NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorgedrongen Sovjet-troepen in slag aan den Mioes verslagen. Beschikking Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbagcr édltle: Behagen: Laan 201. fi Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 180, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deie Editie 11 ct. per m.M. contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. WEERMACHTBERICHT Alle N.-Amerikaansche doorbraakpogingen op Sicilië mislukten. XJIT HET HOOFDKWARTIER V. D. FüHRER, 4 Augustus (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den slag aan den Mioes hebben formaties infanterie en pantserstrijd- kraohten van het leger en van de Waffen S.8. onder leiding van gene- raal-veldmaarschalk Von Manstein en van den generaal der infanterie Hollidt met voorbeeldige ondersteu ning van de formaties der lucht macht onder leiding van den gene raal der vliegers Dessloch, herhaal de doorbraakpogingen van sterke vijandelijke strijdkrachten verijdeld en ln .een gloedvollen tegenaanval den ten noorden van Kocibysjewo doorgedrongen vijand verslagen. Tot 2 Augustus werden in deze ge vechten 17.895 gevangenen gemaakt, 730 pantserwagens, 763 stukken ge schut en 398 granaatwerpers, alsmede talrijke andere wapens en omvangrijk oorlogsmateriaal buitgemaakt of vernie tigd. De verliezen van den vijand aan t dooden bedragen een veelvoud van het aantal gevangenen. Aan het front van den Donetz en in het gebied van Bjelgorod probeerde de vijand met verscheidene divisies infan terie en formaties pantserstrijdkrachten bij krachtige ondersteuning door de luchtmacht het front te dooi breken. Terwijl de doorbraakpoging aan den Donetz opgevangen en de sovjets in een onverwijlden tegenaanval werden ver dreven zijn de felle gevechten bij Bjelgorod nog niet afgeloopen. Aan het front van Orel zetten de bolsjewieken hun hevige aanvallen met het zwaartepunt ten zuid-wes ten van de stad voort. Zij werden onder vernietiging van vele pant serwagens overal bloedig afgeslagen. Sterke formaties van de luchtmacht grepen tezamen met Hongaarsche ge vechtsvliegers in den strijd van het le ger in en bombardeerden dag en nacht spoorwegdoelen alsmede losplaatsen in het achterwaartsche gebied van den vijand. Ook ten zuiden van, het Ladogameer stortten vijandelijke aanvallen met on dersteuning van pantserwagens en slag vliegers voor oftze stellingen ineen. Vliegende formaties en luchtdoelartille rie van de luchtmacht vernietigden gis- aan het oostelijk front een groot aantal sovjet-pantserwagens en scnoxen 118 vijandelijke vliegtuigen omlaag. De beide laatste dagen werden aan het oostelijk front alleen door eenheden van het leger en van de Waffen S.S. 261 pantserwagens vernietigd. In de wateren van Moermansk brachten snel le Duitsche gevechtsvliegtuigen twee vijandelijke kustvrachtbooten en een sovjet-motortorpedoboot tot zinken. De strijd op Sicilië. Op Sicilië hebben Duitsche en Itali- aansche troepen opnieuw in dagenlan ge zware gevechten tegenover een veelvuldig superieuren tegenstander en onder uiterst moeilijke omstandigheden van terrein en klimaat een groot af- weersucces behaald. Noord-Amerikaansche divisies probeerden steeds weer den centra- len sector van het front te door breken. Aile aanvallen mislukten echter onder de zwaarste verliezen aan menschen en materiaal. In den tiid van 10 tot 31«Juli werden door onze te land strijdende troepen 309 BritschNoord-Amerikaansche pantser wagens vernietigd. Vliegende formaties, luchtdoelartillerie van de luchtmacht en formaties van het leger schoten in het zelfde tijdvak in 't gebied v. d. Middel- landsche Zee 199 vliegtuigen omlaag, waarvan alleen 132 boven Sicilië. Bij aanvallen overdag van vrij zwak ke vijandelijke luchtstrijdkrachten bo ven de bezette westelijke gebieden werden negen vliegtuigen neergehaald. Bewakingsstrijdkrachten