NOORD-HOLLAND Wij staan in een zware vuurproef.... DAGBLAD VOOR Zware Sovjet-verliezen aan het Mioesfront. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.T. Alkmaar - Voordam C 8. Bureau der 8chager édltle: 40chagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening C6189. DINSDAG 3 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 178 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dexe Editie 11 et. per m-M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. Rtjktcommittaris spreekt. Nieuwe eenheid Nederlandsche Landwacht beëedigd. Hoogtepunt In den beslissingsstrijd. In een kazerne te Weert is heden-' morgen een nieuwe eenheid van de Nederlandsche Landwacht op den Führer beëedigd. De plechtigheid werd bijgewoond door den Rijks commissaris. Rijksminister Seyss Inquart, den höheren S.S.-und Po- lizeiführer S.S.-Obergruppenführer Rauter en door Mussert, die tevens het woord tot de mannen richtten. Zij allen wezen er op. dat zij res pect hadden voor het besluit dat de mannen op dit moment hebben ge nomen, omdat hun duidelijker dan anderen de draagwijdte daarvan mans voor oogen moet staan. Toespraak' van Mussert. Mussert schetste den strijd op leven en dood. dien Europa voor zijn be staan heeft te voeren en constateerde, dat de verdediging van één vaderland niet meer mogelijk is, zooals de Mei dagen van 1940 hebben aangetoond. Het komt thans derhalve aan op de ge meenschappelijke verdediging van ons continent, waarin Duitschland ons voor gaat. De manschappen der Nederland sche Landwacht, die hiertoe, evenals die van andere formaties, den wapen rok hebben aangetrokken, zijn pioniers van ons volk. Dat zij daarbij in een grooter verband worden opgenomen, behoeft hen niet neer te drukken. In tegendeel. dit grooter geheel brengt hen. en daarmede ons volk, eerder om hoog. Rede van den Rijks commissaris. Hierop hield de Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss Inquart, de vol gende rede: Mannen" der Nederlandsche Land wacht. Gij hebt In een uur, dat voor de toe komst van het continent van een betee- kenis is als nooit te voren, den eed op Adolf Hitier afgelegd, waartoe u ae Lei der Mussert, heeft opgeroepen. Uw eed op dit oogenbllk is manifestatie van het geloof en een gelofte der gehoor zaamheid. Gij hebt met dezen eed u uitgesproken voor den Führer, voor de lotsgemeenschap der Germaansche vol ken en voor een nieuwe orde in Europa. Gij hebt met dezen eed tevens beleden, dat voor u het nationaal-socialisme als de levensvorm der Germaansche men schen de leidraad voor uw handelen voor alle komende tijden moet zijn, Gij hebt, evenals uw kameraden der vroe gere oproepingen, deze belijdenis afge legd op een oogenbllk, waarin u de grootte der beteeken is van dit uw be sluit in alle klaarheid voor oogen staat. Daarom is uw eed dubbel waardevol en uw hierdoor afgelegde belijdenis van trouw, dapperheid en gehoorzaamheid tot in den dood boven eiken twijfel ver heven en sterk. Gij hebt in een oogen- blik, waarin het volle gewicht en de volle hardheid van dezen wereldoorlog in krasse duidelijkheid voor ons staan, u niettemin uitgesproken voor onzen weg. Ik ben er mij van bewust, dat dit besluit voor u, Nederlanders, die tot voor kort wat beteekenen drie of vier Jaar? meenden buiten de poli tieke, economische en militaire twist vragen te staan, niet gemakkelijk is: Het bewijst een helder denken en een krachtig hart. Wij staan op het hoogtepunt van den beslissingsstrijd. van den afweer der te gen de kern en tegen de dragers van den. strijd van het nieuwe Europa ge- rïéhte groote aanvallen der vereenigde krachten van onze vijanden. Op dit oogenbllk