NOORD-HOLLAND Strijd op Sicilië geëindigd. DAGBLAD VOOR Na den strijd op Sicilië. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.W Alkmaar - Voordam C Bureau der Schager éditle: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening 66189. WOENSDAG 18 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 191, 2 pagina's. Deae Conrant vemeb^nt dagelffk*. Advertentie-tarief. PrUs der gewone advertenties ln deze Editie 11 ct. per m.M. BIJ contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Alle troepen met materiaal naar vasteland overgebracht. Nieuw Sovjet-offensief aan Mioesfront ingezet. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mioesfront werden plaat selijke aanvallen der bolsjewisten af geslagen. Aan den middenloop van den Donetz ging de vijand in het ge bied van Isjoem na heftige voorberei ding door de artillerie met sterke in fanterie- en pantserstrijdkrachten tot den verwachten aanval over. Alle doorbraakpogingen der bolsjewisten werden verijdeld. De vijand leed zwa re verliezen aan menschen en mate riaal. In het gebied ten zuidwesten van Bjelgorod deden de bolsjewisten slechts plaatselijke aanvallen, die overal afge slagen werden. By den gisteren gemel- den succesvollen Duitschén tegenaan val verloor de vijand volgens de tot dusver ontvangen berichten 4200 doo- den, meer dan 1600 gevangenen, alsme de 25 tanks, 110 stukken geschut. 112 granaatwerpers, talrijke andere wapens en een groote hoeveelheid oorlogstuig. Terwijl de sovjets in den sector ten westen van Orel slechts zwakke tever- geefsche aanvallen deden, zetten zij ten zuiden en ten zuidwesten van Wjas- ma, alsmede ten zuidwesten van Belyj en aan het Ladogamaer hun krachtige aanvallen voort. Ook deze mislukten als gevolg van het taaie verzet van on ze troepen, die in totaal 233 vijandelij ke tanks vernietigden. De luchtmacht viel vijandelijke concentraties en troe penbewegingen aan den middenloop van den Donetz en in het gebied ten zuidwesten van Bjelgorod aan en ver nielde 9 transporttreinen. Op 15 en 16 Augustus werdén bij 6 eigen verliezen 110 sovjet-vliegtuigen neergeschoten In het zeegebied van Sicilië werden 2 vijandelijke koopvaardijschepen van middelbare grootte door bommen van snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ge troffen. Bij den afweer van een lucht aanval op zuid-Italiaansch gebied scho ten Duitsche jagers zonder eigen ver liezen 13 viermotorige bommenwerpers neer. Zoodoende vernietigden strijd krachten van de Duitsche luchtverdedi ging in de periode van 13 tot 16 Augus tus in de Middellandsche Zee 35 Brit- sche en Amerikaansche vliegtuigen. Successen der marine. Duitsche gevechtsvliegtuigen torpe deerden voor de oostkust van Sicilië een vijandelijken torpedojager. ^In de straat van Messina werden door bewa kingsvaartuigen der marine een Bnt- schen motortorpedoboot tot zinken ge bracht en een artilleriemotorboot door kustartillerie vernietigd. Een voor den aanvoer van Sicilië gebruikte motor veerboot van de marine schoot tijdens een aanval overdag 4 vijandelijke vlieg tuigen neer. Door andere vaartuigen van de marine werden in het zeege bied ten noorden van Sicilië van 3 aanvalllende Britsche torpedovliegtui- gen er vier neergeschoten. Een formatie Duitsche gevechtsvlieg tuigen met 'n groote actieradius boorde op 15 Augustus des avonds in de wate ren west-noordwestelijk van Lissabon van een door - luchtafweerkruisers en torpedojagers beschermd convooi drie transportschepen met een gezamenlij ken inhoud van 25.000 brt. in den grond en beschadigde tenminste twee an dere groote schepen door bomtreffers. Alle vliegtuigen keerden op hun steun punten