NOORP-HOU.ANP DAGBLAD VOOR Nieuwe aanvallen der bolsjewisten overal ineengestort. Loonoverschotten voor in Duitschland werkende arbeiders. Moskou UMgtvei Dagblad voor Noord-Holland N.V.# Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sohager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncn). Postrekening 66189. WOENSDAG 11 AUGUSTUS 194J. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 185, 2 pagina's. Dese Courant ▼eraehQnt dageltyks. j Advertentie-tarief. J PrUs der gewone advertenties in deie Editie 11 ct. per m.M. BQ contract binnen een jaar te gebruiken belang- rijke korting. Tarieven voor de geheelc oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Spiltroepen beletten omsingelingspoging op Sicilië. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 10 Aug. (D.N.B. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Aan het Koebahbruggenhoofd stort ten door tanks en slagvliegtuigen ge steunde aanvallen der bolsjewisten in een. Terwijl aan het Mioesfront door verrassende aanvallen een belangrijk heuvelterrein op den vijand veroverd werd, heerschte in de overige sectoren aan den Mioes en aan den middenloop van de Donets slechts geringe ge vechtsactiviteit. In het gebied van Bjelgorod duur de de groote strijd voort. Door krachtige aanvallen van de lucht macht leed de vlfand vooral in dezen sector zware verliezen. Ten westen van Orel mislukten ook gisteren alle doorbraakpogin gen van de bolsjewisten in zware gevechten, die den vijand zware verliezen opleverden. Ook ten zuidwesten en westen v. Wjasma vielen de bolsjewisten na het aanvoeren van nieuwe strijd krachten en met steun van tanks, vlammenwerpers, stukken .salvo- geschut en slagvliegtuigen ononder broken aan. Met steun van krach tige eskaders gevechtsvliegtuigen, duikbommenwerpers en slagvlieg- tulgen van de luchtmacht sloegen onze troepen alle aanvallen met zware vijandelijke verliezen af en schoten^ een groot aantal tanks stuk. Ten zuiden van het Ladogameer wer den de ook aan dit front .weer her vatte aanvallen der bolsjewisten afge slagen, deels reeds in de kiem ge smoord. Gisteren overdag verloren de bolsjewisten aan het oostelijke front 215 tanks. In luchtgevechten werden op 8 en 9 Augustus 119 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. De strijd op Sicilië In den noordelijken sector van het Siciliaansche front werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. De poging om onzen noordelijken vleugel met zwakke strijdkrachten via de Zaa te omsingelen, werd door onze troepen in een tegenaan val verijdeld. Aan de overige sec toren van het front heerschte slechts plaatselijke gevechtsactivi teit. Bij den strijd tegen schepen aan de noordelijke kijst troffen zware Duit- sche gevechtsvliegtuigen een vijande lijken torpedojager. In het zeegebied voor Augusta werden 3 vrachtschepen van middelbare grootte tot zinken ge bracht en een kruiser en twee kleine vijandelijke eenheden beschadigd. Terreuraanvallen. Na aanvallen overdag van vijandelij ke vliegtuigen op enkele plaatsen in de bezette gebieden in het Westen wier pen formaties van de Britsche lucht macht in den afgeloopen nacht biisant- en brandbommen op de stad Mann- heim. Er ontstond brandschade in de woonwijken De bevolking leed gerin ge verliezen. