NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR ZWARE SOVJETVERLIEZEN bij Koebanbruggenhoofd. Steun aan kle ne zelfstandigen. Haar taak volbracht. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean der Scbager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 20 AUGUSTUS. SCIIAGER EQITIE. 87e Jaargang. No. 193, 2 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prija der gewone advertentie* in dexe Editie 11 ct. per m.M. Bij contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag, WEERMACHTBERICHT Terugtocht van Sicilië naar Italiaansch vaste land meesterlijk gelukt. Zeegevecht onder Nederlandsche kust. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER. 19 Aug. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In den op 16 Juli begonnen vijf den afweerslag aan het Koebanbrug genhoofd hebben de onder bevel van generaal-veldmaarschalk von Kleist en van den generaal der pio niers Jacnicke staande Duitschc en Roemeensche troepen de tot en met 12 Augustus voortdurende door braakpogingen van 17 infanterie divisies. 2 pantserbrigade» en 3 pantserregimenten der Sovjets in zware gevechten afgeslagen en den vijand zeer zware, bloedige verlie zen toegebracht. Aan dit afweer- aucoes hebbgn formaties van de Dultsche luchtmacht onder bevel van luitenant-generaal Ungerstein en formaties van de Roemeensche luchtmacht onder bevel van gene raal Cheorghlu deel. Aan het Mioesfront ging de vijand in het gebied van Koeibisjewo na hevige voorbereiding door de artillerie op nieuw tot den aanval over. Bij Isjoem zette hij de doorbraakpogingen met sterke strijdkrachten voort. In beide sectoren sloegen onze troepen in sa menwerking met de luchtmacht en Roemeensche slagvlieêtdigen de aan valsgolven van den vijand in taaie ge vechten bloedig af. In den centralen sector van het front bleven de Bolsjewisten met afwisselen de sterkte aanvallen. Alle pogingen van den vijand om onze stellingen te door breken. mislukten. Ook bij Staraja Russa en aan het Ladogameer stortten alle Bolsjewistische'aanvallen met zeer zware verliezen ineen. Duitsche bergjagers wierpen in den Louhi-sector den ook gisteren opnieuw aanstormenden vijand met zware ver liezen terug. In luchtgevechten werden zonder eigen verliezen 21 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Op 18 Augustus verloren de Bols jewisten 284 tanks. In de afgeloo- pen twee dagen verloren zij168 vliegtuigen. Bewakingsvaartuigen van de marine brachten in den nacht van 17 op 18 Augustus in de zee van A5°f Bolsje wistische motork'anonneerBooten tot zinken. In de wateren van het Vis- schersschiereiland vernietigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen 4 met voorraden geladen Bolsjewistische kust- vrachtschepen. Van 10 Juli tot het éinde van den strijd op 17 Augustus hebben de .in het gebied van Sicilië strijdende formaties van alle onderdeelen der weejmacht en van alle wapens den Amerikaansch- Britschen legers zware verliezen toege bracht. Behalve een groot aantal ge vangenen verloor de vijand ongeveer een derde van zijn in den strijd gewor pen troepen aan dooden en gewonden. Vernietigd of buitgemaakt werden 383 pantserwagens en gepantserde verken ningswagens, 63 stukken geschut yan allerlei soort. 652 vliegtuigen en 11 vrachtzeilvaartuigen.61 voor het tnee- rendcel met manschappen of oorlogs materiaal geladen transportschepen met. een gezamenlijken inhoud van 290.100 ton. alsmede een kruiser. 