NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Alle vijandelijke doorbraakpogingen algeslagen. De,gruwelijke ontdekking te Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Scbager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Poetrekening 66189. DINSDAG 24 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang No. 196, 2 pagina's. Des* G»«*ent verschijnt Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in deae Editie 11 et. per mJf. Bij contraot binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebede oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Charkof opnieuw ontruimd. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In voortdurende zware gevechten werden ook gisteren in den Mioes-sec- tor alle vijandelijke doorbraakpogingen afgeslagen. Bij Lsjoem vlamdenV de krijgsoperaties weer op. Sterke inlan- terie- en pantseraanvallen der bolsje wisten werden door onze troepen in een tegenaanval opgevangen en "afge- slagem Alleen in den sector van één legercorps werden daarbij meer dan 130 vijandelijke tanks stukgeschoten. Ook in hot gebied van Charkof staan troepen van het leger en de Waffen-SS in een verbitterde worsteling met for maties bolsjewistisphe infanterie en tanks. Cbarkof. dat tijdens den veldtocht in het oosten reeds meerdere malen van bezitter is gewisseld en thans nog sleehts een puinhoop is, is in het kader van een stelselmatige ^istancieerings- beweging opnieuw ontruimd. Ten noordwesten van Charkof gaat de zui vering van het terrein van een door Dultsche pantsergrenadiers omsingelde vijandelijke groep strijdkrachten bij stijgende gevangenencgfers en buit, voort. Overal waar de bolsjewisten in de overige sectoren van het front aanvie len, werden zij ondanks het in den strijd werpen»van versche troepen met zware verliezen afgeslagen. Gisteren overdag verloren de bolsje wisten aan het oostelijke front 409 tanks en 73 vliegtuigen. Boven de Golf van Salerno schoten Duitsche jagers 13 vijandelijke vlieg tuigen neer. In het kustgebied van de bezette ge bieden in het westen en bij vrije jacht boven den Atlantischen Oceaan wer den nog y\ andere vijandelijke vlieg tuigen. voor het meerendeel viermoto rige bommenwerpers, neergeschoten. West-Duitsch gebied gebombardeerd. Formaties BritSche bommenwerpers vielen in den afgeloopen nacht lukraak West-Duitsch gebied aan. In verschei dene plaatsen werden voornamelijk openbare gebouwen, waaronder ker ken, ziekenhuizen en scholen, door^Jf^" sant- en brandbommen getroffen^ De bevolking leed geringe verliezen. Vol gens de tot dusver ontvangen rappor ten werden 5 vijandelijke bommenwer pers neergeschoten. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 22 op 23 Au gustus het gebied ten noorden van Londen alsmede afzonderlijke doelen aan de zuidoostkust van het eiland met bommen van zwaar kaliber aan. Bij den aanval overdag van Ameri- kaansche vliegtuigen op twee Zuid- Duitsche steden op 17 Augustus ver loor de vijand volgens het eerst thans afgeloopen onderzoek, niet zooals oor spronkelijk werd gemeld 56. doch 101 viermotorige bommenwerpers. Charkof stelselmatig ontruimd. De stelselmatige ontruiming van Charkof moet. naar de militaire rorrespondpnt van het D.N.B. ver klaart. beoordeeld worden vanuit het principe van - de Duitsche oor logvoering in het Oosten, volgens hetwelk afzonderlijke gebieden en ook steden geenszins die beteek^ife hebben, die dikwijls door de vijan delijke propaganda hieraan wordt gehecht. Keuringen voor de WaHen S.S- hel Legioen en de Landwacht. Het SS-Erzatzkoramando deelt mede Iedere gezonde Nederlander ln den leef tijd \lan 17—45 jaar kan zich