NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Aan het Mioesfront opnieuw hevige gevechten. Waarom er groenteschaarschte is. NIEUWE BONNEN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lynen). Postrekening 66189. ZATERDAG 21 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. Jaargang, No. 1S4, 4 pagina's. Deze Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prys der gewone advertenties in deie Editie U ct. per m.M. By contract binnen een'jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. V.ier jaren woedt thans de wereld oorlog, en het kenmerkende is, dat deze bepaalde adempauzen buiten be schouwing gelaten steeds in hevig heid is toegenomen en thans een hoog tepunt. volgens sommigen hèt hoogte punt, heeft bereikt. De juistheid van dit laatste in het midden latende, kan toch wel worden geconstateerd, dat de strijdvoering, vooral in het Oosten, aan hevigheid en aan massalen inzet van materiaal alles overtreft wat de wereld tot dusverre in dit opzicht heeft aanschouwd. Nu reeds weken aaneen leggen de bolsjewisten een schier bo- venmcnschelijke krachtsinspanning aan den dag om een doorbraak van de Duit- sche linies te probeeren. Ongeacht de enorme verliezen aan menschen, tanks en vliegtuigen gaan zij dagelijks voort met nieuwe reserves tr. den strijd te werpen en wanneer men het resultaat dat hiermede tot dusverre werd be haald, onder de loupc neemt, dan kan men zich niet ontveinzen, dat dit voor Moskou teleurstellend moet worden ge acht, omdat de verkregen successen in geenen d,eele opwegen tegen de cfiers, welke hiervoor werden gebracht. Het is allengs wel duidelijk geworden, dat ae sovjets zich van dit zomeroffensief eeri enorme voorstelling hadden ge maakt, dat liet de vruchtbare Oekra- ine weer als korenschuur voor het. roo- de leger moest ontsluiten. Deze opzet is door de taaiheid van de Duitsche verdediging volkomen mislukt en al heeft het er allen schijn van dat de slormloopen op het Duitsche front vooralsnog nog niet zijn beëindigd, dan toch heeft men de geruststellende ze kerheid, dat het: hiermede beoogde doel niet zal worden verwezenlijkt. Dat zelfs op bepaalde punten reeds weer hevige en vaak succesvolle tegenaan vallen konden worden ingezet, bewijst wel, dat zelfs de stootkracht van de Duitsche en verbonden legers met heeft ingeboet en dat deze in de nabije toe komst zeker tot groote dingen in staat zijn. e De val van Sicilië had een van de hoogtepunten in de geallieerde oorlog voering behooren te zijn. Dat dit noch tans niet het geval is geworden en dat dit wapenfeit te Washington en Londen niet met schetterende fanfares is ge vierd. vindt zijn oorzaak in het feit, dat. Messina geen Duitsch-Italiaansch Duinkerken is geworden. De aftocht van de Spiltioepen had niets van een overhaaste vlucht en de geallieerden, die hadden gerekend op Sicilië zoo n driehonderdduizend krijgsgevangenen te maken, zijn met een heel ander cijfer uit de bus gekomen, waarmede wijse lijk door hen niet al te zeer do groote trom wordt geroerd. Inmiddels heeft de val van Sicilië, evenmin als hel heengaan van Mussolini, kunnen be werkstelligen. wat men in beide geval len in het geallieerde kamp met zeker heid had verwacht: de algeheèle capi tulatie van Italië. Dc rol van het Ape- nijnsche schiereiland in dezen oorlog schijnt nog lang niet uitgespeeld en wanneer de agitatieoorlog, zooals deze de laatste maanden tegen het Italiaan- sche volk is gevoerd, een zoo geringe uitwerking heeft gehad, dan vraagt men zich wel af. welk resultaat men wel verwacht van n agitatie-oorlog, wel. ke blijkens de laatste berichten uit Lon den tegen Duitschland zou zijn uitge broed. Men zal goed doen. zijn