NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Bolsjewistische aanvallen bij Charkof afgeslagen. De ontruiming van Charkof Benoemingen in de Duitsche regeering. Mr. H. Reydon overleden. Mutaties geen verrassingen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnreao der Sobager édltle: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. De«e Coaraat nnAVit dage-Hffca. Advertentie-tarief. Pry» der gewone advertenties In deie Editie 11 ct. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. 81e Jaargang. No. 197, 2 pagina's. WEERMACHTBERICHT Berlijn doorBritsche bommenwerpers aangevallen Reeds 60 vliegtuigen neergehaald. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 24 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mioesfront duren de verbit terde gevechten voort. In een eigen met steun van tanks uitgevoerden tegen aanval werd in weerwil«*van taai vij andelijk verzet verloren terrein her overd. Bij Isjoem vielen de bolsjewisten met krachtige pantserstrijdkrachten in den middag opnieuw aan. In zware gevech ten werden kleine bressen gesloten en 133 vijandelijke tanks stukgeschoten. In het gebied van Charkof sloegen Duitsche troepen ten zuiden van de stad den vijand in een tegenaanval te rug. Ten westen van de stad werden nieuwe aanvallen der bolsjewisten af geslagen. In het gebied noordwestelijk van Charkof werd de sedert enkele dagen omsingelde vijandelijke gevechtsgroep definitief vernietigd, waarbij 1791 ge vangenen werden gemaakt, 299 tanks, 248 stukken geschut, 100 mitrailleurs, 160 auto's en ander oorlogstuig werden vernield of buitgemaakt. Ten westen van Wjasma probeerden de bolsjewisten met sterke door tanks en slagvllegtulgen gesteunde strijd krachten ons front te doorbreken. Alle aanvallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De lucht macht bracht den vijand aan den Mioes, aan. den Donetz en in het gebied ten westen van Charkof zware verlie zen aan menschen en zware wapens toe. In den centralen sector van het oos telijke front werd een vijandelijke stel ling met 25 stukken salvogeschut door duikbommenwerpers totaal vernield. Gisteren overdag werden aan het oos telijke front 198 tanks vernietigd en 85 vliegtuigen in luchtgevechten neerge schoten Aan het front in Lapland heeft de zesde gebergtedivisie onder bevel van luitenant-generaal Krakau, door forma ties van de luchtmacht onder kolonel- generaal Stumpff doeltreffend gesteund, zich bij de bestorming van een heuvel rug en bij den afweer van de daarop volgende wekenlange tegenaanvallen van superieure viiandelijke strijdkrach ten bijzonder onderscheiden. De bols jewisten verloren alleen on deze plaats meer dan 1000dooden. Vijftig zware versterkte viiandelijke kazematten wer den veroverd. Het havengebied van Palermo werd In den nacht van 22 op 23 Augustus door een zware formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen aan gevallen. Twee oorlogsschepen, als mede twee vrachtschepen met een gezameniyken inhoud van 9000 brt. werden vernietigd. Negen koop vaardijschepen met een totalen In houd van 16000 brt. en een kruiser werden deels zwaar beschadigd. In de haveninstallaties ontstonden uit gestrekte branden. Boven den Atlantischen Oceaan en de bezette gebieden in het westen ver loor de vijand gisteren 4 vliegtuigen. BERLIJN, 23 Aug. (D.N.B.) Een door DNB ontvangen verslag van een Duit- schen oorlogscorrespondent geeft een beschrijving van de wijze waarop te Charkof stelselmatig door de aftrek kende Duitsche troepen belangrijke ob jecten en inrichtingen door explosies voor de Sovjets onbruikbaar werden gemaakt. Een