NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verloop der frontlinies in het Oosten. Nieuwe Sovjet-aanvallen afgeslagen. Felle gevechten op Sicilië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.1 Alkmaar - Voordam C 9. Boreao der Schager éditie: Sch&gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 17c Jaargang. No. 186, 2 pagina's. Dese Conrant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties ln dese Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage, op aanvraag. Geen ononderbroken systeem van versterkingen. BERLIJN, 11 Aug. (C-D.). Om den geweldigen slag, die momen teel aan het Oostfront wordt gestreden, te begrijpen, is het goed. dat men zich de Duitsche „opvanglinie" nog eens in herinnering terugroept, waardoor het Sovjet-Russische winteroffensief, n« sinds den 19en November 1942 maan denlang gewoed te hebben, ten slotte in de laatste week van Maart 1943 werd gestopt. Deze linie begint in het N. bij Leningrad, dat nog steeds grootendeels door de Duitschers omsingeld is, ook al wisten de sovjets hier 'n smallen door gang te forceeren. Zij loopt dan langs den Wolkhof naar het Ilmenmeer en vervolgens langs den Lowat naar Weli- kije Luki. Verliep de linie tot hiertoe vrijwel recht van het N. naar het Z., bij Welikije Luki begon zij vrij scherp naar het O. af te buigen en wel over Surasch, Smolensk en Spass Demensk naar Orel, dat tot een ver vooruitge schoven bastion werd, doordat de linie ten zuiden van deze stad weer naar het westen afboog, namelijk naar Sjefsk. Hier verliep de linie opnieuw in ooste lijke richting en wel over Charkof naar den Don jets, die zij volgde tot den sec tor Slawansjk—Kramatorsk, om vervol gens vrijwel loodrecht af te dalen naar de Zee van Azof. Geen gesloten front. Er is reeds dikwijls op gewezen, dat deze linie van nagenoeg 2000 km. niet mag worden gezien als een gesloten front, d.w.z. als een ononderbroken systeem van versterkingen, waarin de tegenstanders als man tegen man tegen over elkaar staan. Voor een dergelijke tactiek zou zelfs het menschenreservoir van de Sovjet-Unie te kort schieten, om de noodige hoeveelheden materieel naar bulten beschouwing te laten. Een minstens even belangrijke factor echter vormen de kolossale uitgestrekt heden aan weerszijden van het front, die slechts op bepaalde plaatsen de con centratie van groote troepenmachten met hun materieel en hun bevoorrading mogelijk maken. Voor dergelijke con centraties zijn er knooppunten van liefst zooveel mogelijk spoorlijnen en kruis punten van talrijke wegen noodig, aan gezien men deze uitsluitend bij en in groote steden vindt, worden de steden dus enorm belangrijk en vormen zij, on geacht of zij oorspronkelijk als vesting beschouwd konden worden of niet, thans ware bastions, die dikwijls tot honder den km. in de omgeving zwaar ver sterkt zijn. De bastions. In het verloop van den strijd zijn de namen van vele dezer bastions algemeen bekend geworden. In het N. in de eerste plaats Leningrad, dat nog steeds in 't bezit der Sovjet-Unie is. maar dat na een beleg van twee jaar belangrijk aan offensieve kracht heeft ingeboet door het uitgebreide systeem van verster kingen, dat de Duitschers er rondom hebben aangelegd. Ten N. van het Ilmenmeer beschik ken de Duitschers over Nowgonod, dat de Solkhof-moerassen grootendeels con troleert, en ten zuiden van het Urnen- meer hebben zij Staraja Russa in han den, waartegen de Sovjets in het begin van dit*' jaar wekenlang storm liepen, teneinde den opmarsch naar het Peipus- meer te forceeren. Met het na harden