verwach tingen in dit opzicht niet al te hoog te stellen. Op eigen bodem hebben zich in de afgcloopen week geen feiten van we reldschokkende beteekenis voorge daan. Over de rede, door Mussert. ge houden. schreven wij reeds eerder. De toestand in het land kenmerkt zich door een bepaalde rust, waarbij het zich wel laat aanzien, dat de strenge maatrege len, welke in verband met de plaats gehad hebbende sabotagedaden zijn ge troffen, niet zonder gevolg zijn geble\ ven. Met rust in het land de praktijk heeft dit zoo langzamerhand wel ge leerd is het Nederlandsche volk het meest gediend. Hiermede moge men ook in de toekomst, vooral zoolang ons land 'bezet gebied is, rekening houden. WEERMACHTBERICHT Keuringen voor de Wallen S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander in den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bij de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde tedenen ln Nederland moeten blijven. kunnen dierri nemen bij de Landwacht of bij bei S3-Wachtbatai:lon in Amersfoort 9 Zij, die tot de Germaanscne-SS in Ne derland toetreden willen, kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschcn 1830 Jaar, die 3an* meldingsplicbtlg zUn voor den Arbcias inzet, kunnen zich eveneens op een der keurlngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar- Amsterdam. beidsinzet vrijgesteld? 22 AUg., 9.—14. Dam 4 23 Aug., 9 —13.— uur. Utrecht. N V.- Huis, Oudegracht 245. 24 Aug., 9.—14.— uur. Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg 25 Aug., 9.—14.— uur, den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhout 11—13. Bij onze Vrijwilliger». In een oude kist wordt radijs geteeld, waarmede de kameraden bij het ont ijt worden '«MM SS PK fiiauiMfc'O'll-P Voor de haven van Bizer ta 1 I groote schepen van gezamenlijk 33.000 brt. beschadigd. -In den afgeioopen nacht verloor dc vijand bij storingsvluchten boven het Westelijke en Noordelijke Duitsche rijksgebied na zonder uitwerking bom men te hebben neergeworpen nog een vliegtuig Bij de ravitailleering van Sicilië en de terugvoering daarna van de, aldaar strijdende formaties hebben zich de voor transport in den strijd geworpen eenheden van de marine onder bevel van fregattenkapitein Freihevr von Lie- benstein in onvermoeide actie bijzonder onderscheiden. Zware geallieerde vliegtuig- verliezen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 20 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mioesfront ontbrandden op nieuw hevige gevechten. Bij Isjoem sloegen onze troepen in een ver bitterde worsteling zware aanvallen'dei- bolsjewisten af en omsingelden in een kloekmoedigen tegenaanval twee bol sjewistische bataljons en vernietigden deze. In het gebied ten Zuidwesten van Bjelgorod duurt de slag met onvermin derde hevigheid voort. Aan de overige sectoren verijdelden onze troepen, dooi de luchtmacht doeltreffend gesteund, alle bolsjewistische doorbraakpogingen en brachten den vijand zware verliezen toe. Gisteren overdag verloren de bol sjewisten 486 tanks en 81 vliegtuigen. In de wateren van 't Visscherssehier- eiland werd een vijandelijk bewakings vaartuig door snelle Duitsche gevechts vliegtuigen tot zinken gebracht. Een sterke formatie Duitsclyf ge vechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 18 op 19 Aug. opnieuw de haven van Bizcrta aangevallen en elf groote schepen met bommen van elk kaliber getroffen. Hierbij Werden 8 transport schepen met een gezamenlijken in houd van 33.000 brt. zwaar beschadigd. Een koopvaardijschip van 5000 brt. zonk onmiddellijk. Duitsche jagers schoten gisteren over dag tijdens hevige luchtgevechten bo ven het Zuid-Italiaansche gebied 28 Brilsch-Amerikaansche