NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Sterke Sovjet-aanvallen bij Bjelgorod en Wjasma afgeslagen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. DIN8DAG 10 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 184, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dei* Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Nieuwe vijandelijke aanvallen in den N. sector van het Siciliaansche front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 9 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht maakt bekend: wAan het Koebanbruggenhoofd setten de bolsjewisten hun door tal rijke sl&gvliegtulgen gesteunde aan vallen voort. Van den Mioes en den middenloop van de Donets worden gevechten van plaatselijke beteeke- nl« gemeld. In het gebied van Bjelgorod en ln den Orel-sector stortten talrijke aanvallen van vrij t sterke Infanterie- en tankformaties der bolsjewisten Ineen. De lucht macht mengde zich vooral ln deze beide gevechtssectoren in den strijd te land en vernietigde, behalve een groot aantal tanks en stukken ge schut, meer dan 300 gemotoriseerde met manschappen gevulde voertui gen van den vijand. Ook ten zuidwesten van Wjasma viel de vijand met talrijke tanks aan. Alle doorbraakpogingen werden in zware gevechten afgeslkgen. Dé verliezen van den vijand zijn zwaar. Ten zuiden van het Ladogameer heerschte slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit. In de beide laatste dagen werden aan het Oostelijke front 352 tanks stukgeschoten. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten brachten in het zeegebied van Nowo- rossljsk twee met munitie geladen bols jewistische kustvaartuigen met een ge- zamenlijken inhoud van 1400 h.r.t. tot zinken. De strijd op Sicilië. In den noordelijken sector van het Siciliaansche front hernieuwde de vijand met superieure strijdkrachten zijn aanvallen langs den kustweg. De gevechten zijn nog aan den gang. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen troffen voor de noordkust vSn Sicilië een torpedojager en een koopvaardij schip van 7000 b.r.t. op vernietigende wijze. Bij aanvallen overdag van enkele vijandelijke vliegtuigen op de bezette gebieden in het westen werden twee Britsche bommenwerpers, boven den Atlantischen Oceaan één viermotorig Amerikaansch vliegtuig neergeschoten. Benden vernietigd. SS- en politieformaties hebben teza men met eenheden van het leger in het achterwaartsche gebied van het Ooste lijke front weer een vrij groote onder neming met de vernietiging van tal rijke benden in het gebied ten westen VWi Minsk beëindigd. Bij geringe eigen verliezen werden 4200 bandieten ge dood, terwijl er meer dan 6000 gevan gen genomen of gearresteerd werden. 154 kampen van benden en 151 kaze matten werden vernield. Behalve 60 stukken geschut werd een groote buit aan handwapens, munitie en ander oorlogsmateriaal behaald". De strijd aan het Oostelijke front. In aansluiting op het legerbericht verneemt het D.N.B., dat de"*bois je wis ten door de zware gevechten in het ge bied van Orél, die langer dan een maand duurden, zooveel van hun offen sieve kracht hebben verloren, dat zij de reeds lang voorbereide en volgens de plannen uitgevoerde distancieerings- beweging der Duitsche troepen ten W. van Orel slechts aarzelend kunnen vol gen. Klaarblijkelijk moeten zij eerst de resten van hun in hooge mate uiteen geslagen infanteriedivisies en pantser brigades uit het front nemen en op nieuw door nieuwe vervangen, alvo rens zij hun atfnvalsactie kunnen her vatten. Nog altijd trachten zij zonder succes van het gebied van Kromy uit een doorbraak te forceeren, om daar door druk te oefenen op de