NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorbraakpogingen bij Isjoem verijdeld. Na Sicilië. Géén overwinningsroes in Engeland. Badoglio spreekt tot de Sicilianen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Molland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bnrean der Sohager editie: Scbagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. DONDERDAG 19 AUGUSTUS. SCHAGEK EDITIE. 87e Jaargang, No. 192, 2 pagina's. Dexe Courant veraobUnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deie Editie 11 et. per m.M. Bjj contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Zware vliegtuigverliezen voor geallieerden. Bommen op Noord-Duitsch kustgebied. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Isjoem zette de vijand zijn aanvallenmet sterke in fanterie- en pantserstrijdkrachten voort. In hevige gevechten Werden zijn doorbraakpogingen verijdeld, waarbij talrijke tanks werden stukge schoten. Ook in het gebied ten zuiden en zuid westelijk van Bjelgorbd stortten alle sovjet-aanvallen bloedig ineen. 92 sov jet-tanks werden vernietigd. Bij de aanvals- en afweergevechten in dit ge bied heeft zich de SS.-pantsergrena- diersdlvisie „Totënkopf" bijzonder on derscheiden. Ook ten zuiden en zuidwestelijk van "Wjasma. zuidwestelijk van Belyj en zuidwestelijk van het Ladogameer mis lukten alle doorbraakpogingen der bols jewisten in verbitterde gevechten. De verliezen van den vijand in de gevech ten aan het oostelijk front waren gis teren bijzonder zwaar. In totaal werden 317 tanks vernietigd. Bij den strijd tegen schepen voor de Algerijnsche kust boorden Duitsche ge vechtsvliegtuigen een vijandelijk trans portschip van middelbare grootte in den grond en beschadigden een ander koop vaardijschip. Formaties vijandelijke vliegtuigen, die gisteren overdag boven zuid-Duitsch- land vlogen, verloren reeds volgens dc tot dusver ontvangen rapporten door jagers en luchtdoelgeschut 51 viermoto rige bommenwerpers en 5 jagers. In 2 zuid-Duitsche steden leed de bevolking verliezen, Boven de bezette Fransche gebieden, alsmede boven zuid-Frankrijk werden nog 5 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Een eigen jachtvliegtuig ging verloren. In den afgeloopen nacht wierp de vijand een groot aantal brisant- en brandbommen op plaatsen in .het noord-Duitsche kustgebied. De bevol king leed verliezen. Nachtjagers en luchtdoelgeschut van de luchtmacht schoten van de formaties Britsche DR. GOEBBELS EERT DÉ HAMBURGERS. De stad zal herrijzen. Rijksminister dr. Goebbels h?eft de zer dagen een bezoek gebracht aan Hamburg teneinde de in de. stad aan gerichte schade op te nemen en zich te overtuigen van den stand der hulp maatregelen voor de bevolking.' Bij dc besprekingen, die dr. Goebbels met do- beidende instanties der stad -heer» gevoerd, was ook Rijksminister dr, Frick aanwezig. In een toespraak tot de bevolking verklaarde dr. Goebbels, dat Hamburg in het voorste front staat in den oor log, dien Duitschlands vijanden heb ben ontketend tegen de houding van het Duitsche vaderland. In dien oorlog zijn vooral moreel en houding van de bevolking van waarde. Hamburg heeft door zijn standvastigheid op beslissen de wijze een grooten slag voor het strijdende vaderland geleverd. Wat tij dens de dagen en nachten van de vijandelijke luchtterreur werd gepres teerd is boven allen lof verheven, der halve zal de geschiedenis eens gewa gen van de bewonderenswaardige hou- d'ng der bevolking, wier hart en standvastige houding en moed niet werden gebroken. Een volk dat voor en in den oorlog een Westwall en een Atlantik-wall heeft gebouwd, zal na de overwinning