NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Nieuwe bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Duitsche luchtmacht in actie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 4. Bureau der Schager éditie: Schaften: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. ZATERDAG 38 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 200, 4 pagina's. Deae Courant verschijnt dagelijks. Advertentie-tarief. Prijs der gewone advertenties in dexe Editie 11 ct. per m.M. B(J contract 'binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. DE WEEK Binnen en Buiten de Grenzen. DE conferentie te Quebec, welke van geallieerde zijde zulke hooggestem de verwachtingen had gebaard, is reeds weer eenige dagen ten einde en hoe wel het uiteindelijk resuüaat in de praktijk hiervan zal dienen te worden afgewacht, kan men zich toch niet ont veinzen. dat er zoowel in Engeland als in Amerika ten aanzien van bedoelde conferentie een gevoel van onvoldaan heid den boventoorf voert Zelfs al zouden Roosevelt en Churchlll het nóg zoo met. elkander eens zijn geweest en al zouden zij voor de verdere oorlog voering nóg zulke gigantische plannen hebben opgesteld, zou de massa des volks toch van een mindere bevredi ging hebben blijk gegeven, ómdat zelfs in dit geval de absentie van Stalfn en de zijnen als een donkere schaduw bo ven de conferentie was blijven hangen. Men gevoelt als het ware Intuïtief, dat ondanks alle foj-meele en hoogdraven de verklaringen, dit het teere punt blijft en er schuilt, ook bij de Anglo- Amerikanen, in het onderbewustzijn een vaj£ vrees, dat Roosevelt en Chur- chill wel kunnen wikken, doch dat de beschikking ten slotte bij Stalin be rust. wiens zwijgende rol in deze en 'voorgaande conferentie-affaires op z'n zachtst gesproken, min of meer onheil spellend aandoet. Het eenige wat door schemert is, dat Stalin nog altijd een tweede front verlangt en dat hij, naar het schijnt, ook voor dit jaar weer in dit verlangen zal worden teleurgesteld. De terugroeping van Litwinof, waar over maar zoo weinig mogeKjk is ge zegd of geschreven, zou aan dit feit niet vreemd zijn. o IN de rede, welke Roosevelt kort na afloop van de conferefttie heeft ge houden voor het Canadeesche parle ment, heeft hij allerlei bedreigingen aan het adres van de Spilmogendheden geuit, al bleven deze dan ook in uiterst vage termen vervat. Onwillekeurig voert dit de herinnering terug naar het vorige ireffen van beide staatslie den te Casablanca, toen Churchill de wereld kond deed van geweldige din gen, voornamelijk in het gebied van de Middellandsche Zee. nog vóór en aleer de eerste herfstbladeren zouden vallen. Nu dit tijdperk inmiddels be denkelijk is genaderd, heeft men het echter niet .verder kunnen brengen dan tot de verovering van Sicilië, waarbij niemand zal willen ontkennen, dat dit voor Italië een verlies is, doch waarbij men zich tevens dient te realiseeren ten koste van welke enorme krachtsin spanningen de bezetting van dit eiland is bereikt. Wie gedacht mocht hebben, dat het oversteekje naar Italië's vaste land hierop slechts kinderspel mocht zijn, is wel zeer bedrogen uitgekomen, want tot op heden heeft men evenmin hier als elders een Invasie op het Europeesche vasteland durven onder nemen. Dat een poging hiertoe nim mer zal worden gedaan, gelooft men zelfs niet te Berlijn, doch men is er hier van overtuigd, dat zij duur zal worden betaald en geen beslis sende wending in deze wereldwor steling ten gunste van de geallieerden zal kunnen forceeren. WANNEER men zich al zorgen zou kunnen maken, dan zou dit in meerdere mate het geval kunnen' zijn om den bolsjewlstischen stormloop, welke aan het Oostelijk front nu reeds gedurende den geheelen zomer zonder onderbreking