7 torpedoja gers. 3 korvetten en talrijke motorka- nonneerbooten en kleinere oorlogsvaar tuigen werden tot zinken gebracht Voorts werden in dezelfde periode 59 vracht- of transportschepen met een Keuringen voor de Waden S.S- het Legioen en de Landwacht. Het sS-Erzatzkommando deelt mede' Iedere gezonde Nederlander In den leef tijd van 17—43 jaar kan zich vrijwillig btj cle hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht TUdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, kunnen iJi°m nemen'bij de Landwacht of bt, hel SS-Wachtb stai.loD in Amersfoort ZIJ. die tot de Germaansche-SS in Ne derland to-treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusscben 1830 Jaar, die aan- meldlngspllchttg zünvoor den Arbeid# inzet» kunnen zi€b eveneens op een der kcuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 21 Aug.. 9 —12.— uur, Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 22 Aug., 14.— uur, Amsterdam, Dam 4. 23 Aug., 9 —13— uur. Utrecht. N.V.- Huls. Oudegracht 245. 24 Aug.. 9.—14 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager. Leusderweg 25 Aug.. 9 —14 uur, den Haag. Café Den Hout Bezuldenhout 11—13 ome Vrijwilligers. Nadat een «n de veldtelefoon vakkundig „eerd. wordt even gerust SS PK FriUcb-O-ii-P m gezamenlijken inhoud van 278.750 ton zoo zt^aar beschadigd, dat zij verloren ge acht kunnen worden. In de eerste twe$ weken van Au gustus zijn van Sicilië naar bet vasteland met kleine schepen over- gefeacht ongeveer 17.009 ton mu nitie. benzine en stukgoederen, bijna 10.000 auto's, alsmede alle Duitsche en Italiaansche troepen met' alle wapenen en oorlogsmateriaal. Ten slotte werden meer dan 4000 gewon den teruggebracht. Bij deze trans porten zijn door de bemanningen der veerbootcn en kleine vaartuigen in totaal 48 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een formatie Duitsehe gevechtsvlieg tuigen heeft gisterennacht bij een aan val in de wateren van Bizerta bomtref- fers geplaatst op een oorlogsschip. 25 transportschepen met een gezamenlij ken inhoud van meer dan 100000 ton en landingsvaartuigen. In de Straat van Messina werden door luchtdoelgeschut der luchtmacht 7 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. In de ochtendschemering van heden kwam het voor de Nederlandsche kust tot een gevecht tusschen de bewakings strijdkrachten van een eigen co'nvooi en Britsche torpedomotorboöten. De vijand verloor bij zijn vruchtelooze aanvallen een torpedomotorboot. Drie andere werden door artillerietreffers bescha digd. Bij gewapende verkenning en vrije jacht boven den Atlantischcn Oceaan hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 'n vijandelijk koopvaardijschip van 5000 ton in brand gebombardeerd en 4 Br.- Amerikaansche bommenwerpers, waar onder 2 groote vlieghonden, neergescho ten. In den nacht van gisteren is bij stoorr vluchten van enkele vijandelijke" vlieg tuigen in het West-Duitsche grensge bied een vliegtuig neergeschoten. Agitatie-oorlog tegen Duitschland? In een bericht uit Londen meldt de Aftonbladet in verband met de ontmoeting van Eden met Cordell Huil en van den Britschen minister van voorlichting Brenden Bracken met Elmer Davies," dat men voor nemens is een agitatieoorlog zon der weerga te voeren tegen Duitschland en Italië. Naar het blad verder meldt, treffen de geal lieerden voorbereidingen voor een „agitatieoorlog zonder. weerga" vooral tegen Duitschland. Deze oorlog moet de moreele In eenstorting bewerkstelligen, zooals men totdusver reeds met de bom aanvallen heeft trachten te verkrij gen. Men wil niets achterwege laten, zoo bbsluit het- blad, om den agitatieveldtocht tegen Duitschland en Italië geheel tot ontplooiing te brengen. Met handgranaten worden vooruit geschoven Sovjet-posten vernietigd ot teruggeslagen Dh Duitsche grena diers staan dicht opeengedrongen, om bij het werpen der handgranaten een zoo groot mogelijke uitwerking te verkrijcien PKZwIrner-Transo-F-P m Een landelijke regeling. 's-GRAVENHAGE, 19 Aug. De Secr.