NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Alle Bolsjewistische aanvallen ineengestort. Rie van Veen wint de 400 M. borstcrawl. Onrustbarend. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Scha gen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. MAANDAG 23 AUGUSTUS. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 196. 2 pagina's. Dese Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deze Editie 11 ct. per m.M. B|J contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Actie der Duifsche zeestrijdkrachten. In één dag 266 vijandelijke pantsers vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN den FÜHRER, 21 Aug. Het opper bevel van de weermacht maakt be kend: Aan den Mloes en in het gebied ten zuiden en zuidwesten van Bjelgorod duren de krachtige aanvallen der sov jets voort. Zü stortten alle onder zwa re vijandelijke verliezen ineen. Fanatieke tegenaanvallen van snelle formaties van het leger en de Wafi'en- SS drongen diep in het sovjet-achter land door. Ook in het gebied ten zuid westen van Wjasma, bij Staraja Rusa en ten zuiden van het Ladogameer sloegen onze troepen alle bolsjewisti sche doorbraakpogingen af. Gisteren werden aan het oostelijke front 154 sovjet-pantserwagens kapotgeschoten. De luchtmacht viel vooral aan den Mioes en in het strijdgebied van Bjel gorod vijandelijke concentraties, pant serwagens, artilleriestellingen en aan- voercolonnes aan. Zij vernietigde gisteren alleen in den zuidelijken sec tor van het oostelijke front in lucht gevechten 68 vijandelijke vliegtuigen. In het kustgebied van Napels scho ten Duitsche jagers 14 vliegtuigen om laag van een zwakke vijandelijke for- iag va ïatie. In den tijd van 11 tot 20 Augustus hebben Duitsche zeestrijdkrachten met boordgeschut van koopvaardijschepen en marineluchtdoelgeschut 34 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, 22 Augustus. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan het Mioesfront zetten de bols jewisten gisteren hun aanvallen voort met krachtigen steun van slagvliegtui gen. Onze troepen sloegen in verbit terde gevechten van korten afstand den bolsjewistischen stormloop af, slo ten een doorgebroken groep van 21 vijandelijke pantserwagens in en ver nietigden haar. Ook in het gevechtsgebied van Char- kof duurt de druk van zeer sterke vij andelijke strijdkrachten op onze stel lingen voort. Uitbraakpogingen van een ingesloten vijandelijke gevechts groep mislukten. Ten westen van Orel en ten zuid westen van Wjasma werden plaatselij ke aanvallen van den vijand afgesla gen. Duitsche panfsergrenadiers dron gen diep door in een gereedstaande vijandelijke gevechtsgroep en sloegen haar uiteen. Gisteren werden aan het oostelijke front 266 pantserwagens vernietigd. Eskaders gevechtsvliegtuigen, stu ka's en slagvliegtuigen van de lucht macht bestreden, vooral in den zuide lijken en den 'centralen sector van het oostelijke front infanterie- en pantser- strijdkrachten van den vijand en sloe gen versch-aangevoerde reserves uit een. In luchtgevechten en door het af weergeschut werden gisteren 85 sov jetvliegtuigen vernietigd. De Finsche luchtmacht heeft op 20 AugusfUs 15 sovjetvliegtuigen neergeschoten. Van een door jachtvliegtuigen krach tig beschermde formatie vijandelijke bommenwerpers werden door Duitsche jagers boven Zuid-Italië 11 Britsch- Amerikaansche vliegtuigen neergescho ten. Boven het bezette gebied in het westen 'en hoven den Atlantischen Oceaan werden voorts twee vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten. Bij de zware gevechten in' het ge bied van Orel heeft zich de 12e divi sie luchtdoelgeschut bijzonder onder scheiden. Keuringen voor de Watten S.S- het Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander