NOORD-HOLLAND PAGBLAD VOOR Zware vijandelijke verliezen aan den Mioes. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean der Sehager édltle: Sobagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lUncn). Postrekening 66189. VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 181, 2 pagina's. Deae Conrant veraehflnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln dese Editie 11 ot. per m.M. Bij oontraot binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. WEERMACHTBERICHT Froniverkoriing in de bochi bij Orel. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RËR, 5 Aug. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De bolsjewisten zetten gisteren aan bet Mioesfront met sterke infanterie' utrijdkrachten en talrijke tanks ten Noorden van Koeibisjewo aanvallen die echter met zware verliezen voor den vijand mislukten. Ook aan den middeploop van de Donets bleven aanvallen der bolsje wisten zonder succes. In het gebied van Bjelgorod duren de zware en afwisselende afweergevechten voort. In de bocht bij Orel werd in 't kader der frontverkorting de reeds sedert langen tijd voorgenomen ontrui ming van de stad Orel in den nacht van 4 op 5 Augustus, door den vijand niet gehinderd, uitgevoerd. Alle voorraden werden volgens 'de plannen medegenomen, de voor den oorlog belangrijke installaties wer den totaal vernield. Ten Zuiden van het Ladogamear stortten zware aanvallen der bolsjewis ten voor onze linies ineen. Gisteren overdag werden aan het Oostelijke front 123 tanks stukgeschoten. Eska ders gevechtsvliegtuigen, duikbommen werpers en slagvliegtuigen brachten aan de brandpunten van den afweer- slag vooral in het gebied van Bjel gorod en Orel den vijand zware slagen toe. In luchtgevechten werden giste ren 161 bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten, zeven eigen vliegtuigen keerden niet terug. Bij de in de afgeloopen weken in het achterwaartsche gebied van het Oostelijke front geleverde gevechten tegen bolsjewistische benden hebben zich vooral Hongaarsche troepen dap per geweerd, die in zelfstandige onder nemingen of tezamen met formaties van het leger en de Waffen SS in den strijd waren geworpen. Verbitterde gevechten op Sicilië. Op Sicilië probeerden Amerikaan- schc troepen ook gisteren door den centralen frontsector heen te bre ken. Na hevige met groote verbit tering gevoerde gevechten stortten alle aanvallen met gevoelige ver liezen voor den vijand ineen. Een krachtige formatie zware Duit- sche gevechtsvliegtuigen viel de haven Palermo aan. waar zich vele troepen bevinden. Behalve tdlrijke zware bom- treffers op de havenfhstallaties werden twee koopvaardijschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 13.000 brt. en een torpedojager in den grond geboord, lichte, kruiser, drie torpedojagers en acht vrachtschepen beschadigd. 23 vijandelijke vliegtuigen werden boven Sicilië en het Italiaansche kustgebied neergeschoten. In den afgeloopen nacht drongen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen het Westelijke Rijksgebied binnen. Door enkele neergeworpen bommen ontstond onbeteekenende schade. Bewakingsstrijdkrachten der marine en de luchtdoelartillerie der marine schoten boven het West-Europeesche kustgebied tien vijandelijke vliegtuigen neer. Duitsche motortorpedobooten boorden voor de Engelsche Oostkust in den afgeloopen nacht een Britsche motortorpedoboot in' den grond. Duitschers ontruimen Orel. BERLIJN, 