strijd heroverde Rzjef in handen slaagden de Sovjets er in, de stad Welikije Luki te nemen, maar zij kwamen niet door het Duit sche verdedigingsstelsel heen, zoodat hier een situatie is ontstaan, welke aan die van Leningrad herinnert. Met het heroverde Wjasma in den rug ging generaal Sjoekof in het begin van dit jaar tot den aanval op het mis schien machtigste bolwerk in de Sovjet- Unie over, Smolensk, dat beschouwd kan worden als de sleutel tot het gebied tus schen Memel en Duna en tusschen Duna en de Finsche Golf. De stomloop liep voor Smolensk te pletter op Suravn en Spass Demensk. Tevenover de Sovjet-Russische bas tions Tula en Koersk liggen de Duitsche bolwerken Brjansk, Riilsjk en Kharkof en lag tot voor korten tijd nog als een vooruitgeschoven post Orel, welke stad de Duitsche legerleiding intusschen om het front te verkorten heeft opgegeven Stroomopwaarts aan den Donjets zijn de Sovjets, die bij de hevige Duitsche tegenaanvallen in Maart Kharkof weer moesten ontruimen en over den Donjets werden teruggeworpen, in het bezig ge bleven van een uitgestrekt bruggen hoofd op den W.-oever van den Donjets met het zeer zeker niet te onderschat- VERDUISTER van 7—14 Augustus 21.50—5.49 uur. De Maan: Ond. 13 Aug. 3.07 u. Op 13 Aug. 19.36 u. ten bastion Worosjilofgrad, waarvan in tusschen de offensieve kracht nog moet blijken, nadat twee bolsjewistische win teroffensieven en het begin van het hui dige zomeroffensicf geen enkel succes hebben kunnen boeken tegen de Duit sche linie StalinoTaganrog. De bomaanvallen op Hamburg. Het verhaal van een ooggetuige. In een ooggetuigebericht, door het D.N.B. ontvangen, wordt gezegd, dat bij de laatste luchtaanvallen der Engelchen en Amerikanen op Hamburg, het zwaartepunt weer in de woonwijken der bevolking lag. Het leed, dat de vijand ook hier stelselmatig vooral over vrou wen, meisjes en kinderen trachtte te brengen, heeft echter de bevolking niet in haar wil tot tegenstand getroffen, maar een alierhevigsten haat tegen En geland uitgelokt. De ooggetuige vertelt dan, hoe alles, wat menschen herbergde, stelselmatig door de Engelschen en Amerikanen werd aangevallen. Alle wijken, waar menschen in grooten getale wonen, alle wijken, waar voornamelijk arbeiders gehuisvest zijn, werden getroffen. Met tusschenpoozen van twee tot drie da gen herhaalden zich deze uitsluitend te gen de weerlooze burgerbevolking ge richte aanvallen. Met bijna mathema tische nauwkeurigheid werden deze wijkèn steeds weer bestookt met fosfor en brisantbommen, vooral met fosfor. Met de boordwapens schoten bovendien de vijandelijke vliegtuigen on den men schen, die een toevlucht zochten, en op de door de straten ijlende brandweer colonnes. Dank zij de goede organisatie, vooral echter dank zij de onwrikbare houding der bevolking, slaagde men er in zeer korten tijd in, de moeilijkheden baas te worden. Daarbij hebben zish ook de buitenlandsche arbeiders bijzonder on derscheiden. Zij hebben, naar de oog getuige uitdrukkelijk opmerkt, voor den Duitschen arbeider in geen enkel op zicht ondergedaan. Ook het dappere optreden van de Hit'eripgend bliiW u't vele daden, zooals die van den 16-jari- gen Hitlerjongen Nowack. die, na vader en moeder te hebben verloren, veertig kinderen redde uit een brandend kin dertehuis. Drie dagen later stierf hij aan de daarbij opgeloopen verwondin gen Voor zijn dood werd Jiii onder scheiden met het IJzeren Kruis eerste klasse. De ooggetuige schetst dan. hoe het vertro'/wen der bevolking juist in par tij en weermacht duideliik werd en hoe beide organisaties