NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Vernietigende aanvallen op bolsjewistische tankformaties. WERKELIJKHEIDSZIN. Aan 't langste eind van den hefboom.- Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordum C D. Bureau der Schager éditie: Scbagcn: Laan 201. Telefoon 444 (2 lyncu). Postrekening 66180. ZATERDTAG 14 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 188, 4 pagina's, Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties In deze Editie 11 ct. per m.M. BjJ contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. de conferentie Churchill-Roosevelt weert tot het verleden zal behooren en in het gebruikelijke communiqué mededeeling zal zijn gedaan van ,.d meest volkomen overeenstemming, welke op alle punten, de oorlogvoering betreffende, tusschen beide potentaten aan den dag is getreden men is dezen cliché-term nu langzamerhand gewend geraakt zal er één ding te raden* overblijven: waarom Stalin voor de zooveelste maal verstek heeft laten gaan. De wereld zal zich ten dien aan zien in gissingen verdiepen, heeft dit trouwens in de afgeloopen dagen reeds gedaan, waarbij kan worden opge merkt, dat de voortdurend halsstarrige houding van Stalin niet nalaat zekere onrust teweeg te brengen onder de pu blieke opinie in Engeland en Ameri ka. Weliswaar hebben de Engelschc en Amerikaansche ambassadeur zich ter elfder ure naar het Kremlin begeven, doch het is de groote vraag, of dit niet als een laatste en vertwijfelde poging moet worden gezien om Stalin alsnog voor de politieke en militaire bespre kingen aan gene zijde van den Oceaan te interesseeren, omdat diens afwezig heid maar al te zeer. zoowel naar bin nen als naar buiten, een pijnlijken in- drük geeft. Wat de in omloop zijnde gissingen aangaat, deze weven zich in hoofdzaak alle om hetzelfde stramien cn worden wel op de scherpste wijze belicht door Hanson Baldwin in de New-York Times, die openlijk durft spreken van een Sowjet-Amcrikaansch wantrouwen. De Sowjet-Unie, aldus Baldwin, staat wantrouwend tegenove^ de Bvitsch- Amerikaansche plannen. Omgekeerd bestaat er ook een toenemend wan trouwen in de Ver. Staten tegenover de motief en van Moskou Uitvoerig be spreekt Hanson'Baldwin de motieven van het Amerikaansche wantrouwen jegens de Sowjet-Unie. De Amerikaan sche leen- en pachtwet alsmede de Anglo-Amerikaansche Operaties aan andere oorlogsfronten hebben het roodemleger in staat gesteld den strijd voort te zotten. Desondanks weet Ame rika minder van het roode leger dan van eenjg ander vijandelijk leger. Ge allieerde strijdkrachten mogen niet aan den strijd in Rusland deelnemen. Ge allieerde Waarnemers laat men niet toe aan het front. Een ander punt is, dat de Sowjet-Unie zii h niet in oorlog be vindt rpet Japan. Er is werkelijk een groeiende ongerustheid bemerkbaar, dat de Sowjet-Unie niet op de ju is té wijze ^an den oorlog in het Verre Oosten zal deelnemen". Dat de aldus geschetste situatie som- bere perspectieven opwerpt inzake de verhoudingen na een geallieerde over-, winning, behoeft naar onze meening geen enkel betoog. O"—' NU de oorlog onmiskenbaar op een van zijn grootste hoogtepunten is ^IPgeland, in welk verband vooral, de strijd in het Oosten dient te worden genoemd, kan het' zijn nut hebben te waarschuwen tegen al te voorbarige conclusies. Ondanks e£uig terrêinver- lies, 'dat te Berlijn in Jgeen enkel op zicht wordt verbloemd, houden de Duitsche en verbonden legers hier ver beten en ongebroken stand in hun nieuwe taktïek, welke er volgens