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden 13 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche vlootstrijdkrachten, lucht- doclartiUerie, aan boord van koopvaar dijschepen en luchtdoelartillerie van de marine schoten in de periode van 1 tot 10 Augustus 42 vijandelijke vlieg tuigen neer. VERDUISTER Tan i14 Augustus 21.50—5.49 uur. De Maan: Oud. 12 Aug. 2.13 u. Op 12 Aug. 18.35 U. De geweldige aanvalskracht der bolsjewisten. Van Duitsche militaire zijde ver klaart men, zoo zegt de A N.P.-corres- pondent, geenszins verrast te zijn door de geweldige kracht, dle< de bolsjewis ten bij hun o/fensief *in het bijzon der in het gebied van Orel ont plooien daar het Duitsche opperbevel reeds lang voor het begin van dit offensief den enormen omvang van de door de bolsjewisten opgestelde strijd krachten had kunnen vaststellen. Nog steeds werpen de aanvallers tha'Vis nieuwe reserves in den strijd waar tegen de Duitschers de taktiek van den „uitputtingsslag" volgen. De vraag, of de bolsjewisten nog larvgen tijd in staat zullen zijn, hun troepen door ver- sche te vervangen, verklaart .'men in Duitsche militaire kringen vooralsnog niet te kunnen beantwoorden. In hoe verre de Duitschers nog over reserves beschikken, deelt men hier uiteraard niet mede, doch men beperkt zi<;h er toe uiting te geven aan het vertrou wen, dat de Duitsche strijdkrachten, die tot dusver een doorbraak hebben weten te voorkomen, ook aan verdere aanvallen weerstand zullen weten te bieden. In dit opzicht legt men hier een toenemend optimisme aan den dag. De strijd op Sicilië. Hardnekkige tegenstand. Aan het Italiaansche legerbericht onlleenen wij het volgende: Het offensief van den vijand op Sici lië blijft.zich ontplooien met krachtigen steun van lucht- en vlootstrijdkrachten. Ondanks den hardnekkigen tegenstand van de Italiaansch-Duitsche troepen moesten eenige stellingen als gevolg van de hevige aanvallen der gepantser de eenheden van den vijand, wórden ontruimd. Verkeersknooppunten en verkeerscent^a aan de achterwaartsche linies van den vijand werden door Ita liaansche en Duitsche vliegtuigen ge bombardeerd Twee toestellen werden in een luchtgevecht door Duitsche ja gers vernield. Onze vliegtuigen trof fen met torpedo's ter hoogte van Sici lië een kruiser alsmede twee koop vaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 8000 ton. Duits'che bommenwerpers brachten in de wate ren van Augusta drie schepen tot zin ken van middelbare tonnage Roven- dien werden een kruiser en twee klei nere eenheden getroffen. De bombardementen op Hamburg. De hoofdredacteur van het „Hambur ger Tageblatt", <he de jongste bombar dementen heeft meegemaakt, heeft, vol gens den ANP-correspondent, voor de buitenlandsche pflfrs het een en ander over zijn ervaringen verteld. Uit zijn mcdedeelingen blijkt, dat het een ieder, die de Elbe opvaart, bekende silhouet der havenstad, met de bekende Mi- chaeliskiirche, den „Michel". als mid delpunt, geen wijziging heeft ondergaan. In dc stad zelf blijkt echter, dat de En- gelschen systematisch dichtbevolkte woonwijken hebben getroffen, waarbij overwegend van fosforbommen gebruik is gemaakt. De bevolking is echter in haar houding niet getroffen. De Ham burger, die steeds min of meer inter nationaal georiënteerd is geweest en steeds veel contact met de Engelschen heeft gehad, i$ na de bombavdenymten vervuld van een grenzenlooze haat tegen de Engelschen en in de stad is er slechts één roep: vergelding. Inmiddels gaat hét leven in Hamburg weer door en het verkeer loopt weer, zij