NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Hevige gevechten in het gebied ten Z. van Bjelgorod AANVAL OF CONVOOI BIJ GIBRALTAR Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau der Schager éditle: Behagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 16 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 189, 2 pagina's. Dese Coaraat verschijnt dageltfk»- Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT. Op verscheidene plaatsen bolsjewistische stormloopen afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Aug. (D. N. B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Van den zuidelijken sector van het Oostelijke front worden slechts plaat selijke gevechten gemeld. De groote worsteling in 't gebied ton solden van Bjelgorod duurt met on verminderde hevigheid voort. Over al, waar de bolsjewisten stormlie pen, werden zij bloedig afgeslagen. Op enkele plaatsen gingen onze troepen tot den tegenaanval over en sloegen zij, gesteund door sterke formaties der luchtmacht, opgedron gen vijandelijke stootformatles uit een. In het gevechtsgebied ten zuiden van Orel en aan het front ten zui den en zuidwesten van Wjasma mis lukten eveneens talrijke aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten en met zware verliezen voor den vijand. Ook ten zuiden van het Ladogameerr stortten gisteren alle aanvallen der bolsjewisten ineen. De bolsjewisten ver loren gisteren 86 vliegtuigen en 179 pantserwagens, waarvan alleen al 117 in den sector van een ten noordwesten van Jarzewo opereerend legercorps. De strijd op Sicilië. Op Sicilië leed de vijand bij vrij krachtige aanvallen in den noordelijken sector gevoelige verliezen. Een Duitsche "Huikbootjager bracht in de Middellandsche Zee een vijandelijke duikboot tot zinken. Boven Noord-Duitsch gebied versche nen in den afgeloopen nacht slechts enkele stoorvliegtuigen. Nieuwe terreuraanval op Milaan. Aan het Italiaansche legerbericht van 15 Augustus ontleenen wij het vol gende: „In de nieuwe stellingen aan het Si- ciliaansche front bieden de Italiaanscii- Duitsche troepen hardnekkig weerstand aan den vijandelijken aanval. Bij ge vechten met een' numeriek sterkere vijandelijke groep boven het slagveld echoten onze jagers zes Spitfires neer, vijf andere vliegtuigen werden door Duitsche jagers -vernietigd. Formaties Italiaansche torpedo vliegtuigen troffen' in de Golf van Palermo een koopvaar der van middelbare tonnage en voor Bizerta een petroleumtankschip van meer dan 10.000 ton, dat, rechtstreeks getroffen, explodeerde. Vijandelijke vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op Milaan, "Mlardoor talrijke huizen Instortten en verscheidene branden uitbraken. Drie bommenwerpers werden neergeschoten door luchtdoelbatterijen, 1 door nacht- Jagers. Bij aanvallen met brandbommen op plaatsen in de provincie Catanzaro ver loor de vijand een vliegtuig. 2 Vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd van de operaties der laatste twee dagen In da afgeloopen week hebben onze vloot- egnheden en onze motorvlotten in de Straat van Messina ^lf vliegtuigen van verschillende types verniet'vd". De aanval op Milaan. Over den nieuwen luchtaanval op Milaan wordt nader gemeld. De Britsche luchtmacht heeft gister nacht de stad Milaan op hetzelfde uur aangevallen als de vorige maal. De aanval was vooral gericht op het zuid westelijke deel der stad, alsmede tegen een voorstad, waar daklooze gezinnen een toevlucht hadden gezocht. Stefani voegt hieraan toe. dat uit alles blijkt, „dat de vijand er uitsluitend naar streefde de bevolking te vermoorden en te terroriseeren' Zwaar getroffen werd de wiik tusschen