vliegtuigen, waaronder vijftien viermotorige bom menwerpers, neer. Boven de bezette gebieden in het Westen werden in den loop van 19 Aug. 12 vijandelijke vliegtutgen door jagers en luchtdoelgeschut neergeschoten. BOODSCHAP VAN V1CT0R EMMANUEL. AAN DE SICILIANEN. Officieel wordt medegedeeld, dat de koning-keizer de volgende boodschap heeft gericht tot de Italianen op Sicilië. ,.In de smart, die ons nog nauwer sa menbindt, hebt gij de ziel van al Uw broeders vernomen in de woorden van den Chef der regeering en in de harts tochtelijke en bewogen stem van Uw trouwen Orlando, met wlen ik in nauwe gemeenschap andere uren van smart, en vertrouwen heb doorleefd. Kortgeleden ben ik door Uw schoone steden en Uw schoon land gekomen. Toen hebt gij niets voor Uzelf verlangd, broeders van Sicilië, sterk volk, dat geen lafheid en geen twijfel kent. Niets verlangt gij ook thans. Ik ben in deze lange uren van leed vaak denzelfden weg als gij gejiian. Ik heb Uw heldenmoed bewon derd. Ik heb Uw van smart vermager de gezichten. Uw trots diepe rouw fiere blikken weer gezien, de stem van Uw ziel vernomen, die mijn eigen stem is en Uw smart, die mijn eigen smart is. Italianen, broeders van Sicilië, Uw koning is steeds met zijn geest dicht bij U. de eerste in het leed over Uw smart, de eerste in het sterke vertrou wen aan de boven eiken twijfel ver heven herrijzenis van Uw groote en sterke land, dat in iedere gebeurtenis trouw bleef aan de monarchie en aan mijn huis en steeds de lieveling van het onsterfelijke Italië was en zal blijven, dat door zijn wonden lijdt, maar nooit wordt gebogen." Groote schade m Salerno en Foggia. ROME, 20 Aug. (Stefani). - In zijn weermachtbericht no. 1182 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Voor de reede van Bizert^ zijn con centraties vijandelijke schepen aange- allen door Duitsche bommenwerpers. Elf groote eenheden zijn getroffen. Formaties viermotorige vijandelijke vliegtuigen, die sterk geëscorteerd wer den, hebben gisteren het kustgebied an den Vesuvius, het gebied van de provincie Avcllino aangevallen, voorts Salerno en Foggia, waarbij in deze beide steden groote schade werd aan gericht. De batterijen Uu-hldoelgeschul en de Italieansche en Duitsche jagers hebben in totaal 44 machines in hevige en herhaalde luchtgevechten neerge haald. Een groep vijandelijke tweemotorige toestellen werd tijdens aanvalspogin- gen op het zeeverkeer in de Tyrrheen- sche Ze&>onderschept door onze jagers, die 4 nWrchines in zee deden neerstor ten. Een ander toestel werd verivetigd door het luchtdoelgeschut bi.i Kaap Rizzuto tijdens een aanval op Crotone. DR. GöBBELS KONDIGT EEN NIEUW DUITSCH AANVALSWAPEN AAN. Minister dr. Göbbels bespreekt in ,Das Reich" onder hel opschrift „De realiteiten van den oorlog" het ver schijnsel dat Duitschlands vijanden het land een onjuist beeld van den alge- meenen toestand opdringen. Hij kondigt in dat artikel in de vol gende woorden een nieuw Duitsch aanvalswapen aan: „Een nieuw aanvalswapen legen den luchtoorlog van den vijand is in a,in bouw. Qag en nacht wordt daaraan door tallooze vlijtige handen gewerkt. Zij stellen ons wel op een zware be proeving van geduld, maar die zal op zekeren dag beloond worden". Hij wijst er ten slotte op dat nooit een volk aan den vooravond van het vijfde oorlogsjaar een dergelijke gun^ stige positie voor de overwinning heeft gehad als thans het Duitsche. Verduister v. 20.47-6.37 uur. Zondag Aug. onder 13.52, op 23.50 m. Maan onder 14.41 (op 23 Aug. 0.18 p.) GEEN VERANDERING IN DEN LOOP DER FRONTEN. De ANP-córrespondent meldt: In mi litaire kringen te Berlijn stelt rnen met voldoening vast, dr.t het gigantische zo- rperoffensief