vindt bij een onzer medestrij ders de wisseling plaats van 't systeem, dat als eerste den strijd tegen de on- Europeesche wanorde, in het leven ge roepen door het dictaat van Versailles. heeft aanvaard, Het is duidelijk: in ej0f oogenbllk, waarin alle krachten van èen volk tot het uiterste en het laatste noo- dig zijn, kan slechts de meest volkomen concentratie van alle levende krachten van een volk succes beloven. Het kan zijn, dat de gebeurtenissen in Italië in den zin van een dergelijke concentratie der conservatieve en autoritaire krach ten bedoeld zijn. Voor ons beteekent het werk van Mussolini den eersten oproep van een evenzeer scheppenden als strijd baren wil tot een nieuw Europa, tegen een geestelijk en moreel afstervende wereld en tegen den worgenden greep van het communisme. Ik ben er zeker van, dat het volk der Italianen, dat de nalatenschap van een der grootste im- perteele concentraties van het Avond land heeft te behoeden, in de elndfaze der worsteling om het behoud en de- vernieuwing van het Avondland in onzf gelederen zal marchecren. De ontwikkeling der dingen ln Italië en om Italië is een der zwaarste en daar om belangrijkste vuurproeven van deze worsteling, voor het Italiaansche volk in de eerste plaats, maar evenzeer voor onze vijanden en voor onszelf. Eén man heeft in zijn menscheiy- ke kwaliteiten bfl deze vuurproef in .smadelijke Jammerlijkheid reeds ge faald: Win'** Churchill. Het ls in overeenstemming met zii^ cynisme, dat slechts verachting en walging wekt, als hij thans verklaart: „Wy zullen de Italianen in hun eigen vet gaar laten smoren én het vuur daar voor door onze luchtmacht nog wat laten opstoken". Ik kan u zelfs nog verraden, hoe het bevel van dezen man aan de Britschc cultuurvemietl- gende luchtmacht luidt: „Voor waarts, christelijke soldaten, laat uw brisant-<cn brandbommen vallen op de hoofden der moeders en kinderen van het christelijke Italiaansche volk." Het wegvallen van dit autoritaire regime zal nooit terugleiden tot de huichelach tige democratie van een reeds lang over wonnen en reactionnaire geesteshouding, hetzij liberalisme of politiek confessio- nalisme, maar het zou in steeds nieuwe golven van vernietiging slechts kunnen uitloopen op het anarchisme als wegbe reider van het bolsjewisme. Stalin bereidt den oogst voor Eén man ziet zijn zaad in onvermijde lijke consequentheid rijpen bij iedere ver meende overwinning der Westelijke mo gendheden: Stalin. En hij bereidt den oogst, waarop hij hoopt, consequent voor. De Poolsche emigranten schijn-regeering heeft hij ten val gebracht, om in Mos kou een bevrijdingscomité te vestigen. Met net oog op dit verschijnsel is het overbodig en belachelijk, als de Wes telijke mogendheden nog op de een of andere manier den schijn willen aanne men, dat zij ln het Weichselgebied on der welke omstandigheden ook een woordje zouden kunnen meespreken. Stalin gaat verder. Hij heeft hetzelf de plan met de Joegoslavische schijnre- geering en Litwinof heeft de mededee- ling gedaan van de aanspraak der Bol- sewisten op den Balkan tot aan de Adriatlsche Zee. En thans heeft Stalin niet tegenover ons, want ons laat het volkomen koud, maar tegenover zijn Engelsche en Amerikaansche bondgenoo. ten niet geaarzeld, een zoogenaamde vrije Duitsche regeering in Moskou uit te roepen. In werkelijheid is dat natuur lijk slechts een kliek van een paar Jo den en emigranten, die thans op geen enkele wijze er aanspraak op mogen maken zich Duitscher te noemen. Maar daarop komt het den Bolsjewisten im mers in de laatste plaats aan. Des te grooter ls de ontsteltenis in het Engel sche en het Amerikaansche