5 Augustus. (DNBIn het bestek van den soepel gevoerden sf- weerslag in het midden van het Oosle- lijke front werd door de Duitsche troe pen overeenkomstig het bevel de ver vooruitspringende frontbocht van Orel overeenkomstig de plannen ontruimd. Dg Duitsche troepen "hebben voor ont ruiming van de stad alle belangrijke militaire installaties vernield en mate riaal en voorraden in veiligheid - ge bracht. De ontruiming van de bocht. In aansluiting op het weermachtsbe- richt verneemt het D.N.B.: Een zeer belangrijk motief voor de onophoude lijke massa-aanvallen der bolsjewisten in het gebied van Orel was de hoop van het Sovjetcommando, dat door het veroveren van dit gebied en vooral van de stad een verlichting in den toestand bereikt kon worden, al zou die ook nog 7.00 gering zijn. Orel heeft voor de Duitsche oorlog voering zijn taak vervuld: In de eerste plaats het afmatten en geleidelijk on dermijnen van de vijandelijke aanvals- kracht. Dit deel is bij de gevechten van de vorige week in hooge mate bere'kr De bolsjewisten verloren, om slechts een voorbeeld te noemen, sedert 5 Juli in dit gebied 3538 pantserwagens en hun verliezen aan menschen en mate riaal van allerlei aard zijn onover zienbaar. De stad werd door de Duitsche troe pen. nadat alle voor den oorlog be langrijke installaties vernield waren stelselmatig vlot ontruimd. Wel tracht ten de bolsjewisten Orel te nemen al vorens de vernielingen waren uitge voerd. en de Duitsche achterhoede wai weggetrokken, doch deze poging mis lukte. De Duitsche achterhoede schoot bij deze gevechten 30 van de 50 aan vallende pantserwagens kapot en dwong den vijand tot den terugtocht. Hoe gering de werkelijke beteekenis van de stad Orel is, blijkt uit het feit. dat de grootste fabriek een wagen- en sledenfabriek is met 130 arbeiders. Zware industrie bezit de stad in het geheel niet. Aan de rest van het O. front her nieuwden de bolsjewisten ook gisteren op verschillende plaatsen hun ontlas- tingsaanvallen, zonder succes te heb ben. Het hevigst waren hun aanvallen in het gebied van Bjelgorod, waar zij met talrijke infanterie- en pantserfor maties de doorbraakpogingen van den vorigen dag herhaalden. De zeer zware heen- en weergolvende gevechten zijn daar nog niet teneinde. De bolsjewis ten leden opnieuw zeer zware verlie zen. Napels hevig gebombardeerd. Aan het Italiaansche legerbericht ontleenen wij nog het volgende: Napels is hevig gebombardeerd door een formatie meermotorige vliegtuigen; er zijn talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking. Vier vijandelijke vliegtuigen werden door het afweerge schut en 3 door Duitsche jagers neer geschoten. Bij dezen luchtaanval op Napels zijn volgens de tot dusverre binnengeko men berichten onder de burgerbevol king 159 personen om het leven geko men en 228 gewond. De Engelschen melden den val van Cj|t; ania. BERLIJN. 4 Aug. (A.N.P.). De En gelschen melden heden, dat Catania is ingenomen, maar," naar fn Berlijnsche militaire kringen verklaard wordt, hinkt dit bericht achter de gebeurte nissen aan. In werkelijkheid is den Duit sche formaties op Sicilië een groote schijnmanoeuvre gelukt, want sinds ge- ruimen tijd was er voor Catania slechts een beschermende sluier gelegd, die tot taak had den vijand op een dwaal spoor te brengen ten aanzien van de sterkte en vuurkracht der camouflage linie aldaar. Deze taak is volkomen geslaagd, zoodat de hoofdgevechtslinie van