NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Appèl van Mussert aan het Nfederlandsche volk. Nog steeds vergeefsche stormloopen der sovjet-troepen. De strijd op Sicilië. Uitg»T6J Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DINSDAG 17 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 190, 2 pagina's. Deae Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties in dese Editie 11 et. per m.M. By contract binnen een jaar te gebruiken belang- ryke korting. Tarieven voor de geheefc oplage op aanvraag. Limburgsche Volksdag. MEN ZIET NIET, WAAROM HET GAAT. MAASTRICHT. 15 Aug. Eenige duizenden getrouwen van de N.S.B. uit Limburg hebben zich Zondagmid dag naar den tradltloneelcn Llmburg- sohen volksdag begeven, waar voor hen spraken de Leider Mussert, H. J. Woudenberg, leider van het N.A.F., en G. J. Ruiter, directeur-generaal van den Landbouw. Eenige extra trei nen voerden reeds vroeg in den mor gen honderden en honderden natto- naal-socialisten aan in de Limburg sche hoofdstad, die ter gelegenheid van dezen volksdag feesteiyk was versierd. Het was kwart voot twee toen de Ge machtigde van den Leider voor de pro vincie Limburg, Graaf de Marchant et d'Ansembourgh als districtsleider vi/an Limburg de duizendkoppige menigte een hartelijk welkom toeriep. Speciale woorden van begroeting richtte spreker tot de talrijke Duitsche gasten. Na in het kort gewezen te hebben op de groote beteekenis van deze bijeen komst, gaf «preker Mussert de verzeke ring van de onwrikbare trouw der Lim burgsche nationaal-socialisten jegens Leider en Beweging. Een woord van Woudenberg. Nadat op plechtige wijze de herden king van de gevallenen aan het Oost front had plaats gehad, was het woord aan den leider van het N.A.F., H. J. Woudenberg. Juist in dezen tijd, aldus spreker, moeten wij optimist zijn en wij kunnen dat in vol vertrouwen doen, omdat ons geloof in de overwinning van Hitier voor ons vaststaat. Ondanks het feit, zoo verv.olgde spreker, dat wij niet al les kunnen bereiken wat wij zouden willen, zijn wij toch begonnen met den opbouw van den waarlijk socialen Staat, die gedragen wordt door de nationaal-socialistische gedachte. Na zich in het kort te hebben bezig gehou den met de sociale toestanden zoowel in Engeland en Amerika als in de Sov jet-Unie, zeide spreker, dat in deze da gen van de Nederlandsche en Duitsche arbeiders zeer veel wordt gevergd. Maar indien wij niet, aldus, spr., alles geven om de overwinning zeker te stellen, gaan wij er onder en zijn wij verloren. Hierna wees spreker erop dat het N.A.F. alle werkers in één- gemeenschap heeft bijeengebracht. Nooit zal het meer voorkomen, dat er een parate werk geversvereniging en een werknemers vereniging zal zijn, omdat men eer. nationaal-socialistischen staat van mensch tot mensch staat, waardoor een klssenstrijd is uitgesloten. Levensruimte voor onzen boer. Vervolgens sprak de directeur-gene raal van den Landbouw, G. J. Ruiter. In den aanvang van zijn rede zeide spreker, dat de Nederlandsche boeren zich moeten bezinnen op hetgeen er in dezen tijd voor hen op het spel staat. Er is alleen een eervolle boerenstand mogelijk, indien Europa zijn aanvallers van zich kan afhouden. Een Engelsch- Amerikaansche overheersching betee- kent den ondergang van den boer, ter wijl, indien het bolsjewisme hier zou komen, er voor den boerenstand in het geheel geen sprake meer is van toekomst. Er zouden dan verschrikke lijke toestanden ontstaan, zooals dit het geval is geweest in de Oekraine en de Oost-Zeelanden. Wie niet tot het bols jewisme zou toetreden zou eenvoudig worden uitgemoord. De vroegere landbouwpolitiek heeft gefaald. Er was geen toekomst meer voor den boer, den tuinder, voor