aanhoudt. De worsteling, welke hier plaats vindt en die den bolsjewisten noopt steeds weer nieuwe reserves aan menschen en materiaal in den strijd te werpen, is in de wereld geschiedenis zonder weerga en wan neer Hitier eens heeft voorspeld, dat aart dit front de uiteindelijke beslis sing zal vallen, treedt thans de Juist heid van deze voorspelling meer en meer aan het licht. De bolsjewisten rukken op te ontkennen valt dit niet. Doch wel is er aanleiding tot het stellen van een tweetal gerechtvaar digde vragen, namelijk hoe lang de schier onuitputtelijke reserves van de bolsjewisten ook inderdaad onuitputte lijk zullen blijken en voorts moch ten er in dit opzteh't al teleurstellend^ verwachtingen zijn hoe lang men in het huidige tempo zou moeten voor waarts gaan vqor en aleer al' het des tijds prijsgegeven gebied weer zou zijn heroverd. Van Duitsche militaire zijde ontkent men niet, dat de strijd in het Oosten hard en fel is, men ontkent ook niet. dat men bepaalde gebieden tij delijk heeft moeten prijsgeven, doch men beschouwt zpoals gisteren viel te lezen de afweerzöne als ,,een muur des doods," waarachter land en volk zich afdoende beschut kunnen weten. Zoo lang de bolsjewisten nog slechts moeizaam voorwaarts komen en bij hun opmarsch niet het „blitz"-tem- po bereiken, waardoor bij den aanvang van den oorlog hun terugtocht zich heeft gekenmerkt, is tot ongerustheid geen Teden hoe zeer ook oplettend heid en onverminderde krachtsinspan ning blijven geboden. IN eigen land staat men ook op feen afweerfronl de strijd tegen den zwar ten handel en wat daarmede annex is. duurt onverminderd voort, De zonden tegen het geregelde maatschappelijke en economische leven mogen, hier niet zoo talrijk en omvangrijk zijn als b.v bij onze Zuiderburen het geval is, dit neemt niet weg. dat men toch dage lijks weer den strijd heeft aan te bin nen tegen het gilde van smokkelaars, clandestiene slachters en bonnenverval- schers, dat onuitroeibaar lijkt en dat zoo nu en dan wel eens een gerecht vaardigd pessimisme wekt ten aanzien van den opbouw van een geordende samenleving, waarin voor ieder arbeid zal zijn en brood. Zoo lang het indivi du nog zoo egoïstisch is, dat hij zich op de meest ergerlijke manier ten kos te van zijn medemensch verrijkt en deze uitwassen zijn zóó talrijk, dat ze bijna regel zijn geworden lijkt het. 'of het altruïsme nimmer zegevieren zal. Waar thans de scherpste maatrege len dit kwaad, dat als een kanker is ingevreten in de maatschappij, mis schien wel vermogen- in te perken, doch geenszins te keeren. vraagt men zich af. of dit langs den weg van over reding en opvoeding op den duur wel mogelijk blijken zal. Voordat dit te verwezenlijken is, zal men eerst de omstandigheden uit den weg dienen te ruimen, welke van deze misstanden oorzaak zijn en dan nog staan wij niet alleen, wanneer wij zeggen, dat deze taak zich als een moeilijke en schier onuitvoerbare zal voordoen. WEERMACHTBERICHT Zware strijd bij Cbarkof en Orel. Groote verliezen der bolsjewisten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 27 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij de gevechten aan het Mioe6front hebben Duitsche troepen opnieuw een afweersucces behaald. Een sterke Duitsche gevechtsgroep viel den aan vallenden vijand in de flank aan en wierp hem met zware verliezen terug, maak te gevangenen en behaalde buit. Bij Isjoem werden in Verschillende secto ren van het front aanvallen der bolsje wisten afgeslagen en vijandelijke bres sen in een tegenaanval teniet gedaan. In het gebied rondom Charkof vie len de bolsjewisten na voorbereiding door de artillerie met tanks en slag- vliegtuigen ten zuiden en westen van de stad aan. In succesvolle afweerge- i vechten werden de