van de ma rine brachten in gevechten, die ver scheidene uren duurde^, ten noorden van Terschelling, zonder zelf verliezen te lijden, drie Britsche motortorpedo- booten tot zinken en beschadigden een andere^ boot zoo ernstig, dat deze als verloren beschouwd moet worden. Een vijfde boot werd in brand geschoten. DE BESTORMING VAN DE ETNA-FRONTLINIE IS BEGONNEN. Aan het front ln Sicilië is een nieuwe fase ingetreden. De vijand heeft zijn aanvallen uitgebreid tot de Etna-front- linie. Het kaartje geeft deze linie weer. Verbitterde strijd op Sicilië. Aan het Italiaansche legerbericht ont- leenen wij het volgende: De hevige gevechten, die sinds 4 dagen aan het Siciliaansehe front woeden, hebben in den centralen sector tusschen Regalbuto en Cen- turipe een bijzonder verbitterd ka rakter aangenomen. In dezen front- sector zjjn door den vastberaden te genstand van de astroepen ver scheidene met sterke strijdkrachten uitgevoerde doorbraakpogingen van den vüand met succes afgeslagen. De luchtmacht van de As heeft aan de gevechten te land deelgenomen en vijandelijke doelen te land alsmede schepen aangevallen. BEKENDMAKING. 's-GRAVENHAGE, 4 Aug. Het bureau van den Wehrmacht- befehlshaber in Nederland maakt bekend: Een aantal Nederlanders heeft zich in het bijzonder ook met deelneming van voormalige Ncdcrlandsche officieren schuldig gemaakt aan begunstiging van den vijand, aan spionhage en sabotage en aan overtreding van het verbod tot het in bezit hebben van wapens. Zij zijn derhalve door een krijgsraad ter dood veroordeeld. Het vonnis is. nadat de moge lijkheid van gratieverleening was onderzocht, aan de volgende per sonen door middel van den kogel voltrokken: 1. Jhr. Johan Schim mel penn in ck. directeur. geboren 30 September 1887 te Rhenen. 2. Anton Willem Marie Abbenbroek, voormalig cadetten student, gebo ren 9 December 1917 te Den Haag. 3. Willem Theodore Cornelis van Doorn, reserve eerste luitenant geboren 31 Mei 1911 te Den Haag. 4. Fritjof Dudok van Heel, student, geboren 19 April 1918 te Sema- rang N.I. 5. Christian van den Bergh, voormalig kapitein, gebo ren 27 Juli 1901 te Arnhem. 6. Wil lem Hendrik Hertly. gemeente ambtenaar, geboren 2 Januari 1891 te Engwierum. 7. Salomón Vaz Dlas, journalist, geboren 4 Juni 1904 te Amsterdam. 8. Rudolf Har- togs, textieltechnicus. geboren 3 October 1918 te Berlijn. 9. Johan- nes van Straelen. vertegenwoordi ger. geboren 26 Augustus 1915 te Bussum. 10. Abraham Wijnberg, lasscher. geboren 17 October 1913 te Groningen. 11 Johan Frederik Henri des Jonge Melly. eerste lui tenant. geboren 16 October 1905 te Amsterdam. 12. Gerardus J. F.. Vinkesteyn, binnenhuisarchitect, ge boren 22 Maart 1907 te Schiedam. 13. Eduard Alexander Latuparisa, Ka pitein der infanterie, geboren 9 April te Coetoes. 14. Adrianus Alo- ysius Felix Althoff, journalist, ge boren 12 September 1904 te Haar lem 15 Antonius C. van Rijen, groentehandelaar, geboren 2 Aoril 1913 te Utrecht. 16. Willem Mulder, onderwijzer, geboren 20 December 1886 te Amsterdam. „Het Oosten als nieuw zwaartepunt der Industrie". Rond 2/3 der Russi sche Ijzer- en steenkoolwinning bevindt zich in Duitsche handen. De (abrieken dezer zware industrie der Sovjets werken thans voor de verdediging van Europa. Haar geweldig potentieel rechtvaardigt de bewer ng: Europa is sterkerl Enorme Russische hoogovenbedrljven. die het erts tot metaal Verwerken en er in de aangrenzende staalfabrieken het beste staal van maken zij allen werken thans, om Europa sterker te "'aken Atl-H-P ffl „Het Oosten als korenschuur van Europa". In de door de Duitsche troepen bezette Oostelijke gebieden werd meer dan de heltt van de brood graan- en vleeschvoorzlening der Sovjets en bijna de geheele suiker- voorziening opgebracht. Mi'lioenen tonnen graan, vleèsch en suiker, flie .tot dusver naar minder vruchtbare gebieden der Sovjetunie werden ver