Duitsche zuidflank ten westen van Orel. In den sector ten Z. en ten Z.W. van Bjelgorod verminderde de aanvals- actie der bolsjewisten ook Zondag niet. In gevechten, die hier en daar zeer zwaar waren, verijdelden de Duitsche troepen de vijandelijke doorbraakpo gingen, terwijl zij 92 pantserwagens kapotschoten. Een Sovjét-pantsergroep werd uiteengeslagen, toen zij een ri vier trachtte over te steken. Twee nieuwe zwaartepunten. Overigens hebben zich twee nieuwe zwaartepunten der Bolsjewistische ont- lastingsaanvallen gevormd: het Koe banbruggenhoofd en het ge"bled van Wjasma. Terwijl de. Sovjettroepen aan de Mioes, den Midden-Donets en ten Z. van het Ladogameer de hevige aan vallen van den laatsten tijd voor het grootste deel moesten staken tengevol ge van hun buitengewoon zware ver liezen, zetten zij met talrijke infante riedivisies en pantserbrigades hun doorbraakpogingen op het Koeban bruggenhoofd voort, terwijl zij ook ten Z.W. van Wjasma hun aanvallen ver sterkten. Hoewel zij in de vijf slagen, die tot dusverre om het Koebanbrug genhoofd zijn geleverd, niet minder dan 600 pantserwagens en minstens 300.000 man aan dooden, gewonden en gevangenen hebben verloren, hebben zij klaarblijkelijk toch de hoop nog niet opgegeven, dit bruggenhoofd te kunnen opruim. Zooals aan alle andére fronten moe ten de bolsjewisten ook hier hun uit eengeslagen formaties steeds weer ge heel vervangen door versche troepen, zoodat het groote slijtageproces, dat het Sovjet-zomeroffensief is geworden, hier in even sterke mate voortgang heeft als aan de andere brandpunten der ge vechten in het Oosten.Hoe sterke strijdkrachten de bolsjewisten aan de Koeban ook ditmaal }n het vuur bren gen, blijkt uit het feit, dat gisteren aan het front van een enkele Duitsche divisie 742 aanvallende vijandelijke vliegtuigen geteld werden. Ondanks het massale gebruik der Sovjetstrijdkrach ten bleef de hoofdlinie ook gisteren hecht in Duitsche handen. Volgens den A.N.P.-correspondent is men van meening, dat de bolsjewisten, ondanks al hun krachtsinspanningen, tot dusver nog betrekkelijk weinig be reikt hebben en dat zij ook niet veel meer zullen kunnen bereiken, daar zij niet op dezelfde schaal als tot dusver hun menschen en materiaal kunnen blijven offeren. De levensmiddelenpositie. Hierbij komt, dat de levensmiddelen positie in de Sovjet-Unie van dien aard is, dat thans ook de rantsoenen voor het Roode Leger verlaagd moes ten worden. De Sovjet-Russische re geering heeft zich daarom opnieuw tot haar Anglo-Amerikaansche bond- genooten gewend en er op aangedron gen, dat de levensmiddelenzendingen uit die landen uitgebreid en bespoedigd worden, hetgeen temeer noodig is, daar de opbrengst van den oogst in de Sovjet-Unie als gevolg van de droogte ver beneden het gemiddelde ligt. Uit de richting der Sovjet-Russische aanvallen kan men opmaken, dat zij ver schillende tangbewegingen op het oog hebben. De operaties zijn weder ge vaarlijk dicht tot Charkow genaderd, doch van Duitsche zijde zijn inmiddels tegenmaatregelen ingeleid en over het verloop der gevechten in dit gebied is dan ook nog niets te zeggen. Van Duitsche militaire zijde wordt er nog eens op gewezen, dat aan het prijs geven van terrein in het kader van de beweeglijke oorlogvoering geen over dreven beteekenis moet worden toege kend, daar zulks voor den afloop van den oorlog niet beslissend is. Dit zou pas het geval kunnen zijn, wanneer de tegenstander er in slaagt, door het' front te brekert en dit vervolgens op te rollen. Hevige gevechten op Sicilië. Aan het ItaliaansChe legerbericht ontleenen wij het volgende: In het noordelijke deel van Sicilië duren de hevige gevechten tegen de stelling der Italiaansche en Duitsche strijdkrachten voort. Enkele plaatsen achter de vijandelijke linies zijn door onze vliegtuigen aangevallen. Voor de kust van het eiland hebben Duitsche vliegtuigen twee torpedojagers zwaar beschadigd. Engelsch-Amerikaans'che vloot- en vliegtuigformaties hebben gis teren enkele kustplaatsen op Sicilië en Calabrië met weinig schade aangeval len. VERDUISTER van 714 Augustus 21.505.49 uur. De Maan: Ond. 11 Aug. 1.28 u. Op 11 Aug. 17.28 u. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1715 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dierst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatailion in Amersfoort Zii, die tot de Germaanscne-SS ln Ne derland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 18—30 jaar. die. aan- meldingsplichtig zijn voer den Arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der kenringsdagen aanmelden en worden ge- durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 16 Aug. s—14.uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. 17 Aug., 9—12.— uur. Breda, Héstaurant Modern, Markt. 17 Aug., 1518.— uur. den B03ch, Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 18 Aug., 9.—12.— uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18 Aug., 15.18.— uur, Arnhem, Café Royal. 19 Aug,, 9.—12 uur, Hengelö, Café Mo dern. Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.—18.— uur, Zwolle. Hotel GiJ- tenbeek. 20 Aug., 9—12— uur, Assen, Concert huis ad Vaart. 20 Aug.. 15.—18.— uur, Groningen, Con- cerihuis, Poelestraat. 21 Aug., 9.—12.— uur, Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 9;—14.— uur, Amsterdam, Dam 4. 23 Aug.. 9.—13.— uur, Utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245. 24 Aug., 9.—14.— uur, Amersfoort. Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 25 Aug., 9.—14.— uur, den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11—18. mm\ BIJ onze Vrijwilligers. De mannen zijn zeer gezien bij de bevolking. Vluchtelingen vertellen hoe de Sovjets hen van alles hebben beroofd SS PK B(ucbel-0-H-P m S«n weeratandsnest beschermt de invaart van een bocht aan den Atlantischen Oceaan. Mnnitie en vcrsorgingsmaterlaal wordt mat paard en wagen naar het weeretandsneet gereden PK Wegner-PBZ-R-P m Duitschland niet aan hei eind van zijn krachten. Rede van Sauckel. PARIJS, 9 Augustus. Gouwleider Sauckel heeft gisteren op een groote betooging van de N.S.D.A.P. het woord gevoerd in de groote zaal van het Tro- cadero. Sauckel begon met zijn toehoor ders te verzekeren, dat hij dezer dagen den Führer gezien heeft, die bedaard, kalm en vol vertrouwen in de over winning- is. Het Duit6che volk belee't op dit oogenblik zijn grootste, zij het ook hardste tijdvak. Er zijn Joodschc leugens door de wereld gegaan, die den inclruk probeeren te wekken, dat Duitschland aan het eind van zijn krachten is, of dat er een revolutie voor de deur staat. Deze leugen zal hel Duitsche volk weerleggen door zich in volle rust achter den Führer te plaat sen en vastberaden den strijd voort te zetten. Duitschland beschikt thans over alles wat het noodig heeft. Het kan dus af wachten. De voedselvoorziening is ge waarborgd, in tegenstelling met 1918, en vanaf den Atlantischen Oceaan tot aan de steppen van Rusland wordt een rijke oogst binnengehaald. Terwijl de Duitsche wapenindustrie in 1918 door stakingen werd geschokt, werkt thans het veelvoud van arbeiders in rust en orde in de fabrieken. Wanneer de vijan delijke propaganda bij gebrek aan een ander tweede front, een tweede front in de „Heimat" wil oprichten, zoo be sloot gouwleider Sauckel, dan