NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe doorbraakpogingen ten Z.W. van Orel. De toestand in Portugal. Roosevelts voorwaarden aan Italië. Uitgave s Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreao der Schager editie: 8ehagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 68189. WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1948. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 179, 2 pagina's. Deae Ooarant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prüs der gewone advertenties In deae Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. WEERMACHTBERICHT Strijd van man tegen man bij het Ladogameer. Zware afweergevechten op Sicilië. HOOFDKWARTIER V. D. FÜHRER, 8 Augustus (D. N. B.). Het opperbevel van da weermacht maakt bekend: Aan het Koebanbruggehoofd werden verscheidene aanvallen der bolsjewisten bloedig afgeslagen. De eigen aanval ten noorden vpn Koeibisjewo werd met succes voortgezet. Aan 't Donetsfront stortten verschei dene met tamelijk zwakke strijdkrach ten gevoerde vijandelijke aanvallen in een. In den centralen sector van het front, vooral ten zuidwesten van Orel, zette de vijand zijn door braakpogingen voort, waarbij hij nieuwe sterke infanterie-, pantser en luchtstrijdkrachten in den strijd wierp. Onze heldhaftig strijdende troepen sloegen alle vijandelijke aanvallen af en wonnen, door de luchtmacht gesteund, tjjdcljjk ver loren gegaan terrein In een tegen aanval terug. Opnieuw werd een groot aantal bolsjewistische tanks vernietigd. Ook ten zuiden van het Ladogameer gingen de bolsjewisten na hevige voor bereiding door de artillerie met krach- tigen steun van vliegtuigen opnieuw tot den aanval over. Zij werden in hevige gevechten van man tegen man en deels in een tegenaanval met zware verlie zen afgeslagen. Aan het Oostelijk front verloren de bolsjewisten op 1 en 2 Augustus in luchtgevechten en door den afweer der luchtdoelartillerie 227 vliegtui^n. De strijd op Sicilië. Op Sicilië leverden onze troepen, in het bijzonder in den centralen sector van het front zware afweer gevechten. Met zeer zware bloedige verliezen en een aanzienlijk verlies aan materiaal stortten, de aanvallen deels In gevechten van man tf&en man ineen. Een tijdelijk in een heuvelstelling bin nengedrongen vijandelijke gevechts groep werd in een tegenaanval terug geslagen. Ook in den zuidelijken sector van het front is de gevechtsactiviteit weer aanzienlijk gestegen. Snelle Duit- sche gèvechtsvliegt-.agciv mer.gci-. n zie. in de gevechten op den grond en bo n- bardeerden concentraties van tanks en auto's van den vijand in het gebied van Nicosia. De vijand verloor gisteren in het Middellandsche Zee-gebied 21 vlieg tuigen. Hamburg opnieuw ge bombardeerd. Na enkele aanvallen overdag van vij andelijke luchtstrijdkrachten op de be zette gebieden in het westen en op de Noorsche kust bombardeerden de Brit ten in den afgeloopen nacht opnieuw het stadsgebied van HamJjZFTg en verde re omgeving. Opnieuw bntstonden ver liezen onder de bevolking en aanzien lijke vernielingen. Volgens de tot dus verre ontvangen rapporten werden bij deze aanvallen 27 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Bij een overval van Britsche torpe dovliegtuigen en bommenwerpers op 'n Duitsch cortvooi