NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Zware afweerstrijd duurt voort. De onrust in Denemarken. Koning Boris van Bulgarije overleden. Uitaan: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordara C 9. Bureau der Schagcr éditie: Sohagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 Hjnen). Postrekening 66189. MAANDAG 30 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang, No. 201, 2 pagina's. Deze Couraot veroehtynt dagettyks. Advertentla-tarlef. Prijs der gewone advertenties in detc Editie 11 ct. per m.M. B|J contract binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. WEERMACHTBERICHT Terreuraanval op Neurenberg. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 20 Aug. - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Mlopsfront, in bet gebied rondom Charkof cn ten Zuidwesten van Orel voerden ook gisteren onze troepen een zwaren' afweerstrijd tegen superieure bolsjewistische in fanterie- cn pantscrstritjdkrachten. Dé vQand leed wederom zware verlie- xfl. 181 Tanks werden stukgeschoten. Door energieke tegenaanvallen wer den doorgebroken vijandelijke for maties afgesneden en omsingeld. De lnchtmaoht viel aan het Mioesfront, ten Westen van Charkof en ln het gebied ten Zuidwesten van Orel pantserformaties, Infanterie- en ravi- tailleerlngscolonneg van den vijand aan. Op 26 en 27 Augustus werden door formaties Jagers 104 bolsjewisti sche vliegtuigen neergesohoten. Bij de zware gevechten ten Zuidwes ten van Wjasma heeft zich de Ham- burgsche 20ste divisie pantsergrena- dlere bijzonder onderscheiden. In den nacht van 26 op 27 Augustus vielen zware Duit6che gevechtsvlieg tuigen concentraties van schepen in het havengebied van Algiers aan en troffen een oorlogsschip en 7 transport schepen met bommen van elk kaliber. Boven Zul-Italië schoten Duitsche ja gers en de luchtdoelartillerie 8 vijan delijke vliegtuigen neer. Successen ter zee. Een Duitsche duikboot heeft In de Mïddellandsche Zee een krachtig be schermden kruiser der Aurora-klasse tot zinken gebracht: een andere duik boot beschadigde door torpedotreffers een anderen kruiser zwaar. Ten Wes ten van Kaap Finisterre werd van een vijandelijke vlootformatie een kruiser in brand gebombardeerd, terwijl een torpedojager na bomtreffers ontplofte en zonk. Bij aanvallen overdag van formaties Britsch-Amerikaansche vliegtuigen op het kustgebied van de bezette gebieden ln het Westen wer<Jen 15 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De aanval op Neurenberg. Een terreuraanval van sterke for maties Britsche bommenwerpers op de stad Neurenberg ln den afgeloo- pen nacht veroorzaakte verliezen on der de bevolking alsmede zware ver woestingen in woonwijken, aan ker ken, ziekenhuizen en cultuur-histori sche wiardevolle gebouwen. Volgens het totdnsver ingestelde onderzoek vernietigenden strijdkrachten der luchtverdediging 60 der aanvallende bommenwerpers. Het weermachtbericht van Zondag. Zondag Het weermachtbericht luidt: In den Zuidelijken en Centralen Sector van het Oostelijke front duren de hevige gevechten, die vooral voor den vijand met groote verliezen ge paard gaan, voort, terwijl zij ln het bijzonder op de brandpunten door groot gebruik van pantserwagens en luchtstrijdkrachten aan beide zijden tot de grootste hevigheid zijn opge voerd. In de Westsiberische Zee schoten Duitsche duikbooten uit kleine con- vooien drie schepen weg met een ge- zamenlijken inhoud van 12.000 brt. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen plaatsten bij een aanval overdag op de haven van Augu^ta bomtreffers op vief schepen van middelbare grootte. In bet strijdgebied van Napels alsmede voor de Zuidkust van Sardinië scho ten Duitsche jagers gisteren 11 vijan delijke vliegtuigen neer. Onze afweer van jagers en luchtdoelgeschut boven den Atlantischen Oceaan, boven de be zette Westelijke gebieden en aan de Noorsche kust haalde nog vier andere machines omlaag. Duitsche onderzeebooten brachten ln de Middellandsche Zee drie schepen tot zinken met een gezamenlijken in houd van 20.000 brt. en beschadigden, een groot troepentransportschip .ernstig door torpedotreffers. Kapitein Rail. leider van een groep jachtvliegers, behaalde op 28 Augus tus zijn 200e overwinning in de lucht. Göbbels dankt Berlijn. BERLIJN, 28 Aug. - Rijksminister Göbbels heeft in een schrijven aan de Berlijnsche bevolking uitdrukking ge geven aan zijn dank en waardeering voor haar houding en gezindheid bij de laatste Britsche terreuraanvallen op de Rijkshoofdstad. Het aantal bij den laatsten luchtaanval gevallen slacht offers ls betrekkelijk gering gebleven, aldus de oproep van den Rijksminister, aangezien de sinds welAn steeds weer gecontroleerde luchtbescherming en de voorzorgen op evacuatiegebied een goed effect hebben gehad. Dit heeft getoond, dat de Berlijnsche bevolking vastbesloten is, de Rijkshoofdstad moe dig en standvastig tegen de Britsche luchtterreur te verdedigen. Schending der neutraliteit door Zweedsche visschersvaartuigen. BERLIJN, 29 Aug. - Duitsche zee- strijdkrachten hebben den 25s|en Augustus in het voor de visscher|j verboden waarsohuwingsgebled van het Sk&gerrak verscheidene vis schersvaartuigen ontdekt. De vaar tuigen werden door waarschuwings schoten opmerkzaam gemaakt, dat z|j zich in het waarsohnwingsgebied bevjwiden. Z|J verwijderden zich daarna. Des avonds werden de vaar tuigen wederom op dezelfde plaats midden in het Duitsche waarschu- wingsgebied aangetroffen. De Duit sche zeestr|jdkrachten constateerden bovendien, dat van de den nacht te voren gelegde zeven lichtboeien^ er nog slechts één brandde en dat de overige hetzij ontbraken of onbruik baar gemaakt waren. B|j de aan komst van de Duitsche oorlogsvaar tuigen trachtten de visschersbooten snel te ontkomen. Z|j werden be schoten en twee ervan werden tot zinken gebracht. Een onderzoek van den Zweedschen marine-attaché heeft bevestigd, dat in derdaad sprake geweest is van Zweed sche vaartuigen. Het optreden van de Zweedsche boo ten vormt een directen steun voor de vijanden van Duitschland. De Duitsche gezant te Stockholm heeft dan ook ernstig geprotesteerd en de .verwach ting van de Rijksregeering uitgespro ken, dat de Zweedsche regeering de schuldigen op gepaste wijze ter ver antwoording zal roepen. De'beschieting van de Zweed sche visschersvaartuigen. Evenals in verschillende andere ge vallen heeft ook in de kwestie der be schieting van Zweedsche visschers- vaartufgen een deel van de Zweedsche pers, zonder een opheldering van het gebeurde af te wachten, in tamelijk vijandigen vorm tegen Duitschland positie gekozen. De thans van Duit sche zijde gepubliceerde mededeeling .over het gebeurde en de daarin ver vatte mededeeling, dat het optreden Van de Zweedsche booten in strijd is met de neutraliteit, wordt in politieke kringen alhier met des te grooter vol doening ontvangen. De stap, dien de Duitsche gezant tn opdracht van de Rijksregeering heeft ondernomen, zal er misschien toe kun nen bijdragen het Zweedsche volk opr merkzaam te maken op het gevaar van een onverantwoordelijke pers, die zonder bedenken ruiten ingooit, waar voor zooals de ervaring leert, uitein delijk toch steeds het volk moet beta len. DE LUCHTAANVALLEN OP ITALIë. Het Italiaansche weermachtbericht. van Zondag meldt o.m.: Tarente. Cosenza en Terni alsmede eenige plaatsen in de provincies Na pels en Cosenza werden door sterke formaties vliegtuigen aangevallen. De vijandelijke formaties, die terstond werden aangevallen door jagers die ter beschikking waren opgestegen, verleren tijdens herhaalde hevige luchtgevechten 24 machines. 