met succes alle krachten mobiliseerden. Ook te Ham burg hebben de ervaringen bewezen, dat de lotsgemeenschan van het Duit sche vaderland 'juist door deze vijan delijke terreuraanvallen in het vuur het fosfor nog harder en sterker gesmeed wordt tot een enkel blok van stalen overwinningswil. Besprekingen In het hoofdkwartier van den Führer. De Führer met Rijksmaarschalk Hermann Göring en Rijksminister Speer Hoffmann-Stapt-Pax m WEERMACHTBERICHT Strijd in den N.sector van Sicilië. Aan het Italiaansche legerbericht van 11 Augustus ontleenen wij het volgende: De ItaliaanschDuitsche troepen leve ren felle verdedigende gevechten m den centralcn en noordelijken sector van het Sicili2ansche front, teneinde den op marsch van den vijand in bedwang te houden. Messina is door d^vijandelijke luchtmacht herhaalde malen intensief gebombardeerd Italiaansche torpedovliegtuigen vielen konvooien aan in de wateren vari Sici lië, waarbij zij een lichten kruiser en 2 schepen van middelbare tonnage trof fen, terwijl bommenwerpers des nachts met succes aanvallen deden op de ha vens van Palermo en Syracuse. In de haven van Augusta en langs de noord kust van het eiland hebben Duitsche vliegtuigen ernstige schade toegebracht aan 4 transportschepen met een totalen inhoud van 17.000 ton, aan een torpedo jager en aan eenige landingsvaartuigen. Een Engèlsch vliegtuig werd aan de kust van Sardinië door ccn van onze duikbootjagers neergeschoten. Verder wordt nog gemeld: De door den vijand ondernomen aan vallen op de steden Turijn, Milaan en Genua, hebben, volgens de tot dusver binnengekomen rapporten, de volgende slachtoffers gemaakt onder de burger bevolking: in Turijn 12 dooden en 48 ge wonden. in Milaan 101 dooden en 267 gewonden, in Genua 11 dooden en 37 ge wonden. Keuringen voor de Waffen S.S. hei Legioen en de Landwacht. Het sS-Eriatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in tL1d van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bt) de hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tlldens <le keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betjekking tot de verzorging van familieleden, duur aer opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven. k"n"e' dt»m nemen bij de Landwacht of bij hc.1 SS-Wachtbataiilon in Amersfoort Zij. die tot de Germaanse - in Ne derland to;treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 1830 jaaf, die aan- meldlngspllchtig zUn voor den Arbelds Inzet, kunnen zich eveneens op een der keoringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 16 Aug 14.— uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westztedijk. 17 Aug., 912.uur, Breda, Restaurant Modern. Markt. 17 Aug., 15—18.— uur, den Bosch. Hotel Noord-Brabant. Markt 45. 18 Aug., 0.—12.— uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18 Aug., 15.—18,— uur, Arnhem, Café Boyal. 19 Aug.. 9.—12.— uur, Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.—18.— uur. Zwolle, Hotel Glj- tenbeek 20 Aug., 9.—12— uur. Assen, Concert- hula a/d Vaart 20 Aug.. 15.—18.— uur, Groningen. Con certhuis. Poelestraat. 21 Aug., 9.—12 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 9.—14.— uur, Amsterdam, Dam 4 23 Aug., 9.—13.— uur. Utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245. 24 Aug., 9.—14,— uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg 25 Aug., 9.—14.