NOORD-HOLLAND DAGBLAD YOOR Zware afweerstrijd bij Bjelgorod duurt voort. HEVIGE LUCHTAANVALLEN OP TURIJN, MILAAN EN GENUA. BELANGRIJKE BESPREKINGEN IN HOOFDKWARTIER. Stalin en de Wereldrevolutie Uitgavee DtgUtd toot Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam O 9. Bar aan dar Sohager éditiet 8ehagen: Laan 301. Telefoon 444 (2 lijnen). W Postrekening 65189. SCHAGER t'MlTIL. 87e Jaargang, No. 183, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prös der gewone advertenties in deae Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvrage. WEERMACHTBERICHT Geen groote gevechtshande lingen op Sicilië, XJtt het HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 8 Aug. Het opper bevel der weermacht deelt mede: Op het Koebanbruggenhoofd her nieuwden de bolsjewisten met gebruik making van talrijke slagvliegtuigen hun aanvallen. Zij werden in zware gevech ten afgeslagen. In het gebied van Bjelgorod duurt de zware afweerstrijd tegen de met sterke strijdkrachten aanvallende bolsjewisten voort. Ook ln don frontseotor van Orel viel de vijand met versch-aange- voerde troepen aan. Zijn pogingen, ons afweerfront te doorbreken,mis tak ten. Ten zuide# van het Ladogameer en het Moermanfront bleven plaatse lijke vijandelijke aanvallen zonder re sultaat. De luchtmacht greep met sterke es kaders duikbommenwerpers, gevechts vliegtuigen en vliegtuigen voor den strijd op korten afstand doeltreffend in de gevechten te land in, vernietigde talrijke pantserwagens en voertuigen en verstrooide troepenconcentraties van den vijand. In luchtgevechten werden 91 Scrvjetvliegtuigen neergeschoten. Nieuwe stellingen op Sicilië betrokken. Aan het front op Sicilië kwam het niet tot groote gevechtshandelingen. Onze troepen hebben, niet door den vij and gehinderd, in eenige sectoren nieuwe, voorbereide, stellingen be trokken. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft des nachts de haven van Bizerta aangevallen. Een kruiser, alsmede een ander oorlogs vaartuig en 15 transportschepen wer den deels ernstig beschadigd. Boven de Straat van Messina en de kust van Sardinië schoten Duitsche jagers 4 vip andelijke vliegtuigen neer. In den afgeloopen - nacht hebben eenige vijandelijke stoorvliegtuigen een klein aantal brisantbommen op Rijnland laten vallen. De schade is onbefongrijk. Op Sicilië door de As nieuwe stellingen betrokken. Aan het Italiaansche legerbericht ontleenen wij het volgende: De Italiaansch-Duitsche strijdkrach ten. die onder den toenemenden druk van den vijand genoodzaakt zijn ge weest terrein prijs te geven, bieden hardnekkigen tegenstand in haar nieu we stellingen in de streek van Caronia en de Etna. Formaties Duitsche vliegtuigen heb ben vijandelijke schepen langs de kust van Sicilië en in de wateréh van Bi zerta aangevallen. Zij brachten een tor pedojager en twee koopvaardijschepen van middelbare tonnage tot zinken en beschadigden andere oorslogssehepen en koopvaarders met een gezamenlijjcen inhoud ^van meer dan 50.000 ton. Zware aanvaller». In den afgeloopen nacht zjjn he vige luchtaanvallen gedaan op Tu rijn, Milaan en Genua. De schade is aanzienlijk, vooral in de centra der beide eerstgenoemde steden. De ver liezen zijn nog niet vastgesteld Te Milaan hebben de luchtdoelbatterijen twee vliegtuigen vernietigd. Een felle worsteling. In een aanvulling op het. weermacht- bericht wordt gezegd: het is vandaag de achtste dag van den beslissenden Anglo-Amerikaanschen aanval