16 Toe stellen werden door Italiaansche jagers en 8 door Duitsche jagers neergehaald. Het luchtdoelgeschut haalde nog 5 toe stellen omlaag. In het luchtruim boven Sardinië heb ben Duitsche jagers 3 Amerikaansche jachtvliegtuigen neergeschoten. uit het Weermachtbericht van 27^AUGUSTUS 1943: ..Bij de zware gevechten in het gebied rondom Charkow heeft de SS-pantser- grenadierdivisie „Das Relch" in den aanval zoowel als b|j den afweerslag bijzonderen roem verworven. De divisie schoot in 35 gevechtsdagen 1000 v|jandel|jke gevechtswagens stuk. Ook hier strijden Nederlanders naast hun Dnitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar bl|jft uw daad? Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS, Inlichtingen SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg, Amsterdam, Dam 4. Militaire uitzonderingstoestand- Door den bevelhebber van de Duitsche troepen in Denemarken is de militaire uitzonderingstoestand voor heel Denemarken afgekondigd. De in de vroege ochtenduren van Zondag uitgegeven bekendmaking van den bevelhebber der Duitsche troepen In Denemarken luidt als volgt: De jongste gebeurtenissen hebben aangetoond, dat de Deensche autoritei ten niet meer bij machte zijn, rust en orde in Denemarken te handhaven. De door vijandelijke agenten aangestichte onlusten zijn rechtstreeks gericht tegen de Duitsche weermacht. Ik kondig der halve in den zin van de artikelen 42 tot 56 der Haagsche Conventie voor den landoorlog den militairen uitzonderings toestand af voor heel Denemarken Met onmiddellijke Inwerkingtreding decre teer ik: 1. de ambtenaren en het personeel ln overheidsdienst moeten hun taak loyaal voortzetten. Zij moeten de In structies uitvoeren van de daartoe aan gewezen Duitsche controleerende per sonen. 2. samenscholingen van meer dan vijf personen in het openbaar zijn ver boden, eveneens zijn alle vergaderingen, ook de niet openbare, verboden. 3. het sluitingsuur van café's e.d. wordt vastgesteld op het intreden "an de duisternis. Vanaf dat tijdstip is ook elk verkeer op straat verboden. 4. elk civiel berichtenverkeer is voorlooplg verboden. 5. elke staking is verboden. Ophit sing tot Staking, ten nadeele van de Duitsche weermacht, ls begunstiging van den vijand en wordt in den regel met den dood gestraft, 6. overtredingen van de hiervoor ge noemde bepalingen worden door de 'Duitsche „Standgerlchten" gevonnist. 7. tegen het gebruik van geweld, sa menscholing enz. wordt zonder pardon van de wapens gebruik gemaakt. 8 aan eiken bewoner van Denemar ken, die zich schikt naar de op het vol kenrecht berustende „Kriégsanord- nung", wordt in het kader der wetten veiligheid van persoon en van bezit verzekerd. Na afkondiging van den uitzonde ringstoestand in Denemarken, zoo meldt de Deensche zender Kalundborg heden avond, hebben de straten het gewone voorkomen behouden. Het Deensche volk heeft den maatregel kalm ontvan gen Bevolking en jeugd begrijpen hem en schikken zich. De godsdienstoefenin gen vonden zooals gewoonlijk plaats. Onze Arbeidsmannen aan den aardappeloogst Bijna 10.000 Arbeids mannen vertrokken dezer dagen uit bun arbeidskampen om In het Noordelijk deel ven ons land behulpzaam te zijn bij het rooien van de aardappelen CNF/NAD/Molkenboer/Pax m Hij was een vriend van Duitschland. SOFIA, 28 Aug. - Ministerpresident Filoff heeft voor den Bul- gaarscben omroep bekend gemaakt, dat Z.M. Koning Boris III om 16 uur 22 minuten in het koninklijk paleis is overleden. Hü las om 20 uur de volgende proclamatie voor: „Z.M. de Koning, Tsaar Boris III, de Eenige, is na een korte en zware ziekte heden, op 28 Augustus om 16 uur 22 in den kring van z|jn gezin overleden. Onmetelijk is dc smart