NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware Sovjet-aanvallen bij Orel afgeslagen. Maarschalk Badoglio zei den oorlog voort. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 2 AUGUSTU8 1943. SCHAC.ee editie. 87e Jaargang No. 177 2 pagina's. Dete Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prtfe der gewone advertenties in deze Editie 11 et. per m.M. Bli oontraot binnen een Jaar te gebruikt.a belang rijke korting. Tarieven voor de gebeeio oplage op aanvrage. WEERMACHTBERICHT Sedert 5 Juli 7000 vijandelijke pantser wagens vernield. De geallieerde scheeps* verliezen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER - Het opperbevel der weermacht deelt mede- De gevechtsactie aan het Oostelijke front, die op 30 Juli was herleefd, nam gisteren weer af met uitzondering van de gevechten in den sector van Orel. Aan het Mioesfront gingen onze troe pen ten Noorden van Koelbisjewo ge steund door sterke gevechtsformaties der luchtmacht tot den tegenaanval over, sloten een sterke Sovjetgevechts groep in en vernietigden haar. In het gebied van Bjelgorod mislukten plaat selijke Sovjetaanvallen. Eigen tegen acties in dezen sector hadden een ge slaagd verloop. In den sector van Orel zetten de bolsjewisten den geheelen. dag hun aanvallen mei sterke Infanterie- en gepantserde strijdkrachten voort. Met zware, bloedige verliezen en groote materieelc verliezen stort ten hun aanvallen in het afweer- vuur van alle wapens ineen. Een plaats. ytaar zij binnendron gen. werd afgegrendeld. Ten Zui den van het Ladógameer was de vijan delijke aanvalsactie aanmerkelijk ge ringer dan op de voorgaande dagen. Duitsche jagers wierpen tijdelijk bin nengedrongen strijdkrachten in een tegenaanval terug. De bolsjewisten verloren gisteren aan het geheele Oostelijke front 217 pantserwagens Door dit succes stijgt het aantal der pantserwagens, die sedert 5 Juli 1943 alleen door troepen van het leger kapotgeschoten zijn. tot 7110. Zware geallieerde ver liezen op Sicilië. Op Sicilië zette de vijand zijn pogingen om door het centrale front te breken voort. In beweeg lijke gevechtsvoering verijdelden onzen troepen de "plannen van den vijand en brachten hem zware verliezen aan menschen en mate riaal toe. Ook aan'bet Noordelijke en het Zuidelijke front stortten, alle \ijanieltjke aanvallen Ineen. De luchtmacht verstrooide met snelle gevechtsvliegtuigen vijandelijke ge motoriseerde afdeelingen en stelde vijandelijke luchtdoelkanonnen bui ten gevecht. Boven het Rijksgebied vonden over dag en des nachts gfen gevechtshande lingen plaats. Door vlootstrijdkrachten der marine, afweergeschut van koop vaardijschepen en marineafweergeschut werden van 21 tot 31 Juli een Ameri- kaansch luchtschip en 56 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De scheepsverliezen. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche zeeverbindingen en de landingsvloten in de Middellandsche Zee zijn in de maand Juli 94 schepen met een gez .inhoud van 550241 ton tot Telegramwisseling met den Führer. De Rijkscommissaris Rijksminis ter Seyss-Inquart en de Leider van de N. S. B., Mussert. hebben op 26 Juli j.1, het volgende telegram ge zonden aan den Führer: ..Op dit oogenblik is het ons. Duit sche en Nederlandsche nationaal- socialisten in Nederland, 'n behoef te, u als onzen Führer te getuigen van ons onwrikbaar geloof in de succesvolle toekomst en van onze verknochtheid tot het