In den leef tijd van 17—45 jaar kan zich vrijwillig bü de hieronder vermelde adressen vervoe gen. teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekl mei betrekking tut de verzorging va» familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, "kunnen dierfl nemen bij de Landwacht of bU bet St3-Wachtbaiai:lon in Amersfoort ZIJ, die tot de Germaansche-SS tn Ne derland toetreden willen, "kunnen zich eveneens aanmelden Personen tusschen 18—30 Jaar, die aan- meldlngspllcbtlg zUn voor den Arbelds Inzet, kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenl» van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 24 Aug 9 —14.— uur, Amersfoort, Pol Purchgangslager„ Leusderweg 25 Aug., 9 —14.— uur, den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhout 11—13. KRACHT VAN SOVJETOFFENSIEF VERZWAKT Het beeld van wisselende stationnaire gevechtshandelingen karakteriseert het geheele zomer-sovjetoffensief van dit jaar, zoo constateerf de militaire cor respondent van het DNB ten aanzien van den toestand aan het oostelijke front. In de thans 7 weken durende gevechten, zoo schrijft de correspon dent, is het den sovjets niet gelukt, de Duitsche alweerzöne van Taganrog tot Leningrad op eenigerlei plek te door breken en als gevolg van een zoodanig succes gebieden te veroveren, die op de kaart te lezen zijn. Het ziet êr naar uit, alsof het verlies van 15.000 pantser wagens en van 1250 batterijen de kracht der sovjets in den zin van een groot algemeen offensief voor een aanzienlijk deel verzwakt heeft, hoewel de Duitsche instanties zich over de nog aanwezige strijdkrachten der sovjets geen illusies maken. Integendeel, de Duitsche lei ding rekent eer op nieuwe massale aanvallen op bepaalde zwaartepunten van de groote gevechtslinie. Zijn de h-.atste dagen de Duitsche te genmaatregelen reeds duidelijk aan het licht getreden, van de komende week verwacht men een verdere bevestiging van de hardheid van den Duitschen af- weermuur in het oosten. VIJFTIEN. GEALLIEERDE VLIEG TUIGEN NEERGESCHOTEN. Volgens tot nu toe ontvangen bericht zijn Zondag tijdens aanvallen van mid delzware en zware bommenwerpers der Britsch-Amerikaansche luchtmacht op doelen Ln Zuid-Italië veertien vijande lijke vliegtuigen in luchtgevechten door Duitsche jagers neergeschoten. In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben batterijen Duitsche luchtdoelar tillerie tijdens een aanval van vijande lijke vliegtuigen op Zuid-Italiaansch kustgebied een vijandelijken bommen werper neergehaald. De vernielingen te Turyn. In Turijn werden door de Anglo- Amerikaansehe terreuraanvallen veertig van de 63 parochiekerken, die de stad bezit, voorts nog 15 andere kerkert en dertig religieuze instituten zwaar be schadigd of vernietigd, waaronder het beroemde Cottolengo-ziekenhuis en het moederhuls van de Salesianen. Taaiheid der Italiaansche luchtmacht. Het in de Italiaansche weermachtbe- richten vermelde optreden der Italiaan sche luchtmacht getuigt van de taai heid. de strijdlust en de zelfverlooche ning van de Italiaansche vliegers, die zich op elke wijze weerden tegen de krachtige actie van den vijand. In to taal bracht de Italiaansche luchtmacht in den tijd van 10 Juli tot 19 Augustus tot zinken: 2 kruisers, een niet nader ge,preciseerde eenheid der vijandelijke marine, alsmede 31 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 252.000 ton. Beschadigd werden door bommen en torpedo's in totaal 21 krui sers. 3 torpedojagers. 