NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorbraakplannen der Sovjets ten Z. van het Ladogameer verijdeld. Uitgave; voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - .Yoord&m C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. i VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 187, 2 pagina's. I Deie Courant veruehtynt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Btf contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Landingspogingen op Sicilië afgeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 12 Aug. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Op het Koebanbruggehoofd, aan den Mioes en aan den Midden-Donets ver liep de dag zonder belangrijke ge vechtshandelingen. In het gebied van Bjelgorod duurt de groote afweerslag voort Ten zuidwesten van Orel mis lukten aanvallen van verscheidene Sovjetdivisies. Ook ln het gevechtsgebied ten zuiden en ten zuidwesten van Wjasma viel de vijand wederom aan. Terwijl in het zuidelijke deel van dezen sector de ge vechtshandelingen nog niet geëindigd zijn, werden de bolsjewisten aan de overige fronten met zware verliezen afgeslagen. De bolsjewisten verloren gisteren 120 pantserwagens. De luchtmacht greep wederom ln weerwil van het ongunstige weer op de brandpunten jn de gevechten te land in. Zij vernietigde de laatste twee dagen 83 Sovjetvliegtuigen. In den derden slag ten zuiden van het Ladogameer hebben de on der bevel van generaal-veldmaar- schalk Küchler, generaal-oberst Lin demaan en generaal der infanterie Wöhler staande Duitsche troepen, gesteund door de onder bevel van generaal der vliegers Korten staan de lnchtformaties, in de periode van 2 Juli tot 6 Augustus den storm loop van het 8ste en het 67ste Sovjetleger in heldhaftige gevechten afgeslagen en daarmede de door braakplannen van den vijand ver ijdeld. Buiten de in het weermachtbericht reeds genoemde 1ste infanteriedivisie onderscheidden zich in dezen slag de 5de divisie bergjagers en de Oost-Pruisische 11de infanteriedivisie bijzonder. In het hooge noorden herhaalden de bolsjewisten hun tegenaanvallen op de veroverdestellingen in den sector- Louhi, welke aanvallen reeds voor de hoofdgevechtslinie werden uiteengesla gen. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten brachten in den nacht van 10 op 11 Augustus voor de Kaukasische kust een Sovjetkanonneerboot en een torpedo motorboot tot zinken en beschadigden een tweede torpedomotorbpot ernstig. Andere Duitsche vlootstrijdxrachten na men in denzelfden nacht in de nabijheid van de kust gelegen Sovjetstellingen aan het Mioesfront met succes onder vuur. De strijd op Sicilië. Op Sicilië verliapen de distanciee- ringsbewegingcn naar een verkorte bruggehoofdstelling volgens de plannen. ümm in den noordelijken sector -langs den kustweg opdringenden vijand wer den in hardnekkige afweergevechten aanzienlijke verliezen toegebracht. Een vrij omvangrijke vijandelijke landingspoging ten westen van Kaap Orlando werd in samenwerking met de luchtmacht voor het grootste deel reeds vóór de kust afgeslagen. De gelande deelen van den vijand werden Vernietigd. In het kustgebied van het bezette ge bied in het westen en bij vrije jacht bo ven den Atlantisehen Oceaan werden 5 Hevige luchtaanval op Terni. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m. De hevige aanvallen van den vijand in het centrum van het Siciliaansche front duren voort. Langs de kusten van het eiland onderschepten onze torpedo vliegtuigen vijandelijke oorlogsbodems en koopvaardijschepen, waarbij geraakt werden: een kruiser van 10.000 ton, een kruiser van 5.000 ton en drie koopvaar dijschepen. Terni werd gisteren door formaties vierrriotorige Amerikaansche bommen werpers bestookt. Talrijke openbare gebouwen, waaronder het ziekenhuis en verscheidene andere panden werden vernietigd of beschadigd. Er zijn zware verliezen onder de burgerbevolking. Onze jagers vielen de vijandelijke vlieg tuigen aan en schoten er negen van om laag. Tijdens aanvallen die de vijand ondernam op plaatsen in de provincie Reggio di Calabria schoten de luchtdoel batterijen drie .vliegtuigen omlaag. Later wordt nog gemeld, dat de lucht aanval op Terni onder de burgerbevol king 72 dooden en 493 gewonden heeft veroorzaakt. Terstond na den aanval hebben de koning-keizer en de koningin- keizerin zich naar Terni begeven om de getroffen wijken te bezoeken, vijandelijke vliegtuigen en een groote vliegboot neergeschoten. Een formatie zware Duitsche gevechts vliegtuigen viel in den afgeloopen nacht het gebied van de oorlogshaven Plymouth, alsmede militaire doelen in Bournemouth, met een groot aantal brisant- en brandbommen aan. Alle vliegtuigen keerden terug. Storingsaanvallen van afzonderlijke Britsche vliegtuigen veroorzaakten in den afgeloopen nacht in West-Duitsch- land slechts geringe schade aan gebou- Felle strijd aan het Oostelijk front. Het lot van Charkow. De A.N.P.-correspondent meldt: Er zijn tot dusver nog geen teekenen, die er op wijzen, dat de Sovjet-Russische aanvallen, althans in het centrale deel van het front, waar de strijd het hevig ste woedt, aan felheid afnemen. Aan den anderen kant is ook de Duitsche afweer tot dusver effectief gebleken en terwijl ten W. van Orel alle pogingen der bols jewisten, door het front te breken, zijn verijdeld, konden volgens verklaringen van Duitsche militair^ zijde de bolsje wistische strijdkrachten, die aanvanke lijk in het gebied van 'Bjelgorod de Duitsche linies waren binnen gedron gen, tot dusver in bedwang worden ge houden. De officieele Duitsche berichten spreken van gevechten ten W. en Z.-W. van Bjelgorod. Van den afloop dezer gevechten, die van Duitsche zijde niet slechts defensief, doch ook offensief worden gevoerd, hangt voor een groot deel het lot van Charkof af. De bolsje wistische berichten, volgens welke deze stad reeds grootendéels omsingeld zou zijn, zijn dan ook hoogst voorbarig te achten. Terwijl het zwaartepunt van het bolsjewistische offensief nog steeds in de sectoren van Orel en Bjelgorod ligt, hebben de Duitschers eveneeifs in het gebied ten Z. van Wjasma aanvallen van een buitengewone' hevigheid te Ver duren. Hier maken de bolsjewisten een omvangrijk gebruik van de zwaarste me chanische wapens, als zware artillerie, „Stalin-orgels" e.d., terwijl bij hun aanvallen in het gebied van Orel en Bjelgorod meer het- zwaartepunt op de tanks en infanterie ligt. Van Wjasma verloopt het front thans in ruwe trekken in een flauw gebogen lijn naar het meer zuidelijk gelegen Sjefsk. De strijd in den Stillen Oceaan. Naar Domei meldt, blijven formaties van de Japansche luchtmacht de vijan delijke steunpunten en aanvoerwegen in het Z. deel van den Stillen Oceaan bestoken. Drie verschillende aanvallen op de vijandelijke stellingen op het eiland Rertdova, het eiland Gizo en het W. deel van het eiland Kolom Bangara (Salomonseilanden) alsmede op het eiland Manomea (Elliseilandenzijn j.1. Dinsdag ondernomen. Bij een aanval overdag op het eiland Rendova dwong de luchtmacht van de Japansche marine elf vijandelijke vliegtuigen van het type B. 39 tot den strijd en schoot hiervan vier toestellen neer. Twee Japansche vliegtuigen zijn tot dusver niet op hun steunpunten teruggekeerd. Zaterdagavond j.1. ondernam een ap- dere Japansche formatie marinevlieg tuigen een eersten aanval op het eiland Namomea en .beschadigde een trans portschip zwaar. Zes