uiterste. Heil aan onzen Führer!" De Führer heeft hierop met het volgende telegram geantwoord: „De gelofte van trouw der Duit sche en Nederlandsche natlonaal- socialisten in Nederland, die U en de Leider Mussert mij hebben doen toekomen, heeft mij oprecht ver heugd. Het daarin tot uiting ko mende onwrikbare geloof in het succes en in onze gemeenschappe lijke toekomst zal niet teleurgesteld worden. Aan ons zal de overwin ning zijn". w.g. ADOLF HITLER- zinken gebracht en 53 andere schepen met en gez. Ihoud van 246750 ton ver nietigend getroffen. Bovendien werden minstens 220 schepen met een gez .in houd van ongeveer 780.000 ton door bom- en torpedotreffers beschadigd. Ook van deze laatste schepen kan een deel verloren worden geacht. Aan dit resultaat, heeft de duikbootvloot deel met 351.243 ton tot zinken gebracht en .000 ton door torpedotreffers be schadigde scheepsruimte. Ook de vijandelijke oorlogsvloten leden zware verliezen. Schepen der marine brach ten tot zinken: 3 torpedojagers. 7 tor- pedomotorbooten. een duikboot, een bewakingsvaartuig, een kruiser en meer dan 15 torpedomotorbooten wer den zwaar beschadigd. Formaties der luchtmacht brachten tot zinken: een torpedojager, drie torpedomotorboo ten .een escortevaartuig, twee korvet ten ,een groot aantal landingsbooten. Zij beschadigden: een slagschip, ver scheidene kruisers, negen torpedo jagers. een veerboot en vele landings booten. De strijd op Sicilië. Spiltroepen bieden energieken tegenstand. Aan het Italiaansche legerbericht van 1 Augustus ontleenen wij het vol gende: Aan het Siciliaansche front kwam het ook Zaterdag tot zware gevechten: In het gebied van Regalbuto werden herhaalde heftige aanvallen van den vijand afgeslagen. Vijandelijke vlootformaties hebben plaatsen aan de Thyrreensche en aan de Jonische zijde van Calabrie bescho ten. zonder noemenswaardige schade aan te richten. In een aanvulling op het leger' richt wordt gezegd: In den loop dei laatste dagen is de operatieve' posit'- op Sicilië niet belangrijk gewijzigd. De troepen der spil. welker stel lingen van het kustgebied bij San Stefano dl Camastra over het ge bied ten W. van Regalbnto en Can- tnrigo naar de vlakte van Catania iloopen, hebben energiek tegen stand geboden tegen den vijan- Ujken druk, ofschoon aanzienlijke Britsche formaties van Montgomery ter ondersteuning der Amerikaan- Bche formaties van generaal Patton tegen den N. vleugel van het front in den strijd zijn gebracht. Zooa's reeds bij de kustlinle van Catania het geval was, schijnt thans ook aan den Noordelijken vleugel de hevige vijandelijke aanval ener giek tot staan gebracht te zijn. De Engelsch-Amerikaansche krachts inspanning in het bergachtige gebied in het N. centrum, die ook gisteren door infanterie en gepantserde strijd krachten na krachtige artillerievoorbe reiding werd herhaald, heeft geen resultaat gehad. DUITSCHE PRODUCTIE VAN KLEEDING TIJDELIJK GESTAAKT. Bij verordening van de vakgroep handwerk is met ingang van 1 Augus tus het fabriceeren van nieuwe klee ding en onderkleeding in Duitschland in fabrieken en particuliere bedrijven verboden. Onder dezen maatregel val len dus ook alle kleermakers, naai sters, huisnaaisters en de kleinere con fectiebedrijven. Het fabricageverbod duurt tot 30 September van dit jaar. In reparatie gegeven of nog niet ge heel gereed gekomen nieuwe klee- dingstukken moeten voor den 15en Augustus afgeleverd zijn. CIANO