het na tuurlijk met de noodige beperkingen. Ook dccafé's, theaters en bioscopen zijn weder geopend. Keuringen voor de Wallen S.S. het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede- Iedere gezonde Nederlander lni den teet- tlid van 17—45 Jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tol de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen diers't nemen bij de Landwacht of bij bet S3-Wachtbaianlon in Amersfoort Zij, die tot de Germaansche-SS ln Ne derland to'treden willen, kunnen zich oveneens aanmelden Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingsplicht!», zijn voor den Arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van -den Ar beidsinzet vrijgesteld. 16 Aug s—14.uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk. 17 Aug., 9—12.— uur. Breda. Restaurant Modern, Markt. 17 Aug., 15—18.— uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. f 18 Aug., 9.—12.— uur, Venlo, Deutschea HaUs, Egmondstr. 16. 18 Aug., 15.—18.— uur, Arnhem. Café Royal. 19 Aug., 9.—12.— uur. Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.—18.— uur. Zwolle. Hotel G1J- tenbeek. 20 Aug., 9.—12— uur. Assen, Concert- huis a/d Vaart. 20 Aug.. 15.—18.— uur. Groningen, Con certhuis. Poelestraat, 21 Aug.. 9.—12.— uur. Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 9.—14.— uur, Amsterdam. Dam 4 23 Aug., 9—13.— uur, utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245. 24 Aug., 9.—14.— uur, Amersfoort. Pol Durchgangslager, Leusderweg. 25 Aug.. 9.—14 uur. den Haag. Café Den Hout. Bezuldenhout 11—13. Bij onze Vrijwilligers. Een der commandanten bezoekt onze jongens in hun pantserwagen in het Oosten SS PK PdtKb-O-ü-P m De jeugd is weerbaar, wanneer zij bewust weet te leven en reeds jong weet. wat er ln da wereld te koop Is. Uit zei Gcrmaansche landen Korcen jongens in weerspor.kampen bij elkaar. Op de xgn. „Heimabende" verte'len zij elkaar de geschiedenis van hun land en van den «tri d. dié daar gestreden moet worden voor een betere toekomst. Blijft niet achter, maar meld Je aan voor het volgende weersportkampi Utrecht, Koningslaao 9 Stapt-Pax m Er kan een voorschot worden verleend. AMSTERDAM, 10 Aug. De Centrale Persdienst van het Nederlandsche Arbeidsfront schrijft Daar in sommige gevallen eenige ver tragingen zijn ontstaan bij de overma king der loonen van in Duitschland werkendeNederlanders, heeft het Nederlandsche Arbeidsfront zich ter verkrijging van een voorloopige rege ling gewend tot de Departementen van Sociaje Zaken en Financiën. Als resul taat van gehouden besprekingen is op 9 Augustus j.1. de onderstaande rege ling afgekondigd: Aan de door de heeren directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaux aangewezen begunstigden van in het buitenland geplaatste arbeiders kan, indien wegens vertraging in dé over eenkomst van postzendingen geen loon overschotten worden ontvangen, een voorschot op toekomstige loonpverma kingen worden verleend. Hierbijdient het volgende in acht genomen te wor den: 1. Het voorschot wordt berekend naar de volgende normen, met dien verstande, dat het voorschot niet meer mag bedragen dan 90 procent van het vroeger verdiende loon. GemeentelUasse 1 20.klasse 2 17.50, klass?'3 ƒ15.—, klasse 4 13.—. Bovendien ƒ1.— voor ieder kind be neden den leeftijd van 16 jaar. De klasse-indeeling der gemeenten is die van het bezoldigingsbesluit voor bur gerlijke rijksambtenaren 1943. 