— uur. den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhout 11—13 ÖQ ooxe Vrijwilligers. Een irissche dronk r.dens een korte rast gedu rende den grooten pantseislag m het Ooitco SS PK Zschickel- O-H-P m HOOFDKWARTIER VAN DEN Fr RER, 11 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermai maakt bekend: Van het Koebanbruggenhoofd en den Mioes-sector worden slechts vrij zwak ke bolsjewistische aanvallen gemeld. Een eigen aanvalsoperatie bereikte het gestelde doel. In het gebied van Bjelgorod du ren de zware afwisselende gevech ten aan. Krachtige vijandelijke doorbraakpogingen met behulp van infanterie en tanks werden afge slagen, waarbij een groot aantal tanks werd stukgeschoten. In den sector ten westen van Orel stortten eveneens talrijke vijande lijke aanvallen ineen. Hier werden alleen in het gebied van een pant serdivisie 61 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Ook in het gebied ten zuiden en zuidwesten van Wjasma zette de vijand zijn door braakpogingen met onverminderde kracht voort. Afgezien van enkele zuiver plaatselijke bressen bleef bet front hecht in Duitsche handen. Ten zuiden van het Ladogameer deed de vijand plaatselijke aanvallen, die eveneens afgeslagen zijn. CHURCHILL IK CANADA. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt, heeft president Roosevelt gis teren op de persconferentie verklaard, dat do Canadeesche ministerpresident, Maekcnzie Hing, hom telefonisch In kenni3 heeft gesteld van do aankomst ptin Churchill in Canada. Roosevelt voegde hieraan toe, dat hij waar schijnlijk niet Churchill een ontmoe ting zal hebben. Hy kon evenwel nog niet zeggen, waar en wanneer. Het ccnige wat hij kon zeggen was, dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van een conferentie der leden van de En- gelsch-Amcrikaanscho generale sta ven .Voorts zeide Roosevelt nlot te geloovcn, dat de Sovjets op dlo con ferentie vertegenwoordigd zouden zijn Dat beteekent echter niet, dat hij en Churchill niet erg blij zouden zijn, wanneer de Sovjets aan de bespro king zouden deelnemen. De besprekingen van Churchill. Naar de Öritsche berichtendienst uit Quebec meldt, wordt in het officieele communiqué, dat Dinsdagavond na de besprekingen tusschen den Britschen minister-president Winston Churchill en den Canadeeschen premier Mackenzie King is uitgegeven, medegedeeld, dat de beide premiers in den loop van den avond den internationalen toe stand hebben besproken en plannen hebben gemaakt voor den duur van het verblijf vari Churchill in Canada. Teleurstelling over afwezigheid van Stalin. STOCKHOLM. 11 Aiig'(DNB) - Hoe wel de nieuwe ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt. volgens een be richt uit New-York van Stockholms Tidningen, de groote sensatie vormt in de V Skomt ook de diepe teleur stelling tot uiting dat Stalin aan deze besprekingen niet deelneemt. Uit de verklaringen van Roosevelt blijkt, dat vergeefsche pogingen zijn aangewend om Stalin of een anderen toonaange- venden persoon der Sovjet-Unie tot deelneming aan de conferentie te be wegen. Roosevelt heeft zijn leedwezen te kennen gegeven, dat de Sovjet-Unie afwezig is. Daarmede zijn. volgens het Zweedsche blad, de stellige Amerikaan- sche verwachtingen op een Russische deelneming door Roosevelt zelf in zijn uitspraak ijdel gemaakt. De opvattingen in Berlijn over de reis van Churchill. Waar blijft Stalin De reis van Churchill naar Canada en zijn a.s. ontmoeting met Roosevelt interesseert politieke kringen in Berlijn minder wegens het feit als zoodanig dan wel de vraag of Stalin aan deze ont moeting zal deelnemen, resp. zich- zal laten vertegenwoordigen. Nu de Anglo-Amerikaansche pers se dert dagen een ontmoeting van de drie leiders niet alleen wenschelijk, doch ook