TREEDT AF. ROME, 31 Juli, (D.N.B.). Graaf Ga- leazzo Ciano is van zijn post als ambas sadeur bij het Vaticaan afgetreden. Ko ning Victor Emanuel heeft dit ontslag aanvaard. GRANDI BIJ D^N PAUS. De Paus heeft Vrijdag in particulie re audiëntie ontvangen Dino Grandi. den voorzitter van de thans ontbonden Kamer der Fasci en Corporaties. Don derdag had de Paus den president van de Italiaansche academie. Fedcrzoni. ontvangen. De nadruk wordt gelegd op het streng particuliere karakter - beide audiënties. Steeds weer bombardeeren Anglo-Amerlkaanscbe vliegtuigen Nederlandsche steden en brengen door het lukraak neerwerpen van bommen uit groote hoogte aan de bevolking zware verliezen toe. Verwoestingen in een stad in het Westen CNF-M-Pax m De toestand in Italië. Ita liaansche ballingen keeren terug. Het perfide spel van den vijand De Romeinsche bladen publiceerden Zaterdagochtend groot opgemaakt de berichten over de door de regeering Badoglio geriomen maatregelen om de meest strikte nationale discipline te handhaven met name de militarinee- ring van de spoorwegarbeiders en van het personeel der P.T.T. en het oproe pen onder de wapenen van alle vroe gere fascistische leiders. Voorts maken de bladen melding van de vrijlating der politieke ge vangenen en van den terugkeer uit het buitenland van verscheidene vooraanstaande personen, die In ballingschap hadden moeten gaan. Onder de bevrijde gevangenen be vindt zich prof. Guido de Ruggiero. die in Bari gevangen zat en die wacht te op de behandeling van zijn zaak door een speciale rechtbank, omdat hij onder het fascistische bewind zijn werk over de „Geschiedenis van het liberalisme" had laten herdrukken een werk. dat in bijna alle talen van Euro pa is vertaald. Onder de andere in vrijheid gestelde personen bevindt zich professor Guido Calogero, professor Tommaso Fiore en de vroegere afge vaardigde van Florence Philipson. „De oorlog wordt voortgezet." Onder het opschrift „Men mag de werkelijkheid van den oorlog niet uit het oog verliezen" verklaart de Tri- buna. dat de vijand hoopt, na d<? in grijpende politieke en moreele veran deringen in Italië over de puinhoopen en het onteerde Italië de overwinning in de Middellandsche Zee te behalen. Maarschalk Badoglio zal zich echter nooit tot een laf gebaar laten bren gen. De oorlog wordt voortgezet, aldus het blad. De Tribuna over: Perfide spel van den vijand. Onder het opschrift „Perfide spel van den vijand" keert de Tribuna zich tegen de methode der Engelsch-Ameri- Steeds weet bomb.tdeetet, Afgiet- Aet«tlk»»seh. elt.gtglg.n Nedetlettdeehe steden en brengen doot bet doelloet. neerwetpen ven bonttnen ntt groot, hoogt, de bevolkiog ewete vetl ereo toe Het betgen de, c*n terreur- aanval op Amsterdam Verbazing over enkele Italiaansche benoemingen. Onze Berlijnsche correspondent tele foneerde ons hedenmorgen: Uit het feit, dat de Duitsche pers aanvankelijk de berichten over de po litieke omwenteling in Italië zonder eenig commentaar heeft gegeven, ter wijl men zich ook in de Wilhelmstrasse onthield van nadere informaties, be hoeft niet te worden afgeleid, dat men de gebeurtenissen te Rome heeft on derschat. Juist de laatste dagen bracht -men nog uitvoerige berichten over de be noeming van Scorza tot partij-minis ter en Cianetti tot Corporatie-Minister en het Hamburger Fremdenblatt was één der eerste Duitsche bladen, dat een hoofdartikel wifdde aan den Duce, naar aanleiding