NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige gevechten in het gebied van Bjelgorod. DE NIEUWE TEXTIELREGELING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87c jaargang, No. 183, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prjjs der gewone advertenties In deze Editie 11 et. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. DE WEEK Binnen en Buiien de Grenzen. Wanneer men uit de groote verschei denheid van gebeurtenissen, waardoor ook de afgeloopen week zich weer heeft gekenmerkt, die in en om Italië op den voorgrond plaatst, dan zouden wij twee feiten tegenover elkander willen stellen. Het eerste, dat van ge allieerde zijde werd vermeld als een militair gebeuren van den eersten rang. gold den val van Catania. Het tweede, dat in Washington en Londen een pijn lijke teleurstelling heeft gewekt, is, dat Italië, ook na het heengaan van Mus- solini den oorlog met onverminderde kracht voortzet. De inname van Cata nia moge een moeizaam bevochten zege zijn, zij is nauwelijks bij machte de bit tere pil, welke het Italiaansche volk aan de Anglo-Amerikanen te slikken heeft gegeven, ook maar eenigermate te vergulden. Zelfs de j.1. Donderdag gehouden ministerraad, welks beslis singen vooral in het vijandelijke klamp onder de grootste spanning werden te gemoet gezien, heeft in geen enkel op zicht die sensatie gebracht', welke men er van verwacht had. De strijd wórdt dus op denzelfden voet voortgezet en wanneer de moeilijkheden, welke den géallieerden op Sicilië zijn bereid, een voorproefje mochten vormen van die, welke hun legers bij een eventueele invasie op het vasteland van Europa té'wachten staan, dan kan hier slechts sprake zijn van een hachelijke onder neming. O Voor een invasie op het vasteland zijn de blikken naast Italië vooral gericht op den Balkan en aan de ver onderstelling, dat dit gebied wederom tot oorlogst er rein zal worden herscha pen, wordt in niet geringe mate voedsel gegeven door de aanwezigheid van een groote Britsch—Amerikaansche troe penmacht in het Nabije Oosten. Edoch, het schijnt dat de plannen, welke in dit opzicht mogelijkerwijze werden ge koesterd, geen doorgang zullen kunnen vinden, want, naar dezer dagen ver luidde, zou de doorvoering hiervan aan Moskpu niet welgevallig zijn. Stalin wenscht blijkbaar den Balkan onder zijn belangensfeer te houden, wat moeilijker zou V.ijn naai'mate zijn bond- genooten hier meer vasten voet zouden krijgen. In hoeverre dit juist is, dient te worden afgewacht, doch alleen dit gerucht reeds is weer kenteekenend voor de wijze, waarop de Sovjet-Unie zich na den oorlog een domirieerende machtspositie in Europa wenscht te verzekeren. —O— Behalve Catania ging ook Orel in an dere handen over. Van Duitsfche zijde Is er al dadelijk op gewezen, dat men het prijsgeven van deze stad. gevolg van het recht trekken van- een frontbocht, geenszins als een ernstig symptoom be hoeft te zien. Toch is dit door velen als een waarschuwing opgevat, dat de kracht der Bolsjewisten ook nu nog niet mag worden onderschat en zeer ve len heeft het tot nieuwe waakzaamheid genoopt. Meer en meer toch wint de overtuiging vcid, dat een nederlaag van de As-mogendheden Europa niet den zoo vurig begeerden vrede zou brengen, doch dat zich dan een nieuwe strijd ontspinnen zou tusschen het imperia listisch kapitalisme eener- en het bol sjewisme anderzijds en dat hiermede ons werelddeel, dat slechts rust en een heid behoeft, in geen enkel opzicht zou zijn gediend. O Een maatregel, welke binnenslands veel- stof heeft doen opwaaien is