de Duitschers nu zoo verloopt, dat de vijand opnieuw met nog sterkere strijdkrachten moet aantreden om den strijd hier te kunnen aanvaarden. Italiaansche corporaties moeten verdwijnen. In een interview met de „Giornale d' Italia" heeft de nieuwe minister voor corporaties, Leopoldo Piccardi, o.a. verklaard, dat de betiteling van zijn ministerie binnenkort veranderd zal worden. De naam, die aan dit de partement zal worden gegeven, zal meer in overeenstemming zijn met zijn werkeliike bevoegdheid. Tevens deel de de minister mede, dat de corpora ties bestemd zijn te verdwijnen. Die maatregel is volkomen logisch, want de oprichting der corporaties was in wer kelijkheid een redmiddel, dat door idïo- logische redenen werd opgelegd. In de praktijk hebben de corporaties niet veel vitaliteit gehad, daar zij er niet in geslaagd zijn de eensgezinde dicipline der productie te verwezenlijken, die het regiem verwachtte. Aan den anderen kant bewoog de activiteit van de corporaties zich uit sluitend op adviseerend gebied en ver scheidene jaren na haai instelling dis cuteerde men nog over haar doel en werkelijk nut. De minister onderstreepte, dat men in een min pf meer nabije toekomst de corporaties dus zal moeten vervangen door adviseerende lichamen, gegrond vest op andere beginselen en welker bestaan beantwoordt aan de vereisch- ten van het bedrijfsbeheer. Ten aan zien van 'de vakvereenigingen is de re geering er toe overgegaan deze voors hands onder staatstoezicht, te plaatsen, en de collectieve arbeidscontracten, alsmede de verschillende vormen van hulpverleening, die in het kader van de vakvereenigingen zijn ingesteld, te handhaven. Het spreekt vanzelf, dat aan hel hoofd vandeze organen nieuwe mannen zullen moeten worden geplaatst. De beste oplossing is onge twijfeld de benoeming van regeerings- commissarissen. De decreten inzake die benoemingen zullen onverw<"ld bekend gemaakt werden. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-lnquart, bezocht met ^-Obergruppenführer. Rauter een NSKK-Motorschule Bildarchlv Arbeitsbereich der NSDAP-Stapf-Pax na .Het Oosten als korenschuur van Europa". In de door de Duitscue troepen bezette Oostelijke gebieden werd meer dan dc helft van de brood graan- en vleeschvoorziening der Sovjets en bijna de geheele suiker- voorz enlng opgebracht. Millioenen tonnen graan, vleescb en suiker, die tot dusver naar minder vruchtbare gebieden der Sovjetunie werden ver zonden. komen thans de verzorging van Europa ten goede. Europa is sterke* door den landbouw ia het Oosten welke ieder jaar meet vruchten afwerpt. Vruchtbaar land, overvloedige oogsten, dat Is het steeds wederkeerend beeld van het Oosten, dat in dienst van Europa staat Atl-H-P m Zitting van den Italiaanschen Ministerraad. Onder voorzitterschap van den mi nister-president, maarschalk Badoglio, is de Italiaansche ministerraad Donder dagmiddag om 17 uur bijeengekomen ter bestudeering van belangrijke maat regelen. Ambrokio chef van Italiaanschen generalen staf. ROME. 5 Aug. Generaal Ambrosio is benoemd tot chef van den generalen staf van de Italiaansche weermacht. Ter gelegenheid van zijn benoeming heeft de nieuwe chef van den staf de volgende boodschap tot de Italiaansche weermacht gericht: „Trotsch erop, weer te staan onder het grondwettige opper bevel van den koning, zullen de Itali aansche strijdkrachten, haar eed - ge trouw, zooals altijd, in trouw en eer optrekken naar het