2. Het voorschot wordt verleend in aansluiting op het overbrugglngsgeld, terwijl in de gevallen, waarin over- bruggingsgeld reeds werd uitgekeerd, of waarin betrokkene voor deze tege moetkoming niet in aanmerking kwam, het voorschot vobr het éérst wordt verleend in de week, waarin deze rege ling is afgekondigd. 3. Deze regeling geldt voorloopig gedurende zes weken, te beginnen met deze week. 4. p Blijkt inmiddels, dat in de onder 3. genoemde periode loonoverschotten door de begunstigden op cenigerlei wijze worden bntvangen, dan worden de onderhavige bedragen met de ver leende voorschotten verrekend. 5. Zoolang voorschot wordt ver leend. wordt derhalve geen Sociale toe lage verstrekt. 6. Het voorschot moet, voor zoover nog geen verrekening plaats vond, te zijner tijd door betrokkenen worden terugbetaald. 7. Bij het verleenen van het eerste voorschot dienen betrokkenen een machtiging te teekenen, waarbij zij den directeur der posterijen machtigen om alle voor haar of hem uit het buiten land binnenkomende postwissels te doen bezorgen bij het desbetreffende gewestelijk arbeidsbureau of bijkan toor. g Ondanks eenige beschikkingen van het Departement van Sociale Zaken, waarbij in afwijking van de normen in het „tegemoetkomings- besluit" toch overgegaan ihocht worden tot het verstrekken van so ciale toelagen, hebben nog vele be gunstigden tot nog toe den naar het inzicht van het Nederlandsche Arbeidsfront omwaardigen weg moeten gaan naar de desbetreffen de gemeentelijke organen om on dersteuning. Deze onbevredigende gang van zaken heeft thans opge houden te bestaan. Slechts in ge val van ziekte of onwil kan geen voorschot als bovenbedoeld worden verstrekt. In deze gevallen blijft ondersteuning door «1e betreffende gemeente-organen de eenige weg. Het Nederlandsche Arbpidsfroht heeft met betrekking tot de thans van kracht geworden regeling een volledig begrip gevonden bij den Segretaris- Generaal van het Departement van Fi nanciën. mr M. M. Rost van Tonntn- gen. Hierdoor is het mogelijk~~gewoi- den, binnen den kortst mogelijken tijd tot uitvoering van het besluit over te gaan. Hongersnood in Honan. GENèVE, 10 Aug. Het Eogelsche weekblad „Tribune" publiceert het re laas van een ooggetuige over den hon gersnood in jde Tsjoengkineesche pro vincie Honan. Daarin wordt onder meer gezegd: „Wat ik op mijn reis zag. lijkt mij nog altijd zoo ongelooflijk, dal ik he gevoel heb als drukt mij een fan tastische nachtmerrie. Ik zag wegen en treinen vol vermagerde, halfgekleede, bijna verhongerde vluchtelingen: een massale emigratie van meer dan drie millioen menschen. Ik zag dooden en stervenden langs de wegen, kinderen, die dopr hun ouders in den steek wa ren gelaten, verlaten dorpen, menschen die bomschors aten, die te zwak waren om aan den uittocht deel te nemen." Dit is, aldus Vervolgt dit relaas, wel licht de hevigste hongersnood uit de Chineesche geschiedenis. Meer. dan 20 millioen menschen worden erdoor ge troffen. yolgens de meeriing van gou verneurs der Chineesche provinciën zijn reeds millioenen omgekomen. De treinen zitten vol, dat men de wanden der wagons bijna niet meer ziet. Als zwermen sprinkhanen hangen de vluchtelingen op de treeplanken, zij zitten op de daken der wagons, op de koppelingen, j^elfs op de assen. Allen maken denzerfden, verhongerden in druk. Zij voeden ,slechts 'den vurigen wensch, zoo snel rhogelijk het honger- gebied achter zich te