schoten bewakings vaartuigen en de luchtdoelartillerie op de koopvaardijschepen 'ien vliegtuigen neer. Vier andere vijandelijke vliegtui- AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN SCHENDEN TURKSCHE NEUTRALITEIT. Naar thans blijkt, zijn de Anglo-Ame- rikaansche bommenwerpers, die twee dagen geleden doelen op den Balkan hebben aangevallen, zoowel op den heen- als op den terugtocht over Turksch gebied gevlogen. Op den terugtocht hebben niet minder dan acht vliegtui gen een noodlanding gemaakt op Turksch gebied, klaarblijkelijk wegens gebrek aan brandstof. Dit optreden wordt in Duitsche politieke kringen be schouwd als een nieuwe grove neutra- liteitsschending. Er wordt op gewezen, dat de weg over Turkije de kortste weg is. Men wacht te Berlijn mét belangstel ling welke houding de Turksche regee ring tegenover deze schending van haar souvereiniteit zal aannemen. gen werden door eenheden van de ma rine boven het West-Europeesche kust gebied vernietigd. Een groot échec. De op 2 Augustus gemelde vijandelij ke luchtaanval op het Roemeensche petroleumgebied blijkt meer en meer een groot echec te zijn. De verliezen van den vijand zijn tot dusverre met zekerheid tot 52 vliegtuigen gestegen. Vijftien vijandelijke bommenwerpers hebben volgens berichten uit het bui tenland op neutraal gebied een nood landing gemaakt. Hierdoor is volgens onze berekeningen alleen al meer dan de helft van de vertrokken formatie niet teruggekeerd. Het werkelijke ver lies van het eskader Amerikaansche bommenwerpers zal nog wel veel hoo- ger zijn. kaart van Pelt HET BRANDPUNT OREL. De voornaamste gevechtssector var het Oostelijk front, waar de krijgsope raties in sterkte toenemen, is de egel stelling Orel. Het kaartje geeft de strategische pun ten rondom deze stelling weer. DE STRIJD AAN HET OOSTELIJKE FRONf. In aansluiting op het weermaebtsbe- richt verneemt het DNB: Sedert vier weken loopen de bolsjewisten thans in massa's storm tegen het Duitsche Oos telijke front. Als het Sowjeteommando thans de balans van deze eerste vier weken van zijn groot zomeroffensief opmaakt, moet het tot de conclusie ko men, dat tot dusverre alle offers aan menschen en materiaal vergeefsch zijn geweest. De vurig verlangde door braak is op geen enkel punt van 'het 2000 kilometer lange front gelukt en zelfs op de plaatsen, waar de bolsje wisten er in slaagden, "even binnen te dringen, werden de kleine aanvanke- ijke Sow jet-successen door krachtige Duitsche tegenaanvallen teniet gedaan. Teekenend is het, dat zeliïs de Brit sche berichtendienst thans spreekt van een „stationnair karakter" van den slag iri1 den sector-Orel en daarmede toegeeft, dat de bolsjewisten hun ope ratief doel niet hebben bereikt. AANVALLEN OP NAPELS EN OMGEVING. Het Italiaansche weermachtsbericht meldt o.m.: Op Sicilië heeft de vijand zijn aan vallen uitgebreid tof den Zuidelijken sector van het frc/lt, waar felle ge vechten geleverd worden. In de wate ren van Zuidelijk Calabrië hadden on ze motortorpedobooten een ontmoeting met gelijksoortige vijandelijke eenhe den, die werden afgeslagen. De stad en de omgeving van Napels alsmede talrijke plaatsen op Sicilië en Sardinië waren het voorwerp van vij andelijke luchtaanvallen. Zes bommen werpers werden door de batterijen