen, men wil Italië vernietigen. Doch het Italiaansche volk, dat de machinaties van den tegenstander dui delijk inziet, weet waar zich aan te houden. Minder dan ooit is het thans bereid zijn vrijheid en zijn eer prijs te geven, Steeds weer bombardeeren Anglo-Amerikaansche vliegtuigen Nederlandsche steden en brengen door het doelloos neerwerp'en van bommen uit groote hoogte aan de bevolking zware verliezen toe. Verwoestingen in Rotterdam CNF-M-Pax m BEKENDMAKING ARBEIDSINZET. 's-GRAVENHAGE. 30 Juli - Op grond van bestaande wettelijke voor schriften worden alle mannelijke per sonen. geboren in de jaren 1924. 1923 en 1922, die geen gevolg hebben gege ven aan de herhaalde oproepen van de districtsarbeidsbureaux tot persoonlijke aanmelding, dus allen, die niet in het bezit zijn van een bevestiging van de bevoegde districtsarbeidsbureaux, waaruit blijkt, dat de houder ten op zichte van den arbeidsinzet aan de be palingen heeft voldaan en dat hij werkt niet toestemming van het districtsarbeidsbureau, voor de laat ste maal opgeroepen zich vóór of op 4 Augustus aan te melden bij het voor hen bevoegde districtsarbeidsbureau. Ook den werkgevers wordt er op ge wezen. dat zij op grond van de be schikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied (Generalkommissar Z.BV.) be treffende verboden tot het in dienst hebben en de in ver band daarmede uitgegeven uitvoerings beschikkingen van den secretaris-gene raal van het Departement van Sociale Zaken verplicht zijn zonder verwijl na te gaan of zij personen als werknemers in dienst hebben die geboren zijn in dc hierboven genoemde jaren en die niet in het bezit zijn van het genoem de bewijs. Deze personen moeten de werkgevers terstond opgeven bij het bevoegde districtsarbeidsbureau. Wie ook dezen laatsten oproep niet nakomt, zal ter verantwoording wor den geroepen en moet zeer strenge strafmaatregelen verwachten. Dit geldt ook -voor personen, die optre den als aanstichters, medeplichtigen of handlangers tegen de wettelijke voorschriften. VERDUISTER SOED. Deze week van 225.30 uur. Heden: Maan op 3.U, onder 21.11 uur. Morgen: Maan op 6.09. onder 21.43 uur. 1 Aug.: nieuwe maan. INLEVERING VAN LUISTER VERGUNNINGEN. Van alle verbeurdverklaar de radiotoestellen. 's-GRAVENHAGE. 30 JuU. Luistervergunningen van alle verbeurdverklaarde radio-ontvang toestellen moeten ter afrekening van dc luisterbijdrage in den loop van dit jaar worden ingele verd. Elke maand komt een groep letters aan de beurt. De postinrich- tingen (geen agentschappen) nemen de vergunningen jn tegen ont vangstbewijzen, als de luisterbijdra ge voldaan is t.m. de maand, waar in het toestel is opgevorderd (gi robetalingsbewijzen bijvoegen). Wie zegels vooruit geplakt en daardoor te veel betaald heeft, kan op de adreszijde der luistervergun ning op een in het oog loopen- de wijze van zijn verzoek om terugbetaling doen blijken. Zij, die voorloopig of definitief een toestel mogen houden en radioreparateurs, die hun vak blijven uitoefenen, moeten gewoon doorgaan met ze-- gels plakken, eventueel op de oude luistervergunning (1942). Voor hen volgen binnenkort nadere aanwijzin gen. Aangeslotenen op de rijksra- diodistributie vallen buiten deze regelingen. BROODBONNEN IN DE VOERING VAN ZIJN HOED. 's-GRAVENHAGE, 30 Juli. Stations zijn voor de ambtenaren van den Cen- tralen Controledienst een dankbaar werkterrein. Meermalen wordt daar een goede slag geslagen. Zoo ook dezer da gen op hei station te Oss (N. B.waar een man werd aangehouden, die er reeds geruimen tijd van verdacht werd bon- nenhandel te drijven. Dat deze verden king niet ongegrond was, bleek op het politiebureau, waar de man werd ge fouilleerd. Hier kwam uit, dat hij niet minder dan 910 broodbonnen vervoerde in de voering van zijn hoed,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1