in enkele vredesjaren ook zijn steden herbouwen. Ook Hamburg zal dan mooier en grootscher dan ooit herrijzen. Ten slotte dankte 'de minisfer de bevol king en haar gouwleider voor de on der de moeilijkste omstandigheden V bewezen koelbloedigheid. takt en standvastigheid. Het Duitsche volk zal nooit ve-geten wat de Hambur gers voor de vrijheid en de toekomst van het Rijk moedig en bereid tot offers op zich hebben genomem bommenwerpers minstens 37 vliegtui gen neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen drongen in den nacht van 17 op 18 Augustus tot zuidoost- en midden-Engeland door en bestookten o.a. de industriestad Lin coln doeltreffend met bommen van elk kaliber. Bij de gevechten op Sicilië hebben zich de pantserdivisie Hermann Gö- ring, de 15e pantser- en 29ste pantser- grenadiersdivisie, de le divisie val schermjagers en de 22ste luchtafweer- brigade zeer roemvol geweerd. ltfO.OOO Nederlandsche krijgsgevangenen. STOCKHOLM, IS Aus. Vertegen- woordigers van het ..Forelgn Office" en het Dritsche ministerie van oorlog heb ben verklaard, dat de door de J.ipan- sche regeering gepubliceerde lijs-en nïet namen van krijgsgevangenen nog' niet volledig zijn, daar totdusverre Slechts driekwart van het werkelijke aantal gcallieerdo soldaten, dio in Ja- pansche krijgsgevangenschap zijn ge raakt, op deze lijsten voorkomt. Vol gens een ^ffioieele schatting hebben de Japanners" circa 100.000 Britsche ge vangenen in handen, alsmede 75.000 Brit-Indische, 20.000 Australische, 35.000 Amerikaansche. 100,000 Nederlandsche en 2.000 Canadeesche gevangenen. DE VLAG DER VEREEXIGDE NATIES. LISSABON. 18 Aug. Een Ameri kaansche fabrikant heeft een „vlag dor verecnigdo naties" ontworpen, die zou bestaan uit een wit veld met vier pa rallel loopende roode balken, die het zinnobceld zijn van do door Churchill en Roosevelt geproclameerde vier vrij heden. Berlijn over de ontmoeting ChurchillRoosevelt. In 't teeken der ontnuchtering. BERLIJN, 18 Aug. (ANP). - De nieu we ontmoeting tusschen Churchill en Roosevelt staat, naar in toonaange vende kringen in de Duitsche hoofd stad wordt verklaard, in het teeken van een ontnuchtering der Britsche en Amerikaansche illusiecampagne, die lichtvaardig begonnen nu tot een politieke nederlaag voor Engeland en Ver. Staten dreigt te worden. Deze ontnuchtering valt, naar de leider van persafdeeling van het ministerie van buitenlandsche zaken, gezant dr. Sehmidt, op de vandaag gehouden con ferentie voor de buitenl. pers zeide, reeds op te merken in de beschouwin gen van de Anglo-Amerikaansche pers over het einde van de actie op Sicilië en de politieke, resp. militaire gevol gen hiervan. Men heeft geloofd, Italië als staat en volk en ook de Duitsche militaire kracht te kunnen beschou wen als „quantité negligeable" en men verwachtte van de terreuraanvallen op Duitsch gebied een demoraliseerenge uitwerking met ernstige nadeelen. voor de Duitsche politieke leiding en het Duitsche politieke leven. In plaats hiervan moet de vijand constateeren, dat in Duitschland de haat tegen Engeland en Amerika even als de wil om de definitieve overwin ning te behalen steeds toeneemt De ontwikkeling in de afgeloopen weken heeft de door de mogendheden van het Pact van Drie steeds gehuldigde opvatting en ook de juistheid van den gêdachtengang bevestigd, die geba seerd is op een bepaalde gedachtewis seling. Over deze gedachtewisseling breekt de vijand zich het hoofd, omdat geen officieel communiqué is uitgege ven. Deze opvattingen zijn tot de vol gende formule terug te brengen: on wrikbare wil van de in het Pact van Drie verbonden mogendheden om de zen