terug. Aanvallen overdag en- 's nachts van vijandelijke vliegtuigen op verschei dene plaatsen in de bezette gebie den in het westen, waaronder ook op de buitenwijken van de stad Pa rijs, veroorzaakten aanzienlijke ver liezen onder de bevolking. Tijdens hevige luchtgevechten, alsmede door de luchtdoelartillerie werden volgens de tot dusver ontvangen rapporten 20 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht aan de zuid oostkust van Engeland en in het gebied van de monding van de Theems afzon derlijke doelen met bommen van zwaar kaliber aan. Het opperbevel maakt voorts bekend: Sedert vflf weken leveren Duitsche troepen cn onderdeden van enkele Italiaansche divisies op Sicilië tegen een vier- tot vyfvoudige vyandeiyke overmacht een harden verbitterden stryd. Door 't heldhaftig verzet van onze troepen, die in zeer moeilfjk terrein en by tropische hitte bovcnmensche- lyke prestaties hebben geleverd, werd de vyand gedwongen steeds nieuwe formaties in den stryd tc werpen om zyn zware verliezen aan menschen en materiaal aan tc vullen. Sedert 14 dagen is de stelselmatige ontrui ming van het eiland aan den gang. Den opdringenden vyand werden by den afweer en door krachtige tegen aanvallen zeer zware verliezen toe gebracht. Alle pogingen van den vyand om door onophoudelijke lucht aanvallen op het verkeer in de Straat van Messina of door aan-, allen van vlootstrydkrachten onze troepen te isoleeren, mislukten. Vyandclyke landingsstrydkrachlen achter ons front werden vernietigd. Ondanks een zeer groote vyandelyke superioriteit in de lucht gelukte het de reusachtige transporten naar Cala- brie volgens de plannen uit te voe ren, zoodat op 17 Augustus 06.00 uur alle Duitsche en Italiaansche troe pen met inbegrip van hun zware wa pens, tanks, stukken geschut, auto's en het oorlogstuig via de Straat van Messina op het vasteland waren over gebracht. Als een der laatsten" verliet de ge neraal der pantsertroepen Hube, die de gevechten op Sicilië geleid had, het eiland. Deze reusachtige militaire en organi satorische prestatie is mogelijk ge weest door de dapperhfeid der troe pen, die te land elke doorbraak ver hinderden, door den onvermoeiden, heldhaftigén arbeid van de marine, die slechts met kleine vaartuigen het verkeer beheerschte en het met lichte vlootstrijdkrachten in de flan ken beschermde, en door het krach tige scherm, dat de luchtmacht met jagers en afweergeschut over de Straat van Messina spande. Leiding en troepen hebben een prestatie ge leverd, die in de oorlogsgeschiedenis evenzeer gememoreerd zal worden als een zegevierende aanvalsslag. De kameraadschap van het front. Granaatinslag: Een strijdende grenadier wordt gewond. De met zijn motor passeerende officier laat onmiddellijk stoppen en in aller ijl Is de zijspan voor het vervoer van den oewonde ingericht Tezamen gaan zij thans hun weg terug de officier met de nieuwste meldingen van het gevecht stront, de gewonde naar de Roode Kruispost om verbonden te worden. Kameraadschap van het front PK-IS^er-Atl-H-P m De strijd om Italië. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: De voor Messina gelegen stellingen werden gisteren den vijand door de Italiaansch-Duitsche achterhoede zwaar betwist. Voor de reede van Syracuse schoten onze duikbommenwerpers twee koop vaardijschepen in brand, 'n Groot schip werd door een torpedovliegtuig aan de kust van Tunis ernstig getroffen. Vijandelijke vliegtuigen ondernamen aanvallen op Turijn en op de omgeving van Viterbo en Foggia. Men is nog be zig de schade na te gaan en het aan tal slachtoffers vast te stellen. In de omgeving van Foggia werden 13 vier motorige machines