NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Alweerslag in het Oosten duurt voort. Conferentie bracht geen afdoende oplossing Idiotenclubs en Onderduikers. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager éditie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lünen). Postrekening 66189. DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87c Jaargang, No. 198, 2 pagina's. De se Cearaat Tersohtjnt dsgeiyk». Advertentie-tarief. Pr|js der gewone advertentie* In deze Editie 11 et. per m.M. B|| contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Storingsvluchten boven Noord-Duitsch gebied. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Aug. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De groote afweerslag duurt met groote hevigheid voort. Waar de bolsjewisten met hun sterke infan terie- en pantserstr|jdkrachten onze stellingen aan den Mioes, in het ge bied van Isjoem. Charkof en ten zui den van Sjisdra aanvielen, bleven z|j met zware verliezen liggen. Alleen in den sector van één leger corps werden gisteren 116 tanks stuk geschoten. De luchtmacht steunde met sterke formaties gevechtsvliegtuigen vliegende artillerie de afweergevechten en sloeg gereedstaande bolsjewistische tanks en infanterie uiteen, 's Nachts werden belangrijke aanvoerverbindin- gen van den vijand en troepenkampen gebombardeerd. Gisteren overdag ver loren de bolsjewisten 263 tanks en 95 vliegtuigen, voor het meerendeel slag vliegtuigen. De Obergefreiter Typtz van een afdee- ling pantserjagers schoot op 19 Augus tus tijdens de gevechten ten zuiden van Wjasma binnen 30 minuten van 32 aan vallende tanks er 11 stuk. Voor de oostkust van Sicilië plaatsten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bij een aanval overdag treffers van zwaar kaliber op een vijandelijk transport schip van middelbare grootte. Boven de bezette gebieden in het wes ten schoten Duitsche jagers gisteren 2 zware Amerikaansche bommenwerpers neer. Enkele lichte vijandelijke bommen werpers ondernamen in den afgeloopen nacht storingsvluchten boven het Nrd - Duitsche gebied. Door het lukraak neerwerpen van enkele bommen ont stond geringe schade aan gebouwen. Vijandelijk convooi aangevallen. Aan het Italiaansche legerbericht van 25 Augustus ontleenen wij het volgende: Een vijandelijk convooi, dat be schermd werd door een sterk escorte van marinevaartuigen en vliegtuigen, is in hel centrale bekken van de Middellandsche Zee aangevallen door onze vliegtuigen, die een grooten torpedojager met torpe do's in brand schoten en twee vracht schepen troffen met een totalen inhoud van 15.000 ton. Deze vaartuigen werden ernstig beschadigd. Vijandelijke Vliegtuigen hebben gis teren aanvallen ondernomen in de om geving van Napels en" Salerno. ITALIAANSCHE AMBTENAREN EN DE POLITIEK. ROME, 25 Aug. (D.N.B.) Naar offi cieel wordt bekendgemaakt, is het den prefecten en ambtenaren van het bin- nenlandsch bestuur in Italië voortaan verboden, lid te zijn van eenige poli tieke vereeniging of partij. Hetzelfde geldt voor leden van de Italiaansche politie en van de brandweer. Naar Stefani meldt, zijn Donderdag de Siciliaansche senatoren bij den mi nisterpresident ontboden om te beraad slagen over een uniforme organisatie der hulpmaatregelen voor de vluchte lingen uit Sicilië. Treedt Suroier Wel'es af? De Washington Evening Star meldt volgens den Britschen berichtendienst dat Sumner Welles zijn verzoek om ontslag als onderstaatssecretaris heeft