die in zake tijdelijke afsluiting van een aan tal provincies voor mannelijke personen boven den leeftijd van 16 jaar. - Gezien het groote ongerief, dat deze maatregel met zich brengt, mogen er wel zwaarwegende motieven aan ten grondslag liggen. Van deze motieven heeft men reeds oppervlakkig kennis kunnen nemen uit een van overheids wege verstrekt commentaar. De terreur, welke in de Noordelijke en Oostelijke provincies, vooral ten plattelande, heerschtc. heeft een scherp ingrijpen noodzakelijk gemaakt. Voordat moord aanslagen. roofovervallen en brand stichtingen tot de dagelijks voorkomen de verschijnselen zouden gaan behooren, heeft men zich voorgenomen de elemen ten. die deze daden bedreven, uit de gemeenschap te verwijderen. Wij willen slechts de verwachting uitspreken, dat dit proces zoo snel mogelijk zal ver- loopen, opdat de beperkingen, welke er het gevolg van zijn, weldra tot het verleden zullen behooren. WEER TWEE NIEUWE ZEGELS. 's-GRAVENHAGE, 6 Aug. Van 16 Aug. af zullen wederom twee frankeer zegels van de nieuwe serie verkriig- baar ziin, t.w. van l1cent met. drie- kronenboom (purper) en van 15 cent met de beeltenis van Piet Hein (blauwachtig naars). Het symbool van den drie-kronen- boom is bekend uit de heraldiek en de huisvlijt WEERMACHTBERICHT Catania vrijwillig ontruimd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 6 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan dc Mioes zette de vijand de po ging voort het hem in de vorige dagen ontrukte terrein met behulp van tanks en talrijke slagvliegtuigen te heroveren. Hij werd opnieuw met zware verliezen afgeslagen., Aan de Donctz mislukten plaat selijke aanvallen met zware verlie zen voor de bolsjewisten aan men- schen en materiaal. In het gebied van Bjelgorod du ren de gevechten met toenemende hevigheid voort. Ook ten Zuidwes ten van Orel zette de vyand de po gingen tevergeefs voort om door ons front heen te breken. Tot op een plaatselijke, eveneens afgegrendelde, bres werden alic aanvallen in ver bitterde gevechten afgeslagen. Een doorgebroken vijandelijke gevechts groep werd vernietigd, waarbij tal rijke tanks werden stukgeschoten. De rest werd teruggeworpen. Ten Zuiden van het Ladogameer sloe gen onze troepen eveneens krachtige aanvallen der bolsjewisten af. De lucht macht mengde zich met sterke eskaders gevechtsvliegtuigen en vliegende artil lerie in de gevechten te land en bracht den vijand zware verliezen toe aan menschen, tanks, stukken geschut en voertuigen. Gisteren overdag werden aan het Oostelijke front 209 tanks en 84 vliegtuigen vernield. Sedert het be gin van de groote gevechten in het Oosten werden in het verloop van een maand door troepen van het leger en de Waffen SS 69164 gevangenen ge maakt, 7848 tanks, 3083 stukken ge schut en 1620 granaatwerpers vernie tigd of buitgemaakt, door de lucht macht 3731 vliegtuigen neergeschoten. De bloedige verliezen van de bolsjewis ten zijn buitengewoon hoog. In de afweergevechten bij Orel in de periode van 5 tot 27 Juli schoot al leen het 656ste regiment zware pantser- jagers 502 Sowjet tanks stuk en vernie tigde meer dan 20 stukken pantseraf- weergeschut en 100 stukken geschut. De aanvallen op Sicilië afgeslagen. Op Sicilië zette de vüand In den ccntralen sector zijn doorbraakpo gingen met onverminderde hevig heid voort. In A'are gevechten, die voor den vüand büzonder vele ver liezen opleverden, werden alle aan vallen afgeslagen. De stad Catania. reeds sedert dagen nog slechts door zwakke Duilsche ge vochtsvoorposten bewaakt, werd zonder