vrijwillig bU de hieronder vermelde adressen vervoe gen, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS of de Landwacht Tijdens de keuringen worden alle. In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding extra levensmiddelen etc. Vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven. kunnen diem nemen bU de Landwacht of bij he« SS-Wachtbdlaulon in Amersfoort. Zij, die tot de Germaansche-SS ln Ne- cleiland to «treden willen, kunnen zich eveneens aanmelden. Personen tusschcn 18—30 Jaar, die aan- mcldingspllchtlg zijn voor den Arbeicis Inzet, kunnen zich eveneens op een der kcuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. Qp 25 October 1941 werd in het kader van de groote operaties Charkof na hevigen strijd door de Duit6che troe pen stormenderhand veroverd en bezet. Van half Tïlei tot half Juni 1942 pro beerden de bolsjewisten door een par tieel offensief Charkof te heroveren. Ten Oosten van deze stad werd de vijand op een strategisch buitengewoon handige wijze misleid en kwam een ^omsingeling tot stand, die in haar ver dere verloop de vernietiging van groo te bolsjewistische legermassa's met zich medebracht, waardoor de aanval der bolsjewisten op Charkof werd verijdeld. De bolsjewistische inspanningen in den winter van 1942-1943 brachten in 't ka der van de DUitsche distancieeringsbe- wegingen Charkof op 18 Februari 1943 weer., in Sóvjet bezit, nadat de Duit sche troepen de voor dep oorlog be langrijke installaties vernield en de stad verlaten hadden. De in aansluiting hierop tot voorbij Charkof voortgezet te gèvechten in de maand Maart met het Duitsche tegenoffensief brachten Charkof op 15 Maart weer in Duitsche handen. Wanneer nu de bolsjewisten in de afgeloopen dagen noch de ontruiming der stad, noch de andere bewegingen der Duitsche formaties hebben kunnen waarnemen en melden, dan is dit het bewijs voor de geslaagde distancieering van den vijand, d.w.z. een bewijs voor het feit. dat de Duitsche^hlannen zon der door den vijand beïnvloed te wor gden konden worden uitgevoerd. Het prijsgeven van de stad was in het ka der van het gewijzigde front in dit ge bied een volkomen natuurlijke maat regel. die een verkorting van het front en zoodoende een betere frontpositie met zich medebrengt. Mislukte Amerikaansche landingspoging. Door het moorddadige vuur van Ja- pansche troepen op het eiUrrd Koelanv- bangra is Zondag een poging van Ame rikaansche troepen om op het eiland te landen, mislukt. Dg vijandelijke strijdkrachten, die- steeds weer hard nekkige tegenaanvallen ondernamen, trachtten met gebruikmaking van on geveer 15 landingsbooten en torpedo booten vastenvoet op het eiland te krijgen, Verscheidene landingsvaartui gen kapseisden door het welgericht Ja- pansche vuur, waarop de Amerikanen de vlucht namen. Bij een aanval van Japansche bom menwerpers en jagers op de Ameri kaansche stellingen op het eiland Veile la Vella werden 14 Amerikaansche ja gers neergeschoten. -Hoewel de Japan sche strijdkrachten door 30 vijandelijke jagers werden aangevallen, werden rij- andelijke transporten bestookt, een vrij groot en eenkleiner transportschip tot zinken gebracht, terwijl aan boord van twee vrij groote transportschepen en één van middelbare tonnage brand uit brak Bovendien brak brand uit in vij andelijke installaties. Bij onze Vrijwilliger». Ome longen» hebben groote verdienste bij het op sporen van storingen bij veldtelefoon en telegraaf SS PK fritsch-O-H-P n> De terugroeping van Litwinof STOCKHOLM. 