der bolsjewisten, dat zich met wisselende zwaartepunten, tusschcn -het Ladogameev en de Zee van Azoi uitbreidde en dat thans reeds'vier- en veertig dagen duurt, nagenoeg geen verandering in het verloop der fronten heeft gebracht. De bolsjewisten zijn er tot nu toe niet in geslaagd aan eenige punt van bet front een beslissende doorbraak te fot- ceeren of hét Duitsche front aan het wankelen te brengen. Ook Donderdag mislukten nagenoeg alle aanvallen, die de bolsjewisten in het gebied van Wjasma en Bjelgorod. nog steeds de twee voornaamste zwaar tepunten, ondernamen. Bij Isjoem, al waar de slag reeds vier dagen woedt, wierpen de bolsjewisten eveneens weer massa's gemechaniseerd materiaal, als mede eenige regimenten infanterie in den strijd. De aanvallen, die zeer hevig waren en ononderbroken werden voort gezet,leverden evenwel geen noemens waardig resultaat op. Meer dan duizend gevechtsvliegtuigen werden alleen in het gebied van Isjoem voor de bestrij ding der vijandelijke colonnes, pantser- strijkrachten en .artilleriestellingen ge bruikt. Bij Bjelgorod werden de aanvallen der bolsjewisten weer iets sterker. Ten Zuiden yan het Ladogameer onderna men de bolsjewisten in het kader van den vierden, afweerslag een hernieuw den aanval, die evenwel volgens Duit sche mededeelingen, de hoofdverdecii- gingslijn der troepen niet bereikte en in het voorveld reeds uiteengeslagen werd. Tijdens zijn rondreis door de provincie Zeeland maakte de meest beluisterde man van ons land, Max Blokzijl, een praatje met eenige Zectiwsehe boerinnen CNF-Otto-Pax m Het Japansch-Tkaiiandsctie verdrag. In het bureau van den Thailand- sc'nen premier. Songgram, is gisteren hel JapnnschThail.tndsche Verdrag geteekend dopr Songgram en den Ja- pansehen ambassadeur, Tsoebokami. De tekst luidt: ,.De Japansche en Thailandschc re geering hebben in het vaste besluit, den oorlog tegen de Anglo-Amerikaan- sche mogendheden voort te zetten in nauwe samenwerking en een nieuwe, op de moraal steunende, orde tot stand te brengen, de volgende overeenkom sten getroffen: 1. Japan erkent, dat Thailand de vier Noord-Maleische provinciën Ke- dah. Perlis. Kelantan en Trénggarioe en de daarbij behoorende eilanden bij zijn gebied inlijft: 2. Japan erkent voorts, dat Thai land de twee Sjanprovinciën Ongpang en Kengtoeng bij zijn gebied inlijft; 3. Japan zal binnen 60 daggn na hot in werking treden van dit verdrag zijn bestuur in beide gebieden ontbinden; 4. De grenzen van dit gebied komen overeen met die ten tijde van het slui ten van het verdrag; 5. Concrette maatregelen ter uit voering van dit verdrag worden door de autoriteiten van beide landen ge troffen; 6. Dit verdrag treedt in werking op den dag van zijn onderteekening. De totstandkoming van het Verdrag is in geheel Thailand gevierd, Bu- reaux, scholen en winkels waren ge sloten. Wij eten véél meei groenten dan voorheen. DIVERSE PROBLEMEN. Een van de zwaarste problemen voor de huisvrouw en de leiders van de voedseldistributie is de groente. Brood kun je het geheele jaar door krijgen, al zou menigeen wel wat meer lusten dan de bon toelaat. Zoo is het met ^dc meeste artikelen, met melk, Loter en kaas zijn e t en toe eens .'luoi'ijkheden in de voorziening, die echter ^flukkig gauw overwonnen worden. Maar de groente schijnt een wispeltur g pioduc', soms is er over vloed. en plots» ling ziel ïpen ze niet. Ligt het aan den teler, aan den han delaar, aan het distributie-apparaat? In den groentewinkel kan men van de huisvrouw het antwoord krijgen, maar hoelemaal juist is dat antwoord niet altijd. Geen bevredigend antwoord. Een redacteur van het A. N. P. is er daarom eens op uitgetogen om zich op de