door Duitsche jagers en twee door het afweergeschut neer gehaald. Drie andere toestellen werden te Turijn vernietigd door het afweer- vuur en door onze nachtjagers. Het af zonderlijke optreden van vijandelijke vliegtuigen in de provincies Lecce, Sa- lerno erv Reggio di Calabria veroor zaakte lichte schade en maakte eenige slachtoffers. Tijdens vergeefsche aanvallen op con- vooien werden vijf Britsche torpedo vliegtuigen neergeschoten. Vier werden getroffen door het afweervuur van on ze escorte-vaartuigen en een door dat van onze verkenningsvliegtuigen. Een les voor den vijand. Wie is generaal Hube? De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft: De Sicïliaansche veld tocht is ten einde. Als een van de laat ste soldaten stak de opperbevelhebber, generaal der pantsertroepen, Hube, de Straat van Messina over. Het is, zooals reeds gemeld, gelukt al het materiaal tot en met de laatste mitrailleur mede te nemen. Hier dringt zich een verge lijking op met de catastrophe van Duin kerken, waar honderdduizenden Engel- sche soldaten hun uitrusting in den steek lieten om maar het veege lijf te kun nen redden. Toentertijd werden ook vele gevangenen gemaakt. Uit dit feit kan men concludeeren met welk een felheid de weinige Duitsche divisies hebben moeten strijden en hoe zwaar de verliezen werkelijk zijn, die den vijand werden toegebracht nu hij bijna zes weken noodig heeft gehad om de Duitsch-ltaliaansche formaties tot deze slotoperatie te dwingen. Een voorproefje. In Duitsche militaire kringen trekt men uit de plannen van den vijand en uit de wijze waarop de eigen for maties deze plannen steeds weer hebben weten te verijdelen de con clusie, dat de Siciliaansche onderne ming den vijand een heel klein voor proefje heeft gegeven van datgene wat hem op het vapteland te wachten staat, wanneer hij hier op een hech+ gesmeed Duitsch front met gewaar borgde verbindingen stuit. Wie is generaal Hube? De opperbevelhebber der Duitsche troepen op Sicilië, de generaal der pantsertroepen Hube, die de spiltroe- pen naar het Italiaansche vasteland heeft teruggebracht, is 52 jaar. Hij heeft zich reeds onderscheiden in den wereld oorlog, waarin hij door een ernstige verwonding den rechterarm verloor. In dèn tegenwoordigen oorlog heeft hij Keuringen voor de Waffen S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander ln den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bij dc hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle ln lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blij kunnen df°rn nemen bij de Landwacht oi bij het SS-Wachtbï'.aMon In Amersfoort Zij, die tot de Germaansche-SS ln Ne derland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tnsscben 18—30 Jaar, die aan- meldingspllr.htig zijn voor den Arbelds Inzet, kunnen zicb eveneens op een der keoringsdagen aanmelden en wor.len ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 19 Aug-, 9 12.— uur, Hengelo. Café Mo dern, Spoorstraat 18. 19 Aug-, 15.—18 uur. Zwolle. Hotel GIJ- tenbeek 20 Aug., 9.—12— uur. Assen, Concert huls a d Vaart. 20 Aug 15.—18.— uur, Groningen. Con certhuls. Poelestraat. 21 Aug9^-12 uur. Leeuwarden. Huize Schaaf. Erc?dstraat 22 Auga 14 uuri Amsterdam. Dam 4. Bij onze Vrijwilligers. In zijn vrijen tijd heelt een der mannen een traalen Karelischen stok uitgesneden ter her innering aan den strijd aldaar SS PK-Tur-O-H-P m 23 Aug., 9.—13— uur. Utrecht, N.V.- Huis, Oudegracht 245. 