laten. BELANGRIJKE REDE VAN TURK- SCHEN PREMIER OP KOMST. ISTANBOEL, 10 Aug. Naar verno men wordt zal de Turksche minister president, Saradsjogloe, ter" gelegenheid van de opening "Van de Internationale Jaarbeurs te Smyrna op 20 Aug. a.s. in tegenwoordigheid van de leden der re dering en van het diplomatieke en 'consulaire corps een belangrijke rede- .voering uitspreken. De Italiaansche koning heeft den prefect, senator Umberto Ricci benoemd tot minister van Binnanlandsche Za-» ken. Umberto Ricci, senator van het Ko ninkrijk, -is in >878 geboren te Capurso (Barlk De sedert 7 Mei 1943 in krijgs gevangenschap teruggevoerde militairen. Briefpakjes kunnen gezonden worden. 's-GRAVENHAGE, 10 Aug. Van de bevoegde Duitsche militaire autoriteiten is toestemming verki-egen, dat aan de sedert 7 Mei 1943 weder in krijgsgevangenschap teruggevoerde Ne derlandsche militairen gunnen worden gezonden z.g. briefpakjes „van maximaal 2 kg. (inclusief /verpakking) inhoudende levensmiddelen, rookgerei e.a. artike len, waarvan de verzending niet ver boden is en wel, in verband met de bestaande postale omstandigheden, voorloopig tot een aantal van 2 brief pakjes per krijgsgevangene pér maand. Op grond dezer toestemming verzoekt het hoofd der afdeeling 4b. van het In formatiebureau van het Nederlandsche Roodè. Kruis de naastverwante of ge volmachtigde dezer krijgsgevangenen eoo^poedig, mogelijk, voorzoover zulks nog niet is geschied, opgave te doen van zijn (haar) naam, adres en graad van verwantschap tot den krijgsgevan gene (bijv. echtgenoote, vader, moeder, verloofde, gevolmachtigde, enzalsme de van den naam en voornamen, mi litairen rang, troepenonderdeel, even tueel krijgsgevangene -nummer en kamp van den krijgsgevangene. Deze schriftelijke opgaven zijn in duidelijk schrift te stellen 'en gefran keerd te richten aan het hoofd der afd. 4b. varj het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis,- Ha merstraat 17 te 's-Gravenhage, van welke afdeeling zoodra mogelijk aan wijzingen voor deze zendingen e.a. in lichtingen kunnen worden tegemoet ge zien. Per dag worden bij de spoorwegen 20 fietsen gestolen. Voorbeeldige straf tegen een der dieven geëischt. Naar de Officier van Justitie van de Utrechtsche rechtbank, Mr. Quintus, hedenochtend in een "requisitoir mede- Heelde, hebben 'de Nederlandsche Spoorwegen in elf maanden tyds ruim 71/, millioen gulden uitbetaald aan schadeloosstelling voor gestolen goede ren. Per dag worden er 20 fietsen bij de Spoorwegen gestolen, en, zoo vervolg de de Officier zijn requisitoir, vele landgenooten zijn bevreesd geworden in dezen tijd. hun fietsen per trein te verzenden. Het betrof hier de zaak tegen den 27-jarigen stationsbrandwacht M. uit Utrecht, die meer dan 30 fiet sen van de perrons had weggenomen. Op allerlei geraffineerde trucs had hij zich fietsen van anderen weten toe te eigenen, die hij voor gemiddeld f 200 verkocht, zoodat hij circa f 6000 had ontvangen. Verschillende kceren, zoo eindigde de Officier zijn requisitoir, heb ik met lof gesproken over het per soneel der Spoorwegen. In deze moei lijke dagen verricht het ontzaglijk.veel werk waarvoor wij allen dankbaar moeten zijn. Doch er zijn ook enkele oneerlijke elementen onder hen, die een schaduw werpen op de prestaties. Spr. eischte tegen M. drie jaar en zes maanden gevangenisstraf. Uitspraak beden ovar 14 dajfec. Nederlanders ter dood veroordeeld. 's GRAVENHAGE. 