hoogte tè-stellen. Hij is er niet in geslaagd om op de hoofdvraag een bevredigend antwoord te krijgen, want die hoofdvraag is voor de huisvrouw: hoe krijg ik het geheele jaar zooveel groente, als ik mijn man en den kinde ren zou willen geven? We leven nu eenmaal in oorlogstijd en dan moet ieder zich wat ontzeggen. Maar het is ook wat waard, als men weet, dat er zoo goed mogelijk voor de menschen gezorgd wordt. De moeilijkheden. Hoe komt het dat er af en toe moei lijkheden zijn? In de eerste plaats eten de Neder landers veel meer groente dan vroe ger. We eten minder brood cri veel meer aardappels dan vroeger, zeker wel tweemaal zooveel aardappels. Bij die aardappels eet men graag groente en daarom is de vraag veel grooter dan vroeger. En niet alleen dc vraag is grooter, maar ook de consumolie. De domme»cijfers wijzen het uit. Uien bij voorbeeld aten vele menschen vroeger nooit, nu zouden ze die graag eiken dag hebben om de groente te kruiden, om een pittige saus te hebben. Ons volk eet wel twee a driemaal zooveel uien als vroeger Meer verbruik is dus een der oorzaken van de plaatselijke en tijdelijk optredende moeilijkheden. Natuurlijk wordt er, evenals voor den oorlog ook groente uitgevoerd, en de weermacht moet volgens het geldende recht ook haar aandeel hebben, maar desondanks blijft voor het Nederland sche volk in totaal zeker zooveel groen te van eigen bodem als vroeger beschik baar. Het lijkt alleen minder door dc grootere vraag en productie, waatdoor grootere vraag ontstaat naar andere producten dan die, welke eenige dagen of weken achtereen in groote hoeveel heden te verkrijgen zijn. Dan is er de tijdelijke schaarschto. Er zijn weken, dat. er voldoende groen te is. er zijn weken, dat men moeite heeft, zijn portie Ie krijgen of dat men te kort komt. Dat zijn de overgangs- weken. Een zacht voorjaar laat de spi nazie en de bloemkool plotseling in massa rijpen, wat er is moet weg en dan komt: er plotseling een hiaat voor de boonen er zijn, die eerst einde Mei gelegd kunnen worden. Vroeger nam men dan als afwisseling zijn toevlucht tot de busgroenten, maar daarvoor ont breekt thans het materiaal, en dus valt de aanvulling met busgroenle weg. Een tweede aanvulling vormde voor den oorlog de import, die ons eveneens hielp de scbearaohe perioden met be langrijke hoeveelheden groente en. fruit te overbruggen. Aan het wegvallen van deze aanvullingen kan geen distributie apparaat of teler wat doen. Het vervoer speelt natuurlijk ook een rol. Als het Westland plotseling bergen tomalen op de markt, gooit, kan men die gemakkelijk naar 'Den Haag vervoeren, maar in Leeuwar den profiteert men er niet van. om dat er niet voldoende vervoersmoge- lijkheid is. Dat is een gevolg van den oorlog en daaraan kan ook weer geen ambtenaar of handelaar iets veranderen. In rustig vertrouwen zal men bij de groente een steeds betere verdeeling krijgen. De ingevoerde klantenbinding in enkele groote steden schijnt volgens de thans ingekomen berichten, b.v. reeds zeer goed te werken, hoewel niet uit het oog mag worden verloren, dat deze is ingevoerd op een oogenblik. dat wij al iets ruimer in de groente kwa men te zitten. Van dc klantenbinding mag niet worden verwacht, dat zij de totaal beschikbare hoeveelheid groente en fruit vergroot. Huize „De Voorst" afgebrand Donderdagavond omstreeks hall' elf is brand ontstaan in een bekend, prach tig gelegen landgoed, Huize de Voorst, in de gemeente Gorssel, een der merk waardigste monumenten van ons land, dat nog een rijken schat van schilder stukken, gobelins en machtig fraai beeldhouwwerk bevalt# De brandweren van Gorssel en Warnsveld gaven met elf stralen water, maar het vuur 'woedde