dat de vijand opdrong, ontruimd. Duit- sche en Italiaansche gevechtsvliegtui gen vielen opnieuw de haven van Pa- lermo en Augusta aan en beschadigden daar voor anker liggende schepen, waaronder een groot koopvaardijschip. Een gering aantal vijandelyke vlieg tuigen wierp in den afgeloopen nacht boven West-Duitschland lukraak enke le brisantbommen neer. Aan de Neder- landsche kust werd 1 vliegtuig neerge schoten. Duitsehe duikbooten brachten in taaie gevechten tegen den vijandelijken aan voer van krachtig beschermde con- voc^en en van afzonderlijk varende schepen 6 schepen met een gezamenlij- ken inhoud van 43.500 brt. tot zinken en beschadigden twee andere schepen door torpedotreffers. De situatie van het Oostelijk front. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De bolsjewisten zijn in het bezit van Orel, terwijl om Bjelgorod nog gevoch- .en wordt. Hoe doelmatig juist de oi. wegelijke gevechtsvoering geweest is blijkt reeds hieruit, dat dc bolsjewis ten een volle maand noodig hebben gehad, om in het kader van hun groot- scheepsche offensief slechts enkele kilometers vooruit te komen, en dat met ongewoon zware verliezen. Neemt men bovendien in aanmer king. dat bij elk offensief de beginsuc- cessen van het grootste belang zijn. dat de Sovjetmachinerie echter onmid dellijk werd opgevangen en versnip perd, zoodat zij slechts enkele K.M naar voren kon worden gebracht, dan kan met récht de taak, welke het Duitsehe commando zich gesteld had vol komen volbracht geacht worden, temeer, omdat door de ontruiming van Orel volgens de plannen» en de daarmede gepaard gaande frontverkorting in „'iet Oosten as nieuw zwaartepunt der Europeesche Industrie". Rond 2/3 «iet Russische ijzer- en steenkoolwinning oevindt zich in Du tsche har den De labrieken dezer zware industrie der Sovjets werken thans voor de verded ing van"M:uropa Haar geweldig potentieel rechtvaardigt de bewer.ng- Europa Is sterxerl ren kijkje In e^n groote bewapeningstabriek der Soviets, die de bolsjewisten verloren hebben .hans werkt aij voor de bewapening van Europa Atl-H-P m dezen sector een versterking verkre gen is. Dat Orel eerst ihans ontruimd is en niet reeds eerder, berust hierop, dat de uitputting der bolsjewistische strijdkrachten door den stormloop tegen het vooruitgeschoven front bij Orel zoovecsl mogelyk bevorderd moest worden. In Berlijnsche militaire kringen is men van meening. dat na de ervarin gen in hét gebied van Orel en op grond van de Sovjetverliezen aan keurtroepen en kostbaar materiaal een strategisch of operatief binnendrin gen of een doorbraak door het Duitsehe front in het Oosten niet meer mogelijk is. Maar dit was juist het doel van het Sovjet-offensief, dat. naar meèr en meer blijkt, den toegang moest openen naar de voedselggbieden. die zich in Duitsehe handen bevinden. Het steeds moeilijker wordende voedselprobleem, dat duidelijk geïllustreerd, is door d" verlaging der rantsoenen voor de Sov jettroepen, heeft, in laatste instantie den doorslag gegeven voor de groot- scheepsche maar mislukte poging om het Duitsehe front te doorbreken. Italiaansche successen in de haven van Gibraltar. Aan het Italiaansche legerbericht van 6 Aug. ontleehen wij het volgende: In den centrslen sector van het Sici- liaansche front leveren de Italiaanseh- Duitsehe eenheden hardnekkige defen sieve gevechten. De stad Catania, sinds drie weken door overwegend s'erke trijdkraehten bestookt en dagelijks on derworpen aan zeer hevige bombarde menten uit de lucht en uit zee. werd geëvacueerd. De bevolking heeft op