kan daartegenover slechts verklaard wor den, dat dit tweede front niet tot stand zal komen en dat er ditmaal geen ver raad aan de overwinning mogelijk zal zijn. Groote v^nielingen in Turijn en Genua. De vijandelijke terreuraanval op Tu rijn in den nacht van 7 op 8 Augustus heeft groote schade in het centrum der stal veroorzaakt. Ernstige vernielingen zijn aangericht op de Piazza San Car- lo. Het Palazzo Garignano, waarin ko ning Ylctor Emanuel de He geboren is,is uigebrand. He Balbo-Theater en de Stadsbibliotheek met haar zeldzame, kostbare boeken zijn volkomen ver nield. De achterzijde van het Stadhuis werd zwaar beschadigd, ^eer vele woonhuizen zijn verwoest of door brand onbewoonbaar geworden. Geen enkele straat in het centrum is ver schoond gebleven. Verscheidene ker ken hebben schade geleden,, bv. deBar- Darakerk, de Carmelieterkerk en de Orocettakerk, welker klokketoren voor de helft vernield is. Het Hospitium van Cottolengo, dat onlangs ook al ernstig getroffen is, is thans vrijwel geheel ver nield. Een ander Hospitium voor zie ken onderging hetzelfde lot. Te Genua zijn vooral kerken, histori sche paleizen en kunstwerken verwoest en talrijke woonhuizen door brisant- en brandbommen getroffen. De kerk van Santo Stefaiyi werd geheel verwoest. De Conzolazionekerk brandde volko men uit. De vroegere kathedraal van San Siro is nog slechts een puinhoop. Voorts zijn geheel vernield de kerken van San Luca, San Tiommaso, San Marcellino, San Marco, Carignano en het Sanctuarium Jezues van Nazareth. Het theater Carlo Felice is een prooi der vlammen geworden. Zwaar bescha- .digd zijn het Palazzo Spinola, het Palazzo Podesta en de ziekenhuizen Galliera en Rivaloro. DE ACTIE DER. ANGLO- AMERIKANEN IN OOST-AZIë. De ANP-correspondent meldt: De% leider van de persafdeeling van het Japansche leger, generaal-maioor Yahagi, heeft, naar de correspondent van de „Deutsche Allgemeine Zeitung" te Tokio meldt' bij de bespreking van de oorlogssituatie in Oost-Azië voor een politiek gezelschap te Kobe ver klaard, dat, zooals de toestand thans is, de tegenstanders van de Spil met een respectvollen afstand van het Japansche vasteland een omsingclingsring hebben gelegd en trachten van de Peripherie Van dezen ring geleidelijk door groote en systematische strategische operaties de centra te naderen. In het bijzonder in het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan hebben zij ondanks groote ver liezen harnekkig aanval op aanval on dernomen. Het plan van den vijand, het Japansche vasteland van de Aleoe- ten of van China uit met vliegtuigen aan te vallen, begint volgens Yahagi concrete vormen aan te nemen. Ook het plan, Burma terug te winnen, is niet opgegeven. Japan bevindt zich daar tegenover in een strategische positie, waarin voorbereidingen voor het vol gende offensief worden getroffen. Het heeft daarbij het voordeel van de bin nenste linie. EEN OPROEP VAN DEN PAUS. Radio Vaticana is begonnen met de uitzending der vertalingen in alle talen van den brief, dien de Paus gezonden heeft aan den Staatssecretaris, karni- n'aal Maglione. bevattende een oproep tot het verrichten van gebeden votfr den wereldvrede ter gelegenheid van het feest van Maria Hemelvaart op 15 Augustus a s. De vertalingen zijn ge maakt door de paters jezuïten, aan wie de uitzendingen van Radio Vaticana zijn toevertrouwd. Tien textielpunten geldig vérklaard. Voor mannen en jongens van 15 .laar en ouder. 9 's-GRAVENHAGE. 9 Aug Met ingang van 1 Aug. j.1. tot een na der te bepalen datum ziin de punten 51 t/m 60 van de textiel- kaart V 115 voor mannen en jon gens van 15 jaar en ouder gel dig verklaard. Het rijwielvervoer per spoor. UTRECHT, 9 Aug. Sinds eenigen tijd vervoeren de Nederlandsche Spoor wegen rijwielen voor verder dan 40 km. 