landingsbooten, die gelost werden, kregen treffers en wer den met mitrailleurvuur aangevallen. Ten westen van het eiland Gizo en het eiland Gizo en het einland Kolom Ban gara stortten Japansche vliegtuigen zich op vijf vijandelijke torpedobooten. Eén hiervan werd tot zinken gebracht, twee Andere werden beschadigd. Na den aan val op de vijandelijke vaartuigen zetten de Japansche vliegtuigen hun aanval op vijandelijke stellingen bij de reede van Rice voort en veroorzaakten aanzienlijke schade aan militaire installaties. In Turijn 33 kerken getroffen. TURIJN. 12 Aug. (Stefani.) - Vol gens een rapport dat aan het stads bestuur is voorgelegd door de geza menlijke pastoors der stad, vertoont Turijn een smartelijk record in het aantal verwoeste of be'schadigde ker ken door de vijandelijke bombarde menten. Na den aanval van 7 Aug. j.1. ziet de droeve lijst er als volgt uit: 33 kerken verwoest of beschadigd. 5 rec toraten verwoest of beschadigd en 2 kerkelijke instituten met den grond gelijk gemaakt. rtoe wordt de tijd bestred in de weersportkampen 1 Ülken morgen trekken de ongens de bergen in. In het prachtige Karinthiscbe bergland leeren zij kaartlezen, het kompas gebruiken, telefoonlijnen aanleggen, kortom al die dingen, die beantwoorden aan het romantische gevoel van lederen gezonden jongen Aarzel dus niet en ga mee naar het volgende weersport- kamp. Aanmelding; Koning slaan 9, Utr««bt Frite Emde-Supf-Pax n Keuringen voor de Waden S.S- hei Legioen en de Landwacht. Bij oaza Vrijwilligers. Da mansen ma-en deel uit van de bemanningen der .Tijger"-tank» en maken den grooten slag van nabij mede SS PK Grdhért-Ö-H-P ff Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander ln den leef tijd van 1745 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bèpaalde redenen in Nederland moeten blijven, kunnen dierst nemen bij de Landwacht of bij bet SS-Wachtbitsi.lon ln Amersfoort Zij, die tot de Germaansctae-SS ln Ne- dei land toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Churchill in de Ver. Staten. Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Churchill de grens naar de Amerikaansche zijde van de Niagara Falls gepasseerd en is hij naar een nog niet bekend gemaakte plaats van be stemming in de Ver. Staten doorgereisd. Daarbij wordt minister-president Chur chill, naar de Britsche berichtendienst meldt, vergezeld door 'zijn dochter Mary en door een groot gevolg. De Londensche pers is, blijkens de beschouwing over de reis van Churchill en de a.s. ontmoeting ChurchillRoose- velt, zeer teleurgesteld over het weg blijven van Stalin. De Daily Mail verklaart, dat Stalin voor het niet deelnemen aan deze con ferentie wel dezelfde reden zal hebben als voor zijn weigering om deel te nemen aan de conferentie van Casablanca. De Daily Telegraph schrijft: Iedereen zal het eens zijn met de uiting van leed wezen van Roosevelt wanneer Stalin het onmogelijk acht om aan een van de hui dige conferenties deel te nemen. De News Chronicle wijst er op, dat de mi litaire plannen zonder de medewerking der Sovjets niet compleet geacht kun nen worden. Overigens wint in de Anglo-Amerikaansche staten de mee ning veld, dat een nauwere samenwer king tusschen de westelijke democraten en de Sovjets dringend noodzakelijk is. Het ontbreken van een uniforme poli tiek zou zich misschien in den tijd na den oorlog bijzonder nadeelig kunnen doen gevoelen. De Sovjets zijn ontevre den over de geallieerde bijdragen tot de gemeenschappelijke krachtsinspannin gen. Wanneer deze ontevredenheid blijft bestaan, ja zelfs misschien toeneemt, dan zouden de besprekingen voor den tijd na den oorlog niet in een geest van constructieve vriendschap, doch in een „atmosfeer van bitterheid en toorn" plaats vinden. ZWEEDSCHE DUIKBOOT VERGAAN. Volgens een officieele mededeeling is de duikboot „lllern" bij den ingang in de noordelijke vaarfgeul naar Kalmer- sund Donderdagochtend vroeg, varend aan de oppervlakte, verward geraakt in de ankerkettingen van een bagger molen Het Zweedsche motorschip „Bir- kaland", dat juist de hier ter plaatse zeer nauwe vaargeul binnenvoer, kon niet snel genoeg stoppen en ramde de duikboot. Deze maakte onmiddellijk water en werd door de „Birkaland" nog enkele honderden meters meege sleurd, waarop zij kenterde en zonk. De bemanning kon op één man na ge red worden. VIJANDELIJKE VLIEGTUIGEN BOVEN WEST-DUITSCHLAND. In de ochtenduren van gister dron gen, naar het D.N.B. verneemt, vijan delijke luchtstrijdkrachten, voortdurend door eskaders Duitsche jagers bestre den, onder bescherming van het wol kendek in West-Duitschland door. Zij lieten bommen vallen op verschillende plaatsen, vooral op de binnenstad van Bom. Strijdkrachten der luchtverdedi ging brachten den vijand aanzienlijke verliezen toe, welker omvang nog niet kon worden vastgesteld. STALIN ONTVANGT AMBASSADEURS. Stalin heeft Woensdag, naar de Brit sche berichtendienst meldt, den Engel- schen ambassadeur, Kerr, en den Ame- rikaanschcn ambassadeur, Standley, ontvangen. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Washington meldt, staat het bezoek van den Britschen en Amerikaanschen am bassadeur te Moskou aan Stalin in ver band met een belangrijke mededeeling der regeeringen van Engeland en de Ver. Staten over de besluiten, die op de conferentie van Quebes genomen worden. SLOWAAKSCHE ONDERSCHEIDING VOOR RIJKSCOMMISSARIS. PRESBURG, 12 Aug. (D.N.B.) Naar het "Slowaaksche persbureau heden meldt, heeft de Slowaaksche Staatspre sident aan den Rijkscommissaris voor t bezette Nederlandsche gebied, Rijksmi nister Seyss-Inquart, het grootkruis ver leend in de orde van vorst Pribina. De hooge onderscheiding werd op 7 Aug. te Berlijn aan den Rijkscommissaris over handigd door den Slowaakschen gezant te Berlijn, Cei*ak. VERDUISTER van 7—14 Augustus 21.59—5.49 uur. De Maan: Oud. 14 Aug. >1.10 m. Op 14 Aug. MMn. Personen tusschen 19—30 Jaar, die aan- meldlngspUeb tig s|jn voor den Arbeids inzet, kunnen zich eveneens op een der keoringsdagef) aanmelden en worden ge durende hnn verbintenis van den Ar beidsinzet vrUgesteld. 16 Aug 9-14.— uur Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk 17 Aug.. 9—12.— uur, Breda,Restaurant Modern, Markt. 17 Aug., 15—18.— uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 18 Aug., 9.—12.— uur, Venlo. Deutsches Haus, Egmondstr. 18. 18 Aug., 15.—18.— uur, Arnhem. Café Royal. 19 Aug., 9.—12.— uur, Hengelo, Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.—18 uur, Zwolle. Hotel G1J- tenbeek. 30 Aug., 9.—12— uur, Assen. Concert huis a/d Vaart. 20 Aug.. 15.—18.— uur, Groningen. Con certhuis. Poelestraat. 21 Aug., 9.—12.— uur. Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 9.—14.— uur. Amsterdam, Dam 23 Aug., 9—13 uur. Utrecht. N.V.- Huls. Oudegracht 845 24 Aug., 9.—14— uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg 25 Aug., 9.—14.— uur. den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11—12. NIEUWE SECR.