10 Augustus. Officieel wórdt bekend gemaakt: De Nederlandsche burgers J. H. Janzen, J. Posthuma, C. Aarnouts. C. Schuurman, N. J. Bergsma. H. Godfroid en B. G. Mulder zijn door het Duitsche Obergericht wegens sabotage resp. het overtreden van het verbod op het in het bezit heb ben van vuurwapens, ter dood ver oordeeld. Het vonnis is na onder zoek van de mogelijkheid van gra tie voltrokken. De veroordeelden waren meeren- deels reeds voor den oorlog leden van de C.P.N. en bekleedden daar ten deele functies. Van Juni 1940 tot Februari 1943 hebben zij geijverd voor den wederopbouw van de ver boden C.P.N. en illegale communis tische tijdschriften vervaardigd en vérspreid. Zij leefden ten deele met valsche papieren, ten deele zonder zich te hebben aangemeld. Mulder heeft ondanks alle waar schuwingen tot het voorjaar van 1943 een vuurwapen in voor het gebruik gereeden toestand bij zich gehad. De Nederlandsche staatsburger M. Slort ls door het Deutsche Obergericht in de bezette Neder landsche gebieden wegens misdaden tijdens den duur van het Politie- standrecht ter dood veroordeeld. Het vonnis is, nadat de mogelijk heid van gratieverleening was on-, derzocht, voltrokken. Slort, die zich reeds vroeger op actieve wijze aan anti-Duitsche kuiperijen heeft schuldig gemaakt, heeft tijdens den duur van het Politiestandrecht pamfletten ge schreven. vermenigvuldigd en verspreid, waarin tot staking en ongehoorzaamheid aan de verorde ningen van de bezettende macht werd aangespoord. Bovendien heeft hij een slagwapen bij zich gedra gen. NIET-UITREIKING VAN COUPONS VOOR ZIEKENFONDSPREMIE AAN ARBEIDERS IS STRAFBAAR. 's-GRAVENHGE, 10 Aug. - Bij be sluit van den secr.-generaal van het Dep. van Sociale Zaken is bepaald, dat wergkevers, die in gebreke blijven aan hun ingevolge het Ziekenfondsenbesluit vcrzekeringsplichtige arbeiders de ver schuldigd coupons voor ziekenfonds premie cn elke uitbetaling van dag-, week- of maandloon ter hand te stellen, dan wel deze coupons niet op de voor geschreven, wijze invullen, zich aan een strafbaar feit schuldig maken. VERPLICHTE ARBEID VAN CEDE- TIXEERDEX IN GEVANGENISSEN. Do Staatscourant van 9 Augustus be at ecu besluit van den sccr.-gen. het dep. van Justitie, waarin het gende is bepaald: Do veroordeelden tot hechtenis onveruordccldcn. gedetineerd in de strafgevangenissen en de huizen van bewaring, zijn, evenzeer als de veroor deelden tot gevangenisstraf, verplicht den arbeid te verrichten, die hun wn opgedragen. De socr.-gen. van het dep. van Justitie geeft, voor zoover noodig. voorschriften omtrent Jon duur van cu de belooning voor den'arbeid. Dit besluit is reeds ln werking getre den. Vrijdag 20 Augustus a.s. hoopt prof. dr. ir. J. Boeseken. oud-hoogfeer- aar adn de Technische Hoogeschool te Delft, zijn 75en verjaardag te vieren. SCHAGEN. DS. J. EIKEMA WEER NAAR ZAANDAM. Naar we vernemen heeft ds. J. Eike- ma. voorheen predikant te Schagen. die van hiei; naar Zaandam vertrok om vervolgens een beroep naar Dordrecht aan le nemen, thans besloten naar Zaandam terug te keeren. Een beroep van de Ned. Herv. kerk te Zaandam werd door hem aangenomen. GESLAAGD. Voor het toelatingsexamen voor do opleiding tot scheepwerktuigkundige te Amsterdam klaagde onze plaatsgenoot, de heer C. Schoorl. Vit onze omgeving. Zuidscharwoude. *iijarten. - De wedstrijd tusschen o!k.K. alhier en Krijt op Tijd te Oter- leek, jyelke gespeeld werd