het centrum en de Porta Ticinese. de Porta Genova, de Porta Magenta en de Porta Semoione. De rc-htervleugel va" het koninklijk paleis werd een prooi der vlammen. Voorts werden de ge heele Via Tnrine. de Corso Genova. d-^ Piazzo Cordusio en de l argo Cairo!' verwoest. Onder de getroffen zieken huizen en andere humanita're instellin gen noemt stefani het instituut voor oorloPsinval'den aan de Piazzo Giovan- r>i riMio De verliezen In Rome. Bekend is gemaakt, dat de verliezen die tot dusver zijn geteld onder de bur gerbevolking van het Vrijdag gebom bardeerde Rome, bedragen: 218 dooden en 560 gewonden. Het aantal slacht offers in Terni bedraagt: 304 dooden en 503 gewonden. Rome toi open stad verklaard. Stefani deel medt: De Italiaansche regeering had reeds op 31 Juli door be middeling van den H. Stoel haar be sluit medegedeeld om Rome tot open stad te verklaren en was in afwach ting van de voorwaarden waarop deze verklaring kon worden aanvaard. Gezien de herhaling van de lucht aanvallen op Rome. het centrum van de katholieke wereld, heeft de Italiaan sche regeering het besluit genomen om zonder langer te dralen formeel openlijk de verklaring af te leggen dat Rome een open stad is en dat zij bezig is de noodzakelijke maatregelen te ne men in overeenstemming met het in ternationale recht. De besprekingen in de Ver. Staten. Churchill weer in Quebec. Churchill is, volgens een bericht van den Engelschen nieuwsdienst, naar Quebec teruggekeerd. Huil over de besprekingen. „Alles wat ik over de houding van Stalin ten aanzien van de besprekingen te Quebec kan zeggen, is, dat ik geloof dat Roosevelt en alle andere staatslie den der geallieerden elkaar over alle phases van hun houding wederzijdsch op de hoogte hebben gehouden," zoo verklaarde minister Huil op de pers conferentie. Verwondering te Londen. Een communiqué van Tass, waarin gezegd wordt dat Stalin niet tot de conferentie tusschen Roosevelt en Churchill is uitgenoodigd, heeft te Lon den groote verwondering gewekt, zoo meldt de Londensche correspondent van Stockholms Tidningen. In de Engelsche hoofdstad, zoo con stateert het blad, is men den geheelen tijd ervan uitgegaan, dat Stalin. resp. de Sovjetregeering. tot deze conferen tie was uitenoodigd. Beoordeelaars van den politieken toestand in Londen be stempelen in dit verband den toestand als uiterst onduidelijk en onbevredi gend. De conservatieve „Evening News" schreef in dit verband: Op dit tijdstip van den oorlog is vooral voor Engeland een harmonische verhouding tot de Sovjetunie van de grootste beteekenis Daarom kan de ondu-V'elijkhe'd die over de conferent'e ChurchiH-Roösevelt hangt, eenvoudig niet over het hoofd »*'en worden. De Manchester Guardian schrijft als volgt: Ook het feit. dat het voor Stalin, als opperbevelhebber bui tengewoon moeilijk is, zich geruimen tijd uit de Sovjetunie te verwijderen.. nauwelijks een rechtvaardiging voor een ..dubbelzinnige verklaring" die den indruk achterlaat, dat de Sovjetunie op zettelijk bij de Engelsch-Amerikaansehe besprekingen is verwaarloosd. Zal Churchill nog naar Moskou gaan? Uit Lissabon wordt gemeld: In En gelsche kringen, die* met de Brtischc ambassade te Lissabon in contact staan, is men van meening, dat Churchill van Amerika uit naar Moskou zal gaan. Dit is 't eigenlijke doel van de heele Ame- rikaansche reis. Het is noodzakelijk geworden om Stalin. wiens eischen steeds dringender worden, daar Rusland zich in den meest kritieken toestand bevindt sedert het uitbreken van den oorlog, te kalmeeren. Aan den eenen kant worden de eischen van Stalin op politiek gebied steeds brutaler. Zoo heeft hij o.a. geëischt, dat