-Gen. van het Dep. van Eco nomische Zaken heeft in een schre ven aan de burgemeesters mededee- ling gedaan van zjjn besluit tot in voering van een landelijke steunre geling ten behoeve van kleine zelfstandigen, die onderstand van noode hebben. Deze regeling, die bestemd is voor degenen, die, naar aard en omvang van hun nering, ambacht of ander klein bedrijf, als kleine zelfstandigen zjjn aan te merken, stelt als algemcene vooi4- waarden voor hulpverleening, dat de betrokkenen gedurende een tyd- vak van drie jaren voorafgaande aan 1 Januari 1941 (deze datum geldt als voorloopig) over het algemeen als zelfstandigen werkzaam zijn ge weest, dat zjj daarvan gedurende minstens twee jaren door middel van deze werkzaamheid in hun on derhoud en eventueel in dat van hun gezin hebben kunnen voor zien, dat zij evenwel door belem merende omstandigheden buiten hun schuld momenteel hiertoe niet langer bjj machte zijn, doch overigens, wat bereidh«*d en ge schiktheid tot arbeiden betreft, in staat moeten worden geacht voor evcnbedoeld onderhoud te kunnen zorgen. Twee groeper^ Op dezen grondslag zal de hulpver leening naar twee groepen worden ge rangschikt, n.1. onder groep A degenen, van wie redelijkerwijs niet mag worden verwacht, dat zij, wanneer de huidige belemmeringen hebben opgehoudenrhun oude bestaansmogelijkheid zullen zien terugkeeren en onder groep B degenen, te wier aanzien zulks wel mag worden aangenomen, mits zij door verleening gedurende zekeren tijd van een perio dieken overbruggingssteun hiertoe in staat worden gesteld. Bovendien geldt als maatstaf voor een rangschikking onder groep B nog de voorwaarde, dat de gegadigden gedu rende de tweejarige période, waarin zij in hun onderhoud en eventueel in dat van hun gezin hebben moeten kunnen voorzien, een gemiddeld netto weekin- komen uit hun bedrijf hebben getrok ken van ten minste de in de Rijkssteun regeling voor werkloozen aangegeven normen. De onder groep A vallende kleine zelfstandigen zullen, alvorens hulp van overheidswege te kunnen ont vangen, hun bedrijfje of handel moeten stil leggen. Daarna kunnen zij, voor zoover het vrije bedrijf of de werkverruiming hen niet kaft plaatsen, in beginsel in de gewone gesubsidieerde steunregeling voor werklooze arbeiders worden opge nomen. Daarbij zal de mogelijkheid tot omscholing dienen te worden nagegaan. De tot groep B behoorende kleine zelfstandigen kunnen in beginsel voor een periodieke tegemoetkoming in de kosten van levens-onderhoud in aan merking komen. Deze hulp zal over het algemeen niet hooger rpogen uitvallen dan 20% boven het brutorbedrag, dat de betrokkenen zouden ontvangen, In dien zij in de gewone gesubsidieerde steunregeling voor werklooze arbeiders waren opgenotnen. De steun voor leden van deze groep wordt, met inachtne ming van het zooeven genoemde maxi mum, 'geval voor geval naar ieders bij*- zondere omstandigheden, gezinsinkom sten en behoeften bepaald. Hierbij die nen de netto bedrijfsinkemsten ten vol le, de overige gezinsinkomsten op de bij de steunregeling voor werklooze arbeiders gebruikelijke wijze te worden gekort. In gevallen, waarin het vasthouden aan de voor de uitkeering gestelde maximum-grens van steunbedrag plus 20% geen uitkeering zou toelaten, b.v. op grond van gezinsinkomsten, terwijl hulp nochtans gerechtvaardigd is te achten, kan hiertoe in beginsel worden overgegaan, mits voor den te verleenen steun tevens een bepaalde bestemming, als huurbetaling, enz. wordt aangegeven. De toekenning van den steun aan de B-gröep geschiedt voor tijdvakken van ten hoogste drie maanden, waarna elk geval' opnieuw wordt bezien. Over het algemeen zal deze steun nimmer langer dan een jaar achtereen mogen worden verleend. Ten slotte is voor de tot groep B behoorenden nog de mogelijkheid ge schapen tot het ontvangen van hun steun in den vorm van uitkeering 'in eens (ter hoogte van het steunbedrag voor een aantal weken) wanneer