kamp. Mi nister Huil kon, toen. men hem vroeg naar deze demonstratie van den Bolsje- wistischen bondgenoot, geen woorden vinden en de Amerikaansche pers geeft te kennen, dat Stalin klaarblijkelijk niet bereid is, een afspraak betreffende Euro pa te maken of zich te houden aan een belofte der Westelijke mogendheden. De Engelschen en Amerikanen krij gen al last van hun zenuwen, sfls zij in den oproep van dit emigranten- comité bij de gratie van Stalin lezen, dat het Dnitsche volk een machtig en sterk, maar natuurlijk Bolsjewistisch Duitschland wordt beloofd. Waar blij ven dan de ontwapening en de macht- berooving? Het begint nu in deze breinen door te dringen, dat de ontbinding der Komin tern een farce Was en dat het doel der Sovjetpolitiek een bij de Sovjet-Unie aangesloten Raden-Duitschland is, d.w. z. de schepping van een reusachtig Europeesch-Aziatisch Sovjetblok als uit gangsbasis voor de Bolsjewiseering van de geheele wereld, tot welken wan- hoopsstap Stalin het Duitsche volk dan in staat acht. wanneer het zich verraden zou achten door den arglistigen aanval in den rug door de Westelijke mogend heden. Stalin begrijpt volkomen de juist heid van de stelling, omdat het Duitsche volk nog slechts in den levensvorm van het nationaal socialisme bereid is, zijn bijdrage voor het Avondland te leveren. Ik twijfel er niet aan, of Stalin houdt, naast het Poolsche en het zoogenaamde Duitsche Bolsjewistische Comité, ook voor alle andere Europeesche staten zijn patentregeerihg in zijn zak gereed. Zoo zal het lot van Italië voor den eerstkomenden tijd een toetssteen voor Engeland en Amerika worden, voor hun ware bedoelingen, capaciteiten en moge lijkheden en voor het z.g. gemeenschap- 'pelijke doel van onze vijanden. Ik ben er zeker van, dat het lot deze vuurproef van historische beteekènis ih de huidige wereldworsteling gebracht heeft, om op onverbiddelijke wijze te demonstreeren, dat onze vijanden bij het maken van hun plannen en bij hun handelen ver gezeld gaan van dien vloek der slechte daad, die voorttelend slechts kwaad kan baren. Van dit gezichtspunt geldt deze roep van het noodlot ook voor de Neder landers. Het Italiaansche klimaat in ons land Ik kon in het begin van de afgeloopen week constateeren, dat zoo menig Neder lander en zoo menige Nederland sche, die tevoren met een grimmig ontoegankelijk gezicht rondliepen, meen den vroolijk de wereld in te kunnen kijken. Na den triestigen voorzomer heeft blijkbaar het Italiaansche klimaat in dit land zijn intocht gedaan. Ons hin dert dat niet. Wij weten uit onze eigen geschiedenis, dat de 'geestelijk-Dolitieke ontwikkelingsweg van een volk, lang durig, moeilijk en vol wisseling is. En dat er noodzakelijk schommelin gen moeten zijn in hoop en wensch, want om te komen tot een grondigen inkeer, die tot de diepte van het eigen wezen doordringt, zijn ter geweldige er varingen en inzichten, die de grondsla gen van het geestelijke en politieke le ven aan het wankelen brengen, noodlg. Ik u er menschelijk gesproken niets tegen, als eenige Nederlanders, zij het ook op volkomen onjuiste gronden, mee- nen een tijdlang vroolijk te kunnen zijn. Hoogstens gevoel ik thans reeds een zeker medelijden dat dezen menschen vroeger of later een des te grootere ont steltenis. ja misschien zelfs een heilloo- ze ontzetting beschoren zal zijn. Iets anders is hel, als eenigen en ik kan met voldoening constateeren slechts weinigen van meening zijn, dal nu de tijd gekomen is om met een opmerke lijke wreedheid gewelddaden te plegen Ge herinnert u het geval, dat een jongeman een vele maanden zwan gere vrouw met messteken verminkt heeft of dat twee