doel, dat de koning en keizer hua zal aanwijzen". Een maand in een weersportkamp. Een ontspanning, een werkelijke vacantie Een vacantie echter met een diepe ideêeie beteekenis; bet kweeken van saamhoorighe dsgevoel tusschen de jongens van zes Germaansche landen, in het schilderachtige Karintisehe bergland komt de jeugd uit Noor wegen, Denemarken. Duitschland. Nederland. Vlaanderen en Walonie bijeen. Ze hebben een maand lang de schoolbanken o hun plaatsen in de fabriek verlaten om elkaar hier te ontmoeten en in de zuivere berglucht gezondheid en kracht op te doen. Kom er ook bij en meld |e aan- Utrecht, Koningslaan 9 Fritz Emde-Stapt-Paac w WENSCHT SOVJET-UNIE GEEN- INVASIE OP DEN BALKAN? BERLIJN, 5 Augustus (C.D.Vol gens berichten uit Londen in de Zwit- sersche pers is er in Engelsch politieke kringen sprake van een nota der Sovjet regeering aan Engeland en Amerika, waarin nadrukkelijk wordt verzocht af te willen zien van eventueele landings operaties op den Balkan, daar de Sov jet-Unie dit gebied als haar invloeds sfeer beschouwt. Te Berlijn wijst men er op, dat het voorshands onmogelijk is uit te maken, w"telke waarde aan deze geruchten moet worden toegekend. In elk geval, zoo zegt men, zou dit een nieuw 'bewijs zijn, dat Moskou, hetwelk tot dusverre al zijn krachten op de oor logvoering concentreerde, thans in na volging van het Engelsche en Ameri- kaansche voorbeeld op zijn beurt begint met „de organisatie van den vrede". Toelating tot de Reichsschulen. 'S-GRAVENHAGE. 5 Aug. - Duitsche en Nederlandsche ouders, die hun tien en elfjarige zoontjes en dochtertjes voor toelating in de Reichsschulen wil len opgeven, moeten de aangifte zoo veel mogelijk tot en met 20 Augustus doen en wel voor jongens bij den lei der van de Reichsschule te Valken burg (Limburg) en voor meisjes bij de leidster der Reichsschule te Heythuizen bij Roermond (Limburg), In enkele gevallen kunnen later binnengekomen aanmeldingen behandeld worden. De aangifte moet vergezeld gaan van het laatste schoolrapport, een foto en een korten levensloop. De Reichsschulen zijn internaten. Het wetenschappelijke leerplan komt over een met dat van een middelbare school en geeft recht op 't voortzetten der stu die aan de universiteit. Het schoolgeld, dat de ouders moeten betalen, is ge ring. In een vrij groot aantal gevallen zal kostelooze plaatsing kunnen wor den verleend. GOED NIEUWS VOOR DEN AMATEUR-TAB AKS VERBOUWER 's-GRAVENHAGE, 4 Augustus. In het wekelijksche praatje van de directie van den landbouw wordt Vrijdagavond 6 Augustus van 18.4518.55 uur over den zender Hilversum I een vraaggesprek gehouden, getiteld „Goed nieuws voor den amateur tabaksverbouwer". Hierbij wordt een nieuwe regeling inzake de verwerkiAg van amateurs-tabak aange kondigd. DISTRIBUTIENIEUWS. Booaanwtfzing petroleum voor kook- doeleinden, 's GRAVENHAGE, 5 Augustus. Van 6 Augustus tot 27 September 1943 geeft elk der bonnen ,,11" en „12" van de bon kaart „U 215" voor kookdoeleinden recht op het koopen van een liter petroleum. WAAR BLIJFT UW DAAD? Uit bet weermachtbericht van 4 Augustus 1943: „In de laatste twee dagen werden aan het Oostelijk front 261 pantsers alleen door eenheden van de Waffen-SS en het leger vernietigd," Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar bliift uw daad? Meldt u vriiwillig voor de Waf fen-SS Inlichtingen SS-Ersatzkomman- do Den Haag. Korte Vüverberg 5. HAAR MAN VERGIFTIGD. De Haarlemsche