in het café van den heer Molenaar tc Oterleek, heeft een geanimeerd verloop gehad. De eerste ontmoeting was geëindigd met een winst voor O.K.K. van punten. De uitslag van den tweeden wedstrijd was: Krijt op Tijd, te maken 595, gemaakt 652 punten, winst 57 pt. O.K.K. te maken 573 pt., gemaakt 625 pt., winst 52 pt. De totale uitslag was dus een winst van 221 punten voor O. K.K., welke vereeniging hierdoor be slag legde op den mooien beker, welke voor dezen wedstrijd beschikbaar was gesteld. Het is een prettige sportieve ontmoe ting geweest. Men besloot in principe in den komenden winter nog eens een wedstrijd te organiseeren. Ongeval. - Het 6-jarig dochtertje van den heer v. d. V. van den Boomgaard viel gistermiddag door een broeiraam en liep daarbij een diepe wonde aan het been op. Dr. Wilmink hechtte de wonde, waarna het meisje huiswaarts kon gebracht worden. HengelwedstrUd. - De hengelclub „Ontspanning" hield een wedstrijd langs de kade van de Bleekmeer. De uitslag was als volgt: le pr. H. Kamp huls met de grootste baars 24 cm., 2e pr. D. van Seventer 10 at., 3e pr. A. Timmerman 7 st., 4e pr. J. Bullooper 6 st., 3e pr. I. Wormsbecker 6 st., 6e pr. A. Kater 5 st., 7e pr. J. Blokker 4 stuks. zonder masker. Op 18 Februari van dit jaar teeken- de Stalin een geheim bevel gericht aan zijn opperbevelhebbers. In dit be vel onderscheidt Stalin drie étappes in den tegenwoordigen oorlog. Dc eerste étappe, de tactische terugtocht is reeds achter den rug. De tweede etappe, de overwinning van de sovjetlegers op de Duitsche weermacht en haar bondgc- nooten is bezig te mislukken en wij kunnen de likwidatie van dit nummer van het bolsjewistische programma met een gerust hart aan de strijders voor het nieuwe Europa overlaten. De deyde étappe, de vernietiging van het wereldkapitaal en het ontketenen van de wereldrevolutie is in zooverre uiterst belangrijk, omdat zij ons Mos kou zonder masker toont. Deze derde étappe, die tevens het einddoel van den oorlog die door de bolsjewisten tegen Europa gevoerd wordt, betec- kent, is zeer leerzaam voor hen die verwachten, dat Engeland en Amerika ervoor zullen zorgen, dat ons land geen prooi van de sovjets Letterlijk schrijft Stalin: „Wij hebben bondgenootschappen „gesloten, omdat dit noodig was om „tot de derde étappe te geraken. „Maar onze wegen scheiden daar. ,,wa?r onze tegenwoordige bondge- „nooten in den weg zullen staan aan „de bereiking van ons einddoel". Hieruit volgt, dat Stalin nooit zal toestaan, dat. wie dan ook. zich op den weg zal plaatsen, dien hij gaan zal om tot de wereldrevolutie te komen Indien zijn b«ndgenooten dit zouden probeeren, zullen zij op het zelfde oogenblik ervaren, dat beloften of overeenkomsten voor de sovjets niets beteekenen en zeker niet als het er om gaa't hun uiteindelijke doelstellingen te bereiken. Wie meent dat dit bevel van Stalin. daar het <fp 18, Februari geteekend werd, wat betreft de derde étappe vervallen is, omdat intusschen de Komintern werd „opgeheven," z«l ge nezen worden door de volgende re gels. eveneens letterlijk overgenomen uit het geheime bevel. Zij luiden: „Laat Jelui door deze maatregelen „niet op een dwaalspoor leiden, „doordat zü den indruk kunnen wek- „ken alsor wij onze beginselen on- „trouw waren geworden. Wij zijn ze „niet ontrouw en zullen ze nooit on- „trouw worden. Ons eenige doel is „cn biyft de wereldrevolutie, dc dic tatuur van het proletariaat