KOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Doorbraakpogingen der bolsjewisten afgeslagen. v Toestand aan het Oostfront wekt vertrouwen. „Ver. Staten van Europa". Italië's toekomst bepaald. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Schager editie: Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lUnen). Postrekening 66189. VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 199, 2 pagina's. Desc Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties In deie Editie 11 et. per m.M. BU contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Luchtgevechten boven den Atlantischen Oceaan. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 26 Augustus. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mioesfront duurden de ster ke vijandelijke aanvallen voort. De bolsjewisten leden daar opnieuw zware verliezen.. Een doorbraakpoging der bolsjewisten bij Isjoem werd in een gevecht van man tegen man afgesla gen, de vfland werd op zön punt van uitgang teruggeworpen. In een onmid dellijk hierop volgenden tegenaanval werd terrein veroverd. Ten westen van Charkof vielen ster ke infanterie- en panlserstrljdkrachten der bolsjewisten over een breed front aan. De vijand werd in een gevecht van man tegen man afgeslagen en in een tegenaanval naar het noorden te ruggeworpen. Gisteren overdag werden 253 bolsjewistische tanks vernietigd. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Zuld-Italiaansche steden schoten Duitsche jagers en de luchtdoelartillerie der luchtmacht giste ren negen vijandelijke vliegtuigen, waaronder verscheidene meermotorige bommenwerpers, neer. In het zeegebied ten westen van Kaap Ortegal werd een vijandelijke torpedo jager door bommen tot zinken ge bracht. Afweerzöne een muur des doods. Luchtgevechten. In luchtgevechten boven den Atlan tischen Oceaan en bij aanvallen op en kele plaatsen in de bezette gebieden in het westen verloor de vijand acht vlieg tuigen. Vijf andere, waaronder drie meermotorige bommenwerpers, werden door bewakingsvaartuigen der marine in het zeegebied der West-Friesche eilanden neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke .storingsvliegtuigen hier en daar bommen op het noorde lijke Duitsche rijksgebied, zonder noe menswaardige schade aan te richten. In de zware afweergevechten ten zuidwesten van Wjasma hebben zich de Wurttembergsch-Badensche 260ste in fanteriedivisie en de Bayrisch-Ostmar- kische 268ste infanteriedivisie bijzonder onderscheiden. Vijandelijke schepen doel treffend gebombardeerd. Aan het Italiaansche legerbericht van 26 Aug. ontleenen wij het volgende: Voor anker liggende schepen in de havens van Bizerta en Augusta zijn doeltreffend gebombardeerd door Ita liaansche en Duitsche vliegtuigen. De vijand heeft een hevlgen luchtaanval ondernomen op de stad Foggia, waar ernstige schade is aangericht. Aanval len van minder belang zijn uitgevoerd op Cretonne en in de provincie Avel- lino. De Engelsch-Amerikaansche lucht macht heeft bij haar optreden van gis teren 16 toestéllen verloren. Rome als open stad. Zwitserland brengt Italiaansche nota over. Het Zwitsersche agentschap Stampa Media publiceert het volgende bericht: In het Zwitsersche bondspalels ver klaart men, dat het Zwitsersche poli tieke departement en in het bijzonder zijn afdeeling voor buitenlandsche be langen, die onder leiding staat van mi nister De Pury, belast is met het over brengen van een nota van de Italiaan sche regeering inzake de verklaring van Rome tot open stad, aan de regee ringen te Londen en Washington. (Zwitserland is immers belast met het behartigen der belangen van Engeland en de Ver. Staten in Italië gedurende den oorlog). De afdeeling voor de bui tenlandsche belangen te Bern heeft on middellijk aan dezen wensch gevolg ge geven en de Italiaansche nota naar Londen en Washington overgebracht. De nadere ontwikkeling van deze ge heele aangelegenheid zal afhangen