zonden, komen thans de verzorging van Europa ten goede. EuroRa ia sterker door den landbouw ln bet Oosten welke jaar na jaar hoogere opbrengsten oplevert. Een vleeschconservenfabriek niet in de U.S.A. doch in het Oosten van Europa Atl-H-P ra BESCHIKKING van den Hóheren S.S. und Polizeiführer. Met het oog op de heerschende toe standen. wor^t de bevolking ln de be zette Nederlandsche gebieden nog maals gewezen op den bestaanden plicht, dat alle personen boven 15 jaar voortdurend hun persoonsbewijs bij zich moeten hebben. Ook worden de jongemannen gebo ren in de jaren 1924, 1923 en 1922, voor zoover zü van den arbeidsinzet zijn vrijgesteld, aangeraden de desbetref fende Bescheinigung van het Arbeids bureau voortdurend bi] zich te dragen. Hetzelfde geldt voor studenten, die de loyaliteitsverklaring geteekend en van hun universiteit toestemming gekregen hebben om verder te studeeren. Bovendien moeten de vrijgestelde krijgsgevangenen de door den Wehr- machtsbefehlshaber Niederlande uitge reikte „Rückstellungsbescheinigung" steeds bij zich dragen. Der Höhere SS- und Polizeiführer RAUTER, SS-Obergruppenführer und General- Leutnant der Polizei. van den Commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betreffende een verbod tot verblijf in de provincies Over ijssel, Gelderland, Drente en Friesland. Op grond van de artikelen 47 en 52 van de Verordening Openbare Orde '43 (no. 1-1943) bepaal ik met het oog op de handhaving der openbare orde en vei ligheid: Artikel 1. (1) Het verblijf in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Gro ningen en Friesland is tot 'nader order verboden aan alle mannelijke personen van Nederlandsch:- nationaliteit, die den leeftijd van 16 jaren hebben be reikt en aldaar niet hun vaste woon plaats hebben. (2) Dit verbod is niet van toepassing op.: (1) Personen, die - kunnen aantoonen. dat zij bij Duitsche instanties met inbe grip van instanties van de Duitsche weermacht en de Wcfïfen-SS werkzaam zijn; (2) Personen, die tengevolge van maatregelen betreffende de evacuatie of van verplaatsing van overheids instanties in deze provincies verblijf houden, alsmede hunne gezinsleden; (3) Andere personen, die kunnen aan toonen, dat zij in dienst zijn van het rijk, de provincies, de gemeenten en de overige publiekrechtelijke lichamen en orh redenen den dienst betreffende in deze provincie verblijf houden. f3) De Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de betrokken Drovincie kan om bijzondere redenen andere uitzonderingen' toestaan. Artikel 2. Personen, die' in strijd met de be palingen van artikel 1. veblijf hou den in de art. 1. e'erste lid, genoem de provincies. moeten deze binnen viif dagen na afkondiging van deze beschikking verlaten. Artikel 3. (1) Hii. die in strijd handelt met. de bepalingen der artikelen 1 en 2. dan wel deze tracht te ontduiken, wordt, voor zoover niet volgens an dere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd, gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of met geldboete van ten hoogste tweedui zend gulden of met een dezer straf fen. Uitlokkers. medeplegers en medeplichtigen worden als daders ge straft (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheitspolizei bliift onaangetast. Artikel 4. Deze beschikking treedt in werking op den dag harer afkondiging in de pers. De Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid. w.g. RAUTER. SS-Obergrupoenführer und General der Polizei. Commentaar op de beschikking van den Commissaris-generaal voor de Veiligheid over een ver- blgfsvcrbod in de Noorde lijke en Oostelijke provin ciën des lands. In de maand Juli van dit jaar hebben er in de vijf vorengenoemde provin ciën eenige overvallen plaats gehad op distributiebureaux resp. op transpor ten van levensmiddelenbonnen van de distributiekantoren naar de plaatsen van uitreiking. Deze incidenten werden