luchtdoelgeschut neergehaald. Voorts werden 2 Spitfires neergeschoten door Duitsche jagers op Sicilië. Boven Sar dinië hebben de vijandelijke formaties 12 tweemotorlge toestellen verloren tij dens herhaalde luchtgevechten met dappere jagers van ons 51e regiment der luchtmacht onder bevel van gene raal Ambrosio. Bij den luchtaanval van Zondag j.1. op Napels hebben de vijandelijke vlieg tuigen opnieuw het kerkhof gebombar deerd. Talrijke grafmonumenten en ka pellen. alsmede het lijkenhuis werden verwoest De kerk van San Pietro ad Aram met het altaar, waar Petrus de eerste Mis opdroeg, werd zwaar be schadigd. Het bekende beeld van den H. Januarius, dat door de bevolking na de uitbarsting van den Vesuvius in 1727 is opgericht, werd vernield. De laatste week het weersportkamp worden de proeven afgelegd voor het H-l -prestatie insigne en het H.J -schiet-lnsigne. Meer dan de heilt van de deelnemers heeft een van belde insignes behaald. Wel een bewijs, dat dc Jongens met volle aan acht den dienst hebben gevolgd. Elke maand rullen nieuwe jongens de kampen bevolken Aanmelding: Koningslaan 9. Utrecht Frankeahauiex-Supf-Pax Steeds weerbombardeeren Angtó-Amerikaansche vliegtuigen Nederlandsehe steden en brengen door het .ukraak neerwerpen van bommen uit groots hoogte de bevolking zware verliezen toe. Verwoestingen in een stad in het Zuiden CNF-M-Pax m In verband met de nog voortdurende stakingen in het geheele land wijzen de bladen er opnieuw op. dat het noodza kelijk is, dat alle Portugeezen eensge zind zijn. Zij wijzen op de gehouden pa rade. waarbij tot uitdrukking kwam, dat.het leger trouw is aan zijn leider, den president. Op dezelfde wijze moge zich de natie in zoo moeilijke oogen- blikken als de huidige om de regee ring scharen. „Eensgezind bestaan wij. versplinterd vallen wij uiteen," zoo schrijft de Voz in een artikel, waarin het blad vooral wijst op het communis tische gevaar; „Wij Portugeezen heb ben allen een gemeenschappelijke taak. wanneer de doodsadem van de steppen van Sovjet-Rusland naar ons over waait. Als een blok moeten wij schou der aan schouder staan en weerstand bieden." Algeheele capitulatie ROME, 3 Aug. De Popoio di Roma meldt in een correspondentie uit Geneve, dat Roosevelt Italië de volgende wapenstilstandsvoorwaar den heeft gesteld: 1. Het Italiaansche leger en de Italiaansche vloot staken elk verzvt. 2. De samenwerking met de Duit sch ers eindigt onmiddellijk. 3. Dc Italiaansche troepen in het voormalige Zuid-Slaviê, alsmede in Griekenland, Albanië en Frankrijk moeten onmiddellijk teruggetrokken worden. 4. Het oorlogsmateriaal moet In tact aan de geallieerden worden overgegeven. 5. Erkenning van een Engefsch- Amerikaanscli-Sowjet militaire re geering over Italië tot het einde der operaties. 6. Arrestatie der zoogenaamde oorlogsschuldigcn. 