op het Italiaansch-Duitsche front op Sicilië.' Wat door den vijaand, na zijn aanvan kelijk succes een militaire wandeling was genoemd, is veranderd in een felle worsteling, die, als zij eenerzijds den door den vijand gebruikten overvloed van strijdmiddelen doet uitkomen, an derzijds een schitterend licht werpt op dén moed der Italiaansch-Duitsche troepen, die van iedere oneffenheid in het terrein een versterking makend, on vermoeid vechten en vastbesloten zijn, den vijand zeer duur te laten - betalen voor iederen duim gronds. Geallieerde plannen vertraagd. Terwijl aan de vleugels, in de zóne ten noorden van Catania en bij Marina dt Caronia, de aanvallen zijn afgeslagen, hebben in h$t centrale deel van het front de strijdkrachten en pantserwa gens, welke de vijand voortdurend ln den strijd heeft geworpen, de Italiaan sche en Duitsche afdeelingen gedwon gen terrein prijs te geven, om op meer achterwaarts gelegen stellingen een nieuwen tegenstand te bieden, die steunt op het Etnamassief en de Caro- nische bergen. Hier zijn de laatste acht dagen verbitterde gevechten geleverd, doordat de vijand wel alles moest doen om den tegenstand onmiddellijk te bre- Jcen. Doch de Italiaansch-Duitsche troe pen hebbenden vijand zware verliezen toegebracht aan menschen en materiaal en een aanzienlijke vertraging in de verwezenlijking van zijn plannen ge bracht. De aanval op Milaan. De luchtaanval op Milaan in den nacht van Zaterdag op Zondag heeft, naar „Stefani" meldt, 'ln woonwijken der stad zware schade aangericht. Hij was ditmaal ook weer gericht op woon wijken, in het bijzonder het centrum der stad eg den rand van de stad. On der de door bommen getroffen gebou wen bevindt zich het ziekenhuis der Barmhartige Broeders. De in behande ling zijnde 600 zieken moesten geëvacu eerd worden. Voorts werden het Wees huis, het Sophiaklooster, waar drie nonnen werden gedood, het Stedelijk Museum van Milaan en cTë oude Schouwburg getroffen. De bevolking behield, naar „Stefani" zegt, volkomen rust en discipline. Eén vijandelijk vlieg tuig stortte, door afweervuur getroffen, bij Nonforte neer- De bemanning kwam om het leven. Nog twee vijandelijke vliegtuigen zijn waarschijnlijk neerge schoten. Alle vooraanstaande per soonlijkheden bijeen. Naar men te Berlijn verneemt, von den de laatste dagen in het Hoofdkwar tier van den Führer een reeks belang rijke besprekingen plaats van militair en politiek karakter. Dit blijkt ook uit eenige heden in de Berlljnsche bladen gepubliceerde foto's, alsmede wit de jongste film van de „Deutsche Wo- chenschau." Naar men hierover te Berlijn ver neemt, hebben aan deze hesprekingen o.a. deelgenomen Rijksmaarschalk Her- mann Göring, de minister van Buiten- landsche Zaken, Von Ribbentrop, mi nister Speer, de Reischführer SS Himmler, minister dr. Göbbels en Reichsleiter Bormann. Van de zijde der Duitsche militaire leiding worden als aanwezigen o.a. genoemd generaal-veld- maarschalk Keitel, groot-admiraal Dö- nitz, van de luchtmacht generaal-veld- maarschalk Milch en generaloberst. Jeschonek, voorts de chef van den generalen staf van het leger, de gene raal der infanterie Zeitzler, eri de chef van de Wehrmachtführungsstab, de ge neraal der artillerie 'Jodl. GoRINGS BEZOEK AAN HAMBURG. Rijksmaarschalk Hermann Göring heeft Hamburg bezocht en zich bij zijn bezoek aan Hambrug door gouwleider Kaufmann rapport laten. uitbrengen over de maatregelen voor de bevolking en over de stappen, die