van Bulgarije en van het Bulgaarsche volk. W|j allen hebben den heiligen plicht z|jn testament uit te voeren en uitsluitend en zonder af te dtvalen d.en door hem aangegeven weg verder te bewandelen." DE DOODSOORZAAK VAN KONING BORIS. Hel Bulgaarsche Telegraaf Agent schap heeft vandaag een uittreksel verstrekt uit een binnenkort in de Staatscourant verschijnende publicatie van den minister van justitie en een aanvulling daarop, gericht tegen de ver schillende geruchten door buitenland- sche agentschappen verspreid: In de overlijdensakte, door het Bul gaarsche ministerie van justitie naar aanleiding van den dood van Zijne Ma jesteit Koning Boris"den Derde gepubli ceerd wordt gezegd: „De dood werd veroorzaakt door trombose in den linker hartslagader (trombosls artaerlae coronnariae slmistrac), door een dubbele long ontsteking (pneumonia bilateralib). door long- en hersenoedeem (oede- m& pulmonum et cerebrl)". t Alle geruchten en berichten met betrekking tot de ziekte en den dood van Zijne Majesteit den Ko ning der Bulgaren, Boris de Derde, die niet in overeenstemming z|jn met de bovengenoemde gegevens uit de overlijdensakte van het Bul- gaarsche ministerie van justitie, z|jn van eiken grond ontbloot en volkomen uit de lucht gegrepen. Begrafenis op 5 September. De begrafenis van den overleden ko ning Boris den Derde zal den vijfden September geschieden. Plaats en uur zullen in een latere bekendmaking worden medegedeeld. Zijn levensloop. Koning Boris III is geboren op 30 Ja nuari 1894 in Sofia. In 1906 werd de troonopvolger benoemd tot luitenant van de Bulgaarsche weermacht, ln 1912 werd hij bevorderd tot kapitein en deed zijn intrede In de gelederen der weer macht. Aan de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 en aan den wereldoorlog (1915—*18) heeft hij actief deelgenomen aan alle fronten. Voor zijn verdiensten tijdens den veldtocht in de Dobroedsja ln 1916 kreeg de toenmalige kroonprins de Orde Pour le Mérite. Toen koning Ferdinand de Eerste van Bulgarije in het najaar van 1918 na de ineenstorting van het Bulgaarsche front afstand deed van den troon, volgde ko ning Boris III hem op 3 October 1918 onder zeer moeilijke omstandigheden op. Het verdrag van Neuilly beroofde Bulgarije van vruchtbare #gebieden. het in lange oorlogsjaren uitgeputte land stond economisch voor een ineenstor ting. Daarbij kwamen ernstige, door bolsjewistische- agitatie ontstane onge regeldheden Op den koning zelf werden twee aanslagen gepleegd. waarvan vooral de aanslag in de kathedraal van Sofia, die ruim 150 dooden en 200 ge wonden eischte den ernst van den toe stand kenmerkte. In 1930 trad koning Boris in het hu welijk met prinses Giovanna van Ita lië. In 1937 werd de troonopvolger. Si- meon. Vorst van Tirnovo. geboren. De staatkunde van den jongen mo narch heeft de kroon door alle moei lijkheden en gevaren van de laatste 25 jaar heen geleid. Sedert 1936 leidde de koning onbeperkt de regeering. d.w.z. hij moet beschouwd worden als de be zieler en schepper van alle politieke denkbeelderi in Bulgarije. Zijn regime, dat van zijn jeugd af bepaald wordt door vriendschap voor Duitschland. heeft ook geleid tot het toetreden van Bulgarije tot het driemogendhedenpact Tn 1940 gelukte het de door koning Bo ris geleide Bulgaarsche politiek langs vreedzamen weg de Zuidelijke Do broedsja voor Bulgarije terug te krijgen en het volgende jaar gaf de positie van Bulgarije aan den kant van de landen van het pact van drie het land de oude gebieden van Thracië. Macêdonië en Moravië terug, een 6ucces. waardoor het onrecht van het verdrag van Neufily definitief werd opgeheven. HET LAND IN ROUW. SOFIA. 