verwekt door elementen uit de groote steden, die nietthuis hoorden in de streken, waar de misdrijven werden gepleegd. Met pistolen gewapende ban dieten overvielen dergelijke transporten en beroofden ze. Bovendien hebben voornamelijk communistische elemen ten uit de groote steden in deze pro vinciën een aantal pogingen tot moord gedaan en moorden, bedreven, waarvan burgemeesters, leiders van distributie kantoren en ambtenaren van de Neder landsche politie het slachtoffer zijn ge worden. Deze communistisch besmette elementen probeeren hun roofdaden ook nog te omgeven met een nationa- listischen mantel, aan den anderen kant echter verkoopen zij de geroofde levensmiddelenbonnen tegen ongehoor de sluikhandelsprijzen. drijven daar mede een levendigen handel' en verrij ken zich. Terwille van persoonlijke voordeelen schrikken zij da&rbij voor moorden niet terug. De Höhere SS- und Polizeiführer heeft reeds sinds dagen politieregl- mentcn opgeroepen, die stelselmatig de vorengenoemde provinciën door zoeken. Een vrij groot aantal gewa pende bandieten kon daarbij gegrepen worden. Een aantal personen, dat zich door de vlucht aan de arrestatie wilde onttrekken, werd daarbij doodgescho ten. Ten einde de in deze landelijke pro vinciën thuishoorende bevolking tegen deze terroristen in bescherming te ne men en ten einde represaillemaatrege len van de bezettende overheid tegen de in deze provinciën thuishoorende be volking te vermijden, heeft de com missaris-generaal voor de veiligheid zich genoodzaakt gezien bovenstaande beschikking af te kondigen. Door deze beschikking wordt het groote aantal der mannelijke Nederlanders boven de •16 jaar, die in die provinciën niet thuis hooren en zich daar tijdens de zomer- Saanden ophouden, gedwongen om nnen vijf dagen tijds deze gebieden te verlaten. Transporten worden beschermd. De commissaris-generaal voor de Veiligheid heeft tevens een beschikking afgekondigd voor het directoraal-gene- raal van de Nederlandsche politie, vol gens welke voortaan transporten leven3middelenbonncn van de distribu tiekantoren naar de plaatsen van uit reiking van deze kantoren slechts mo gen plaats hebben onder een dienover eenkomstige bescherming van de poli tie. Voorts is aan den leider van den Centralen Distributiedienst opgedragen het aantal plaatsen van uitreiking dezer distributiekantoren zoo te verminderen, dat de Nederlandsche politie een doel treffende politioneele bescherming kan verleenen. Gestolen distributiebescheiden' worden niet vervangen. De commissarisgeneraal voor Finan ciën en Economie heeft voorts-bepaald, dat aan een gemeente, waar de distri butiebescheiden zijn ontvreemd, in de daaropvolgende maand geen vervan ging voor geroofde kaarten kan wor den verleend, daar zulks de voedings positie in Nederland niet toelaat. Ge meente- en politieautoriteiten alsook de bevolking zelf moeten in hun eigen belang medewerken aan het onschade lijk maken van deze terroristen. Vrij groote afdeel ingen van de Duit sche Ordnungspolizei en de instanties van de Nederlandsche politie hebben opdracht gekregen de uitvoering van deze beschikking terstond te contro leeren. De bureaux van den B^uftragte van den Rijkscommissaris in ae afzonder lijke provincies worden gemachtigd om in bijzonder dringende gevallen waarbij slechts sprake kan zijn van belangrijke' beroeps- of zakenreizen van enkelen uitzonderingsvergunnin gen te verstrekken. De genomen maatregel zal zoo lang gehandhaafd blijven als de terreur aanslagen duren. Zouden in de andere provinciën van Nederland dergelijke verschijnselen zich voordoen, dan zou ook in die provinciën op dezelfde wijze worden opgetreden. Bekendmaking. Od grond van de on 2'J April 1943 in de dagbladen bekend gemaakte mededeeling van den Wehrmacht- befehlsbaber in den Niëderlanden. betreffende terugvoering in krijgsge vangenschap van de voormalige Ne derlandsche