zijn gedaan voor de verzekering van Hamburgs medewerking aan ,de taken van den oorlog. Hij heeft vervolgens den gouw leider en diens medewerkers, den ver tegenwoordigers der partij, het bestuur en de weermacht zijn dank betuigd voor wat zij gepresteerd hebben. Hij legde er den nadruk op, dat het steeds zijn overtuiging is geweest, flat de Han- zestand Hamburg ook in den zwaarsten strijd haar man zou staan, niettemin zijn zijn verwachtingen door de hou ding der stad. nog overtroffen. Daarna bracht de Rijksmaarschalk een bezoek aan verschillende plaatsen, waar schade was aangericht. De be volking begroette hem hartelijk. De Rijksmaarschalk was zichtbaar onder den druk van den opbouwwil der Hamburgers, die op alle vernielde plaatsen merkbaar was. Na een uitvoe rige bespreking van alle hulpmaatrege len voor de bevolking van Hamburg nam de Rijksmaarschalk afscheid van den gouwleider met de verzekering, dat alles wordt gedaan om den vijand te vergelden, wat hij aan menseheliik leed en stoffelijke vernieling over de Hanzestad Hamburg heeft gebracht. VERDUISTER van 7—14 Augustus 21.50—5.49 uur. De Maan: Op 9 Aug. 15.02 u. Onder 10 Aug. 0.54 u 9 Aug. E. K. .Het Oosten als Euiopeesche grondstoffen- en energiebron". Uitgestrekte gebieden, die zich voor den aanplant van katoen leenen, reusachtige bosschen met onuitputtelijke houtvoorraden en gigantische energie- Installaties staan thans onder Duitsche bescherming in dienst van Europa. Zij vullen de Europcesche grondstoflenvoorziening aan en maken bet ^iropeesche blok ook op dit gebied onoverwinnelijk. Een kijkje op de groote liubifichal vap het kachtstatjpp aas des Dojept Ati-H-P m .Het Oosten alt nieuw zwaartepunt dar Esropecsche Industrie". Rond 2/3 dar Ruasische Ijzer- en ataenkoolwinning bevindt zich ln Dnitsche handen. De fabrieken dezer zware industrie der Sovjets werken thans voor d« verdediging van Europa. Haar geweldig potentieel rechtvaardigt de bewering: Europa is sterkerl Geweldige Russische hoogovenbedrijven, die het erts tot metaal verwerken en in de aangrenzende staalfabrieken tot het beste staal omzetten, zij allen werken thans, om Europa sterker makt" Ad-H-P w Een weg in drie 'etappen. Er is een geheim bevel van Stalin aan het Roode Leger gevonden, dat door een ironische speling van het lot in handen van diens meest consequente tegenstanders is geraakt. De Ned. corr. dienst noemt dit een leerrijk document. De eerste étappe van den Duitsch Sovjet-Russischen oorlog ziet Stalin als de onderbreking, door wapengeweld van „den vreedzamen opbouw in het eenige land, dat het ware socialisme verwezenlijkt heeft"; hij noemt deze étappe dien van den terugtocht. Door Duitschland's grooten veldtocht in het Europeesche Oosten werd inderdaad een bolsjewistische „opbouw" op zeer afdoende wijze onderbroken. Wat dit voor een opbouw was, bleek overduide lijk uit de veel omvattende militaire voorbereidingen, welke de bolsjewisten hadden getroffen, om ons werelddeel t.z.t. onder den voet te loopen. Dat de machthebbers uit het Kremlin geen succes bereikten, was louter te danken aan 't scherpe1® inzicht van Duitschlands leider, die zich door bolsjewistische ca mouflagemethoden niet om den tuin liet leiden Hoe het overigens met de ver werkelijking van het socialisme in de Sovjet-Unie was gesteld, daarpver heeft wel niemand zich ooit eenige illusies gemaakt. Nimmer tevoren in de wereld historie heeft een kleine groep van raddraaiers een