29 Aug. De door den mi nisterraad bevolen nationale rouw zal 40 dagen duren. O.a. blijven alle Inrich tingen van vermaak dien tijd gesloten De eerste 7 (jagen mogen er ook geen films of tooneelstukken vertoond of concerten gegeven worden. De Heilige Synode heeft besloten, dat er voorloo- pig in het geheele land geen bruiloften gevierd mogen worden De Bulgaarsche sportleiding heeft gelast, dat alle wed strijden komen te vervallen. Zondagochtend ls in de kathedraal Alexander Levski een Mis opgedragen voor den overleden Tsaar Boris den Derden alsmede voor den nieuwen Tsaar Simeon den Tweeden. Alle leden der re geering, het diplomatieke corps, het personeel van den Tsaar, de generaliteit, de leden van het parlement en hooge ambtenaren alsmede vele geloovigen waren bij de godsdienstoefening tegen woordig. EÉN WARM VRIEND VAN DUITSCHLAND. De Duitsche bladen wijzen er op. dat het bericht over den dood van koning Boris niet alleen het Bulgaarsche volk in diepe smart heeft gedompeld, doch dat ook het Duitsche volk in deze smart oprecht deelneemt, daar de overleden koning een warm vriend van Duitsch land was. De Ftlhrer heeft aan de Koningin-we duwe een telegram van rouwbeklag ge zonden en ook den Bulgaavschen minis ter-president telegrafisch zijn deelne ming betuigd. Prins Simeon opvolger. In aansluiting op de proclamatie over den dood van koning Boris is de vol gende proclamatie aan het Bulgaarsche volk uitgegeven: „Bulgaren, heden, 28 Augustus 1943, heeft Zijne Koninklijke Hoogheid troonopvolger Prins Simeon van Tir novo, de lieveling en de hoop van Bulgarije, volgens paragraaph 34 van de grondwet, den troon bestegen on der den naam Simeon II van Bul garije. Op grond van paragraaph 151 der constitutie zal de ministerraad tot de regeling van de regentschapskwes tie de leiding van. Bulgarije op zich nemen. Op dit oogenblik roepen wij alle Bulgaren op zich nog hechter om den troon van den koning te scharen, teneinde in het geloof aan een geluk kige toekomst van Bulgarije en in vertrouwen op God den ingeslagen weg verder te bewandelen. De Ministerraad." De verkondiging der proclamatie werd besloten met gejuich voor koning Simeon II van Bulgarije en voor het Bulgaarsche volk. Tot aan de meerderjarigheid van den prins zal een regentschap en voogdij raad worden aangewezen. In alle garnizoens van het Bulgaar sche leger heeft de eedsaflegging op den jongen koning Simeon TT yeeds plaats gevonden. Romeinsche pers over den dood van Koning Boris. De Romeinsche bladen publiceeren op de eerste pagina foto's van den overle den Koning Boris van Bulgarije en van de koninklijke familie alsmede lange berichten over de laatste uren van den koning en de diepe smart van het Bul gaarsche volk. In hartelijke herden kingsartikelen eeren de bladen de fi guur van Koning Boris, wiens huwelijk met Prinses Johanna van Savoye, doch ter van het Italiaansche koningspaar, naast de traditioneele vriendschappelij ke betrekkingen ook nauwe dynastieke banden legde tusschen de beide volken. Telegrammen van Rijksmaar schalk Gëring en Von Rlb- bentrop. Naar aanleiding van het overlijden van Koning Boris van Bulgarije heb ben Rijksmaarschalk Göring en de mi nister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, telegrafisch hun leedwezen betuigd aan de Koningin-weduwe, Jo hanna, den broeder van den Koning, Prins Kyrill, en den Bulgaarschen nu- nister-president en minister van buiten landsche zaken, Filoff. Telegramwisseling tusschen Prins Kyrill en dlti Ftlhrer. Prins Kyrill van Bulgarije, de broe der van den overleden Koning Boris, heeft den Führer telegrafisch in ken nis gesteld van het overlijden van den monarch. De Führer heeft in een ant- woordtelegram zijn opreohte deelne ming betuigd. Roemenië en de dood van Koning Boris. Het feit, dat Koning Boris persoon lijk heeft bijgedragen tot het tot stand- komen van een verhouding van goede nabuurschap tusschen Bulgarije en het naburige Roemenië is oorzaak, dat de tijding van het overlijden van den vorst met spontane deelneming is ont vangen. De bladen publiceeren uitvoe rige berichten over de ziekte en den dood van den Koning en eeren ln eigen artikelen de politieke persoonlijkheid van den monarch. SPORT. 