's avonds laat of 's nachts met speciale rijwieltreinen. Verschillende omstan digheden hebben er toe geleid, dat de ze verzending in open wagons ge schiedt. Daar echter het papier van de rijwiélkaarten niet bestand is tegen regenbuien, is het reeds enkele malen voorgekomen, dat deze kaarten na een langdurige bui volkomen verregend aan de fietsen bengelden, waardoor niet meer kon worden nagegaan, wie de af zender, of welke de plaats van bestem ming was. Dit heeft geleid tot ver warring en onaangenaamheden. Om dit euvel te voorkomen, raden de Neder landsche Spoorwegen den reizigers, die rijwielen verzenden aan, hun rijwiel- kaart onder het zadel aan een der za- delveeren te bevestigen. Nog beter is het, zelf te zorgen voor een stevige la bel of een houten plankje en dit onder het zadel aan te brengen. Verder ver dient het aanbeveling op een der spat borden een papier te plakken, waarop de plaats van bestemming en het num mer der rijwielkaart staan vermeld. Wie aldus handelt, is in ieder geval verzekerd van een goede overkomst van zijp rijwieL De Nederlandsche Spoorwegen doen hun uiterste best het den reizigers zoo gemakkelijk mogelijk te maken. Van hun kant echter doen zij een dringend beroep op het reizigers publiek, om bij verzending van rijwie-" len bovenstaande aanwijzingen op te volgen. 4 Verstrekking reispassen. 's-GRAVENHAGE. 9 Aug. - Van of- ficieele zijde wordt medegedeeld: Nederlanlsche burgers, die in het ge bied van het Groot-Duitsche Rijk wo nen of daar tijdelijk verblijf houden, moeten zich ter verlenging van hun pas of het verkrijgen van nieuwe reispas sen rechtstreeks richten tot de be voegde Duitsche pasautoriteiten (poli- tiepresidenten in de steden of Land- ratsSmter' op het platteland), die ook de cvt. vereischte opheldering en ad viezen verstrekken. Nederlandsche burgers, die buiten Nederland en buiten het gebied van het Groot-Duitsche Rijk wonen of hun tijdelijk verblijf hebben, kunnen zich voor pasaangelegenheden richten tot de Duitsche "diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen (ambassades, ge zantschappen, consulaten en consula ten-generaal). TWEE BROERS VERDRONKEN. REIDEN, 9 Aug. In den afgeloopen nacht omstreeks half een zijn twee broers, waarvan de een te Leiden, en de andere te Amsterdam woonachtig was, en resp. 40 en 42 jaar oud waren, vermoedelijk door de duisternis misleid in de Lange Gracht alhier te water ge raakt en verdronken. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f 2000.—: 15818. f J000.—10631, 16859. f 400.1164. 2183. 3541. f 200—: 1169, 14427, 20462, 20621. fO00i—4410 6184, 7010, 13048, 13588. 15070, 15777, 18324. 19781. VROUW VAN TURKSCHEN AMBAS SADESECRETARIS TE ROME OMGEKOMEN. Een betreurenswaardig incident. - Van toonaangevende Italiaansche zij de wordt medegedeeld: in den nacht van 31 Juli op 1 Augustus, een week na de regeeringswisseling dus, is de auto van den eersten secretaris der Turksche ambassade, waarin zich be halve den secretaris ook zijn vrouw en zijn moeder bevonden, laat in den nacht volgens de voorschriften aange houden door patrouilles, die in de uren van het uitgaansverbod, van halfelf des avonds tot vijf uur des ochtends, de straten van Rome controleeren. De se cretaris hoorde het „halt" niet en reed plotseling van de hoofdstraat een smal le zijstraat in, zonder gehoor te geven aan het herhaalde geroep der patrouille. Deze nam toen aan, dat de auto op de vlucht wilde gaan. Er werden drie schoten gelost. Een daarvan trof onge lukkig de jonge vrouw van den secre taris in de ruggegraat. Na 24 uur is zij in een ziekenhuis overleden. De Italiaansche re'geering heeft on middellijk den Turkschen ambassadeur te Rome en, door bemiddeling van den Italiaanschen ambassadeur te Ankara, de Turksche regcerjng haar innigste leedwezen betuigd over dit smartelijke voorval, dat een gevolg is van ongeluk kige omstandigheden. Het stoffelijk overschot van de vrouw is met een speciaal vliegtuig naar Ankara ge bracht. De onbewaakte overweg. 