-GENERAAL VAN WATERSTAAT Ir. W. L. Z. VAN DER VEGTE BENOEMD. '- -GRAVENHAGE, 12Augustus. Het Rijkscommissariaat deelt mede: /De Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied beeft den secretaris-gene raai van het mi nisterie van Waterstaat, mr. D. G. W. Spitzen, uit zijn functie ontsla gen. In zijn plaats heeft de Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied den directeur-gene raal van P. T. T., ir. W." L. Z. van der Vergte, met handhaving in zijn tegenwoordige functie benoemd tot Secretaris-generaal van het minis terie van Waterstaat. Ir W. L. Z. van der ,Vegte werd op 7 Januari 1895 te Valkenburg geboren en stamt uit een '•ambtenarengeslacht. Na in 1913 het eindexamen van de Hoogere burgerschool te Deventer gehaald te hebben, studeerde hij aan de Techni sche Hoogeschool te Delft voor electro- technisch ingenieur. In 1920 trad ir. van der Vegte bij Siemens Sehuckert te den Haag in dienst en jn 1925 ging hij over naar de Nederlandsche hoogovens' en staatfabrieken te IJmuiden. Hier was hij werkzaam als chef van de techni sche afdeeling, de centrale, en verder als ingenieur in algemeenen dienst, daarna algemeen procuratiehouder ei> sedert 1932 tevens hoofd van de aan verwante stikstoffabrieken „De Mekog". In 1938-werd hij benoemd tot direc teur van de Nederlandsche Siemens Mij. te den Haag. Na deze taak ruim twee jaar vervuld te hebben, werd hét hem duidelijk, dat hij als nationaal-soclalist verplicht was zich geheel ter beschik king te stellen van den leider der N. S. B. In verband hiermede werd 'ir. van der Vergte eind 1940 belast met de reorga nisatie van de radio ter voorbereiding van de stichting van een grooten om roep. In December 1940 werd hij be noemd tot raadsadviseur bij het nieuw opgerichte Departement van Volksvoor lichting en kunsten en tevens tot voor zitter van den Radioraad. In zijn func tie van raadsadviseur was hij belast met de afdeeling radio en begin 1941 tevens met de afdeeling film. In 1941 werd ir. Van der Vegte buitendien be noemd tot voorzitter van de Rijksfilm keuring. Eind December 1941 werd hij be noemd tot .directeur-generaal van de P. T. teneinde ir. Damme, die den leef tijd van 65 jaar bereikte, te vervangen. Hij heeft nu ruim Vit jaar lang aan het hoofd van dit belangrijke bedrijf gestaan en is er ondanks den tegen spoed der tijden, in geslaagd, dezen tak van dienst op zoo goed mogelijke wijze te laten functionneeren. Ir. Van der Vegte is sedert 1933 onaf gebroken lijl van de N. S. B. Hij werd in 1940 benoemd tot hoofd van de af deeling radiozaken van het hoofdkwar tier der N. S. B. Eind 1940 volgde bo vendien zijn benoeming tot Leider van het Economische Front. Deze laatste functie legde hij 1 October 1941 neer om een nieuwe functie, n.1. hoofd van de afdeeling Technische Zaken van het hoofdkwartier te aanvaarden. Hiernaast werd hij door den Leider der N. S. B belast met de reorganisatie van de N. S. B.-pers. Tevens is hij lid van den Raad voor Volkshuishouding der N.S.B. In Februari 1943 volgde zijn benoe ming tot gemachtigde voor Waterstaat en Verkeer. RIJKSSTEUNREGELING BIJ WERKLOOSHEID. AMSTERDAM. 12 Aug. - In aanvul ling op de mededeelingen betreffende den toeslag op de Rijkssteunregeling bij werkloosheid deelt de Centrale Pers dienst van het Nederlandsche Arbeids front mede. dat voor dezen toeslag al leen zij in aanmerking komen, die vóór 3 Juli 1943 tenminste 52 weken onafge broken hebben bijgedragen aan de werkloozenkas van het Nederlandsche Arbeidsfront. VERPLAATSING „EIN- UND AUSREISESTELLE". 's-GRAVENHAGE, 12 Aug. De „Zentrale Ein- und Auareisestelle" „als mede de „Ein- und Ausreisestelle Den Haag", waarvan de kantoren zich tot dusver bevonden te Den Haag, Van Ouwenlaan 1, worden verplaatst naar 't gebouw Binnenhof 4, te Den Haag. Maandag 16 Aug. zijn beide bureaux wegens verhuizing gesloten. Vanaf Dinsdag 17 Augustus zijn beide bureaux in de nieuwe kantoren voor het pu bliek als v..lgt geopend: Maandag tot Vrijdag van 9—12 en van 15—16 uur. Des Zaterdags zijn de bureaux des och tends alleen voor dringende gevallen geopend. Centrale telefoonno. 