mag worden verwacht, dat zij hierdoor ge durende geruimen tyd o£ voor goed vrij zullen komen van overheidssteun. Een bepaling, die uiteraard inzonder heid voor venteTS en marktkooplieden van belang kan zijn. Uitkeering van gemeenten en Rijk. De gemeenten zijn belast met en ver antwoordelijk voor de uitkeeringen aan de groepen A en B. Voor den steun aan groep A verleent het Rijk op de zelfde wijze subsidie als voor de uit- keeringefi aan ondersteunde werkloo zen, terwm ten aanzien van groep B de eene helft voor rekening van het Rijk en de andere helft vodr rekening der gemeenten komt. In de vervulling van deze taak "zullen de gemeentebesturen worden bijgestaan door de plaatselijke commissies van ad vies, die over bepaalde steungevallen moetep worden gehoord. Aan de totstandkoming van deze voor in moeilijkheden verkeerende kleine zelfstandigen zoo belangwekkende re geling hebben, naast het departement van Sociale Zaken, dat van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, als ook het Nederlandsche Arbeidsfront hun mede werking verleend. De regeling treedt in werking met ingang van 1 September 1943. Om prac- tische redenen zullen voorloopig slechts in een beperkt aantal steden plaatse lijke commissies Vah advies worden be noemd en wel in Amsterdam, Rotter dam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Groningen, Eindhoven, Tilburg en' Nij megen. Dom van Milaan zwaar beschadigd. Nadat de koornis van den Dom te Milaan tijdens den luchtaanval van den 12en Augustus beschadigd was. is gedurende den aanval in den nacht van 13 op 14 Augustus ook de voorge vel van den Dom beschadigd. Twee deuren, van den Dom werden door bommen weggerukt, terwijl in het groote bronzen portaal een gat werd geslagen. Brandbommen, die in de koornis terecht waren gekomen, ver oorzaakten brand in het koorgestoelte en op het hoofdaltaar. Het aartsbisschoppelijke en het ko ninklijke paleis werden wederom ge troffen. De koepel van het wereld beroemde Scala Theater werd door brisantbommen doorboor^, die tevens enkele rijen loges vernielden Het vernielingswerk werd door brandbom men voltooid. KEULEN ZOEKT NOODKERKEN. KEULEN, 18 Aug. Daar in Keulen de meeste kerken zijn verwoest, doet men thans van kerkelijke zijde moeite om in verschillende gebouwen noodker ken in te richten. De Rijksregeering heeft aan de stedelijke autoriteiten op dracht gégeven, Juerbij de geestelijkheid zooveel rmigelijk steun te verleenen. DE •STEPTDËR S.S. Luistert op Zondag van 11.30-11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 4.15 m. naar den stem der SS. Onderwerp: SS.-opleidingskamp Ave goor 2. Een dag uit het leven van een SS.-man. De conferentie te Quebec. Berlijns meening. De-Britsche berichtendienst meldt uit Quebec, dat Churchill en zijn echtge- noote, president Roosevelt en de Brit sche minister van buitenlandsche zaken Eden gisteravond hebben deelgenomen aan een diner dat de Canadeesche mi nister-president Mackenzie King na mens de Canadeesche regeering in de Citadelle heeft aangeboden. Onder de Britsche gasten bevonden zich voorts de dochter van Churchill Mary, veldmaarschalk Sir John Dill, generaal Sir Allan Brooke, admiraal Sir Dudley Pound, luitenant-generaal van de luchtmacht Sir Charles Portal, Lord Louis Mountbatten, generaal Sir Hastings Ismay en Sir Alexander Ca- dogan. Van Amerikaansche zijde namen aan het diner deel generaal George Mar shall, generaal Henry Amold en admi raal William Leahy. Berlijn over de conferentie. Volgens de jongste berichten over de conferentie te Quebec schijnt men in het kamp der geallieerden tot het besef te komen van de onmogelijkheid om den oorlog met militaire middelen te kunnen winnen en wil men den nadruk leggen op de politieke oorlogvoering. Dit is de indruk, dien Duitsche politie