in de „geheelc wereld. Zooals ik altijd „mijn eed, dien ik heb afgelegd bij „de baar van onzen leeraar Leni.n. „steeds indachtig zal blijven, mogen ,ook jelui dezen eed niet vergeten Het is dus duidelijk, dat ook de „op heffing" van dr Komintern, door Sta lin tot de ./tactische" maatregelen ge rekend wordt, die tot doel hebben te genstanders en bondgenooten zand in de oogen te strooien, opdat zij het einddoel van de bolsjewisten, de we reldrevolutie, niet meer zullen kun nen zien. Meer dan ooit is nu duidelijk ge bleken. wat de y/are bedoeling der bolsjewisten is. onomstootelijk staat nu vast, dat Europa vernietigd zal wor den. indien het de Duitsche weermacht en haar bondgenooten niet zou geluk ken de sovjets terug te slaan en het bolsjewisme te verdelgen. Maar even vast staat de verschrikkelijke verant woording. die Roosevelt en Churchill op hun schouders geladen hebben, door Europa te verraden en te trachten het den bolsjewisten in handen te spelen De mentaliteit die Stalin. blijkens het geheime bevel aan zijn opperbevel hebbers bezit, is dezelfde als van hen, die zich tot zijn medeplichtigen ge maakt hebben en die hun soldaten en vliegers onder de leuze „Vooruit Christelijke soldaten"! bevel geven Europa in den rug aan le vallen en de vrouwen en kinderen te vermoorden. Het is een-, mentaliteit, die slechts tot uiting komt bij bloeddorstige misdadi gers, Moskou zonder masker, daarme de maakten wij reeds kennis toen de massagraven >n het woud van Katyn en bij Winnitza geopend wenrden, de .■proef op de som is de inhoud van het geheime bevel, gedateerd 18 Fe bruari van dit jaar. Hoeveel bolsjewistische misdaden zuilen er nog aan 't licht gebracht moeten worden, hoeveel onthullingen zullen nog moeten worden gedaan, voordat ook in ons land een iéder er van doordrongen zal zijn. dat het bols jewisme óók de doodsvijand is van ons land en volk en dat Engeland en Ame rika doende zijn Europa en dus ook. ons land aan dezen vijand uit te le veren. Moskou zonder masker de Wereldrevolutie en de dictatuur van het rroletariaat landgenoot het is ook Uw plicht ervoor te waken, dat het zoover nooit zal komen! W. H. STRENG Harenkarspel. Onderling veefonds. - Het bestuur van bovengenoemd fonds vergaderde Zaterdag j.1. ter vaststelling van de rekening over het 3e kwartaal 1943. Verzekerd waren gedurende dit tijdvak Mei 542 koeien en 96 kalveren. Juni 513 koeien en 108 kalveren, Juli 507 koeien eq 114 kalveren. Afgekeurd werden in dezelfde periode 4 koeien, terwyi nog een bedrag van 537.96 aan schade van het vorige kwartaal verrekend moet worden. De oorzaak hiervan is, dat de schade niet defini tief bepaald kon worden wegens stop zetten der markten. De te berekenen premies werden vastgesteld op resp. ƒ1.10, ƒ1.10 en ƒ1.30 per koe en ƒ0.55, ƒ0.55 en 0.65 per kalf. Geslaagd. Onze vroegere plaatsge noot Piet Manneveld Jr., thans wonen de te Schagerbrug, slaagde dezer da gen te Utrecht voor gezeldraaier. Dit examen werd afgenomen door de Ver. V.V.A. aldaar. Wiermgen. Nieuwe wykxusters. - Tot opvolgster van zuster Gijzen is als wijkzuster van het „Witte Kruis" voor Wieringen cen trum en West benoemd zuster Tjerk stra uit Meppel, die op 1 September a.s. in functie zal treden. Winkel. Politie. - Verloren: een halsband voor een hond. Een "portemonnaie met inh. Verzoeke terug te bezorgen ter ge- maonte-seoretajie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1