andere jongeman nen een ouden en bovendien nog in validen man bewusteloos geslagen en met de volledige wetenschap, dat hij nog leefde, in een zandkuil be graven en aan een smartelijke ver stikkingsdood prijsgegeven hebben. Gevallen van dergelijke allerbruut- ste moorden doen zich nu voor. Dit heeft niets meer uitstaande met een, i zij het ook volkomen misleide, va- In de rede, welke de Rijkscommis saris, Rijksminister dr. Seyss In quart bfj de beBediffing van een, nieuwe eenheid van de Nederland sche Landwacht hlold, wees hij er o.m. op, dat wij staan ln een rware vuurproef. Wie den zin van dezen tijd en de beteekenls van deze worsteling voor de toekomstige vor ming der menschheid begrijpt, aldus de Rijkscommissaris, verwondert zich daarover niet, maar schikt zich vastbesloten en paraat naar den □oodzakelijken loop der gebeurtenis sen. Het gaat om het hoogste: of Enropa door een voor onze begrip pen en gedachtenwereld geestloos Amcricanisme ontzield of door het bolsjewisme, dat volken en persoon lijkheden vermoordt, zal worden vernietigd, kortom, slechts de keuze tussohen de door Joden bestuurde centra in Moskon of Washington heeft, o f dat dit Europa als de voornaamste cultuurdrager der ge heele meuschheid zijn weg van dui zenden Jaren zal vervolgen. derlandslievende houding. Het ls ook slechts de ülting van een schandelij ke gezindheid, als de levensmidde lenbonnen, die door roofovervallen in handen van deze misdadigers ko men, voor duur geld verkocht wor den en daardoor bovendien de tot het uiterste belaste levensmiddelen- rantsoeneering voor het Nederland sche volk in het grootste gevaar wordt gebracht. En onder welke ca tegorie van menschelijke gevoelens moet het niet op zichzelf staande geval worden gebracht, dat Joden, die gemeend hebben zich aan het transport te kunnen onttrekken en prgens in het land zijn ondergedo ken, na eenigen tijd, als zij blijkbaar uitgeplunderd waren, in ruil voor het noodzakelijke levensonderhoud, ver moord en in papier gewikkeld ln een sloot worden gevonden? Zuivere anarchie. Dat is zuivere anarchie, die bier in dit land, dat zich toch in een overdreven zelfgenoegzaamheid tegen elke ontwik keling van dien aard gevrijwaard acht te, plaats grijpt onder invloed van de ln de kringen van verzet steeds meer terrein winnende communistische bel hamels. Ik heb alle orders gegeven om de ze verschijnselen te onderdrukken met de hardheid, die in overeenstem ming is met de ruwheid van deze misdaden. Ais bjj deze maatregelen Nederlandsche burgers worden be trokken en moeilijkheden en beper kingen van bijzonderen aard zich moeten laten welgevallen, hebben zij de schuld daarvoor alleen en uit sluitend te zoeken bij deze uitbar stingen van een anarchistische gees teshouding van enkele misdadigers en bij de evenzeer misdadige tole rantie, althans onverschilligheid in hun eigen kringen. Hierover moet echter niemand in twijfel verkeeren: tegenover dit anarchistische streven zullen wij niet slechts den onverbid- deiyken inzet van ons uitvoerend gezag stellen, maar, indien het noo- dig is, ook de revolutionnalre kracht van onze nationaai-socialistische ge meenschap. Hierop wees de Rijkscommissaris op de beteekenls van deze worsteling, zoo als reeds boven door ons is aangehaald. Wij weten, dat ons geen enkel ver wijt kan worden gedaan, dal wij iets anders willen dan ons recht en onze volksche vrijheid, zooals ons bloed ons die als lot heeft toebedeeld. Wij wil len met onzen levensvorm met onzen volks- en staatsvorm, geen volk ter wereld dwang opleggen en, denken er allerminst aan, de rest van de wereld onze eigen levensvormen op te drin gen, zooals