ke kringen uit de verschillende berich ten krijgen over de bijeenkomst van een aantal Britsche en Amerikaansche propagandisten te Quebec. De voortzet ting van den zenuwerioorlog en de po litieke agitatie zou bij de verdere be sprekingen op den voorgrond staan. Dit blijkt volgens de meening van Berlijn vooral uit de aanwezigheid van de bei de specialisten voor den zenuwenoorlog Elmer Davies en Brendan Bracken. DE POSITIE VAN ROME. Londen antwoordt niet. Een antwoord van de regeeringen te Londen en Washington op de proclama tie van Rome tot open stad door de regeering-Badoglio is tot dusverre niet ontvangen. Derhalve blijft de toestand voortduren, dat Rome eenzijdig door de Italiaansche regeering tot open stad verklaard is, terwijl door den vijand geen verklaring is afgelegd, zoodat vol kenrechtelijk de proclameering tot open stad nog geen formeele kracht heeft. In Romeinsche politieke kringen wordt er op gewezen, dat êen weige ring van den vijand, de verklaring der Italiaansche regeering te onder zoeken, zóó moet worden uitgelegd, dat het tot open stad verklaren van Rome wordt beschouwd als een be lemmering voor de verwezenlijking van het Anglo-Amerikaansche doel bij de vernietiging van alle Europee- sche cultuurschatten. Een houding, die, naar men te Rome verklaart, overeenstemt met het doel en de plan nen van de sovjet-unie. De vernielingen op Sicilië. Wat Londen toegeeft. De speciale correspondent van de Yorkshire Post op Sicilië maakt meldirtg van een vergaande vernieling Van mi litaire installaties door de intusschen naar Zuid-Italië teruggetrokken Duit sche troepen. Iedere aanval der geal lieerden, zoo schrijft hij, stiet op bui tengewoon krachtigen tegenstand, maar niet in d§ laatste plaats werden de aanvallen ongehouden door de omvang rijke verni&ingen. In waarlijk grooten stijl en -met veel handigheid hebben de Duitschers installaties van militair be lang vernield. Het buitengewoon moei lijke en bergachtige landschap kwam hun daarbij zeer van pas. De geallieerden konden dan ook maar zeer langzaam oprukken, waarbij zij vrijwel uitsluitend waren aangewezen op de infanterie, die zich moeizaam te voet voortbewoog. Wie in het verniel de gebied komt, kan zich niet losma ken van den indruk, dat de streek juist een groote uitbarsting van den Etna heeft doorstaan. Haven van Bizerta gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: In den slag om Sicilië, die met zooveel hardnekkigheid door de Italiaansche en Duitsche divisies is gpstreden, heb ben zich bijzonder onderscheiden de marine en de luchtmacht, die zich on verdeeld aan haar taak hebben gewijd, zoowel tijdens den strijd als in de moei lijke faze der ontruiming van het eiland. De haven van Bizerta is door Duitsche vliegtuigen gebombardeerd. Een vracht schip van 3000 ton is tot zinken gebracht en 25 schepen met een totalen inhoüd van meer dan 100.000 ton zijn bescha digd. Onze torpedovliegtuigen hebben een convooi bij Bizerta aangevallen en een koopvaardijschip in de zóne van Kaap Passero getorpedeerd. Tijdens luchtgevechten hebben onze jagers vijf Spitfires neergeschoten. Twee andere vliegtuigen werden door Duitsche jacht- toestellen neergehaald. Drie van onze machines zijn van de krijgsverrichtin gen niet teruggekeerd. De vijand heeft aanvallen gedaan op plaatsen der provincies Reggio di Cala- bria, Napels en Cagliari. Het afweerge schut haalde een vliegtuig omlaag. ZEEGEVECHT VOOR SCHEVEN1NGEN. BERLIJN, 19 Aug. In de ochtend uren van 19 Augustus ontstond er in de wateren voor Scheveningen weer een gevecht tusschen bewakingsstrijdkrach ten vah 'n Duitsch convooi en Britsche motortorpedobooten. Daar van Duitsche zijde de aanval verwacht werd, werden de Britsche motortorpedobooten door het geconcentreerde vuur van alle af- weerwapens