23 Aug. De. terug roeping van Liwinof als sovjetambas sadeur te Washington wordt in een be richt van United Press uit Québec als mede in een eigen bericht van Stock- fiolms Tidnhiggn uit Londen bestem peld als een „ernstigen schok" en een „zwaren slag". De terugroeping heeft te Washington sensatie gewekt en in di plomatieke kringen aldaar ingeslagen als een bom. Naar men zich in Was hington hierover uitlaat, zijn de gevol gen van deze teruoujeping thans nog niet te overzien. Men is geneigd, de betrekkingen der geallieerden tegen over Moskou als slechter te beschou wen. Stalin's besluit wordt opgevat als een wenk aan de geallieerden, naar Moskou te komen,, ingeval zij met hel Kremlin willen onderhandelen. In een ander bericht van United Press wordt gezegd: Indien Litwinof geen bijzonde re taak krijgt toegewezen, moet zijn terugroeping worden opgevat als een bepaald teeken voor Moskou's toe komstige houding tegenover de En- gelsch-Amerikaansche politiek. In Lon den wacht men derhalve In de groot ste spanning op elke mededeelinp, die het geval-Litwinof kan ophelderen. Naar Svenska Dagbladet uit Moskou meldt, vat men in Britsch-Amerikaan- sche kringen te Moskou de terugroe ping van Litwinof op als een protest tegen het uitblijven van een tweede front. Stalin ontfevreden*' .United Press" meldt-, dat de terug roeping van den Sovjetrussischen am bassadeur te Quebec als een bewijs wordt beschouwd, dat Stalij byjjenge- woon ontevreden is mot de resultaten van de conferentie, waaromtrent hij zeer goed op de hoogte is geweest. Men beschouwt haar tevens -als een aandui ding, dat geen acht is geslagen op den Sovjetrussischen eisch van onmiddellij ke vorming van een tweede front in Westjturopa. Bovendien komt door de zen ^afregel tot uitdrukking, dat Mos kou de laatste veertien dagen zoowel Churchill als Roosevelt duidelijk hesft gemaakt, dat niets dan een onvoor waardelijke erkenning van dezen elsch de Sovjetunie tevreden zou stellen. Naar één en ander te oordeelen is het de lpedoeling van Stalin de beteekenis van de conferentie van Quebec te ba- gatelliseeren. Oproep van Mevr Churchill. BERLIJN, 23 Aug. In een uit Quebec voor de radio tot het, Britsche" olk gerichten oproep ten gunste van het sovjethulpfonds heeft mevr Chur chill woorden van lof gebracht aan de heldhaftige rol die het Sovjetrussi- jsche volk in dezen reusachtigen strijd speelt om te verhinderen, dat de be schaving door de nieuwe krachten der duisternis wordt weggevaagd". De Russen, zoo verklaarde mevr. Chur chill, strijden „voor hun eigen leveg, doch daarmede tevens ook voor het onze". Deze verklaringen worden in de Wilhelmstrasse beschouwd als een nieuw bewijs, dat Engeland bereid Is een passenden prijs te betalen voor de inspanningen die de sovjets zich ge troosten. Die prJJa heet; Europa. Duitsche wacht op Kreta. Op-zen doorbraakplaaU van een pantsermuur op Kreta is, goed „getarnt" tegen het xlcht van vijandelijke vliegers, een oantseraiweerkanon ln stelllnq gebracht PK Grcfner-Transo-F-P ni Hoe saust men tabak? Onlangs is door ons in een ar tikeltje over een nieuw systeem van tabakswinning de vraag op geworpen, hoe het gewonnen pro duct dient te worden gesauad. Een lezer is zoo vriendelijk ons hiervoor een reoept aan de hand te doen, dat wij hieronder laten volgen: Aan de benoodigde hoeveelheid water wordt per liter 25 gram stroop of glycerine toegevoegd, benevens 25 gram lavendelbloe sem. Dit mengsel laat men een uur koken, waarna het wordt ge filtreerd. De gefiltreerde vloei stof weer aan den kook brengen en de tabak hierin werpen. On geveer. 