een van zijn ertrouwenslieden. waarschijnliik een Ttaliaansch communist, met het burger lijk bestuur van Italië belast zal wor den. zoodra dit land bezet is. Aan den nderen kant heeft. Engeland er juist belang bij. zoo verluidt in vertrouwe lijke pesnrokken tusschen Engelsche 'ournalisten onderling, dat Rusland i" den oorlog tegen Duitschland leejr- b'oedt. Keuringen voor de Waden S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander tn den teel tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bU de hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de, Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt mei betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven. kunnen dt®m nemen bij de Landwacht of bij het 83-Wachtbitanlon in Amersfoort Zij. die tot de Germaansche-SS ln Ne derland toitreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingspllchtig zün voor den Arbeids Inzet, kunnen zich eveneens op een der keoringsdager, aanmelden en worJcn ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17 Aug., 9—12.— uur, Breda. Restaurant Modern. Markt 17 Au^ 15—18.— uur. de.» Bosch, Hotel Noord-Lrabant. Itarkt 45. 18 Aug., 9.—12.— uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16. 18 Aug., 15.—18.— uur. Arnhem, Café Royal. 19 Aug., 9.—12.— uur, Hengelo. Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19 Aug., 15.-18.- uur, Zwolle, Hotel G1J- tenb'eek. 20 Aug., 9.—12— uur. Assen, Concert huis a'd Vaart 20 Aug 15.—18.— uur. Groningen. Con certhuis, Poelestraat. 21 Aug., 9.—12.— uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat Op weg naar de hoofdstrijdlinie. Grenadiers van de divisie „Grosz- deutschland" rukken op naar voren, om hun kameraden af te lossen PK Ke^pl-PBZ-R-P m 170.000 br. ton vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht. Vrijdagavond, zoo werd uit Madrid door het agentschap Efe gemeld, werd ter hoogte .van Cabo de Palos aan de Spaansche Oostkust een gevecht waar genomen tusschen Duitsche bommen werpers en 'n Engelsch—Amerikaansch convooi, dat werd begeleid door tor pedojagers en andere oorlogsschepen. Men kon zien, dat van het convooi alleen al tien schepen tot zinken wer den gebracht. Bijzonderheden. Uit Berlijn meldt men nog de vol gende bijzonderheden: Een groot vijandelijk convooi is, zoo als in een extrabericht is bekend ge maakt, in de avonduren van 13 Augus tus. door een eskader Duitsche torpedo- vliegtuigen aangevallen en uiteengesla gen. Het convooi was, naar het D.N.B. verneemt, in den loop van den dag uit den Atlantischen Oceaan de Middelland" sche Zee binnengéloopen. Het bestond uit ongeveer 70 volgeladen vrachtsche pen. transportvaartuigen en tankboo ten en werd zwaar beveiligd door tor- pedobootjagers en corvetten. Ongeveer 110 mijl beoosten Gibraltar, in de na bijheid van het Spaansche eiland Albo- ran, begon nog vóór het invallen der schemering de aanval. Ondanks den buitengewoon feilen afweer vielen de Duitsche vliegtuigen aan. allereerst in scheervlucht, op de grootste vrachtsche pen en tankbooten, waarop de torpedo's werden gericht. In steeds nieuwe aan vallen zochten de Duitsche toestellen telkens nieuwe doelen voor hun torpe do's. Reeds kort na het begin van den aanval waren gevoelige bressen gela gen in het convooi. Talrijke schepen stonden in lichterlaaie. Intusschen was de schemering aangebroken, echter zon der dat de Duitsche vliegtuigen van hun aanval aflieten. In het licht der brandende schepen zetten zij den strijd voort, die weer bemoeilijkt werd door de zware rookwalmen. Latere verken ning wees uit, dat in totaal 32 vijande lijke scheepseenheden met tezamen 170.000 