getroffen. Op alle Engel- sche booten werden treffers geplaatst. Een der booten geraakte in brand en explodeerde kort daarop. Terwijl het Britsche motortorpedobootwapen bij de ze onderneming een harer booten ver loor en drie andere Britsche motortor pedobooten zware beschadigingen op liepen, leden de Duitsche bewakings vaartuigen slechts onbeteekenende schade. Van de Duitsche transportsche pen werd er geen getroffen. Verduister v. 21.15-6.15 uur. De communisten in Zweden. Het Zweedsche telegraafagentschap meldt, dat de Zweedsche socialistische jeugdbond een voorstel van den com- socialistischen jeugdbond ln dit ver- king en fusie heeft afgewezen. Indivi dueel kunnen de leden van den commu- nistischen bond echter lid worden van den socialist»schen jeugdbond. In de motie, die het congres van den socialistischen jeugdbond in dit ver band heeft aangenomen, wordt gezegd, dat het na de vele ervaringen, die men heeft opgedaan met de manoeuvres der communisten, volledig uitgesloten »s. dat de socialistische bond zich zou in laten met samenwerking of besprekin gen omtrent een fusie. DE LUCHTAANVALLEN OP FRANKRIJK. PARIJS, 19 Aug. Na den bomaan val op de Parijsche omgeving van Maandag hebben de Anglo-Amerikaan sche vliegers in den daaropvolgenden nacht een groote stad in het Noorden aangevallen. Tot dusver werden meer dan 30 dooden en 50 ernstig gewonden geteld. Talrijke woonhuizen wertten verwoest of zwaar beschadigd. Het aan tal lichtgekwetsten is zeer aanzienlijk. Men vreest dat er nog slachtoffers on der de puinhoopen bedolven zijn. De plaatselijke politieprefectuur maakte Woensdagochtend bekend, dat het aantal dooden bij het jongste bom bardement van de Parijsche omgeving Maandag 1.1. voor de departementen Seine en Selne et Oise 110 bedraagt. NIEUWE REGELING TELEFOON GESPREKKEN IN DUITSCHLAND. BERLIJN, 19 Aug. In Duitschland zullen voortaan alle houders van een te lefoon, die volgens de beoordeeling van de Reichspost voor de oorlogvoering belangrijke gesprekken moet voeren, een speciaal cijfer toegewezen krijgen, onder welk cijfer voortaan de gesprek ken gevoerd moeten worden. De ge sprekken van abonné's met een derge lijk cijfer zullen dan voorrang hebben boven andere gesprekken. Dit wil niet zeggen, dat voortaan gesprekken over niet voor de oorlogvoering van belang zijnde onderwerpen verboden zijn, doch dit laatste soort gesprekken zal voor taan eerst in de tweede plaats komen. DISTRIBUTIENIEUWS. 3 kousenbonnen geldig verklaard voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder. 's-GRAVENHAGE, 19 Aug. Van de textielkaart voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder, gemerkt V 115, zijn thans de kousenbonnen J. K. en L. ongeacht de zich daarop bevindende anders luidende datumopdrukken, voor den aankoop van elk 1 paar kousen gel dig verklaard. Met de bonnen J. en K. dient tegelijkertijd het gewone aantal vastgestelde punten te worden afgege ven, terwijl op bon L. tegen l1/» maal de gewone puntenwaardeering 1 paar kousen kan worden betrokken. Leider distribuliediensl gestraft- Voor den Econ. rechter te Groningen stond terecht de vroegere leider v.d. dis tributiekring Eenrum, Stefanus Zelden- thuis, geó., wegens het onbevoegd voor handen hebben van tien inlegvellen, welke te zijnen huize in beslag werden genomen. Verdachte,-die reeds ruim vier maan den in voorarrest heeft gezeten, zei dat deze inlegvellen over waren. Hij heeft zetoen achtergehouden en op «enkele daarvan later bonkaarten weten te krij gen, waarmede hij een broer aan le vensmiddelen heeft geholpen. Geldelijk voordeel heeft hij er niét mee beoogd. De officier van justitie achtte de! fei ten, gepleegd door een ambtenaar, van crnstigen aard. Hij wilde er echter re kening mede houden, dat de feiten geen grooten omvang hebben