20 minuten laten koken en de tabak daarna in de vloeistof laten afkoelen. De tabak moet steeds met vloeistof bedekt zijn. Hierna drogen en kerven. Roosevelt wenscht Stalin te ontmoeten. Naar de bijzondere correspondent van de Daily Mail uit Quebec meldt, zou president Roosevelt do laatste maanden Stalin vijfmaal hebben verzocht, een ontmoeting met hem te hebben. Als plaats van samenkomst zou Roosevelt rle volgende landen hebben voorgesteld: Irak. Egypte, Ierland, Alaska of de Verconigde Staten. Felle aanval op Salerno. ROME. 23 Aug. In zijn weer- machtbericht no. 1185 maakt het Itali- aanschg opperbevel het volgende be kend: De vijandelijkfe luchtmacht heeft aanvallen ondernomen op de stad Sa lerno en gevoelige schade aangericht. Tijdens felle luchtgevechten, welke Duitsche jagers met de vijandelijke luchtmacht aangingen, gingen 13 vij andelijke vliegtuigen verloren. Tijdens een mitrailleuraanval, door vier vlieg tuigen ondernomen op de haven Pre- vesa in Griekenland, heeft het vuur van den luchtafweer en van de mari ne-eenbeden twee aanvallende vlieg tuigen vernietigd. In den nacht van 22 Aug heeft de luchtafweer van Crotone twee bommenwerpers in de omgeving der stad neergeschoten en één boven zee nabij Kaap Colonna. (w.g. Generaal Ambrosio). DUITSCHE PERS OVER DEN Z.G. ZENUWOORLOG. BERLIJN, 23 Aug. De door de ge allieerden aangekondigde z.g. zenuw oorlog tegen het Duitsche volk wordt door de Duitsche avondbladen geken merkt als een bij voorbaat tot misluk king gedoemde vijandelijke poging, om dat hierbij sprake is van dezelfde ma noeuvres die het Duitsche volk reeds van den vorigen wereldoorlog kent. De Deutsche Allgemeine Zeitung noemt de agitatorische plannen van den vijand „een dwaze hoop" en schrijft verder: „Het Duitsche volk weet op grond van ervaringen na 19J4 voldoende, wat de woorden van :ijn vijandëh waard zijn, en ook de rest van de wereld is tot het inzicht gekomen, dat een woordenpropaganda weinig of niets beteekent, wanneer zij niet wordt gesteund door de natuurlij ke propaganda van feiten'V De Nachtausgabe schrijft: „Het ant woord op d„it nieuwe „offensief" der oorlogsmisdadigers zullen de Dujtsche soldaten, de Duitsche wapens geven aan het oostelijke front, aan het zui delijke front en overal, waar ook maar Britsche of Amerikaansche strijdkrach ten een slag tegen Duitschland zouden wagen. Het Duitsche volk houdt .gedu rig voor oogen, dat de uitlevering aan de vijandelijke agitatie en aan de leu gens van Wilson twintig jaar werk loosheid. schattingen, een vloed van te leurstellingen heeft gebracht en ten slotte bijna het gevaar van een prooi van het bolsjewisme te worden. Het Duitsche vollf staat thans ln een van bovenaf en van ondcr-on gegarandeer de eenheid tegenover zijn vijanden. Het s volkomen immuun voor leugenachti ge beloften en voor het gif der inwen dige ondermijning. Wie dit wapen te ken Duitschland gebruikt, onthult daar door zijn zwakte". VERDUISTEREN van 20.45-6.30 Onderduikers" geherbergd. GRONINGEN, 23 Aug. - „In oorlogs tijd moeten de verordeningen der be zettende macht onvoorwaardelijk wor den uitgevoerd." aldus sprak de pre sident van het Duitsche Landesgericht bij het bekend maken der uitspraken in de zaken tegen hen, die onderduikers haddon geherbergd en tewerkgesteld en daarvoor Donderdag terecht stonden. Het waren allen landbouwers en de meeste straffen kwamen overeen met de eischen, n.1. geldboeten, varieerende van f 100 tot 300 of gevangenisstraf fen van 1 tot 8 maanden. PRIJSVRAAG NEDERLANDSCHE OMROEP. Op 27 Augustus a.s. zal des avonds van 20.4521.20 uur, als onderdeel van het programma „Van het één op het ander," een hoorspel worden uitgezon den Van Jan de Kok, getiteld: „Maai- ke's ontrouw". Aan dit hoorspel, dat vol met ver wikkelingen^ is en waarin één der hoofdfiguren een gewelddadigen dood sterft, is een prijsvraag verbonden. De luisteraars worden n.1. uitgenoodigd een antwoord te geven op de vragen: Wie is Jonker Karei, alias Sinjeur Frank? Wat weet Sjanneke uit ,,De Gulden Vink," die den door elkaar ge- -haalden inhoud van den koffer en het koordje vond?'Wat ontdekte Berend in Bergen? De meest geslaagde oplossing zal tqt een luisterspel verwerkt worden en la ter worden uitgezonden. De Omroep heeft voor goede oplos singen een flink aantal prijzen in het uitzicht gesteld. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 25.000 5753 1000 10507 16192 200 17213 19325 20233 100 3127 10498 13290 20208 Als vervolg op het bericht over het ylnden van drie lijken in een woning aan de Drebbelstraat te Alkmaar wordt neder gemeld, dat de politie, door om wonenden geattendeerd op den uit den woning doordringenden stank, in het bed in de slaapkamer het lijk vond van de vrouw des huizes met dat van haar 8-jarig zoontje in de armen, beiden in vorregaanden staat van ontbinding. Het derde lijk, van het elfjarig zoontje, lag in een eigen bedje, eveneens in verregaanden staat van ontbinding. De doodsoorzaak kon nog niet worden vastgesteld. Dr. Hulst*uit Leiden ver richtte Maandag de sectie op de lijken. Vermoedelijk vindt dit ontzettende gebeuren zijn oorzaak in droeve huise lijke omstandigheden. De man verkeer de namelijk vele malen in Amstepd8m in verkeerd gezelschap. Aangezien de vrouw aan de buren had medegedeeld, dat zij met do kinderen voor enkele dagen naar familie in Opperdoes ging, was haar afwezigheid niet eerder op gemerkt. Donderdag voor een week had de vrouw voor het laatst nog boodschap pen in de buurt gedaan. De deelneming met de keurige on geveer 35-jarige vrouw en de lieve kin deren is in de buurt zeer groot. Toen IJ. Zondag zijn woning wilde betreden, wercj hij door de politie "gearresteerd. Naar wij vernemen, slaat deze arres tatie in verband met bij de huiszoeking- aan het licht gekomen vermoedens van diefstal ten laste van de weermacht. STOPZETTING TOEWIJZINGEN NGEMENGD ZANGZAAD. Voor zang- en parkietach tige vogels. 's-GRAVENHAGE, 23 Aug. De hui dige voederpositie maakt het noodzake lijk de toewijzingen voor gemengd zang zaad voor zang- en parkietachtjge vo gels per 1 September stop te zetten. Voor ingeschreven papegaaien en tor telduiven is voorloopig nog een kleine hoeveelheid voeder beschikbaar, het welk op de gebruikelijke wijze winkeliers-detaillisten zal worden toe gewezen. Op de stopzetting kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Correspondentie hierover zal dan ook door het bedrijfschap voor veevoeder niet worden beantwoord. SCHAGEN. TAXATIE-PAARDENMARKT. De aanvoer op de gisteren, Maandag, gehouden taxatie-paardenmarkt was niet zeer groot. In totaal waren er slechts 14 dieren aangevoerd. Onder de ze was 1 slachtpaard, terwijl 6 paarden weer naar huis terug gingen* De eve- rige dieren brachten de volgende prij zen op: 3 jonge paarden 675725; 3 oude paarden 250600f 1 hit 250. De 3 jonge paarden werden be stemd voor Overijssel, zoodaï uiteinde lijk niet 'meer dan 4 stuks werden ver deeld. Winfcel. Vergadering. Pluimvee- en Konünen- vereeniging. Zondagmorgen vond ten huize van den heer Laan een vergade ring plaats van de Pluimvee- erj, Ko- nijnenvereeniging „Winkel en Omstre ken" te Winkel, waarvoor tamelijk veel belangstelling bestond. Uit de ingeko men stukken en mededeelingen bleek, dat de vereeniging zich nog steeds in een gestadigên groei mag verheugen. De gehouden zomertentoonstellïng was '.uitstekend geslaagd. Ruim 400 jonge die ren waren ingezonden, terwijl de kwa liteit beter was dan die van