den handel en de industrie, kortom voor ons volk was er geen uitzicht meer. De nationaal-socialistische landbouw politiek is erop gericht, dat er alleen een gezond volk kan komen bij een ge zonden boerenstand. Daarom moet de boer loon naar werken hebben en niet te gronde gaan aan buitenlandsche af- braakprijzen. En evenmin gedupeerd worden door conjunctuurschommelin gen zooals men die gekend heeft in het joodsch-kapitalistische tijdvak. Spreker wees er hiet nadruk op dat onze boeren te weinig grond tot hun beschikking hebben. Hier is inderdaad een gebrek aan levensruimte. Sprekende over de kolonisatie in het Oosten, zeide spreker, dat daar voor een kwut millioen boeren ui); ons land prachtige grond ter beschikking is. Voor' ohzen boerenstand is, dank zij deze ko lonisatie, in de Oekraine, de Oost-Zee landen en de andere Oostelijke gebie den een wijder perspectief geopend. Men heeft daar den Germaanschen mensch en met name den Germaan schen boer, hard noodig en' het is voor Nederland een eereplicht, aan deze ko lonisatie mede te werken. Onze boerenstand staat in de geheele wereld bekend als de beste. En straks, als Nieuw-Europa voor den boer gereed is, lokt hem een schoone toekomst. Dan zal de boer niet worden vergeten, zoo als dat in 1918 is gebeurd. Rede van Mussert. Na een pauze van een half uur be trad de Leider het terrein, langdurig toegejuicht met Houzee-geroep. Spon taan zongen de duizenden Limburgsche nationaal-socialisten hun Leider het lied „De Zwarte Soldaten" toe. Zijn rede aanvangende, zeide Mussert, dat er wel niemand meer zal zijn, die zal ontkennen, dat wij leven in een overgangstijd, in een tijd welke voor de historie als een groote omwenteling zal worden geboekstaafd. Wij, natio naal-socialisten, aldus spreker, begrij pen waarom het gaat. Het is jammer, dat vele honderdduizenden van ons volk nog niet tot het besef zijn geko men, dat deze omwenteling zelfs nog belangrijker is dan de Fransche revo lutie. Weet ons volk zelfs wel wat goed en wat kwaad is? Sprak men vroeger niet van de kansels dat het bolsjewisme het grootste kwaad was? En wat hoort men nu van de preekstoelen? Niets meer over Rusland en zijn communisme. Het eenige wat de menschen, die niet aan onze zeide staan, weten op te merken, is, dat het nationaal-socialisme nog erger is' datl het bolsjewisme. Vroeger bestond er over de vraag wat men van een sluipmoord dacht geen geschilpunt. i.Ien vond dat zoo Iets laags, dat men daar niet verder over wenschtc te spreken. Thans echter zegt men rustig: een sluip moord? Het hangt er van af op wien! En als in Drenthe 11 boerenhoeven in brand staan en men hoort dat dat hofsteden zjjn van nationaal-socia listen. dan vindt men dat plotseling niet meer erg. Waar zyn de stemmen van den kansel die opkomen tegen de terreur uit de lucht, tegen de brandende phosphor en wat er zoo al maar op kostbare Duitsche ste den wordt neergeworpen? We hoo- ren ze niet. Kameraden, het is dui- deiyk: ons volk in zijn geheel kan niet zien waarom het gaat. Het kent alleen de bezwaren van dezen tijd. En velen van onze volks- genooten leven zoo klein omdat zij zoo veel zorgen hebben, zorgen die wij niet willen ontkennen, maar die wij noodig weten, wil men komen tot het goede van deze wereld. De vraag is: is er een toe komst voor onze kinderen en voor de kinderen van onze kinderen? Daarom gaat het in laatste instantie en dat zien helaas maar heel weinigen. Wij zijn be zet gebied. Er zijn moeilijkheden met kleeding en dekking en ook de voedsel voorziening baart de grootste zorgen. Wij willen dat niet ontkennen, want waarom zouden wij dat doen? Maar men moet ons dit niet als schuld aanrekenen. Want al zeggen honderdduizenden wel, dat