8 landingsbooten, alsmede 3 niet nader gepreciseerde eenheden. Bovendien werden 59 koop vaardijschepen met. «en gezamenlijken inhoud van 372.000 brt. beschadigd. Voorts heeft 9e luchtmacht zich bij zonder verdienstelijk gemaakt bij de ontruiming van Sicilië, hetgeen vooral tot uiting kwam in de gevechten bo ven de Straat van Messina. Deze actie van de Italiaansche vliegers mag in het geheel niet als geëindigd beschouwd worden, daar zij boven Sicilië en de Slciliaansche wateren den vijand blij ven aanvallen. KOLONEL-GENERAAL JESCHONNEK TER AARDE BESTELD. De chef van den geperalen staf van de Duitsche luchtmacht. Kol.-Gen Je- schonnek. is Zaterdagmiddag te velde ten grave gedragen. Op eigen wensch vond de groote soldaat in de onmid dellijke nabijheid van zijn arbeidster rein op een gevechtspost van den op perbevelhebber der luchtmacht de laatste ru3t. De Rijksmaarschalk en opperbevel hebber van de luchtmacht nam in zijn rede afscheid van Kolonel-Generaal Je- schonnek. De luchtmacht zegt hem dank voor alles wat er voor haar van hem- is uitgegaan. Een korte loopbaan, doch vol successen en vol onderschei dingen en zoo vol enormen arbeid, dat ook hij zich voor eeuwig bij de man nen heeft gevoegd, die onvergeten blij ven. wanneer eens de overwinnings- klokken over het Duitsche vaderland zullen klinken. Na de rede van den Rijksmaarschalk werd de kist in de groeve neergelaten De opperbevelhebber van de luchtmacht legde als laatsten groet van den Führer een krans bij de open groeve. ..ZENUWOORLOG". Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over Zenuw oorlog", Bij onze Vrijwilligers. De dankbare bevolking biedt den mannen borden mei lekkernijen aan SS PK Nonnenmachet-O-H-P m Militaire loesland in de Middel- landsche en Zwarie Zee. Schout-bij-nacht Gadow houdt zich ln de Deutsche Allgemeine Zeitung bezig met den militairen toestand ter zee in de Middelland- sche- enZwarte Zee. Het is vermoe delijk een onderdeel van de vijan delijke plannen, zoo schrijft hij, om ook in het Oostelijk deel van de Mlddellandsche Zee tot den aanval over te gaan De druk op Turkije, de millioenenlegers in het nabije Oosten, de groote bezetting van Cy prus en ook de luchtaanval op de petroleumvelden van Ploestl zijn aanduidingen genoeg. De Bolsjewistische levensmiddelenzor- gen, de eigenlijke oorzaak van het zelf vernietigende zomeroffensief, vereisch- ten een offensief om zoodoende, behal ve een doorbraak naar den Balkan en het Zuidoosten, ook de verbinding via de zeestraten naar de Zwarte Zee te verkrijgen en den voor de £ovjet-ra- vitailleering uiterst tijdroovenden om weg via de Perzische Golf, den spoor weg Iran en den Kaukasus of- Kaspische Zee te verkorten. Deze doorbraak wordt behalve door de Turksche neutraliteit belemmerd door de Duitsch-Italiaan- sche bezetting van de Adriatische kust, van Griekenland, Kreta en de Aegeische eilanden. Dit laatste gebied wordt door de verbonden luchtmacht, door duik- booten en lichte vlootstrijdkrachten be waakt en dient het transportverkeer en den aanvoer tusschen de afzonderlijke stellingen, is door mijnen versperd en wordt op alle belangrijke punten zwaar verdedigd. In de Zwarte Zee komt duidelijktot uiting hoe de uiteraard slechts lichte vlootstrijdkrachten der verbonden na ties de zper veel sterkere vlootstrijd krachten der Bolsjewisten in toom hou den en voor zichzelf een vrijheid van verkeer hebben kunnen veroveren. Voor de algeheele strategische positie, zoo besluit de schoui-bij-nacht, is de door de verbonden vlootstrijdkrachten in de Zwarte Zee gevormde flank- en rugdekking van den Zuidoostelijken vleugel van het front even belangrijk als de moordende aanvallen op de scheepsruimte tijdens den inval op Si cilië of de duikbootsuccessen in het Noordelijke en Zuidelijke deel van den Atlantischen Oceaan of Indischen Oceaan. DE CORRUPTIE IN ENGELAND. In Engeland staat een nieuw groot corruptieschandaal voor de deur, zoo meldt de Daily Herald. Tot de beklaag den