van de houding, die de Britsche en Ameri- kaansche regeeringen zullen aannemen. Ingeval men van geallieerde zijde op positieve wijze zou reageeren op de aangekondigde maatregelen tot demili tariseering. ieneinde van Rome een open stad te maken, is het niet uitge sloten, dat de Italiaansche regeering aan Zwitserland zal verzoeken bepaal de functies van contróle op zich1 te ne men. Een dergelijk verzoek is echter nog niet gedaan en dat is de reden, waarom men zich in het Zwitsersche bondspaleis hierover verder niet uit laat. Dit zeer actueel kaartje geeft het ge- bied weer van de groote afweerslag aan het Oostelijk front. Moskou tegen het plan. Uit Washington wordt gemeld: Het door de sovjet-ambassade te Washing ton uitgegeven officieele mededelin genblad verklaart, dat Moskou voor nemens is een „leidende rol" te spelen bij de organisatie van de wereld na den oorlog en derhalye de plannen tot stichting van de „Vereenigde Staten van Europa" of van een Europa, dat uit verschillende federaties, bondsstaten of regionale statenblokken zou bestaan, afkeurt. Ieder „weldenkend mensen" begrijpt, aldus het artikel, dat een van de leidende rollen bij de organisa tie van de wereld na den oorlog de sovjet-unie, als de grootste continenta le macht, toekomt. Het artikel veroordeelt vooral de door de geallieerden voorgestelde stich ting van een Oost-Europeesche federa tie, waartoe Polen en andere oostelijke staten met ongeveer 125 millioen men- schen zouden behooren. Dit plan, zoo schrijft het mededeelingenblad, wordt, door de vijanden van de sovjet-unie gepropageerd en richt zich vooral tegen de sovjet-unie. Verduister van 20.456.30. Gigantische verliezen der Bolsjewisten. De algeheele toestand aan het oostelijke front wordt in Duitsche militaire kringen, naar de militaire correspondent van het D.N.B. ver klaart, met algeheel vertrouwen be oordeeld. Hfj schrijft, dat men te BerlUn er van overtuigd Is, dat de diep geëcheloneerde afweerzöne aan het oostelUke front, zelfs indien op bepaalde plaatsen nog correcties zouden worden aangebracht, tot een muur des doods zal worden voor de bolsjewistische offensieven van dit jaar. Uit de formuleering van het bericht van het opperbevel van de weermacht van heden over de gevechten aan de drie zwaartepunten, Mioes, Isjoem en Charkof, kan men gemakkelijk de nog steeds hevige aanvalspogingen der bols jewisten, doch nog beter de kracht van den Duitschen afweer lezen, waarbij de intusschen uitgevoerde verkorting van het front een groot voordeel voor de Duitsche legerleiding blijkt. Slijtageslag eischte enorme offers. In dit verband trekken te Berlijn de Engelsche stemmen de aandacht, die meer en meer op de gigantische verlie zen der bolsjewisten wijzen en de Brit sche openbare meening er op schijnen voor te bereiden, dat de sovjetoffensie ven niet alleen heb doel niet bereikt hebben, doch zelfs de offensieve kracht der sovjets langzamerhand beginnen te verlammen. Hierdoor zou het van Duit sche zijde van het begin af aan gevelde oordeel bevestigd worden, dat de strijd in het oosten een slijtageslag is van de grootste afmetingen. Bijna acht weken hebben de bolsje wisten noodig gehad om in den noor delijken sector en in het gebied van örel en Charkof ongeveer 50 km op te rukken. Door honderden divisies in den strijd te werpen kon deze terrein winst worden behaald, zonder hierdoor strategisch het beeld van het zuidelijke front, laat staan dan van het geheele front in het oosten, op beslissende wij ze te veranderen. De ongetwijfeld ge weldige aanvalsstooten der bolsjewisti sche pantserbrigades vermochten niet door den afweermuur van het ooste lijke front heen te breken, wel echter gingen dagelijks 320 tanks voor de bols jewisten verloren. Sedert 5 Juli heb ben de bolsjewisten een terreinwinst van ongeveer 15000 vierkante kilome ters, d.w.z. het dertigste deel van de geheele Oekraine, met een verlies van 