volk zoo geterroriseerd en voor mqchtsdroomen uitgebuit als Stalin en de zijnen. Europa moet zich gelukkig prijzen, dat deze eerste-strijd- êtappe inderdaad, dank zij de Duitsche legers, er één van catastrophale Sovjet terugtochten geworden is. De ^veede periode. Stalin's tweede periode meent hij té kunnen bestempelen als die der bolsje wistische overwinningen. Hij achtte te kunnen zeggen, dat de „heilige" Sovjet- aarde binnenkort geheel van vijanden zou gezuiverd zijn. De profetieën van den sovjet-dictator, in wiens- mond het woord „Heilige aarde" vreemd klinkt dat is n.b. dezelfde aarde, welke de massagraven van Katyn en Winniza bevat zijn tot dusverre, dank zij de dappere Duitsche weer macht, nog niet in vervulling getredevi. De derde étappe. De derde étappe zou aanbreken, „wanneer het Roode Leger diep in de landen van het fascisme binnendringt". Deze étappe zou zijn die van de „prole tarische wereldrevolutie", de étappe, van de vernietiging van het wereld- kapitaal", „wanneer tegen de ver wachting in de ontwikkeling van de tweede étappe zou worden vertraagd, dan zullen wij de hulp van onze tegen woordige bondgenooten noodig hebben, in het bijzonder door oprichting-van het tweede front. Ieder wantrouwen bij hen tegen onze uiteindelijke doelstellingen zou deze hulpverleening in gevaar brengen. De roep om een tweede front. Stalin schreef deze woorden op den 18en Februari 1943, op een tijdstip, toen hij meende te kunnen aannemen, dat de Sowjet-Unie haar zwaarste beproe vingen reeds had doorstaan. Sedertdien echter is de roep om het tweede front dringender geworden dan ooit. De nood in het eenige land, „dat het ware socia lisme verwerkelijkt heeft" en dit voor ons allen in petto hield, is inmiddels zóó toegenomen, dat het Roode Leger niet langer zijn onverkorte rantsoenen kan ontvangen. Hoe het er achter de fronten uitziet, welke gruwelijke ontbe ringen daar worden geleden, kan men gemakkelijk afleiden uit de wekenlange, wanhopige pogingen der bolsjewisten om zich weder van den graanrijkdom der Oekraine meester te maken. Zelfs zij, die jarenlang de harde leerschool der bolsjewistische ontberingen hebben gevolgd, geraken aan het einde van hun kracht! Overigens, aldus de corr .dienst, zijn wij de meening toegedaan, dat Stalin eigen sluwheid en overleg grootelijks over schat Wij in Europa weten reeds lang, dat Moskou geen ander doel voor oogen staat dan de wereldrevolutie, welke de Sovjet-chaos uit de steppen tot de Westersche cultuurgebieden zou uitbrei den. In Washington en Londen moet men dit evenzeer hebben ingezien, doch het commercialisme en materialisme van Yankee en Brit denkt op gelijke manier .van het bolsjewisme partij te kunnen trekken, als Stalin zülks met. 't kapitalisme en Amerikanisme hoopt te kunnen doen. Niemand zal Europa voor dit laatste onheil kunnen behoeden dan ons werelddeel zelf. Zijn vastberaden heid om hiervoor ook het laatste te of feren moge uit het besef van wat thans op het spel staat tot het uiterste wor den gesterkt. Het is goed, dat de werkelijke bedoe lingen van de machthebbers uit het land, dat de proletarische wereldrevolu tie wil doorvoeren zoo nu en dan eens openbaar gemaakt kunnen worden. Men kan er uit concludeeren wat ons we relddeel te wachten zou staan als de frontsoldaten in het Oosten niet zoo dapper stand hielden om Europa voor deze verschrikkingen te beveiligen. Het oordcel van Bcrljjnschc bladen. De Berlija«fc,e blad.en noemen bet