ingediend. Het blad voegt hieraan toe, dat de aangelegenheid na den terugkeer van president Roosevelt uit Quebec ge regeld zal worden. Volgens den Eagelschen Nieuwsdienst heeft het departement van buitenland- sche zaken te Washington geweigerd de persberichten te bevestigen of te de menteeren, volgens welke de onder minister van buitenlandsche zaken, Sumnet- Welles, zijn ontslag zou heb ben ingediend. Nieuwe cultureele schade te Milaan. De Italiaansche bladen melden, dat onder da cultuurgoederen, die tijdans luchtaanvallen op Milaan veriieli zijn, z._n ook het gebouw \an de wel bekende, cude muziekuitgeverij Ricov- di bevindt Mi-er din 300.000 muz-ek- werken. het resultaat van 135 Ja?r handwerk var lithografen en graveirs, zijn totaal verevenen. 's-GRAVENHAGE, 26 Aug. Heden avond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1 in de serie Brandende Kwesties ovór .,F.en weduwe schrijft over Weerbaarheid". Verduister van 20 456.20. 27 Augustus: Maan op 3.07, onder 19.11 uur. Kalme houding van Berlijnsche bevolking. BERLIJN, 25 Aug. De A.N.P.-cor- respondent meldt: De aanval der Britsche bommenwer pers op de Duitsche hoofdstad in den nacht van 23 op 24 Augustus is door de Berlijnsche bevolking met kalmte opge nomen. Een rondgang door de getroffen stadsdeelen bewees, dat de luchtbescher mingsmaatregelen, zooals deze in den laatsten tijd van hoogerhand zijn voor geschreven en georganiseerd, inderdaad een nuttig effect hebben gehad. Overal waar woonhuizen getroffen zijn, hebben de luchtbeschermingsdienst, bestaande uit de leden van den Duitschen Lucht- beschermingsbond, de politie, de huisge meenschappen en de politieke leiders onmiddellijk alle maatregelen genomen, die noodig waren om het gevaar te kee- ren. Hierdoor is het mogelijk geweest veel schade te voorkomen. In Quedllnburg werd dezer dagen de tweede Rijkswedstrijd der Flleger- HJ beëindigd, waarbij talrijke eeregasten waaronder als vertegenwoor diger van den Rijksmaarschalk, Generalmajor Galland, de Rijksjeugdleider Axmann e.a. aanwezig waren. 'Generalmajor Galland en de Rijksjeugd- lelder Axmann complimenleerep den winnaar In den zweefvliegwedstrijd, den Hitlerjongen Seltz (Hefmar»hausen) uit het gebied Kurhessen Atlantic/Emede-Holland/Pax m Quebec: Tal van verlangens blijven vrome wenschen. De humbug van Quebec! Dat de conferentie te Quebec geen belangrijke resultaten heeft opge leverd. mag men concludeeren uit een artikel van de New York He rald Tribune, waarin o.a. gezegd wordt, dat „de tooneelachtige omlijs ting van deze ontmoeting door groo te scharen reclame-agenten is ver zorgd. Ongetwijfeld zoo gaat het arti kel verder wordt achter dé cou lissen belangrijke arbeid verricht, doch dc Amerikanen kunnen cr ze ker van zijn, dat het resultaat enkVl en alleen een groot aantal mooi klinkende, maar ontbelangrijke ver klaringen zal zijn". Ook de diplomatieke correspondent van het D. N. B.. dr. Siègfrïed, meent, dat de conferentie tal van belangrijke punten niet heeft kunnen oplossen. Zoo schrijft hij o.m.: De over de besprekingen te Quebec verstrekte formeele verklaring moet den indruk wekken, alsof in alle belangrijke kwesties een principieele overeenstem ming is bereikt tusschen Engeland en do Ver. Staten Wie de kunst om tus schen de regels door te lezen, ver staat. moet echter lot het in Duitsche politieke kringen reeds gevelde oordeel komen, dat de verklaring een rijkelijk verwrongen communiqué is. waarin niets nieuws staat. Wanneer