7. Vrijlating van alle geallieerde krijgsgevangenen, die zich op ItaJi- aanschen bodem bevinden. De toestand in Italië. De ontwikkeling van den toestand in Italië, die weerspiegeld wordt in de Ita liaansche pers, wordt in toonaangeven de kringen ip de ^Duitsche hoofdstad aldus gekarakteriseerd, dat het Italiaan sche volk meer en meer het voornemen inziet van den vijand om Italië te ver nietigen. Ook een zekere groep van il lusionisten, die de door den vijand ver strekte parolen serieus heeft willen aan vaarden, weet thans beter. De parolen, die een week geleden door den koning maarschalk Badoglio zijn uitgege ven n.1. „de oorlog wordt voortgezet" zijn thans, naar men in Berlijnsche po litieke kringen meent te kunnen aan nemen reeds gemeengoed geworden van het geheele Italiaansche volk. Alles ondergeschikt aan den oorlog! Onder het opschrift „Italië in het strategische kader van den oorlog" schrijft de Stampa, dat de binnenland- sche toestand van ïtalië onvermijdelijk ondergeschikt moet zijn aan de militaire situatie. Het oorlogvoerende Europa vormt meer dan ooit eeji strategisch systeem en van militair oogpunt gezien een onlosmakelijk geheel, waaraan men zich onmogelijk kan onttrekken. De Ita liaansche weermacht strijdt niet alleen aan het Siciliaansche front, maar sterke contingenten staan ook naast de Duit sche troepen op den Balkan, in Grie kenland, in de Italiaansche Dodecane- sus en in het bezette Frankrijk. Het mi litaire en het politieke syaüeem van de in oorlog zijnde Europeesche volken dringt' hen zoo nauw samen, dat het niemand meer geoorloofd is, zich van dit systeem afzijdig te houden en de eventueele eigen belangen slechts uit eigen gezichtspunt te zien. Japansch-Italiaanscbe telegram wisseling. Naar het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken mededeelt, heeft tusschen den nieuwen Italiaanschen mi nister van buitenlandsche zaken Gua- riglia en den Japanschen minister van buitenlandsche zaken Sjigemitsoe een telegramwisseling plaatsgehad, waarin van beide zijden de wensch naar voort zetting van de samenwerking tusschen beide landen op de basis van het drie- mogendhedenpact tot uiting werd ge bracht. De zetel der Italiaansche regeering. Als zetel van het nieuwe minister presidium is thans gekozen het Palazzo Viminale. waar het ministerie van bin- nenlandsche zaken is gevestigd, daar worden nu de bijeenkomsten van den ministerraad gehouden. In dit verband wordt er op gewezen» dat maarschalk Badoglio van het Palazzo Viminale uit da regeering leidt. Tariefloonen voor het rooien van aardappelen, suiker en voederbieten. 's-GRAVENHAGE, 3 Aug. - De ge machtigde voor den arbeid heeft een beschikking uitgevaardigd, waarbij een regeling van tariefloonen is vastgesteld voor het rooien van aardappelen, sui ker- en voederbieten voor het jaar 1943. Evenals geschied is bij de regeling van tariefloonen voor den oogst van be paalde akkerbouwproducten zijn de loo- nen voor elke provincie of in voor komende gevallen voor de ondernemin gen, gelegen in bepaalde deelen dier provincie, afzonderlijk vastgesteld, ter wijl verder nog onderscheiden wordt naar den grond, waarop de rooiwerk- zaamheden worden verricht. Onder de algemcene bepalingen is een artikel opgenomen, waarbij melding wordt gemaakt van een toeslag van telkens 10 pet. voor rooien van aard appelen, welke op gescheurd grasland zijn geteeld en die welke niet mogen worden afgestoken, alsmede voor het groen rooien van aardappelen. De toe slag bedraagt 5 tot 10 pet.' voor aan houdend slecht weer en voor zeer bij zondere omstandigheden als zeer vuil land, buitengewoon lang loof e.d. Voor het sorteeren van aardappelen in twee maten en eveneens voor afmeten wordt een toeslag van 10 pet. betaald, tenzij