behooren vooraanstaande leden van de Britsche industrie en het ministerie voor de v-liegtuigr;roductie, o.a. H. L. Armstrong, een voormalig directeur-ge neraal van de Hawk-vliegtuigfabrieken en directeur-generaal voor de vliegtuig- productie van het ministerie van sir Stafford Cripps van Juli 1942 tot Fe bruari 1943, Henry Bloss zijn plaatsver vanger in het ministerie voor de vlieg tuigproductie, alsmede Rex Hoyes, di recteur van verschillende vliegtuigfa brieken en scheepvaartmaatschappijen. Plan van Brendan Bracken te Quebec. In verband met de omstandigheid, dat achteraf de Britsche minister van propaganda. Brendan Bracken, naar de conferentie te Quebec ontboden is. ver luidt uit welingelichteEngelsche bron. dat daar met het oog op het oorlogs- tooneel in het Verre Oosten besloten zou zijn tot. een bespoediging der Euro- peesche ontwikkeling met alle middelen en tot het opgeven van den eisch der „onvoorwaardelijke capitulatie". In sensationeelen vorm zou een dien overeenkomstig voorbereide verklaring worden verstrekt aan de met Duitsch- land verbonden staten, welke drie eischen en drie beloften zou behelzen. De eischen luiden als volgt: 1 Onverwijlde afval van Duitsch- land. 2. Zich ter beschikking stellen om den oorlog der geallieerden tegen Duitschland voort te zetten. 3. Vorming van een Engelsch-Ame- rikaansch-Russische bezetting. Hier staan drie beloften tegenover en wel 1. Toezegging van de huidige ge- biedssituatie met de beperking, dat na Vaeantletijd hengeitijd De talrijke jeugdige hengelaars hebben zich een goedt plaatsje uitgezocht CNF Sch mmelpenninah-Pax n» OPGELET! Afweergeschut in actie. Het Bureau van den Weermacht- befehlshaber in Nederland maakt bekend: Op 26 Augustus zal van 10 tot 17 uur door het afweergeschut in het gebied ten noorden van Hoofddorp worden geschoten op doelen in de lucht. Het afweergeschut zal schieten op doelen te land op 27, 28, 30 en 31 Aug. van 9 tot 18 uur in het polderland tusschen Amstelveen en Uithoorn. Het gevaarlijke gebied wordt begrensd in het noorden door den weg Amstelveen—Overoude- kerk, in het westen door den nieu wen Amstelp'older en in het oosten door den Ayistel. Op 30 Aug, wordt tusschen 9 en 11 uur door het afweergeschut ge schoten op doelen te land in het gebied ten noorden van Leeuwar den. Het gevaarlijke gebied wordt begrensd in het noorden door den weg Vrouwenparochie—St. Anna- parochie, in het westen door de lijn Midde-lweg-Hamerenweg tusschen Vrouwenparochie en Beetgumermo len, in het zuiden door den Tjes- singaweg tusschen Beetgumermolen en SI. Haske, in het oosten door de lijn Stienserdijk. Schilweg. Molen weg tusschen Vrouwenparochie en Jelsum. 'S-GRAVENHAGE, 21 Aug De aandacht wordt er op gevestigd, dat in verband met de op 23 dezer van kracht wordende nieuwe regeling inzake de verplichting tot openstelling, de win kels, waarvoor deze verplichting geldt (met uitzondering van de levensmid- delenzaken, die den geheolen Maandag geopend moeten zijn) des Maandags van 13 uur af. in plaats vap, zooals tot dus verre. 14.30 uur. voor het publiek ge opend zullen zijn. den oorlog volksstemmingen zullen ge houden worden en daarop de nieuwe grenzen zullen worden gebaseerd. 2. Toezegging eener deelneming aan de ontsluiting van Afrika ook voor die staten die tot dusVer nog geen eigen koloniaal bezit hadden. 