bruto ton tot zinken gebracht of vernietigend getroffen waren. Latere verkenningen. Het succes van den, aanval is. naar het D.N.B. verneemt, door verken- ningsvltegers. die den volgenden dag EXTRA BERICHT VAN HET DUITSCHE OPPERBEVEL. Zware schade aan convooi toegebracht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 15 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: In de avonduren van den 13den Augustus heeft een eskader Duit sche torpedovlicgtuigen onder hevel van majoor Kluempcr ten Oosten van Gibraltar een groot convooi, dat de Middellandsche Zee binnenvoer, bij verrassing aangevallen, In kloekmoedig ondernomen aan vallen plaatsten onze bemanningen luchttorpedotreffers op 32 schepen. Twee torpedojagers en vier groote, volgeladen koopvaardijschepen, waaronder een tankschip, zonken onmiddellijk. Acht andere schepen bleven brandend met zware slagzij stilliggen. Door de invallende duisternis en den hevige» afweer van het lucht doelgeschut kop het lot van de ove rige getorpedeerde schepen aan vankelijk niet worden waargeno men. De voortdurend verrichte verkenningen hebben echter beves tigd. dat van dit convooi tenminste 170.000 ton tot zinken gebracht of vernietigend getroffen is. Zeven eigen vliegtuigen zijn niet terug gekeerd. over de rest van het convooi hebben gevlogen, geheel bevestigd. Met onge veer 70 eenheden was het convooi op 13 Augustus de Straat van Gibraltar ge passeerd. Op 14 Augustus constateerden de Duitsche verkenners dicht bij de Noordafrikaansche kust nabij Kaap Te- nes tusschen Oran en Algiers nog slechts 40 varende schepen. Nabij Albo- ran lagen nog schepen te branden. Niet minder dan 21 groote eenheden konden hier geteld worden. Groote olievlekken lagen op het water ZUIDELIJK DEEL VAN NANKING OVERSTROOMD. Eer. taifoen met daaropvolgende wolk breuken heeft den stand van het grond water in Nanking zoo sterk doen stij gen, dat het zuidelijk deel van de stad overstroomd is. Ook de stand van de Jangtse is tot dusver meer dan een meter gestegen en bedreigt de voorstad van de haven. Daar het water van de Jangtse voortdurend stijgt, hebben de autoriteiten iast gegeven dat de dijken onverwijld moeten worden verhoogd. De laatste groote overstrooming van de Jangtse was in den herfst van 1933. VAKKUNDIGE KRACHTEN VOOR SCHOUWBURGEN EN ORKESTEN IN DUITSCHLAND. 's-GRAVENHAGE, 14 Aug. De Beauftragte van de .Reichskulturkam- er für die Niederlande" deelt mede: De Duitsche schouwburgen en orkes ten in Duitschland kunnen vakkundige krachten gebruiken. Orkestmusici, too- neelspelers, zangers, dansers, ensce- neerders alsmede technisch personeel, tooneelmeesters en tooneehverklieden, die in hun beroep in Duitschland te werk willen worden gesteld, kunnen zich daartoe aanmelden btf de Neder!. Kultuurkamer in Den Haag, 2e v. d. Boschstraat 44. Bij onze Vrijwillig*-»"». Een d«r man oen bi) een veroverde tank HIJ houdt zijn hand in het gat, dat door eet. granaat van den .Tijger" is geilagen SS PK Zschackel-O-H-P m 22 Aug., 9.—14.— uur, Amsterdam Dam 4 23 Aug., 9—13— uur. Utrecht. N.V.- Huls. Oudegracht 245. 24 Aug 9 14 uur. Amersfoort. Pol Durchgangslager, Leusderweg. 25 Aug., 9.