aanvallen met zws\- re verliezen voor den vijand afgesla gen, die hierbij meer dan 100 tanks verloor. In het gebied ten zuidwesten en westen van Orel gingen de bolsje wisten gisteren tot den verwachten aanval over. Ondanks het onge woon-sterke optreden van de lucht macht slaagden zij er niet in de bc- De restauratie van de Cunerakerk t» Rhenen is voltooid. Wanneer he orgel Is geplaatst, waarmede onge veer drie maanden gemoeid rulle' zijn, ra' He kerk we«i voor den eere dienst in gebruik worden genome' CNF/Stuvel/Pax m raamde doorbraak te verkrijgen^ De vijand leed zware verliezen aan menschen en materiaal; tijdens de gisteren overdag gevoerde ge vechten verloren de bolsjewisten in totaal 218 tanks. In het hooge noorden sloegen Duit sche jagers en jachtkruisers luchtaan vallen van den vijand op een Duitsch convooi af en vernietigden zonder eigen verliezen 26 van de 50 aanvallende bolsjewistische vliegtuigen. Hierbij hebben zich de formaties van de lucht macht onder bevel van generaal-ma- jaar Roth bij de beveiliging van den aanvoer over» zee naar het front .aan de Noordelijke IJszee opnieuw onder scheiden. In de Finsche Golf schoten kleine vaartuigen der marine, die sedert maanden voor den bevciligings- en be wakingsdienst gebruikt worden. van een formatie aanvallende bolsjewisti sche bommenwerpers drie vliegtuigen neer. Door snélle Duitsche gevechtsvlieg tuigen werden vijandelijke transport schepen, landingsbooten en ravitaillee- ringsopslagplaatsen aan de oostkust van Sicilië met goede uitwerking ge bombardeerd. In Zuid-Italië schoten strijdkrachten van de Duitsche luchtverdediging gis teren 6 vijandelijke vliegtuigen neer. Bij de zware gevechten in het. ge bied rondom Charkof heeft de SS- pantsergrenadierdivisie „Das Reich" in den aanval zoowel als bij den afweer bijzonderen roem t-erworven. De divi sie schoot alleen in 35 gevechtsdagen 1000 vijandelijke ianks stuk Evenzoo heeft zich in de gevechten van Isjoem de 236ste afdeeling stormgeschut bij zonder onderscheiden. Nieuwe terreuraanval op Italiaansch gebied Aan het Italiaansche legcrberichl van 27 Aug. ontleenen wij het volgende: Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben talrijke bommen laten vallen op ha ven Catania, "waarbij een vrachtschip van middelbare tonnage midscheeps werd getroffen. Langs dc kust van Si cilië heeft een van onze duikbooten twee vijandelijke motortorpedobooten met torpedo's getroffen. De stad Tarente en plaatsen in de pro vincie Napels zijn aangevallen door for maties vliegtuigen. Men is bezig het aantal slachtoffers en de aangerichte schade vast te stellen. Tijdens deze luchtaanvallen zijn negen vijandelijke I vliegtuigen neergehaald. Twee andere machines werden vernietigd in de Thyr- rhesnscfcje' Zee Met een bijeenkomst vterden de Oekraïner* op 3l^Ju!i in het stodj» Wassilkow het feest der 2-jarlge bevrijding van het Bolsjewisme. Zooals overal wordt ook hier aan de bevolking het door de Bolsjewisten onteigende bezit teruggegeven en daarmede het Bolsjewistische systeem afgeschaft, dat reeds flink op weg was, dit rijke en vruchtbare land aan volledige maatschappelijke ruïneering prijs te geven. De plechtigheid op net markt terrein tijdens de toespraak van den commissaris der stad Wassfikow tot de bevolklno PK Stl"S-/H57.R,'P UITVAART MR.H.REYDON. Plechtigheid in het Departcmcnts- gebouw. Met stijlvolle plechtigheid is gister in Den Haag het stoffelijk hulsel van mr. H. Reydon, Secretaris-generaal van het departement van Voiksvoorlichiing en Kunsten en Gemachtigde van den Leider voor de Volksvoorlichting, die op 9 Februari 1943 door een sluipmoor denaar onherstelbaar werd getroffen, naar zijn laatste rustplaats uitgeleid. Donderdagnamiddag \yas ten departe- mente