oorlog, zonder zich uit het veld te laten slaan door tijdelijke tegenslagen, zegevierend te beëindigen en een on wrikbaar geloof dit doel ook te kun- 'nen bereiken. Sicilië slechts een voorspel. ROME, 18 Aug. (Stefani) In zijn. weermachtbericht no. 1180 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: De felle strijd op Sicilië, die de Italiaansch-Duitsche troepen geduren de 40 dagen hardnekkig hebben gele verd tegen een overwegende macht van Engelsch-Amerikaansehe strijd krachten te land, ter zee en in de lucht, is gisteren tot een eind geko men. De la2tste detachementen der achterhoede hebben de uiterste noord oostelijke punt van het eiland verla ten en de kust van Calabrie bereikt, waarheen men tevoren de gewonden, de andere eenheden en een goed deel van het materiaal had overgebracht. De Italiaansch-JDuitsche luchtmacht ontplooide een opmerkelijke bedrijvig heid door op doeltreffende wijze aan vallen te doen op vijandelijke schepen die voor anker lagen in de haven van Bizerta en groote branden aan te rich ten in de haven van Syraeuss. Een tankboot werd door een onzer bom menwerpers getrotcen nabij het eiland Dei Cani en geraakte in brand. Tor- pedovliegtuigen troffen een vijandelij ken kruiser nabij Kaap Passero en boorden een '^koopvaardijschip in den grond ten noorden van Bone, terwijl een ander schip, dat tot hetzelfde con- vooi behoorde, zwaar beschadigd werd. Twee vijandelijke vliegtuigen werden door jagers neergeschoten. Vijandelijke vliegtuigen lieten bom men vallen op Castrovillari, in het ge bied van Salerno en op eenige plaat sen van het gebied van Napels, waar bij schade van eenige beteekenis werd aangericht. Een der formaties viermo torige bommenwerpers verloor in Nrd- Italië drie vliegtuigen, die werden neer gehaald door het luchtdoelgeschut. Een vierde machine viel neer te Hyeres, Keuringen voor de Waffen S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 1715 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nedfcrland moeten blijven. kunnen di-rri nemen bij de Landwacht of bij be* S:>-Wachtbai.ai.lon in Amersfoort Zij, die tot de Germaansche-SS in Ne- deiland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschen 1830 Jaar, die aan- meldingspltchttg zijii voor den Arbclds inzet, kunnen zich eveneens op een der keoringsdagec aanmelden en wor.lcn ge durende hun verblnteolf van den Ar beidsinzet vrijgesteld. -12.- uur. Assen. Concert- 20 Aug., huls a'd Vaart. 20 Aug., 15.—18 uur, Groningen. Con -erthuts. Poelestraat. 21 Aug., 9.—12.— uur, Leeuwarden. Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 9.—14.— uur, Amsterdam. Dam 4 23 Aug. 9—13— uur. Utrecht. N V.- huis. Oudegracht 245 24 Aug., 9.—14— uur, Amersfoort, Pol Durehgangslager. Leusderweg 25 Aug., 9.—14 uur, den Haag. CafC Den Hout, Bezuidenhout 11—13 Bij onre Vrijwilligers Tijdens den grooten pantserslag in het Oosten komen onze mannen het eerst aan bij een door de Sovjets in i rand gestoken dorp SS PK Grönert-O-H-P m eveneens getroffen door het afweer- vuur (w. g. Generaal Ambrosio). Eerste aanvulling: De commandant van den bommenwerper die de tank boot in brand schoot, waarvan in het weermachtbericht van heden meldifig wordt gemaakt, is «de luitenant Ferrari Guido uit Venetië. Tweede aanvulling: De in het weer machtbericht van Heden vermeld: luchtaanvallen hebben 12 dooden en 70 gewonden veroorzaakt te Castrovillari. Als gevolg van de aanvallen van 8, 13, 15 en 16 dezer op de stad Milaan zijn tot dusver onder de burgerbevolking geteld 193 cfooden en 1069 gewonden. Na de ontruiming van Sicilië. Men zou gedacht hebben, dat de ont ruiming van Sicilië de Engelschen