2 DOODEN TE BEVERWIJK. Zondagmiddag omstreeks 6 uur, vond op een onbewaakten overweg orruer de gemeente Beverwijk een ernstig onge val plaats. Vanaf den Priymendljk in de richting Beverwijk fietsten de 19- jarige R. en de 18-jarige mej. Z., bei den uit Heemskerk. Blijkbaar hebben zij bij den overweg niét voldoende op gelet, waardoor zij, toen zij dezen reeds vrijwel waren gepasseerd, door den uit de richting Uitgeest komenden trein werden gegrepen en tegen het ter plaatse staande hek geslingerd. Zwaar gewond zijn beiden naar het Roode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk overgebracht, waar de jongeman spoedig na aankomst is overleden. Voor het leven van het meisje wordt ge vreesd. Later werd gemeld, dat ook dit slachtoffer, mej. Zonneveld, is be zweken. Bridgen. - De uitslag van de in „De Burg", alhier, gehouden bridgewedstrijd was als volgt ter werd gespeeld aan 7 tafels): Even lijn: P. v. d Molen—M. v. d. Molen 26 y, pnt.; C. Bras—H. Kramer 301/9 pnt.; J. v. d. Abc.eleK Ruiter 23 pnt.: Kaan—C. Borst 22 pnt., e prijs; M. GbudsblomP. Eecen 24 pnt., 2e prijs; A. BruinC. Bruin 36 pnt.; J. StoopG. Spaan 29 pnt. Oneven lijn: A. KeppelH. de Vriee 31 pnt.; C. .Bakker—C. Goudsblom 21% pnt 2e prijs; K. BruinM. Zijp 26 pnt.; K. de BoerJ. Mul 38 pnt.; Jb. ZijpL. Overtoom 21 pnt., Ie prijs; P. ,Goed—J. Suekes 33% pnt.;; A. Jonker •P. Blijleven 25 pnt. CORRESPONDENTIE MET KRIJGSGEVANGENEN UIT NED.-INDIE. AMSTERDAM, 9 Aug. In verband met het feit, dat via het Roode Kruis in Nederland mededeelingen worden ontvangen van krijgsgevangenen uit Nederlandsch-Indië in de Maleische taal, terwijl omgekeerd via het Roode Kruis ook berichten van relaties in het Maleisch kunnen worden uitgezonden, hébben het Koloniaal Instituut te Am sterdam (Mauritskade 64) en het hoofd bestuur van „Oost en West" te 's-Gra- venhage (Smidswater 10) de gelegenheid opengesteld, de ontvangen of. te verzen- dén berichten te vertalen. Hiervoor worden-tiitsluitend de portokosten in rekening gebracht. Ook bij de afdee- lingsbesturen van „Oost en West", wel ke op ë£n aantal plaatsen in ons land bestaan, is daartoe gelegenheid geopend. MEN VERWARRE DE TOESLAG- KAARTEN NIET. 's-GRAVENHAGE, 9 Aug. Er blijkt misverstand over de thans in gebruik zijnde toeslagkaarten. Momenteel kent de distributie twee soorten toeslagkaar ten, n.1. textieltoeslagkaarten en toe slagkaarten, uitgereikt aan houders van L-inlegvellen, dit zijn degenen, wier gezin een inkomen heeft beneden een gepaajde grens. Textieltoeslagkaarten worden uitge reikt. aan a s. moeders en aan jongens en meisjes van 15—18 jaar, ongeacht het, inkomen van het gezin. Deze kaar ten zijn resp. gemerkt V 815 en V 715. Hierop komen voor vierkante bonne tjes met den opdruk „Textiel" en daar onder een nummer. Toeslagkaarten voor houders van L- inlegvellen zijn gemerkt L118. Zij zijn geldig van 11 Juli tot en met 25 Dec. De bonnen dragen 'den opdruk „Toe slag" voor, op die van de andere toe slagkaarten zal men nergens het woord „Textiel" aantreffen. Als men dus goed op de kaarten en bonnen let, zal men niet in het onze kere verkeeren omtrent het gebruik daarvan. Distributie-ophaaldiensten nie) langer toegestaan. 