doode stad, dat was onze in druk van Charkof. toen wij door het puinveld van deze plaats re den. Voor de poorten lagen onze troepen, die in de hevigste gevechten den vijandelijken massa's verbitterden tegenstand boden. Tijdig en in vol komen rust waren de groote transport- treinen weggegaan, die have en goed van de burgerbevolking naar het ach- terwaartsche gebied brachten. Vele duizenden bedroegen de burgers, die op de Duitsche bureaux verschenen en erom smeekten, met de Duitschers te mogen wegtrekken, om niet aan de Sov jets te worden uitgeleverd. Grootmoe dig werden al deze wenschen vervuld. Volgens de plannen werden alle in richtingen in veiligheid gebracht, die den Duitschen troepen van nut geweest waren. Door pioniers en speciale troepen werden tegelijkertijd alle tactisch bP1 langrijke objecten, voorts de verzor gingsinrichtingen en bedrijven gereed gemaakt om te worden opgeblazen. Bruggen. spoorwegcomplexen, alle eenigszins nog bruikbare inrichtingen der vliegvelden werden zoo voorbereid om opgeblazen te worden, dat één druk op een knop voldoende was. om op het bevolen tijdstip alle voor den vijand nog bruikbareobjecten in de lucht te laten springen. Met het weekeinde werd tot het op blazen overgegaan, nadat tevoren, alles wat nog eenigszins bruikbaar was in veiligheid was gebracht. Op cc vlieg velden werden de staribanen door ex plosies diep omgewoeld en gingen de gebouwen en hangars in vlammen op. Zij zijn daarmede niet alleen volkomen onbruikbaar geworden, maar het is zelfs uitgesloten, dat afzonderlijke dee- len nog weer gebruikt kunnen worden. Maandagochtend in de vroegte gingen na het stelselmatig vertrek van de laatste eenheden alle bruggen en over gangen de lucht in. Boven de stad hangen enorme rookkolommen. Overal laaien de vlammen op. Om 5.35 uur hebben de laatste verkenningstroepen en „Sprengkommandos" zich uit het gebied van de doode stad teruggetrok ken. Aarzelend volgt de vijand naar 'n waardelooze puinhoop, naar een wir war van brandende huizen, waarvan de muren krakend ineenstorten. De luchtoorlog. Sterke formaties Britsche bommen werpers vielen in den afgeloopen nacht de Duitsche hoofdstad aan. De nieuw- georganiseerde luchtverdediging ver hinderde den geconcentreerden aanval op de stad en schoot volgens de totdus- ver ontvangen rapporten 60 meermoto- rige bommenwerpers neer. Door het neerwerpen van brisant- en brandbom men ontstonden in woonwijken alsmede aan openbare gebouwen en ziekenhui zen vernielingen. De bevolking leed verliezen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 23 op 24 Au gustus militaire doelen in Zuidoost-En- geland met bommen van elk kaliber aan. De Hongaarsche Honvedmlnlster, Generaloberit Von Csatay, die «oor besprekingen met den chef ven het OKW In Dultschjand vertoefde, heeft Berlijn weer verlaten. Hooge vertegenwoordigers der weermacht nemen afscheid van Generaloberst Von Csatay op het station In de Rijkshoofdstad Transocean/Hamann/Felllnga/Pax m Von Neurath op zijn verzoek ontslagen, BERLIJN, 24 Aug. De Führer heeft den rtyksprotector in Bohemen en Moravië, baron Von Neurath, op zjjn verzoek van deze functie ont heven. Tot rtyksprotector in Bohe men en Moravië heeft de Führer den rijksminister van Binnenland- sche Zaken, dr. Frick, benoemd en hem ontheven van de functies van rijks- en Prnisisch minister van Binnenlandsche Zaken, alsmede van die van algemeen gevolmachtigde voor het rijksbestuur. Baron Von Neurath en dr. Friok blijven rijks minister. De Führer heeft den lei denden staatssecretaris van het rijksministerie van Binnenlandsche Zaken, Hans