het wereldimperialisme van een Roosevelt, of de plannen tot wereldonderdrukking der bolsjewisten, die, naar reeds thans duidelijk kan wor den waargenomen, voornemens zijn in den godslasterlijken waan. een missie te hebben. Vuurproef kan niet hard genoeg zijn. En wij weten ook dit: de vuurproef, die ons gezonden is, kan niet zwaar ge noeg zijn. Want na deze vuurproef wacht ons de belangrijkste taak. die den menschen gegeven kan zijn, n.1. voorbeeld en niet 'dwang te zijn voor een volgens de natuurlijke beginselen welgeordend gemeenschapsleven, waar in in plaats van de leuze der mensche lijke vrijheid, die voor elk misbruik geschikt is. categorisch impératief van de verantwoordelijkheid zal staan en in plaats van de leuze der gelijkheid, die de deur (opent voor de wildste kapi talistische uitbuiting, categorische im pératief van de getoonde prestatie. Tegenover deze groote taak, die het lot in zijn veeldüizendjarigen loop der menschheid weer eens ons heeft opge dragen. kan een beproeving niet hard genoeg zijn. want het lot heeft ter ver vulling dezer groote taken evenzeer den hardsten als ook *offervaardigsten mensch noodig. Wanneer deze oorlog voorbij zal zijn, zullen de volken van Europa, die den strijd doorstaan heb ben. het onuitwischbare bewustzijn in zich draden, dat geen macht op deze aarde het fundament van hun bestaan, de helderheid hunner doelstellingen en de kraqht van hun willen kan schok ken. Daarom zijn wij ook in deze situatie zoo kalm. WIJ voelen ons als het werk Steeds weer bombardeeren Anglo- Amerikaansche vliegtuigen Nederlandsche steden en brengen door het lu';raak neeTwerpen van bommen uit groote hoogte aan de bevolking zware verliezen toe. Verwoestingen in Rotterdam CNF-M-Pa* m tuig van het lot, dat aan de wereld den Avondlandschen geest heeft ge schonken en schenkt in zijn grootsche verschijnselen van de oudheid, de ge- loovige middeleeuwen, het levensnabije humanisme, de geestbevrijdende ont dekkingen en uitvindingen van den mo dernen tijd en als bekroning het op de volksche verantwoordelijkheid berustende nationaal socialisme. Ons kan niets gebeuren, want er zou ons slechts een ding kunnen wedervaren, dat wij niet zouden vermogen te ver dragen, n.1. het prijsgeven en verloo chenen onzer nationaal socialistische beginselen. Daarvoor echter zijn wij bereid te allen tijde ons leven in de waagschaal te stellen en niemand is van zins nog een ademtocht te doen. tenzij als nationaal socialist. Zoo brengt ons de ernst van dit oogenbllk bijeen. Nog nopit hebben wij Duitsche en Nederlandsche nationaal socialisten ons zoo een gevoeld als op dit moment. Nog nooit heeft ons het gevoel der volkomen saamhoorigheid. van onvoorwaardelijk vertrouwen en overgave aan het wederzij dsche lot eener bloedbroederschap zoo vervuld als op dit oogenblik. In deze gemeenschap zijn jelui, man nen van de Landwacht Nederland, dpor jelui eed onze lotgezellen geworden. Wij noemen jelui daarom onze kame raden. En wanneer jelui thans offer vaardig besloten hebt met ons den zwaren wég der beproeving te gaan. hebben jelui vandaag een ding ge wonnen: de onverbrekelijke kameraad schap van het militante nationaal socia lisme. Kameraden, ons verbindt van nu af aan een onverbrekelijke band van trouw aan den Führer en geloof aan onze gemeenschappelijke overwin ning. De Führer echter roept ons toe: het onwrikbare geloof aan het succes en aan onze gemeeenschappelijke toe komst zal geen teleurstelling belei de overwinning zal ons zijn. Een woord van S.S. Gruppen- iührer Rauter. SS-Gruppenführer Rauter noemde den trouw aan Adolf Hitier, waartoe de mannen besloten hadden, voor de