's-GRAVENHAGE, 6 Aug. In ver band met de bezwaren, welke verbon den zijn aan het vervoer van een groot aantal distributiebescheiden, Is het noodzakelijk gebleken te bepalen, dat de plaatselijke distributiediensten geen bescheiden meer. zullen uitreiken aan z.g. distributie-ophaaldiensten. Deze diensten zullen er dus niet meer hun bedrijf van kunnen maken distributie stamkaarten van hun abonné's aan distributiediensten aan te bieden ter verkrijging van bonkaarten. In het algemeen zullen particulieren niet meer dan tien distributiestamkaar ten tegelijk in behandeling mogen geven ter verkrijging van bonkaarten. Een uitzondering zal slechts gemaakt kun nen worden voor distributiestamkaar ten, welke blijkens de daarop gestelde gegevens yan één gezin of samenwo ning afkomstig zijn. Het Centraal distributiekantoor deelt mede, dat correspondentie over deze aangelegenheid niet beantwoord zal worden en dat bezoek ter bespreking .daarvan niet kan worden afgewacht. Reddingsbrigade Winkel. - Woensdag avond hield de reddingsbrigade in het natuurbad, alhier, haar eerste bijeen komst. Uit de leden Werd het volgende be stuur gekozen: voorzitter: de heer G. Nobel, secretaresse mej. Rie Tijsen, penningmeester de heer G. van het Kaar, commissarissen: de heeren L. v. d. Pol en P. Honingh. Na onderling overleg werd de contri butie vastgesteld op f 1.50 per Jaar, die voor donateurleden op f 1.per jaar. De voorzitter deelde mede, dat aan het einde van dit badseizoen over de winterwerkzaamheden vergaderd jad worden. Tevens werd beslotA tot d* aanschaffing van een duikpop over te gaan. De instructeur der brigade, de heer L. van der Pol, wees er uitdrukkelijk op, dat nauwe samenwerking tusschen bestuur en leden noodzakelijk is. De oefenavond werd bepaald op Vrij dag, aanvang 8 uur, in het Natuurbad. Na nog enkele besprekingen van al- gemeenen aard sloot de voorzitter de Vergadering met den wensch, dat nog Velen zullen toetreden og ook hei hunne tot het prachtige reddingswerk bij te dragen. Niedorp's Amusements Orkest - Voor een geheel gevulde zaal werd Zondag avond door Niedorp's Amusement6 Or kest in de zaal van den heer Laan een muziekuitvoering gegeven. Een twintigtal nummers werden voor een aandachtig publiek ten gehoore ge bracht. Vooral de fagot-solist oogstte veel succes. Overigens heeft het publiek zich den geheelen avond goed geamuseerd, het geen voldoende bleek uit het daverend applaus, dat het gezelschap na het spe len van het clublied wachtte. Wleringerwaard. Geslaagd. - Of» 4' Augustus slaagde te Utrecht voor het rijwiel- en motorher- stellersexamen. onze plaatsgenoot de heer G. J. Oonk, zoodat deze nu de rijwielzaak, die nog steeds op naam van den heer J. Bakker stond, kan over nemen. Uit onze omgeving. INSCHRIJVING IN HET HANDELS REGISTER. (Van 3-10 Augustus 1943.) W ij z i g i n g e n: Barsingerhorn, J. den Adel, Kolhorn, Keern F 113, broodbakkerij enz., overgegaan aan J. Bóttema. Nieuwe Niedorp, K. F. La- keman, B34, smid en loodgieter, bedrijf uitgebreid met rijwielbedrijf. Wie- ringerwaard, J. Dissel, Nieuwesluis E 27, broodbakUerij enz., overgegaan aan J. A. Raspe. Opheffingen: Schagen, „Het Spinnewiel",, eig. mevr. A. Zwaan-Rin- ses, Laagzijde B25, winkel in dames har, dwerken enz. EXAMEN-UITSLAGEN. Voor de Associatie v. Practiikexa- mens slaagden voor Ned Handelscor respondentie en Boekhouden, de heer W. Tamis te Heerhugowaard. voor de Ver v. Leeraren in Boekhouden en Handelscorr. voor Ned. en Duitsche Handelscorr,. mei. C. Bakker te Oud- karstiel. Voor de Ver. v. Leeraren in Stenografie en Machineschr slaagde voor kantoortvDiste in de