—14 uur. den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhout 11—13. Aangifte van radio-ontvangtoestellen. •s-GRAVENHAGE, 14 Augustus. Alle houders van een radio-ontvangtoe stel moeten hun toestel opnieuw aan geven met "»en formulier model A X, dat van 16 Augustus e.k. af verkrijg baar is op de postkantoren Ook zij, die, naast een aansluiting op de rijks- radiodistributie een ontvangtoestel mo gen houden, moeten dat aangeven. Eveneens zij. die in het bezit zijn van een verzegeld toestel; zij moeten in punt 5 van het forpiulier achter het woord radio-ontvangtoestel" de aan wijzing „verzegeld" schrijven. De ingevulde formulieren moeten binnen 14 dagen worden ingeleverd op een postinrlchting. Daarna zullen zij, die nog geen luistervergunning hebben er een toegezonden kragen. De luis tervergunningen 1942 (blauw) zullen ge leidelijk opgevraagd en door nieuwe vervangen worden. De genummerde luistervergunningen 1943/44 (grijs) moe ten in de maand, welke in de „Be langrijke Mededeelingen" op de achter zijde is vermeld, worden ingewisseld tegen een luistervergunning 1944/45. Als houders van radiotoestellen zijn te beschouwen diegenen, die op 't oogenblik nog zulk een toestel in hun bezit hebben, in welken staat dit ook verkeert» Boete voor arbeiders. 's-GRAVENHAGE. 13 Aug. Dc ge machtigde voor den arbeid heeft een beschikking uitgevaardigd, krachtens welke de werkgever een boete kan op leggen aan den arbeider, die geduren de een werkweek zonder bepaalde en gegronde redenen ter beoordeeling van den werkgever werkuren heeft verzuimd of den arbeid, waarvoor hij is aangenomen, niet naar zijn beste vermogen heeft verricht. Deze boete bedraagt: a. voor arbei ders, wier in geld vastgesteld loon 4 gulden of minder per dag bedraagt, ten hoogste 4 gulden per week; b. voor ar beiders. wier in geld vastgesteld loon meer dan 4 gulden per dag bedraagt, ten hoogste 25* procent van het in geld vastgesteld loon per week. De opgelegde boeten vervallen aan den staat, tenzij voor boeten in de on derneming een andere bestemming is bepaald. Deze beschikking treedt onmiddellijk in werking. In de overweging en voor de totstandkoming dezer beschikking wordt gezegd, dat ieder lid van de Be- triebsgemeinschaft verplicht is zijn bes te krachten aan het Betrieb en de ge meenschap te geven. Aangezien het echter herhaaldelijk voorkomt, dat de Gefolgschaftsmitglieder zich aan hun plichten als zoodanig trachten te ont trekken door ongeoorloofd verzuim van arbeidsuren of anderszins, moet het den Betriebsführer mogelijk worden ge maakt tegen dergelijk plichtsverzuim op te treden door het opleggen van een geldboete. HOOGLEERAAR BENOEMD. 's-GRAVENHAGE, 14 Aug. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft den com missaris der provincie Zuid-Holland, mr. dr. R. van Genechten, benoemd tot gewoon hoogleeraar ln het strafrecht aan de rijksuniversiteit van Leiden. VRIJSTELLINGSBEWIJZEN. 's-GRAVENHAGE, 14 Aug. Van ge zaghebbende zijde werd heden medege deeld, dat de bruine bewijzen, volgens welke de houder van den arbeidsinzet in Duitschland is vrijgesteld, niet bij den patroon behooreii te berusten doch door den vrijgestelde zelf bij zich moeten worden gedragen. Deze bewijzen immers gelden als het ware als een paspoort voor alle moge lijke gevallen. GELDIGHEIDSDUUR EXTRA-VERSNAPERINGSBON MET TWEE WEKEN VERLENGD. •s-GRAVENHAGE, 14 Aug. De gel digheid van bon Algemeen 621, welke recht geeft op het koopen van een ex tra rantsoen van 100 gram chocolade of saïkerwerk, is verlengd tot en met 28 Augustus a.s. Mensch en Maatschappij. H. Het definitieve en onverdelgbare ge luk der mensehheid, waarfh het begrip broederschap een volkomen levend be ginsel geworden zal zijn, verrijst aan den oever eener thans nog meetlooze zee van tijd. En gedurende den tocht over dien oceaan van eeuwen verkeert het menschdom in een ononderbroken evolutie en een gestadigen groei naar de rijpe bezonnenheid. Bij deze idealistische opvatting der toekomstige samenleving en ik merk, wellicht ten overvloede, op, dat „idea listisch" hier allerminst begrepen mag worden als „onbereikbaar" zooals dik wijls