noodzakelijk heeft genoemd, moet het wel opvallen, zoo meent men te Berlijn, dac de heerscher in het Krem- lin voor zoover totdusver bekend, in zijn terughoudendheid blijft volharden, zoodat Roosevelt in zijn eerste verkla- ing aan de pers genoodzaakt was uiting te geven aan zijn leedwezen over het wegblijven van Stalin. Of Eden zich werkelijk, zooals de geruchten wil- len doen gelooven, naar Moskou heeft of zal begeven en of hij tot taak zou hebben Stalin te bewegen zijn totdus ver ingenomen standpunt te wijzigen, moet naar de meening te Berlijn wor den afgewacht. Aan het oostelijke front werden gis- eren 348 tanks stukgeschoten. De lucht macht mengde zich op alle zwaartepun ten met krachtige formaties gevechts vliegtuigen en vliegende artillerie in den slag en ontlastte de hevig strij dende troepen. In het ti'ooge noorden veroverden Duitsche bergjagers in het ongebaande oerwoudterrein een door den vijand (aai verdedigde heuvelstelling en behielden deze ondanks talrijke met krachtigen steun van artillerie en luchtmacht ge voerde vijandelijke tegenaanvallen. De bolsjewisten leden daarbij zware verlie zen. De strijd op Sicilië. Op Sicilië sloegen onze troepen ln den noordelijken sector vijandelijke aanvallen in beweeglijke gevechtsvoe ring af. Van den centralen en zuidelij ken sector wordt slechts activiteit van verkenners en stoottroepen van den vijand gemeld. Bij nachtelijke aanvallen van zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op de vijandelijke transportvloot voor Augusta en Syracuse werden 4 vracht schepen met een gezamenhjken inhoud van 21.000 b.r.t. vernietigend getroffen en 7 andere groote schepen, waaronder een oorlogsschip zwaar beschadigd. Overdag bestookten Duitsche slagvlieg tuigen in een verrassenden aanval op de noord- en zuidoostkust van het eiland uitladingen van den vijand in zijn ravi- tailleeringssteunpunten. Zij beschadig den met bommen en mitrailleurvuur een. torpedojager, 4 transportschepen en een groot aantal latidingsbooten. Terreuraanval op Neurenberg. "In den afgeloopen nacht wierp de vijand brisant- en brandbommen op het stadsgebied van Neurenberg. Er ont stonden brandschade en vernielingen in woonwijken, aan cultuurmonumenten en openbare gebouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten volgens de tot dusver ontvangen rapporten 14 der aanvallende bommenwerpers neer. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 10 op 11 Aug. zonder zelf verliezen te lijden, militaire doelen in Midden-Engeland met zicht baar succes aan. Op de kaart zijn met zwarte lijnen de vlootacties der Amerikaansche marine bij de eilanden Rendova en New- Georgia aangegeven. Bij het eiland Kolombangara vond een groote zeeslag plaats Als zou het Oostfront bezwijken Zou het er voor Zweden slecht uitzien. STOCKHOLM. 11 Aug. (C.D.). ln „Stockholms Tidningen'' heeft de Zweedsche overste Bratt een beschou wing gepubliceerd, waarin hij zijn ver wondering uitspreekt over het feit, dal men in Zweedsche kringen zoo weinig belangstelling voor den gang van zaken aan het Oostfront aan den dag legt. In Zweden, zoo merkt hij op, zou men heel gauw ontdekken, wat het zeggen wil, wanneer het Duitsche front in de Sov jet-Unie aan het wankelen zou gaan. „Zweden zal dan den kouden lucht stroom uit het Oosten gewaar worden en door een gevoel van onrust worden be kropen." „De gevolgen van een Sovjet- Russische doorbraak, zoo gaat overste Bratt verder, zouden niet slechts voor Duitschland, maar voor alle overige landen onoverzienbaar zijn. Zou het Moskou gelukken, in Duitschland een Sovjet-regiem in het leven te roepen, dan zouden de Westersche mogendhe den in feite den oorlog hebben verlo ren, de eenige overwinnaars zouden de Sovjets wezen, en over Zwedens lot zou niemand meer in het onzekere ver- keeren." „DE SLIMMERIKKEN VAN VANDAAG". 