rechtbank heeft gister vonnis gewezen in de zaak tegen de 34-jarige vrouw G. F. van R. uit Zwanenburg, die veertien dagen ge leden terecht heeft gestaan, verdacht van moord op haar echtgenoot, met wien zij in Maart j.1. getrouwd was. nadat zij hem via een huwelijksadver tentie had leeren kennen. Drie weken na den trouwdag deed zij arsenicum door de pap van haar man, die tenge volge van dezen maaltijd overleed. Als motief voor haar daad gaf de vrouw op. dat het huwelijk een desillusie voor haar was geworden. De Officier van Justitie had twaalf jaar gevangenis straf gecischt. De rechtbank veroor deelde de vrouw tot acht jaar gevan genisstraf met ter beschikking stelling van de regeering. DE OOGST VAN EEN MAAND. 's-GRAVENHAGE, 4 Augustus. Het rapport van den economischen dienst der Haagsche politie vermeldt over de maand Juli wegens overtreding van distributie-, vervoers- en prijsvoorsehrif ten o.m. de inbeslagneming van: 32.450 kg druiven, 15.400 bloemkolen. 15.300 perziken, 12.000 kg tomaten, 7500 kg boonen, ongeveer dezelfde hoeveelheid aardappelen, 14C0 kg andijvie, 3500 kg uieri, 2800 bossen peen, 1750 komkom mers, 1000 kg roode kool en verder van hoeveelheden meloenen, rabarber, enz. NEDERLANDSCH OOST-INSTITUUT OPGERICHT. Door den Secretaris-generaal van het departement van bijzondere economi sche zaken is gesticht een Nederlandsch Oost-Instituut. Doel van het instituut is de bestudee ring van alle vraagstukken in den ruimsten zin, welke verband houden met den Nederlandschen inzet in het Oosten, zoomede de cultureele verzor ging der in het oosten werkende Ne derlanders en, voor zoover noodig, hun voorscholing. Alle werkzaamheden van niel-econo- mischen aard en die niet den recht- streekschen inzet betreffen, tot nu toe door de Nederlandsche Oost-compag nie verricht, zijn thans aan het Neder landsch Oost-instituut overgedragen. Na de .noodzakelijke voorbereidingen kan de officieele opening in Septem ber tegemöet worden gezien. Tot direc teur van het instituut is benoemd drs. W. Goedhuys. NATIONALE ZEILWEDSTRIJDEN OP HET ALKMAARDERMEER. De Zaanlandsche zeilvereeniging or ganiseert Nationale zeilwedstrijden op Zaterdag 21 Augustus (aanvang 3 uur) en Zondag 22 Aug. (aanv. 9.30 en 1 u.) op het Alkmaarder meer. De inschrijving staat open voor de volgende klassen: 45 m2, *12 m2 a. en b., Vrijbuiter, Valken a. en b., Regenboog, Draken, Olympiajollen a. en>.b., 16 m2, Een heidsklasse a. en b., 16 m2 toerklas^e, Pampus met en idem zonder bijzeilen, 12 voets Jollen a. en b. en B.M. klasse. De inschrijvingen moeten geschieden vóór Zaterdag 14 Augustus bij den hr. J. H. v. d. Stadt, Tuinstraat 3, Zaan dam. NEDERLANDSCHE KRIJGS GEVANGENEN OP JAVA. •s-GRAVENHAGE. 3 Aug. Het infor- matle-bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhagc ontving uit Japan opga ven van Nederlandsche krijgsgevangenen. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden wh vanas 88117 se benjamins 63099 Jh benig 14411d Jw vanbennekom 13751 lpj vanbennekom 9201 lagine bennewltz I1415d cac benninger 1030ld Jan bennlnk 97170 Ih benschop 3509 ha bense 20421 ferry berekvanhaastert 68623 ha vanberckel-blk 22322 hans berenbak 86623 fa berendhuysen 92523 Jb berendhuysen 11024 cf berends 1597 ham berends 114095 bw berenschot 106198 Jr berg 19618 willy berg 122423 wll- lem berg 61909 ae vandenborg 49719 ch vandenberg 28614 caj vandenberg 161222 de vandenberg 89453 dg vandenberg 112409 