Duit sche nationaal-socialisten van den be ginne af een vanzelfsprekend iets. Ge hoorzaamheid en dapperheid zijn bo vendien eigenschappen, den Duitschers als het ware ingeboren. De strijd om Sicilië geeft daarvan voorbeelden te over het komt er slechts op aan, dat de wil om te winnen als een vlam in onze ziel brandt. In het volste vertrou wen. dat de Führer zijn legers tot de zege zal voeren, riep hij de mannen op tot het uitbrengen van een driewerf Sieg Heil. Indrukwekkende plechtigheid. De formaties waren in carré opge teld op het groote met vlaggen ver sierden oefenveld naast de kazerne, met op een vleugel, een eere-oempagnie en een muzikcorps van het wachtbataillon vlag, die der beweging en die van het der Waffen-SS. De oranje-blanje-bleu- nationaal-socialistische Duitschland vormden den achtergrond voor het spreekgestoelte, \yaarvoor eenige in- fanteriewapens waren neergezet. Nadat de commandant der Neder- Knapp de gelederen aan den Befehls- landsche landwacht. SS-Oberführer haber der Waffen-SS. SS-Gruppen- föhrer Demelhuber had gemeld, in specteerde deze de manschappen. Nadat de Rijkscommissaris. SS-Ober- gruppenführer Rauter en Mussert met hun gevolg op het terrein waren aan gekomen, leidde SS-Gruppenführër Demelhuber de plechtigheid in met korte toespraak. WEERMACHTBERICHT Vijandelijke doorbraakpogingen op Sicilië mislukten. HOOFDKWARTIER V. D. FÜHRER, 2 Aug., (D. N. B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De eigen aanval aan het Mioesfront leverde nog meer terreinwinst .op. De domineerende heuvelstelling werd be reikt en stormenderhand veroverd. De bolsjewisten leden hier bijzonder zwa re verliezen aan menschen en oorlogs materiaal. Ten Z.W. van Orel zijn de met krach- tigen steun van tanks en vliegtuigen ondernomen aanvallen der bolsjewisten na vernietiging van talrijke tanks bloe dig afgeslagen. De luchtmacht mengde zich op de zwaartepunten van de ge vechten met eskaders gevechtsvliegtui gen en vliegende artillerie in den strijd. Zes transporttreinen en een pantser- trein werden getroffen. Aan hét front bij Kandalaksja brach ten Duitsche grenadiers in het onge baande oerwoud twee vijandelijke be- taljons tot staan, en sloegen deze uiteen. De strijd op Sicilië. Aan het front op Sicilië zetten de Britten en Amerikanen, vooral ln den centralen sector van het front, hun aanvallen voort. Alle door braakpogingen mislukten echter met zware verliezen voor den vfjand als gevolg van het hardnekkige verzet van onze troepen. Een op verrassen de wfjze ondernomen tegenaanval 'bracht belangrijk bergterrein weer in onze banden. .Het Oosten als korenschuur van Europa". In de door de Duitsche troepen bezette Oostelijke gebieden svesd meer dan de helft van de brood graan- ca Vleeseh voorziening der Sovjet* *n bijna de geheele suiker- vooro'ening opgebracht. Milllocnen tonnen graan, vieesch en suiker, die tot dusver naar minder vruchtbare gebieden der Sovjetunie werden ver zonden. komen thans de verzorging Van Europa ten goede. Europa is sterker door den landbouw in bet Oosten welke jaar na |aar hoogere opbrengsten oplevert. In enorme hoeveelheden hoopt zich bet in het Oosten geoogste graan op- Enropa heeft weer brood voor een geheel t«a> Atl-H-P m Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen boorden in de haven van Palermo een munitieschip van 5.000 brt. in den grond, acht andere groote transportschepen werden zwaar getroffen. In het haven gebied zelf ontstonden branden. Duitsche jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht vernietigden giste ren boven de Italiaansche kust 6, lucht doelgeschut op schepen der marine vijandelijke