de nadruk gelegd wordt op de noodzakelijkheid om met zeer korte tusschenpoozen dikwijls bijeen te ko men, dan is de conclusie gewettigd, dat de besprekingen te Quebec geenszins alle hangende kwesties heeft opgehel derd, om van oplossen maar te zwijgen Evenzoo moet de „volkomen doelstel ling en eenheid in de oorlogvoering" een vrome wensch blijven, zoolang niet aan bepaalde verlangens der Sovjets tot. uiting komende in hun eisch naar een tweede front, is voldaan. Of Churchill en Roosevelt zich zoo met dit probleem hebben beziggehouden, dat hun. ook in de formeele verkla ring vermelden wensch naar een be spreking der drie mogendheden in Mos kou gehoor zal vinden, moet worden afgewacht. De politieke kant der besprekingen tusschen de Anglo-Amerikaansche mo gendheden en de Sovjet-Unie van Sta- lin wordt, namelijk op grond van de hem gedane concessies als voor eens en altijd geregeld beschouwd, zoodat een bespreking hierover Stalin wel overbodig zal voorkomen Afgewacht moet ook worden de vraag of inderdaad het front in het Verre Oosten binnenkort een grootere plaats in de Anglo-Amerikaansche oorlogvoe ring zal innemen. Of bepaalde Amerikaansche speciale wensqhen zijn vervuld, of dat het al- 'een maar een leege geste is jegens Tsjoenking. welks voortdurende hulp kreten op deze wijze eenigszins getem perd worden, is de vraag. De mededeeling. dat een ..overeen komst over de politieke kwesties" tot sthnd gekomen is. heeft blijkbaar be trekking op de niet-militaire middelen en wegen, met behulp waarvan het verloop van den oorlog ten gunste der geallieerden beïnvloed kan worden Derhalve is een versterking der Anglo- Amerikaansche propaganda te verwach ten, waarvoor ook de door Roosevelt afgelegde verklaring pleit, dat legers alleen den oorlog niet kunnen winnen Over het algemeen wordt in de Wil- helmstrasse het resultaat van de con Vindlngrijke jongens. Zoo brengen droog thuis. Zij gooien de doeken doen de rest zij hun handdoeken na het zwemmen over het hoofd, de zon en de wind CNF/Schlmmelpennlngh/Pax m ferentie van Quebec beschouwd i als uiting van een uitermate moeilijkepo sitie. waarin de Anglo-Amerikanen door hun veraad aan Europa geraakt zijn. Britsche kritiek. Naar de „News Chronicle" rrieldt heeft een officieele Britsche woordvoer der te Quebec verklaard, dat op de conferentie tusschen Roosevelt I en Churchill „een bepaalde politiek sloor het toekomstig bestuur van bevrijde gebieden" is uitgewerkt. „Het is duide lijk", zoo zeide de spreker volgens het blad, „dat men het politieke systeem, dat thans op Sicilië met succes wórdt toegepast, niet kan aanwenden in de gebieden, die den geallieerden vriend schappelijk gezind zijn". De „News Chronicle" publiceert ver der een scherpen aanval op den Brit schen minister van voorlichting. Bren- dan Bracken, door het Canadeesche blad „Montreal Gazette". Daarin wordt gezegd, dat Bracken beslist niet het contact met de pers tot stand heeft we ten te brengen. Zijn neerbuigendheid heeft gekrenkt. Hij heeft een record gevestigd in zinloos gezwets en bij de Canadeesche journalisten zeer gemepg- de gevoelens van verwarring tot al- schuw nagelaten. Het communistisch blad „Daily Wor- ker" verklaart in een hoofdartikel, dat wanneer Churchill met leege handen uit Quebec zou terugkeèren, de Brit sche regeering een storm van oppositie van de zijde van de Engelsche bevol king mag verwachten. Die zal niet slechts uit critiek en ontevredenheid bestaan, doch ook uit den eisch de re geering zoodanig te hervormen, dat de strategie aangepast wordt aan de eischen van het oogenblik WAARSCHUWING TEGEN KETTINGBRIEVEN. •s-GRAVENHAGE. 