voorbeeldige wijze het hevige vuurfvnn den vijand en de harde ontberingen die door -den toestand werden opgelegd verdragen en daarbij blijk gegeven van groote fierheid. Italiaansche en Duit sehe bommenwerpers vielen opnieuw de havens Palermo en Augusta aan, waar bij zij voor anker liggende schepen troffen en beschadigden. Vijf vijande lijke vliegtuigen werden door jagers van de as vernield. In den nacht van 4 Aug. drongen stormhooten van de Koninklijke Ma rine, die gedragen werden door een van onze duikbooten, de haven van Gibraltar binnen, waar zjj twee schepen van het type „Liberty", elk met een inhoud van 7500 ton. als mede een tankboot van 10.000 ton. tol zinken brachten. Dezelfde onder zeeër had eenzelfde taak vervuld in den nacht van 7 op 8 Mei, eveneens- in de haven van Gibraltar, waar op dezelfde wijze door stormbooten wa ren tot zinken gebracht twee En- gelsche schepen met een gezamen- lijken inhoud van 17.500 ton en een Amerikaansch schip van 7500 ton. Het legerbericht was geteekend door generaal Ambrosio. den nieuwen chef nn den Italiaanschen generalen s*af. Volgens latere berichten bedraagt het aantal slachtoffers onder de burgerbe volking als gevolg van den vijandelij ken luchtaanval op Napels, 210 dood» en 464 gewonden. DE AANVAL OP NAPELS. De Romeinsche ochtendbladen publi- ceeren uitvoerige berichten over den jongsten vijandelijken luchtaanval op Napels, waarbij geen enkele stadswijk gespaard gebleven is. De vijand wierp duizenden -mimevan groot en mid delbaar kaliber, alsmede brandbommen neer. Hij viel ook met mitrailleurs aan. Dc verwoestingen door dezen 9Gsten luchtaanval aangericht overtreffen alles wat totdusver door vorige aanvallen werd vernield. De vijandelijke vlieg tuigformaties naderden de stad vanuit het Westen en lieten de eerste bommen vallen boven de ten N.W. der stad lig gende villawijk. Vervolgens naderden zij de dichtstbevolkte wijken der stad. Vooral de binnenstad werd zwaar ge teisterd. voornamelijk de wijk die in de negentiende eeuw de wijk der aristo craten was en waar aan de paleizen de familiewapens der Napolitaansche ade- lljke families te zien waren. Het aantal verwoeste paleizen, kerken en liefda digheidsinstelling is ontelbaar. DE GEALLIEERDE VERLIEZEN IN DE MIDDELLANDSCHE ZEE. Zooals blijkt uit de cijfers, gepubli ceerd in de officieele communiqué's, hebben de vloot- en luchtstrijdkrachten der spil den vijand gedureride de maand Juli in de Middellandsche Zee de volgende verliezen toegebracht: Tot zinken gebracht 2 kruisers, 8 tor pedojagers, 3 duikbooten en 3 lichte oorlogsvaartuigen; min of meer zwaar beschadigd: 1 vliegkampschip, 18 krui sers. 5 torpedojagers en 1 licht oorlogs vaartuig. Voorts werden tot zinken gebracht 46 vijandelijke koopvaardijschepen, waar van 26 met een gezamenlijken inhoud van 207.000 ton en 20 met een niet nauw keurig vastgestelden totalen inhoud; be schadigd of in brand geraakt 115 koop vaardijschepen, waarvan 33 met een ge zamenlijken inhoud van 91.000 ton. In de maand Juli werden door jacht vliegtuigen van de Spil en luchtdoel batterijen 642 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. EEN NEDKRLANDSCHE VRIJWILLIGER SCHRIJFT: „Slechts een deel van het Nederland sehe volk denkt heden ten dage natio naal-socialistisch, maar ook zü, die dit nog niet doen. zullen eens aan de groo te zaak gelooven. Wy zetten ons ook voor hen, voor al onze volksgenooten in, wanneer wü hier in de Waffen-SS vrü'willig onzen plicht cloen." Dit is een van de duizenden kerels, die een daad gesteld hebben. Waar