Pfundtner, op zijn ver zoek op wachtgeld geételd. Tot rijks- en Pruisisch minister van Binnenlandsche Zaken, alsmede tot al gemeen gevolmachtigde voor het rijks bestuur heeft de Führer den Reichs- Schepen in de haven yan Palermo aangevallen. Aan het Ilaliaansche legerbericht van 24 Augustus ontleenen wij het vol gende: Duitsche bommenwerpers hebben schepen aangevallen, die voor anker lagen in de haven van Palermo, waar bij 11 koopvaardijschepen en drie oor logsbodems werden getroffen. Twee vrachtbooten met een gezamenlijken inhoud van 9000 ton en twee torpedo jagers moeten als verloren worden be schouwd. Carbonia en plaatsen in de buitenwij ken van Napels alsmede Bari zijn aan gevallen. Drie machines zijn door Duit sche jagers neergehaald in het gebied van Napels en 2 vielen brandend neer nabij Santo Antioco (Cagliari), getrof fen door het afweervuur. Rome open stad. De Italiaansche regeering heeft, ter toepassing van haar formeele en openlij ke mededeeling van 14 Aug. j.1., waarbij Rome tot „open stad" verklaard wordt, den H. Stoel en de Zwitsersche regee ring verzocht, de regeeringen van Lon den en Washington ervan in kennis te willen stellen, dat zij de volgende maat regelen en besluiten genomen heeft: De verdedigingswerken van de stad Rome zijn buiten gebruik gesteld en aan de batterijen luchtdoelgeschut is bevel gegeven het vuur niet te openen en aan de jachtvliegtuigen, zich niet te bewe gen boven Rome. Men is bezig met de verplaatsing van de Italiaansche en Duitsche bevelvoe ring der operccrcndc strijdkrachten, alsmede van de respectieve otfièreerende troepen, en wel op zoodanige wijze, dat er in de stad slechts een garnizoen zal overblijven, dat belast is met bet hand haven van de openbare orde. Het spoorwegknooppunt van Rome zal voor zoover het de militaire transporten betreft, niet meer gebruikt worden, noch voor werkzaamheden der verdee ling van wagons, noch voor die van la den en lossen, noch voor het stoppen en verblijven van militaire treinen. Het knooppunt zal aldus in den omtrek van Rome worden teruggebracht tot een eenvoudige lijn voor transitoverkeer zonder meer. Ten slotte is men bezig met het nemen van maatregelen om de militaire inrich tingen en de fabrieken vodr wapenen en munitie naar buiten de stad te verplaat- De athleet Slijkhuis slaagde er In tij dens de Zondag In het Olympisch stadion te Amsterdam gehouden athle- ïiekwedstrijden het Nederlandsch re cord op de 3000 meter te «erbeteren -n dit te brengen op 8 min. 31.1 sec :en moment uit dezen wedstrijd me* Slijkhuis aan den kop A- Stapf/J. H. Reijnhoudt/Pax m führer SS en chef der Duitsche politie, Heinrich Himmler, benoemd. De Rijks arbeidsdienst ressorteert niet langer on der den rijksminister van Binnenland sche Zaken. De Reichsarbeitsführer staat als chef van een opperste rijks orgaan onmiddellijk onder den Führer. Den Reichsarbeitsführer Hierl heeft de Führer titel, rang en bevoegdheden van een rijksminister verleend. De benoeming van den nieuwen rijksprotector heeft tot gevolg, dat de aan den SS-Oberstgruppenführer en Generaloberst der Polizel. Daluege, ver strekte opdracht, de zaken van den rijksprotector als plaatsvervanger te leiden, is geëindigd. Den staatssecretaris bij den rijkspro tector in Bohemen en Moravië, Karl Hermann Frank, heeft de Führer be noemd tot staatsminister en hem in rang met de rijksministers gelijkge steld. De Führer heeft den rijksminister baron Von Neurath en dr. Frick, den SS-Oberstgruppenführer en General oberst der Polizei Daluege, alsmede den staatssecretaris Pfundtner in een per soonlijk schrijven