aan de Prinsegracht een défilé gehouden voor de ambtenaren en voor belangstellenden uit de Nat. Soc. Be weging in een der zalen, als rouwka mer ingericht, waar de baar. gedekt met de zwart-roode vlag, en omringd door talrijke kransen en bloemstukken, was opgesteld, terwijl vier personen, onder- scheidelijk namens W. A., S. S., P O. en Jeugdstorm, de doodenwacht hadden betrokken. Vrijdagochtend te negen uur ving de afscheidsplechtigheid in genoemde de partementszaal aan, waarbij, met den Leider van het Nederlandsche volk, Mussert, aanwezig waren de Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss-Inquart, de Commissaris-generaal Rauter en Ritterbusch, gezant Otto Bene, de plv. leider Van Geelkerken, mevr. Co'uzy, leidster van de N. S. V. O., de gemach tigden van den Leider, de Secretarissen- generaal van enkele departementen, de Haagsche burgemeester, en eenige ambt- genooten van andere groote gemeenten, de commandant van de W. A., de voorman der S. S., een deputatie van den Ned. Landstand, vele hooge func tionarissen van Staat en Beweging, de Rechterlijke Macht. enz. VTer hoofdambtenaren van het Depar tement van Volksvoorlichting hielden thans de doodenwacht. Er was een schat van kransen, o.a. van den Rijkscommissaris en den Lei der. Jhr. mr. S. M. S. de* Ranitz, wrn. Secr.-gen. van het Dept. van Volks voorlichting, hield een korte toespraak, waarin hij deed uitkomen, dat mr. Rey don een trouwe, stille strijder was, die gekenmerkt werd door zijn bescheiden heid en bekwaamheid. Slechts een tien tal dagen heeft hij als Secretaris-gene raal zijn taak mogen verrichten, toen de kogels van een moordenaar hem troffen. Mr. Reydon had de gave tot luisteren en oordeelen. In het bijzonder heeft Reydon voorlichtend gewerkt op het gebied van heemkunde, kuituur en Landstand, een en ander in hét verband van de Germaansche Volksgemeenschap, waartoe ons volk behoort. Wij kunnen hem niet beter eeren dan door het volgen van den weg, die hij heeft aangewezen. Toespraak van den Leider. De Leider, Musseri, sprak hierna on geveer als volgt: Het oogenblikom afscheid te nemen van mr. Reydon 'is thans gekomen. Lang hebben we gehoopt hem te kunnen behouden, doch dit heeft niet mogen zijn. Van het tijdstip af, toen Reydon tot dé Beweging toetrad, begrepen we dat we op hem konden vertrouwen en dit vertrouwen is nimmer beschaamd ge maakt Reydon is gevallen als een mar telaar, die eerst het leed moest onder gaan, dat zijn vrouw bij denzelfden aansiag, op 9 Februari, werd gedood en die daarna al die maanden zelf smar- telijk heeft moeten lijden. Hij stond al tijd klaar met zijn vaardige pen en met zijn gedachten, eerlijk en oprecht tot in het diepst vah zijn ziel. Het grootste beginsel, dat Reydon in praktijk heeft gebracht, was, dat hij niet alleen in het groote trouw was. doch ook in het kleine. Hij gaf zich, zonder eigen per soonlijkheid geweld aan te doen, geheel. In de eerste jaren verrichtte hij voor de Beweging de allereenvoudigste werk zaamheden en laatstelijk was hij hoofd van het Departement, doch Reydon was precies dezelfde gebleven. Hij was de onvergetelijke stille werker die zich zelf op den achtergrond stelde, om de volksgemeenschap te kunnen dienen, waarvoor hij met hartstochtelijke over tuiging werkte. Zijn overgave was een lichtend voorbeeld. Nop steeds worden offers gevraagd, doch langzaam maar zeker wordt het hoogtepunt benaderd. De toekorrct van Europa en die vah ons volk nangen af van de vraag of wij bereid zijn het hoogste offer te brengen, waarover wij kunnen beschik ken, Reydon's strijd voor het. vaderland is ten einde. Hij wist, dat een moorde naarshand hem kon treffen. Zijn liefde voor Volk en Vaderland overheerschte en daardoor gaf hij zich zonder