de nationaal-socialisten de schuld dragen, de toestand waarin wij thans ge raakt zijn is uitsluitend te wijten aan vroegere regeerders. En ik durf bewe ren, aldus Mussert, dat, indien er geen nattonaal-socialisme was geweest, er nu al geen Europa meer zou zijn. (Applaus.) Om de toekomst van Europa. Het gaat om het zijn of niet zijn van Europa. Het bestaan van een zelfstan dig Europa, dat belaagd wordt, eener- zijds door de Sovjets, anderzijds door Amerika, den ontaarden zoon van Europa. Europa vecht voor zijn leven en het moet zich met name aan zijn oostgrens wel zeer bijzonder weren. Want sinds 1917 hebben de Sovjets zich voorbereid om eerst Europa en daarna de wereld te veroveren. Die poging zou geslaagd zijn, als God aan het oude Europa niet het nationaal-socialisme en het fascisme had gegeven. En het zijn Adolf Hitier en Benito Mussolini die hieraan gestalte hebben gegeven, waar voor wij hen niet dankbaar g^fioeg kunnen zijn. En worden wij aan den eenen kant bedreigd door Sovjet-Rusland, aan de andere zijde wil Amerika het Britsche imperialisme vernietigen om daarna toe Keuringen voor de Waden S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bU de hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of do Landwacht Tijdens de keurtngeD worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tol de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen In Nederland moeten blijven. kunnen di°rr» nemen bij de Landwacht of bij bet S6-Wachtbaia).Ion In Amers.'co: Zij, die tot de Germaanscne-SS tn Ne- dei land toetreden wilieu. kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldingspllcbtig ztJn voor den ArbHds Inzet, kunnen zlcb eveneens op een der keorlngsdagen aanmelden cn worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 18 Aug.. 9.—12.— uur. Venlo, Deutsches Haus. Egmondstr 16. 18 Aug., 15.—18.— uur, Arnhem. Café Royal 19 Aug., 9.—12.— uur. Hengelo. Café Mo dern, Spoorstraat 18 19 Aug., 15.—18.— uur, Zwolle. Hotel Glj- tenbeek. 20 Aug., 9.—12 uur. Assen, Concert- huls a'd Vaart 20 Aug.. 15.—18.— uur, Groningen. Con certhuis. Poelestraat 21 Aug.. 9.—12.— uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. Bij onze Vrijwilligers. In vele ge vallen vreten de mannen zich zelf te behelpen. Even een noodverband en gezamenlijk gaat het verder SS PK Sellgrr O H-P m 22 Aug., 9.—14.— uur, Amsterdam. Dam 4 23 Aug., 9—13.— uur. Utrecht, N.V.- Huls. Oudegracht 245. 24 Aug9.—14 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leuaderweg 25 Aug., 9.—14.— uur, den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout 11—13. „Bobichon", berijder Van Leeuwenkamp, en Boyke-Morton", berijdei f. v d. Berg (rechts). In actie tijdens de groote jaarlljksche draverijen, welke te Zaandam zijn gehouden CNF-j. Zeljlemaker-Pax m Mr. W. DE RIJKE COMMISSARIS DER PROVINCIE OVERIJSSEL. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft den pro cureur-generaal mr. W. de Rijke te Arnhem onder gelijktijdige eervolle ontheffing uit diens tegenwoordige be trekking benoemd tot Commissaris der provincie Overijssel. Mr. de Rijke was voorheen als advo caat en procureur in Haarlem geves tigd. Hij was lid van den Haarlemschen gemeenteraad, lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en Kanton- rechter-plaatsvervanger. DE SOVJET-VLIEGTUIG VERLIEZEN. BERyJN, 16 Aug. (D.N.B.) In de maand Juli hebben Duiische jagers, af weergeschut en troepen aan het ooste lijk front 3016 bolsjewistische vliegtui gen neergeschoten. Dit is het grootste aantal vliegtuigen, tot dusverre in een maand neergehaald. In de eerste zeven maanden van 1943 hebben de bolsjewis ten 9464 vliegtuigen verloren, sedert 't uitbreken van den oorlog 