3. Stemgerechtigde deelneming aan een vredesconferentie, waarop een nieuwe Volkenbond op den grondslag der medezeggenschap van alle staten zal worden opgericht. Dit plan is ontworpen door den Brit- schen minister voor propaganda, Bren dan Bracken. en aan Churchill naar Quebec meegegeven. Dat Brendan Bracken naar Quebec is ontboden, wordt beschouwd als een teeken, dat zijn stellingen zijn aanvaard. Voor de geallieerden beloven zij dezelfde mili taire voordeelen als een onvoorwaar delijke capitulatie, maar zij worden nuttig geacht om den vijand in zijn weerstandsvermogen te vermurwen. Daarbij wordt in Engelsche kringen verklaard, dat nieuwe plannen noodig zijn geworden, gezien de verkeerde psychologische behandeling van Italië. Wil Haverlag neemt revanche I De z.g. revanchewedstrtjden van de nationale kampioenschappen zwemmen waren in zooverre van belang, dat mevr. R, Thuis—Van Veen zoowel op de 190 als op de ■160 M. borstcrawl de gelegenheid kreeg om te loonen, dat zij niet de mindere van Bep van Schalk ls. Ja dat zij kon tonnen de beste zwem ster van Nederland te zijn. De Rottcrdamschc heeft deze ge- legeaherl slechts ten deele benut: op de 100 M. werd ze verdiend ge slagen door haar rivale, doch op dc 400 M. legde zij op fraaie wijze be slag op de eerste plaats. Misschien was dit nummer wel het hoogte punt van .den wedstrijddag, welke Zondagmiddag door de Alkm. Wa terratten ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan werd gehouden. Rie van Veen had een uitstekenden start en nam terstond de leiding, ter ijl Bep van Schalk. Teune Burggraaf en A. Veldhuyzen op korten afstand volgden. Na 50 M. kwam laatstgenoem de snel opzetten en wist vlak achter Rie van Veen de tweede plaats te bezetten. Deze situatie duurde echter niet lang. want met een korten spurt gelukte het Bep van Schaik de tweede plaats te veroveren. Op de helft van den afstand was de situatie aldus, dat Rie van Veen nog steeds aan den kop ging met ongeveer 2 meter voorsprong op Eep van Schaik terwijl A. Veldhuyzen de derde plaats innam, vrij ver voor Teune Burggraaf die het tempo niet bij kon houden. Toen was het ook duidelijk, dat de strijd uitsluitend zou gaan tusschen de twee eerstgenoemden. Rustig zwommen beide zwemsters hun banen, totdat de laatste 25 meter waren aangebroken. Toen zette Ben van Schaik. die op dat oogenblik slechts een halve meter achterstand had op Rie van Veen. 'een vinnigen spurt in. welke echter onmiddellijk beantwoord werd door dc Rótterdam- sche. Het verschil werd echter steeds kleiner, zoodat de uitslag geheel on zeker was Maar met een paar forsche slagen gelukte het Rie van Veen voor te blijven en als eerste aan te tikken in 5 min. 44.4 sec. Bep van Schaik's tiid was 5.45. Teune Burggralf, die op de nationa le kampioensehaopep vrijwel gelijk met Bep van Schaik eindigde, moest nu zelfs genoegen nemen met de vierde plaats, want de Robben-zwemster A Veldhuyzen liet zich niet van de der de nlaats verdringen. Op de 100 M. crawlslag dames had Ric van Veen eveneens een snellen start en leidde tot op R0 meter. Toen volgde een onweerstaanbare spurt van Bep van Schaik en de huidige kam- nioene veroverde daarmee de eerste olaats Wel moest ze nog een aanval van de RoHerdamsche afslaan, maar zo won tenslotte welverdiend met ruim oen meter versch'1 in den tiid van 1 min. 9.5 sec. De tijd van Rie van Veen was 1 min 10.3 sec. Ook hier moes! Tëune Burggraaf met de vierde paats genoegen nemen achter Th. Snoeks van de ADZ. De 100 M. rugslag was voor I. Kos ter—Van Feggelen. die slechts strijd had te voeren tegen mej Galliard. doch tenslotte nog onbedreigd wow. vooral dank zij haar betere keertechniek. Wil Haverlag nam revanche! Meer spanning bracht echter de 200 M schoolslag dames. En hier kreeg de Robbenzwemster Wil Haverlag gelegen heid. om revanche te nemen voor haar nederlaag tegen haar clubgenoote Nel van Vliet. Ze nam direct na den start de leiding, doch na 50 meter lagen de twee rivalen alsmede de ADZ-ster Jel- lema precies gelijk. Toen echter liep Wil Haverlag definitief uit, steeds meer, en het werd duidelijk, dat zij trachtte haar overwinning