Ber lijn op is ingesteld de vijandelijke aan- valskracht aan een zoo hoog mogelijke slijtage onderhevig te doen zijn. waar- bi) men nog gcruggesteund-wordt dooi de overtuiging, dat de toestand achter het front, vooral op het gebied van de voedselvoorziening. deze enorme bolsjewistische krachtsinspanning nood zakelijk maakt. Bij het bezien van den militairen toestand in het zuiden kan men zich daarbij van geallieerde zijde niet ontveinzen, dat de verbeten Ita- liaansche tegenstand, welke onder de regiemwisseling ook niet de geringste inzinking heeft vertoond, min of meer deprimeerend werkt. Mocht men reeds een oogenblik hebben gedacht, dat het heengaan van Mussolini zoowel in mi litair als in politiek opzicht-het einde van de As zou hebben ingeluid, dan heeft men zich toch wel deerlijk ver- ^gist. Nog eens te over is het tegendeel gisteren door den woordvoerder der Japansche regeering betoogd, dat ver klaarde. dat de grondslagen van het Pact van Drie nog immer onaantast baar zijn. De vijand zou er goed aan doen; zich den zift en tekst van hel Pact van Drie en vooral de inleiding daarvan betèr te herinneren, daar hierin de voornemens en doelstellingen der drie groote bondgenooten duidelijk eri voor, de geheele wereld ondubbelzinnig zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt ook. naar de woordvoerder verklaarde, voor het militaire bondgenootschap van 11 De cember 1941. Aen verklaring, als waarvan hier sprake is. sluit wel eiken twijfel uit. WEERMACHTBERICHT Nieuwe terreur-aanvallen op Duitsch gebied. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Aug. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht" maakt bekend: „Terwijl aan het Koebanbrugge hoofd de vijand zijn door tanks en slag vliegtuigen gesteunde aanvallen ten westen van Krymskaja zonder succes herhaalde, kwam het aai den Mioes en aan den middenloop van den Donets tot geringe plaatselijke gevechtsactiviteit. In het gebied ten zuidwesten van Bjelgorod vielen de Bolsjewisten met sterke infanterie- en pantserformafie- ook gisteren weer aan. In zware afweer- gevechten, gepaard met tegenaanvallen, werden de ononderbroken aanvallen der Bolsjewisten afgeslagen, verscheidene vijandelijke gevechtsgroepen vernietigd en een groot aantal tanks stukgeschoten Ook ten Noordwesten van Orel en aah het front ten Zuiden en ten Zuidwesten van Wjasqia bicven Bolsjewistische aanvallen zonder succes. Ten zuiden van het Ladoga- meer hervatte dc vijand, nadat ver- sche strijdkrachten waren aange voerd, zijn aanvallen opnieuw. Be halve zware, bloedige verliezen, verloren de Bolsjewisten gisteren overdag aan het Oostelijke front 380 tanks. De luchtmacht ontlastte vooral in het gebied van Bjelgorod de strijdende troepen door vernieti gende aanvallen op Bolsjewistische tankformaties, concentraties van in fanterie en artilleriestellingen. In luchtgevechten werden gisteren bij 4 eigen verliezen 91 Bolsjewistische vliegtuigen neergeschoten. Dc strijd op Sicilië. Op Sicilië kwamen geen groote ge vechtshandelingen voor. Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht vliegvelden van den vijand aan. waarop ^ich vele vliegtuigen be vonden en veroorzaakten door brtsant- en brandbommen aanzienlijke verwoes tingen onder de op den grond staande vliegtuigen en aan de vliegveld-instal laties. In het zeegebied bij Catania bescha digde de luchtmacht overdag door bom men een vijaftdelijken torpedojager. Bij Verduister v. 21.15-6.15 uur. (Van 15—21 Aug.) De Maan: 15 Aug. onder 5.32: 15 Aug. lfi Aug. onder 6.54: 16 Aug. 15 Aug. Volle maan. op 21.07. op 21.41. De ontmoeting Churchill-Roosevélt. GAAT CHURCHILL NOG NAAR MOSKOU? GENèVE, 13 Aug. (DNB). —Over de ontmoeting Churchill—Roosövelt schrijft dc „Washington Post", dat het een „werkeljjge teleurstelling' is voor de Britsche en Amerikaansche regeering, dat het tot nu toe niet. mogelijk is ge weest een conierentie ^an drie te hou den om besprekingen te voeren over zaken van wederzijdsch belang. Wan neer Stalin „tot groot leedwezen" van minister-president Churchill en presi dent Roosevelt geen nieuwe bruggen slaat tusschen de Sovjet-Unie en zijn bondgenooten, kan men tenminste kleine troost putten uit het feit, dat de totduSver geslagen bruggen nog niet afgebroken zijn. Het wordt echter een steeds grooter belang dat men tusschen deze landen een -veelomvat tende overeenkomst sluit. Om deze re denen zijn onbevestigde berichten uit Quebec, dat Churchill na zijn ontmoe ting met Roosevelt naar Moskou zal reizen van bijzonder belang. Een der gelijke ontmoeting zal wel niet zoo be langrijk zijn als een ontmoeting Chur chill—Roosevelt—Stalin, doch zij zou desniettemin van groot belaag zijn. De muur, die ons nog scheidt van een vol ledige overeenkomst met Rusland moet op de een of andere manier ges'oopt, worden en hoe eerder hoe Va*er. Radio Moskou heeft een bericht van Tass verspreid, waarin een standpunt bepaald wordt ten aanzien van de En- gelsch-Amerikaansche ^erichten over de deelneming van een vertegenwoor diger der Sovjet-Unie aan de conferen tie van Quebec. De Sovjet-regecring, zoo wordt in dit Tassbericht gezegd, heeft ,yoor deze conferentie geen uit- noodiging ontvangen» daar overeenkom stig het karakter van de conferentie, de deelneming van een vertegenwoordiger der Sovjetregeering niet in het voor nemen lag en ook niet in het ligt. Nieuwe Sovjet-ambassadeur in Engeland. Volgens een bericht van den Engel- schen nieuwsdienst wordt offic.eel de benoeming bekend gemahkl van x-eodor Goesef tot ambassadeur der Sovjet- Unie in Engeland. Gosfe Goesef is de opvolger van Maisky, die onlangs werd aangewezen lot plaatsvervangenden volkscommissa ris van Buitenlandséhe Zaken, Hij is 9 jaar oud en was tot October van het orige jaar ambassadeur in Canada. den afweer van luchtaanvallen op het Italiaansche vasteland schoten Duitsche jagers gisteren 7 vliegtuigen neer. Nieuwe terreuraanvallcn. •In den ochtend van 12 Augustus dron gen formaties vijandelijke vliegtuigen onder bescherming der wolken tot boven het westelijke Duitsche rijksgebied door en wierpen op verscheidene plaatsen, in het bijzonder op Bonn en Boohum brisant- en brandbommen neer. De be volking leed verhezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 37 vijandelijke vliegtuigen, voor het mee- rendeel viermotorige Amerikaansche bommenwerpers. In den afgeloopen nacht vlogen enkele vijandelijke storingsvliegtuigen boven het Duitsche rijksgebied en veroor zaakten geringe materieele schade. Boven de bezette gebieden in het Wes ten schoten nachtjagers en luchtdoel artillerie 5 Britsche bommenwerpers neer. In den nacht van 12 op 13 Augustus vielen Duitsche vliegtuigen afzonder lijke doelen in Zuidoost-Engeland met bommen aan. Duitsche duikbooten brachten zware gevechten op den Atlahtisclien Oceaan en in de Middellandsche Zee 6 Schepen mot een gezamenlijken inhoud van 33.000 brt. tot zinken en bescha digden een ander schip door torpedo's. Bij onze Vrijwilligers. Het dorp moet gezuiverd worden. Als eersten gaan