aangeno men en dat verdachte overigens gun stig bekend staat. De eisch luidde zes maanden gevangenisstraf met aftrek van vobrarrest. De Economische rechter legde verd. vier maanden gevangenisstraf met af trek op. Dure Suikerbon. Een boete,- van f 10.000.legde de Haagsche^nspecteur voor de prijsbë- heerschin^ dezer dagen op. aan den schoenwinkelier M. van Boxel te Dor drecht, die onlangs bij het verkoopen van een paar damesschoenen behalve de C-schoenenbon ook een suikerbon verlangde. De klant, die er niet veel voor voelde den suikerpot van den win kelier te vullen, kreeg de schoenen, die zij begeerde, na inmenging van de "po litie, ook zonder suikerbon. Lagere boeten, die in het verleden in soortgelijke gevallen zijn opgelegd, hebr ben de bedrijvers van dit soort trans acties niet het verkeerde er van doen inzien. Nu het euvel, dat zich voorna melijk bij den verkoop van schaarsch wordende gebruiksgoederen openbaart, hand over hand toeneemt, zullen de straffen ln voorkomende gevallen naar verhouding zijn. Ook verkoopspersoneel dat dergelijke overtredingen al dan niet ten eigen bate begaat, zal hard woyden aangepakt. BAANWACHTER NA AANRIJDING DOOR TREIN OVERLEDEN. SANTPOORT, 19 Aug. De 41-jari- ge baanwachter Van S. werd op het baanvak tusschen Santpoort en Bloe- mendaal door een hem tegemoet rijden den trein overreden. Van S. werd zoo ernstig gewond, dat hij spoedig over leed. ACHT CAFE'S TE AMSTERDAM GESLOTEN. AMSTERDAM, 19 Aug. Gisteravond zijn op last van den burgemeester tn het centrum van de stad tot nader or der acht café's gesloten, te weten vier op het Rembrandtplein, twee op bet Thorbeckeplein, een op het Rokin en een in de Amstelstraat. In deze zaken werd in strijd met de voorschriften na 19 uur sterken drank verkocht, het geen geschiedde tegen veel te hooge prijzen. Te omstreeks 19,30 uur verschenen plotseling 4 detachements-auto's, waar in vier inspecteurs en een aantal be ambten van de bureaux Algemeeneen Economische zaken. Aan de desbetref fende caféhouders werden de beschik kingen tot sluiting uitgereikt, waarna de zaken ontruimd werden. Een groote partij drank werd daarbij nog in beslag genomen. Het bericht van het „OKW" dat de Duitsche en Italiaansche divisies Sicilië via de Straat van Messina verlaten hebben, kan moeilijk een verrassing genoemd worden. Uit het verloop van de gevechten op het eiland en de door de As-mogendheden toegepaste strate gie bleek al direct dat de troepen de opdracht hadden de Anglo-Amerikanen zooveel moged|jk verliezen aan men- schen en materiaal toe te brengen, ze wekenlang op te houden om tenslotte door middel van een tot in de finesses ultgewerkten terugtocht vla de Straat van Messina, met alle materiaal op het vasteland van Italië gereedgemaakte stellingen te betrekken. Het is duidelijk dat de legerleiding der As-mogendheden de geallieerde landing op Sicilië aangreep tenein.de den tegenstander te binden en zoodoen de andere geallieerde acties in de Mid- dellandsche Zee onmogelijk te maken Hoewel de geallieerden hun doel, de bezetting van Sicilië, bereikt hebben, is het zeer de vraag of de strategische voordeelen die deze bezetting opleveren zal, opwegen tegen de geweldige ver liezen aan tonnage, menschen en mate riaal die de Anglo-Amerikanen daarbij te incasseeren kregen. Kostbare weken zijn intusschen ver loren gegaan, terwijl de bezetting van Sicilië de Anglo-Amerikanen tevens duidelijk heeft gemaakt hoe groot de moeilijkheden en de verliezen zullen zijn indien zij werkelijk zouden trach ten een invasie op het vasteland van Europa te ondernemen. Hoe dan ook, op Sicilië hebben de Duitsche en Itali aansche divisies haar taak volbracht en zijn zij door de legerleiding van de As, die de situatie ook in het Zuiden van Italië, volkomen beheerscht, terug