weermacht, worden bij deze. op Dinsdag, den lOden Augus tus 1943. tusschen 8 en 12 uur, voor melding in het Wehrmachtlager te Amersfoort, Zonnebloemstraat, op- gèroepen het geheele militaire perso neel (officieren inbegrepen) van de Koloniale Reserve voor zoover het in Mei 1940 in werkeliiken militairen dienst was. alsmede alle militairen van het Nederlandsch-Indische leger, die zich om een of andere reden in Mei 1940 in Nederland ophielden. Bii de meldinp moet worden over gelegd het Persoonsbewijs, de Dis tributiestamkaart met Inlegvel en. voor zoover mogelijk, militaire iden titeitspapieren. Overigens wordt verwezen naar de reeds eerder in de dagbladen be kendgemaakte mededeelingen van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, betreffende terugvoe ring in kriigsgevangenschap. ROOSEVELT STELT SCHEPEN BESCHIKBAAR. Churchill heeft gisteren in het Lager huis een brief voorgelezen van Roose- velt, waarin de president der Ver. Sta ten zich bereid heeft verklaard aan En geland voor den duur van den oorlog een aantal koopvaardijschepen ter be schikking te stellen, waarbij hij als motief opgaf, dat de Engelsche scheeps- ruimte aanzienlijk geslonken is en dat derhalve een groote reserve aan ge schoolde zeelieden ter beschikking staat, waarmede thans de in Amerika gebouwde schepen gemakkelijker be mand kunnen worden. De brief van Roosevelt onthult, zoo verklaart men in Duitsche politieke kringen, met een totdusver ongekende duidelijkheid de zwakheid van Groot-Britannië als zee varende natie en geeft bovenden blijk van een cynisme, waarmede de Ame rikanen profiteeren van den preeairen toestand van Groot-Britannië als zee varende mogendheid. De houding van het Vaticaan. Onder het opschrift „Het Vaticaan op dit oogenblik" bespreekt het ka tholieke blad .1'Italia" de geruchten, die thans in omloop zijn over het op treden van het Vaticaan. Het blad haalt daarbij een uitlating aan van het katholieke instituut voor de pers. Dit vestigt er de aandacht op, dat de bui- tenlandsche pers vaak de fundamen- teele beginselen vergeet, die de hou ding van het Vaticaan op het gebied van de internationale politiek,-en wel niet pas sinds heden, inspireeren. Voorts wijst het instituut erop. dat de veelvuldigheid der bezoeken en be sprekingen van ambassadeurs en ge zanten alsmede van den apostolischen nuntius bij het Quirinaal niemand mag brengen tot het uiten van slechts ge fundeerde vermoedens of het doen van eenzijdige speculaties. Het Vaticaan blijft vasthouden aan een houding van waakzame verantwoordelijkheid en ac tieve onpartijdige samenwerking, die erop gericht is, aan de wereld, de rust en orde weer tc geven. Met het oog op de huidige gebeurtenissen spreekt het vanzelf, dat de Paus en de instanties van het Vaticaan meer dan ooit hun aandacht aan den toestand wijden. In ieder geval is het duidelijk, dat het Vaticaan ten aanzien van den toestand van dit oogenblik, niet onverschillig kon blijven. DE VRIJGEZELLEN IN ITALIë. Door een der eerste verordeningen der nieuwe regeering waren de specia le wettelijke bepalingen tegen de vrij gezellen opgeheven. Thans wordt er echter op gewezen, dat de bijzondere belastingbepalingen voor vrijgezellen blijven bestaan. STOPZETTING ROODE KRUIS- TETEGRAMUCEN VOOR XEDERLAXDSCH-INDIë. 's-GRAVENHAGE. -1 Augustus. Hedenmorgen ontving het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Krul3 •an het Comité International de la Croix-Rouge to Genève het teleurstel lende bericht, dat sinds eenigen tijd het tclcgrafischverkeer van het Nederland sche Roode Kruis met Nederlandsch- Indië is stopgezet. Zij, wier telegrammen nog niet zijn doorgezonden vanuit Genève, zullen zoo spoedig mogelijk hun gestorte gelden terugontvangen per giro. DE TEXTJEI/KAART VOOR KINDÉREN VAN 13 JAAR, 's-GRAVENHAGE, I Augustus. Ten behoeve van kinderen, die na 13 Juni 1943 den leeftijd