in een overwinningsroes gebracht zou hebben, aldus de Berliner Börsenzei- tung. Dat dit niet het geval is, althans niet bij de Engelsche militaire critiek, heeft zijn goeden grond. De Engelschen weten zeer wel, dat er slechts weinig Duitsche troepen op Sicilië hebben ge vochten: zij weten echter ook, hoe on- geloofelijk moeilijk die hun weg ge maakt hebben, hoe verschrikkelijk hun scheepsruimte heeft geleden, en dit al les in weerwil van hét feit, dat de En gelschen en Amerikanen te land, ter zee en in de lucht een overweldigen de overmacht hadden. De realiteit. Tengevolge daarvan heeft zich van de Britten, zooals uit hun pers "blijkt, een zekere beklemming meester gemaakt,- als zij aan de taak van de toekomst den ken Zij beseffen inmiddels, dat de luchtterreur tegen Duitschland nooit een beslissing zal brengen. Zij moeren te land vechten en niet tegen een klein deel der Duitsche troepen op een afge legen vobrpost, maar tegen troepen, die het voordeel van hun landverbindin gen kunnen uitbuiten en de volkomen vernietiging van den vijand zullen zoe ken in plaats van een afweerstrijd te voeren. Reusachtige verliezen. Dit vooruitzicht, aldus vervolgt het blad, ligt hun zwaar op de maag, want zij weien, dat de reusachtige verliezen, welke zij hebben geleden op den weg ven El Alamein naar Sicilië, slechts 'n klein voorspel zijn van hetgeen hen te wachten staat, als zij zouden optrekken tegen de Duitsche oorlogsmachine aan de door Duitschland gebouwde muren der vesting EXiropa Men merkt thans in Londen gelaten op, dat het Duitsche leger nog zijn volledige gevechtskracht heeft,. „Wij Duitschers," zoo vervolgt hel blad, „hebben geen reden om de En- -gelschen gerust te stellen. Wij we len. dat onze tijd komt. en wel in elk opzicht. De rekening, welke wij zullen indienen, is zeer hoog opgeloo- pen. De Engelschen hébben den oór- log gevoerd in vormen, waarvoor zij eens als het meest vervloekte volk in de historie bekend zullen worden. Als het waar is, dat deze oorlog na 4 jaar thans zijn hoogtepunt heeft, bereikt, ;dan zal hij beslfst worden door dengene, die met de laatste re serves den laatsten verrassenden bliksemstraal zal slingeren. Wij vree zen de toekomst en haar gevechten niet. Welken vorm het front in het zuiden ook zal aannemen, de vesting van Europa zal toonen, dat zij naar alle kanten vuur spuwt en dan zal ook blijken, dat wij nog eenige be tere pijlen op onzen boog hebben." Personen, die zoo graag er den brand eens insteken, dat zij ondanks het uitdrukkelijk verbod ook in de bos- schen het rooken niet willen laten, zul len voortaan in Duitschland bij wijze van tuchtmaatregel van een rookers- kaart verstoken blijven. Op het laaggelegen en vaak over stroomde gebied van den Altrhein nabij Mannheim heeft men een proef geno men met den verbouw van rijst. De oogstvooruitzichten schijnen, de om standigheden in aanmerking genomen, niet al te ongunstig te zijn. Italië zal niet ondergaan. Rede van minister Galli: De chef van de Italiaansche regee ring, Badoglio, heeft Woensdag per radio de volgende rede tot de Sicilia nen gericht: „Italianen, ik neem voor de eerste maal het woord om mij te richten tot onze boven alles geliefde broeders van het gemartelde Sicilië. Na een dappere verdediging, die de DuitschItaliaan sche troepen, die deze verdediging moesten voeren, in de hoogste mate tot eer strekt, moest het heilige territo rium van Sicilië met het oog op de geweldige superioriteit van den vijand in aantal en krachten worden opgege ven. Italië heeft reeds soortgelijk lij den doorstaan, dat echter nooit dit land terneer heeft gebogen. Sicilianen! Geen gebeurtenis