43.642. te slaan op Europa. Wij zijn met of te gen onzen wil in den strijd van Europa tegen zijn belagers betrokken. Wij zijn in dit proces ingeschakeld omdat Neder land nu eenmaal een stukje van Europa was. En over het lot van dit Europa wordt in deze dagen beslist. Vele men schen in Nederland staan tegen zich- zelve gekeerd, maar zij weten het niet. Zij denken, dat, ook indien de Sovjet- Unie Duitschland zal verslaan, het bols jewisme buiten Nederland zou blijven. Dan zal Engeland in de Nederlanden heerschen, Amerika voor ons de kolo niën veroveren en alles zou weer pre cies zoo worden als het was. Wanneer het Oostfront het niet houdt, dan zal het bolsjewisme over Europa losbreken en vroeger of later zal de grens van Sovjet-Rus land aan de Noordzee zijn. Als het de Duitsche weermacht niet gelukt de Sovjets aan den Oostwal te hou den, dan is Europa onverbiddelijk verloren. Mussert sprak als zijn overtuiging uit dat het den Führer en zijn soldaten wel zal gelukken het bolsjewistische monster tegen te houden en sprak namens allen zijn erkentelijkheid uit over de Duitsche weermacht voor haar topprestaties. (Applaus.) Europa verliest thans niet alleen veel bloed, maar ook ontelbare cultuurgoe deren, die evenmin te vervangen zijn. Doch wij, nationaal-socialisten, moeten ondanks de ellende van dezen tijd, blij moedig onze offers kunnen geven omdat het gaat voor onze toekomst. Wij heb ben daarbij het geloof in de noodzake lijkheid van de wederopstanding van Europa. Een groote opbouw staat ons te wachten. In het nieuwe Europa zal geen klasse-strijd meer zijn en ook geen uitbuiting van den een door den ander. Wat ons volk betreft, zeide Mussert, dat wij samengebundeld moeten worden en dat wij allen' onzen plicht moeten doen om aan de overwinning mede te hel pen. Wij begrijpen daarbij dat wij lots- verbonden moeten staan met alle Ger- maansche volken en vooral met het Duitsche volk. Behouden wij, zoo besloot Mussert zijn rede, het geloof in onze bronnen, het godsvertrouwen, de liefde voor volk en vaderland en den eerbied voor den ar beid Uiteindelijk toch zal het goede het winnen. Aan ons de taak om dit volk te voeren naar een betere toekomst. Eens zullen wij dan zeggen: Ons geloof heeft gezegevierd. (Langdurig applaus. Nadat Graaf de Marchant ct d'Ansem bourgh met een kort woord dezen land dag had besloten en een driewerf hou- zee op clan Leider had uitgebracht, zon gen de duizenden Limburgsche natio naal-socialisten staande het zesde cou plet van het Wilhelmus. Noorsche officieren weer in krijgsgevangenschap. Het destijds na de bezetting van Noorwegen uitgevaardigde decreet waarbij de Noorsche officieren uit de krijgsgevangenschap werden ontslagen, is opgeheven. Deze maatregel is het gevolg van de houding van een gxoo, aantal Noorsche officieren, die vlucht ten met het doel oorlogsdienst tegen Duitschland te doen of op illegale wijze werkzaam waren. Reserveofficieren zonder bijzondere krijgschool-opleiding en de officie ren. die lid zijrr van Nasjonal Samling of medewerken aan de reorganisatie van Noorwegen worden door dezen maatregel niet getroffen. UITGEWEKEN REGEERINGEN NAAR MOSKOU? STOCKHOLM, 16 Aug. Volgens een bericht van de Goeteborgs Posten uit Ankara is de Sovjetregeeringvoor nemens de uitgeweken Tsjechische. Joe goslavische en Grieksche regeering te verzoeken haar zetel naar Moskou over de plaatsen. Tevens wordt beweerd, dat het Kremlin de voor een dergelijke over plaatsing noodzakelijke technische voor bereidingen reeds getroffen heeft. BESCHADIGDE SCHEPEN TE GIBRALTAR BINNENGELOOPEN. MADRID, 16 Aug. (D.N.B.) Spaan- sche correspondenten melden uit Alge- ciras, dat de Engelsche kruiser Fyi en drie geallieerde vrachtschepen