biyft Uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen-SS of de Landwacht. Inlichtingen SS-F.r- satzkommando. Den Haag. Korte Vy- verberg 5, NSKK-transcort-regimenten In het gebied van Bielgorod. De materiaalslag vreet ongekende hoeveelheden artillerie-munitie. Het verladen vaU «ukken van zwaar kaliber. In de ver vooruitgeschoven muntte opslagplaatsen zijn de „Tarnungen" verwijderd. Koortsachtig wordt geweikt. om de vracht wagens der NSKK-eompagnleèn voor de verzorging der in den zwaarsten srriid gewikkelde aftillerle vol te laden Orbls-Holland-Pa* m Belangrijke wijzigingen ten opzichte van vroeger. 's-GRAVENHAGE, 6 Augustus. Ten aanzien van de nieuwe textiel- regeling meldt men ons: Alle distributiebescheiden, welke men nog in zijn bezit had, met uitzondering van speciale vergunningen voor mijn- werkerskleeding en machtigingen met opdruk „oorlogsgetroffene", zijn thans ongeldig De pynten van de tweede en derde textielkaart, welke zjph nog on beschadigd aan het lichaam der kaart bevonden, konden tegen T-punten ,op de distributiekantoren worden inge wisseld. Kousenbonnen van de oude kaart zijn ongeldig. Alle speciale ver gunningen, welke na 11 April 1943 zijn uitgegeven en niet gebruikt, kunnen bij dé plaatselijke distributiediensten op verzoek tegen nieuwe distributiebe scheiden worden ingewisseld. Nieuwe distributiebescheiden. Uitgegeven zijn thans naar den leeftijd of h^t geslacht verschillen de textielkaarten, voorts ontvingen jongens en meisjes van 15 tot' 18 jaar toeslafkaarten, terwijl deze laatste ook kunnen verkregen wor den door a.s. moeders. Verder kan het publiek te maken krijgen met speciale K-punten, GS-punten, HG- punten, S-punten en T-punten, soms heeft men nog noodig een speciale vergunning, kousenbonnen, kousenmachtigingen, leveringsver gunningen, ïüierbonnen der baby- textielkaart of luiermachtigingen. Inlichtingen hierover kunnen de' winkeliers en distributiediensten verstrekken. De nieuwe textielkaart zou men feitelijk een kleedingkaart kunnen noemen, want men kan er geen af gewerkte huishoudelijke artikelen of stof daarvoor op koopen. Groote sUikken. Voor het verkrijgen van z.g. „groote stukken" (costuums, overjassen, broe ken) moet bij de plaatselijke distribu tiediensten een speciale vergunning worden aangevraagd, welke bij den aankoop dient te worden overgelegd. Men moet bij de aanvraag steeds kuft- nen aantoonen, dat men het stuk drin gend noodig heeft. Wordt op'zulk een aanvraag gunstig" beschikt, dan ontvan gen: a. mannen en jongens voor costuums of broeken 3/, van het vereischte aan tal punten in den vorm van GS-punten, het resteerende 1/i gedeelte moet van de textielkaart of toeslagkaart, of in den vorm van in bezit zijnde T-punten worden bijgepast. Voor mannen- en jongensoyerjassen wordt door de distributiediehsten het volle aantal vereischte punten in den vorm van GS-punten verstrekt. 1 b. Vrouwen en meisjes voor mantels het volle aantal vereischte puntén in den vorm van GS-punten. Voor gereede mantelcostuums wordt geen speciale vergunning vereischt. Geconfectionneerdc huishou delijke goederen. Geconfectionneerde huishoudelijke goederen, garens, lakens, sloopen en dekens zyn uitsluitend op speciale HG- punten verkrijgbaar, welke men op de plaatselijke distributiekantoren moet aanvragen. Komt men voor deze pun ten volgens de bestaande voorschriften in aanmerking, dan kan men daarop alle bovengenoemde goederen ech ter geen donzen, gestikte of gewatteer de dekens zonder speciale vergun ning koopen. Stoffen ter vervaardiging van