zoo groot mogelijk te maken. Met meerdere me ters verschil tikte ze het eerst aan terwijl de kampioene Nel van Vliet zelfs nog moest oppassen voor G. Jel lema. die op de laatste 25 meter nog trachtte voor een verrassing te zorgen De tijd van de winnares was 3 min 2.8 sec., die van Nel van Vliet 3 min. 6 sec. De overige nummers leverden geen bizondere prestaties op. noch bij de dames, noch bij de heeren. Het is in deze oorlogsjaren het stre ven van de geallieerde propaganda de wereld ervan te overtuigen, dat Duitschland den oorlog moet verliezen, omdat het gebrek aan levensmiddelen zal krijgen en dus, evenals in 1918, door dit gebrek den strijd zal moeten opgeven. Het staat vast dat de Engel sche legerleiding deze meening even eens was toegedaan. Immers, direct na het uitbreken van den oorlog werd de blokkade ingesteld en verkondigde men in Engeland dat deze blokkade, mits lang genoeg volgehouden, Duitsch land opnieuw op de knieën zou dwin gen. Uit den aard der zaak liet het ook nu de Engelschen volkomen koud door deze blokkade Duitsche bur gers, waaronder vrouwen, kinderen en grijsaards, het slachtoffer zouden wor den. De Engelsche oorlogsmethode is er altijd op gericht geweest met on- menschelijke maatregelen t.o. van de burgerbevolking successen te bereiken. De hongerblokkade had in 1914/1918 bewezen een afdoende maatregel te zijn, dus ook ditmaal moest generaal Honger in samenwerking met generaal Tijd het werk voor de Engelsche oor- logshetzers doen. Het spreekt vanzelf dat de Anglo- Amerikaansche propaganda direct be gon met het succes van de blokkade te voorspellen en in den loop van de vier jaren, die deze oorlog nu reeds duurt, niet moe werd de wereld kond te doen van symptomen die erop zou den wijzen dat ook nu weer het doel bereikt wordt, dat de ineenstorting van Duitschland ten gevolge van de hon gerblokkade nog slechts een kwestie van enkele weken 'zou zijn. Dat vele landgenooten het slachtoffer waren an de Anglo-Amerikaansche propa ganda of misschien was het ook hier weer de wensch die de vader der ge dachte is bewezen de geruchten dat de Führer de Nederlaodecbe weer macht uit de krijgsgevangenschap ont sloeg, omdater in Duitschland niet voldoende levensmiddelen zouden zijn. Of dat de Duitsehers hier alles weg slepen, teneinde tenminste in eigen land over eenig voedsel te kunnen be schikken. Of dat vele Duitsehers geen gebruik van hun verlof durven maken, omdat bijna in iedere plaats in Duitschland hongeroproeren uitgebro ken zijn. Niets was te dol of te on waarschijnlijk, of het werd gretig ge loofd. Hoe grooter de successen van de Duitsche weermacht en haar bond- genooten werden, hoe overtuigender de Anglo-Amerikaansche propaganda be toogde, dat dit alles in 't niet zonk bij de geweldige successen die de hongerblokkade zou brengen. Ja, toen de Oekraine, de korenschuur van Eu ropa, in Duitsche, handen viel en ook de productie van dit uiterst vruchtbare gebied eveneens Duitschland en zijn bondgenooten ten goede kwam, had ook dit, volgens de vijandelijke pro paganda, niets te beteekenen, omdat de geallieerden voor voldoenden aanvoer van levensmiddelen ten behoeve van de sovjets zorgden. Men ziet. de blok kade-verwachtingen bleven, alle ver lies van vruchtbare landstreken en al le torpedeeringen van geallieerde ton nage ten spijt, hoog gespannen. Dit zou ook nu nog het geval zijn, indien niet het volgend bericht roet in 't eten gooide. In dit bericht, uit onverdachte bron het werd in de New-York Ti mes als hoofdartikal afgedrukt staat namelijk, dat de levensmiddelen situatie in Duitschlandonrust barend goed is. De levensmiddelen situatie in de sovjet-unie daarentegen is catastrophaal. De ontoereikende Amerikaansche leveringen aan