zijn dank betuig' voor de groote diensten, aan het Duit sche volk bewezen. De aanvalspoging op Berlijn. BERLT.TN, 24 Aug. Bij de gister nacht ondernomen poging door sterke eenheden Britsch-Amerikaarrsche vlieg tuigen om een geconcentreerden zwa- ren aanval op de rijkshoofdstad te on dernemen, werden essentieele deelen der formaties vijandelijke bommenwer pers reeds vóór het bereiken van de stadsgrens alsmede boven Berlijn zelf door talrijke nachtjagers en batterijen zoeklichten opgevangen en zoo gehin derd in de stelselmatige ontplooiing van een aanval. De vijand wierp toen zijn brisant- en brandbommen lukraak op verschillende woonwijken, waarbij de burgerbevolking verliezen leed. Pakjes voor vriiwillioers. Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: In het belang van een goede en snelle verzending van brieven en pakjes wordt er nogmaals d r 1 n- gend op gewezen, dat de adres sen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en met het volledige adres van den afzen der. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das S.S.-Ersatzkommando, Niederlande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: 's-GRAVENHAGE. 24 Aur. Dc se cretaris-,leneraal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en gemachtigde van den Leider voor de Volksvoorlichting, mr, H. Reydon, die op 9 Februari 1943 door een sluipmoor denaar door verscheidene schoten werd gewond, is Dinsdag 24 Augustus om 9.30 uur na langdurig smartelijk lijden overleden. Mr. H. Reydon werd in 1896 te Voor schoten geboren. In zijn jeugd had hij reeds groote belangstelling voor dé politiek zonder dat hij ooit lid van een of andere partij werd, noch daarmede sympathiseerde, tot hij in Juli 1932 lid der N S B. werd. Tn December 1932 werd mr. Reydon tot groepsleider van Am sterdam benoemd en reeds in Januari 1933 kringleider van den eersten kring van de N.S.B., de kring Amsterdam. Door de politiek kwam mr. Reydon in de journalistiek. Hij had o.m. een werk zaam aandeel in het samenstellen van het eerste nummer van „Volk en Vader land," bij welk strijdblad hij in de re dactie werd opgenomen. Den eersten tijd schreef hij artikelen van zeer uiteenloo penden aard, doch meer in het bijzonder op politiek en sociaal gebied. Tot het voorjaar 1938 toe was mr. Reydon aan de redactie van Vova verbonden. De medewerking als politiek en par- lementair redacteur aan het Nationale Dagblad kwam vanzelf tot stand, zoodat mr. Reydon in 1938 als politiek redac teur en waarnemend hoofdredacteur aan het Nationale Dagblad verbonden werd. Verder diende hij de Nationaal Socia listische Beweging der Nederlanden als lid van den algemeenen raad, den poli- tieken raad, den propaganda-raad en als hoofd van de theoretische vorming. Bij het Agrarisch Front kreeg mr. Reydon de aideeling vorming voor zijn rekening. Bij de oprichting van den Ne- derlandschen Landstand werd hij staf leider en daarna hoofd van.de hoofdaf- deeling „Volk en Bodem" van den Ne- derlandschen Landstand. Verboden amateurstabak te verhandelen. 's-GRAVENHAGE, 24 Aug. Met nadruk wordt er van bevoegde zijde de aandacht op gevestigd, dat het verbo den is tabak, die door amateurs is ge teeld, te verhandelen, onverschillig in welken vorm of toestand de tabak zich bevindt. Zoowel geheel of gedeeltelijk volgroeide planten en al dan niet ge fermenteerde of gebundelde tabaksbla deren, als tabak in gekorven toestand vallen onder deze verbodsbepaling. El ke transactie van koop of verkoop van amateurstabak, onverschillig of deze éénmaal of bij herhaling plaats vindt, is op grond van de Tabaks- eji Tabaks productenbeschikking 1940 No, 1 onder worpen aan de strafbepaling van het Economisch Sanctiebesluit 1941. Bij overtreding zullen zoowel de kooper als de verkooper op grond van deze bepalingen worden vervolgd. Verduister van 20.456.30. 