gebeurt kan men zich uiteraard twee vragen stellen. Heeft deze groot- sche volgroeiing naar het goede plaats, omdat de opeenvolgende menschenge- slachten er meer of minder bewust naar gestreefd hebben, of voltrekt zich het proces o n d an k s de mensehheid en dus in feite buiten haar om? Nam men het laatste als vaststaand aan, dan zou aan een, m.i. uiterst on- gewenscht, element van fatalisme niet zijn te ontkomen en zou het „Gods water over Gods akker laten stroomen" voor den denkenden en naar zelfstan digheid en vrijheid hakenden mensch een beangstigend karakter aannemen. Het behoort tot de groote en veelal aantoonbare levenswijsheden, dat de waarheid der dingen in het midden ligt, en dat zal ook hier het geval zijn. De ontplooiing der menschen tot de hoog ste en edelste waar,den zal eenerzjjds verwezenlijkt worden door den bewus- ten en scherp-gerichten wil naar het goede ik sprak -bij een vroegere ge legenheid i^eds over de exponenten der mensehheid, die er door alle tijden heen hun talenten en zelfs hun leven voor over gehad hebben om het bestaans- pen te vervolmaken en anderzijds omdat die ontplooiing het natuurlijke doel der mensehheid is, want ook als zóódanig kan begrepen worden het woord van den filosoof, die leeraarde: „De bestemming der menschen ligt bij God en niet in het slijk." De mensch wil, louter en alleen omdat hij mensch is, reeds het menschelijke, dat is: het goede. Het is dus duidelijk, dat de mensehheid aan haar toekomst moet werken; moet bouwen, en dat eerst via tusschenvormen de eindvorm van geluk en vrede bereikt kan wor den. Wanneer men bereid is de ontwik keling der wereld in dit'licht te zien, worden alle beproevingen, die menschen en volken opgelegd worden, ver boven zichzelf uitgeheven; zij worden als ra dium, dat een, op den duur, genezen- den invloed uitoefent. Er is hier een merkwaardig parallelisme vast te stei- 'en tusschen den mensch en de wereld, want ook 's menschen karakter wordt gevormd en geadeld in de eerste plaats door zijn smartelijke ervaringen; deze kunnen zijn als harde, snijdende diamanten of als robijnen met donke ren gloed om het even, maar fon kelend en lichtend zijn zij steeds! De beroemde Fransche dichter Alfr«d de Musset zegt dan ook terecht in é^n zijner onsterfelijke „Nachten": „L'hom- me est un apprenti. la douleur est son maiire" (De mensch is een leerling, zijn meester is het lijden). Men kan den mensch ik bedoel het individu zien als een kleine wereld en de wereld kan men beschouwen als een mensch. De inhoud hunner ontwikkelingsgangen is. in wezen gelijk, alleen de tijdsduren verschillen. Wüsgeeren hebben het verkondigd, dichters hebben het bezongen, menschen hebben het geloofd en gehoopt: aan den horizon der tijden ligt het paradijs op aarde' Maar dit aardsche paradijs, waarin vrede en broederschap zullen heerschen. moet men zich nu ook weer niet verkeerd voorstellen. Het zal «tel- lig geen oord zijn, waar, volgens het Testamentisch beeld, al het gedierte des velds zich aan onze voeten zal neerleggen of, om wat moderner en huiselijker te spreken, de gebraden kippen ons in den mond zullen vliegen en Ce rozen TJriemaal per jaar in bloe, zullen staan. Zóó is het niet. Ook een eerlijk ideaal heeft zijn grenzen, en tusschen een eerlijk ideaal en dwaze fantasterij gaapt een breede en onovoi - brugbare kloof. Wanneer het tijdstip der menschelijke voldragenheid, dat in een vèr verschiet ligt, aangebroken za: zijn, zal het toch nog steeds om m e n- s c h e n gaan. De aarde zal nimmer een hemel worden en de mensch- i zullen nooit in engelen veranderen. Wij kunnen slechts menschen worden in de allerbeste beteekenis