in I Duitsche handen gevallen bevel van Stalin aan de opperbevelhebbers van het. 2de en het 6de Sovjetleger en van de groep-Popof een ondubbelzinnig be wijs voor het feit, dat de ontbinding der communistische internationale, wel ke eind Mei geschiedde, een schijnma noeuvre was. Da Berliner Börsenzeitung schrijft, dat Stalins bevel een volledige bevesti ging .is van het oordeel, dat in Duitsch- land, de verbonden staten en door vele neutralen geveld is over deze schijn- ontbinding. De Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft, dat Stalin in dit bevel de ware bedoelingen van het bolsjewisme ont huld heeft. Het is een duidelijke oor logsverklaring aan de geheele wereld, en geen land ter aarde zal tegenover deze plannen bescherming vinden bij Churchill en Roosevelt. De jonge staten van Europa echter weten, dat hun strijd slechts kan eindigen met de volledige vernietiging vin het bolsjewisme, dat een wereldgevaar beteekent. Ontmoeting Churchill, Roosevelt, Stalin Conferentie zou reeds aan den gang zijn. De correspondent van de „New- Ynrk Herald Tribune" te Washington meldt: men is alhier algemeen van meening, dat Roosevelt en Churchill in de naaste toekomst weer bijeen zullen komen om de oorlogsvraag stukken te bespreken. Ditmaal zal ongetwijfeld de nieuwe eisch der bols jewisten van vorming van een tweede front in Europa het voornaamste on derwerp van gesprek vormen. De ontmoeting reeds een feit? s Uit uitlatingen van Engelsche en Amerikaansche kringen te Stockholm valt op te maken, dat een ontmoeting tusschen Churchill, Roosevelt en Stalin reeds aan den gang is of ieder oogen- blik kan plaats hebben. Men meent te weten, dat de Onlangs gepubliceerde officieele mededeeling der Sovjets, dat Stalin zich op een inspectiereis langs het front begeven heeft en tijdens zijn afwezigheid door Molotof vervangen wordt, wiens vertegenwoordiging, zoo als bekend, weer overgenomen is door Maisky, den vroegoren ambassadeur te Londen, een camouflagebericht was, dat den werkelijken reden der afwezigheid van Stalin moest verdoezelen. De oude eisch. In dit verband is het ook opgeval len, dat de laatste dagen van de zijde der Sovjets opnieuw de eisch gesteld is naar een tweede front en dat op nieuw nadrukkelijk critiek geoefend is op het feit, dat deze eisch nog al tijd niet is nagekomen. Zoo verklaar de heden weer radio Moskou: „De Sovjet-Unie draagt thans reeds het tweede jaar de geheele last alleen op haar schouders." Hieraan verbond radio-Moskou 'de verklaring, dat de numerieke sterkte - van de Duitschers aan het Oostelijke front aantoont, dat de bondgenooten der Sovjet-Unie ook thans nog geen tweede front hebben opgericht. In dit opleven der agitatie van de Sovjets over het oprichten van een tweede front meent men de begeleiden de omstandigheden te moeten zien voor de besprekingen van Stalin met Roosevelt en Churchill. Daarmede zou tevens aangeduid" zijn, wat het hoofd onderwerp van bespreking der bijeen komst is, n.1. de verwijzing naar de volstrekte noodzakelijkheid van een krachtiger ondersteuning van Sovjet- Rusland door zijn bondgenooten in den vorm der eindelijk* vervulling van de sinds lang gedane belofte, een tweede front op te richten, dat door de Sovjets als zoodanig kan worden erkend en dal: de positie van de Sovjet-troepen aan het front doeltreffend verlicht. DE PAUS OVER DEN LUCHT AANVAL OP NAPELS. De Paus heeft tegenover den Aarts bisschop van Napels, kardinaal