getrokken op een wijze die de gealli eerden geen schijn van een kans gaf den terugtocht te storen. Men beweert wel eens dat de Duit sche soldaat uitsluitend kan aanvallen en totaal ongeschikt zou zijn een stra tegisch geslaagden terugtocht uit te voeren. Na den terugtocht via de Straat van Messina blijkt dat deze bewering kant noch wal raakt, want deze terug tocht, die geheel zonder verliezen aan menschen en materiaal werd uitge voerd, bewijst het tegendeel. Het is te verwachten dat men van geallieerde zijde zal trachten vergelij kingen tusschen Duinkerken en Sicilië te maken. Bij voorbaat staat natuurlijk vast dat beide terugtochten niet met elkander te vergelijken zijn, daar Duin kerken voor de geallieerden een over haaste vlucht beteekende, waarbij een ieder trachtte het naakte leven te red den, terwijl practisch alle materiaal werd achtergelaten. Dat het Engelsche expeditie-leger bij Duinkerken enorme verliezen leed is trouwens door de ge allieerden noodgedwongen toegegeven In tegenstelling hiermede werden de Duitsche en Italiaansche divisies tijdens haar overtocht naar het vasteland van Italië door luchtdoelgeschut en lucht strijdkrachten dusdanig beschermd dat van verliezen in het geehel geen spra ke was. Neen, tusschen Duinkerken en Sicilië is een groot verschil en indien de Engel sche propaganda meent vergelijkingen te majeen die dan natuurlijk in het voor deel van de geallieerden zullen uittel len, dan bewijst zij natuurlijk hierme de alleen dat zij niet op de hoogte is van het feit dat de Europeanen in den loop van dezen oorlog geleerd hebben schijn van werkelijkheid te onderschei den, terwijl zij bovendien er niet aan denken zich door dergelijke propagan da van de wijs te laten brengen. De divisies der As hebben op Sicilië haar taak volbracht, de terugtocht via de Straat van Messina was een staaltje van superieure strategie, die het ver trouwen in de verdedigers van Europa inplaats van dit te doen wankelen, eer der nog versterkt heeft. W. H. Streng. Pakjes voor vrijwilligers. Het S.S.-Ersatzkommando deqlt mede: In het belang van een goede en snelle verzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals drin gend op gewezen, dat de adres sen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en met het volledige adres van den afzen der. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das S.S.-Ersatzkommando, Niederlande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: VACATURES IN DE NED. HERV. KERK. Het aantal vacatures in de Ned. Herv. kerk neemt de laatste jaren ge regeld. zij het dan ook langzaam, af. Wij laten hieronder de Onderscheidene aantallen volgen: 1 Januari 1943 183; 1 Juli 1943 190; zooals men ziet is het aantal op het oogenblik weer Iets hooger dan kort te voren. Over de verschillende pro vincies verdeeld is het aantal momen teel: Qelderland 22; Zuid-Holland 26; Noord-Holland 48; Zeeland 10; Utrecht 12; Friesland 26; Overijsel 11; Gronin gen 22; Drente 3; Noord-Brabant 7; Limburg 3. De provincie Noord-Holland slaat al jarenlang, ook nu weer, het record met 48 (1 Januari 1940 was het 45; 1 Janu ari 1943 was het 47). Drente is zoo goed als geheel beeet en in de beide zuidelijke provincies Limburg en Nrd- Brabant is het aantal betrekkelijk hoog in verband met de weinige Herv. Ge meenten. LANDSTAND EN SIBBBKUNDE. Door het slbbekundig onderzoek ven den sibbekundigen medewerker van den Landstand in Noord-Holland zijn in den afgeloopen tijd zeer waardevolle gegevens verzameld omtrent een aan tal boerenfamilies in Noord-Holland. Zoo zijn o.a. van de familie Koning op Texel gegevens bekend van meer dan 1300 personen. Reeds van een twintig tal boerenfamilies uit Noord-Holland Is de kwartierstaat vrijwel volledig klaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1