de vorige tentoonstelling. Ook de financieeie re sultaten mogen bevredigend genoemd worden. Voorwaar een mooi succes voor de jonge vereeniging. Eerelinten werden uitgereikt aan mej. Van Veen, J. PoolWit, D. van der Bel, H. Heidema, L. Jansen en J. Kaaij. Kampioensdiploma's verkregen mej. Van Veen en J. Kaaij. Het be stuur kreeg vrij mandaat om de loo- pende zaken voor de a.s. clubtentoon- stelling, welke op 18 en 19 December gehouden wordt, te regelen. Er zal dan ook "eerr keurmeester voor pluimvee aanwezig zijn. Dus: dierenliefhebbers, bereidt u voor- Winkel 1—Schagen 2: 7—2. Zon dagmiddag speelde Winkel 1 tegen Schagen 2 en kwam met een 72 over winning uit den strijd. De Adspiranten zijn naar den „Ad- spirantendag" in Alkmaar getogen. De uitslagen der door hen gespeelde wed strijden zijn als volgt: Winkel aMeer- vogels a: met penalties 42; Winkel g Nieuwe-Niedorp a: met penalties 03; Winkel b—Alcm. V. f 3—0; Winkel b— WFC.e 1—0. Nieuwe Niedorp. Wieringerwaard. Zwemwedstrijden. Onder groote belangstelling werden j.1.' Vrijdag de onderlinge wedstrijden van de zwem- clüb Wieringerwaard verzwommen. Vooral de jeugd was in grooten getale vertegenwoordigd. De heeren hebben jde waarschuwing ter harte genomen en hebben gezorgd voor een goede or- .ganisatie. De buitengewone prestatie an den 9-jarigen P. Wit, die in het begin Van de week nog maar drie sla- Igen zwom en die nu 23 sec.- werk had over 25 m vrijen slag, werd luide toe gejuicht. De uitslagen luidden als volgt: 25 m vrije slag meisjes: B. Krom kamp 23.2 sec.; H. Wafdenaar 23.3 sec; D. Hoogeveen 24.2. sec. 25 m schoolslag jongens: A. Wit 27.3 sec.; Leo Hofste 29.1 sec.; T. de Jong 30.4 sec. 50 m schoolslag dames: Tr. de Klerk 49.2 sec.; J. M. Otto 55.4 sec.; B. Krom kamp 55.6 sec. 50 m schoolslag heeren: R. C. Schenk 45.8 sec.; J. Burger 47 sep.; J. Kuiper 47 sec.; Jac. Leeuw 49 sec. 25 m rugslag jongens: C. Mosk, 23.4 sec.; R. Schenk 24 sec.; J. Kuiper 25.5 sec. m vrije slag dames: Nel Otto 54 8 sec.; M. Hoogeveen 56 sêc.; Tr. Slot 1 min. 3 sec. 50 m vrije slag heeren: C. Mosk 36.6 sec.; J. Burger 42.1 sec.; F. Rob 42.4 sec. Estafette. - De ploeg bestaande uit- Tr. de Klerk, J. Otto, J. Burger, Jan Kuiper 1.26 sec. C. Mosk, R. C. Schenk, M. Hooge veen, B- Kromkamp 1-27.1 «ee. Uitvoering. Zondagavond trad in de Prins Maurits voor een vrijwel uit verkochte zaal op de fam. Hofman met een zeer gevarieerd programma. Vóór de pauze was het vooral het mi niatuur-variété dat veel succes had. De accordeonvirtuoos vergastte ons op een paar soli, welke een dapkbaar gehoor vonden. Alles met elkaar «een goedge slaagde avond met een voldaan publiek. Uitvoering in Sohagen. Naar we vernemen, zal het Nieuwe Niedorper Amussements Orkest in den loop van de" 'ze maand een avond geven in Schagen, theater Royal, uitgaande van U.V.O. Hieruit moge blijken, dat ons orkest zich in een groote populariteit mag ver heugen. Zijpe. Verduister goed! In' de afgeloopen week zijn hier eenige overtredingen geconstateerd ten aanzien van de be palingen op het verduisteren, Het re- tultaat was, dat boeten werden opge legd. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht! Men zij gewaar schuwd: verduister goed! Geit uit de welde gestolen. In den •nacht van Zaterdag op Zondag is uit de weide van den heer J. de Wit, higr, een geit gestolen. NIEUWE NIEDORP KRIJGT KLOP MET 30 VAN DTS. Wist de vorige week de voorhoede nog één doelpunt te maken, nu tegen DTS was zij zelfs hiertoe niet bij machte. De achterhoede, bestaande uit Blokker, Jes en Vonk, voldeed in deze opstelling heel goed. De halflinie was nog wel niet heelemaal op volle kracht, doch was al véél beter. De voorhoede 'zal voorloopig nog veel zorgen voor EC baren, het zal niet meevallen om met het huidige materiaal een aanvals- Knie samen te stellen, die doelpunten kan maken. DTS vormde een aardig geheel, zonder tot grootsche daden te komen. Tromp was als steeds de man. 