onze mannen den viiand tegemoet SS PK phermüller-O-H-P m Mijnenzoekers beveiligen de kusten van Noorwegen en bieden het drukke scheepvaartverkeer bescherming en geleide Voorafgegaan door het commandovaartuig trekt de flottielje lan:js ile waterwegen van Noorwegen. Dc kleine, maar bijzonder sterke oorlogsbodems, die bij alle onder nemingen ktinnen voeden gebruikt, hebben hun out bewesen PK Tomann-AU-H-P m Milaan, Turijn en Rome opnieuw gebombardeerd. Aan het Italiaansche legerbeficht van 13 Augustus ontleenen wij het vol gende: De vijandelijke aanval, voortgezel met een groot aantal pantsereenheden en gesteund door een massale lucht macht in samenwerking met de vloot- strijdkrachten, dwong de Italiaaiisch- Duitsche troepen zich verder ten Oos ten van het Etnamassiel terug te trek ken. Milaan en Turijn werden in dén af- ;'?!oopen nacht door formaties'Britsche vliegtuigen gebombardeerd. De schade .is aaneienlijk, vooral in 'de centra van beide steden. Batterijen luchtafweer geschut schoten 4 vliegtuigen neer. Formaties bommenwerpers deden van daag opnieuw een aanval op Rome en op de vliegvelden aan den rand van de stad. De schade wordt vastgesteld. Gis\ teren werden door Italiaansche en Duitsche jagers 9 vliegtuigen neerge schoten boven het eiland Ventotene en in de omgeving van Napels. Dc vernielingen te Milaan. Over den terreuraanval. die gisterT nacht door Britsche vliegtuigen op Mi laan is gedaan, meldt Stefani de vol gende bijzonderheden: Het bombarde ment begon tegen%1 uur en eindigde te ongeveer 2 uur De vliegtuigen vlogen in opeenvolgende golven over dr stad en lieten boven de wijken der binnen stad een groot aantal bommen vallen, die aanzienlijke schade aanrichtten. Dp Apsis van den Dom werd zwaar be schadigd. er vielen ook bommen op het paleis van den aartsbisschop, in de on middellijke nabijheid van den Dom. De Galerij Victor Emanuel en verschil lende historische gebouwen, zooals het Palazzo Marino en het Palazzo Durini, en voorts het gymnasium en het con servatorium werden getroffen. De Principe Umbertostraat. de' Daniani- straat en de Largo San Sabile, waar'één der schoonste en oudste kerken van Milaan staat, zijn tot ruïnes geworden. De bomaanval'op Rome. Precies te elf uur werd tc Rome alarm gemaakt en onmiddellijk kwam het af weergeschut in actie. In opeenvolgende golven, met een tusschenruimte van ongeveer een half uur. vlogen vijande lijke vliegtuigen op groote hoogte over de woonwijken der buitendistricten. Zij lieten talrijke bommen vallen op de woonwijk Tuscolano en op den Tibur- tino, die reeds bij den eersten lucht aanval verwoest was. De kerk Madonna Keuringen voor de Waden S.S. hel Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander In den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig by de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden.voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle (n lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven. kunnen dierst nemen bij de Landwacht of bij het SS-Wachtbatai.lon in Amersfoort Zfj. die tot de Germaanscne-SS in Ne- deiland to'treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden r Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den Arbcids inzet, kunnen zich eveneens op «en der kcuringsdaget, aanmelden en uorlcn ge durende liun verbintenis- van den Ar beidsinzet vrijgesteld 1G Aug S»—14.— uur Rotterdam. Deut- sches Haus, Westzeedijk. 17 Aug., 912.uur, Breda. Restaurant Modern, Markt 17 Aug., 15—18 uur, den Bosch. - Hotel Noord-Brabant. Markt 45 18 Aug., 9.