van diens 60sten ver jaardag. Vele andere bladen brachten j.1. Vrijdag waardeerende artikelen oyer hetzelfde feit. De Völkischer Beobachter stelt vast: Mussolini zal in de herinnering van al le tijden blijven voortleven als één der grootste mannen van de twintigste eeuw. In opdracht van den Führer heeft generaal-veldmaarscbalk Von Kessel- ring den Duce als persoonlijk geschenk van Adoif Hitier een bijzonder ver zorgde editie van de verzamelde wer ken van Friedrich Nietschc ovechan- digd. In fascistische kringen in Berlijn heerschte groote verbazing over de benoeming van den 71-jarigen Bado glio, een principieel tegenstander van het fascisme, tot opvolger van Mus solini. Naar verluidt, behoorden Graaf Ciano, Mussolini's schoonzoon, die pas kort geleden tot ambassadeur bij den Heiligen Stool werd benoemd en Grandi. den minister van Justitie, tot hen. die zich tegen de nieuwe voorstellen van den Duce in den Senaat hebben verzet. Zij waren de woordvoerders der oppositie, die de laatste maanden in Italië steeds meer in omvang toenam en die onge twijfeld door de zware luchtaanvallen op de Heilige Stad is gestegen. Met de "fascistische partij zijn de voornaamste fascistische bladen, de Po- polo d'Italia en de Regima Fascista niet meer verschenen of van naam en richting veranderd. De Italiaansche ambassadeur tc Ber lijn is in gezelschap van den militairen attaché naar Rome teruggekeerd en wordt niet meer terugverwacht De Berlijnsche pers citeert de Italiaansche radio, die zegt, dat er den 25sten Juli in Rome geen revolutie heeft plaats gehad, doch een kabinets-wijziging. die met de constitutie en de traditie van het land in overeenstemming is. Omtrent de huidige verblijfplaats van den Duce doen allerlei geruch ten de rdhde. die echter in Berlijn niet gecontroleerd kunnen worden. kaanscbe pers. die na de ontbinding van de fascistische partij, de afschaf fing van den Grooten Fasclstischen Raad en van het bijzondere gerechtshof alsmede na de ontbinding der Kamer van Fasci en Corporaties verklaart, dat de regeering Eadogllo nog niets ge daan heeft om met het verleden te breken. De Tribuna bestempelt dit als „kwaadaardige vervalschingen" en richt zich vooral tegen een oproep van de labourpartij aan de „Italiaansche arbeiders" om een „democratische regeering" op te richten, die bereid is tot een „eervolle capitulatie", waarbij Italië den geallieerden alle middelen tot voortzetting van den oorlog tegen Duitschland ter beschikking moet stellen. De geallieerden, zoo vervolgt het blad. willen da voortzetting van den oorlog niet en wenschen daarom, dat in Italië niet een soldaat als maarschalk Badoglio, maar een zwak keling van het roer zal staan, voorts, dat Italië te lijden krijgt onder een burgeroorlog, opdat het automatisch mef vechten ophoudt en de Engel- schen en Amerikanen kunnen binnen komen om het geheele land in een slagveld te' veranderen. Dat heeft de vijand met zijn propaganda op het oog. Toestand in Portugal weer normaal. In de meeste Portugeesche. bedrijven wordt weer normaal gewerkt, aldus heeft de gevolmachtigde voor de mobi lisatie der industrie in een onderhoud met de officieuze Diario da Manha verklaard. Op de scheepswerven te Lissabon, waar de slaking den grdot- sten omvang had, is hej werk volledig hervat, zonder dat men moest over gaan tot het weer in dienst neinen van de arbeiders, die waren ontslagen we gens het ongerechtvaardigd in