26 Aug.: Maan op 2.15, onder 18.30 Dr. Frick en Himmler persoonlijkheden. Het Internationale Informatiebureau schrijft: De mededeeling inzake de in eenige leidende instanties van het Duitsche burgerlijke bestuur aangebrachte wij zigingen heeft in Berlijnsche politieke kringen geenszins verrassing gewekt, daar men, gezien den hoogen leeftijd en den gezondheidstoestand van eeni ge betrokkenen, sedert geruimen tijd een dergelijke verandering verwacht te. Zoo ken de definitieve ontheffing van den rijksprotector in Bohemen en Mo ravië, Freiherr Von Neurath, die. zoo als bekend, wegens zijn geschokten ge zondheidstoestand zich reeds sedert September 1941 van de directe leiding der bestuurszaken had teruggetrokken, met het oog op zijn hoogen leeftijd hij vierde kort geleden zijn 7l)sten ver jaardag slechts een kwestie van tijd zijn. Na vele jaren schitterende dienst- prestaties in hoofdzaak in de buiten- landsche en laatstelijk ook in de bin nenlandsche politiek gaat rijksminister Von Neurath thans met pensioen. Tn rijksminister dr. Frick was voor rijksminister Von Neurath de aange wezen opvolger aanwezig: een buiten gewoon ervaren bestuursdeskundige, die kan terugzien op een even veelzij dige als succesvolle bestuursloopbaan. die haar hoogtepunt vond in zijn meer nenlandsche politiek, gaat rijksminister van Binnenlandsche Zaken. Od dezen post heeft hij zich vooral tijdens de eerste jaren van het nationaal-socialis- tische rijk groote verdiensten verwor ven bij den opbouw van een nieuw be stuur. Het feit, dat Freiherr Von Neurath zoowel als dr. Frick rijksminister, en als zoodanig leden van de riiksregee- ring blijven, doet zien, dat de Führer van hun uitstekende bekwaamheden ook verder bil beslissende kwesties van het centrale bestuur van het riik ge bruik denkt te maken Ziin b\tit"n»"- woon waardevolle ervaringen en zake lijke kwaliteiten zal rijksminister dr Frick thans als riiksorotector voor Bo hemen en Moravië. dus op één van de belangrijkste posten, die het Duitsche riik te vereeven heeft, kunnen gebrui ken. Himmler een krachifgc figuur. Het opheffen van de vacature, die door deze mutatie in de leidine van het rijksministerie voor Binnenlandsche Za ken is ontstaan door de benoeming van Himmler tot minister van binnenland sche zaken, lag aldus de indruk van Rerliinsche nolitiekc krinvpn ook reeds voor de hand door .het feit. dat de Reichsführer-SS in zijn hoedanig heid van chef der Duitsche politie reeds zonder dat een belangrijk deel van het ressort van het rijksministerie voor Binnenlandsche Zaken leidde. De ze benoeming biedt den besten w borg, dat de leiding van de binnen landsche politiek en van het binnen landsche bestuur van het rijk na de meer dan tienjarige ambtsvervulling van dr. Frick ook na deze wisseling ge kenmerkt zal worden door dezelfde sta> biliteit en vastheid. Heinrich Himmler staat bekend als een buitengewoon krachtige leidersper soonlijkheid, die tot nu toe reeds op de meest verschillende gebieden op den voorgrond is getreden. De organisato rische opbouw van de Duitsche politie is evenzeer zijn werk als de stichtin van de Waffen-SS. wier divisies zich in het verband van het Duitsche leger in den loop van den oorlog aan fronten hebben onderscheiden. Reichskommissar für die Sicherune und Festigung des Deutschen Volkstum heeft hii bovendien ook on het gebied van