's-GRAVENHAGE, 11 Aug. In de serie „Brandende Kwesties" spreekt Max Blokzijn hedenavond over Hilver sum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje ia: „De slimmerikken van van, daag".. Hoe Orel oniruimd werd De Völkischer Beobachter geeft he den een uitvoerige schildering, hoe de ontruiming van Orel volkomen volgens de plannen is uitge voerd. Daarin wordt uiteengezet, dat Orel in tegenstelling to de bolsjewis tische bewering van de „verovering van de stad" krachtens een volkomen vrijwillig besluit der Duitsche leger leiding ontruimd werd, nadat het als middelpunt van den Orel-boc'nt zijn militaire taak had vervuld. Het. blad vestigt er ook de aandacht op, dat de burgerbevolking van de stad met haar Weinige have en goed naar het Westen terugtrok en dat de bewoners liever vrijwillig hun woonstad verlieten dan weer onder de bolsjewistische heer schappij te geraken. Zoo speelde zich. naar het blad besluit, de helddhdaad der „verovering" van Orel door de sovjets af. Wat d" vijand aan mate riaal buitmaakte, bestond uit onbruik bare puinhoopen. Het aantal gevan genen ontsproot aan zijn fantasie tot verheerlijking in de oogen zijner hulp volkeren. De Europeesche aangelegenheden. Samenwerking van Amerika en de Sovjet-Unie. Ter gelegenheid yan de nieuwe sa menkomst tusschen Churchill en Roo sevelt bepleit .de Tims een „regeling der Europeesche „angelegenheden" door een gemeenschappelijk optreden van Engeland. Sovjet-Rusland en de Ver- eenigde Staten. Indien „wederzijdsche naijver of verdachtmakingen" deze drie landen op de uiteenloopende wegen van een bekrompen opgevat eigenbe lang zouden drijven, aldus vervolgt het blad of wanneer de „nationale riva liteiten en ambities der kleinere mo gendheden" zich zouden doen gelden ten nadeele van een hechte organisatie ter voorkoming van aanvallen en tot handhaving van den vrede, zou men weinig kans hebben, een nieuw onheil van Europa en de geheele wereld af te wenden. Engeland en de Sovjet- Unie hebben zich verplicht samen te wenken en uit de uitlatingen der Ame rikaansche politici blijkt duidelijk, dat zij met hun geheele kracht aan de bereiking van een gemeenschappelijk doel willen medewerken. WAT TOT ZINKEN WERD GEBRACHT. De mogendheden van het Pact van Drie hebben, naar het D.N.B. verneemt, in Juli meer dan 925.000 brt. Britsche en Amerikaansche scheepsruimte ver nietigd en meer dan 850.000 brt. wer den door bommen of torpedo's bescha digd. Een deel van deze beschadigde sche pen zal voor reparatie waarschijnlijk wel niet meer in aanmerking komen, zoodat de totale verliezen der Anglo- Amerikanen aanzienlijk hooger zijn dan 1 millioen brt. Juli is een van de z.waarste maanden voor de koopvaardijvloten der Engel schen en Amerikanen. Alleen do Duitsche duikbooten hehhen in de periode van 1 Januari tot en met 31 Juli 1943 meer dan 3.1 millioen brt. tot zinken gebracht. Verplichte velling van bosschen. 