ferdlnand vandenberg 95618 fa vandenberg 36kma ge vandenberg 5817 gh vanden berg 208723 gk vandenberg 197512 hcndrl- kus vandenberg 23417 hj vandenberg 45214 jf vandenberg 100195 jg vandenberg 65023 louis vandenberg 104195 otto vanden berg 2222 pp vandenberg 159008 jal ber- gamin I3809d jea bergamln 167221 rene berger 97857 karei bergers kma 37 aj bergh 5290? cch bergh 117104 emt bergh 51410 fa bergh 208403 Johan vandenberg 81523 mlg vandenberg 3500 rht vanden berg 70904 jan berghege 177902 hja de berghes 27199 aj bergman 36316 baltos bergman 133001 ol bergman 20395 aft bergmann 8412 ea bergmans 1725 ec berg- mans 96590 jj bergmans 123511 gce berhl- toe 15820 jjfa berliitoe 62406 wiilem ber- hltoe 62109 ra beringer 103602 rl berlnger 174323 ea berkholst 48095 jfg berkholst 35896 ajm berkhout 196109 benjamin berk hout 15402 mr berkhuysen 153810 jr ber- kum 132795 lcopold berlauwt 208123 gj ber- lauwt 80017 ph berlyn 78300 eb bernard 96756 iep bernard 19601 olm bernardus 97889 du bernasco S3820 gf bernet 12805 mf bernhard 51510 benjamin berretty 40322 berbres berretty 21021 led berretty 52323 Icw berretty 38215 d paul berretty Il2l6id wl berretty 15700 pc bersma 113 kma jacob debert 208401 ae bertling 54020 npa bertram 207001 gh bertsch 58518 pfg bervoets 222100 Jan bessem 129407 wg bessem 88804 je best 57212 ak bestebroer 24105d victor betting 2209 chaw vanbetuw 12807 christthan vanbeuge 117606 hl van beugen 21209 Jh .beukering 154198 Je beu kers 09704 bj beumer 96563 harry bcumer 161322 jw beumer 200911 fl vanbeurden 58618 apr vanbeusekom 170522 jlh vanbeu sekom 137kmn tw vanbeusekom 111122 victor beveren 21321 plet beyen 111023 ljh beyerbergerv-anhenegouwen 166395 Jan beynon 62206 Willy beyschlag 29699 dje be- zemer 18514 nlco blckos 72923 Willem bic- kes 138218 george debie 106704 dwe debie 153223 jek debie 24301 ln bleger 95426- ao bleri 133321 rudolf bleri 34205 ra blerl 97139 benny bierlee 185923 maximilian blerlee 77414 ma blerle 109609 le bigler 161522 rene debije 202801 ad van derbijl 91594 1hg vanderbljl 38015 wapfl vander- bijl 96598 jl'j bijl 25217 ph bijl 124211 wr bijlaard 179990$ eef bijlhout 144700 ka bij- molt 224310 tc vanbllderbeek 182221 je b!l- jardt 20805 khw bingel 227601 nico blanchl 167720 an binkhuijsen 30709d fw binkhuij- sen 207899 jc binkhuijsen 56709 vj bink huijsen 175923 em binkhuijsen 59003 ha binnendijk 800G pk bïrkenholz 111322 rj birkenholz 96832 frans birnie 203304 war- kon birnie 117913 fa birsak 24812 hm bir- sak 123508 jm birsak 57512 Ifw birsak 97757 wi birsak 96687 hendrik birsak 97384 hj birzwllks 104600 Tw blsalsky 31101 ed- ward blschoff 103111 hf bisdom 197606 an- tonius bisel 812 hendrllc bisel 93547 henri blsel 44023 fel bish 123408 ftf bish 97407 pwf biskh 16952? rcj bish 35519d ah bis schop 112721 cdf bisschop 38 kma alwin bitterllch 11815 johannes blver 209323 Jg blaas 177115 cw blaaupot 11422 albert blaauw 85787 eddte blaauw 100023 hugo blaauw 24300 Ja blaauw 94439 1fm blaauw 93498 lal blaauw 250908 servaas blaauw 113908 eirk vanbladeren 174123 paul van- bladeren 37519. Familieleden enz. gelleven zich onder opgave van zoo volledig mogelijke gege vens der betreffende personen zooals rang, onderdeel of wapen. geboorteda tum en laatst bekende standplaats in In. tiië enz. tot bovengenoemd informatie bureau te wenden. ARBEIDSCONTRACTANTEN BIJ PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN ONDER DE ZIEKTEWET. •s-GRAVENHAGE, 5 Aug. Krach tens een besluit van den Sec.