vporbe- houd. Zoo was hij een lichtend voor beeld voor allen. Hoewel hij zelf geen kinderen had. streed hij voor de jeugd, dus voor dc toekomst. Reydon zoo eindigde spreker - gij hebt het grootste offer gebracht, dat een mensch voor zijn vaderland kan brengen. Uit Uw trouw zullen wij de kracht putten, om met Gods hulp, verder te gaan. Tenslotte dankte Mussert den Rijks commissaris voor diens aanwezigheid en voor diens blijk van medeleven, Daarna klonk het Adagio uit de ze vende Symphonie van Bruckner en bij deny uittocht, werd, terwijl allen den Ger)daanschen groet brachten, de treur muziek gespeeld uit Van Beethoven's Eajjca. Te elf uur schréed een groote rouw stoet plechtig naar het Staatsspoorsta tion, vanwaar het stoffelijk overschot per trein naar Lunteren ter bijzetting op de begraafplaats werd overgebracht. Nederlandsche Vrijwilliger! bij de Duitsche oorlogsmarine. .Sport, de mooiste dienst" De sportmiddag' be gint meestal met een terreinloop, die de leden los maakt Een lichamelijk genot, dat niemand zich laat ontgaan. 'OOral wanneer dit geschiedt bij fraai zomerweer Bildberichter Andres/Stapf/Pax m Onvervangbaarheid van de vrijheid. ARTIKEL VAN Dr. GÖBBELS. In een artikol in Das Reich schrijft dr. Góbbels onder het opschrift „De onvervangbaarheid van de vrijheid" o.a.: Het gaat »n den oorlog ten «lotte Steeds om de vrijheid. Het behouden en verzekeren van de vrijheid voor een volk moet steeds het hoogste doel zijn van politiek en oorlogvoering, want de vrijheid is de wortel van het nationale leven. A! het andere, dat een volk in den oorlog verfiest. kan ver vangen worden, de vrijheid alleen is onvervangbaar. Wanneer deze "verlo ren gaat. verdwijnt octk definitief de mogelijkheid tot voortzetting van de nationale geschiedenis van een volk- Ook in dezen oorlog strijden wij der halve in de eerste en in de laatste plaats om onze vrijheid, die aangeval len is en bedreigd wordt en dus ver dedigd mflét worden. Al naar het temperament van den béoardeelaar wordt het begrip vrijheid verschillend beoordeeld. De orgie der inwendige vrijheid van November 1918 en daarna hebben de Duitschers met een buitenlaridsche politieke slavernij zonder weerga zeer duur betaald. Het moet dus wel 7.00 zijn, dat de vrijheid van een volk naar buiten steeds met een zekeren dwang naar binnen ge kocht vCordt Dat geldt vooral in den oorlog Het Duitsche volk kan slechts door harde tucht, discipline, gehoor- zaamheid en trouw omhoog komen- De oo.rlog is één groote. dwang, die meer of minder eiken afzonderlijken staats burger treft. Hij staat echter boven alles. Wordt de oorlog gewonnen, dan is alles gewonnen. Zou hij verloren worden, dan zou ook alles verloren zijn. Wij staan in dezen oorlog tegenover een vijandelijke coalitie die haar ver nietigingsplannen tegen het Duitsche volk niet verbergt. Haar strijd tegen ons heeft, zooals toegegeven, niets van doen met de afwijzing van onze poli tieke zienswijze of ons staatkundig, re giem. Zij heeft uitsluitend onze vrij heid ten doel co dus het wezen van ons nationale leven. Het behoeft niet gezegd, dat er met dergelijke plannen geen overeenkomst mogelijk is. Wij hebben nog nooit in onze geschiede nis tegenover een zoo doodelijk gevaar gestaan als thans, doch ook nooit was het besef van dit gevaar bij het Duit sche volk zoo levendig als in dezen oorlog. Iedere Duitscher weet dat wij aan dezen oorlog slechts door een overwinning een einde mogen ma ken. De minister wees er opnieuw op, dat de voorwaarden voor de overwin ning' vrijwel uitsluitend 3hn Duitsche zijde aanwezig zijn. De vijand weet heel goed, dat hij door militaire acties den Duitschers de grootere kansen op een overwinning niet kan ontnemen. Daarom richt hij ook zijn aanval op het