de nederzetting en den landbouw ziin veelzijdigheid bewezen, z.oodat met hem een energiek, met alle facetten van Het openbare leven zeer goed be kend deskundige aan het hoofd van bo» binnenlandsche bestuur van het riik komt te staan, die waarschijnlijk voorwaarde schent voor een verdere concentratie van krachten en sterkere samenbundeling van het inwendige front. DUITSCHE HULPKRUISER IN JAPAN AANGEKOMEN. De aankomst van den Duitschen hulpkruiser „Thor" in Japan na een langdurige, succesvolle kaapvaart wordt door de geheele Jap. pers met groote koppen vermeld. Tn de opschriften wordt medegedeeld, dat het Duitsche oor logsschip na een aantal groote S'u sen. waarbij acht viiandelijke schepen van in totaal 100000 ton tot. zinken werden gebracht, in October van het vorige jaar zelfs met drie buitgemaak te schepen veilig in Japan aankwam. De bemanning werd door de bevol king luide toegejuicht. Naar marine- kringen verklaren, is de aankomst van het Duitsche oorlogsschip, evenals die van een Japansche duikboot in Europa aan het einde van het vorige jaar. een bewijs voor het feit. dat de Duitschers en Japanners ondanks de zoogenaamde beheersching van de zeeën door de An- glo-Amerkanen in staat waren de ver binding ter zee met elkander in stand te houden. Langedijk. Zwarte pruimen. Een grossier hier ter plaatse heeft dezer dagen een lading clandestien gekochte pruimen ingevoerd in ons dorp en aan verschillende klein handelaren verkocht ad f 0.80 per kg Deze op hun beurt verkochten dc prul- men voor fl per kg., één zelfs voor f 120 per kg. 7,e liepen daarbij echter tegen de lamp. Tegen verschillende de taillisten, alsmede tegen den grossier is procesverbaal opgemaakt. Zij zullen zich t. z t. te verantwoorden hebben wegens prijsopdrijving cn wegens koo- pen buiten de velling om. Het peil ln het Geestmerambaeht. Zooals wij eenigen tijd geleden reeds be richtten, bestaan er in de kringen van de Langedijker tuinbouwers bezwaren tegen de verlaging van het polderpeil in het Geestmcrambacht. Naar wij verne men hebben de tuinbouwvereen oen audiëntie aangevraagd bij den Commis saris der Provincie, om deze bezwaren tegen de peilverlaglng toe te lichten. Warmenhaizen. Donker Warme abuizen. In en om Warmenhuizen wordt het land des nachts onveilig gemaakt door asociale elementen. Verleden week hebben on bekenden eerst drie schapen in een wei de geslacht, een paar dagen later moest er weer een schaap aan gelooven, bij een kleinen tuinder werden twee schel ven tarwe op het land uitgedorscht, bij andere tuinders verdwenen tabaksplan ten en tenslotte werd uit een boomgaard vrij groote hoeveelheid fruit gesto len. De poltie stelt een scherp onderzoek in en hoopt de hand te kunnen legger op de daders, die te werk gaan op een wijze, waarvoor een dief in den nacht zich schamen zou SCHAGEN. KORTE BERICHTEN. Te Boskoop is op den leeftijd van 77 jaar overleden de heer C. P. I. Dom misse. oud-burgemeester van Maassluis. Naar de Amsterdamsche politie me dedeelt. zijn de verkeerslichten in de hoofdstad tot nader order buiten dienst gesteld. VERHUURDERSVEREENIGING VOOR SCHAGEN EN O. „DE EENDRACHT". Dinsdagavond vergaderde de Verhuur- dersvereeniging „De Eendracht" in het lokaal van den heer J. Peetoom, alhier. De voorzitter deelde mede. dat de vereeniging is toegetreden tot den Bond. van Grond- en Huiseigenaren en tot het Weerstandsfonds. Financieel schijnt het geen verbetering te hebben gebracht, althans het afgeloopen jaar wijst voor het eerst na 9 jaar van winst, op een verlies van f 483. Uit het verslag van den administrateur stippen we aan, dat