zal U kunnen scheiden van de groote moe der, Italië. De banden, die U met Italië verbinden, zijn de krachten van het bloed. Gij, die door Uw wonder baarlijken strijd het aanvankelijke ini tiatief van onze onafhankelijkheid vruchtbaar hebt gemaakt, zijt allen onze geliefde broeders. Het hart van eiken Italiaan is met U en bij U. Als chef van de regeering zal ik alle maatregelen treffen om het lijden van de naar het .vasteland gevluchte Si cilianen te verlichten. Wanhoopt ech ter niet. Een volk, dat de wereld een duizendjarige cultuur heeft geschon ken, kan niet ten onder gaan, wanneer het zijn geloof behoudt. Ik, die Uw zo nen, die onder mijn commando moedig op alle slagvelden hebben gestreden, goed ken. weet zeker, dat gij allen dit geloof zult Behouden. Weest sterk. Si cilianen. Het medegevoel van het Ita liaansche volk gaat naa.r U uit. Italië groet van ganscher harte en met ge heel zijn ziel onze Siciliaansche broe ders." Rede van minister Galli. Tn een rede voor vertegenwoordigers van de buitenlandsche pers heeft, de minister van volksvoorlichting, am bassadeur. Galli, derf vastbesloten wil te kennen gegeven de eer en waardig heid van Italië met alle hem ter be schikking staande middelen op grond slag van gelijkberechtigheid tot het uiterste te verdedigen. Italië strijdt thans op Italiaanschen bodem voor het behoud en de redding der Europeesehe cultuur van het wereldgevaar van het bolsjewisme. De vernieling van ker ken, gedenkteekenen enwoonhuizen dient slechts het communisme, dat juist hoopt, dat de vernieling der ker ken tot algemeene goddeloosheid zal leiden. Vervolgens wees de minister de groote komende taak van den Europeeschen wederopbouw en vroeg zich af, wie deze steden zou herbou wen wanneer het niet zou gelukken bolsjewistische wereldgevaar meester te worden. Het groote op bouwwerk is de taak van de Europee sehe toekomst. „De oorlog gaat verder". ROME, 18 Aug. (DNB). - „Tribuna" schrijft: De oorlog gaat verder De ontruiming van Sicilië door de troe pen der Spilmogendheden vormt slechts Grenadiers, gereedmaken! Het com mando heeft weerklonken Nog een maal worden wapens en munitie na gezien. dan qaat het in stormaanval op de Sovjetweerstandsnescen at PK Henlsch Atl-H-P Toespraak van dr. Goebbels. Luchtoorlog grootste probleem. BERLIJN^ 18 Aug. (D.N.B.) - Dc lei ders der Rijkspropagandabureaux zijn Maandag en Dinsdag bijeengekomen oor een werkvergadering te Berlijn, waarop vooraanstaande personen uit Partij en Staat spraken over actueel? politieke vraagstukken. Vooral werden vraagstukken van den luchtoorlog be sproken. In het middelpunt der vergadering stond een toespraak van Rijksminister dr. Goebbels, die een uitvoerig beeld gaf van den politieken en militairen toestand aan het eind van .het vierde oorlogsjaar. Hij gaf een uiteenzetting van de posities, die Duitschland tot dusverre heeft 'veroverd en die het in de voordeelige positie brengen,- dat het den oorlog kan voeren op veel meer dan 1000 kilometer afstand van zijn irenzen. In het bezit van deze vuist panden, aldus dr. Goebbels. kunnen wij met rustig vertrouwen de eind overwinning tegemoet zien. Het belangrijkste probleem noemde de minister den luchtoorlog, die het land aan een zware lastproef bloot stelt. Door de regeering en door de energieke eigen hulp der bevolking wordt alles gedaan om het leed van de vijandelijke laomterreur zooveel mogelijk te verminderen. Het thuisfront zal zich in hft besef van zijn moreele meerderheid en zijn materieele kracht zijn soldaten, die aan het front heldhaftig strijden, waardig toonen en het doel van den vijand, een bres te schieten in ons