1.6 millioen dooden, gewonden en ge vangenen betaald. Hierbij bedraagt het verlies aan materiaal alleen voor de bolsjewisten 270 pantserbrigades. Uit alle waarnemingen sedert het begin van de bolsjewistische offensieven blijkt duidelijk, dat de bolsjewisten hun geweldige krachtsinspanningen in de zen omvang op den duur niet kunnen volhouden. Amerikaansche geheime plannen. Kinsbury Smith, een der bestin- gelichte correspondenten van Wash ington, beschrijft in het tijdschrift „American Mercury" de geheime plannen der Amerikaansche regee ring ten opzichte van Italië. Italië, aldus wordt in deze geheime plan nen geëischt, moet een „klein be scheiden land" worden, dat hoofd zakelijk zal moeten bestaan van vreemdelingenverkeer. De gedach ten aan een Romeinsch Rijk met groote koloniën moet het vergeten. Voorts moet Italië voor den tijd van \Vz jaar geplaatst worden onder een militaire en civiele regeering der ge allieerden. Ook mag niet worden toe gelaten. dat Italië zich alleen onvoor waardelijk aan de Ver. Staten onder werpt. aangezien de Ver. Staten zich in het verdrag der vereenigde naties verplicht hebben geen afzonderlijken wapenstilstand te sluiten Na de onderwerping, die door het Italiaansche leger moet worden vol trokken. zal de Amerikaansche regee ring. aldus beschrijft Kingsbury Smit de geheime plannen der Amerikaansche regeering verder, alle leidende Ita lianen ter verantwoording roepen, ook den Italiaanschen koning. Als eerstvolgend punt komt dan de ontwapening van Italië. Italië kan eventueel het gebied van 1861 behou den. Aan de grens bij Triest zal ech ter „een kleine wijziging" noodig zijn. Van een vestiging van Italianen in Li- bye onder Italiaansche souvereiniteit kan nooit meer sprake zijn. Italië moet verder het plan opgeven zich autark te maken in de tarwe-pro- ductie. In de zware industrie moet Ita lië zich beperken tot het produceeren van luxe schepen en luxe auto's, met speciale motoren Wijn en melk mag Italië produceeren. Petroleum, katoen, rubber, ijzer en tin zal Italië door de geallieerden „al naar de behoefte" wor den toegewezen. Ingeval Italië niet voldoende geld ter betaling mocht heb ben, zullen de geallieerden 'n „systeem van premies voor het niet-verbouwen van tarwe" invoeren! StaHelkapitan Hauptmann N. dwong een .Boston tol net manen van een landing. Minuten later overtuigde hij zich van de uitwerking van zijn succesvollen aanval Grfiwe/PBZ-R/r m Himmler aanvaardt zijn ambtsbezigheden. De Duitsche rijksminister voor bin- nenlandsche Zaken, Heinrich Himmler, heeft Donderdag zijn ambtsbezigheden aanvaard. Staatssecretaris Stuckart ont ving in het ministerie van Binnenland- ache Zaken den Reichsführer-SS Himm ler en stelde de ambtenaren, afdee- lingsleiders en referenten aan hem voor. die Heinrich Himmler allen de hand schudden. Vervolgens sprak de Reichsführer-SS Himmler tot zijn me dewerkers over hun verantwoordelijk heid en plichten. Tevoren had de tot rijksprotector van Bohemen en Moravië benoemde rijks minister dr. Frick afscheid genomen van het personeel van het tot nu toe door hem geleide ministerie van Bin- nenlandsche Zaken. Hij herinnerde daarbij aan de trouwe medewerking van zijn arbeidskameraden en sprak de verwachting uit, dat het personeel ook in de toekomst met dezelfde trouw voor de eindoverwinning, voor Führer en Rijk zal arbeiden. Dit jaar geen tweede front? De cofrcspondcnt te Quebec van de Daily Express seint aan zijn blad. dat de conferentie te Quebec in Canada en de Ver. Staten in het geheel geen gun- stigen weerklank heeft. Men merkt op, dat de besluiten, die genomen zijn over de toekomstige operaties in Europa, blijkbaar niet de goedkeuring wegdra gen van Stalin, die aan zijn ontevre denheid uiting heeft gegeven door het terugroepen van Litwinof. Volgens den correspondent van de Daily Mail beteekent dit gebaar van Moskou, dat de Engelschen en Ameri kanen besloten hebben