staking gaan. Het ministerie van oorlog heeft den ondernemingen tot nader order verboden, arbeiders in dienst te ne men, die wegens staken zijn ontslagen. De overgroote meerderheid der arbei ders is vrijwülig teruggekeerd en ver zocht weer in dienst te worden geno men. Medegedeeld werd, dat het arbei dersbataljon. waarbij de aanstichters van de staking worden ingelijfd, reeds wordt opgesteld. Dit bataljon zal on der streng militair toezicht zwaar werk van openbaren aard op de Kaapver- dische eilanden hebben te verrichten. Majoor Boniz heeft minister-president Salazar rapport uitgebracht. Vaste brandstoffen voor koók- doeleinden en generator- anthraciet en turf. 's-GRAVENHAGE. 31 Juli. - Van 1 Augustus 1943 tot en met 30 April 1944 geven de met 14 kg gemerkte bon nen der kookkaarten voor vaste brand stoffen U 115 recht op het koopen van 1 eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van (abrieksturf. Overwo gen wordt om op 1 September 1943 wederom een bon van de kookkaart U 115 aan te wijzen. Van 1 Augustus tot en met 31 Augus tus 1943 geeft elke der bonnen „Gene- rator-anthraciet 20ste periode" recht op het koopen van 1 hl (maximaal 75 kg) anthracietnootjes 4 of 5: gedu rende hetzelfde tijdvak geeft elke der bonnen „Generatorturf 20ste periode" recht op het koopen van 50 stuks bag- gerturf. REDACTIE. Wegens uittreding van den heer A. R Jonker als Hoofdredacteur van ons blad is de heer H. P. van den Aardweg, waarnemend hoofdredacteur, vanaf hr- den met de redactioneel* leiding van ons blad belast. DE DIRECTIE. Nur die Lompe sind bescheiden- Brave freuen sich der Tat (Goethe) Alleen nietswaardigen zijn be scheiden, flinke menschen ver heugen zich over daden. Flinke menschen, dat zijn degenen, die inzien, dat daar aan het Oost front gestreden wordt om het „zijn of niet-zijn" van het heele Gennaansche ras en die zich be reid verklaard hebben zich daar voor in te zetten. Met recht kunnen wij ver heugd zijn over hun daden. Jon ge Nederlanders, ook gij behoort tot het Germaansehe ras. Wilt gij dan ook niet behooren tot hen, die zich tegen de horden uit de steppen hebben ingezet? Welnu herinnert u dan het oude prachtigp gezegde: Het antwoord van een man is de daad. Meldt daarom bij de Waffen S.S., het Vrijwilligers Legioen of de Landwacht Nederland. DE PRIJS VANH ET SPEELGOED. Voor ieder controleerbaar. Gedurende de laatste jaren werd het speelgoed duurder en duurder, terwijl bovendien de kwaliteit steeds slechter en slechter werd. Dit leidde tot zeer on- gewenschte toestanden, waarvan veel zwarte-handelpraktijken en nog meer kinderverdriet het gevolg waren. Va ders, die veel geld hadden, zagen nu en dan de kans een duur stuk speelgoed voor hun zoontje t'e koopen; ouders, die slechts over een „gewoon" inkomen be schikten moesten hun kinderen tevreden stellen met een prul, dat a 1 te spoedig in duigen lag, zelfs- gevaarlijk was, of konden in 't geheel niets koopen. Aan deze narigheid wordt thans eeVi einde gemaakt door de publicatie van 't „prijsvoorschrift 1943 speelgoederen" in de Nederlandsche Staatscourant van 30 Juli 1943. In dit voorschrift wordt de -prijs der artikelen bepaald, maar bovendien en dit is voor den kooper van zeer groot belang de wijze vastgesteld, waarop deze prijs moet worden kenbaar ge maakt. Op elk stuk speelgoed moet n.l. de prijs zijn vermeld, die aan den kooper in rekening moet worden gebracht, be nevens de oodeletters