met deels zware beschadigingen Zondag de haven van Gibraltar zijn binnengeloo- pen. De kruiser bracht talrijke gewon den en dooden aan land. DE DUITSCHE TORPEDOVLIEG- TUIGEN. Militair interessant wordt het in Ber- lijnsche militaire' kringen genoemd, dat bij den aanval op het groote geallieerde convooi in de Middellandsche Zee uit sluitend torpedovliegtuigen zijn ge bruikt. Men zou daarin een belangwek kende aanwijzing voor de verdere ont wikkeling der Duitsche luchtmacht wil len zien. In de kerk van Orainval bij Lila (Spanje) heeft men een tot dusver on bekend schilderij van Rubens ontdekt, dat de heilige Theresia van Avila voorstelt. WEERMACHTBERICHT Amerikaansche kruiser fof zinken gebracht. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Koebanbruggehoofd en aan den middenloop van den Donetz mis lukten plaatselijke aanvallen van den vijand. In den sector van Bjelgorod werden de steeds opnieuw weer aan stormende aanvalsgolven der bolsjewis ten ln een verbitterd gevecht van man tegen man door onze grenadiers afge slagen. Tegenaanvallen van gepantser de gevechtsgroepen van het leger en de Waffen SS. drongen diep in de flan ken van de vijandelijke aanvalsforma- tles binnen, omsingelden groote deelen hiervan en vernietigden deze. Terwijl in het gebied ten westen van Orel de aanvalskracht der sov jets verminderde, verdubbelden zij hun krachtsinspanningen om in de sectoren van Wjasma, Belyj en aan het Ladogameer met gebruikmaking van tanks, slagvliegtuigen cn zware artillerie door te breken. Ook hier mislukten alle aanvallen door den vastberaden afweer van onze infan terie- en pantsergrenadiersdevlsies. Overal, waar de sovjets aanvielen, leden zjj ook gisteren opnieuw zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. 193 Tanks werden stukgeschoten. Es kaders gevechtsvliegtuigen, duikbom menwerpers en slagvliegtuigen steunden vooral in den zuidelijken en centralen sector de in een zware worsteling staande troepen te land door succesvol le aanvallen op de gereedstaande troe pen en marschbewegingen van den vijand. Terwijl in den zuidelijken sector van het bruggehoofd op Sicilië geen belangrijke krijgsoperaties werden gevoerd, nam de druk van den vijand in den noordelijken sector toe. Aanval op convooi. Zooals reeds in een extra-bericht ls medegedeeld, viel een eskader Duitsche torpedovliegtuigen onder bevel van ma joor Klümper op 13 Augustus des avonds ten oosten van Gibraltar een groot convooi dat de Middellandsche Zee binnenliep, op verrassende wijze aan. In. kloekmoedig ondernoinen aan vallen plaatsten onze bemanningen tor pedotreffers op 2 schepen. Twee torpe dojagers en vier groote, volgeladen koopvaardijschepen, waaronder een tankschip,v zonken onmiddellijk. Acht andere schepen bleven brandend met zware slagzij stilliggen. Door de invallende duisternis en den hevigen afweer van het luchtdoelge schut kon het lot Van de overige getor pedeerde schepen aanvankelijk niet worden waargenomen. De voortdurend verrichte verkenningen hebben echter bevestigd, dat van dit convooi tenmin ste 170.000 brt. tot zinken gebracht of vernietigend getroffen is. Zeven eigen vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. ASTROEPEN VERTRAAGDEN DEN VIJANDELIJKEN OPMARSCH. Aan het Italiaansche legerbericht van 16 Augustus ontleenen wij het volgende: Profiteerende van hun stellingen in de Petoritaansche bergen hebben de Italiaansch-Duitsehe troepen ook giste ren door hun manoeuvreerende actie den opmarsch der vijandelijke strijd krachten vertraagd. Tijdens stoutmoedige aanvallen op convooien in het westelijke bekken van de Middellandsche Zee hebben onze tor pedovliegtuigen twee vrachtschepen van 12.000 ton elk tot zinken