dit jaar geen tweede front te openen in West-Europa. Engelsche communisten eischen het toch! Volgens den Britschen berichtendienst heeft de communistische partij van En geland Donderdag een verklaring af gelegd in verband met de conferentie te Quebec. In deze verklaring wordt onder meer geëischt het onmiddellijk bijeenroepen van het parlement en de vorming van een tweede front in West- Europa, alsmede een conferentie tus- schen Engeland, de Sovjet-Unie en de Vereenigde Staten voorgesteld. De minister-president wordt uitge- noodigd, de Britsche regeering te ver sterken door de benoeming van een be kwaam man, die vastbesloten is, het bondgenootschap met de Sovjet-Unie tot in zijn „laatste consequenties" ten uitvoer te leggen. Chaamsche moordenaar gearresteerd. Het ls der politie te Chaam gelukt de hand te leggen op den vermoedelijken dader van den moord op den achttien jarigen Peeters uit Oosterhout. Woens dagnacht omstreeks twaalf uur deden de opperwachtmeester J. van der Zee en de wachtmeester G. Schriers te Chaam een inval in de schuur van den landbouwer A. S. te Chaam, waar zij den gezochten H. van Ham uit Oos terhout aantroffen, die daar nachtver blijf en voedsel had gekregen. De ge arresteerde werd in het gemeentehuls ingesloten en Donderdag verder ge transporteerd. DOODELIJKE VAL MET FIETS. Gistermiddag is te Den Haag de 21- jarige wielrijdster A. P. met haar rij wiel op het Spui, hoek Lange Poten, geslipt. Zij is met een zware hersen schudding naar het ziekenhuis aan het Westeinde vervoerd, alwaar zij eenigen tijd later aan de bekomen verwondin gen is overladen. EXTRA RANTSOENEN VOOR AAN STAANDE JONGE EN ZELF- VOEDENDE MOEDERS. 's-GRAVENHAGE, 25 Aug. - In den vervolge komen aanstaande moeders in plaats van gedurende 20 weken, gedu rende 26 weken voor den vermoedelij ken datum der bevalling in aanmerking voor extra rantsoenen. Bovendien ont vangen zü nog extra rantsoenen gedu rende zes weken na de bevalling. Ter verkrijging van deze rantsoenen moeten zij, evenals tot dusverre, een attest van den behandelenden arts of vroedvrouw overleggen. Moeders, die hun kind zelf voeden, komen voorts gedurende ten hoogste 33 weken, beginnende zes weken na bevalling en eindigende 39 weken na de bevalling, in aanmerking voor extra rantsoenen. Zij moeten deze rantsoenen iedere acht weken opnieuw aanvragen onder overlegging van een attest van den behandelenden arts of vroedvrouw, waaruit blijkt, dat zij hun kind nog zelf voeden. 3.000.000 BOEKEN VERNIELD.... Drie millioen wetenschappelijke boe ken zijn tot dusverre in Duitschland vernietigd door de Engelsch-Ameri kaansche luchtaanvallen, zoo meldt de D.A.Z. op gezag van het ministerie van Onderwijs. Dit ministerie heeft in overleg met dat van Financiën den rijksadviseur voor bibliotheekaangele genheden belast met de vernieuwing van de vernietigde of beschadigde boe kerijen. Vervalschers van levensmiddelen kaarten zwaar gestraft. De misdaad tegen het economische leven. In de .Bangert* en omgeving Is de pruimenpluk In vollen gang. Een pluk- sler aan het werk CNi7Kulper/Pax m Tuchthuisstraffen voor clandestiene slachters. De als gevolg van den oorlog be staande schaarschte aan vlcesch is voor tal van onverantwoordelijke elementen aanleiding geweest om door clandestiene slachtingen en verkoop van het zoo verkregen vleeseh tegen krankzinnig hooge prijzen goede zaken te maken. Natuurlijk kon dit niet ongestraft geschieden en geleidelijk werden de misdadigers tegen het economische leven strenger aangepakt, totdat tenslotte het Dnitsche Gerecht er zich mee ging bemoeien. Thans heeft het Obergericht in een aantal processen in de laatste maan den een vrij groot aantal personen, die de vleeschvoorziening ten nadeele van de Néderlandsche bevolking in gevaar hebben gebracht, tot zware tuchthuis straffen veroordeeld. Vee uit de weide gestolen. Verscheidene personen in de buurt van Culemborg hadden