's-GRAVENHAGE, 11 Aug. In de Staatscourant van heden is opgenomen een besluit van ,den directeur van het Staatsboschbeheer betreffende verplich te velling van bosschen. Daarin wordt aan boscheigenaren of aan gebruiks- gerechtigden van bosschen voor het Boschbedrijfsjaar 1944 een algemeene last tot velling opgelegd, waarvan de verplichtingen hun per schriftelijke last geving zullen worden bekend gemaakt. Bonnenvervalschers liepen tegen de lamp. Elf arrestaties. Vrijwel tegelijk is de economische dienst der Amsterdamsche politie er ln geslaagd, twee zaken van bonncnverval- sching tot klaarheid te brengen Op het distributiekantoor in de hoofd stad waren in den laatsten tijd bij her haling nagemaakte bonnen van 1 rant soen boter ontvangen. Juist toen de politie het onderzoek naar den oorsprong van deze bonnen was begonnen, ontving een agent van een winkelierster in den Jordaan de waarschuwing, dat twee onbekende mannen bij haar getracht hadden boter op een valsche rantsoenbon te koopen. De agent ging de beide mannen na en wist hen in hun kraag te grijpen. Een hunner bleek een fotograaf te zijn, die tezamen met nog twee anderen, onder wie een drukker, in Hilversum de na gemaakte boterbonnen fabriceerde. De geheele installatie werd ln beslag geno men en ook de beide andere hoofddaders werden gearresteerd, evenals drie mede plichtigen, die bij het uitgeven der bon nen behulpzaam waren geweest. Dit laatste was gedeeltelijk in het Gooi, maar voornamelijk in Amsterdam ge beurd. Vermoedelijk zijn ongeveer twee duizend bonnen vervaardigd. De andere zaak, welke valsche ta baksrantsoenen betrof, werd ook in eer ste instantie ln het Amsterdamsche dis tributiekantoor ontdekt. Bij onderzoek bleken deze bonnen voornamelijk bij een bepaalden winkelier in het centrum der stad te worden ontvangen. D° verden king viel op twee heeren, die regel matig pakjes sigaretten op rarHsoenbon- nen kwamen halen en een rechercheur, die de wacht in den winkel betrok, kon inderdaad een der verdacht^ op heerterdaad betrappen, toen hij opnieuw een valschen bon ter inwisseling aan bood. Het bleek, dat deze bonnen in to taal een duizend stuks door een drukker in de Indische buurt waren vervaardigd, waar dan ook het materiaal in beslag werd genomen. Behalve de belde reeds genoemden werden nog drie andere personen in deze zaak gearres teerd. Waarschuwingsdienst aardappelziekte. DE BILDT, 11 Aug. In het et maal van Maandagavond 9 tot Dins dagavond 10 Augustus is de weers gesteldheid in de streek tusschen Alkmaar en Hoorn bijna kritiek ge weest voor het optreden van aard appelziekte. Prijzen tabaksurrogaat. 's-GRAVENHAGE. 11 Aug. In de Ned. Staatscourant van heden is opge nomen een prijsvoorschrlft van den Ge machtigde voor de Prijzen, dat onder den naam „Prijsvoorschrlft 1943 Surro gaten voor Tabaksproducten" de prij zen van de tabaksurrogaten regelt. De verbruikersprijs mag ten hoogste bedra gen: 1. voor surrogaatsigaren 8 ct. p. stuk: 2. voor surrogaatsenorita's 4 ct. pet- stuk; 3. voor surrogaatsigaretten 11/4 ct. per stuk; 4. voor surrogaatrook-, pruim-, snuif- en shagtabak 32 ct. per 50 gram. Het Prijsvoorschrift treedt 1 Septem ber in werking. STAATSLOTERIJ. f 20.000 2920 5000 8032 1.500 19951 21788 1.000 21943 9796 1340 400 4897 9107 f 200 15965 f 100 19796 11066 10537 5919 2737 1554. SCHAGEN. BOERDERIJEN WORDEN WEER OPGEBOUWD. Het architectenbureau Dekker en Koster alhier heeft van het Bureau Wederopbouw opdracht gekregen voor het doen herbouwen van de boerderijen an Lammertschaag en Spaan te Koe dijk. Uit onze omgeving. Ondharspel. De handbalsport floreert, - Er blijkt voor de handbalafdeeling van D.T.S. 