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken worden de arbeidscontractanten in dienst van publiekrechtelijk lichaam, met een In komen niet boven 3000.voor wie een goedgekeurde, afzonderlijke rege ling is getroffen, waardoor zij buiten de ziektewet vallen, nochtans voor toepassing van het ziekenfondsenbe- sluit op eén lijn gesteld met degenen, die wel krachtens de ziektewet zijn verzekerd. Met de opneming van deze groep zijn thans alle arbeidscontractanten met een inkomen niet boven de 3000. onder het ziekenfondsenbesluit ge bracht. Tot dusver was dit slechts met een deel dezer arbeidscontractanten 't geval. Degenen, die nu nieuw onder 't ziekenfondsenbesluit komen te vallen zullen goed doen zich zonder verwijl bij het algemeen ziekenfonds hunner keu ze aan te melden. Voor ambtenaren in vasten en in tijdelijken dienst geldt 't besluit niet. Publiekrechtelijke lichamen, welke voor hun personeel, dat ingevolge de ziektewet verplicht verzekerd is bij een bedrijfsvereeniging zijn aangeslo ten, kunnen voor de inschakeling van het ziekenfondsenbesluit van dezelfde bedrijfsvereeniging gebruik maken. Voor de overige publiekrechtelijke lichamen zijn de Raden van Arbeid hiervoor het aangewezen orgaan. Verduister van 21.30-6.00 u. (Van 1--7 Aug.) De Maan: Op 6 Aug. 11,32 u. Ond. 8 Aug. 88.89 u. 9 Aug. E.K. SCHAGEN. Ongeveer 90 studenten zijn uit Den Haag naar het Generaal-gouvernement vertrokken voor een vrijwllllgen inzet van «enige weken In het Oosten, om daar in hun beroep practiscben arbeid tn verrichten en tegelijkertijd do verhoudtngco op verschillende vak gebieden enz. te bestudeeren. De burgemeester van Den Haag. prof. WcsCra. neemt afscheid van zijn zoon TERAARDEBESTELLING DANIËL JIMMTNK. Gistermiddag 2 uur had op de Alge- meene Begraafplaats alhier de ter aardebestelling plaats van hét. stoffe lijk overschot van wijlen den heer Daniël Jimmink. ^Jimmink was niet iemand, die in het publieke leven sterk op den voor grond trad. Maar zij, die hem kenden en dat waren er velen wisten in hem een goed mensch, wiens karakter van een groote verdraagzaamheid ge tuigde. Deze en andere goede eigen schappen bezorgden hem een grooten kring van vrienden en talrijken ven hen hadden Zich gistermiddag op den doodenakker verzameld om den over ledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Toen de Kist met het stoffelijk over schot in de groeve was neergelaten, trad het eerst naar voren de heer de Vries, lid van het kerkbestuur der Ned. Herv. Kerk, die namens ds. Kaptein. die zelf niet aanwezig kon zijn, zijn groote waardeering kwam uit spreken voor hetgeen de overledene in het belang van de kerkelijke gemeente had gedaan. Vervolgens sprak de heer Kant woor den van dank namens de boerenleen bank van Zijpe, waarvan de heer Jim mink Jarenlang lid is geweest. „In Uw geest," aldus eindigde de heer Kant, „zullen wij ons werk voortzet ten". Ds. Eikema, vroeger predikant te Schagen, die vele jaren met den heer Jimmink op kerkelijk gebied heeft samengewerkt, was dezen dag uit Dordrecht overgekomen om de nage dachtenis van zijn vriend te eeren en gevoelvolle woorden van troost tot de naaste familie te richten. Spr. herinner de aan de kerkelijke ambten, die de overledene heeft bekleed, n.1. regent van het weeshuis, diaken en ouderling. Het was samen met hem, dat spr. hei kerkkoor heeft opgericht. „Een