anders is bepaald. Betreft het rooien van rijkmakers en daarmede -overeen komende soorten dan kan een toeslag van 10 pet. boven de tarieven voor het rooien van voederbieten worden gege ven. T.a.v. de aflevering is bepaald, dat voor zoover daarvan niet bij de afzon derlijke vaststelling der tariefloonen is afgeweken, bieten op hoopjes op het land geleverd moeten worden, desge- wensqht gedekt m<#t loof. "De bieten moeten behoorlijk van aarde worden ontdaan, terwijl voor suikerbieten tar- raboete naar de fabrieksschaal op den aannemer (rooier) kan worden verhaald, behoudens ingeval van tarra, ontstaan door vervoer bij slecht weer. De tarie ven gelden voor den ter plaatse nor malen rijenafstand. Betreft het aardappelrooien. dan moet het land. na het rooien en de verwer king van het loof, zijn afgezocht, van aardappelen ontdaan en schoon afge leverd worden, terwijl de aardappelen buiten behoorlijk moeten bedekt wor den. Deze werkzaamheden zijn begre pen onder die, waarvoor: de tarieven gelden. Ten slotte is bepaald, dat alle be staande gewoonten en gebruiken voor zoover deze niet bij deze of een andere regeling afgeschaft zijn, gehandhaafd blijven. De regeling van overwerkver goedingen, welke vervat is in de lan delijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden in den landbouw voor 1943 zal niet van toepassing zijn Bovengenoemde tariefregeling geldt van 1 Augustus tot en met 31 December 1943. Uitkeeringen bij bevalling aan niet-verplicht verzekerden. Krachtens besluit van den secretaris generaal van het Departement van So ciale Zaken, dat op 2 Augustus j.1. in werking is getreden, moeten de werk gevers. die, op grond van hét besluit no. 113/1942 betreffende uitkeeringen bij bevalling aan niet verplicht verzekerde arbeiders en arbeidsters in den zin der Ziektewet, uitkeeringen hebben ver strekt hun declaraties indienen bij de Raden van Arbeid. De Raden van Arbeid zullen nadere aanwijzingen geven omtrent de wijze, waarop dit moet geschieden. „H«t Oosten als Europeesche grond- atoffeobron". Uitgestrekte gebieden, die zich voor den aanplant van katoen leenen, reusachtige bosschcn met onuitputtelijke houtvoorraden en gi gantische energie-installaties staan thans onder Dnitsehe bescherming in dienst van Europa. Zi) vullen dc Eoropeeschc grondstof! en voorziening aan en maken het Europeesche Hok ook op dit gebied onoverwinnelijk. Reparatiewerkzaamheden aan de galerij in den dam van het Dnjepr- ktacfacstaüoa Ati-H-P ia Voorschriften bij hei veranderen van betrekking. Verschillende werkgevers cn werk nemers blijken zich niet in voldoende mate rekenschap te geven van de ver plichtingen, welke de verordening ver anderen van betrekking voor hen in het leven heeft geroepen. Zoowel de werk gever als de werknemer moeten de toe stemming van het Gew. Arbeidsbureau hebben voor «en opzegging van de dienstbetrekking. Eveneens is een ver gunning vereischt voor het in dienst nemen van personeel. Deze voorschrif ten gelden zoowel voor mannen als voor vrouwen, ongeacht den leeftijd de betrokkenen. Voor het huishoudelijk personeel (mannelijk en vrouwelijk) geldt even wel een uitzondering. Hier is voor een opzegging der dienstbetrekking geen vergunning vereischt. Voor het in dienst nemen van huishoudelijk perso