25 Aug. Het hoofdbestuur van 't Nederlandsche Roo- de Kruis waarschuwt nogmaals uitdruk kelijk en dringend tegen elke deelne ming aan de actie om door middel van kettingbrieven broodbonnen in te zame len voor Nederlandsche krijgsgevange nen, Nederlandsche arbeiders in Duitschland, enz. Het staat vast, dat deze actie, buiten voorkennis van het Nederlandsche Roode Kruis ingezet, gewctcnlooze elementen gelegenheid biedt op groote schaal bonnen te verduisteren. Een ieder weigere dus met beslist heid op eenigerlei wijze daaraan mede te werken. BURGEMEESTERSBENOEMINGEN. 's-GRAVENHAGE, 25 Aug. Het Rijks commissariaat maakt bekend: De Commissaris-generaal voor bestuur en justitie heeft tot burgemeester be noemd: den hypotheekbewaarder Mr. J. Best te Almelo tot burgemeester van Emmen, den gemeentesecretaris H. v. d. Wel te Grubbenvorst tot burgemeester van Oostkapelle, den burgemeester J. H. Schreurs van Grevenbicht, Obbicht en Papenhoven tevens tot burgemees ter van Roosteren, den burgemeester J. P. A. de Monye van Maarn tevens tot burgemeester van Woudenberg, den heer J. C. H. M. W Sassen te Breda tot burgemeester van Veghel, den heer I. G. Timmer te Ten Post tot burgemees ter van Bedum, Jhr. P J. W. Coenen van den Oosterhoff tot burgemeester van Olst, den heer R. Brunsveld te Apel doorn tot burgemeester van Baren- drecht, den heer H. Homan te Warffum tot burgemeester van Uithuizermeeden. den heer C P. Looijenga te Oldenzaal tot burgemeester van Workum, den heer D. tèn Have te Zuidbroek tot burge meester van Zuidbroek, den heer G. H. Trybels te Kerkrade-Haanrade tot bur gemeester van Hom, en den heer J. H. H. Hermans te Utrecht tot- burgemees ter van Wessem ■l"; OR V(ltr vrjt\v' Het S.S.-Ersatzkommando deelt mede: In het belang van een goede en snelle verzending van brieven on pakjes wordt er nogmaals drin gend op gewezen, dat de adres sen duidelijk leesbaar en met inkt geschreven moeten worden en met het volledige adres van den afzen der. Brieven en pakjes moeten geadres seerd worden als volgt: An das S.S.-Ersatzkommando, Niederlande, Den Haag, Korte Vij verberg 5. Te zenden aan: Rang: Naam: Veldpostnummer of adres: REIZEN NAAR DE VERBODEN PROVINCIES. 's-GRAVENHAGE. 25 Aug. Aanvra gen om ontheffing van het verbod tot betreden van de vijf noordelijke en oos telijke provinciën dienen uitsluitend te worden gericht tot den politiè-officier van den Beauftragte van de provincie waarheen men verzoekt te reizen. Bij deze aanvrage moet men opgeven naam en voornamen, volledig adres, ge boortedatum en nummer persoonsbewijs, benevens den duur van het voorgeno men verblijf. SCHAGEN. BILJARTWEDSTRIJD. Zaterdag en Zondag a.s zal in het café „De Posthoorn" een stellig inte ressante biljartwedstrijd plaats heb ben. Onze plaatsgenoot, de heer D. Boekei, zal den strijd aanbinden tegen den heer Th. Schmidt. Deze laatste was kampioen van Nederland ln het seizoen 1942/43 le klasse klein-biljart kader 35/2. In het daarop volgende jaar moest hij, zooals de biljarters zich zullen herinneren, zijn titel af staan aatf den heer Hoogland uit Alk maar. Inmiddels blijft de heer Schmidt op het kleine biljart één der sterkste spelers van Nederland, zoodat we fraai spel mogen verwachten. In het geheel zullen 3 partijen wor den gespeeld, die resp. aanvangen op Zaterdagmiddag 3 