huis houdelijke goederen mogen uitsluitend worden afgeleverd op speciale S-pun ten. Luierstof mag echter niet op S- punten worden geleverd. Luiers. Luiers mogen slechts worden afgele verd tegen overlegging van een luier- machtiging en gelijktijdige afgifte van het vereischtle aantal speciale K- of T- punten of op de met de cijfers I, II, III öf IV bedrukte extra-bonnen der textiel kaart. voor babies. gemerkt V 615 en wel 3 luiers of stof daarvoor voor elk dezer bonnen, tezamen met het voorge schreven aantal punten van de textiel- of toeslagkaart of speciale K- of T- punten. Bij een eerste bevalling of bij een bevalling, welke plaats heeft ten minste vijf jaar na de vorige, kan men ook thans een babypakket aanvragen, waarin zich o.a. twaalf luiers bevinden. Bij het ontvangen van een babypakket behoeven geen cjjferbonnen van de babykaart te worden ingeleverd. Kousen en sokken. Kousen en sokken kunnen uitsluitend tegen afgifte van het voorgeschreven aantal geldige punten van de textiel- of toeslagkaart, of op speciale K- of T- punten worden betrokken, mits tegelij kertijd de desbetreffende van een Ondanks uitvoerige publicaties op dit gebied blyvcn er onder het pu blick tal van vragen bestaan om trent de nieuwe texticlrcgeling. Men vraagt zich af: hoe kom ik met raün twintig punten aan een nieuw costuum of mantel? En hoe gaat het ais ik huishoudgoederen wil koopen? De korte uiteenzetting, welke hier- by wordt gegeven, zal vele moei- lykheden oplossen of verduideiyken. datumopdruk voorziene kousenbon van de textielkaart wordt afgegeven. Ongeacht den andersluidenden da tumopdruk zijn momenteel de bonnen J. K en L voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, en jongens en meisjes van 3 tot 15 jaar, geldig, terwijl voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder de sokkenbonnen J en K momen teel geldig zijri'. De aankoop van kousen en sokken voor babies en voor kleuters van 1 tot 3 jaar is niet beperkt. Het gebruik der Textiel kaarten. Bij aankoop van ^bederen moet de geheele van naam en adres voorziene textielkaart, benevens de distributie stamkaart worden overgelegd (voor in geleverde stamkaarten kan met het be wijs van inlevering worden volstaan). De detaillist dient de punten van de kaart te verwijderen. Men hoede hier mede rekening bij het ruilen van goe deren, daar voor goederen, welke lager in puntenaanta! zijn" gewaardeerd, de detaillist geeh punten kan teruggeven, immers „losse" punten zijn ook thans ongeldig. In afwijking van de vorige textiel kaart bevindt zich thans op alle kaar ten een aantal in twee helften verdeel de punten. Deze dienen om bij den aan koop van textielproducten, welke met een '/t punt gewaardeerd zijn. gebruikt te worden. Daartoe zal de kleinhande laar één helft van zulk een- punt ver wijderen met dien verstande, dat het totaal der op dat moment geldig ver klaarde punten daarbij niet mag wor den overschreden. De in twee helften gedeelde punten kunnen echter ook voor den aankoop van op volle pun ten gewaardeerde textielproducten ge bruikt worden, waarbij de beide helf ten dan niet gescheiden worden. Voorts bevinden zich op de persoonlyke tex tielkaart acht bonnen, gemerkt met Ro meinsche cijfers. Deze bonnen zyn voorloopig niet geldig, met uitzondering van de nummers I t.m. IV, voorkomen de op de babykaart.Deze cijferbonnen zijn o.a. bestemd voor extra beschik baarstelling van gerantsoeneerde pro ducten, wanneer hiertoe de mogelijk heid en de behoefte' aanwezig zijn. Zij zullen o.a. voor dezelfde diensten kun nen worden