zich vereenigd om vee uit de welde te stelen, het clandestien te slachten en het vleeseh met winst te verkoopen. Zij hadden verscheidene schapen uit de weide ge stolen, deze ter plaatse geslacht ea on derdeden hiervan medegenomen en verkocht. Bijzonder verwerpelijk was in dit geval het feit. dat zij net vleeseh voor een groot deel eenvoudig op de weide lieten liggen, zoodat het bedierf. Elk dezer personen is, al naar ge lang zijn medeplichtigheid, wegens vergrijpen tegen het economische leven in oorlogstijd veroordeeld en wel één tot vier jaar, twee anderen tot twee jaar. een vierde tot een jaar tucht huisstraf. Drie inwoners uit Zuilichem kochten schapen tegen te hooge prijzen en slacht ten deze op clandestiene wijze Elk hunner werd veroordeeld tot twee jaar tuchthuis. Verscheidene veehandealren en sla gers uit Baarn kochten en verkochten vee met het doel dit clandestien te la ten slachten en slachtten ook een aan tal koeien op clandestiene wijze. Zoo wel de handelaren als de clandestie ne slachters en enkele personen, die zich alleen hadden beperkt tot den we derverkoop van het door clandestiene slachtingen verkregen vleeseh, werden tot zware tuchthuisstraffen veroordeeld. Drie van hen werden veroordeeld tot vijf jaar tuchthuis, anderen tot twee jaar, een jaar en een half jaar tucht huis en diegenen, die alleeh kleinere hoeveelheden vleeseh wederverkocht hadden, kregen gevangenisstraffen van een jaar tot tien maanden. Men zij gewaarschuwd. Deze strenge straffen hebben inder daad tengevolge gehad, dat de clan destiene slachtingen iets verminderd zijn. Ook in de toekomst zal de straf vervolging van dergelijke misdaden zeer scherp zijn, daar dit met het oog op de moeilijke vleeschvoorziening in het belang van het Nederlandsche volk absoluut noodzakelijk is. Groote clandestiene slachterij ontdekt. Nauwelijks was bovenstaand relaas ontvangen of uit Bussum meldde men ons, dat de politie aldaar er in geslaagd Onaangetast. Het Nederlandsche volk is een goed volk. In groote meerderheid begeert het niet anders dan In vrede te leven en te arbeiden «n iedereen het zijne te schenken. De Nederlandsche geschiedenis is vol van eminente mannen en vrouwen, die uitblonken op menigerlei gebied van Kunst cn Wetenschap. Nederland is te allen tijde een land geweest, dat naar het onsterfelijke getuigenis van Lodewijk van Deijssel door zijn beste zonen en dochteren hoog opgestooten werd in de vaart der volkeren. Lessen en voorbeelden, van wie ook, heeft Nederland nog nimmer noodig gehad. Maar evenals bij den mensch, is ook bij een volk de diepste grootheid niet zuiver af te meten in dagen van voor spoed en rust. Grooth' in haar meest waren vorm treedt i tcnsch en volk eerst aan den dag in uren van nood en neergang. Het Nederlandsche volk verkeert, se dert het in 1940 de wapenen neerlegde, in moeilijke omstandigheden, want on ze Ingeboren aard, waarvan liefde tot vrijheid zoo'n voornaam bestand deel vormt, verdraagt slechts pijnlijk het besef, dat ons land een bezet land werd. Dat dit het geval ls. strekt ons tot eere. want het bewijst, dat wij een eigen zie! en een eigen ruggegraat bezitten. Zoo ls de smart om de verloren vrtt- heid een lichtend teeken van Neder lands grootheid. Zeker, er zijn donkere schaduwpar tijen waar te nemen. Er zijn Nederlan- derp. die het met hun geweten in over eenstemming kunnen brengen om schandelijk misbruik te maken van de toestanden door hun landgenooten zoo gemeen en zoo achterbaks mogelijk uit te bulten en leeg te zwendelen Er zijn Nederlanders, die rijk en vet worden van den kommer van hun mede-Neder landers. Er zijn Nederlanders, die zich zóó weinig Nederlander voelen, dat zij het zich tot een eer rekenen den Ddit- schen bezetter op de onwaarachtigste manier de hielen te likker, in plaats van zich waardig en correct en met een juist begrip voor de hedendaagsche problemen te gedragen, zooals de ern stige