uur, Zaterdagavond 7 uur en Zondagmiddag 2 uur Het zullen partijen zijn van 500 caramboles, waarin de heer Boekei telkens 200 ca ramboles voorgift krijgt, zoodat heer Schmidt in iedere partij 500 ca ramboles moet maken tegen de heer Boekei 300. SCHAPEN GESTOLEN EN GESLACHT De 24-jarige landbouwer J W uit Schagen en de 34-jarige kabsimtnteur J. P. L. hadden eerv schaap en een geit gekocht en- geslacht en een schaap uit een weide ontvreemd en geslacht. De zaak tegen W. werd, wegens het niet verschijnen van den verdediger, tot 1 Sept. aangehouden, terwijl de of ficier, mr. Feitsma, tegen L., die reeds ruim 6 maanden in voorarrest zit en, naar hij beweerde, uit huiselijken nood had gehandeld, 8 maanden gevange nisstraf met aftrek van hot preventief vorderde, plus 25.— boete of 5 d. De verdediger, mr. Smal, wees op verdachte's gezondheidstoestand en op het feit, dat hij reeds zes maanden in de gevangenis te Scheveningen had gezeten, waarom hij hem reeds vol doende gestraft achtte. De economische rechter, mr. Meyer, was het hiermede eens en veroordeel de verdachte tot 6 maanden en 2 we ken, den tijd van het voorarrest, en 25 of 5 dagen en gelastte verdach te's onmiddellijke invnjheidsstelllng. GEDIPLOMEERD. Onze plaatsgenoot, de landbouwer Jac. Wijnker, slaagde onlangs voor het diploma Boekhouden van de Ned. As sociatie voor Practijkexamens. 't Zand. Roodvonk. In het gezin van den heer B. is een geval van roodvonk ge constateerd. Noordscharwoude. Noordscharw ouder polder. OndeP leiding van den heer IJ. Kraan verga derden stemgerechtigde ingelanden van den Noordscharwouder polder in Con- coröia. Het voornaamste punt van be spreking was het voorstel om vernieu wing van de sluisgeldverordening aan te vragen. Het tarief werd als volgt vastgesteld: een vaartuig met een laad vermogen tot en met 750 kg. f 0.05; van 750 tot en met 2500 kg, f 0.10; tot en met 3500 kg. f 0.15; tot en met 4500 kg f 0.20; boven 4500 kg. f 0.25 per schutting. De sluis zal gesloten zijn op werkdagen van 's avonds 6 30 uur tot 's morgens 5 uur. In de maand Juli van 's avonds 7.30 uur tot 's morgens 5 uur. Des Zondags, uitgezonderd bij hooge noodzakelijkheid, zal de sluis voor doorschutting gesloten zijn. Schuiten, uitsluitend met voorwer pen, producten en meststoffen of an dere zaken afkomstig of bestemd voor gronden in den polder gelegen, zijn van de betaling van rechten vrijgesteld. Deze verordening zal ter goedkeuring worden ingezonden. Men besloot een kasgeldleening aan te gaan van f 400. Er is een molestver- zekering aangegaan. Voor een storm- verzekering vond men nog geen aan leiding Beter verduisteren. Naar ons van de zijde der polit* wordt medegedeeld, wordt er aan den Langcdijk nog niet voldoende verduisterd. Verscheidene ingezetenen hebben dit reeds tot hun schade moeten ervaren. Er zijn al heel wat bonnetjes uitgereikt. Men doet dus goed, 's avonds eens even te con troleeren, of men goed verduisterd heeft en zoo niet, de noodigc verbete ringen aan te brengen. Er zal door de politie streng worden gecontroleerd. Broek op Langendijk. Gesnapt. Alhier heeft een tweetal personen, dat voor een tuinbouwer diens kool moest veilen, schromelijk misbruik van vertrouwen gemaakt, door een ge deelte van de tc veilen partijen achter tc houden en ten eigen bate te verkoo- pen. De daders zijn echter gesnapt en zullen hun gerechte straf zeker niet ont- loopen. St. Maarten. 