Duitsche oorlogsmoreel. waarvan hij hoopt, dat dit hem te hulp zal ko men. Daarover heeft echter niet de vijand te beslissen, doch het Duitsche volk. Het Duitsche volk ziet de pro blemen thans nuchter en zonder hun politieken dwang uit het oog te ver- De toekomstige luchtoorlog. In een artikel „Geen slecht profeet" levert de Berliner Bórsenzeitung com mentaar op een uitlating van den Brit- schen luchtvèartexpert majoor Oliver Steward in de Eveping News. volgens welke het op het gebied der luchtmacht zonder meer mogelijk is. dat nieuwe Duitsche uitvindingen een revolutie zouden veroorzaken en de kracht van de Britsch-Amcrikaansche luchtmacht zouden verlammen. Steward wordt, aldus de Berliner Bórsenzeitung. bij deze uitlating niet alleen geleid door het natuurlijke be sef van de ongebroken kracht 'van Djiitschlafld, maar blijkbaar ook door het slechte geweten wegens de mis daden jegens de Duitsche burgerbevol king. dat de Duitsche vergelding vreest. De Duitschers hebben geen reden om deze profetie tegen te spreken, inte gendeel. ój weten, dat het zoo zal zijn, omdat zij weten, dat z.ij slechts door een duidelijke overwinning een einde aan dezen geweldigen oorlog kunnen maken. Verbazingwekkend zal deze keer in den luchtoorlog zek'ér zijn. maar niet onverklaarbaar. De verkla ring is eenvoudig, dat de Engelsche leiding met goedkeuring van het volk een schuld op zich heeft, geladen, die nooit gedelgd kan worden, dat zij den oorlog tot een sluipmoord gemaakt heeft en dat Duitschland wel gedwon gen is er alles op te zetten, om de moordmethodes der F.ngelsche lucht- terreur voorgoed uit de wereld te hel pen. Voorloopig kunnen de Engelschen zich nog bezig houden met duistere voorgevoelens, op zekeren dag zullen die tot vreeselijke werkelijkheid wor den. liezen. Of wij lossen deze problemen op.-öf de vijand doet het op onze kos ten. Wij staan in dezen oorlog voor een nieuw begin van onze groote nationale politieke ontwikkeling. Ge'ukt het de tegenpartij niet ons te verdrijven uit den kring ..der wereldmachten, dan zijn we er definitief bovenop. Gelukt het ons niet het klaar te spelen, dan zou alles vergeefs zijn geweest. Wij heb ben bij de vervulling van onze taak in- 'derdaaö te beslissen over ettelijke eeuwen van onze komende ontwikke ling. De poging daartoe kan bij een mislukking later niet herhaald worden. Het 'gaat in dezen porlog onherroepe lijk om de laatsle poging. Uit dit in zicht putten wij de kracht tot strijden en werken als ging het dagelijks om ons lgven. In waarheid is dit oftk zoo. - Eens zal de tijd komen, dat aan alle zorg een einde komt. Wanneer eens de wapens zullen zwijgen, zullen de vol ken de balans opmaken. Dan heeft hetgeen zij hebben geleden niet veel waarde meer. doch slechts dat wat zij bereikt hebben. Wij moeten thans ge heel ons denken en handelen ernaar richten om op dat uur aan den kant van den winnaar te staan. Het Duit sche volk heeft in dezen oorlog reeds zooveel geofferd en gedragen, dat het ook het nog ontbrekende eraan toe- voeeen zal. Onze eerzucht moet thans zijn met een opgeruimd hart te geven wat wij vervangen kunnen, doch nooit te verliezen, wat onvervangbaar is UJ^indelijk is slechts de vrijheid on vervangbaar. Aanval op Augusta. Snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen. die op 25 Aug. opnieuw de ha ven Augusta hebben aangevallen, hebben bomtreffers geplaatst op een vry groote concentratie van lan dingsbooten. zoo verneemt het DXB. 