1 r e n n e n. Middelkamp wint het Nederl. kampioenschap op den weg. Verrassende strijd op den Cauberg. Wederom waren duizenden Zon dag getrokken naar het fraaie gebied van Zuid-Limburg om de fine fleur der Nederlandsche wegrenners elkander den nationalen kampioens titel op *ien weg voor beroepsren ners en onafhankelijken te zien be twisten. Het is een verrassende strijd geworden, verrassend, omdat de sterksten onder de deelnemers, die immers steeds in vele opzichten het verloop van den wedstrijd beïn vloeden, door onvoorziene omstan digheden, zooals materiaalbreuk en bandenpech, ontijdig uitgeschakeld werden. Daardoor kregen mindere goden, die niet met een dergelijke pech te kam pen hadden een kans, welke zij dan ook tot het bittere einde verdedigden. Onder hen viel vooral het goede rijden op van den Oostzaner en onafhanke lijke Jan Lust en den Rotterdammer de Ruiter, alsmede de prof. Pauwels en van der Zande. Van de weinige kopstukken, die uiteindelijk overble ven, was Middelkamp ongetwijfeld de sterkste, die z^jn kans onmiddellijk greep, zoodra zijn rivaal van Amster dam met eenigen achterstand te kam pen kreeg.. Met 100 meter voorsprong op het peloton bereikte Middelkamp met den Limburger Joossen aan zijn wiel de top van den berg. waarna vooral de afdaling de voorsprong nog werd vergroot tot bijna een minuut. Braspenninx moest wegens bandenpech opgeven. Bij het opkomen van het Walramplein lag Joossen nog aan den kop, doch in de eindsprint over 50 meter werd hij door Middelkamp ge passeerd, die daarop met klein ver schil" won. De voornaamste kopstuk ken, waarvan men gedacht zou heb ben, dat zij zich geducht zouden weren in dezen strijd, moesten succes sievelijk het veld verlaten. Het begon al in de derde ronde toen Lakeman, de Zaandammer C. Bakker en de, ren ners Hofstede en Maas wegens ban denpech werden uitgeschakeld. In de vierde ronde kreeg Gerrit Schulte zijn eersten lekken band. Hij wist evenwel spoedig wederom op de fiets te komen. Gerrit Boeyen verdween kort daarop, eveneens uit het veld. In de 8ste 'onde kwam het teleurstellende bericht, dat Schulte opnieuw bandenpech had. Dit was voor hem aanleiding om van den verderen ^triid af te zien. In de 9e ronde trof Bellenaars hetzelfde lot. Zoo bleef de slachting onder de ren ners voortduren, zoodat ten slotte de eindstrijd met nauwelijks 10 renners werd uitgevochten. De uitslag luidt verder: 1. Middelkamp 124 k.m. ln 3 uur 45 min. en 8.6 sec.; 2. Joossen op drié lengten: 3. v. d. Zande op 1 min. 10 sec.; 4. de Ruiter op 1 min. 30 sec. Dit was de winnaar van de onafhankelij ken, die op een uitstekenden wedstrijd kan terugzien. 5. Pauwels 2 min, 20 sec.; 6. Schwettzer; 7. van Amsterdam; 8. Verschure. Voetbal. AJAX WINT DE ZILVEREN PONT. Dank zij een royale overwinning van 5—1 op het eerste elftal der Noord- Amsterdammers won Ajax Zondag ook de zilveren pont van de Volewijckers. De groenwitten waren er nog nimmer zelf in geslaagd om de pont voor een jaar in hun bezit te brengen. Nadat zich reeds verschillende gevaarlijke mo menten voor het doel hadden voorge daan, maakten de^Ajaxieden plotseling binnen vijf minuten drie doelpunten, waarvan er twee louter bet gevolg van mistrappen waren. De derde prijs ging naar Culemborg Vriendenschaar won in een verrassend goeden wedstrijd met 4—2 van Elinek- wljk uit Zuilen. WEDSTRIJDEN OM DEN AROL- BEKER. De eerste dag van het A.R O.L.