van één jaar be reikt hebben, reiken de distributicdien- sten op of na den datum van vol tooiing van het eerste levensjaar dier kinderen textielkaarten V 515 (100 punten, bestemd voor kl deren van 1-3 jaar uit. Hiertoe dient de Textielkanrt V 615, welke bestemd is voor kinderen tot den leeftijd van één jaar, ingole- verd te worden, terwijl de stamkaart van het kind getoond moet worden. Bij uitreiking van de Textielkaart V 515 zullen de diensten het vakje P 13 van de stamkaart afkruisen. WAARSCHUWINGSDIENST AARDAPPELZIEKTE. DE BILT, 4 Aug. In het etmaal van Maandagavond 2 tot Dinsdagavond 3 Augustus is de weersgesteldheid in de streek tusschen Alkmaar en Enk- nuizen kritiek geweest voor het optre den van aardappelziekte: f OUD-STAADSRAAD, OUD-MINISTER VAN MARINE RAMBONNET OVERLEDEN. Op 79 jarigen leeftijd is te Rotter dam overleden de heer J. J. Rambon- net, oud-minister van marine en oud-lld van den Raad van State. De nieuwste truc. Het zeer doorzichtige spelletje, dat Moskou vóór eenigen tijd heeft ge speeld met de opheffing van de Komin tern heeft bij de bedrijvers ervan een grootere mate van naïveteit bij de. Europeesche volkeren verondersteld dan in werkelijkheid aanwezig was. Al heel spoedig drong het bewustzijn door, dat door deze manipulatie aan den feitelijken toestand niets was ver anderd en ook niets veranderen zou Er was hier slechts sprake van een Sov jettruc, welke ten doel had het menschdom zand in de oogen te strooien en dit troefje, door het Kremlin uitgespeeld, werd wel volko men op zijn juiste waarde geschat door het Spaansche blad Alcazar. wanneer het er op wees, hoe de Sovjetregee- ring twintig jaar lang naar voren heeft gebracht, dat zij niets gemeen heeft met de Komintern. Dit was veel eer een internationale organisatite, die geheel toevallig haar zetel in Moskou had. Deze bewering is voor ieder als leugen onthuld, toen Stalin naar buiten last gaf tot ontbinding van de Komin tern. Aangezien het Kremlin echter met dit gebaar jegens zijn kapitalisti sche bondgenooten geenszins zijn plam- nen tot een wereldrevolutie heeft op gegeven, heeft het moeten uitkijken naar een vervanging. Men behoeft thans nog slechts de leden van de nieuwe, in Moskou ontstane „emigran- tenregeeringen" aan te kijken om goe de oude beenden van de Komintern te ontmoeten, aie thans onder een nieuwe vlag voor hun oude zaak verder wer ken en wroeten. In dit verband mag ongetwijfeld worden gewezen op de nieuwste truc van Moskou, waarmede een z.g. „vrije Duitsche regeering" is te voorschijn getooverd. Dit geval is minstens even doorzichtig als het eerste. Met den schijndood van de Komintern is bet. bolsjewistisch gevaar voor Europa niet uitgebannen en wie een oogenblik zou gelooven in de macht van de nieuwe „vrije Duitsche regeering" is rijp om cum laude te promoveeren in den leer gang der naïveteit. „Stalin bereidt den oogst voor." beeft de Rijkscommissaris zeer duidelijk ge zegd in zijn laatst gehouden rede en wie zich deze waarheid voor oogen stelt, zal zich ook door de nieuwste truc van Moskou niet in slaap laten sussen. Integendeel hö houdt de oogen open en de ooren gespitst. onthaal van D.S.O., de Haarlemsche club. waaraan men op 15 Augustus een tegenbezoek hoopt te brengen. Een schrijven van het lid Jac. van Wees be vatte dank voor de belangstelling van bestuur en leden bij zijn huwelijk on dervonden. Ingevolge een brief van de afd. N.H. van den bond ging de verga dering er mee accoord, dat deze afd. geen jaarvergadering hield. H.R.C. (Den Helder) vroeg voor haar geëvacueerd lid toestemming om bij B.K.C. te mogen trainen, hetgeen werd toegestaan. Een brief van den heer J. de Schipper uit Duitschland was voor het bestuur aan leiding de leden op te wekken ook met de andere daar vertoevende leden het contact te bewaren. In de bestuursvacaturc <Totté werd voorzien door verkiezing van den heer