—12.— uur, Venlo. Deutsches Haus, Egmondstr 1/5 18 Aug 15—18,— ilur. Arnhem. Café Royal 19 Aug., 9.—12.— tgir, Hengelo, Café Mo dern. Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.18.—' u tenbeek Zwolle, Hotel Gij uur. Assen. Concert- Groningen. Con- 20 At|g.. 9.- huis -a d Vaart 20 AUg.. 15.18".l certhuls. Poelestraat 21 Aug., 9.—12 uur, Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat 22 Aug.. 9 —14.— uur. Amsterdam. Dam 4 23 Aug., 9 —13 - uur. Utrecht, N.V.- Huis. Oudegracht 245 24 Aug., 9—14 uur, Amersfoort. Pol Durchgangsloger. deusderweg' 25 Aug., 9.—14.— uur, den Haag. Café Ded- Hout. Bezuldenhout 11—13 Dell'Orto werd zwaar beschadigd. De bommén vielen bijna alleen op woon huizen. Boven den straatweg naar Cro- tone daalden verschillende toestellen in duikvlucht om burgers met de boord- w apen en aan te vallen. Eenige tijd bommen kwamen terecht op de Piazza Villa Fiorelli. De aanval duurde ongevefer anderhalf uur. Dc bevolking bleef rustig en toonde een "bewonderenswaardige disci pline. Voorts wordt nog bekend, dat op. een spoorlijn bij Rome een volle personen trein door velschillende bpmmen werd getroffen.STalrijke personen werden ge dood of gewond. In de wijk Lorenzo, die bij den vorigen aanval reeds ernstig ge troffen werd, zijn talrijke woonhuizen vernield. Eenige brandbommen kwa men terecht op dc Via Quattro Fontane, in het midden der stad in de onmiddel lijke nabijheid van het Quirinaal. De Paus begef zich eenige minuten na hét einde van het alarm I naar de zwaargetroffen wijken. Tijdens het bezoek van den Pai)s gaf de menigte in grootschen vorm uiting aan haar vertrouwen. Op de Piazza Lodi knielde de Paus en bad hij met de enorme menigte. Bij aankomst op de Piazza San Giovanni in Laterano knielde hij opnieuw, op den trap van de Kathedi^al van Rome, waarvan hij bis schop is. Mij bad daar wederom, terwijl de menigte zijn voorbeeld volgde. Ver;- volgens keerde hij naar Vaticaanstad terug. 35 \M1C 11 IK AAN SCHE BÓMMEN- W111'KitS X t:ERGKSCHOTEN Naar het DNB verneemt, is het aan tal neergeschoten Amerikaansche Tpcrs ulgei rangen berichten bij den ïerrcuraanv Donderdagochtend op Wcstduitsche gebieden .gestegen tot 35. De telling'is nog niet geëindigd. DE STEM DER SS. Luistert op Zondag 15 ,Augustus Van 11.30 lot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 m. naar de stem der S.S. over het onderwerp: „S.S. opleidings kamp Avegoor 1. F,en vraaggesprek met den commandant." Het mag opvallend, in sommige ge vallen zelfs ontstellend worden geacht, hoe weinig werkelijkheidszin door „de man in de straat" bij dc beoordeeling van de militaire en politieke situatie, waarin ons werelddeel zich bevindt, aan den dag wordt gelegd. Men spreekt oppervlakkig over en langs de dingen heen, omdat een beperkte visie nu een maal in vele gevallen niet toelaat dc ingewikkelde problemen. waarmede onze huidige samenleving heeft te kam pen. 'op volle diepte te peilen. Voegt men hierbij nog liet psychologisch vol komen te beredeneeren feit, dat de mensch bij het trekken van zijn con clusies uiteraard moeilijk aan de sug gestie van eigen verlangens vermag te ontkomen dan is hiermede reeds een tweeledige factor aanwezig, waardoor het zich steeds weer demonsireerende gemis aan den noodigen werkelijkheids zin onder het publiek wordt verklaard. Een leemte, welke vooral wanneer men aan zijn redeneering consequenties voor de toekomst gaat verbinden tot min of meer funeste gevolgtrekkingen