de sov jetunie verontschuldigt het blad door vast te stellen, dat de loscapaciteit van de sovjet-havens onvoldoende is. Ziehier een Amerikaan sch bericht. dat bevestigt, wat al zoo vaak betoogd is, nml. dat er geen sprake van is dat Duitschland of Europa Üoor een hon gerblokkade overwonnen kunnen wor den, eenvoudig omdat de veroverde gebieden ervoor zorgen, dat Europa over de benoodlgde grondstoffen en levensmiddelen beschikt. Hiermede ls dus de blokkade als middel om Europa te overwinnen van de baan. Maar er zi/n meerdere ont wikkelingen. die voor de Anglo-Ame rikanen onrustbarend zijn. Zoo zijn ei Engelsche en Amerikaansche militaire critici, die zeer ontevreden zijn over den gang van zaken op Sicilië en die zich afvragen hoeveel offers aan men- schen en materiaal gebracht zullen moeten worden, gezien de ervaringen op dit eiland, indien de geallieerde le gers zouden trachten de As-mogend- heden op het vasteland van Europa aan te vallen. Dan is er de slijtageslag aan het Oostfront die de sovjets, behalve bij na 1 millioen man aan dooden, gevan genen en gewonden, enorme hoeveel heden tanks, vliegtuigen en ander ma teriaal kostte. Dit is van geallieerd standpunt bekeken even onrustbarend als het feit dat 'de Duitsche lucht macht die immers danig verzwakt en bijna lamgeslagen heette te zijn ln staat bleek Plymouth met een groot aantal vliegtuigen hevig te bombar deeren, terwijl juist dezer dagen 170.000 b.r.t geallieerde scheepsruimte ln de Midflellandsche Zee door Duit sche torpedovliegtuigen vernietigd werd. Het begint er echter op te lij ken, dat men in het geallieerde kamp gaat beseffen, dat met propaganda en terreur Europa niet overwonnen kan worden en men er zeer terecht aan begint te twijfelen of dit zelfs met de wapenen wel mogelijk zal zijn. Hoe dan ook.' de schrijver van het artikel in de New-York Times had gelijk toen hij schreef, dat de situatie voor de vijanden van Europa onruitbi- rand isl w. h. stom*. Wat de tijden betreft, deze warer. lang niet slecht, al moet men rekening houden met het feit. dat hier gezwom men werd in een 25 meter bad. De uitslagen waren: 100 M. borstcrawl heeren: 1. J P. v Mcrkesteyn. Haarlem, 1 min. 2.9 sec.. 2 S. T. Molenaar. IJ. 1 min 3 sec.. 3 C. Robanus. Haarlem. 1 min 6 5 sec 100 M. rugslag heeren: 1. F. C. May* Haarlem. 1 min. 16 sec.; 2. H G. Laar. IJ. 1 min 18 sec.; 3. A. Slikker. DAW, 1 min. 26.3 sec. 200 M schoolslag heeren: I P Kruit hof. RCZ. 2 min. 55 sec.; 2 G. v. Drie'. RCZ. 2 min. 55.2 sec.; 3 F. Mays. DAW. 3 min. 5.1 sec. 400 M. borstcrawl heeren: 1. S T Molenaar. IJ. 5 min. 30.3 sec.. 2. J. Schopman. IJ. 6 min 32.2 scc.; 3. J Schat. RZC. 5 min. 37.2 sec. 100 M. borstcrawl daVner 1. B van Schak. Meeuwen. 1 min, 9.5 sec.: 2. R Thuis—Van Vecp. DWR, 1 min. 10.3 sec.; 3. Th. Snoeks. ADZ. 1 min. 12.2 sec. 100 M. rugslag dames: 1. I. Koster—v. Feggelen. Meeuwen. 1 min. 17.9 sec.. 2. G. Gailliard. ADZ. 1 min. 19.4 sec.; 3. M. v. Dijk. ADZ. 1 min. 24.8 sec. 200 M schoolslag dames' 1 W. Ha verlag. Robben. 3 min. 2.8 ser 2 N. v. Vliet, Robben 3 min 3,6 sec.; 3. G. Jelle- ma. ADZ. 3 min. 6.5 scc. 400 M. borstcrawl dames: 1. R. Thui* •v. Veen. DWR. 5 m 44.4 sec.; 2 B v Schaik, Meeuwen. 5 min. 45 sec.; 3. A Ve'.dhuijz^n. Robben. 5 min. 50 sec.; 4 T. Burggraaf, IJ. x 100 M. estafette dames: 1 Meeu- jven, 5 min. 6.2 sec.; 2. ADZ 5 min. 7.8 sec 3. Robben. 5 min. 36.9 sec. 4 x 200 M. heeren: 1 Het IJ. 10 min 23.9 sec.: 2 Haarlem. 10 min 25.7 sec.: 3. RZC. 10 min. 424 sec Schoonspringen heeren: 1. N. v. d Voort. HPC 11195 pnt.: id. dames: 1 M Muyntjens, ADZ, 94.10 pnt.: 2 H v En gelen. HDZ. 89.38 pnt.; 3. C. Floor. ADZ. "*3,82 pnt Polowedstrijd DAW.