gebruikt als de op de vo rige kaart voorkomende letterbonnen. In tegenstelling met vroeger is het thans bij het verkoopen van textiel- goederen geoorloofd, dat de kleinhan delaar zoo noodig van textielkaarten van gezinsleden van den kooper punten afknipt en ontvangt met dien verstan de, dat op de textielkaarten van ge zinsleden hetzelfde adres en dezelfde familienaam aangegeven zijn als op die van den kooper en dat bij gelijktijdig gebruik van kaarten van gezinsleden eerst alle geldige punten worden ver wijderd van de kaart van den persoon, voor wien het gekochte artikel bestemd is. Ook hierbij moeten alle distributie- stamkaarten van de betrokken personen worden overgelegd. Bonnen voor voedings- en genotsmiddelen voortaan 2 weken geldig. 's-GRAVENHAGE. 6 Aug. Ten einde tegemoet te komen aan het be zwaar, dat door de verschillende tyd- vakken, waarvoor de bonnen van voe dingsmiddelen en genotsmiddelen gel dig zijn, vele vergissingen werden ge maakt en om het verloop van de dis tributie te vergemakkelijken, zullen met ingang van 8 Augustus alle bon nen voor voedings- en genotsmiddelen om de veertien dagen worden bekend gemaakt, en zullen deze bonnen ook veertien dagén geldig zijn. Dit geldt niet alleen voor de bonnen, die tot dusverre iedere week bekend werden gemaakt, als bijvoorbeeld voor brood en hardappelen, maar ook voor de bon nen die eens per vier weken werden aangewezen, als bijvoorbeeld voor ha vermout, gort, suiker, kaas, versnape ringen'e.d. Voor de artikelen brood en beschuit, aardappelen, melk en taptemelk, zullen in verband hiermede, evenals zulks feeds thans voor vleesch en tabak het geval is, twee bonnummers tegelijk voor een periode van veertien dagen NIEUWE BONNEN (Uitknippen en bewaren.) Van 8 Augustus tot en met 21 Augustus. Brood 33A en 34 A elk 4 rants. 33B en 34B elk 1 rants Beschuit 33 en 34 1 rants. Broocl, bloem of gebak 625 en 626 1 rants. Havermout 627 125 gr. Gort 628 125 gr. Vermicelli 629 100 gr. Kindervoedsel: Gort 33 A 250 gr. Rijst 33B 250 gr. Boter 31B l/0 rants. marg. of boter. 33A y2 rants. boter. 33B 1/, rants. marg. of boter. Kaas 630 150 gr. Melk 33 en 34 (1 3/4 1.). Taptemelk 33 en 34 (1 3/4 1.). Vleesch 33A en 34A l rants. 33B en 34B 1/4 rants. Aardappelen 33 en 34 (1 1/2 kg). 33 en 34 Toeslag (1 kg.). 631 <2 kg). Suiker 632 500 gr Koffiesurrogaat 633 250 gr. Jam 634 250 gr. Versnaperingen 33 100 gr. choc. 34 100 gr. suikerwerk. Tabak 33 en 34 elk 1 rants. tabak. Met uitzondering van de bonnen voor vleesch mag op deze bonnen reeds op 7 Aug. worden gekocht. Het koopen na 21 Aug is niet ge oorloofd. Bon 32 boter blijft geldig t.e.m 7 September. worden geldig verklaard. De hande laar is evenwel niet verplicht om reeds in de eerste week van deze pe riode op het 2e bonnummer af te le veren. Voor de periode van 8 tot en met 21 Augustus zijn de nummers 33 en 34 aangewezen. Voorts is een extra rant soen aardappelen van 2 kg. op bon „631 algemeen" beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de artikelen bloem, havermout, gort, kaas, suiker, jam, suikerwerken en ryst, wordt de hoe veelheid, die anders in vier weken zou zijn gegeven, thans in twee weken ge splitst. het eene gedeelte wordt be schikbaar gesteld in de periode van 8 tot en met 21 Augustus, terwijl het 2e gedeelte in de periode van 22 Aug. tot 5 September zal worden beschik baar gesteld. Zoo is bijvoorbeeld voor het koopen van 500 gram suiker thans geldig verklaard bon „algemeen 632", maar men zal op een bader aan te wijzen bon, d:_ van 22 /ugustus tot. 4 Septorr1 