24 Aug 9 —14 udr. Amersfoort, Pol nurchgangslager, Leusderweg 25 Aug., 9 14 - uur, den Haag. Café Den Hout, Bezuidenhout 11—13. De ontruiming van Sicilië. De Londensche correspondent van „Aftonblsdct" meldt, dat de „Daily Express" zijn teleurstelling over de stelselmatige ontruiming van Sicilië door de Duitschers niet kan verbergen. Het blad schrijft: Alle op Sicilië gevestigde hoop is niet in vervulling gegaan. De Duit sche speciale troepen zijn er voor den neus van de geallieerde lucht macht in geslaagd zich ln veilig heid te brengen. Vliegers van de Britsehe^ luchtmacht verklaren, dat het door de Duitschers over de Straat van Messina gelegde scherm van luchldoelartillerie het opmer kelijkste is, dat zij in dezen oorlog hebben meegemaakt. tijdens den veldtocht in Frankrijk met groot succes een infanteriedivisie aan gevoerd. In den strijd tegen hef bols jewisme kreeg hij het bevel over een pantserdivisie, waarmede hij ondermeer den overtocht over den Boeg forceer de. In Augustus ^l^verd hem het rid derkruis verleend, in December 1942 een der hoogste Duitsche onderschei dingen, het eikenloof met de zwaarden. Een Yankee over de Sovjet-Unie. Een „onbeschrijflijke tragedie STOCKHOLM. 17 Aug. (DNB) De Moskousche correspondent van de New York Times, Alexander Wirth, heeft 'n opzienbarend artikel geschreven over de problemen der Sovjets. Werth, die sedert drie jaar in de Sovjet-Unie als journalist werkzaam is, herinnert er in het begin van zijn ar tikel aan. dat de Sovjets den eisch ge steld hebben naar de grenzen van 1941. met inbegrip van de westelijke Oekraine, de noordelijke Boekowina en Bessarabië. De oorlog beteekent, zoo schrijft Werth verder, een „onbeschrijfelijke tragedie" voor het bevolkingsvraagstuk der Sovjets met inbegrip van de opvoe ding der leerplichtigen. Men geeft in Moskou openlijk toe, dat het Russische volk. tijdens de afgeloopen dertig jaar buitengewoon veel heeft moeten mee maken. zooals burgeroorlog, hongers nood. epidemieën, ontbinding van het gezin en andere gebeurtenissen in den Sovjetstaat. De huidige oorlog heeft de Sovjetbevolking „ontzettend gedeci meerd". Meer dan vier millioen, voor het meerendeel jonge mannen zijn ge sneuveld en nog meer zijn invalide ge worden. Vervolgens wijst Werth op den voortdurend slechter wordenden ge zondheidstoestand in de Sovjet-Unie. hetgeen vooral het geval is bij de be volking te Leningrad. Als gevolg van het feit, dat de Sovjetsoldaten niet met verlof kunnen wegens den grooten- af stand en de transportmoeilijkheden en daar de vrouwen zwaar moeten wer ken in den landbouw en in de in dustrie. zal het aantal geboorten in de Sovjet-Unie aanzienlijk Yïalen. Ten aanzien van de betrekkingen met de westelijke mogendheden schrijft Werth. dat het duidelijk is dat een wantrouwen, dat zich in den loop van 25 jaar heeft gevormd, niet in den tijd van 2 jaar uit de wereld kan worden geholpen. 60 MILLIOEN PUNTEN TERUG! TOKIO, 16 Aug. De oproep, die het Groot-Japansche vrou- wenverbond tot zijn leden heeft gericht, om, door vrijwillige te ruggave van zooveel mogelijk textielpunten de textielindus trie te ontlasten om op die wijze meer krachten voor de wapenindustrie vrij te maken, heeft een zeer gunstigen weer klank gevonden. De 20 millioen leden van het verbond hebben tot dusver bijna 60 millioen punteny teruggegeven. Liddell Hart's meening. GENEVE, 17 Aug (DNB). De Lon densche bladen toonen de laatste dagen bij de beoordeeling van den algemee- nen oorlogstoestand een zekere terug houdendheid. De militaire criticus van de „Daily Mail," Liddell Hart. constateert, dat de Sovjets met hun aanvallen in het Oos ten niet datgene hebben bereikt, wat men een week geleden van hen ver wachtte. De Sovjets zijn er niet in ge slaagd het Zuidelijke front aan het wankelen te brengen. De door de Sov jets gevolgde tactiek is