182540. GROOTE VOORRAAD CLANDES TIENE GROENTE ACHTERHAAD. De economische recherche heeft bij een groentehandelaar aan de Schouten- straat te Hilversum een partij van ruim 5000 kg. spercieboonen in beslag geno men. welke bulten de veiling om wa6 gekocht en voor hoogen clandestlenen prijs aan het publiek werd verkocht. De partij groente is via de veiling on der de groentehandaleren ter plaatse verdeeld. Bekendmaking. GRAVENHAGE, 12 Aug. De Hö- here SS- und Polizeiführer maakt be kend: Ter vermijding van misverstand maakt de Höhere SS- und Polizei führer ten aanzien van zijn beschik king van 4 Aug. 1943 over de legi timatieplicht der bevolking bekend, dat de polltle-organen opdracht heb ben om by de thans plaats grijpen de actie af te zien van het ei6chen van een wettig bewijsstuk over de vrijstelling van krijgsgevangenschap, daar de door de weermacht ver strekte „Bescheinigungen" voor vrij stelling bij de werkgevers berusten en daar moeten blijven liggen. KIND IN TOBBE KOKEND WATER GEVALLEN. De 4-jarige Marijke O., wonende aan den Ouden Amersfoortscheweg te Hil versum, is gistermorgen bij het spelen in den tuin van een buurvrouw, in een tobbe kokend water gevallen. De kleine liep zoo ernstige kwetsuren op, dat zij enkele uren later in de R.K. Zieken verpleging is overleden. DIEFSTAL TE AMSTERDAM. Gisternacht zijn dieven een zaak in antiquiteiten, gevestigd op den Singel, binnengedrongen. Zij ontvreemden 14 schildereijen. w.o. eenige wardevolle, twee theeserviezen, drie kandelabres, een waterketel en een ovaal blad, alle van zilver, ter gezamenlijke waarde van f24.000,—. Bij een antiquair aan de Spiegelstraat werd gisternacht een belangrijke partij Perzisqhe kleeden ontvreemd. Tabaksrantsoen voortaan 20 gram. 's-GRAVENHAGE, 12 Aug. Zooals bekend, is ecnigen tijd ge leden het formaat van de sigaret ten kleiner gewonden. Hierdoor wordt in plaats van het tot dus verre gebruikelijke gewicht van 25 gram slechts 20 gram tabak per rantsoen in de sigaretten verwerkt. Teneinde de hoeveelheid kerftabak, die thans verkrijgbaar wordt ge steld, in overeenstemming te bren gen met de thans in de sigaretten verwerkte boeveelheid tabak, wor den vanaf 1 Augustus j.1. ook shag- of rooktabak, in plaats van in de gebruikelijke pakjes van 50 gram. in pakjes van 40 gram ln den handel gebracht. De hoeveelheid pruimtabak is eveneens van 25 gram tot 20 gram verminderd. In verband biermede kan men thans op één bon van de Tabaks- kaart slechts 20 gram rook-, shag- of pruimtabak in plaats van 25 gram verkrijgen. Eventueel nog in voorraad zijnde pakjes tabak van het oude gewicht mogen echter worden uitverkocht. SCHAGEN. HENGSTENVEREENIGING „SCHAGEN EN OMSTREKEN", Onder voorzitterschap van den heer K. Reijne Kz„ vergaderde in café Peetoom te Schagen de hengstenver- eeniging, tot wier oprichting onlangs was besloten. Do 'voorzitter kon een groot aantal aanwezigen welkom hee- ten, terwijl hij zich in het bijzonder richtte tot den heer Ir. De Vries, rijks- veeteeltconsulent, die behulpzaam was geweest bij het ontwerpen der statu ten en van het huishoudelijk regle ment. een omvangrijke taak, waarvoor de vereeniging hem grooten dank ver schuldigd was. De concept-tatulen en het concept- huishoudelijk reglement werden hierna door den heer De Vries voorgelezen. De naam der nieuwe vereeniging werd daarbij bepaald op „Hengstenvereeni- ging Schagen en Omstreken", terwijl als het doel werd aangegeven om door aankoop eigenares te worden van één of meer ^dekkinghengsten of hengsten te huren'en die ter dekking te plaat sen. terWijl verder de fokkerij op an dere wettige middelen zal kunnen wor den bevorderd. Uit'de verdeoc artikelen stippen we aan. dat het dekgeld jaarlijks