gebracht, ter wijl een schip van middelbare tonnage dat door een torpedo» getroffen was, explodeerde. In de wateren van Sicilië hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 2 vracht schepen met een totalen inhoud van 9.000 ton zwaar beschadigd. Italiaansche vliegtuigen hebben tal rijke bommen laten vallen op de haven werken van Bizerta. Drie van onze ma chines zijn niet teruggekeerd. Gisterochtend bij het aanbreken van den dag hebben onze motortorpedoboo- ten een stoutmoedigen aanval gedaan op een Britsche vlootformatie nabij kaap Spartivento (Calabrie) en een lich ten kruiser tot zinken gebracht. Er zijn luchtaanvallen door den vijand ondernomen op Viterbo, Novara en in den afgeloopen nacht wederom op Mi laan. Het luchtdoelgeschut haalde vier vijandelijke vliegtuigen boven Viterbo en drie boven Milaan omlaag. In laatst genoemde stad is ernstige schade aan gericht. SPILTROEPEN ONTRUIMEN RANDAZZO. De weermachtberichten der laatste da gen hebben de verdere ontwikkeling ge schetst van den defensieven slag. die door de Italiaansche en Duitsche troe- Amerikaansohe kruiser tot zinken gebracht. Een Duitsche duikboot heeft aan de noordkust van Sicilië in een dapperen aanvaleen door torpedojagers krachtig beschermden Amerikaanschen kruiser van de Brooklyn-klasse tot zinken ge bracht. Bij aanvallen van vijandelijke vlieg tuigen in het kustgebied van de bezette gebieden in het westen schoten Duit sche jagers en luchtdoelartillerie in de laatste 24 uur 16 vliegtuigen, voor het meerendeel viermotorige bommenwer pers, neer. Vijf andere vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten boven den Atlantischen Oceaan vernie tigd. Een gering aantal vijandelijke sto- ringsvliegtuigeh vloog in den afgeloo pen nacht boven het noordelijke Duit sche rijksgebied. Het gebied van de oorlogshaven Portsmouth werd in den afgeloopen nacht door formaties Duitsche gevechts vliegtuigen bij goed zicht vanaf gerin ge hoogte doeltreffend met een groot aantal brisant- en brandbommen be-~ stookt. pen aan het Siciliaansche front geleverd wordt. Onder den vijandclijken druk, die bij zonder hevig was in het centrum, waar het optreijen der vijandelijke pantser wagens onafgebroken gesteund werd door de luchtmacht, die de verdedigers dag en nacht bestookte, is Randazzo ge vallen en moesten de linies meer naar achteren geplaatst worden, daar de stel lingen van de Etna en van Caronia dreigden te zullen worden omsingeld. Maar de slag is nog niet afgeloopen. Met een hardnekkigheid, die altijd een prachtig voorbeeld zal blüven en die de tegenstanders zelf verscheidene ma len hebben erkend, hebben de verdedi gers nieuwe stellingen betrokken en vandaar bestoken zij de aanvallers op nieuw cn betwisten zij hun het terrein in een harden strijd. Nu Randazzo ontraimd is. wordt de weg naar Messina nog bewaakt door de Italiaansche en Duitsche troepen die, steunend op de bergen van de N.Oj?unt van het eiland, den weg versparren aan het zevende Amerikaansche leger en aan het achtste Britsche leger, die de straat van Messina ten doel hebben. Nieuwe bewijzen van moed en tactische bekwaamheid hebben den verwoeden strijd der afgeloopen dagen gekenmerkt ~en tevens de superioriteit in het ma noeuvreeren bevestigd van de Italiaan sche en Duitsche troepen. Genesteld in de eerste Z.W. verster kingen van het gebergte, dwingen de verdedigers, na 37 dagen van onver moeider» strijd tegen eenheden, die steeds worden aangevuld, den vijand nog respect af en maken zij hem den weg die naar Messina leidt uiterst moeilijk. Het tot open stad verklaren van Rome. De „Giornale d'Italia" haalt met be trekking tot de voorgeschiedenis van het tot open stad verklaren van Rome den brief