'Als in alle voorgaande ontmoetingen werd er voorbeeldig sportief gespeeld. Van te voren hadden de reserve-elf- tallen elkaar bekampt# In dezen' strijd waren de Niedorpers hun tegenstan ders stukken de baas; met niet min der dan 7—1 overwonnen zij DTS II. M.F.C., I—W.Waard I 5—2. In een van weerskanten matig ge speelden wedstrijd heeft M. de club van Schenk een verdiende nederlaag toege bracht. Vóór de rust ging het nog vrij goed, 'toen W.Waard de leiding nam 01, maar door haken van een der W backs schoot Glas den toegestanen strafschop in (1—1). Kort daarop zag de scheids rechter een handsgeval over het hoofd. Thepen sloeg den bal met de hand naar Glas, die resoluut inschoot (2—1 Na de doelwisseling' nam M het spel geheel in handen en het duurde niet lang of Glas, Verschoor en Hermelink hadden den stand op 5-1 gebracht. Eerst kort voor het einde kreeg W. nog een strafschop te nemen, welke in Bouman's handen terecht kwam. Direct hierop echter maakten de roodbroeken nog een verdiend doelpunt 52. Als voorwedstrijd speelden M.F.C. II en W.Waard II tegen elkander. Rust stand 1—1, eindstand 2—1 voor de M.- reserves. VERTREK LANDDIENST- VRIJ WILLIG ERS. Maandag vertrok wederom een groot aantal Nederlandsche Landdlenst-vrlj- willigers naar het gebied Dantzig, West- Pruisen. waar zij worden ingezet als landhulp. Te Amersfoort heeft op het Autopark aan den Utrechtscheweg hét afscheid van deze Jongens en meisjes plaats gevonden, waarbij het woord ge voerd werd door don burgemeester, mr. Harloff, en den stafleider van den Jeugdstorm, Opporhanhcer Q. Qutspel. BENOEMD. Bij beschikking van den Secretarto- Generaal van het Departement TOfl Opvoeding. Wetenschap on KultuuAe- scherming La benoemd tot leeraros in vasten dienst qan de R H. B 8. te Purmerend mej. dr. W N 9chih!tra. tijdelijk leerarofi aan de R. H. B. 8 te Hoorn. ALKMAAR HEEFT NOG BEKWAME VAKLIEDEN. Wij zagbn bij den huis- en rijtuig schilder W, Bokkum aan den Konings weg een prachtig werkstuk van vak manskunst. De heer Bakkum toch hoeft in opdracht van burgemeester Posch uit Stompetoren, de gave oud-Höllandseha sjees, die in 1939 aan den beer Posch bij diens 25 jarig jubileum al» lid van de tooneelvereeniging „Aurora" aldaar, cadeau werd gedaan, in den oorspron- kelijken stijl opgeschilderd. Het sierlijke rijtuigje met de gebogen houten pa- neelen, is zwart gelakt en versierd met de oorspronkelijke ornamenten in blad goud. Het onderstel is wit gelakt, even als de groote wielen, die een middellijn hebb^p van 1% meter en met bladgoud en blauwe biezen afgezet. De sierlijk heid van zoo'n sjees, waarmede de boe ren in den tijd, toen de wegen nog ni'et behard waren, in hun prachtige cos- tuums naar hun feestelijkheden reden, kom*'thans nog meer tot uiting. Op oude schilderijen kan men nog zien hoe mooi zij in ons landschap pesten. Burgemeester Posch is voornemens dit in stevige riemen hangende vervoer middel te reserveeren voor landelijke en nationale feesten. Bewonderaars van volkskunst worden deze week nog in de gelegenheid ge steld de sjees in de werkplaats van den heer Bakkum aan den Koningsweg te bezichtigen. St. Paneras. Vrone wint. Vrone speelde Zon dag thuis tegen Schoorl en ns ~en slechte eerste helft kwam het gelukkig tot een vlotter tweede deel. waarin de Vrone-voorhoede haar vorm vond en tenslotte voor