zoo fel, dat er slechts weinig aan den vernielenden gloed is ontkomen. Van het gebouw, dat uit een middenstuk en twee zijvleugels bestaat, brandde het middendeel reeds als een fakkel toen de Zutphensche brandweer met 2 motorspuiten arri veerde. Toen de brandweer een kwar tier aan het blusschen was, verscheen de in Almen wonende eigenaar van het landgoed ter plaatse. Hij deelde mede dat in den rechtervleugel dc kostbaar ste stukken waren geborgen. He', vuur had daar echter reeds door dc'piafonds en de vloeren het meubilair aangetast en wat nog door de vlammen gespaard was gebleven leed nu door het water groote schade, De schade, die door ver zekering gedekt wordt, kan nog niet worden vastgesteld, maar zij wordt op meer dan 1 millioen geschat. Huize de Voorst is gebouwd door den bouwmeester Daniël Marot, geheel in Louis XlV-stijl. Het bouwen duurde van 1689 tot 1697 en kostte 42 ton gouds. Toen hei gereed was behield de koning- stadhouder Willem II voor zich "alleen het recht op een paar kamers, en schonk het paleis aan zijn gunsteling Van Keppel met. „al het kostelijk meu bilair, phantasie en verdere sieraden". Destijds stond het gebouw nog in zijn ouden luister. In den loop der lijden is van deze vroegere pracht veel teloor gegaan. Dc Voorst kwam in 1846 in het bezit van iemand die veel heeft afge broken en verkocht, In 1911 is het ge bouw gerestaureerd. MAX BLOKZIJL SPItHfeKT TE AALSMEER. UTRECHT, 18 Aug. Do Persdienst dor NSB meldt.; Op 25 Augustus a:s. zal Max Blokzijl to Aalsmeer ln de „Drie 'Kolommen" spreken op een groote volksvergadering der NSB. Aan vang dor bijeenkomst 20.00 uur. DE GEMACHTIGDE VOOR DEN OOGST. Hij treedt coördmeerend op. 's-GRAVENHAGE, 20 Aug. Van •verscheidene zijden worden vragen^ge- steld omtrent de taak en de bevoegd heid van den gemachtigde voor den oogst. Van bevoegde zijde deelt men ons hieromtrent het volgende mede: De taak van den gemachtigde Vbor den oogst bestaat in de eerste plaats in het treffen van die maatregelen, die noodig zijn om een tijdige berging van den oogst te verzekeren. Zoowel bij de arbeidskraehlenvoorziening als bij de voorziening met paarden, tractoren en landbouwwerktuigen treedt dc gemach tigde slechts coördineerend op, d.w.z dat zooveel mogelijk gébruik wordt ge maakt van reeds bestaande diensten en instellingen. Zoo dienen alle aanvragen om arbeidskrachten ook thans nog ge richt te worden tol de arbeidsbureaux, welke zich zoo noodig tot den gemach tigde wenden en wel in die gevallen, waarin het noodig blijkt, dat een z.g. oogstcolonne wordt ingezet. Voorts behoort het niet tot de taak van den gemachtigde, aanvragen voor vergunningen tot aankoop van paarden cn landbouwmachines in behandeling te nemen. Evenals bij de voorziening met arbeidskrachten dienen de landbouwers zoo veel mogelijk de moeilijkheden, die zich hier voordoen, in eigen omgeving op te lossen. In gevallen, waarin deze onderlinge hulp te kort mocht schieten, dient: men zich te wenden tot den plaat selijken bureauhouder of den nrov5""ia- len voedselcommissaris, die bevoegd is in dezen regelend op te treden. Voor inlichtingen in verband met oogstwerkzaamheden kan men zich ook wenden tot de inspecteurs voor den oogst, d. i. voor N.- en Z.-Holland den heer N. J. Rempt, Zijlweg 100, Haar lem. Pakjes voor vrilwilkVers. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: In het belang van een goede en snélle verzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals drin gend op gewezen, dat de adres sen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en met het volledige adres,, van den afzen der. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das S.S.