Asca- lesi, uiting gegeven aan zijn diepe smart over de verwoesting van kerken bij den luchtaanval van 4 Augustus en aan zijn deelneming met' de zwaar- getroffen bevolking. Hij heeft den kar dinaal een aanzienlijk bedrag doen toe komen voor de Napolitaansche arbei dersgezinnen, die door den terreui^an- val het zwaapét getroffen zijn. DE CONGRESPARTIJ IN BRITSCH-INDIc. BANGKOK, 8 Aug. Ter gelegen heid van den eersten verjaardag der historische zitting van het Indische con grescomité, waarop den 9den Augustus de arrestatie der congresleiders volgde, hebben de Indiërs in geheel Oost-Azië massa-bijeenkomsten en optochten ge organiseerd. Oo kin Britsch-Indië zelf wordt deze dag overal gevierd met bij eenkomsten en betoogingen. De Brit- sche autoriteiten hebben uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. In de groote steden zijn de troepen gealar meerd. A MenscK en Maatschappij. Het is kenmerkend voor de men- «schen dat zij, zoodra zij in een geor ganiseerde gemeenschap kwamen te leven, gestreefd hebben naar betere bestaansvoorwaarden. Dichters, wijs- geeren, staatslieden en gewone bur gers hebben zich met geestdrift gewijd aan deze taak, die zoo oud is als de gebonden samenleving. Men zou deze pogingen kunnen bun delen onder den verzamelnaam „Socia lisme der Wereld". De uiterste grens in het Europeesche verleden ligt, ruw gerekend, bij den Griekschen filosoof Plato, die in de vierde eeuw vóór de geboorte van Christus theoretisch een staat ontwierp, welke volgens z Ij n meening althans, ideaal genoemd moest worden wat deze intusschen, naar anderer opvatting; niet was. En sindsdien hebben de voorstellen en pleidooien ter verheffing van het le venspeil der gemeenschap zich in bonte rij opgevolgd. Zij slingeren zich door de wereldgeschiedenis als een gouden guirlande, als een aaneenschakeling van edele vormen, en verleenen tegelijker tijd de menschheid in haar exponen ten onvernietigbare brieven van adel dom. Want die pogingen en pleidooien vormen tezamen het, boven alle leed der aarde uit. stralende getuigenis, dat de .mensch op zijn wijze en deze is uiteraard aan velerlei omstandighe den en inzichten afhankelijk geweest zijn hoogste roeping, namelijk vóór al les mensch te zijn, heeft willen ver vullen. Toen Solon? de wetgever van het oude democratische Athene, die nog ver vóór den wijsgeer Plato op trad, bepaalde, dat men wegens schul den zijn persoonlijke vrijheid niet meer verliezen' kon, gaf hij daarmee blijk een van 's menschen hoogste goederen de persoonlijke vrijheid! te wil len eeren en verdedigen, evenals vele eeuwen na hem een Jean Jacques RouS- seau dat deed, toen deze deernis eischte voor de verworpenen der wereld. En zij. "die pogingen en pleidooien, bewij zen tevens, dat de gang der wereld hoe vaak ook het tegendeel het geval schijnt een opwaart3che gebleven is, in dién zin, dat de menschelijke wil naar het betere zich heeft weten te handhaven en na elk tijdperk van in zinking weer doelbewust en glorieus is herrezen. Men kan beweren en het i s bij herhaling beweerd dat het resultaat van die goede en soms grootscheeps tot uiting gebrachte bedoelingen zeer ge ring is geweest. Maar het is- toch nood zakelijk., dat men bij een dergelijke uitspraak, die de kiem van een fataal pessimisme ln zich draagt, de verhou ding niet uit het oog verliest. Er is ten bate van het geluk en den vrede van het menschdom tot heden weinig bereikt zonder twijfel doch daar toe heeft