aanleiding kan geven. Beziet men de toekomst van ons werelddeel in algemeenen zin. dan zal er onder de breede lagen der bevolking zoo hier als elders als levend ideaal worden aangetroffen het streven naar een vrij Europa, dat meer wordt dan een holle phrase, zoodra ook offerbe reidheid voor» de verwezenlijking van dit ideaal aan den dag wordt gelegd. Stelt men, aan 'deze lijn een nauwere omgrenzing en beperkt men zich tot eigen land, dan is een vrij Nederland nauwelijks denkbaar zonder dc vrij making van Europa en zoo kan het cri terium nog slechts worden verlegd naar de vraag, van welken kant uit deze zal dienen te geschieden. Dat ten onzent let oplossing van deze vraag een twee tal stroomingen wordt aangetroffen, mag als een publiek geheim worden verondersteld: aan den eenen kant staan zij, die de oprichting van een Geïmaansohen Statenbond onder aan voering van Adoif Hitlcr als voorwaar de voor een vrij Europa dus ook voor een vrij Nederland stellen en aan gene zijde scharen zij zich, die te dezen opzichte alle heil verwachten van een geallieerde overwinning en die een bezwijking van het Oostfront met schet terende fanfares zouden begroeten als zijnde de vervulling van defceprste nood zakelijke voorwaarde om komen tot verwezenlijking van dit zeer verheven doel. Aan dezulken' moet echter een bepaalde male van werklijkheidszin worden ontzegd, omdat men zich de ge volgen niet realiseert veelal niet realisceren wil van dc mogelijkheid, dat het Duitsche front in de Sovjet- Unie aan het wankelen zou gaan. De Zweedschc overste Bratt getuigde wèl van werklijkheidszin, toen hij dezer dagen schreef, dat een Sovjet-Russische doorbraak niet slechts voor Duitschland. maar ook voor alle overige landen van onovei^ienbaar gevolg zou zijn. Zou het Moskou gelukken, in Duitschland een Sovjet-regiem in het leven te roepen, dan zouden de Westersche mogend heden in feite den oorlog hebben verlo ren de eenige overwinnaars zouden de Sovjets wezen. Dat Stallns bedoeling is, Duitschland binnen te dringen en in Europa de roo de vlag te hijschen,,>is te Berlijn aan geen twijfel onderhevig. Het feit, dat de machthebber van het Kremlin hardnek kig weigert zich met Roosevelt cn Churchill aan de conferentietafel tc scharen, kan in dit verband reeds een veeg teeken worden genoemd. En wat er ten slotte in een Europa onder rood bewind van een „vrij Nederland" te recht zou komen is een vraag, waar van de beantwoording niet moeilijk zal zijn, zoodra men zich den noodigen werklijkheidszin zal hebben aangeme ten. Wenscht men een geallieerde over winning, dan zal men ook de conse quenties hiervan voor de toekomst, wel ke zich thans reeds vrij scherp begin nen af te teekenen, In alle opzichten dienen te aanvaarden. Dr. Göbbels over den oorlog. In een artikel van den Völkischer Beobachtcr, „Aan het langste einde van den hefboom", toont rijksminister dr. Göbbels aan, dat Duitschland. in weer wil van alle vijandelijke agitatie, nog altijd de panden voor de eindoverwin ning in handen heeft. Niet Duitschland moet. aldus de mi nister, door het verloop van de zomer- operaties in het oosten teleurgesteld zijn, zooals de vijand wil doen gel.ooven, maar enkel en alleen de tegenpartij. Haar hoop op een definitieven omme keer in de oorlogsfortuin ligt begraven onder de onoverzienbare massa harer vernielde pantserwagens en vliegtuigen. Ook in het zuiden van - het continent kan niet gesproken worden van een be slissende verandering van het alge- meene oorlogsbeeld. VV'ü zitten dus