vliegtuigen. Mislukte Amerikaansche aanval. Op 1 Augustus probeerde een eskader Amerikaansche bommenwerpers, be staande uit ongeveer 125 viermotorige vliégtuigen een geconcentreerden aan val te ondernemen op het Roemeensche petroleumgebied. Duitsch-Roemeensche luchtverdedigingsstrijdkrachten vingen hen bijtijds op en sloegen de vijandelij ke formatie zóó doeltreffend uiteen, dat slechts zestig tot zeventig vliegtuigen tot een onsamenhangenden aanval kwa men. Hiervan werden 36 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Vele andere vliegtuigen liepen zóó zware beschadigingen op, dat ook hiervan een deel op den langen terugtocht met ze kerheid boven zee verloren gegaan is. De aangerichte schade in de aanvals doelen is van geen beteekenis. Boven het Duitsche rijksgebied von den geen gevechtshandelingen plaats. Boven den Atlantischen Oceaan werd een groote vijandelijke vliegboot in een luchtgevecht ver boven zee neergescho ten. Luchtaanval op Napels. In den Noordelijken en ceptralen sec tor van het Sicüiaansche front wordt het hardnekkige offensief van den vijand door de astroepen met levendige tegenaanvallen taai belemmerd. De vijand ondernam gisteren een luchtaan val op Napels en een aanval met vloot- strijdkrachten op de kust van het ge bied van Salerno. In Napels werd aan zienlijke schade aangericht. Twee ma chines werden door jagers en 3.door het afweergeschut neergehaald. DE NIEUWE BOTERBON. 125 gram op 31 A. Zooals bekend, wordt than6 per 12 dagen een hoeveelheid van 250 gram boter beschikbaar gesteld. Met ingang van 8 Aug. a.s. zal er telkens per 14 dagen een bon worden aangewezen, waarop 125 gram boter en een bon. waarop 125 gram margarine zal wor- wen beschikbaar gesteld. Doordat perio diek. te beginnen met '8 Augustus a.8. een extra bon voor boter of margarine zal worden geldig verklaard, zal de to tale hoeveelheid, welke beschikbaar wordt gesteld, echter geen verminde ring ondergaan. Om op dit systeem over te kunnen gaan. is voor de periode van 3 Aug. tot 8 Augustus 1943, derhalve slechts voor een halve periode, "een bon 31A boter geldig verklaard, voor het koo- pen van 125 gram boter. Bon 31B boter is nog niet geldig verklaard, doch men dient dezen bon zorgvuldig te be waren. De toestand in Italië. ROME, 2 Aug. - Officieel wordt medegedeeld: De vijandelijke radio heeft in de afgeloopen dagen herhaal delijk uit verschillende bronnen ten dentieuze berichten verspreid om on lusten en storingen onder het Italiaan sche volk te veroorzaken en om het t» bewegen den trouw aan het vaderland op te zeggen. De vijandelijke zender beweert, dat in alle Italiaansche ste den revolutionnalre onlusten zijn uit gebroken. dat Triest, Pola en Fiume door Duitsche troepen zijn bezet, dat de Italiaansche troepen in Griekenland zijn ontwapend en dat het gebied Udlne door Slowaaksche partisanen is ver overd Een tegenspraak van deze leugenach tige berichten is overbodig en zou een beleediglng zijn van het gezonde ver stand van het Italiaansche volk. De be richten van radio-Londen zijn zooals te begrijpen is geheel gelogen. Het Ita liaansche volk schaart zich gediscipli neerd rond zijn koning en keizer en zijn regeering. De toestand ln Noord-Italië. Over den toestand in Noord-Italië wordt van'toonaangevende zijde de vol gende mededeeling verstrekt: In de eerste twee drie dagen na de regeeringswisseling hebben in de N.