-HVGB heeren 5—1. ft) Kampioensdraverijen te Hoorn. De derde draverij, welke Hoorn dit seizoen organiseerde, mocht zich Sn een groote publieke belangstelling verheu gen, terwijl ook de geboden sport van uitstekende kwaliteit was. De ritten brachten weliswaar geen verrassingen, maar waren daarentegen zeer spannend. De uitslagen waren: Kampioensdraverij lste Serie: Amethyst, eig. ber P. Bos- schieter, 1.12,4 m toto f 4.10. 2de Serie Fleetness T, eig. en ber. J. de Vlieger. N Vennep, 1.11,8. toto f 2.10. 3de Serie Allouez, eig. en ber. J. de Vlieger. N.- Vennep. 1.7 m.. toto f 240. 4de Serie Eduard Anvil. eig. en ber. P. Koster, Watergang, 1.11.7 m., toto f2.90. 5de Se rie: Betsv O. eig. J. Terlingen. Utrecht, ber J Wagenaar, 1 12,4 m.. toto f 1.90. Finale- 1. Allouez (f 1500,- kampioens- prijs1.9.8 m.. toto f 1.2. Fleetness T (gereden door J. Vergay), f 300. 1.10.1 m., toto f 13. Amethyst (f 100) Toto def.: Allouez w. f 2.40, pl. f 2.10; Fleetness T w. f 2.40, pl. f 2.90. Ame thyst pl. f 9.50: Eduard Anvill f 3.70 Draverijen om den West-Friesland prijs: lste Serie: Absyrtus, eig. C van Dam. A'dam, ber. J. Vergay, 1.11,4 m, toto f 3.70. 2de Serie' Domina, eig. P. Dek ker, Burgerbrug, ber Nottelman, 1.9,4 m., toto f 1.3de Serie: Carla Scott, eig P. Dekker, ber. C. Bak. 1.13 m. toto f 1 40. 4de Serie: Zampa van N.Z., eig en ber. Ockhorst, Hilversum, 1,10 m toto f 3.5de Serie: Welkom, eig C. v. Dam, ber. J. Vergay, 1.14 m-, toto f 1.70. Finale: 1. Domina (f 600) 1 6 m toto f 150. 2. Carla Scott-(f 200) toto f 1.50; 3. Zampa van N.Z. (f 50). Toto definitief: Farida, Domina en Carla Scott win. f 1.10 (stal\*erband Domina pl. f 1.50; Carla Scott pl. f 3.70; Zampa van N.Z. pl. f 2 70; Welkom pl. f 6.60. Draverijen om den Hollandia-prijs. lste Serie: Carla Scott, 1.9 m., toto f 1.20. 2de Serie: Fleetness T, 1.12,1 m., toto f 1.10. 3de Serie- Zampa van N.Z., 1.8.2 m., toto f 1.90. 4de Serie: Welkom, 1.12,2 m„ toto f 3.60. Finale: 1. Zampa van N.Z. (f500), toto f 1.30, 1.8,1 m.; 2. Carla Scott (f 200); 3. Fleetness T (f 100); 4. Welkom (f 50). Toto def.: Zampa w. f 4.20, pl. f 1.40; Carla Scott pl. f 1.30; Fleetness T pl. f 1.40; Welkom pl. f 2.-. Adspirantendag N.H.V.B. Op de terreinen van Alcmaria en Alkm. Boys werden Zondag adspiran- ten-wedstrijden gehouden voor de af- deeling Noord-Holland van den N.V.B. Meer dan 100 elftallen uit geheel Noord-Holland namen aan deze wed strijden deel. Het was weer zoo'n genoegelijke dag voor de jeugd, die zich geheel gaf om de N.H.V.B.-speldjes te veroveren. Bo vendien viel het spelpeil mee; in ver gelijking met het vorig jaar is dit ze ker niet achteruitgegaan. We moeten verder belaas volstaan met het vermelden van de winnaars, omdat gebrek aan plaatsruimte ons be let, nader op de wedstrijden in te gaan. De uitslagen der finales dan waren: Groep 1: Alcmaria a—Zaandijk a 1-0 Groep 2: WFC aHRC a 1-2 Groep 3: DTS a—KW n 3-0 Groep 4: Purrnerst. a—Andijk a 4-0 Groep 5: Oudesluis Berkhout a 1-2 Groep 6; RKAFC a*Assend. a 2-2 Groep 7: N.-Niedorp a*Winkel a 0-0 Groep 8: Monnikend. a—Zaanl. a 0-1 Groep 9: Berdos a—Schoorl a ..1-2 Groep 10: Alcmaria bKFC b ..0-1 Groep 11: Hollandla b—A. Boys b 1-ft Groep 12: W. Frlsia b—HRC.. b 0-1 Groep 13: Alcmaria cWaterv. a 1-0 Groep 14: DTS b*Purrnerst. b 0-0 Groep 15: Alcmaria d*—Zaandijk e 1-1 Groep 16: KW c—Alw. Forw. b* 2-2 Groep 17: Holl. d—WFC <J*l-l Groep 18: DTS c#-Meerv. Z. b 0-0 Groep 19- Winkel b—WFC e 1-0 Groep 20: BKC b—QSC d« l-l Groep 21: Assend. c—Zaandijk d* 0-0 Groep 22: Helder dOudesluis b 2-0 Groep» 23- WFC f—DTS d* l-l Groep 24: KFC d—HRC e 3-1 Groep 25: A. Boys d—Zaanl d 0-1 Groep 26: Alcmaria i—KFC e 0-3 Groep 27: Alcmaria 1—Alcmaria 1 4-0 wint na het nemen van straf- aohopptn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1