F. Paardekooper. De heeren A Sch li derman en J. v. d. Berg werden bij acclamatie herbenoemd. Van de elftalcommissie werden de heeren A. v. Zandwijk. P. de Waal. Zeeman en H. Cornelissen herkozen. In de plaats van den heer Oudshoorn, die bedankte, werd met algemeene stem men de heer P. v. d. Berg gekozen. De heer Schliderman gaf een finan cieel overzicht. De ontvangsten waren 1370,52. de uitgaven 1245,75, het. voordeelig saldo dus 122.47, een goed resultaat, daar men begon met een te kort van 34,41. De wedstrijden brach ten over 't algemeen slechts weinig in 't laadje. maar de bekerwedstrijden maakten het goed. Bij de rondvraag werd aan den heer C. Muntjewerf meegedeeld, dat men op 22 Augustus weer een sportdag zal hou den in samenwerking met D.O.K.E.V. en Concordia. Op het programma staat een voetbalwedstrijd. B.K.C. tegen Schagen of Succes, gymnastiek, muziek en een handbaldemonstratie. Aan de handbal lers zal zoo mogelijk een oude bal In bruikleen worden afgestaan. Op voorstel van het bestuur werd de heer C. Kaan tot eerelid benoemd. Op aandringen van den heer Schil derman zal het sportveld spoedig ma chinaal gemaaid worden. De heeren R. v. da Burg en J. de Laat stélden zich weer beschikbaar als adspirant-lelders. Callant$oog. UIT DEN OMTREK. Anna Paulowna. „B.K.C." vergadert, - De heer K. Kossen opende de bij den heer Slikker gehouden vergadering van de voetbal- vereeniging met een woord van welkom. Spr. deelde mee. dat de ver gadering door omstandigheden wat laat werd gehouden. De sec.-penn., de heer A. Schilder man, bracht verslag uit over het afge loopen vereenigingsjaar. B.K.C kan op een vrij gunstig voetbalseizoen terug zien. Het eerste elftal eindigde op de 4de plaats van de ranglijst, het tweede was no. 5 van zijn afdeeling en het derde no. 3. De adspiranten echter kon den niet goed meekomen in hun afdee ling, die wel wat zwaar voor hen was. Bulten de competitie kon slechts een enkele wedstrijd gespeeld worden; de sportmiddag in samenwerking met de gymnastiekvereeniging D.O.K.E.V. en de muziekvereeniging Concordia' ging echter door. Door de ontbinding der voetbalvereeniging Z.A.P. kreeg B.K.C. eenige nieuwe leden, een welkome ver sterking. Onder de ingekomen stukken was een dankbetuiging voor bet gastyrU Burgerlijke stand. Geboren: Johannes A., z.v. M. Stendert de Wit en V. A. Bakker. Lucia A., d.v. C. A. de Wit en E. Klaver. Trijntje, d.v. J. Hoek en T. ten Boekei. Johan nes P. A.. z.v. J. Veldman en V. de Vries. Aaltje en Jentje, dochters van J. Monen en A. Zwaan. Ondertrouwd: Arie J. Kleen en M. Dekker. Gehuwd: Arie 'J. Kleen en Martje Dekker. Ingekomen: F. Onder weegs en gezin v. Anna-Paulowna naar C 10. G. P. Bij voet en echtgen. v. Zijpe naar C 4. Vertrokken: H. J. L. Wisse naar Erme- lo. M. Dekker naar Wleringerwaard. Noordscharwoade. Geen kermis, toch biljarten. - In nor male tijden is er te Noord-Scharwou- de steeds den eersten Zondag van Augustus .en den daarop volgenden Maanda" en Dinsdag kermis. Van ker mis kon dit jaar echter geen sprake zijn. In „Concordia" werd een biljart wedstrijd op de vlotbrug gehouden, waarvoor alle drie dagen groote be langstelling bestond. De eerste prijs was voor den heer W. v. d. Hoven die ln drie stootén 57 punten bij elkaar wist te brengen. Tweede prijs dhr. St. de Rijke, 55 pnt. en derde prijs dhr. P. Deutekom, 52 pnt. Classicaal examen. - Naar wij verne men, zal de nieuwbenoemde predikant van de Geref. gemeente alhier, ds. G. P. van Arkel, op 1 September a.s. te Alkmaar classicaal examen afleggen. Zaidscharwoade. Het heroeplngswerk gaat door. - Het beroepingswerk van de Ned. Herv. ge meenten Koedijk en Zuid-Scharwoude wordt voortgezet. Zondag a.s. zal de voorganger der vrijz. hervormden te Middelburg, ds. Borgman, in de Ned. Herv, Kerk te Zuld-Scharwouda op be- r<*p pieken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1