door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld. De al gemeene ledenvergadering bepaalt voorts het aantal dekkingen, dat door iederen hengst zal worden verricht. Ieder aandeel geeft recht op één te verrichten dekking. Is dit aantal aan- deelen groote)* dan het aantal toegela ten dekkingen, dan wordt door het lot bepaald welke aandeelen uitvallen. Is dit aantal daarentegen kleiner, dan kan worden besloten nog merriën van niet- lederi ter dekking toe te laten. De vergadering betoonde haar ver trouwen door zoowel de statuten als het huihoudelijk reglement zonder noemenswaardige discussie te aan vaarden. Statuten en huishoudelijk reglement zullen worden gedrukt en aan de leden worden toegezonden. Besloten werd dan een voorloopig bestuur te benoemen, waarop dan in Januari op de eerste statutair voorge schreven algemeene vergadering rot de verkiezing van een definitief be stuur zal worden overgegaan. Bij de eerste stemming werden daarin geko zen de leden van het voorloopig comi té, t.w. de heeren Reijne, Kooy, A. Spaans en Mooy. Na eenige herstem mingen werd hieraan als vijfde be stuurslid toegevoegd de heer Blanken- daal. In de aankoopcommissie voor een hengst werden daarop gekozen de hee ren Reyne, Kooy, Mooy, A. Spaans en Appel. Het is de bedoeling, dat deze com missie haar werk zal verrichten in sa menwerking met een deskundige. De voorzitter deelde mede, dat een tweetal uitnemende hengsten, waarvan reeds werk wérd gemaakt, niet te koop bleek te zijn. Bij de rondvraag vroeg de heer' Blnnkendaal of reeds bekend is, waar de hengst zal worden gestationneerd. De voorzitter zeide, dat de algemeene vergadering hierover zal hebben te be slissen, en dat in afwachting de heer Mooy zich bereid heeft verklaard de hengst voorloopig bij zich onder te brengen. "N LEK BANDJE. Dat Johan Kaart en de zijnen door velen als kostelijk medicijn worden genoten tegen de deprimeerende tijden, welke wij beleven, bleek ook Woensdag j.1. weer. toen het gezelschaj» in Thea ter Royal de kluchtige comedle „"n Lek bandje" ten tooneele bracht. Een volle zaal gierde, schaterde en proestte over de kwinkslagen en grol len, De> intrige is overigens vrij eenvou dig. Paul Normand (Rien van Noppen) is vrijgezel en ambtenaar aan een mi nisterie te Parijs. Hij heeft een buiten huisje ergens langs den grooten weg en heeft zijn boezemvriend Félicien (Joh. Kaart) met diens vriendin R'oset- te te logeeren. Rosette is een „model' Félicien pretendeert n.1. kunstschilder te zijn, doch 2ijn kunst schijnt er in hoofdzaak uit te bestaan om zoo ge makkelijk mogelijk door het leven te rollen en op zijn manier Rosette te vertroetelen. Paul krijgt bericht, dat zijn chef en aanstaande schoonvader, de heer Min- gassol, met zijn dochter Florisse (Paul's verlooide) den volgenden dag tegen 10 uur de lunch bij hem zullen komen ge bruiken. Uit Paul's houding blijkt, dat Floris se een zeer zedig meisje moet zljri, al thans Rosette moet voor dien dag ver dwijnen. 's Nachts, wanneer allen behalve Ju- Hie. het dienstmeisje (Joh. Bouwmees ter—Kluun) reeds ter ruste zijn,, weer klink een luide knal en al spoedig komt een chauffeur in livrei (Gerard Hart kamp) informeeren of er in de nabij heid ook een garage is, waar hulp kan worden verleend. Dit blijkt niet zoo te zijn en daar de chauffeur de gedienstige van Paul nogal aardig vindt, duurt de tijd van lnformeeren vrij lang. Plotse ling verschijnt dan de automobiliste Benjamine (Lizzy Valesco), dochter van den millionnair Lapistole, chocolade fabriek ten tooneele. Deze resolute jon gedame het chocnladebruidje ge naamd treedt zoo zelfverzekerd op. dat zij in hevig conflict komt met Paul. die zich als huiseigenaar lang niet met