aan het langste einde van den hefboom, aldus de minister. Als men te Londen, Was hington en Moskou ons spottend voorhoudt, dat wy in dezen zomer er geen vijandelijk gebied bygewonnen hebben, dan kunnen wy daarop rus tig antwoorden, dat wij ook geen nieuw terrein behoeven te winnen om de overwinning te behalen. Daarvoor is het volkomen toerei kend. .dat wy ons geen terrein van oorlogsbeteekenis laten afnemen, want wy zijn in het bezit van het vyandelyke gebied, dat voor den oorlog beslissend is, niet de vyand. De luchtoorlog. Dr. Göbbels spreekt vervolgens over den luchtoorlog, waarbij hij vooral be toogt, dat het algcmeene beeld door den luchtoorlog geen beslissende verande ring onderggat en dat Duitschlands kansen op een volledige overwinning daardoor niet verkleind worden. Wij be twisten niet. dat de vijandelijke bom- terreur ons vele extra zorgen en moei lijkheden veroorzaakt. Maar wij leggen er nogmaals den nadruk op, dat deze zorgen en moeilijkheden onder geen om standigheden voor den oorlog beslissend zijn of zullen zijn Wij beseffen volko men. dat de vijand hier geen considera tie gebruikt, zooals hij immers in den eersten wereldoorlog de blokkade tegen Duitsche vrouwen en tenderen met alle cynische meedoogenlooshcid ten uitvoer heeft gelegd, om -ons volk door honger op dc knieeen te krijgen. Tegen den vijandelijken luchtoorlog bezitten wij voorloopig het middel van militaire en civiele verdediging, van een later tijd stip af echter ook dat van den massa- len tegenaanval. Tot dat tijdstip zullen wij ons er doorheen moeten slaan, en er is niemand in Duitschland. die dat een onmogelijkheid acht. Volkomen ijdel echter is de hoop der Engelschen en Amerikanen, dat Duitschland zich door de Anglo-Ameri kaansche luchtterreur op een of ander oogenblik uit den ob'rlog zal laten bok sen. Wanneer Duits.hland er thans ir slaagt met zijn ooiiogsproduetie de vijandelijken luchtterreur steeds weer tc ontwijken en de verliezen aan men- schen dooi gepaste maatregelen binnen een dragelijke»' omvang te houden, zal Duitschland het tijdsbestek, dat het scheidt van „belangrijk drastischer tegenmaatregelen" .tegen den overmoe- digen vijand kunnen overbruggen. Voortgaande wijst dr. Göbbels hoofd zakelijk op de vastberadenheid, waar mede het Duitsche volk het hoofd biedt aan de door de vijandelijke luchtterreur ontstane moeilijkheden VAN DE TWEEDE VERDIEPING GEVALLEN. Gistermorgen omstreeks halftwaalf is de 66-jarige huisschilder A. Smit Roeiers te Rotterdam, toen hij werk zaamheden verrichtte op de tweede verdieping van een pand aan de Moer kerkestraat, gevallen en op straat te recht gekomen. De man werd zeer ernstig gewond naar het Zuiderzieken huis gebracht, waar hij kort na aan komst is overleden. Goedkeuring voor alle druk- en stencilwerk vereischt. •s-GRAVENHAGE. 13 Augustus. In de Staatscourant van 12 Augustus 1943 ls een beschikking van den Se cretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart afgekondigd, volgens welke de vervaardiging van elk uit te voeren druk- en stencilwerk. ook indien daar mede 1\(, kg of minder papier of car- ton is gemoeid, slechts mag plaats vin den, indien daarvoor door of namens den directeur van het Bureau voor de Grafische Industrie een vergunning is uitgereikt. tfeze drukwerkvergunningen dienen te worden aangevraagd bij de districts- contrólebureayx van het Bureau voor de Grafische' Industrie en wel voor Noord-Holland en Utrecht bij het dis- trictscontróleburcau te Amsterdam, Keizersgracht 285; voor