van het woord Omtrent de uitdrukking „aardsch p i- radijs" dient men zich dus wel terdege rekenschap te gevent Van dit aardscnf paradijs kan men zich echter een voor stelling maken wanneer men de bes e. nobelste en verdraagzaamste mensche f want de ééne mensch verkeert uiter aard reeds thaps in een beter stadium van mensch-zijn dan de andere in hun doen en laten gadeslaat. Ik zou on den voorgrond willen stellen, dat in den eindvorm der mensehheid hetgeen inmiddels niet zeggen wil, dat deze eindvorm verstard en voor geen ver dere ontwikkeling en vernieuwing vat baar zal zijn het geluk vooral ge legen is in samenleven en sa menwerken. Men kan het kor:, doch allesomvattend aldus zeggen: „Al le burgers zullen voor- of tegenspoed ondervinden, wanneer één van hen voor- of tegenspoed ondervindt." Kr moet gaandeweg een mensehheid ko men en naar mijn overtuiging z a 1 deze er ook komen waarin één lei dend motief de hoofdrol vervult: men- schelijkheld! En binnen de begrenzing dezer menschelijkheid vallen: wede - zijdsch begrip, vertrouwen, eerbied verdraagzaamheid, arbeid, vrijheid, doch ook leed. al zou 't alleen reeds 't leed bij ziekte en sterven zijn. en dat is heel goed ook. want een samenleving zonder de veredeling van het leed dat als een wel pijnlijke, maar tor1' steeds verreinende vlam door ons hart slaat zou waarlijk niet ideaal ge noemd kunnen worden. Zoo ziet men, dat het aardsche para dijs een wereld bewoond door men schen, die een tot mondigheid gerijp-e ziel bezitten weinig gemeen heeft met het traditioneele paradiis, dat bet visionnaire genie van een Dante Ali- ghieri ons in zulke betooverende verzon geschilderd heeft. Ondanks het. .idealis me," waarop sommigen zoo medelijdend neerzien, wordt dus geen vlucht in de wolken gemaakt, doch op den beeanen grond eener gezuiverde wereld geble ven. Gij. lezer, zult mii thans onder mee kunnen vragen welke argumenten ik kan aanvoeren om de voorspelling die- komende maatschappij aannemelijk 'e maken. Miin antwoord daarop is twee ledig. In de eerste olaats bataat er een ..weten." dat moei'.iik onder woor den gebracht kan worden, omdat het uit bijzondere bronnen Ik heb hier mede, en men boude mii de waarseh i- wing ten goede, natuurlijk geen zwar te Ipmst" op het oog! geweld is en dat men alleen eenigermate zou kunnpn benaderen met het citeeren van 'de flern «n bevriidende getuigenis- ..Mijn gele""' 's het bewiis voor de dingen, die <*•- ♦bang nog niet kan aanschouwen". E" ln de tweede olaats zou ik TT een rogks de historie der men«cben geputte Teiten kunnen noemen, die mijn vk»ov- ■mande beweringen staven en naar-spjie '''ene overtuielng heen wijzen naar he' --iTvtsehe paradijs, dat. aan den éfwje- van vele peuwen in schooneji. meood'^- "iken luiater verHizen gaat Over die '"'♦en spreek ik U in een volpend op- sf4 Zie ons blad van 9 dezer. SCHAGEN. HET COMPETITIE-PROGRAMMA VAN ..SCHAGEN." De eerste helft van het competitie program van de V. V. „Schagen" is door den N. V. B vastgesteld als volgt: 12 Sept.: K. V V.Schagen; 19 Sept. Schagen—D. E. M.; 26 Sept.: H. R. C.— Schagen; 3 Oct.: Schagen—Succes; 10 Oct,: Zaandijk—Schagen; 17 Oct.: Scha gen—G. V. O.: 24 Oct.: Beverwijk— Schagen; 31 Oct.: Schagen—Q. S. C. Wieringen. Politie. - Gevonden een portemon- naie. inh. eenig geld en een paar en treekaartjes, een kinderportemonnaie inh. eenig kleingeld. Inlichtingen bij den gemeentebode. Onderwijs. - Aan mej. C. Schipper, onderwijzeres aan de O. L.