'Stapels munitie en verzorgingsmatë- riaal nabij de liade raakten in brand. Boven Zuid-Italiaansch gebied heeft eikenloofdrager majoor Steinhoff bij den afweer van vijandelijke vliegtuigen van het type Lightning zijn 163ste luchtover winning behaald door bin.ipn vijf mi nuten 4 tweemotorige vliegtuigen neer te schieten. Treinen gebombardeerd. Duitsche formaties gevechtsvliegers ^hebben met hun aanvallen op het vij andelijke ravitailleeringsverkeer. naar aan het D. N. B. wordt medegedeeld, den bolsjewisten de laatste dagen we derom gavpelige verliezen toegebracht. In hel achterwaarsche gebied van het centrale oostelijke front troffen de bommen van Duitsche gevechtsvliegers vier lange transporttreinen, waarvan er een met benzine, een tweede met suiker, was geladen. Onder felle ontploffingen brandden de treinen volkomen uit. Op een vrij Roskam herdenkt wijlen jf. Reydon. Jarenlange strijd voor boerenland in boerenhand. PLECHTIGHEID TE LUNTEREN. Omstreeks één uur Vrijdagmiddag arriveerde het stoffelijk overschot van den overleden secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en gemachtigde van den Leider, mr. H. Reydon, aan hel sta tion Ede—Wageningen. De stoet bestond uit tien rijtuigen, waarvan twee landauers een schat van bloemstukken en kransen meevoerden. Bij den ingang van het kerkhof te Lunteren, waar de teraardebestelling plaats vond, stond een wacht opge steld, die werd gevormd door leden van de groep Lunteren van de N.S.B en deelnemers aan het vormingskamp op den Scheelenberg, onder leiding van commandant Van den Hout Op den doodenakker bevonden zich vele belangstellenden,- waaronder het hoofd van den Nederlandschen Landstand, boerenleider A. J. Roskam met zijn echtgenoote. de seceretaris-generaal van de N.S.B., ir: G. J. Huygen en de waarnemend secretaris-generaal van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, jhr. mr. S. M. S. de Ra nitz. Nadat de familie en de genoodigden zich om de groeve hadden geschaard, sprak boerenleider Roskam de volgen de woorden: Rede van Roskam God alleen groot. Deze zegezang an het. gelooi was het. die het leven ■yan dézen mén heeft geadeld. Dat wt) niet zeggen, dat het leven van hem. die de genade ontvangt deze belijdenis te beleven, steeds vroolijkheid en licht is. Vaak' schijnt het juist, dat het le ven van hen, die worfetelen om licht en waarheid, een leven is van zware zorgen en moeitevol. Wie oog heeft gekregen voor dc Majesteit van den Schepper, die ziet in deze wereld, dat het recht struikelt op de straten en dat de leugen als machtige despoot het leven der menschen en der menschen in hut) gemeenschappon drukt en kwelt. Daarom was het leven van Reydon een worsteling om het herstel van het geschonden recht in deze we reld. Met zijn helder verstand en zijn scherpen geest was het voor hem klaar, dat er geen recht kon zijn voor het 'volk van Nederland, zoolang staat en maatschappij geleid werden door de machten van geld en goud en zoo lang God Mammon zetelde op Zijn hoogen troon. Als trouw vaderlander en als scherp jurist doorschoüwde hij reeds vroeg, dat het laat-Romeinsche recht, dat de grondslag was van het Nederlandsche staatsbestel, vervangen moest worden door ons oud-Nf#er- landsche Germaansche boerenreeht. zooals dat gegolden had in de oude boerendorpsgemeenschappen. Het op delven van dit oude recht en dit ma ken tot den grondslag voor .den op- bguw van onze volkshuishouding, dat zag ReydoYi als zijn levenstaak Fr kan geen rechtsstaat zijn als niet eerst de fundamenten zuiver zijn en reflftt. Vandaar zijn jarenlange strijd voor boerenland in boerenhand. Hij zag, dat ons hoerendom de grondslag moest zijn vari ons volksleven en dat alleen herstel van het boerenerfrecht de machten van wereldconcerns en geld magnaten kon breken. Dan pas kun nen de grondslagen worden gelegd voor een vrij volksleven hier in deze lan den. Zijn grootste kracht ontplooide hij, toen hü als hoofd van de afdeeling „Volk en Bodem" van den Nederland schen Landstand de grondslagen kon leggen