haar heerschersmanieren kan vereeni gen. Doordat bij het repareeren. dank zij Félicien, die de helpende hand biedt, nog een band ploft, is Benjamine ver plicht te blijven overnachten. Zij an nexeert Paul's slaapkamer, terwijl Tïë- ze den nacht zeer ongemakkelijk op een paar stoelen doorbrengt. Er volgen dan enkele scènes met Benjamine en Florisse als scherpe te genstellingen, die Paul Normand ten slotte voeren in de armen van het chocoladebruidje, terwijl de weinig aantrekkelijke, bloedlooze Florisse uit Paul's leven verdwijnt. Waarlijk .indien Johan Kaart er in blijft slagen dergelijke amusante en wel lichte, maar toch smakelijke kost op te dienen, dan kan. het gezelschap „De Komedianten" er van verzekerd zijn. dat ook een volgend maal een vol le zaal het spel zal toejuichen. Het daverend applaus aan het einde hield zeker een belofte in voor de toe komst. DE SCHAGER MARKT. Het was stil aan de markt Donder dag j.1. De drukte thuis en daarnaast wellicht de wetenschap, dat er geen vee aan de vrije markt zou zijn, was oorzaak, dat het bezoek vrij gering was. Aangezien verder het aantal koeien voor de levering veel geringer was. dan we dat in de afgeloopen weken gewend zijn geweest, was het geen marktdag, zooals men die voor Scha gen zou wenschen. Voor de Centrale waren aangevoerd 107 koeien, waaruit' er 6 werden geno men voor de weiderij. Na afloop van de markt werden er van deze dieren 75 op transport gesteld. Voorts waren er voor de Centrale 9 graskalveren, 84 nuchtere kalveren en 7 schapen. De 7 aangevoerde biggen gingen weg tegen de vastgestelde prijzen, Èenige bedrijvigheid was er ten slot te nog in den hoek waar de konijnen en de kippen werden verhandeld. De prijzen hier zijn bekend: voor de ko nijnen f 1.— per kg., voor de kippen f 0.90 per kg. Druk was het aan de stallenraarkt. Het is de afdeeling, die ook in dezen tijd de Schager markt helpt overeind houden. Zooals bekend ligt de wol veehandel overal stil. De gebruiksveemarkten zijn echter slechts in enkele provinciën, waaronder de onze, gesloten. Blijkens de berichten van andere markten drukt deze sluiting ten zeerste op den han del elders, aangezien men daar den afzet naar de gesloten gebiedefl mist. Wel blijven de prijzen hoog en de han del vast. toch was de stemming er de laatste dagen min of meer gedrukt. De prijzen voor de bonnen blijven er va- rieeren tot ca. f 1.50. St. Panerat. Geslaagd. - Voor het diploma Boek houden van de Associatie voor Prac- tijkexamens slaagde de heer F. Stenne- berg, alhier. Langedijk. Het peil te laag? - Van verschillende zijden verneemt men klachten over het te lage waterpeil ln het Geestmeram- bacht. De verlaging met 5 cm., waartoe eenigen tijd geleden door het polderbe stuur werd beloten, wordt vooral door tuinbouwers van den Langedijk becri- tiseerd. Men blijkt er voor te gevoelen via de tuinbouwvereenigingen bij het Geestmerambacht aan te dringen om het oude peil weer in te voeren. Broek op Langendijk. Geslaagd. - Onze plaatsgenoot, de heer R. Visser, slaagde voor het diplo ma Boekhouden van de Associatie voor Practijkexamens. Noordscharwoade. Geslaagd. - Voor he diploma Boek houden van de Associatie van Practijk examens slaagde onze plaatsgenoot de heer A. van Nienes Cz. Winkel. Distributie. - Onder de aandacht van belanghebbenden wordt gebracht dat formulieren voor het aanvragen van schoenenbonnen, rijwielbandenbonnen, enz. in den vervolge niet meer ter gemeente-secretarie kunnen worden afgehaald, doch dat deze voor de ge meente Winkel uitsluitend verkrijgbaar zijn in het café van den heer De Bruijn te Winkel, en wel iedere Woensdag morgen tusschen 9 en IS uua.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1