-Ita- liaansche steden, in het bijzonder in Mi laan en in Turijn, waar vrij groote massa's arbeiders en onder hen commu nistische elementen aanwezig zijn, vrij groote betoogingen plaats gevonden. On dubbelzinnig is vastgesteld, dat deze be toogingen door communistische agenten op touw gezet zijn om door het uitbui ten van den buitengewonen toestand de communistische omwentelingsbewe ging vooruit te brengen. De in het bui tenland verspreide geruchten over den omvang der incidenten gaan echter ver uit boven de feitelijke gebeurtenissen. Na korten tijd kon reeds de rust en orde hersteld worden. Sindsdien heerscht in alle Italiaansche steden vol komen orde en rust. De arbeid in de in- dustrleele centra gaat ononderbroken verder. Ook te Rome hebben communis tische agenten de eerste dagen na de regeeringswisseling storingspogingen on dernomen. De inschakeling der fascisti sche militie in de weermacht is, zonder eenige storing in volkomen or4e en rust voltrokken. ITALIAANSCHE ZAAKGELASTIGDE BIJ DEN HEILIGEN STOEL. Babuscio Riggo, vroeger ambassade raad bij het Vaticaan, is benoemd tot Italiaansch zaakgelastigde bij den Hei ligen Stoel. Verkoop en vervoer van fruit Men houdc zich aan de wettelijke voorschriften. 's-GRAVENHAGE, 2 Aug. Nu de tijd van plukken der pruimen, vroege appelen en peren daar is, wordt nog* maals ter algemeene kennis gebracht, dat: 1. de verkoop van Iedere soort en iedere hoeveelheid fruit door den teler, ook wat betreft verbruik in den boom gaard, aan particulieren en handelaren is verboden; 2. het vervoer van iedere hoeveel heid onrechtmatig verkregen fruit door handelaren en particulieren eveneens is verboden. Aan den CCD dn de politie is ii>- structie gegeven, zeer streng op te tre den tegen overtreders dezer verbods bepalingen. Men zij gewaarschuwd en houde zich dan ook stipt aan de wettelijke voor schriften. Verbod lol hel in dienst hebben van bepaalde personen. De Staatscourant van 3 Aug. bevat de volgende thans in werking tredende beschikking van den secretaris-gene raal van het Departement van Sociale Zaken ter uitvoering van de beschik king van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied betreffende het verbod tot het ln dienst hebben van bepaalde personen. Werkgevers mogen geen mannelijke werknemers met inbegrip van leerlin gen, volontairs, met of zonder toelage, en thuiswerkers, die in 1923 en 1922 geboren zijn, in dienst hebben, tenzij dezen in het bezit zijn van een bewijs van oen Gew. arbeidsbureau, waaruit blijkt, dat de houder, wat betreft den arbeidsinzet, behoorlijk is geregistreerd en met toestemming van het Gew. ar beidsbureau in dienst Is. Personen, als bovenbedoeld, die niet in dienst gehouden mogen worden, men gen bij werkgevers geen werk aanne men of verder verrichten. De bepalingen van deze beschikking zijn tevens van toepassing op ambte naren van eenig publiekrechtelijk lichaam. De werkgevers zijn verplicht, onver wijld te onderzoeken of zij in boven-, genoemde jaren geboren personen in dienst hebben. De werkgevers zijn te vens verplicht, deze personen terstond aan het bevoegde Gew. arbeidsbureau op te geven. Hij, die ln strijd handelt met deze beschikking of haar tracht te ontdui ken, dan wel opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven doet, wordt gestraft op grond van artikel 4 der verordening no. 16-1943, voor zoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. Uitlokkers, medeplegers en mede plichtigen worden als daders gestraft. WM*DUI*TER ëOMD, Deze week van 21.52—5.38 Maan op 8.13, onder 22.38 CONCOURS HIP PIQUÉ ALKMAAR. Rectificatie. In ons verslag van het concours te Alkmaar rubriek hengsten 6taat als 3e prijswinnaar aangegeven W. Schermer- horn met Vader. Dit paard heeft in het geheel niet meegeloopen. Het moet zijn 3e prijs: Sadonis van C. Geerligs Ce., Anna-Pftulowxva,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1