omstandigheden, waaronder wtj thans leven, dit onafwijsbaar ver- elschen. Over deze Nederlanders heerscht bij velen verbittering en men vraagt zich soms af: Is ons Nederlandsche volk wel zoo trouwhartig en open als wij altijd beweerd en geloofd hebben? Ja. dat ie het stellig. Want ten aanzien van de Nederlan ders. die hun landgenooten bestelen, de voedselpositie ondermijnen en kruipen voor anderen, kunnen wij het fiere woord van Maria Stuart tot het onze maken: „Wie een laagheid aan ons be gaat. verlaagt ons daarmede nog niet!" H, P. van den Aardweg. SCHAGEN. is, een einde te maken aan een om vangrijke clandestiene slachterij, wel ke in een boerderij in de buurt van Bantam tussphen Bussum en 's-Grave- land was gevestigd. De slachters gin gen zeer omzichtig te werk en toen de politie arriveerde, waren, de vogels reeds gevlogen. De buit, welken zij moesten achterlaten, was niet gering: een hoeveelheid vleeseh en een pas geslacht varken, een levende koe en een stierkalf en twaalf voor de clan destiene slachterij bestemde varkens werden in beslag genomen, alsmede een hoeveelheid roggemeel en een partij groenten. Wegens de poging om misdaden te plegen tegen het economische leven in oorlogstijd (vervalschen van levensmid delenkaarten) heeft Frederik Cornelis H. terecht gestaan voor het Duitsche Obergericht. Hij heeft levensmiddelen kaarten gedrukt, doch werd nog in tijds gegrepen voordat hij in staat was deze vervalschte kaarten in omloop te brengen Met het oog op den ernst van het misdrijf werd hij tot vijf jaar tucht huisstraf veroordeeld. In een soortelijk geval heeft het Obergericht vonnis geveld tegen den schoenmaker Johann Bónnen en den boterhandelaar Andries v. Ballegooyen Laatstgenoemde had 650 kg. boter doen verkoopen en stond op het punt nog 350 kg. boter clandestien te ver koopen. Om de verdonkeremaande hoe veelheid boter te dekken, bood hij Bónnen voor het. verschaffen van een toewijzing duizend gulden! Deze ver vaardigde daarop een toewijzing en gaf deze aan Van Ballegooyen. Bónnen werd veroordeeld tot 4 jaar tuchthuisstaf en een geldboete van f250. Van Ballegooyen tot een totale straf van 4. jaar tuchthuis en f 1000 boete. Drie medeverdachten, die alleen gepoogd hadden 350 kg. tegen verhoog de prijzen te verkoopen, werden wegens medeplehtigheid veroordeeld tot gevan genisstraffen van 9 en 6 maanden als mede tot geldboeten. EEN BRUTALE DIEFSTAL. Woensdag hebben enkele onbeken den in het hartje van Schagen een diefstal gepleegd, die met recht eer staaltje van alle perken te buiten gaan de brutaliteit mag worden genoemd. De heer B., eigenaar van 't bioscoop theater, kwam omstreeks 4 uur tot de ontdekking dat zijn fiets, die in de hal van het theater had gestaan, was ver dwenen. Alle zoeken was te vergeefs en meer en meer begon men aan dief stal te denken. Dit vermoeden werd tot zekerheid, toen een bediende, de heer S., die zijn jas in de overigens ledige garderobe had opgehangen, daaruit een portefeuille miste, inhoudend niet min der dan f 196.Achteraf begreep S. zeer wel, dat hij zijn geld op een heel slechte plaats had bewaard, maar er gebeurde immers nooit iets! Inmiddels heeft de marechaussee de zaak in handen genomen. De daad was daarom zoo brutaal, wijl men, zoo men de theaterhal betreedt, men dit vrijwel onmogelijk kan doen zonder opgemerkt te worden. In den re gel, zoo zei pns de heer B., roepen we de menschen, die binnengaan, al aan van uit de keuken. De diefstal zou dan ook onherroepelijk bemerkt zijn, indien het toeval niet had gewild, dat mevr. B. dien dag juist uit was. Zoodat men zich zou kunnen afvragen of de dief of dieven niet van deze af wezigheid op de hoogte zijn geweest. Hoe het echter zij, brutaal blijft het! DE SCHAGER MARKT. Vergeleken bij de vorige week was er heel wat meer gebruiksvee. Toch waren er nog te weinig aankoopvergunningen uitgegeven en de boeren hebben het nog te druk met het