de menschheid ook nog niet voldoende den tijd gehad. Gods molens malen langzaam. Het was wellicht de grootste denk fout der hedendaagsche generaties die toeschouwers geweest zijn bij den geweldigen opbloei der wetenschappen en de schier fabelachtige ontplooiing der techniek om te gelooven, dat de ontwikkeling der menschheid met de intrede der twintigste eeuw haar hoog tepunt had bereikt. Het is mijn vaste overtuiging, dat de menschheid nog niet eens in haar kinderschoenen staat, doch het nog slechts tot de babysok jes gebracht heeft. Er zal nog heel wat tijd, schavend en opvoedend, door de wereld moeten stroomen voor en aleer de menschheid tot den manne- lijken leeftijd, tot den leeftijd der be zonnenheid, gerijpt is. Hier telt men niet met honderden, maar met duizen den en tienduizenden jaren. En aan dien horizon, welken wij thans bij lange na nog niet kunnen aanschou wen, verrijst d e samenleving, waarin de voorspelling uit hét slotkoor van Beethovens Negende Symfonie „Alle menschen worden broeders" verwerke lijkt zal zijn. Het lijkt mij voor den mensch. die met geopende oogen in de maatschappij staat, haast een onmoge lijkheid om verder te leven zonder een dergelijk geloof en ik zou, met aen va riatie op Voltaite's onsterfelijk woord, willen zeggen: „Indien dat geloof er niet is, vind het dan uit!" Het is begrijpelijk, dat zoo'n wissel op een toekomst, waarin men zelf niet meer zal leven, voor velen een armoe dige troost is. Een mensch kan nooit verloochenen, dat hij mensch is. en tot het „menschelijke" behoort het verlan gen naar wat persoonlijk geluk. Er wortelt nu eenmaal veel waars in het gezegde, dat het aantrekkelijker is een half el op de levende hand te hebben dan tien heele efren op de doode. Het „Pluk den dag!" blijft gelden, zonder dat men nog de 'egoïstische cynicus hoeft te zijn, die tot zichzelf de op merking maakt: „Waarom zal ik wat doen voor het nageslacht, want wat heeft het nageslacht voor mij gedaan' Maar wie de hartslag der eeuwigheid In zich voelt, weet dat hij ook na zRn dood deel kan blijven hebben aan ae .eeuwigheid der wereld en dat dit deel grooter wordt naarmate hij meer heeft trachten bij te dragen tot het geluk en, den vrede der toekomst. Wie zoo doet is een bouwer en wie zal durven volhouden, dat de medebouwers aan ae Egyptische pyramiden of aan bet ptiïef| op den Amsterdamschen Dam, ook zijn hun nemen verwaaid en vergeters voor de eeuwigheid verloren gegaan zijn? De verbinding van het strerven naar persoonlijk geluk en de wil beteeköfi te hebben voor de toekomst ae dlcJW ter Bloem zegt terecht in één zijner teederste verzen: „De eenige drang van habr begeeren is haar hongeren naar eeuwigheid" is mat wat «elf- overwinning voor elk mensch te bereij. gen. Een ieder houde daartoe den blffc gevestigd op de kleine maatschappij der eigen omgeving. Wanneer elk mensch anderen behandelt, zooals hij zelf behandeld wil worden, doet hij reeds genoeg. Hij boort zich daarmede een bron aan van vreugde en rust want ik sta nog altijd op het stand» punt, dat de zuiverheid van geweten 's mensqhen aardsche paradijs is en hij heeft t/vens deel aan den groei naar een betere toekomst. Dit is geen kleurig frase, geboren in een roman tisch maar onpractisch brein. Ik weet, om een enkel voorbeeld te noemen uit eigen ervaring hoe een nabele gestorven vrouw richting kan blijven geven aan het leven van haar achter gebleven man, dus deel heeft aan een toekomst, die haarzelf