Ned Taal. mei. M. de Geus te Warmenhuizen en voor kantoortvpiste (diol. A.L me- iuffrouw Th Coonens te OudkarsDel. ZOO HELPT MEN ZICH ZELF NIET. De expedieur J. M. D. te Warmen huizen miste het geld om een groote re kening te betalen en aangezien de ver diensten niet hoog waren, had hij, om geld te besparen, met de 60 dagen wegenkaart voor zijn auto geknoeid. Volgens den politierechter, mr. Krab be, had hij dit op zoo'n stuntelige wijze gedaan, dat hij voor verduistering te recht moest staan, nu geen 60 dagen- kaart meer kan krijgen en verplicht was op een kwartaalkaart te rijden, waar door zijn financieele moeilijkheden nog grooter waren geworden. De politierechter vond dit jammer en dit te meer waar de man gunstig be kend stond. De officier van Justitie, mr. Feitsma, vond het feit ernstig, doch wilde even eens rekening houden met 's man§ om standigheden en vorderde f 75,— of 15 dagen. Vonnis conform. Noordscharwoade. Winkel. Zfipe. Politie. - Verlorto: een broche (blauw viooltje). St. Maarten. Hengelwedstrtfd. - Zondag vond de derde hengelwedstrijd van dit Seizoen plaats. Deze keer werd gehengeld tusschen Valkoog en Groenveld. In totaal werden 239 baarzen bemach tigd. De grootste werd gevangen door R. Bijpost Jz. met een baars van 21,1 cm. Vervolgens kwamen als. prijswinnaars naar voren: J. Groet, D. Brommer, A. Kossen, H. Machielse, A. v. Dompselaar, R. Bronder, P. Kistemaker, P. Appel. K. Dompselaar (de steenen-werper), A. Eriks, K. E. Numan, P. Slot, P. Boon tjes. A. Groet, J. L. Groot, J. Breed, .C. Boontjes Jr., A. Kos, A. Borst, M. Bijpost, K. Boontjes, K. Hemmer en M. Kuiper. De prijzen, beêtaande uit levensmid delen, textiel, enz., waarvoor ieder een bonnetje had bijgedragen, vielen in goeden smaak. De voorzitter, die ditmaal zelf de prijzen kon uitreiken, deelde mede, dat over drie weken een wedstrijd voor kinderen zal plaats vinden. Callantsoog. Vertrek schoolhoofd. - Naar wij ver nemen is het vertrek van den heer C. Geurts, hoofd der school, alhier, be paald op 1 September a.s. Benoemd. - Op 5 Augustus J.1. is benoemd tot hoofd der O.L.-school, al hier, de heer A. M. J. Mol, onderwijzer te Den Helder per 1 Sept. a.s. Hippolytushoef. Politic. - Gevonden: een stoffen da meskapje. Verloren: een portemonnaie, inh. eenig geld. Inlichtingen gem.- bode. Nogmaals „Dokter Bavino". - Vrijdag avond speelde „Amicitia" voor de 2e maar het successtuk „Dokter Bavino" in Cinema De Haan. Ruim 300 menschen waren aanwezig. Zoowel het spel als de tooneelaankleeding vielen bij het publiek zeer in den smaak. Naar w(j vernemen, zal „Amicitia" binnenkort aanvangen met de reoiti- ties van één of twee nieuwe stukken. Het winter-seizoen is op komst en dan wil deze voortvarende vereeniging weer een speciale „Amicitia-avond" geven. Ook de voetbal-vereeniging „Succes" heeft verzocht of A. voor hen een stuk ten beste wil geven. Zoodat we dezen winter nog al eens een too- neelstuk kunnen verwachten. 9 Wieringerwerl. Geslaagd. - Voor het examen Hoog- duitsch L.O. slaagde de heer A. Schie. alhier. Warmenhaizen. Wedstrijd Vischlust. - onder zeer on gunstig zomerweer hield Zondagmorgen dé hengelsportvereeniging „Vischlust" haar derden wedstrijd bij het Debbe- meertje. Aan dezen wedstrijd werd door 13 leden deelgenomen en zijn in totaal 44 baarzen gevangen. De uitslag luidde als volgt: le prijs Jn. Jongerling, grootste baars, 19.9 cm.; 2e prijs P. de Heer, 13 stuks; 3e prijs P. Rempt, 12 stuks: 4e prijs P. Rol, 3 stuks; 5e prijs J. Zon, 3 stuks; 6e prijs C. de Boer, 3 stuks; 7e prijs J. Middelburg, 2 stuks; 8e prijs C. Donia, X stuk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1