en codecijfers van den fabrikant. De verplichting tot het aanbrengen van deze prijsaanduiding rust op den fabrikant. Een overgangsperiode. Het voorschrift wordt den'len Augus tus a.s. van kracht, terwijl een over gangsperiode van 1 maand is gegeven, zoodaf op 1 September 1943 alle speel goed van de bovenomschreven prijsaan duiding moet zijn voorzien. In deze overgangsperiode kan het dus voorko men, dat artikelen te koop worden aan geboden, die nog niet zijn genummerd en geprijsd. Dit is geoorloofd, maar het betreft dan uitsluitend speelgoederen die vóór de inwerkingtreding van het prijsvoorschrift zonder de bedoelde aan duiding door grossiers of winkeliers wa ren gekocht, of die van een partij inbe- slaggenomen goed afkomstig zijn en langs norm 'len weg in den handel wor den gebrkcht. Ook importgoed valt hier onder. Na 31 Augustus worden er ech ter hoegenaamd geen uitzonderingen meer toegestaan Clandestiene handel misdrijf tegen het volk. OOK KOOPERS ZWAAR GESTRAFT. De inspecteur van de prijsbeheer- sching te Amsterdam behandelde eenige „groentenzaken". In een van te voren gehouden pers bijeenkomst kondigde mr. Koning een forscher optreden aan, voornamelijk te gen de groentehandelaars, wijl op dit gebied het aantal overtredingen legio is. Een zeer groot deel van de groenten welke de détaillisten ontvangen, ver dwijnt in den zwarten handel, tot groot nadeel vooral van de arbeidersgezinnen, die de veel te hooge prijzen onmogelijk kunnen betalen. Ook bij grossiers en te lers komt hetzelfde euvel voor. Van deze laatste gaf mr. Koning een spre kend voorbeeld: een teler, die kort ge leden had moeten terechtstaan, had in 1941 voor ongeveer f 10.000,— aan groen te aan de veiling geleverd. In 1942 liep dit bedrag tot f 3000,— terug en in het eerste halfjaar van 1943 bracht hij voor slechts f 17,— naar de veiling. Waar de rest bleef? In den zwarten handel, waar hij het drie- of viervoudige kon bereke nen van wat hij op de veiling zou heb ben ontvangen. Veelal is het publiek, dat van den winkelier zaken verlangt, welke hij niet op de normale wijze kan of mag leve ren, zelf de hoofdschuldige. Deze men schen, aldus mr. Koning, verdienen dan ook evenzeer zwaar gestraft te worden. Dat het hem hiermee ernst is, bleek wel duidelijk uit de vonnissen tegen eenige bewoonsters van Bloemendaal, die zooals de tuchtrechter opmerkte haar financieele positie hadden misbruikt om clandestien verschillende artikelen te koopen ten koste van de minder gefor- tuneerden. Zoo zag mevrouw A. vai Marken—Kremer, die 8 kg. suiker „zwart" had gekocht, alsmede ver bo ven den normalen prijs voor volvette kaas had betaald zich een boete van niet minder dan f 10.000.opgelegd, alspiede publicatie van het vonnis. Me vrouw A. v. d. MandeleVermeer, die clandestien boter had gekocht, werd veroordeeld tot f 5000,boete en publi catie. Wegens het betalen van tc hooge prijzen voor groente hoorde de wed. S. van Berkhout—Camerling Belmolt een vonnis tegen zich uitspreken van f8000,boete en publicatie. Tegen m,- vrouw A. de BeaufortQuarles van Uf- ford, die eveneens „zwart" gekocht had, luidde de uitspraak f 10.000,boete en openbaarmaking. Als verzachtende om standigheid tegen een andere bewoon ster van Bloemendaal, die een half pond boter zonder bon had gekocht, gold, dat zij dit voor een ziek dochtertje had ge daan. Daarom luidde de boete in dat ge val slechts f800,—. In al deze zaken