volgens de meening van Liddell Hart buitenge woon afmattend voor hen. In een hoofdartikel van de „Daily Mali" wordt gezegd, dat men zich, on danks de in het verslag van Roose- velt en Churchill genoemde getallen, moet voorbereiden op een verscherping van den duikbootoorlog en dat tegen slagen te verwachten zijn. De militaire medewerker van Yle „Daily Telegraph," luitenant-genenfel Martin, wijst erop. dat „het Duitsche leger nog steeds zijn volle strijdkracht bezit en nog steeds tot de moeilijkste militaire operaties in staat is". Twee convooislagen in gebied van Guadalcanar. Het Japansche hoofdkwartier maakt melding van twee groote convooislagen in het gebied van Guadalcanar. Een groot convooi, dat in dit gebied in westelijke richting voer, werd op 14 Aug. des nachts bij het eiland Bera door de Japansche marineluchtmacht aangevallen. Bij den eersten aanval werd een groot transportschip tot zin ken gebracht, drie andere groote sche pen en een middelgroot schip werden in brand geworpen. Van 50 vergeze1- lende vijandelijke jachtvliegtuigen wer den 13 neergeschoten. De tweede aan valsgolf der Japanners tegen hetzelfde convooi bracht nog twee groote trans portschepen en een landingsboot tot zinken. Een vijandelijke torpedojager en een sleepboot alsmede 10 landingsboo ten werden met machinegeweervuur aangevallen. Hierbij werden nog 11 vij andelijke vliegtuigen neergeschoten. Bij den derden aanval op dit convooi wa ren de vijandelijke troepen met lan dingsmanoeuvres bezig. Troepenconcen traties werden door de Japanners op 2 plaatsen aangevallen. Voorts werd daar bij een vijandelijke kruiser door bom men beschadigd en werden nog 4 vlieg tuigen omlaag geschoten. Bij een vier den aanval in de wateren van de eilan den Simbo en Biloa werd een groote torpedojager tot zinken gebracht en een andere torpedojager beschadigd. De tweede convooislag vond plaats op 16 Aug. middernacht op 10 zeemijlen ten oosten van het eiland Gatukai. Door torpedo-aanvallen werden een groote kruiser en een groot transportschip in den grond geboord, bovendien een lichte kruiser resp. een groote torpedojager. Een andere kruiser en een torpedojager werden beschadigd. De totale Japansche verliezen bij deze actie bedroegen 17 vliegtuigen. NOODLANDING VAN AMERIKAAN SCHE VLIEGTUIGEN IN ZWITSERLAND. BERN. 17 Aug. (DNB). Officieel wordt medegedeeld: In den middag van 17 Augustus hebben twee Amerikaan sche vliegende vestingen in Zwitser land een noodlanding gemaakt en wel de eene te 12.48 te Dübcndorf. de 2de om 14 uur te Wetzendorf (kanton Bern) De beide bemanningen van 10 koppen zijn geïnterneerd. STAKING OP DE ENGELSCHE SCHEEPSWERVEN. STOCKHOLM. 17 Aug. (DNB). Reu ter meldt, dat de staking die Donder dag is uitgebroken op een scheepswer* te Liverpool. zich heeft uitgebreid tot andere FRANKFURTER ZEITUNG VERDWIJNT. De Berlijnsche ANP-correspondent meldt, dat in verband met de papier- schearschte en de concentratie van dagbladen de Frankfurter Zeitung zal worden opgenomen in het partijorgaan het Frankfurter Volksblatt. Daarmede, zal een der meest vooraanstaande Duit sche dagbladen -na een bestaan van bijna 88 jaar ophouden te verschijnen waarschijnlijk reeds einde dezer maand. VERPLAATSING BUREAUX LUCHTBESCHERMING. •s-GRAVENHAGE, 17 Aug. De bu- reaux van de hoofdinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen, welke tot heden wa ren gevestigd te 's-Gravenhage, Hee rengracht 23, worden met ingang van Donderdag 19 Augustus verplaatst naar Nijmegen en ondergebracht in het ge bouw van het Directoraat-Generaal van Politie, Groesbeekscheweg 329, telefoon ^jr. 25241 t/m 25248, postbus 71. JUFFROUW VAN HAAR SPAAR DUITJES BEROOFD. 