een 5 2-overwinn»ng zorgde. Vrone II klopt© DTS III met 10—3. Aren „lezen". Omdat er bij het aren lezen nog al eens vergissingen ge maal^ werden (de lezers sneden de haletP uit de schooven, wat natuurlijk niet de bedoeling isheeft men in St. Pancras besloten, dat de arenlezer een schriftelijkje vergunning moet heb ben van den eigenaar van den akker, welke vergunning mede onderteekend met worden door den secretaris van ide „Tuinbouw". Langediik. Een geitenfok-cursus. De afdee- ling Langedijk van den Bond van Gei tenfokkers zal binnenkort een cursus houden, wa^r den geittnhouderê ge leerd zal worden op welke manier het hoogste rendement van de getten kan worden verkregen. Zuinig op ow persoonsbewQs. Voor het bewaren van persoonsbewijzen zijn thans handige étuitjes vervaardigd. Qéf ze étul's zijn ter gemeente-secretarie tê verkrijgen tegen betaling van eén kwartje. Geboren: Engelina M., d. v. J. Wit. sen en A. A. Vader. Jentina M., d. v. J. van der Molen en T. Ploeg. Petro* nella, d. v. C. Knakman en C. Nan. Cornella G.. d. v. J. Kraakman en J. M. Borst Ondertrouwd' Leendert J. Augu-* stljn en Aaltje Eggens te Rotterdam. Jan Bouwens te Amsterdam en Cornella Witteveen. Getrouwd: johan J. Brljker te Oegstgeest en Anna Renaud. Cornelis Madderom en Maria Boon te Annn- Paulowna. Broek op Langendijk. Politie.- Gevonden: Een wolion dames- vest, waarop een broche, Inlichtingen bij den groepscomman dant der marechaussee, Dijk WOa, Broek op Langendijk. N oordscharwouóe. Kapelaan Schoonebeek vertrekt. Naar wij vernemen, gaat kapelagn Schoonebeek de parochie Langedijk verlaten. Hij Is benoemd tot kapelaan aan de parochie St. Martha te D©n Haag. Wie wordt hoofd der o. 1. sohoal* Naar ons wordt medegedeeld, zijn door de ouders van leerlingen der o. I. school pogingen in het werk gesteld om den heer Bierman, die gedurende een twaalftal jaren zeer tot tevredenheid als onderwijzer aan de o. 1. school al hier werkzaam is geweest, weer aan de school verbonden te krijgen. Men heeft hem verzocht naar de thans bestaande vacature te solllciteeren. Zuidscharwoude. Geitenkeuring. - De eerste geitenkeu ring, welke door de afdeeling Lange dijk van den Bond van Geitenfokyer- eenigingen werd gehouden in De Koog te Zuld-Scharwqude, mocht zich ln een groote belangstelling verheugen. Niet alleen van den Langendijk, maar ook van elders werden dieren ter keuring aangeboden. Ruim 50 geiten en lamme ren werden aan de keuring door den rijksveeteeltconsulent ir. Verschuil uit Alkmaar en den heer D. Wit van Berk hout, onderworpen. De algemeene in druk van deze beide lieeren was, dat hier aan den Langedijk een goed soort geiten wordt gehouden. Van vrij goed tot zeer goed luidden de kwalificatie": op da keuringsrapporten. Dit kan voor zoo'n jonge vereeniging een mooi resul taat worden genoemd. Er werden 24 geiten Ingeschreven in het H-regjster De lammeren van dese geiten kunnen over twee jaar, als ze zelf gelamd heb ben. worden opgenomen In het Stam boek. Voorts werden tien lammeren in geschreven in het jongvee-register, om dat de afstamming van de vaders en moeders hiervan bekend was. Ook het stamboekvee, dat men hier al aan den Langedijk heeft, voldeed den keurmees ters zeer goed. Voor de afd. Langedijk zal deze keu ring ongetwijfeld een aansporing zijn, om op den ingeslagen weg voort te gaan. Oudkarspel. De adspiranten van DTS in actie. De adspiranten van DTS hebben zich bij de adsplrantenwedatrijden te Alk maar uitstekend geweerd. DTS n ver wierf een eersten prijs, evenals de af- deelmgen b en c. DTS d won een tweeden prö». FUnk gedaan,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1