-Ersatzkommando, Niedcrlande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: VALSCHE SUIKERBONNEN IN BELGIë GEDRUKT. Door tijdig ingrijpen van de Breda- sche politie is voorkomen kunnen wor den, dat 10.000 in België gedrukte val- sche suikerbonnen in ons land in om loop zouden worden gebracht. Via 'n tip van een winkelier kwam de economi sche dienst van de Bredaschc politie eenige tientallen personen op het spoor, die bij het uitgeven yan valsche bon nen betrokken waren. Van Breda liep het. spoor over Ulvenhout naar Zundert aan de Belgische grens. Hier bleken 2 personen, als importeurs der valsche bonnen op te treden. Zij stonden in ver binding met een zekeren E. v. d. Driesch te Brecht, die hun de bonnen leverde. Bij het verdere onderzoek kwam aan het licht, dat deze v. d. D, aan een drukker in de Walenstraat in Antwerpen, opdracht had gegeven dc bonnen te .drukken. In totaal werden 10.000 bonnon vervaardigd, waarvan E. v. d. D er 2000 meenam. Dc drukker kreeg voor zijn moeite 5 frs. per bon. Voor groote bedragen verkocht v. d. D. de bonnen aan tusschenpersonen ip ons land. Vrijwel alle bonnen konden ge lukkig door de Brcdasche recherche worden achterhaald; In totaal zijn 7 personen gearresteerd. De 8000 andere bonnen zijn door den drukker, die arg waan* had gekregen, vernietigd. AANSLAG OP POL1TIE- COMMANDANT. Gistermorgen omstreeks half negen heeft een aanslag plaats gehad op den kapitein-commandant van politie te Bussum. De heer Woerts had juist zijn woning aan de Nieuwe Englaan verlaten en was de Brinklaan opgere den, om zich naar het politiebureau te begeven. Op de Brinklaan werd hij achterop gereden door een wielrijder, die twee schoten uil een revolver op hem lóste. De kapitein werd ernstig getroffen in zijn rug en heeft een schampschot aan het hoofd. Por Roode Kruis ziekenauto is hij naar de Ma- jella-Stichting overgebracht. De dader wist te ontkomen. Te Luntercn op „De Zandk^jnp" overleed in den ouderdom van 81 jaar de heer Bernard Wigman, die zeer veel heeft gedaan voor de ontwikkeling van het. platteland en als" zoodanig be schouwd kon worden als een van de pioniers, die op dc Veluwe dc nieuwere inzichten op het gebied van land- en tuinhoaw ingaog wisten ta doen vip,dep. (Uitknippen en bewaren.) VAN. 22 AUGUSTUS TOT EN MET 4 SEPTEMBER. Brood, 35A en 36A elk 4 rants. 35B en 36B elk 1 rants. Beschuit: 35 en 36 1 rants. Brood, bloem of gebak: 636 en 637 Gemengd meel: 638 125 gr. Gort: 639 125 gr. Vervangingsmiddelen: 640 1 rants. Kindervoedsel: Gort: 35A 250 gr. RÜst: 35B 250 gr. Boter: 34A rants boter 34B Y rants. margarine. Kaas: 641 150 gr. Melk: 35 en 36 (1% 1.) Taptemelk: 35 en 36 (1% 1.) Aardappelen: 35 en 36 (IV; kg.) 35 en 36 Toeslag (1 kg.) 642 (2 kg) Jam: 643 250 gr. Suiker: 644 500 gr. Versnaperingen: 35 100 gr. suiker werken. Tabak: 35 1 rants. tabakswaren, 36 1 rants. sigaren. Met uitzondering van de bonnen voor vleesch en aardappelen mag op deze bonnen reeds op 21 Aug. worden gekocht. Het koopen na 4 Sept. is niet geoorloofd. Bon 32 boter blijft geldig t.e.m, 7 September. GELDIGHEIDSDUUR VLEESCH- BONNEN VERLENGD. De aandacht van het publiek wordt er nogmaals op gevestigd, dat de bon nen thans' gedurende 2 weken geldig zijn, zoodat daarop na 4 September niet meer mag worden gekocht. Tevens wordt er nog op gewezen, dat de han delaren niet verplicht zijn om voor de artikelen brood, beschuit, aardappelen, melk en taptemelk reeds in de eerste week van dit tijdvak op het tweede bonnur .ier af te leveren. Over de bonaanwijzing voor vleesch worden afzonderlijke mededeelingen gedaan. Voor havermout werd geen bon aan gewezen In plaats daarvan kan op bon „Algemeen 639" een hoeveelheid van 125 