voor dit rechtsherstel. Hij deed dit in een tijd toen alles wankelde en kreunde. Hij deed dit temidden van een wereld, die hem niet begreep en Jiem nog niet begrijpt. Als een een zame worstelaar werkte hij zich door alle moeite en zorg en onverstand heen. Als eens de vredesklokken luiden in ons vaderland en als eens de vrije boer zal staan op zijn eigen grond en deze», grond veilig is gesteld voor de boerengeslachten, dan zal het hoeren dom van Nederland naar Lunteren ko men en een eiken krans leggen op het graf van dezen held, die gevallen is als offer voor volk en'vaderland in de ze zoo zware tijden. De vader van den overledene dank te namens de familie voor de velevén treffende bewijzen van deelneming en ook die van medeleven, welke zijn ¥oon tijdens zijn smartelijk lijden, zoowel uit zijn werkkring als van de zijde zijner vrienden mocht ontvangen Daardoor werden zijn laatste levens dagen veyhelderd en wai ook zijnTieen- g8art wellicht 200 kalm en rustig. Door de familieleden, vrienden en omstanders werden bloemen in de groeve gestrooid. groot spoorweglcnooppunt ten oosten van Charkow ^werden twee troepen- trarisporttreinen door de bommen- reèksen der Duitsche gevechtsvliegers vernield. Gevangenen hebben verklaard, dat van deze transporttreinen slechts 9 man 1n leven zijn gebleven. Bij de bestrijding van een door den vijand sterk bezet boschkamp zijn 25 kanonnen vernield en een groote ravi- tailleeringsopslagploats in brand ge worpen. Bij het bombardement op een bolsjewistisch vliegveld vernielden Duitsche vliegers in scheervlucht alle stilstaande vliegtuigen Koning Boris ernstig ziek. Vrijdagochtend is een officieel com muniqué over den toestand van koning Boris uitgegeven, dat als volgt luidt: ,.De toestand van den Tsaar blijft onveran derd ernstig. De artsen trachten een herstel te bewerkstelligen". Direct gevaar geweken. Over den gezondheidstoestand van koning Boris is Vrijdag te 16 uur het volgende communiqué uitgegeven; „Slot Sofia. 27 Aug. Eenige dagen geleden is Z.M. dc koning plotseling ziek geworden. Zijn ziekte was van den aanvang af zeer ernstig. Er deden zich ook verschillende schommelingen voor in den toestand van den doorluchtigen patiënt. De ziekte was bijtijds en met zekerheid door het consult der dokters herkend. Een verbetering in den toe stand van den koning, die heden is ingetreden, geeft aanleiding tot de hoop, dat, wanneer zich geen verdere complicaties voordoen, het gevaar voor het oogenblik als geweken kan wor den beschouwd". De toestand in Afrika. Een Fransch bestuursambtenaar in Noord-Afrika isier in geslaagd weer naar Frankrijk terug te keeren. Vol gens de Effort heeft hij over de in Noord-Afrika heerschende toestanden o.a. het volgende verklaard: Het opheffen van de maatregelen te gen de Joden heeft vooral de Moham medanen pijnlijk getroffen. De Anglo- Amerikanen zien thans reeds in in welk een gebaar zij zichzelf gebracht heb ben. De bolsjewisten eischen steeds nadrukkelijker en luider de verwezen lijking van hun eischen. Hieraan kan geen paal en perk gesteld worden, om dat de bolsjewistische pers noch onder de dissidenten, noch onder Anglo-Ame- rikaansche censuur valt. De antipathie tegen de nieuwe heerschers in Noord- Afrika is zeer gdot. Dc groote hoeveel heid kapitaal en dc ongunstige omwie- selingskoers hebben de geldcirculatie In verwarring gebracht, de invoer is ver boden en wanneer er iets ingevoerd kan worden, dar. is dit bestemd voor de Anglo-Amerlkanen. De planter» hebben geen werkkrachten, zoodat het geheele economische leven stilligt. De oogst staat te verrotten op het land. Dit alles is. zoo besluit de ambte naar, het resultaat van de afgeloopen tian maanden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1