moreel, verijdelen. Tegenover de tegenslagen, die de oorlog in zijn voortdurende schom melingen nu eens voor de eene, dan weer voor de andere partij met zich brengt, gaf de minister uiting aan zijn vaste overtuiging, dat niemand meer het Duitsche volk de verdiende eind overwinning uit handen kan nemen. de afsluiting van weer een faze van den Europeeschen oorlog in het alge meen en van dien in de Middelland- sche Zee in het bijzonder. Het zou vol komen dwaas zijn wanneer het Ita liaansche volk aan deze gebeurtenis een grooterê beteekenis zou toekennen, dan zij in feite heeft. De ontruiming van Sicilië toont het Italiaansche volk slechts opnieuw waar thans zijn plicht ligt. De oorlog gaat voor Italië verder met volledige inspanning van al zijn krachten, al zijn reserves, zijn gehee- len wil. Het gaat niet slechts om het redden van het land, het gaat om meer, het gaat om het redden van de eer. Italië blijft trouw aan de ver plichtingen, die het op zich heeft ge nomen. Gemeenschappelijk met den grooten bondgenoot Duitschland zal Italië ook verder zich verdedigen tegen een Invasie van het Europeesehe vasteland en verder strijden voor zijn onafhankelijkheid. Het Italiaansche volk antwoordt den vijand, die thans Italië eer en leven wil ontnemen: „De oorlog gaat verder". DE POSITIE VAN ROME. Juridisch nog geen open stad. ROME, 17 Aug. (D.N.B.) Ten aan zien van het tot open stad verklaren van Rome wordt van toonaangevende Italiaansche zijde de volgende princi- pieele uiteenzetting gegeven. Het volkenrecht kent ten aanzien van het tot open stad verklaren van een stad geen concrete bepaling, die in de tails geregeld en door alle staten er kend is. Een dergelijke internationale overeenkomst is tot dusverre niet tot stand gekomen en dus niet van kracht. De Haagsche conventie van 1907 spreekt alleen van onbeschermde steden, aan gezien in dien tijd het probleem van het. luchtbombardement nog niet be stond.. De Italiaansche regeering heeft op 31 Juli den Angelsaksischen 'mogend heden medegedeeld, dat zij voornemens was Rome tot open stad te verklaren en daarbij gevraagd, onder welke voor waarden de tegenpartij harerzijds tot dezelfde verklaring bereid was. Een antwoord werd van den vijand echter niet ontvangen. Het eenige antwoord was de tweede luchtaanval op Rome op Vrijdag 13 Augustus. Daarop heeft de Italiaansche regee ring eenzijdig Rome tot open stad ver klaard en opnieuw door bemiddeling van het Vaticaan den Angelsaksische mogendheden laten mededeelen, dat zij de noodige maatregelen zal nemen om het tot open stad verklaren mogelijk te maken. Een officieel antwoord der tegenpartij op dit tweede voorstel is tot dusverre nog niet ontvangen. Volkenrechtelijk is thans de toe stand zoo, dat de Italiaansche regee ring een eenzijdige verklaring heeft afgelegd. Daar echter een tweezijdige overeenkomst noodig is, kan Rome juridisch nog niet ^ls open stad wor den beschouwd. De maatregelen, die de Italiaansche regeering heeft geno men voor het uitvoeren van haar voorstel, zijn niet in details bekend gemaakt. Tot dusverre heeft de tegen partij slechts door middel van den omroep bekend gemaakt, dat de An gelsaksische mogendheden de door de Italiaansche regeering genomen maat regelen willen bestudeeren en zich haar volledige vrijheid Voorbehouden, zoolang geen tweezijdige overeen komst bestaat. Het Italiaansche voorstel is overge bracht door het Vaticaan en niet door Zwitserland, de mogendheid, die de Italiaansche belangen in dc Angelsak sische landen behartigt, omdat het Va ticaan zijn zetel te Rome heeft en dus in de eerste plaats belang heeft bij de regeling van dit