gram gemengd meel worden gekocht. Vermicelli werd ditmaal niet beschikbaar gesteld, aangezien voor 't geheele rantsoen van 100 gram reeds ..gedurende het tijdvak van 8 tot en met 21 Augustus een bon werd aangewe zen. Het geheele rantsoen vervangings middelen kan van 22 Augustus tot en met 4 September op bon „Algemeen 640" worden betrokken. Op bon „Versnaperingen 35" wordt t derde rantsoen van deze periode be schikbaar gesteld. Hierop kan uitslui tend 100 gram suikerwerk worden be trokken. BON 36 ALLEEN VOOR SIGAREN. Bon „Tabak 35:! geelt reehl op het koopen van één rantsoen sigaren, si- garillos, sigaretten of tabak, 't Rantsoen tabak is inmiddels, zooals bekend, tot 20 gram teruggebracht. Op bon „Tabak 36" mogen uitsluitend sigaren, dus geen sigarillos, sigaretten of tabak worden gekocht. Bon „Boter 34A" geeft recht op het koopen van Vi rantsoen boter'en bon „34B Boter" op '/s rantsoen margarine. Op den B-bon mag geen boter worden gekocht: Voor aardappelen wordt we derom op bon „Algemeen 642" een ex tra rantsoen van 2 kg. beschikbaar ge steld. Voor vervangingsmiddelen en koffie- surrogaat zal de eerstvolgende bon op 19 September, en voor vermicelli, cho coladewerk en dc overige artikelen op 5 September worden geldig verklaard. Aangezien de bonnen, die zijn aange wezen voor het tijdvak van 8 tot en met 21 Augustus slechts gedurende deze 14 dagen geldig zijn, mag daarop na Za terdag 21 Augustus niet meer worden - gekocht. Dit geldt eveneens voor den extra bon voor peulvruchten, ..Alge meen 635". De bonnen „Boter 32A" en „32B boter" blijven geldig tot en met 7 September. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-GRAVENHAGE. 20 Aug. De termijn gedurende welken zij. die hier voor in aanmerking komen, bij dé distributiediensten petroleumkaarten voor verlichting kunnen aanvragen, is verlengd tot en met 28 Aug. a.s. PAARSE RANTSOENBONNEN VOOR AARDAPPELEN. Na 28 Augustus a.s. niet meer geldig. Wellicht ten overvloede wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat de oude, paars gekleurde, x.an(- soenbonnen voor aardappelen na 28 Aug. a.s. niet meer geldig zijn. Na dien datum kan men dus op de* bonnen geen aardappelen «feer koo pen. Na 28 Augustus zijn uitsluitend de nieuwe groen en bruin gekleurde bon nen met het opschrift: „61 1 r. Aard appelen" geldig. Deze bonnen geven zooals bekend, recht op het koopen van één kilogram aardappelen. CLANDESTIENE BOTERHANDEL. Controleurs van den CCD vonden ln de wachtkamer van de tram aan den Paterswoldschenweg te Groningen een koffer, die bij opening ruim 20 kg. in blik verpakte roomboter, prijsklasse 1, bleek te bevatten. Op de verpakking van de boter stond vermeld: Bestemd voor veehouders. Veehouders ontvangen n.1. voor ingeleverde melk boter, die niet bestemd is voor den verkoop aan den gewonen consument. De houder van de wachtkamer Ver klaarde bij verhoor, dat èr regelmatig dergelijke koffers werden afgehaald. De koffers werden gevuld uit kisten met boter, die regelmatig met .de tram van Opende uit werden meegestuurd. Een zekere W. stuurde deze kisten naar do wachtkamer aan den Paterwoldschen weg De kisten bevatten tusschen de 50 en 55 kg. en waren bestemd voor een zekeren Ter V te Groningen, die de boter zelf haalde of liet afhalen. De houder van de wachtkamer kreeg dan telkens nis belooning een pond boter. Verdachte Wuit Opende, verklaarde, dat hij bij de boeren boter opkocht en deze met een goede winst per pond verkocht aan Ter V., die op zijn beurt de boter doorverkocht aan de Groning- sche burgerij. De boter werd in beslag genomen en legen de verschillende verdachten is PRgc'tnatürt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1