man, die zeer veel voor zijn gezin heeft be- teekend en van wiens gelaat iedereen de blijde levensvreugde tegenstraalde." Zoo inderdaad hebben talloos velen Jimmink gekend en zoo ook zal hij steeds in onze herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. Hoogwond. Spelenderwijs geraakte Woensdag middag het 4-jarig zoontje van den heer P. Slagter in de sloot voor de wo ning, gelegen aan de Gouw. Toen het kind gevonden werd, bleken de levens geesten reeds geweken te zijn, hoewel langer dan een uur kunstmatige adem haling werd toegepast. Beemster. PRACHTIG CONCOURS-IflPPIQUE Het gister te Midden-Beemster ge houden concours heeft zeer veel be langstelling getrokken: wel tweedui zend bezoekers bevolkten het terrein. Er was een flink aantal paarden op gekomen. waaronder de béste in den lande en derhalve viel er voor de lief hebbers zeer veel te genieten. De uitslagen luiden: I. Eenspannen tulgpaarden, beginne lingenklasse: 1. Elza. eig. Oly en Salen- tijn. Heiloo (f 30 en medaille): 2. Frans, J. Bakfcer. St. Maarten (f 25); 3. Em- pereur, stal van Delden, A'dam (f 20); 4. Daulona, J. Houten, Sljbekarspel (f 15); 5. Dandy Sadonus, K. Paarl- berg, Schagerwaard (f 10); 6. Dem- brosa, J. de Koning, Oterleek (f 10). II. Eenspannen tuigpaarden, limiet 100: 1. Empereur, stal van Delden. A'dam (f 40 met medaille); 2. Ulaan. W, Köhne, Beemster (f 25); 3. Frans. J. Bakker, St. Maarten (f 15); 4. Wietsje, J. Pijnacker. N.-Amstêl (f 10); 5. Elza, Oly en Salentijn, Heiloo (f 10). III. Eénspannen tuigpaarden, limiet 750: 1. Harras. stal de Jong, A'dam (f 50 en medaille); 2. Harro. stal de Jong, A'dam (f 25); 3. Beudant, C. Muys, Heiloo (f 15); 4. Rosa, C. Kossen, St. Maarten (f 10). IV. Tweespannen landbouwpaardeuf: 1. Vronie en Vrosine, C. Kout, H.H.- Waard (f 50 en med.); 2. Zoka en Oka. C. Muys, Heiloo (f 25); 3. Soortine en Rellane, Oly en Salentijn, Heiloo (f 10); 4. Dabalona en Bryolita. A. Wit, W. Wormer en C. Blankendaaï. Bergen (f 10). V. Eénspannen tuigpaarden, open klasse: 1. Harras, stal de Jong. A'dam (f 75 en medaille); 2, Harro, stal de Jong. A'dam (f 50); 3. Carlos, stal Trio, Sloten 25); 4 Johan. stal Trio, Slo ten (f 15). :.le Tweespannen, open ass: 1 Varro VI. Tweespannen, open klasse: I. Harro en Harras. sta! de Jong. A'dam (f 75 en med.): 2. Vronie en Vrosine. C. Kout. H.H.Waard (f 50): 3. Zoka en Oka, C. Muys, Heiloo (f 25): 4. Dabo- lona en Briolito, C. Blankendaaï, Ber gen (t 10). Extra prijs: Johan en Carlos. stal Trio. Sloten (f 25). Bollenveiling „West-Friesland". De aanvoer voor deze eerste veiling was nog klein. De volgende week wordt een grootere aanvoer verwacht. Er was veel belangstelling en goede kooplust. Vroege tulpen i. d. m. 9—10: Duc de Berlin 195, Scarlet Duc 175—205, Wit te Duc Max. 190, Witte Valk 125. Late Tulpen i. d. m. 10—11: Albino 195205, All. Pierson 140. Bartigon 195, Bouton d'Or 160," Clara Butt 165, Ca- ledonia 140, Copland's Rival 150, Farnc. Sanders 145, Kansas 185, Le Nötre 160. Pride of Haarlem 155, Princess F.lisa- beth 170, Rose Copland 135—16# Son- ja 200—205, Will. Pitt gebl. en ongebl. 195, Will. Copland 140160, Zenober 205. Alles in centen per 100 stuks. Tulpenplantgoed: Albino 77, Brill. Star 115c, Duc de Berlin 50, Fred. Moo- re 75, Fabiola 70. Galantus 110—450 Lil. Croceum 10. Peach Blossom 100. Rose Copland 56, Witte Valk 50 Alles in eact«Q per kg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1