neel is wel vergunning vereischt, ter wijl een huishoudelijke kracht, die de dienstbetrekking verlaat zich aan stonds bij het naastbijzijnde Gew. Ar beidsbureau of bijkantoor daarvan moot melden. Deze laatste verplichting geldt trouwens voor alle werknemers, die hun dienstbetrekking verlaten. Wat betreft de op den werkgever rustende verplichting tot het vragen van een aanstellingsvergunning, deze geldt niet, wanneer het om werkkrach ten gaat. die in bedrijven van den mijnbouw, -v&n den land- en tuinbouw, bij de zee- en binnenvaart, bij de zee- of binnenvisscherij of op het gebied van de gezondheidszorg moeten worden aangesteld of tewerk gesteld. KRUIDENIER REKENDE TE HOOGE PRIJZEN EN GAF TE WEINIG. De inspectie voor de prijsverhooging te Amsterdam verzoekt ons opname van het volgende: In April van dit jaar verkocht de kruidenier E. J. Totté te Winkel A 25 schokkererwten, lósse gort en gortmout voor te hooge prijzen. Verder werd door nawegen geconstateerd, dat voor verkoop en aflevering gereedstaande zakken suiker 20 gram per kg te weinig bevatten. Een eenvoudige berekening leert, dat ook dit in feite prijsopdrijving is. Minstens even zwaar weegt echter de overweging, dat den klant een ge deelte van het toch al niet groote rant soen Wordt onthouden. Totté werd door den inspecteur voor de prijsbeheersching tot 150 bpete veroordeeld. Te Paterswolde is de 20-jarige Van der Velde uit Groningen, toen hij zich bij zijn arrestatie verzette, dood geschoten. VERDUISTER «OIO. Deze week van 21.52—5.38 Maan op 8.13, onder 22.38 Nederlanders onder elkaar. De toekomst van Nederland blijft voor tallooze Nederlanders een dagelijkscb onderwerp van bespreking uitmaken. Dat is begrijpelijk en verheugend te gelijk. Begrijpelijk omdat den besten on zer de toekomst van het vaderland na .aan het hart ligt-, verheugend om dat op de wijdheid der weerbarstige en verraderlijke zee waaraan de onze kerheid dezer tijden zoo dikwijls doet donken het vaderland verrijst als de richting-wijzende vuurtoren, wiens schijnsel de harten met nieuwe ver wachtingen vervult. Maar toch zou men wel wenschen, dat over het vaderland en zijn toekomst wat minder gepraat werd en dat men wat meer handelde, gelijk het eer lijke Nederlanders onder elkaar betaamt. Ik wil niet ontkennen dat er gelukkig nog vele Nederlanders zijn die niet al leen voor zich zeLf leven doch er ^evens- vreugde in vinden iets voor anderen te kunnen )do,en. En meestal zijn zjj zoo, die zelve door het leven hebben geleden. Vaak echter is het beschamend, dat zij die altijd een goed gespreid bed hebben gevonden, ondanks mooie woorden, er niets Voor gevoelen anderen daadwer kelijk tot steun te zijn. Hoe dikwijls moet men en ik be paal mij hier tot enkele voorbeelden ervaren, dat er menschen zijn, die zich trotsch op de borst slaan en met fonkelende oogen uitroepen, dat zij, méér dan anderen, Nederland liefheb ben, maar die er een uur later niet tegen opzien om een landgenoot een paar 2de- handsch schoenen voor het bagatel van vijf en zeventig gulden aan te sme ren! Hoe herhaaldelijk ook komt het voor, dat boeren hun melk aan de levering onttrekken, zich dan als zoogenaamde echte vaderlanders voordoen, doch de onttrokken melk uitsluitend aanwenden om er boter van te maken die voor 25 