's-GRAVENHAGE. 17 Aug. In het perceel in de Oranjelaan, alhier, bracht gistermiddag de 35-jarige caféhouder J. B. een bezoek aan de 22-jarige buf fetjuffrouw P. R. Zijn belangstelling gold waarschijnlijk echter niet zoozeer deze juffrouw als wel de spaarduitjes van de bovenwonende mej. V. die 7000 gulden in een taschje op haar kamer bewaarde. Toen mej. V. even beneden kwam, zei de caféhouder namelijk dat hij naar den groentenman moest. Met hem bleken een half uur later evenwel ook de duiten verdwenen. De politie heeft den caféhouder en de buffetjuf frouw voorloopig in bewaring gesteld. GEEN VREDE MET KERSTMIS. STOCKHOLM, 16 Aug. Naar de Britsche berichtendienst meldt wordt in een Maandag te Quebec uitgegeven officieele verklaring gezegd, dat minis terpresident Churchill tegenspreekt ooit de hem toegeschreven verklaring te hebben afgelegd, als zou de oorlog met Kerstmis zijn afgeloopen. TURIJN MET FOSFOR GETEISTERD, ROME. 17 Aug. (DNB). Het agent schap Stefani meldt: De nieuwe lucht aanval op Turijn van gisternacht heeft talrijke, ten deele zeer hevige branden veroorzaakt, vooral in de zuidelijke en zuidwestelijke wijken van de stad. De door brisantbommen veroofzaakte scha de is van minder beteekenis. Vooral de arbeiderswiiken hadden te lijden. Ook de voorsteden kregen talrijke bomtref fers. Het groote Molinette ziekenhuis en het St. Moritz-ziekenhuis werden opnieuw beschadigd. De branden wer den vooral veroorzaakt door, de in groote hoeveelheden op de stad gewor pen fosfor. DISTRIBUTIENIEUWS. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-GRAVENHAGE, 17 Aug. De dis tributiediensten geven op nader door hen te bepalen tijdstippen, uiterlijk tus- schen 17 en 23 Augustus 1943 gelegen heid tot het aanvragen van petroleum- kaarten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behalve voor gevallen van nieuwe vestiging, slechts degenen in aanmerking, die ln het seizoen 1942/43 reeds een petroleum- kaart S 108 of S 108 en S 208 voor ver lichting ontvingen. Schippers, die per manent aan boord wonen, dienen de aanvragen in bij den distributiedienst ter plaatse, waar zij tijdelijk vertoe ven. onder overlegging van hun grijze, resp. bevrachtingsboekje. De distribu tiediensten maken nader bekend, wan neer de uitreiking van de petroleum- kaarten plaats vindt. Geheime distilleerderij ontdekt. Op vermoeden, dat er op de zolderver dieping van 'n perceel aan de Ruysdael- kade te A'dam n geheime distilleerderij zou zijn gevestigd, kwamen gistermiddag een rechercheur en eenige ambtenaren van de accijnzen daar een onderzoek instellen. Zij vonden er niet» van hun gading, doch terwijl zij bezig waren, kwam de bewoner van de derde ver dieping. een 27-jarige kapitein Van de binnenvaart, eens boven een kijkje nemen. Hij verklaarde, dat hij niet in zijn woning kon komen, wijl zijn vrouw den sleutel had meegenomen Zijn houding wekte argwaan op, zoodat de man eens aan den tand gevoeld en vervolgens gefouilleerd werd. Toen kwamen ook de sleutels voor den <Jag en de ambtenaren gingen daarop eens op de derde etage kijken. In de woon kamer werden, zorgvuldig voor het oog verborgen, twee groote flesschen met gistende stoffen gevonden, welke door het raamkozijn met een slangetje ver binding hadden met de buitenlucht. In kasten in de keuken en in de alcoof werden onderdeelen van het ge demonteerde distilleertoestel aangetrof fen. Het bleek, dat de kapitein eiken Dins dag en Donderdag sterken drank fabri ceerde, welke hij dan den volgenden dag van de hand deed. De man werd gearresteerd en het toestel een eerste klas inrichting ln beslag genomen. UIT DE OMGEVING. DIPLOMA COSTUMIèRE ENZ. Bij de door de H.M.V. gehouden exa mens slaagden te Haarlem voor cos- tumière de dames T. Kauw, Warmen- huizen, A. Woudstra, Slootdorp, N. Oden, Wieringen, T. Groot en Iet v. d. Vliet, Zd.