vraa%stuk. Duitsch reddingsvaartuig beschoten. Bij de redding van een Duitschen jachlvlieger die een noodlanding op 't water had gemaakt, hebben AmeYi- kaansche vliegtuigen, naar het D. N. B. verneemt, in den namiddag van 14 Aug. op ongeveer 35 kilometer1 van Kaap Faro een Duitsch reddingsvaartuig, dat herkenbaar was aan witte doeken en een Roodekruisvlag, aangevallen Nadat zij bommen hadden laten vallen, stopte het vaartuig onmiddellijk, doch het werd opnieuw door verscheidene duik vluchten door de Amerikanen aange vallen en zoolang beschoten, dat het zonk. Een der opvarenden kwam om het leven, de andere konden, nadat zij 12 uur op een hulpvlot hadden rondge dreven, door een Italiaansch hospitaal schip worden opgnomen. AMERIKAANSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN DUITSCHLAND. Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen in de middaguren van 17 Aug. het Zuidwest-Duitsche en Zuid-Duitsche Rijksgebied binnen. Zij werden door sterke Duitsche jacht- eskaders onafgebroken bestreden. Op de heen- en terugvlucht van de .Ame rikaansche bommenwerpers ontstonden er hevige luchtgevechten, waarbij een zeer groot aantal viermotorige vijande lijke toestellen door Duitsche jacht vliegtuigen alsmede door de luchtdoel artillerie van de luchtmacht werd neergeschoten. Bijzonderheden ontbre ken thans nog. OUDE MAN ONDER DE TRAM GERAAKT. AMSTERDAM, 16 Aug. Vanochtend is op het kruispunt KinkerstraatJ. P. Heyestraat een bewoner van het ge meentelijke verzorgingshuis in de Roe- tersstraat bij het oversteken van den rijweg onder de tram geraakt en op slag gedood. Het stoffelijk overschot is naar het Westergasthuis gebracht. KORFBALCOMPETITIE BEGINT 19 SEPTEMBER. Naar wij vernemen, zal de korfbal competitie dit jaar beginnen op Zondag 19 September. Zaterdag 28 Augustus vergaderen de verschillende afdeelings- besturen voor de klasse-indeeling. „KAMERAAD, KOM MET SPOED". 's-GRAVENHAGE, 19 Aug. Heden avond om 18.45 spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in de serie Brandende Kwesties over het onderwerp: „Kame raad, kom met spoed". HERNIEUWDE BELANGSTELLING VOOR HET KOLVEN Expositie in Sted. Museum te Amsterdam. Vanaf 28 Augustus zal in het Stedelijk Museum te Amsterdam de tentoonstelling „Vecht en Zaan" worden gehouden. Naar we vernemen ligt het in de bedoeling om hieraan ook een expositie op fiet gebied van het kolven te verbinden. Er is een rondschrijven- gezon den aan de verschillende kolf- vereenigingen in ons land om eventueele in haar bezit zijnde curiosa als vaandels, oude regle menten, prenten, eereteekenen in bruikleen te willen afstaan. Een kolfbaan zal in een der za len van het museum worden aan gelegd, waarop het spel kan wor den gedemonstreerd. De verplichte openstelling van winkels. Per 23 Aug. a.s. nieuwe regeling. In verband met de uitbreiding van de arbeidstijden in het bedrijfsleven, waardoor de mogelijkheid tot het doen van inkoopen in de winkels voor alle bij het arbeidsproces ingescha- kelden zeer is verminderd, is het wen- schelijk gebleken wijziging aan te brengen in de thans geldende rege ling van de- verplichte openstelling van winkels. De nieuwe regeling, die 23 Augustus a.s. in werking treedt, zal nu zoo zijn, dat in het zomertijdvak de levensmid delenwinkels op alle werkdagen van 9 tot 18 uur geopend moeten afln en alle andere winkels (behoudens de reeds bekende uitzondering t. w. drank zaken, kantoormachinezaken, café's, apotheken e. d.) op Maandag van 13 tot 18 uur en op de overige werkdagen van 9 tot 18 uur. In het wintertydvak zijn de levensmiddelenwinkels verplicht om op alle werkdagen van 10 tot 18 uur geopend te zijn en de overige winkels (met dezelfde uitzondering) op Maandag van 13 tot 17 uur. Zaterdag van 10 lot 18-uur en de overige werk dagen van 10 tot 17 uur. De nieuwe regeling verschilt in Z007 verre van de thans geldende, dat le'. het zomertijdvak loopt van 1 Maart tot 1 November en het wintertij dvak van 1 November tot 1 Maart. 