en meer het pond verkocht wordt en hoe vaak komt het voor, dat lieden, die hoog opgeven over de nieuwe orde, op soortgelijke wijze optreden. Het zijn enkele gevallen, maar zoo zijn er honderdtallen te signaleerenl Ik zou de Nederlanders, die hun mond vol heb ben over vaderlandsliefde, doch intus- schen nog eiken dag beter worden aan de ellende van hun landgenooten, niet graag den kost willen geven! Men praat over de toekomst van ons volk. Bijna allen hopen wij vurig op een zelfstandig Nederland in een beter Europa, waar voor iedereen, die werken wil, een behoorlijke boterham te ver dienen is. Dit is een heerlijk ideaal, dat als ëerj lichtbundel stralen kan door de duister nis der dagen. Maar laten wij toch in de eerste plaats naar dat ideaal leven en er dan pas over praten. Laten wij beginnen met - ons jegens elkander als eerlijke men schen te gedragen, die er niet op uit zijn anderen uit te kleeden of de das om te doen. Hoeveel te meer kracht en glans zal dan later ons woord kunnen hebben, want het zijn niet de theorieën, die de waarde van den mensch bepalen, maar zijn daden. H. P. van den Aardweg. SCHAGEN. GESLAAGD. Voor het examen Hoogduitsche taal L. O. slaagden te Amsterdam o.a. de heeren C. Beke te Schagen. en P. Kroo- nenburg, hoofd der O. L. school te 't Zand. Wieringerwaard. De kringzwemwedstrijden. - Zondag middag vonden in het natuur-zwembad te Wieringerwaard zwemwedstrijden plaats van den zwemkring NoordelijK IToord-Holland, welke zeer goed slaag den. In het openingswoord door den voor zitter werd in het bijzonder welkom geheeten de heer Dogger, bestuurslid Vcin den Ned. Zwem- en Reddingshond, die voor de commissie voor zwemwed- trijden aanwezig was. Tevens werd ge releveerd, dat op dezen zwemmiddag voor het eerst een nieuwe „ster" pre sent was, n.1. de zwemvereeniging „Jan Harte"" uit Hoorn. De wensch werd uitgesproken, dat de wedstrijden zou den uitrhunten door sportiviteit.. In dit de organisatoren zeker tevreden zijn: zij waren sportief! Hier volgen de uitslagen: 50 meter schoolslag jongens-adsp.: 1. C. Mook Wieringerwaard 38.8, 2. G. van 't Kaar, idem 41.2, 3. J. Raven, de Wiel# Schagen 44.3. 50 meter schoolslag meisjes-adsp.: 1. G. van Rijswijk, de Wiel, Schagen 48.6, 2. R. Hiogeveen, Wieringerwaard 48.8, 3. M. Wuis, OV, Anna-Paulowna,. 49.2. 50 meter rugslag heeren X-klasse: 1. J. Plooij, FM, Den Helder 39.8, 2. A. Zuurmond, FM, Den Helder 45.-. 50 m. rugslag heeren Y-klasse: 1. J. Jansen 43 sec., J2. B. Woleman 51 sec. 25 m. rugslag meisjes-adsp.: 1. Gré Wardenaar, de Wiel, Schagen, 22 sec., 2. T. Möller 22.5 sec. 25 m. rugslag jongens-adsp.: 1. Raven 21.4 sec., 2. Kooiman 21.6, 3. P. Warde naar 22.8. 100 m. schoolslag heeren X-klasse: 1. J. Jansen, Frissche Morgen, Den Hel der 1.33.5. 100 m. schoolslag heeren Y-klasse: 1. C. Mook, Wieringerwaard 1.30.-, 2. A. Bruin, F.M. 1.35.2, 3. D. Kaan, OV, An na-Paulowna 1.36.9. 50 m. vrije zwemwijze, jongens-adsp.: 1. C. Mook, Wieringerwaard 35.2, 2. G. van 't Kaar 37.6, 3. J. Kooiman 38. 100 m. schoolslag dames X- en Y- klasse: 1. R. Groot 1.38.6, 2. J. Mel- chior 1.45.4, 3. M. Spoor 1.46. 100 meter vrije zwemwijze dames: 1. Gré Wardenaar, de Wiel, Schagen 1.29 2. T. Korver 1.35, 3. W. Waerd 2.4. 