van den Paus aan den kar dinaal-vicaris en de verklaringen van de „Osservatore Romano" aan, waaruit twee feiten bleken: 1). dat de Heilige Stoel onmiddellijk na het begin van den luchtoorlog de regeeringen van beide oorlogvoerende partijen heeft uit- genoodigd Rome tot open stad te ver klaren en 2), dat de Vaticaansche di plomatie er niet in geslaagd is in deze kwestie een overeenstemming tot stand te. brengen tusschen de oorlogvoerende mogendheden. De in de verdragen vastgelegde „heilige stad" mQet door de oorlogvoerenden geëerbiedigd worden. Volgens de meening van den Paus kan zij noch door de eene noch door de andere party tot middelpunt van mili taire operaties worden gemaakt. Het Vaticaan heeft verder doen gelden, dat de talrijke exterritoriale in het bezit van het Vaticaan zijnde gebouwen over de^geheele stad verspreid zijn. zoodat het katholieke en het burgerlijke Rome een ondeelbaar geheel vormen. Het blad herinnert eraan, dat na het eerste bombardement de Engelsche en de Amerikaansche regeering officieel verklaarden, dat de schuld rustte op de fascistische regeering, die heeft gewei gerd Rome tot open stad te verklaren, terwijl de geallieerden den Paus verze kerd hadden, dat Rome door hen ge ëerbiedigd zou zijn, wanneer een der gelijke verklaring afgelegd was. De nieuwe regeer ing heeft, thans ver klaard, dht zij bereid is Rome tot een open stad te maken. Op een andere plaats herinnert het blad eraan, dat Parijs in Juni 1940 na de eerste luchtaanvallen op de vlieg velden door de Fransche regeering tot open stad is verklaard, en dat het Duitsche opperbevel daarop de Fran sche hoofdstad heeft ontzien. Verduister v. 21.15-6.15 uur. (Van 15—21 AugJ 18 Aug. Maan onder 9.41. op 22.35. Mussert sprak. In de rede, door Mussert ter gelegen heid van den Limburgschen Volksdag gehouden, zijn meerdere punten aan te wijzen, welke de belangstelling verdie nen van het Nederlandsche volk. Be langrijk mug vooral die passage worden geacht, waarin onomwonden wordt ge wezen op het geringe besef, dat nog in breede lagen leeft voor de grootheid van dezen tijd, het niet zien of het niet willen zien, waarom het gaat. Nog al teveel beschouwt men dezen wereldoor log als Iets van voorbijgeanden aard en realiseert men zich niet, hoe zich thans een omwenteling in het maatschappe lijk en staatkundig bestel voltrekt, wel ke de groote lijnen hiervan tot in de verre toekomst bepalen zal. Nog al te veel meent men ook, dat het oude zal wederkeeren, zonder te beseffen, dat men hiermede een struisvogelpolitiek bedrijft van de ergste soort. Men steekt zelfs den kop in het zand voor het verre van denkbeeldige gevaar van een alles overheerschend bolsjewisme, terwijl de tijd nog slechts kort achter ons ligt, dat vanaf de kansels ditzelfde bolsje wisme werd geschilderd als een dui zendkoppig monster, dat slechts dood spuwde en verderf. Dat men door het nationaal-socialisme uit te drijven iets wat overigens niet meer gelukken zal, daarvoor heeft het zich te vast in het hart van Europa geworteld het bolsjewisme bfnnenhaalt is Iets, wat men verre verwerpt, doch dat in de prae- tijk maar al te ras tot werkelijkheid worden zou. „Vele menschen in Nederland", con cludeerde Mussert, „staan tegen zich zelve gekeerd, maar zij weten het niet". Tot deze nog immer groote ca tegorie richtte hij zijn appèl om tijdig tot bezinning te komen. Wanneer het Oostfront niet houdt, zoo zeide hij, zal het bolsjewisme over Europa losbreken, doch dadelijk daarop gaf hij uiting aan zijn rotsvaste vertrouwen, dat 't aan de Duitsche weermacht wel gelukken zal. het bolsjewistische monster te keeren. Eerst dan zal de wederopstanding van Europa, een feit kunnen worden en om bij den