Zuld'-Holland bij het bureau té Rotterdam. Beukels- weg 16; voor dc overige provincies be- nodrden den Rijn bij het bureau te Zwolle. Melkmarkt 18a en voor di'e bfeuiden den Rijn bij het bureau te Eindhoven.' Begijnenhof 17. Eind waarschuwingsdienst aardappelziekte. DE BILT, 13 Aug. Het Neder- lSndsch Meteorologisch Instituut te De Bilt deelt mede, dat met ingang van 15 Augustus a.s. de waarschuwingsbe richtendienst voor het optreden van aardappelziekte wordt gestaakt. MUSICI VOOR DE WAFFEN-SS. Het SS-Ersatzkommando deelt mede. Ter aanvulling van de bekende militaire kapel vaii het SS-wachtbataljon -in Amersfoort, worden eenige musici ge vraagd, ook amateurs künnen zich mel den. Voor een muzikale opleiding wordt zorg gedragen. Persoonlijke of schrifte lijke aanmelding bij het SS-Ersatzkom mando, Den Haag, Korte Vijverberg 5., DE PRIJSVRAAG VOOR EEN NIEUW GESCHIEDENISBOEK VOOR DE LAGERE SCHOOL. 's-GRAVENHAGE, 13 Aug. Zooals eenigen tijd geleden is medegedeeld, heelt de secr.-generaal van het Dep. van Onderwijs, Wetenschappen en Kunst een prijsvraag uitgeschreven voor een leerboek over de geschiedenis van het Nederlandsche volk ten gebruike van het gewoon lager onderwijs. Oorspron kelijk moesten de manuscripten vóór 1 Augustus worden ingezonden. Thans kan medegedeeld worden, dat deze da tum verlegd is naar 1 October a s. VAN WAGEN GEVALLEN EN OVEKKBBKN. Het 5-jarige zoontje van de familie Vader, te Middelburg, klom gister op den Poelendaleweg op een aanhangwa gen, welke aan een met paarden be spannen boerenwagen was bevestigd. Het kind viel van den met stroo bela den wagen en kwam met het hoofd onder het rechterachterwiel terecht Het knaapje* was op slag dood. MR. DR. IR. W. A. J. M. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT OVERLEDEN. Ten huize van jfir. mr. G. Michieis van Kessenich te Roermond, overleed Donderdagavond mr. dr. ir. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, oud-inspecteur der mijnen. HOOFDINSPECTIE BRANW'EER- WEZEN VERHUISD. 's-GRAVENHAGE, 13 Aug. De hoofdinspectie van het Brandweerwe zen, voorheen le v. d. Bosehstraat 2, Den Haag, is verhuisd naar Nijmegen, Groesbeekfcheweg 329.tel. 25241. Zooads uit de Staatscourant blijkt, is»ir. dr. E. van Everdingeit op zijn verzoek ontslagen als buitenffwoon hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. De fi]oste vacantie. die er bestaatl Reeds honderden jongens van 16 cot en met 18 laar brachten een maand door in een weersportkamp in een der mooiste streken van Duitschland. Zij kwimen bruingebrand en opge togen terug: sommigen vroegen xells of se er nog eens heen konden. Ben |e al xestlen en nier ouder dan acht tien raar Aarze dan niet langer, meld ie nog heden bij een der hieronder vermelde aanmeldingbureaux Kosten zijn aan declnemin.. niet verbonden. Werkgever» (en seholenj moeten vrg geven met behoud van loco. De maand, die in het kamp wordt doorgebracht, mag niet van de normale vacantie worden afgetrokken ''loord Hoilaod: Spaarne 94. Haarlem; £uld Holland: Eendrachtsweg 35: Rotterdam: Amsterdam: Willems- oarkweg 186; Den Haag: Soendastraat 25;'t Sticht: Lueasbolwerk 8. Utrecht; Gelre: Eusebfusbuitonstngel 3. Arn hem; Brabant: Keieorsgracht9, Eind hoven; Zeeland: Turf kade 17. Gncsr Llmbnrf: Vrijthof 25. Maastricht; Twente—Salland: Drienerscraat 6, Hengelo: Drente: Rolderstraat 45, Assem Friesland: Emmakade 48, eeuwarden; Groningen: Groote Markt 24. Groningen Frltz-£mde-StapM?a« m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1