het aantal ingeschreven woningen op 1 Juli 1943 bedroeg 579, het aantal le den 175. Blijkens de rekening over het afge loopen jaar bedroeg het verlies f 483.91. Als extra-posten komen op de balans voor: contributies Bond van Grond- en Huiseigenaren en Weerstandskas ad sa men f 340.75. Hierin zitten echter reeds de contributies 1943. De heer Woudenberg deelde namens de financieele commissie mede alles in orde te hebben bevonden. Tot lid van de financieele commis sie werd benoemd de heer Kossen. De aftredende bestuursleden C. Rog geveen. M. Schoen en F. Schotten wer den herkozen. De voorzitter stelde voor 't loon den administrateur te verlagen op f 70 per jaar. Het afgeloopen jaar werd be taald circa f 170. Hij heeft enkele ver- huurdersvereenigingen te Alkmaar be zocht en meende,dat men vergeleken bij de loonen, welke daar worden uitge trokken, met f 70 aan den hoogen kant is. De vergad. achtte dit te laag. aan gezien er altijd bij den administrateur veel aanloop is. die tijd in beslag neemt, welke moeilijk is te berekenen. Besloten werd het salaris onveranderd te laten. De heer Roggeveen was bereid de functie op deze conditie te blijven vervullen. De voorzitter meende, dat het Weer standsfonds het huisbezoek behoorde te betalen. Hij zou de, hiervoor uitgetrok ken onkosten aan dit fonds willen te rugvragen en anders dit huisbezoek eenvoudig willen laten vallen. Theo retisch schijnt dit juist, enkele leden vreesden echter, dat de vereeniging op deze wijze veel van haar nut voor de leden zou verliezen. Na stemming werd besloten den bestaanden toestand nog een jaar te handhaven. Dit bezoek zal ook verder door twee personen blij ven geschieden. De contributie werd gesteld op f 0.25 per woning. De vergoeding bij ontruiming bleef gehandhaafd op f60 en f30. Dit geldt slechts voor zoover het Weerstandsfonds niet betaalt. POLITIE. Gevonden: Een horloge, een porte- monnaie inh. rozenkrans en eenig geld. een bruine ceintuur, een Lips-sleutel. een oorbel, een textlelkaart, een bruin handschoentje en 'n kindermuts. Voorts zijn op het zwembad achtergebleven: een aantal kleedingstukken, een gouden ring, badhanddoeken, fietsslot, zakdoe ken e.d. Komen aanloopen: een konijn. ONDERWIJS. Van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding. Weten schap en Kuituurbescherming is be richt ontvangen, dat voor rijksrekening een 7e leerkracht aan de O.L. School mag worden benoemd, zulks in ver band met de uitbreiding van het aan tal leerlingen. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: J. Roos en W Rathmackers. Overleden: Neeltje Kossen, 84 jaar. weduwe van J. Grootes; C. Praat, 77 jaar. Winkel Politie. Door de politie alhier wordt In verband met het vroeger in vallen van de duisternis scherpe con- tröle gehouden, op het verduisteren van gebouwen. Reeds is tegen een zestal overtreders procesverbaal opgemaakt, terwijl aan een aantal anderen een aan kosten onderworpen waarschuwing is uitgereikt. Men zij gewaarschuwd en een ieder zie zijn verduisteringsmate riaal na, daar overtreders tevens de kans loopen van het -lichtnet te worden afgesneden. W ieringen. Politie. Verloren een portemonnaie iinh. 70 met vrijstelllngsbewijs vor dering van rijwiel. Inlichtingen bij den gemeentebode. ZWEMWEDSTRIJDEN TE OUDKARSPEL. De door de zwemvereeniging Eigen Kracht te Oudkarspel in de zweminrich ting 't Waardje georganiseerde zwem wedstrijden mochten zich in een flinke belangstelling verheugen. Een groot aantal zwemsters en zwemmers heeft er aan deelgenomen. De uitslagen luidden als volgt: 100 M. Schoolslag dames: 1. Rie Groot, Eigen