-Scharwoude en N. Klein Bekman, 'Noord-Scharwoude. Bij het te 's-Gravenhage gehouden examen cou- peuze costuum- en mantelvak slaag de mej. M. Mul te Zuid-Scharwoude. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van 13 Aug. J.l. Overtredingen van de verordening op den identiteitsplicht: D. Th. P. O. te N.- Scharwoude, f 3 b. of 2 d. h. Overtredingen van dc motor- en rfj- wielwet: J. C. v. D. te Warmenhuizen en H. F. te Zijpe, ieder 1 3 b. of 2 d. h. P. S. te Zijpe, f 3 plus f 1 b. of 2 plus l d. h. Overtredingen van de visscherUwet: O. B. te Oudkarspel, f 1 plus f 3 b. of 1 plus 2 d. h. J. L. te Zijpe, f 7,50 b. of 3 d. h. Overtredingen van de leerplichtwet: G. K. te Heerhugowaard, ontslag van r echtsvervol ging. Overtredingen van de verordening op verkeersbeperking (te laat op straat): N. P. C. te Heerhugowaard, f 5 b. 3 d. h. Overtredingen van het melkbesluit: G. v. Rijn te N.-Scharwoude, f8 b. of 4 d. h. Overtredingen van de politieverorde ning (rijwiel onbeheerd laten staan): K. B. te Zijpe, vrijspraak. Barsingerhorn. Hengelsport. - Zondag 15 Aug. hield de H. S. V. „Vischlust" den door het bestuur uitgescreven wedstrijd voor de jeugd. Q9 Meisjes en jongens namen hieraan deel en vingen in totaal veer tig vischjes. Den len prijs behaalde G. Eriks met 7 stuks; den 2den prijs J. Bakker met 5 stuks; den 3den en 4en prijs T. v. d. Laan en S. Aikema, ieder met 3 en den 5<an en 6en prijs D. Bloem en S. Bergman, ieder met 2 stuks. Verder konden alle kinderen 'n prijs je in ontvangst nemen, zoodat allen welvoldaan naar huis trokken, terwijl het bestuur op een goedgeslaagden middag mag terugzien. Verkocht.- - Het perceel van de da mes Westerman, alhier, dienende tot postkantoor, is onderhands gekocht door den heer A. Sleutel Jz., makelaar te Schagen. Langedijk. Een geitenkeuring. Het aantal gei tenhouders is in de laatste jaren aan den Langedijk. evenals elders, aanzien lijk toegenomen. De koe van den ar beider is bij velen heel wat meer in aanzien gekomen. Het is nog niet zoo lang geleden, dat er slechts enkele gei ten waren, nu ziet men bijna overal van die nuttige dieren. De geitenhouders hebben 't nut ingezien van 'n organisatie, welke zich toelegt op de verbetering van het ras. Daaraan werd meestal niet veel aandacht be steed. Men redeneerde veelal: „een geit ls een geit". Verleden jaar is een geitenfokvereeniging voor den Lan gedijk opgericht en degenen, die de oprichtingsvergadering toen hebben meegemaakt, zullen tot de overtuiging zijn gekomen, dat het maar niet zoo'n eenvoudige zaak is. Wanneer men de dieren op de juiste wijze behandelt en het ras verbetert, zullen de resultaten gunstiger zijn dan wanneer niet de noodige zorg aan de beesten wordt be steed. De vereeniglng heeft gezorgd voor een stamboekbok, hetgeen al een heele stbp in de goede richting was. Vrijdag a.s. zal in de Koog te Zuid- Scharwoude de eerste keuring van gel ten worden gehouden, zoowel voor die van leden als van niet-leden Het gaat hier om witte geiten zonder horens, naar men ons mededeelt Dien middag zal men dus de resultaten van het werk van de geitenfokvereeniging kunnen bezichtigen. Texel. Texelsche markt. - De vee-aanvoer aan de Texelschemarkt was Maandag weer van weinig beteekenis; ook het marktbe zoek was niet groot, doordat de landbou wers het thuis overdruk hebben met den oogst. De aanvoer bestond uit: 7 Nucn- tere kalveren f 25—f 45 40 konijnen (slachtprijs f 1 