-tour nooi, dat dit jaar in het Olympisch stadion wordt gehouden, stond in het teeken van het zestigjarig jubileum van de groote HW. Vele hartelijke woor den kregen de Hagenaars te hooren, doch zij vermochten hen niel tot groote daden te brengen. DWS kon hén zelfs de grootste nederlaag van den dag (4-0) toebrengen. De bekerhouder UW werd thans uitgeschakeld en wel door het eerste elftal van de organiseerende ver- eeniging AFC. Na een gelijk spel (1-1), benutten zij de strafschoppen beter dan UW. AGOW schakelde HBS uit door een overwinning van 1—0, waarna EDO de halve finale bereikte dank zij eet! overwinning van 2-1 op Zeeburgia. In de demi-finales komen dus EDO, AGOW en DWS. Paarden. CC.SES TE ALKMAAR. Zondagmiddag hadden onder buiten gewoon groote belangstelling draverijen te Alkmaar plaats. Voor twee nummers waren te veel inschrijvingen zoodat de ze nummers in twee deelen werden ge splitst. De uitslagen waren: 1. Florls A. pr|js. 1. Absyrthus 2060 m. van C. v. Dam, rijder J. Vergay, tijd 3.25 (1.39.5Toto winnend 12.90, pl. 2.80. 2. Generaal Watts pl. ƒ3.20. 3. Hans Gregor pl. ƒ2.40. 4. Donna M. Gedïskw. 2e. aank. Edeldame wegens springen door de finish. n. Freddy Scott-pr(Js. Heatdraverij le ged. 7 paarden, le heat 1. Fleetness 1740 m. van J. de Vlieger, rijder eig., tijd 2.41.4 11.32.8tot winnend ƒ2.70, pl. 1.40. 2. Fanfare Edelbrewer pl. 2.3. Cavalcade 1.60. 2e heat (be slissing) 1. Fleetness T., tijd 2.42.8 (1.33.6) tot winnend ƒ1.70, pl. ƒ1.30. 2, Caval cade pl. 1.90. 3. Filly Guy. Toto def. w. ƒ3.20, pl. ƒ1.30, ƒ1.50 en ƒ1.50. II b. Freddy Scottprijs. Heatdraverij 2e ged. 8 paarden, le heat 1. Eduard Anvil 1700 m. van P. Koster, rijder eig. tijd 2.42.8 (1.35.8) tot winnend ƒ7.70, pl. 2.30. 2. Carla Scott pl. 1.70. 3. Fred Mc. Klyo K pl. ?7n. 2e heat 1. Eddy 1700 m. van C. T. Modderman, rijder J. M. v. d. Bergi tijd 2.41 6 (1.35.6). Toto winnend ƒ19.80. pl. ƒ5.90. 2. Carla Scott pl. 1.50. 3. Eduard Anvil. 3e heat (be slissing) 1. Eddy 2.43.2 (1.36) ƒ1.80. 2. Carla Scott. 3. Eduard Anvil. Toto def. winnend: ƒ10.70, pl. ƒ3.10, ƒ1.60 en ƒ«•-, Bekendmaking. Voor het betreden en verlaten van atgebakende en door verbods borden aangegeven gebieden bij Den Helder, IJmuiden, Scheveningen en Hoek van Holland is op grond van een bevel van den bevelhebber der weermacht ln Nederland een bijzon dere vergunning noodig. die ver strekt wordt door den plaatselijken militairen bevelhebber of ln uitzon deringsgevallen door den bevelheb ber der weermacht in Nederland. De vergunningen moeten tijdig en schriftelijk worden aangevraagd bij de plaatselijke Nederlandsche poli- tie-autoriteiten in het betreffende gebied en wel bij de politiepresiden- ten in Den Haag en Rotterdam resp. bij de burgemeesters van Velzen en Den Helder, waarbij de bewijsstuk ken welke de noo'dzakelijkheld mo- tlveeren, moeten worden ingele verd of getoond. Rijksduitschere of burgers (Angehörlge) van hot Pro tectoraat Bohemen en Moravle moeten de vergunningen aanvragen bij den voor het gebied bevoegden gevolmachtigde van den Rijkscom missaris (polltie-officier). Burgers, die in dienst zijn van een binnen het afgesloten gebied lig gende instantie van de weermacht. Waffen-SS. Duitsche politie. O.T. enz. of werk moeten gaan verrich ten in opdracht van deze Instanties, moeten tot deze instanties een aan vraag richten. Zij. die werkzaam zijn bij grootere bedrijven, welke voor de bewapening werken, moe ten. alvorens zij hun aanvraag In dienen. bij hun bedrijfsleiding vra gen, of deze bevoegd ls tot het in ontvangst nemen der aanvragen. Vergunningen kunnen slechts ver leend worden op dringende mili taire. algemeene economische, admi nistratieve of politieke gronden. Met persoonlijke redenen, zooaTs familie bezoek. kan in beginsel geen reke ning worden gehouden; slechts ln bijzondere uitzonderingsgevallen (overlijden, ziekte, waarvan het le vensgevaarlijke karakter is aange toond) kan er acht op worden gesla gen. indien de omstandigheden het toelaten. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de bewoners der afgesloten ge bieden ook voor het verlaten der gebieden een vergunning noodig hebben. De vergunningen zijn slechts geldig, indien zij worden ge toond tezamen met een officieel le gitimatiepapier, waarop een foto van den houder voorkomt. Personen, die in de toekomst nog uit deze gebieden geëvacueerd wor den, moeten de hun verleende ver gunningen bij het weggaan inleve ren bij de plaatselijke politie-auto- ritglt. Den Haag, 28 Augustus 1943. Der General-Kommissar fflr das Sicherheitsweeen RAUTER. SS.-Obergruppenführcr und General der Polizei. HL Fred Mc. Klyo K.-pr|js. Derby tweejarigen. Afd. I. 1. .ntreped 1100 m. Vah stal Stormvogels, rijder J. Leeu wen, tijd 1.51.5 (1.41.4) toto winnend f}.70, pl. 1.40. 2. Ivan Hannover pl. 2.90. 3. Iboya. 4. Irene .Hannover. 5. Ingo Hannover. 2e afd. 1. Ironsides 1120 m. van 3* de Vlieger, rijder eig., tijd 1.57.5 (1.44.9) to to winnend 1.40, pl. 1.20. 2. Ina Bas- com pl. 2.20. 3. Ipie Gregor. 4. Inspint. 5, Ingomar Scott. IV. Fauat B.-prijs. Amateurrijders- course. 1. Frtts van Silladar 2300 m. van P. v. Leeuwen, rijder J. Klaver beek,, tijd 3.40.1 (1.35.7) toto winnend ƒ1.70, pl. 1-40. 2. Bleriot pl. 2.90. 3. Faust B. 4. Colombine S. V. Franoteca-pr|Js. 2720 m. 1. Boy te Norton 2720 m. van H. de Buis, rijder J M. v. d. Berg, tijd 4.10.6 (1.32.1) toto winnend ƒ6.40, pl. ƒ3.—. 2. Bobiohon pl. ƒ3.—. 3. Casindra. 4. Elisabeth. VL Fleetness T.-prtfs. Draverij korte- baan. 4 series, le serie 1. Boblchon, tijd 1.09.8, toto winnend ƒ5.10. 2e serie 1. Fleetness T., tijd 1.06.4, toio winnend 1.10. 3e resie 1. Bon Esprit, tijd 1.09.8, toto winnend 1.50. 4e serie 1. Allouez, tijd 1.09.5, toto winnend 1.20. Beslissing. 1. Allouez 790 m. van J. de Vlieger, rijder eig., tijd 1.05.4. toto win nend 1.10, in stalv. met Fl. T. 2. Fleet ness T. 3. Bon Esprit. 4. Boblchon. Toto def. Allouez en Fleetness T. in stalweddenachap 1.40, pl. 1.10, 1.30, J 1.20, f 1.1Ö. Athletiek. FANNT BLANKERS-«OEN VERBETERT HET NED. RECORD VIJFKAMF. 0 Groote achterstand op het wereldrecord. Zooals na haar prestaties op den eer sten dag te verwachten was. is het Fanny Blankere—Koen gelukt om het reeds op haar naam staande Ned. re cord vijfkamp te verbeteren. Zij bracht het van 303 op 339 punten. Bij de we reldrecordhoudster Gisela Mauermeyer bleef zij echter uiteindelijk 79 punten achter. Zondag veroverde zij in totaal 110 punten, voornamelijk dank zij een vrij behoorlijken hoogtesprong van 1.59 m~ die haar 98 punten bracht. Bij het speerwerpen faalde onze kampioene echter geducht. Zij bracht het niet ver der dan 25-29 m.. welk resultaat met slechts 12 p. bekroond werd. Elly Dammers eindigde met 263 p. op de tweede en Nel Timmer, belde vnn Zeeburg, met 281 p. op de derde plaats. VERKOOP VAN APPELEN EN PEREN ALLEEN OVER DE VEILING. 's-GRAYENHAGE, 2S Augustus. Er wordt nogmaals de aandacht op gevestigd, dat telers van fruit en met name van appelen en peren hun producten uitsluitend dieoen aan te voeren op de veiling, elke andere verkoop, ln welken vorm ook, Is verboden, Tegen telers, handelaren en con sumenten, die de wettelijke voor schriften in dezen overtreden, zal streng wbrden opgetreden. GELDIGHEIDSDUUR VLEESCH- BONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van de vleesch- bonnen 33a, 33b, 34a en 34b is verlengd tot en met 4 September. Op 30 Augus tus zal een nieuwe vleeschbon worden aangewezen, welke geldig is tot en met

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1