Krahct, 1 min, 39 sec.; 2. Nel van Dort, Eigen Kracht, 1 min. 44 sec. 100 M. Schoolslag heeren: 1. J Smit 1 min. 37 sec.; 2. P Smit 1 min. 39,8 sec. 3. P Wolfswinkel 1 min. 48 sec. 50 M. Schoolslag meisjes: 1. Truus Mdl- ler 51 sec.; 2. Nel Hink 51 sec. (na over zwemmen 50 M. Vrije slag heeren: 1. F. Hink, 35,2 sec.; 2. P. Wolfswinkel 39 sec.; 3. K. Boot 41.2 sec. 50 M. Vrije slag dames: I. Rle Groot 41,4 sec.; 2. Nel van Dort 47,2 sec. 50 M, Schoolslag jongens; 1. P. Witte- veen 47,6 sec.; 2. K. Bouwens 51 sec.; 3 S. Knegt 52,4 sec. 50 M. Vrije slag jongens: 1. P Wltte- veen 46.8 sec.; 2. S. Knegt 30,2 sec.; 3. D. v. d. Heerik 51,8 sec. 25 M. Rugslag meisjes: 1. Tr. Möller 33,2 sec.; 2. R. Blauboer 25 sec.; 3. Nel van Dort en Jannie Dekker 26 sec. 50 M. Rugslag heeren: 1. F. Hink 48 sec.; 2. P. Wolfswinkel 53,6 sec.; 3. L. Jonker 53,8 sec. Aan den prestatietocht over 1500 M. hebben niet minder dan 28 dames en 24 heeren deelgenomen. De uitslag was bij de dames: 1. Tiny Korver, De Wirg. Winkel, 20 min. 31 sec.; 2. Nel Klare, Winkel; 3. en 4. Rle Meereboer en Rle Meereboer, O.-Niedorp, de twee nicht jes, die nu al voor de derde maal ach tereen in den prestatietocht van Eigen Kracht gelijk aantikten; 5. Rie Spoor, De Veersloot, pirkshorn: 6. Joh. Mel- chior, Winkel; 7. J. Fijma, O.-Niedorp. 8. Tr. Möller, Oudkarspel. Bij de hee ren was de uitslag: 1. P. Wolfswinkel, Eigen Kracht, Oudkarspel, 18 min. 29.4 sec.; 2. G.wan 't Kaar, De Wirg, Winkel; 3. K. Groes, Winkel; 4. C. Schoen, B. J. Smit en 6. R. Vader. Dat de zwemvereeniging Bigen Kracht wel de belangstelling heeft van zwem mend Langedijk, blijkt wel uit het groo te aantal leerlingen, dat 's middags voor het diploma gezwommen heeft. In to taal slaagden 47 leerlingen, waarvan 25 voor A, 10 voor B en 12 voor C. POLDER HEERHUGOWAARD. Dinsdagmiddag vergaderde het pol derbestuur van Heerhugowaard onder leiding van den heer P. Tromp, dijk graaf, in het gemeentehuis aldaar. Goedkeuring was ontvangen op het besluit van hoofdingelanden, om in eigendom over te nemen de volgende wegen: Veenhulzermiddenweg, 'Donke- reweg. Tolweg, Schapenweg, Molen weg. Voorts op het besluit om de Mo lenkade onder Oudorp aan den polder Oudorp over te dragen. Van de tegen woordige rijbrug te Verlaat zal een voetbrug worden gemaakt; de brug werd slechter en nu er eenige tien tallen meters verder een nieuwe rijbrug is kan men met een vöetbrug volstaan. Daar moet een brug blijven voor het buurtverkeer. Het materiaal van dc oude brug kan daarvoor gebruikt wor den. Van de gemeente Heerhugowaard was een rekening van f 910.52 ontvan gen voor het opruimen van sneeuw van de wegen van den polder. De vrachtauto van den polder is ge vorderd en weg. Dit is wel te betreu ren, want als er iets gebeurt met de dijken zal dit moeilijkheden geven. De geloofsbrieven van dc herkozen bestuursleden, de heeren P. Smit (heemraad). K. Ursem en J. van Halen Kz. (hoofdingelanden) en de nieuw ge kozen hoofdingelanden W. Groot en P Beers Kz. werden in orde bevonden Men besloot tot toelating. Een mooi rantsoen! Het electriciteitsrantsoen is voor het tweede halfjaar vastgesteld op 26000 Kwu. De nieuwe deuren voor de sluis aan den Boterweg staan klaar om te wor den geplaatst. De moeilijkheid is, dat de sluis moeilijk een paar weken ge sloten kan worden. Over het wegzuigen van grond bij het gemaal zal een rapport worden ge vraagd van den technischen adviseur. De kluft bij de Hensbroeker brug zal wel spoedig worden verbeterd. De ster nen zijn er al voor aangevraagd. Daarna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1