per kg): 14 koeien en 6 varkens voor de levering. Noordschartvoade. Nieuwe commies der belastingen. Naar hier is overgeplaatst (Je commies der directe belastingen W. F M. Husbosch uit Dinxperloo De heer Hulsbosch heeft zijn werkzaamheden al hier reeds aangevangen. Een frisch bad ln den vroegen mor gen. De 66-jarige tuinbouwer G. al hier is gistermorgen vroeg, 'toen hij zich mei. zijn schuitje naar het land begaf, doordat zijn vaarboom bleef steken, te water gevallen. Hij slaagde er ln, zich aan zijn vaartuig vast te houden en zichzelf weer uit het natte element te verlossen, zoodat dit ongeluk nog goed is afgeloopen. Oudkarspel. Haastige spoed is zelden goed. - De heer A. D. zou Dinsdagmorgen nog gauw wat gras snijden voor zijn konij nen, alvorens naar het werk te gaan Dat ging echter wat haastig en, men weet het, haastige spoed is zelden goed. Het mes gleed uit en een deel van de muis van een der handen werd weg genomen. Doktershulp moest worden ingeroepen. Zijpe. Fiets gestoleu. - Zondagmorgen kwam de heer Jb. Schilder Jzn. tot de min der prettige ontdekking, dat zijn fiets was gestolen. Hij had even een be zoek gebracht aan het café van den heer G. A. de Wit en toen hij zich naar huis wilde begeven. wa6 de fiels verdwenen. Zondagmiddag slaagde men er reeds in een verdacht persoon aan te houden en in verzekerde bewa ring te stellen. Deze laatste zou, na het café van den heer de Wit te heb ben bezocht, bij het naar buiten gaan de fiets van den heer S. hebben weg genomen en er den Boschweg mee zijn Ingereden. Even later zou hij zonder rijwiel weer zijn'teruggekeerd en zich hebben begeven naar het café van den heer Pronk, waar hij werd gegrepen. Naar men ons verzekerde, heetf de gearresteerde nog niet bekend. Dat liep wonderwel af! Maandagmorgen werd een eenigazins vreemd geladen voertuig met de pont over het N.H. kanaal gezet. Het was 'n driewielige hooiwagen. waarop een graanmaaimachine was geplaatst. De overtocht geschiedde zonder onge lukken. al bleek de voerman er van overtuigd, dat een beetje voorzichtigheid niet overbodig was. Met man en macht werd het vrachtje althans tegengehou den om te voorkomen, dat het wat al te holderdebolder de pont opreed. Ook het afrijden bracht geen malheur met zich mee. Maar nauwelijks was de weg langs de Groote Sloot bereikt of de hooiwagen begaf het en kantelde. De zware last, die er op stond, vloog er af en daarmee ook een kereltje van een jaar of tien, dat daar weer bovenop zat. Even zag het er slecht uit Maar ten slotte viel alles bijster mee. Het ventje schreeuwde wel even. maar louter en allen van den schrik. Hij bleek zich in het geheel niet te hebben be zeerd. Hef afleggertje stond parmantig rechtop in den berm van den weg, alsof er niets was gebeurd. En toen de hooi- w^gen^vas rechtgezet, bleek er nauwe lijks iets aan te mankeeren. De tocht kon meteen worden voortge zet. Maar er werd toch maar besloten de machine niet meer op den hooiwagen te plaatsen. Warmenhuizen. Schapen op afschuweiyke wyze ge dood. - Van Maandag op Dinsdagnacht zyn van de veehouders A. Kraakman en P. Mosch resp. van eerstgenoemde 2 en van laatstgenoemde 1 schaap in de weide geslacht. Aan alles was na te gaan dat geen vaklieden hier aan het werk zijn geweest. Het vet is er uit gehaald en op zeer ondeskundige wijze ls hier en daar een stukje uit de bor sten gesneden Daarna hebben de da ders de beesten in het water gegooid. Het zou kunnen zijn, dat hier kwajon gens aan het werk zijn geweest. Op afschtpwclijke wijze zijn. de schapen ter dood gebracht. Door de politie wordt een ooösoroek ujgesteW.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1