voegde mr. Koning een ernstige waar schuwing tol de delinquenten, dat hij bij een eventueele volgende overtreding aanzienlijk zwaardere straffen zou op leggen. Eventueel zal hij zelfs niet aar zelen tot verbeurdverklaring van ver mogens over te gaan. UIT DEN OMTREK. Broek op Langemüjk. Zilveren jubileum H. Pastoor. - He; zilveren Jubileum van den betaalmeester van de Langedijker Groenten Centrale, den heer H. Pastoor, ls Zaterdag niei onopgemerkt voorbijgegaan. In het veu- llngsgebouw prijkte op de plaals van den jubilaris een keurige bloemenmand van het veilingsbestuur en het perso neel. De velllngleider en voorzitter van de L. G. C., de heer S. de Boer Kz„ heeft, voordat met de werkzaamheden werd begonnen, den heer Pastoor zeer hartelijk toegesproken. Hij herinnerde tan, hoe de heer Pastoor hier op nog zeer jeugdigen leeftijd als bediende bij den vorigen betaalmeester is begonnen dien hij, na diens aftreden, een. zest«l jaren geleden, ls opgevolgd. Spr. schet- ste de goede hoedanigheden, welke de jubilaris tijdens zijn werkzaamheden zoowel voor als na zijn benoeming tol betaalmeester heeft getoond te bezitten De handel zal het ongetwijfeld bevesti gen, aldus de heer De Boer, dat U te genover de „klanten" steeds zeer cor rect bent opgetreden, waardoor alles steeds op uitstekende wijze is verloopen Iedereen houdt van den jubilaris en rc~ specteerd hem. Spr. wenschte den heer Pastoor toe, dat hij nog vele jaren aan' de L. G. C. verbonden mag zijn. (Ap plaus.) De heer J. Hoogland, als oudste der aanwezige handelaren voegde namens den handel eenige hartelijke woorden van felicitatie aan de door den heer De Boer gesproken woorden toe. Het is In dertijd een zeer goede keuze geweest, toen men den heer Pastoor benoemd heeft. Het is de rechte man op de rechte plaats. Nadat de heer Pastoor woorden van dank had gesproken voor de feli citaties en allen hartelijk be dankt had voor de ontvangen medewer king en samenwerking, werd met de da- gel ijksche werkzaamheden begonnen In den loop van den dag mocht de jubila ris nog vele blijken van belangstelling ontvangen. Noordscharwoude. Indra. - Zaterdagavond heeft Indra in „Concordia" een demonstratie gegeven van zijn kunnen. Over de experimenten, welke hij verricht, werd reeds eerder in ons blad uitvoerig geschreven. De be langstelling voor dezen avond was niet «oot. Het aanwezige publiek toonde :h zeer voldaan met hetgeen geboden werd. BELANGRIJKE VERANDERING BIJ P.T.T.-BESTUUR. 's-GRAVENHAGE. 1 Juli. Met ingang van 1 Augustus is de grond slag gelegd voor een belangrijke wijziging in de organisatie van het hoofdbestuur der P.T.T. .Van dien dag af is onder de onmiddellijke bevelen van den directeur-generaal aan 4 hoofddirecteuren der P.T.T de leiding opgedragen van 4 hoofd- afdeelingen. nl. der posterijen, tele grafie en telefonie, geldzaken en so ciale zaken. In deze hoofdafdeelin- gen zal het meerendeel der bestaande afdeelingen en diensten van het hoofdbestuur worden ondergebracht. HONDEN EN KATTENBROOD OP BON 8. 