zaad. Anders was de handel wel wat vlotter geweest. Over een 14 dagen zullen we stellig de noo- dige verbetering kunnen bespeuren. De handel in de tijdkoeicn was wel iets aan den stuggen kant, Deze golden tot f 1100. In de kalfkoeien was de han del goed. de hoogste noteering was f 1600. Voor de geldekoeien liep de no teering tot f 1200 bij een redelijken han del. Kalm was het met de pinken. De prijzen liepen hier op tot f 750. De bonnen golden ca. f 1.58 Goed was de handel in graskalveren. De noteering liep hier tot f 300. Voor de Centrale werden 82 stuks koeien, stieren en pinken aangevoerd, 5 graskalveren. 20 nuchtere kalveren en 5 schapen. Van de koeien werden er 8 stuks uitgezocht voor de weiderij, ter wijl er 44 stuks op transport werden gesteld. Biggen gaven geen verandering te zien, ze gingen van de hand tegen taxa tie prijzen. De konijnen werden verkocht tegen f 1 per kg., het duurste werd als fokkonön verkocht voor f 40. De handel was iets beter dan de vorige weken. Kippen kost ten f 0.90 per Kg., jonge kippen waren duur. Eenden f 0.80 per Kg. SOCIALE VERZEKERING INWONENDE KINDEREN. •s-GRAVENHAGE. 24 Aug. Bij besluit van den Secretaris-Gene raal van het Departement van Sociale Zaken van 7 Mei 1943 is, te rekenen van 1 Januari 1943, wijziging gebracht in de bestaande regeling inzake de so ciale verzekering van inwonende kinde ren. De verzekeringsplicht ls uitgebreid tot alle inwonende bloed- en aanver wanten. alsmede tot alle inwonende stief- en pleegkinderen, die aan den bedrijfs- of beroepsarbeid plegen deel té nemen, behoudens, dat voor de inva liditeitswet een leeftijdsgrens geldt van 14 jaar en voor de ziektewet en de kin derbijslagwet van 21 jaar. Een overgangsregeling is getroffen inzake het beëindigen van loopende particuliere verzekeringen. NIEUW SERUM TEGEN DIPHTHERIE. Het tot dusver gebruikelijke serum tegen diphtherie wordt volgens de me thode van Emil von Behring gewonnen uit het bloed van paarden. Daaraan kleven twee bezwaren: Deze bestand- deelen uit het lichaam van een andere soort veroorzaken na de injectie dik wijls bezwaren bij den behandelden persoon en de uitwerking is van be trekkelijk korten duur. Nu hebben de Duitsche onderzoekers Bormann, Schall Kirchhöfer een nieuwe methode voor de vervaardiging van dit serum opgesteld. Zij maken hiertoe gebruik menschenbloed, waardoor het se rum minder aan bovenvermelde be zwaren onderhevig is. De menschen. die zich voor de winning van dit diph- therieserum beschikbaar stellen, moe ten overmatig geïmmuniseerd worden, hetgeen volstrekt zonder gevaar en zonder onaangenaamheden geschiedt Nog slechts één vraagstuk blijft op te lossen en wel een voldoende aantal menschen te vinden, die zich hiervoor beschikbaar stellen. Maar de reeds voltooide onderzoekingen hebben uit gewezen. dat de nieuwe methode vol strekt deugdelijk is. Langedijk. De punten broederlijk gedeeld. Woensdagavond speelde een niet op z*n sterkst samengesteld gemeente-ambte naren-elftal van Langedijk tegen een elftal van de ambtenaren van Haren karspel een partij handbal. De wedstrijd welke te Warmenhuizen werd gespeeld in plaats van te Noord-Scharwoude, had een spannend verloop. De uitslag bleef tot het einde onzeker. Nadat de rust met een 21 voorsprong voor Harenkarspel was ingegaan, wisten de Langedijkers den achterstand in te halen. Bij de Langedijkers blonk de midvoor Blom uit door zijn snel spel. terwijl de doelman van Harenkarspel toonde, tot iets goeds in staat te zijn. Het was jammer, dat de wedstrijd zoo laat begon. Na de rust had men daar door met de invallende duisternis te kampen. Het is toch goed bevallen blijkbaar, want de volgende week zal men het nog eens over doen. Harenkarspel. TUITJENHORN. Benoemd. Onze vroegere plaatsge noot, de Weleerwaarde Heer A. Boekel. kapelaan te Amsterdam, ls benoemd tot pastoor ta MiddaUxarms.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1