harden strijd hiertoe niet af zijdig te staan, daarop was Musserts woord in hoofdzaak gericht. De studie aan de Hoogeschool 's-GRAVENHAGE, 16 Aug. Van de zijde van het Departement van Opvoe ding, Wetenschap en Kuituurbescher ming fleelt men ons het volgende mede: De rijksuniversiteiten te Utrecht en te Groningen, de gemeentelijke univer siteit van Amsterdam, alsmede de tech nische hoogeschool te Delft, de land- bouwhoogeschool te Wageningen en de Nederlandsche economische hoogeschool te Rotterdam beginnen, zooals gewoon lijk, het nieuwe studiejaar ln den ko menden herfst." De colleges, die uitsluitend voor de eerstejaars studenten bestemd zijn, zullen wegens het feit, dat de arbeids dienst tot 15 December duurt, pas na de kerstvacantie beginnen. De vóór de kerstvacantie hehandelde stof zal voor de later komende eerstejaars studen ten echter worden herhaald. Hetzelfde geldt voor het practische deel van het onderwijs. Tot de studie kunnen worden toege laten: 1. studenten v. h. studiejaar 1942/'43, voor zoover zij de loyaliteitsverklaring vóór 5 Mei 1943 hebben onderteekend. 2. zij die een middelbare school heb ben doorloopen, tot den leeftijd van 25 jaar, voor zoover zij hun arbeidsdienst - plicht vervuld hebben of hiervan wa ren vrijgesteld, resp. uitstel hadden ge kregen. 3. Studenten, die in het studiejaar 1942/'43 niet aan een universiteit ston- •den ingeschreven, mits zij in staat zijn en zich verplichten, ln den loop van het volgende jaar een academisch exa men af te leggen. Opdat de onder 2 en 3 genoemden niet in botsing komen met een eventueele verplichting voor tewerkstelling, kun nen zij de loyaliteitsverklaring ter stond bij het departement, afd. H. O. te Apeldoorn, Paschlaan 19, ondertee kenen. Anglo-Amerikaansche bomaanval op Vlissingen. 's-GRAVENHAGE, 16 Aug. ln de avonduren van 15 Augustus vond een aanval van Engelsch-Ame- rikaansche vliegers plaats op een buitenwijk van Vlissingen. Volgens de voorleopige berichten werden on der de Nederlandsche burgerbevol king 33 personen gedood en een vr(j groot aantal zwaar en licht gewopd. Voorts werd schade aangericht aan de huizen. ARRESTANT BIJ ONTVLUCHTINGS POGING ERNSTIG GEWOND. Gisterochtend bracht een wachtmees ter der marechaussee uit Nieuwe Pe- kela den arrestant Ch. S., wonende te Winschoten, verdacht van oplichting, over naar het politiebureau te Winscho ten. Daar aangekomen wist de arres tant zich plotseling uit de voeten te maken en niettegenstaande de mare chaussee hem eenige schoten nazond, in het gemeentelijk wandelpark te ver dwijnen. Met behulp van de onmiddel lijk telefonisch ter assistentie opgeroe pen Winschoter politie werd het bosch doorzocht. Voorbijgangers echter waar schuwden, dat de gezochte Bij den dicht bij wonenden dokter S. was binnenge gaan. Ilier werd hij in de wachtkamer aangetroffen. De man bleek ernstig aan den rechterschouder te zijn gewond. Men bracht hem over naar het r.k. zie kenhuis. Zijn toestand is levensgevaar lijk. INBRAAK IN EEN BAKKERIJ. Zondag hebben twee inbrekers uit een voorkamer van een bakkerij aan de Koningstraat te Hilversum twee geld trommels gestolen, resp. inhoudende f 600.en 11000 opgeplakte rantsoen bonnen brood. Als verdacht van deze inbraak werden twee broers, een 22- jarige fabrieksarbeider en een 17-jarige monteur, gearresteerd. Zondag vierde de heer G. J. van Schaik, pastoor van Onze Lieve Vrou weparochie te Bussum, zijn 40-jarlg priesterfeest. De Secretaris-generaal van bet Departement van Opvoeding. Weten schap en Kuituurbescherming heeft be sloten, dat de Geertekerk te Utrecht in het belang van monumentenzorg ont eigend zal worden te algemcenen nutte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1