2e.# de verplichte middagpauze van 13 tot 14.30 uur in het zomertijdvak vervalt: 3e. de levensmiddelenwinkels in het wintertijdvak tot 18 uur in plaats van 17 uur geopend moeten zijn en 4e. de overige winkels in het win tertijdvak des Zaterdags tot 18 uur in plaats van 17 uur geopend moeten zijn. Ontheffing. Aan de burgemeesters is de bevoegd heid gegeven om voor de verschillen de categorieën van winkels ontheffing van de verplichting tot openstelling te verleenen voor een halven werkdag per week, vallende vóór of na 13 uur. echter niet op Zaterdag. Hierdoor zal het den winkeliers gemakkelijker wor den gemaakt hun leveranciers te be zoeken, hun distributie-administratie, bij te houden, enz. De mogelijkheid, voor een groep van winkels een sluitings regeling vast te stellen ter ondervan ging van moeilijkheden, die voor de met personeelwerkende patroons dièr groep voortvloeien uit de hun door de arbeidswet opgelegde verplichting om hun personeel gedurende een halven werkdag per week vrij fe geven, blijft bestaan. Het zal echter slechts moge lijk zijn gedurende ten hoogste één hal ven werkdag per week vrijstelling van de verplichting tot openstelling van winkels te verkrijgen, zoodat de niet- levensmiddelenzaken geen vrijen Maan dagmorgen zullen hebben, wanneer de ze gebruik maken van een der beide vo renbedoelde regelingen. In dié gemeenten, waar de burge meester voor het zomertijdvak of een gedeelte daarvan de verplichting tot openstelling op de werkdagen tot 19 uur verlengd, zullen de betrokken winkels des morgens één uur later mogen openen. Wanneer de verkoop van alle of van de in hoofdzaak in derf) winkel ten verkoop in voorraad zijnde waren krachtens wettelijk voorschrift verbo den is, zal de verplichting tot openstel ling voor den betreffenden winket In den vervolge niet gelden. De regeling in zake het verleenen van ontheffing van de verplichting tot open stelling in verband met vacantie van winkelier of winkelpersoneel is tenslot te eveneens gewijzigd. Voortaan zullen alle winkeliers die ontheffing kunnen verkrijgen. Zij zal' worden verleend het zij voor maximaal driemaal ten hoog ste vier, hetzij voor maximaal twee maal ten hoogste zes in e e n kalender- week vallende achtereenvolgende werk dagen. De nieuwe regeling is opgenomen in de Staatscourant van 17 Augustus en treedt in werking met ingang van 23 Augustus a.s. BOTERDIEFSTAL. AMSTERDAM, 18 Aug. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag j.1. werd ingebroken in een pakhuis op de 2e Kostverlorenkade, waar 11 kisten, te zamen inhoudende 1870 pakjes boter van een half pond, werden gestolen. De recherche van het bureau Admi raal de Ruyterweg heeft thans vijf mannen aangehouden, die betrokken zijn geweest bij deze inbraak. Welis waar verklaren de mannen de boter van onbekenden te hebben gekocht, doch begrijpelijkerwijze hecht de re cherche hieraan weinig geloof. Pl.m. 1100 pakjes boter konden op verschil lende adressen in beslag worden geno men; de rest is vermoedelijk reeds ge consumeerd. In verband met deze inbraak zijn nofc drie 'melkboeren verhoord, die van de gestolen boter kleine partijtjes hadden gekocht. Verduister v. 21.15-6.15 uur. (Van 15-21 Aug.) 30 Aug-: Maan onder ifci7, op tQJ* va.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1