'n groote belangstelling te bestaan. Het aantal leden bedraagt thans 65. Noordscharwoude. De bannelasten met 2 per H.A. ver hoogd. - In Concordia vergaderden be stuur en stemgerechtigde ingelanden van de banne Noord-Scharwoude onder leiding van den beer T. Kostelijk. In zijn openingsrede memoreerde de voorzitter het overlijden van het bestuurslid, den heer P. Blokker, en den secretaris-pen ningmeester, den heer D. Schuitemaker. In de vacature-Blokker zal in de ko mende herfst worden voorzien. De rekening over 1942 werd vastge steld op een totaal bedrag van 6783 98, met een batig saldo van 899.94. De be grooting 1943 sloot op een totaal van 7234.03, met een vermoedelijk batig saldo van ƒ798.99 Bij-deze begrooting is gerekend op een verhooging van de lasten van ƒ13.— tot ƒ15.— per H A. en voor den Noordscnarwouder polder van 6.50 tot 7.50 per H.A. Bezwaren tegen peilverlaging. Een vrij breedvoerige gedachtenwisse- ling werd gevoerd over de door het Geestmerambacht ingevoerde peilverla ging met 5 cm. Diverse bezwaren wer den naar voren gebracht. In verband met de veenlaag is het niet gewenscht, het peil te verlagen, vooral niet in den zomer. Doordat het water te laag ge houden is, ls er heel wat schade geleden, naar men mededeelde. Het is wel jam mer, dat dezen zomer tijdens de droog te te laat water ingelaten ls. Men besloot een request in te dienen bij het Geestmerambacht tegen de ver laging van het peil met 5 cm. Ook zal er worden aangedrongen op handhaving van een eenmaal vastgesteld peil. Het is nu veel te laag geweest. Besloten werd de gemeente te belas ten met het uitbaggeren van de on diepten in de Voorburggracht; de helft van de kosten zal door de banne wor den gedragen. Wieringerwaard. Plaatselijke fokveedag. - De rundvee- fokvereeniging Wieringerwaard deelt ons mede, dat ze haar gebruikelijke jaarlijksche fokveedag heeft vastgesteld op fi September a.s. Barsingerhorn. Vecfonds. - In de gehouden vergade ring van het veefonds „Barsingerhorn" werd de omslag over het afgeloopen kwartaal bepaald op f2,40 per koe. Toegelaten. - Onze plaatsgenoot, de heer C. Schoorl Jnz., werd na gehou den examen toegelaten tot de Machinis- tenschool te Amsterdam. Eén bakkersbedrijf. - In verband met de op handen zijnde verplichte sluiting van verschillende bakkersbedrijven, werd door een drietal bakkers hier ter plaatse, n.1. de heeren A. Westerman, J. Pascha en G. van der Klooster, beslo ten hunne bedrijven, als één bedrijf voor gezamenlijke rekening voort te zetten, onder den naam van W%-Pa-Ko., De bakkerij zal gevestigd zijn in het pand van den heer Pascha, die in het bezit is van een naar de eischen des tijds ingerichte heete-luchtoven. De zaak van den heer Westerman wordt voorloopig geheel gesloten, terwijl bij den heer v. d. Klootser alleen de win kel open blijft. Laten wij hopen, dat de nu gevestigde grootqre zaak, welke economisch beter rendeerend gemaakt kan worden, in derdaad het perspectief zal bevatten, dat men er van hoopt en verwacht. Wieringen. De vacantiegangertjes weer verrok ken. - Door bemiddeling van ds. Lugt. Doopsgezind predikant alhieb, hebben een aantal kinderen hun vacantie te Wieringen doorgebracht. Dinsdagmiddag zijn de jongens en meisjes weer naar huis vertrokken en zullen met genoe gen aan dezen tijd terugdenken. Hauwert. Ongelukkige val. Dinsdagmorgen had de echtgenoote van bakker B. het ongeluk in de bakkerij te vallen en kneusde daarbij haar pols. De plaatse lijke afd. van EHBO verleende de eer ste hulp, terwijl dr, Mulder, die later verscheen constateerde dat zij haar pols had gebroken. Naar wij vernemen heeft zij veel pijn van den val. Dinsdagmiddag is i£ de Maarhaven te Rotterdam de in Schiedam wonende schipper J. A. C. v. d. Steen over boord geslagen en verdronken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1