10-Jarig bestaan „In eigen kring". Ter gelegenheid van het 10-jarig be staan van de hengelclub „In eigen kring" te Stroet werd afgeloopen Zon dag een z.g. koppelwedstnjd in de Wes terend gehouden. Er werd in totaal door 18 paren aan deelgenomen. De vangst was vrij groot, vooral daar de tijdsduur van den wedstrijd korter dun gewoonlijk was. Zij bedroeg n.1. 224 stuks. Als eerste prijswinnaars kwamen naar voren de heer C. Blokker en mei. N. Sijbrands. die tezamen 29 stuks aan den haak wisten te slaan. Winnaars van den 2den prijs waren de heer W, Wit en mej. G. Sneekes met 2! stuks. Den 3den prijs ontvingen de heer K. Wit en mevr. T. Sijbrands— Zeeman met 20 stuks. Den 4den prijs de heer A. Sijbrands en mevr. M. Bran- tenaar—Barten met 17 stuks Den 5den prijs de heer D Brak en mevr. L- Groenveld—v. d. Oord met 16 stuks. Den 6den prijs de heer W. Brommer en mej. G. Groenveld met 14 stuks. Den lsten troostprijs ontvingen de heer G. Keetman en Mevr. P. Heneweer— Schoenmaker, samen 5 stuks. Den 2den de heer F. de Haas en mej. G. Kaaij met 6 stuks. Een extra-prijs werd toegekend aan mevr. M Brantenaar—Barten. Zij wist n.1. den grootsten baars te bemachti gen. Na afloop werd nog een foto van de deelnemers en deelneemsters genomen, waarna zij naar het clublokaal togen, om, als slot van dezen gezelligen wed strijdmiddag, de prijzen in ontvangst te nemen. Wieringen. Examen voor «cheepswerktuigkun- dige. Te 's-Gravenhage is geslaagd voor diploma A (scheepswerktuigkun- dige) de heer P. Selier te Wieringen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 5000.— 6190 2000.— 8804 1500— 13704 15927 1000 5383 8051 15883 400 14161 200 5842 18240 100.*— 3330 9373 10663 11162 14957 15437 16686 17863 17945 19692 21502 Het zatte burgerdom levert de elementen, die gemeene zaak maken met het nihilisme. HET HELLENDE VLAK. Een der jongste maatregelen van den commissaris-generaal voor de open bare veiligheid. S.S.-Obergruppenführer und General der Polizei. Rauter, de af kondiging van het verblijfsverbod in de provincies Groningen. Friesland. Drente. Overijssel en Gelderland voor alle mannelijke personen van Neder landsche nationaliteit, die den leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en daar niet hun woonplaats hebben, heeft een scherp licht geworpen op sinds langen tijd bestaande wantoestanden. In het zoo goede, nette, burgerlijke Nederland is het toch mogelijk geble ken. dat anarchistische benden het land onveilig maken. Allerlei verhalen uit den 30-jarigen oorlog worden bij het aanhooren van de praktijken der mis dadigers bij ons wakker geroepen Ook in België schijnt de toestand al niet veel anders te zijn. Over het wezen en waarom van deze benden schreef een dezer dagen de „Essener National Zeitung" in een openingsartikel o.m. het volgende: ,Niet in den vorm der organisatie maar in haar wezenskenmerken is het dezelfde situatie, die de chef van het militaire bestuursapparaat in België kort geleden nis volgt beschreef: „In het, jaar 1942 werd de z.g. onafhanke lijkheidsliga gevormd, een mantelorga nisatie onder directe, zij het verkapte communistische leiding. Hoe deze or ganisatie in werkelijkheid door de Ko mintern wordt gewaardeerd, blijkt uit het feit. dat zij in de rijen der com munisten „idiotenclub" wordt genoemd en haar leden worden ook als idioten misbruikt. De daders krijgen meestal van personen, die hun onbekend zijn. de opdracht iemand, dien zij in den regel niet kennen, te dooden of te be- rooven. Na den gedanen arbeid ont vangen zij hun loon, alsmede