's-GRAVENHAGE, 31 Juli. Van 1 tot en met 31 Augustus 1943 worden op bon 8 van de voederkaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondehbrood beschikbaar gesteld als op den voorgaanden bon van de afgeloo- pen periode. Op bon 8 van de voeder- kaart. voor hondenbrood (groep K wordt voor dezelfde periode ll/„ kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 3' Augustus is bon 8 van deze kaa ongeldig. Oudkarspel. Onze plaatsgenoot, de heer C. Nap. ik .toegelaten tot de raachinisténschool te Amsterdam. St. Pancras. Beroepen. - De heer L. M. Brouwer, cand. en hulpprediker alhier, is beroe pen tot predikant tri de Herv. Gem. te Nijega-Elahuiaen. (Fr Breezand. Benoeming. - Tot onderwijzeres aan de O. L, school II (vacature mej. Zelvel- der) is met ingang van «1 September be noemd mej. C. Buisma van Aalsmeer. Geslaagd. - De heer Neijens, onder wijzer aan de R.K. school slaagde voor de hoofdacte. Wieringen. Gevonden een kinderschoentje. Verlo ren een gouden ringetje met steen. Langedijk. Geboren: Cornelia Margaretha, d. v. j. T. Stet en N. Glas; Dirkje, d, v. D. Hoog land en A. E. Bakker; Theodorus Marti- nus. z. v. J. p. Leegwater en M. J. Vleugel Ondertrouwd: Cornelis Maddorom, 27 jr., tuinbouwer, alhier, en Maria Boon, 23 jr„ te Anna Paulowna; Johannes Koents. 26 jr., timmerman, en Maria C. Spaniaart, 23 jr., beiden alhier. Huwelijksafkondiging van: Johan Car- nas, 26 jr., fabrieksarbeider en Geertruida M. Sehuffelen, 22 Jr„ beiden alhier. Getrouwd: Abraham Visser, 25 jr., scheepstimmerman te Amersfoort 'en Jansje Hink, 22 jr., dienstbode, alhier. Overleden: Johannes van Kleef. .>3 Jr., gehuwd met Maria Beemsteboer; Jacob de Geus. 86 jaar, weduwn. v. Marijtje Eecen Nieuwe maxi mum-veilingprijzen voor groenten en fruit. - Met ingang van Dins dag 3 Augustus zulten voor de onderstaan de tuinbouwproducten de daarachter ver melde nieuwe maximum-veilingprijzen gelden: Tomaten I t.e.m. IV I 18.—: bonken f 14—; kriel en gescheurde j 8.—: peen zonder lof. sort. I 10.—, II I 6.5Ó; spits kool J 4.—; tuinboonen j roode kool S 5.—; witte kool S 4.—; savoye kool J 5.—. chlneesche kool J 13.50; stamboonen. witte zonder draad J 18.—; meloenen, suiker en kleine ananas J 36.overige soorten 1 26.—; bosuien en bossjalottcn 4.— stokboonen prlncesse J 25.—; snij- en spek- I 22.—; pronkboonen 15.—: stamboonen overige soorten J 15.—; ramanas J 8.—: kroten zonder lof I zuchctti I 8.—; pepers J 100.—: druiven I J 95.—, II j 90— III I 85.—; alles per 100 kg.; bospeen J 7- per 100 bos; aubergines I 23.—; paprika J 20.— per 100 stuks; peren, groep II Legi- pont-groep A I 25.—. B I 10.—. groep III Beurre de Merode groep, A S 22 B. S 10.— per 100 kg.; perziken sort. I 16.—. n j 8.—, in I 3.—. per 100 stuks. IV J 30.— per 100 kg. Appelen voor de industrie. Met in gang van Dinsdag 3 Augustus zullen nog enkele soorten appelen worden aange wezen welke ter beschikking moeten worden gesteld van de industrie. Deze soorten zijn de B-appelen (alleen zure soorten) van de groepen III, IV en V. De prijzen hiervoor zijn als volgt: zuur kroet 8.zoet kroet 5.—; alle val- appelen van zuur 12.alle valappe- len van zoet 10.B-appelen (zuur) van groep V 10.van de groepen IV en III 12.— per 100 kg. Ook tomaten voor de industrie. - Aan de veilingen is bekend gemaakt, dat vanaf 30 Juli j.1. 10 pCt. van den tota len aanvoer van tomaten (hierbij moe ten de bonken en het kriel niet worden medegerekend) ter beschikking van de industrie moet worden gesteld. Vei lingen, die kleine partijtjes tomaten (b.v. beneden 1000 kg.) zouden moeten reser veeren voor de industrie, kunnen deze zonder overleg met het bedrijfsschap aan de binnenlandsche consumptie ver- koopen Ook alle bonken en kriel komen ter beschikking van dc conscrvcnindus- trie. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1