100 m. vrije zwemwijze heeren: 1. R. Huike, OV, Anna-Paulowna 1.11.2, 2. Plooij 1.14, 3. Flaveling 1.17.6. 50 m. rugslag dames X- en Y-klasse: 1. Gré Wardenaar 49, 2. N. Klare 50.8 3. R. Groot 57. 100 m. vrije slag heeren: 1. G. Mosle 1-21.1, 2. F. Huik 1.21.8, 3. J. Baarda 1.23.2. Verder noteerden wij nog 100 m. da mes Y-klasse: 1 F. Need 1.52.6. m moeten de*e uitsteen re onder reserve publiceeren, dat de administratie nog al wat te wenschen overliet. Later vernamen wij, dat de zwemvereeniging Wieringerwaard een chronisch gebrek heeft aan „heeren", die een dergelijke organisatie op touw kunnen zetten. Heeren dus: „weet uw taak!" Gewezen dient te worden op de buitengewone prestaties van het adspi- rant-lid der zwemvereeniging „Wierin gerwaard", C. Mook, die verscheidene overwinningen, ook bij de heeren be vocht. De estafette-wedstrijden moeatnu be laas vervallen. omdat het voor de Hoornsche deelnemers tijd was om te vertrekken. Deze worden nu in Anna- Paulowna verzwommen". De prijsuit reiking vond tenslotte in het zwembad zelve plaats. Barsingerhom. Hengelsport. - Zondag 1 Aag. J4, hield onzo vischclub weder een 'wed. strijd en wel ln de Ring3loot van deffi Bloekmeerpoldor. Slechts '23 pensonon namen pu»i dezen wedstrijd deel. Zijvingen in to taal 84 baarsjes. De grootste mat 22.5 cm, en werd be machtigd door C. Herman, die daar- meer don len prijs behaalde; 2e prijs grootste aantal met 11 st. J. de Smit;, 3e prijs met 9 st. P, Zwakma Px. Vezi dero prijswinnaars wa-ren R Stevens, Jb. v. Stiprlaan, J, Dekker K de Jong, Th. Klas, P. v. Stipriaan A. Aalbera, B. Koens, v. Alteren Jr' esi Joh. Schenk. Twee voor de controleurs bestemde prijzen werden bemachtigd door M Bosma en Joh. v. d. Klooster. Heer-H agowaard. Wedstrijden T.A.V.E.N.U. Zondagmiddag hield de gymnastiekver- eentging T.A.V.E.N.Ü. haar onderlinge wedstrijden op het Qem. Sportterrein te Heerhugowaard. Vol animo bekampten de leden elkan der en de Jury hqd soms geen gemakke lijke taak bij de bcoordeeling der ver schillende prestaties. Hieronder volgende uitslagen: Jongens, le afd.: P. de Groot 34*/, p. te pr., L. Dekkers 23»/* 2e pr., Jb. da Boer 23 pt. se pr.. F. en J. Lugüg 22'/, p. 4e pr. 2e afd.: S. Eenhoorn 25 pt. ie pr.. Jb. Reijne 24'/, pt„ 2e pr. J. Blng 22'/, pt. 3e pr., J. p. 0e Groot 22 pt. 4e pr. 3e afd.: F. Evers, C. v. Graft, J. Volkers en J. Evers met 22'/, pt. le prijs en H. de Mul 22 pt. 2e prijs. Meisjes, le afd.: Gr. Kuin 24'/, pt. 1e pr„ W. Varenhout 24 pt. 2e pr., J. Schut 33*/» pt. 3e pr., M. VoUmts 28 pt. 4e pr. 2e afd.: P. Joon 23'/, pt. le pr., C. Ernst 23 pt. 2e pr.. M. Kooy 22'/, pt. 3e pr., A. Blauw 33 pt. 4e pr. 3e afd.: N. Modder en A. Bruin 23 pt. le pr„ G. v. d. Wal 22'/, pt. 2e ar„ M. de Jong 20'/, pt. 3e pr., J. stammes eèt A. Glim met 19*/. pt. 4e prijs. Dames le gr.: A. de Ruiter—Bakker M pt. le prijs: 2e graad R. Kout 24 pt. le pr., T. Beers 22 pt. 2e pr.; 3e graad j. de Boer 23'/, pt. ie pr., R. Stam 23 pt. 2e Dr., M. Bart 23 pt. 2e pr. en G. Rentenaar 23 pt. 2e prijs. Heeren, le graad: J. Renses 33 pt. tepr.' 2e graad: C. de Geus 32'/, pt. 1e pr., J. de Groot 31 pt. 3e pr.: 3e graad: Joh. ICrou- wel 31'/, pt. le pr., C. Benhoorn 31 pt. 2e pr.; A. Dekkers 30 pt, 3e pr. en S. Jelsma 27 pt. 4e prijs.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1