een hoe veelheid geroofde levensmiddelenkaar ten en vieren dan dikwijls hun helden daden. zooals uit de rechtszittingen blijkt, in groote gelagen." Welaan, zulk een „Idiotenclub" be staat zoowel in Nederland als in België en zoowel hier als daar zijn de leden geen joden en communisten, maar „in- tellectueelen" en „bourgeois". Zij laten zich ophitsen. Vroeg of laat borden zij gepakt en ter dood veroordeeld. Wat geeft Moskou daarom? Het is belachelijk en absurd tegelij kertijd. om deze daders als vaderlands lievende martelaren te béschouwen enkel omdat zij naar hun sociale positie gerekend, tot de bourgeoisie behooren Het is een bekend feit. dat juist het zatte burgerdom altijd weer elementen voortbrengt, die in een voor hen mate- rialistischen tijd gemeene zaak maken met. het nihilisme. Hoeveel Russen uit den burgerstand en van adel hebben het bolsjewisme in het zadel geholpen! Dat zij ondanks dat als ..klassevijanden" werden ge liquideerd. schrikt hun precies zoo ver blinde epigonen niet af. om hun voet stappen te drukken. De hoop op de overwinning der democraten drijft henin de armen der Komintern. Een aantal studenten, menige jonge arbeider, menigeen, die een intellectueel beroep uitoefent, heeft zich aan de loyaliteitsverklaring aan de tewerk stelling in Duitschland of aan een hem onredelijk schijnende bepaling, door „o n de r te duiken" ont trokken. Zij déden dit in het vertrouwen op de spoedige Anglo-Amerikaansche overwinning, die door de vijandelijke agitatie sedert jaar en dag telkens weer voor de volgende maand als zeker in het vooruitzicht werd gesteld. De ondergedokene nam dan het on zeker bestaan der naamloozen voor eenige dagen of weken op den koop toe, Maar de verwachte overwinning ia niet gekomen, komt niet en zal nooit komen, en de positie van den „ondergedokene" wordt met den dag slechter. Voor een tijd is hij ergens op het land onderge bracht en. verzorgd Op een zekeren dag wordt hij den gastheer, die evenzéér door het uitblijven van de overwinning is teleurgesteld, te duur. te lastig of te riskant. Hij moet verder trekken, altijd op het hellende vlak. totdat hij zich op het laatst als landlooper moet trachten te handhaven. Tegen betaling van leyensmiddelenbonnen en geld wordt hij bij kleine en later bij groote misdaden ingeschakeld. Deze misdaden komen ln den laatsten ti.id in de vijf Noordelijke en Oostelijke orovincies veelvuldig voor Gewapende bandieten hebben distributiekantoren overvallen en leeggeroofd, burge meesters. gemeente-ambtenaren, post boden en nolitie-agenten doodgeschoten Zelfs voor moorden op vrouwen deinzen zij niet terug Patriotten? Nationale helden? Dit is slecht in overeenstem ming te brengen met de ambitie de ge roofde bonnen in den sluikhandel tegen woekerpiizen te verkoopen, om op deze wijze rijk te worden De politie vond b.v. bij één dezer „patriotten" 160.000 gulden, die van roof stamden. De landelijke provincies worden nu grondig uitgekamd, omdat de crimineele elementen uit de groote steden hun praktijk hierheen hebben verplaatst. In hun vangarmen belanden de onderge- dokenen. Op aanstoken van de commu nistische bendeleiders terroriseeren zij de bevolking. Om de kwaden en goeden te scheiden heeft de politie den vacan- tiegangers het bevel gegeven naar huis terug te keeren. De vertrekkenden zoowel als de blij- venden worden onder de loupe geno men De „idioten van Moskou" zullen geen verder onheil kunnen aanrichten. Hun vaderland-lievende