niet meer be schoren was. Alberl Verwey, onze Nederlandsche poëet-wijsgeer, heeft eens geschreven, dat als in den tuin elke bloem slechts haar eenvoudigen plicht van bloem verricht .namelijk zoo goed bloeien als zij kan de gan- sche tuin een schoon aanzien krijgt. En wanneer men „bloem" door „mensch" en „tuin" door „maatschap pij" vervangt, blijft die waarheid on aangetast. H. P. v. d. AARDWEG. Onder leiding van soldaten, die aan het Iront hebben gestaan, worden de Jongens in de weersportkampen vertrouwd gemaakt met een voornaan* onderdeel van de sport, dat xij van revoren nog niet kenden, de weer» sport. Van hen leeren xij met een geweer omgaan en er mee schieten, kaart lezen, verkennen, telefoonverbindingen aanleggen. Wilt gij dit avontuurlijke leven gedurende vier weken meemaken. Méld je dan direeti Utrecht, Koningslaan 9 Stapf-Pax m Distributienieuws. NIEUWE RANTSOENBONNEN VOOR EENIGE ARTIKELEN. 's-GRAVENHAG, 7 Aug. - Met in gang van 4 September geven de distributicdiensten voor de artike len boter, margarine (voor één en half rantsoen), suiker (voor één en half rantsoen), tabak voor één rant soen). melk (voor èèn rantsoen) en eieren (voor één ei), rantsoenbon nen van^nieuw model uit. De thans in omloop zijnde rantsoenbonnen blijven geldig tot 27 November a.s. Voor dc wisselbonnen voor.» boter en melk. zullen geen nieuwe model len worden uitgegeven, zoodat deze ook na ,27 November a.s. geldig blijven. In plaats van de thans in omloop zgnde bonnen voor een kwart rant soen suiker worden van 4 Septem ber af geen bonnen voor deze waar de meer uitgegeven. In verband hiermede zijn de bonnen voor een kwart rantsoen sniker eveneens na 27 November, a.s. niet meer geldig. METALEN KEUKENGEREI EN SERVIESGOED. Bonnen vopr kinderen tot en met 13 jaar. 's-GRAVENHAGE, 7 Aug. Van 8 Augustus 1913 af tot nader te bepalen datunt geven de bonnen Rererve 3-48, 4-48, 3-49 en 4149 van de bonkaarten oor Voedingsmiddelen voor iknderen tot en met 13 jaar, negondo periode, recht op het knopen van serviesgoed of metalen keukengerei naar keuze tot eon vyaareje van twee punt eg voor eiken bon. Ook de thans geldige bonnen blij ven tot nader te bepalen datum geldig. Evennis voorheen mogen handelaren slechts tegen gelijktijdige afgifte van serviergoed of keukengerei punten in ontvangst nemen. Geldigheidsduur extra snoep- bon verlengd. 's-GRAVENHAGE. 7 Aug. De gel digheid van bon „algemeen 621". wel ke recht geeft op het koopen van een extra rantsoen ,van 100 gram chocolade werk of suikerwerk, is verlengd tot en met 14 Aug. 1943. Extra peulvruchten. 's GRAVENHAGE, 7 Augustus. Voor het tijdvak van 7 tot en met 21 Augustus 1943 is bon „Algemeen 635" aangewezen voor het koopen van een extra rantsoen van 250 gram peulvruch ten. Nieuwe rantsoenbon voor aardappelen. 's-GRAVENHAGE, 7 Aug. - Met in gang van Maandag 9 Aug. a.s. wordt een nieuwe rantsoenbon voor aardap pelen in omloop gebracht. Deze bon is uitgevoerd in de kleuren lichtbruin en groen, welke horizontale banen vor men. In den linkerbovenhoek komt in rood het cijfer „61" voor en in den rechterbovenhoek in donkerbruin de letters „1 r.". Ondetaan is in donker bruin het woord „aardappeflen" ge drukt. Deze bonnen geven recht op het koopen van één rantsoen, d.i. één kilo gram. aardappelen. Zooals bekend zijn de oude paars gekleurde rantsoenbon- hen voor aardappelen na 28 Aug. a.s. niet rnper gedie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1