-school te Oosterland. alhier, is op haar verzoek eervol ontslag verleend. Huur van woningwetwoningen. - Bij het ontstaan van dubbelbewoning als gevolg van onderverhuur van woning wetwoningen, mogen woni'ngbouwver- eenigingen voortaan een evenredige huurverhooging toepassen, als compen satie voor de intensievere bewoning, die tot hoogere onderhoudskosten leidt, terwijl door het uitwonen met een kor- teren levensduur van 't woonobject ge rekend moet worden. Een dergelijke huurverhooging. die de goedkeuring behoeft van het Prijzen- bureau, zou tot 20 pCt. van de bestaan de huurprijzen mogen gaan. Verkoop gemeentelijk bouwterrein ge staakt. - Den laatsten tijd werd groo te belangstelling aan den dag gelegd voor terreinen, die door of vanwege de gemeente voor verkoop als bouwterrein waren bestemd. Men kan zich voorstellen, dat in de zen tijd, waarbij het bouwbedrijf prac- tisch stil ligt, een adspirant-bouwer zich bij voorbaat van een aardig plekje grond tracht meester te maken, om dit na den oorlog te gebruiken. De animo was echter dermate groot, dat hat duidelijk werd, dat niet alle koopers het voornemen hadden inder daad t. z. t. te gaan bouwan, doch dat de grond met andere oogmerken (spe culatieve?) werd gekocht. Men heeft hieraan een einde gemaakt. Thans kan nog slechts de werkelijke serieuze koo- per aan bod komen. Men verleent de zen een voorkeursrecht, z.g. optie, zoo dat later, wanneer men zijn bouwplan nen wil verwezenlijken, nog voldoende keuze kan worden gemaakt. Deze maat regel zal stellig aan haar doel beant woorden. 1 Het competitie-program van „Saceet." De eerste helft van het competitie- program van „Succes" ziet er uit als volgt: 12 Sept.: SuccesG. V. O.; 19 Sept BeverwijkSucces; 26 Sept.: Succes— Q. S. C.; 3 Oct.: SchagenSucces; Oct.: Succes—K. V. V.; 17 Oct..: D. E. M.—Succes; 24 Oct.: SuccesH. R. C.; 7 Nov.: SuccesZaandijk. Burgerlijke stand. Geboren: Neeltje W., d. v. R. ven Houten en M. M. Koorn. Leonardus 3., z. v. W. C. Crommentuijn en M. A. Half- weeg. Pleter C., z. v. c. Schenk en J. Hakvoort. Christlna J., d. v. P. C. Kol- le en J. «urger. Maartje J„ d. v. H. v. d. Berg en W. Koster. Anna M., d. v. J. de Graaf en G. ten Bokkel. Pleter G. C.. z. v. J. Engel en C. v. d. Stoop. Eelke, z. v. R. v. d. Woude en J. v. Hui zen. Jan. z. v. B. «Leutscher en T. Knottnerus. Catharlna M. C., d. v. A. J. c 'st en K. Koops. Hendricus T.. z. v. J. Klaver en C H. Boersen. Jan. z. v. M. Bosma en W. Tuma. Koert, z. van J. Boersma en R. Luik. Ondertrouwd: C. Sprik en G. Tim mer. H. C. Sasburg en G. Rump. A. Tuin en A. J. Lukkien. Getrouwd: A. J. Swaerts en T. Rot gans. R. Uijthof en J. M. Rotgans. D. P. Willig en M. G. Poel. H. Koster en J. van Ginkel. F. Lokken en A. Mar- tens. Overleden: N. Graaff, echtg. v. T Bot. 62 jaar. J. Scheltus. echtg. v. A. Kalfweeg, 83 Jaar. - c. Rotgans, echtgen. van C. de Haan. 49 Jaar. Zuidscharwoude. Toezegging van beroep. - Naar wij vernemen, is in de gecombineerde ver gadering van de kerkelijke gemeenten Zuid-Scharwoude en Koedijk besloten, toezegging van beroep te doen toeko men aan den voorganger der Vrijzinnig Hervormden te Middelburg, Ds. E. P Borgman Huis verkocht. - Het woonhuis en de koolschuur, behoorende tot de nalaten schap van wijlen den heer Jb. de Geus alhier, is bij onderhandschen verkoop overgegaan in eigendom van den heer P. Stoop, alhier. Oudkarspel. Het competitie-program van „D. T. S." De eerste helft van het competitie program van „D. T. S." ziet er uit als volgt: 12 Sept.: D. T. S.—Helder; 19 Sept.: Terrasvogels—D. T. S.; 26 Sept.: D. T. S—H. F C.; 3 Oct.: Schoten—D. T. S 10 Oct.: Halfweg—D. T. S.; 17 Oct.: D T. S.—Kinheim; 24 Oct.: Zandvoort- meeuwen—D. T S.; 31 Oct.: D. T. S T. IJ. B. B.; 7 Nov.: Bloemendaal—»D. T. S.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1