camouflage is overigens precies zoo echt en eerlijk, als de opheffing van de Komintern zélfDe bedrijvigheid van de „Idio tenclubs" liet reeds duidelijk blijken in hoeverre het besluit tot opheffing camouflage of werkelijkheid was", al dus het Duitsche blad. Langedijk. Wieringerwaard. Politie. Gevonden een portemon- nale, inhoudende geld en distributie- Barsingerhorn. Veranderingen aan het postkantoor. De kantoorhoudster der Posterijen alhier, mej A. Westerman, gaat met ingang van 1 September a.s den dienst met pensioen verlaten. Onze burgerij verliest in haar een plichtsgetrouw en bovenal behulpzaam ambtenares. La ten wij hopen, dat zij nog langen tijd van een welverdiende rust zal mogen genieten. In haar plaats li t"t kantoorhouder benoemd de heer Kok thans bestel ler bij dè Posterijen te Sentpoort. Mond- en klauwzeer. - Terwijl he* aantal gevallen van mond- en klauwzeer nog steeds toeneemt en thans In totaal J5 bedraagt, is nu de eerste aangifte van herstel gedaan. Het ls te hopen dat er spoedig meerdere zullen volgen. Geboren: Sljberg, d. v. J. Kuiper en J. M. de Wit. Gerard, z. v. R. Slik en T. Muljs. Jan J., z. v. J. C. Slagter en M. Kant. Maartje G. C„ df v. C. Blom en K. Jongejans. Jacob, z. v. J. Slnger en IJ. Bood. Comells, z. H. J. Slik ker en C. Zwaan. Ondertrouwd: Arend Toes en Maartje Droog. Evert van der Vliet té Zljpe en Pietje Meijer. Jacobus ven Dalen te Anna-Paulowna'en Alt Groet. Getrouwd: E. van der Vliet en P, Meijer. A. Toes en M. Droog. J. veO Dalen en A. Groet. Overleden: Barend Harjer J J. (wo nende te Den Helder). Simon C. Smit, 5chtg. v. Hovenier. 69 J. (overl. te Seha- en). Aatje Boontjes, echtg. J. Her man, 62 jaar. Ingekomen: E. Heijnekamp, Dorps straat A 95, v Winkel. B. Heljns. Kol- horn F 30, v. Winkel. Talsma, Waardpolder G 2. v. Wieringermeer. D. Dijkshoorn. Haringhulzen D 13, v. Den Helder. G. de Jongh. Haringhuizen D 4, v. Wieringermeer. H. Spaons. Waard polder G 52, v. Schagen. G. Oostindle. Dorpsstraat A 103, v. Wormerveer. M de Kleyne, Dorpsstraat C 91. van Lochem. Vertrokken: J. F. Heeren n. Rot terdam. F. de Haan en gezin n. Ztjpe. C. Bood n. Oudkarspel. Winkel. Tuinooncert. Naar we vernemen, zal Winkel's Harmonie op Zondag 29 Augustus a.s des avonds om half acht, een tuinconcert geven, waarbij om. de volgende nummers ten gehoore zul len worden gebracht: Een fantasie uit de opera „Faust" van Gounod, een fantasie uit „Der Freischütz" van Von Weber en gedeelten uit het Isoline- ballet van Menager, zoodat het pro gramma voor de muziekliefhebbers weer iets moois belooft RIJKSKWEEKSCHOOL TE ALKMAAR. Bij de Hoofdakte-examens te Amster dam 3laagden voor diploma A de dame* C. G. Klein Poelhuis te Alkmaar en M. de Jong te Wijdenes en de heeren A. Bol te St. Maartensbrug en A. J. M Schmed- des te Harenkarspel. Voor diploma B slaagden mej. B. Kit te Krommenie en mej. N. Rem te Alkmaar en de heeren K. Beunder te Schagen, A. de Oude te Alkmaar en J. P. Molenaar te Koedijk. Afgewezen twee candidaten. DRAVERIJ TE PURMEREND. Voor de draverij te Purmereni op .Donderdag 26 Augustus a.s. zijn inge schreven de navolgende paarden: De Fanfare Prinses, Dictator Spacrs, Ect- sle O, Allouez kampioen kortebaan, Anzolor, Boblchon. Xiphias, Claudy O, Barones Spencer kampioen langebaan, Gonny D, Fleetnees T, Amethvst, Sir Kerrigan, Welkom, Dienares. Dorian, Eduard Anvil, Absyrtus, Y Kernei. Donar, Emm? Hervester T en George WUke*.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1