geldig zal zijn. wederom 500 gram suilïër kunnen verkrijgen. Op deze wijze wordt dus de hoeveelheid van 1 kg. suiker, die anders voor het tijdvak van 8 Augustus tot en met 4 September zou zijn beschikbaar ge steld, thans in twee gedeelten elk van 500 gram verkrijgbaar gesteld. Afwükende regeling voor vermicelli, enz. T. a. w de artikelen vermicelli, cho coladewerk, vervangingsmiddelen en koffiesurrogaat, was het niet mogelijk bovenstaande splitsing door te voeren. In verband hiermede zullen voor de totale hoeveelheden vermicelli en cho colade, die vroeger voor een periode van vier weken werden beschikbaar gesteld, thans bonnen worden aange wezen, die slechts gedurende de éér ste twee weken voor die periode gel dig zijn. Voor de volgende twee we ken zal dan geen bon voor vermicelli en chocolade worden geldig verklaard. De bon voor vervangingsmiddelen zal eerst op 22 Augustus worden bekend gemaakt en geldig zijn tot en met 4 September, d.i. dus gedurende de laat ste twee weken der vierwekelijksche periode. Deze bon zal dan eveneens op het koopen van de totale hoeveelheid, welke vroeger per vier weken werd beschikbaar gesteld, recht geven. Het rantsoen koffiesurrogaat be draagt 250 gram per zes weken. Dit was tot dusver zoo geregeld, dat om b i om de vier en acht1 weken een bon werd Ooldig verklaar'1 Vanaf 8 Augustus zal eens per zes weken de bon voor koffiesurrogaat worden aan gewezen, zoodet de eerstvolgende bon na den bon van 8 Augustus op 19 Sep tember zal worden bekend gemaakt. Met nadruk wordt er echter de aan- dach' gevestigd, dat alle per 8 Aug. geldig verklaarde bonnen na 21 Aug. niet meer geldig zi n zoodat men hier op vóór dezen datum de verkrijgbaar gestelde artikelen dient te betrekken. Boter en margarine. Zooals reeds bekend gemaakt is, zul len de bonnen voor boter eveneens telkens per 14 dagen worden aangewe zen. Op de A-bonnen zal men 125 gram boter en op de B-bonnen 125 gram margarine kunnen koopen. In verband hiermede is voor het tijdvak van 8 tot en met 21 Augustus bon 33A aangewe zen voor het koopen van 125 gram bo ter en bon 33B voor het koopen van 125 gram margarine. Voor zoover de voorraad van den be trokken detaillist het toelaat, is het echter ook ditmaal toegestaan op bon 33B boter te betrekken. Margarine zal eerst vanaf 15 Augustus verkrijgbaar zyn. Teneinde het nadeel, dat zou ont staan door bonaanwyzing per veertien dagen in plaats van per 12 dagen op te heffen, wordt eens per zes weken een extra bon voor 125 gram aangewe zen. Ditmaal wordt op 8 Augustus hiervoor bon 31B bestemd, recht ge vend op het koopen van 125 gram mar garine, o£ voor zoover de voorraad van den leverancier dit mogelijk maakt van 125 gram boter. Na zes we ken, dus op 19 September a.s., zal de nieuwe extra-bon worden aangewezen. Kinderen beneden vier jaar zijn niet in het bezit van bon „31B boter". Op bon „31A boter" hebben zij echter het rantsoen van 125 gram, dat zij anders in 12 dagen ontvangen, reeds in de helft van dit aantal dagen ontvangen, daar deze bon van 3 tot 8 Augustus geldig was. Indien nu voor hen op 8 Augustus een extra bon zou worden geldig ver klaard, zouden zij meer dan het voor hen vastgestelde rantsoen ontvangen. In verband hiermede zal de eerstvol gende extra-bon voor deze kinderen op 19 September geldig verklaard worden. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd, dat deze regeling geen verandering brengt in die ten aanzien van de zoogenaam de extra-boterbonnen voor personen van 0 tot 20 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1