NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Alle Sovjet-aanvallen faalden. Uitgave! dllbud toot Noord-Holland N.V. Voordam C 9, Bureau der Sohager^éditie: f, Schagen: Laan 201. Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 68189. DINSDAG 31 AUGUSTUS 1943. SCHAGER EDITIE. 87e Jaargang. No. 202, 2 pagina's. Deae Courant verachljnt UageWJks Advertentie-tarief. Prtfs der gewone advertenties In deie Editie 11 ct. per m.M. B|j contract binnen een jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gefaeele oplage op aanvraag. Taganrog volgens de plannen ontruimd. Voltreffers op vijandelijke schepen. HOOFDKWARTIER VAN DEN 7ÜHRER, 30 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „In de zware veldslagen, die sedert 5 Juli bijna zonder onderbreking in bet Oosten voortduren, zijn de bols jewisten er ondanks hun groote nu merieke superioriteit niet in geslaagd het Duitsche front te doorbreken en op te rollen. Ook al wierp de vijand zonder rekening te houden met zijn zware verliezen steeds nieuwe forma ties in den strijd daar waar hij bres sen geslagen had. toch gelukte het steeds weer door den verbeten afweer en de tegenaanvallen van onze onver gelijkelijk strijdende infanterie, die door de andere wapens schitterend ge steund werd, de linies te houden of te heroveren. Waar uitwijkende bewe gingen uitgevoerd werden, geschiedde dit volkomen ordelik nadat alle voor den vijand belangrijke objecten ver nield waren en steeds met het doel het front te verkorten en hierdoor nieuwe reserves te verkrijgen. Ook gisteren ontstonden in den Zui delijken sector van het Oostelijke front zware afweergevechten. Het totaal ver nielde Taganrog werd volgens de plan nen ontruimd. Ip de belde laatste dagen verloren de bolsjewisten 467 tanks en 82 vliegtuigen. Het front in de Middellandsche Zee. Aan de Oostkust van Sicilië vielen formaties van de Duitsche en Italiaan- sche luchtmacht concentraties van sche pen aan in de wateren van Augusta. Zij vernietigden twee tankschepen met een geiamenlijken inhoud van 16.000 brt., alsmede twee andere schepen en be- sfchadigden 44 vrachtschepen door bom men zwaar. Bij een ver boven het Westelijke deel van de Middellandsche Zee uitgevoer- den aanval plaatsten Duitsche gevechts vliegtuigen voltreffers van zwaar kali ber op een vijandelijk slagschip en op een kruiser. Enkele vijandelijke fetoringsvliegtui- gen wierpen in den afgeloopen nacht hier en daar bommen op West-Duitsch- gebied. In het gebied van Ssefsk heeft zich het 12e regiment grenadiers van de 31ste divisie infanterie in zware ge vechten bijzonder onderscheiden. De ontruiming van Taganrog. De stad Taganrog is door de Duitsche troepen na verwoesting van alle mili taire installaties ontruimd in het kader van de elastische verdediging, waarme de de Duitsche leiding het hoofd biedt aan het bolsjewistisch offensief dat van de Sovjets steeds grootere offers in bloed vergt. BERLIJN. 30 Aug. (DNB) - Voor het kubiek moge. naar de militaire corres pondent van het DNB schrijft, de ont ruiming van Taganrog onverwachts ge komen zijn, omdat ook de Sovjets te voren geenerlei berichten over des betreffende gevechten gegeven hebben de terugtrekking der Duitsche troepen uit dezen sector moet evenwel een strategische zijde hebben. Deze ma noeuvre bleef door den tegenstander aanvankelijk onopgemerkt en bewijst, dat de Duitsche leiding naar eigen oor deel en op het door haar bepaalde tijdstip heeft gehandeld. In dit verband wijst men er te Ber lijn op. dat hoe belangrijk afzonderliike plaatsen en gebieden ook mogen zijn. in het totale verloop van de gevechten het opgeven van stellingen zonder schade mogelijk is. omdat men over voldoende ruimte beschikt. De Duit- schers hebben dus zeer snel geleerd met Russische maatstaven te rekenen d.w.z. een elastische strijdmethode te gebruiken indien die voordeeliger is. menschen en materiaal besnaart en den tegenstander desondanks de grootst - mogelijke verliezen worden toege bracht. De Iu"Ul,""-eur op Italië. Het Italiaansche weermaehtberic>it meldt: De haven van Augusta is aangevallen door een onzer formaties vliegtuigen en door Duitsche bommenweroers, die vier eenheden troffen met een totalen inhoud van 21.000 ton. Een tankschip van 8000 ton werd door bommen ge troffen en is geëxplodeerd. Een ander tankschip van denzelfden Inhoud is in brand geraakt. Tn het Westelijke hekken van de Mid dellandsche Zee is een vijandelijk con- vooi onderschept door Duitsche vlieg tuigen. die schade toebrachten aan een slagschip- en aan een kruiser. Groote formaties vijandelijke vlieg tuigen hebben aanvallen ondernomen op plaatsen in de omgeving van Napels in de provincie Salerno en op Catan- zaro. waarbii nanzienh'iko schade werd aangericht. Zeven vliegtuigen werden door onze jagers neergehaald en twee door Duitsche jachtvliegtuigen. Een Soitfire Is brandend neergestort, ge troffen door het. afweervuur. (w.tf. Generaal Ambroslol. UIT HET WFPRMir*PTRF.RTCHT VAN 27 AUGUSTUS 1943: ,.BH de zware gevechten in het gebied rondom Charkow heeft de SS-pantscr- grenadierdivlsie ..Das Reich" In den aanval zoowel als bü den afwecrslae büzonderen roem verworven. De divisie schoot in 35 gevechtsdagen 1000 vijandelijke gevechtswagens stuk. Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt u vrijwillig voor de Waffen-SS. Inlichtingen SS-Ersatzkommandn. Den Haag. Korte Vijverberg, Amsterdam. Dam 4. Verduisteren van 20.33-6.49. Zon onder 20.53 uur, zon op 6.49 uur. Maau onder 21.04 uur, maan op 6-49 uur. ZUIVERINGSACTIE IN OOST-BOSNIë. BERLIJN. 30 Aug. Naar aan het DNB wordt gemeld wordt sedert eind Juli in Oost-Bosnië een grootopgezette zuiveringsactie, uitgevoerd door Duit sche en Kroatische troepen. Uiteengesla gen benden die vooral 's nachts poogden dorpen binnen te dringen, bruggen op te blazen en sabotagedaden te verrich ten in industriebedrijven en aan tele foon- en spoorlijnen, werden tijdig ont dekt en met succes aangevallen. Deze gevechten vonden hun hoogtepunt in het dichte struikgewas en op de steile hellingen van het ontoegankelijke ge bergte. waarin de benden zich in hun schuilhoeken trachtten terug te trek ken. Zij verloren een buitenge woon groot aantal dooden en zwaarge wonden. Uitgestrekte gebieden konden door de Duitsche en Kroatische eenhe den reeds worden gezuiverd en gepaci ficeerd. zoodat de bevolking, bevrijd van de terreur der benden, kon herade men en weer aan het werk gaan. Wat de benden aangaat, dagelijks blijkt meer en meer. dat de communistische terreur ook in Bosnië weinig kans meer maakt. JAPANSCHE TROEPEN GELAND OP SANTUAU. TOKIO. 30 Aug. (DNB). - Domei meldt uit Sjanghai, dat eenheden van de Japansche vloot op 28 Augustus des ochtends op verrassende wijze in de haven van Santuau in Noord-Foekien aan land zijn gegaan en op het oogen- blik bezig zijn met de zuivering van het gebied. Naar vernomen wordt, loopt de actie glad van «stapel. Volgens welingelichte waarnemers zijn door deze landing de Amerikaansche plannen om de haven Santuau als duikbootbasis te gebruiken in de kiem gesmoord. De wachters aan het Oostfront. Een gevaarlijkSovjet-bruggehoofd opgeruimd. Parallel met de gevechten bij Bjelgorod ondernamen de Sovjets een tiental dagen later met sterke pantser- en infante ricmassa's een aanval aan den bovenloop van den Mioes. Zij wisten aan den westelij ken oever van -dezen stroom een brnggehoofd te vormen, van waaruit zij het Donetz-industriebekken be dreigden. Het hier volgend bericht verhaalt, hoe dit vijandelijk brugge- hoofd weer in onze handen kwam. Op de velden van den boven Mioes is nu ook de veldslag ontbrand. Bij het eerste morgengrauwen zijn onze pant serwagens en onze grenadierregimenten aan den rand van het Donetz-industrie- gebied opgebroken en liggen thans in de zonnebloemen- en maisvelden voor den aanval gereed. Over heuvelen en dalen hangt een onheilspellende stilte, die slechts af en toe door den inslag een granaat of door de schoten der* lichte artillerie wordt onderbroken. Nog eenmaal wenden wij den blik naar achteren. naar het daar liggend rijke industriegebied met zijn steenko lenmijnen. dan richten wij ons weder naar den vijand. Onze pantsermanschap- pen verdwijnen in hun stalen kolossen, het gehuil der pantsermotoren dringt tot ons door. Dan beginnen de tijgers te rollen. Hen volgt een tweede pantser- groep. De aanval is begonnen en met den aanval het rumoer van den slag. dat tegenwoordig met zeer luide toonen spreekt. Op het oogenblik, dat onze grenadiers van de pantsers springen en. in de velden uitzwermend, tot den aan val overgaan en Stuka-formaties zich op de vijandelijke stellingen en pantsers storten en de schoten onzer kanonnen dreunen, begint ook de tegenaanval der Sovjets. Vijandelijke pantsers duiken op de heuvelkammen op en vuren salvo na salvo af. een dicht spervuur voor 4e li" nies onzer pantsers en grenadiers leg gend. Sovjet-slagvliegers laten hun bommen vallen en beschieten met hun boordwanenen onze voorhoeden. Meter voor meter grond moeten onze mannen in harden strijd veroveren. Taai en ver beten verdedigt de viiand zich in zijn goed aangelegde stellingen, terwijl hij steeds nieuwe reserves inzet. Zoo heeft deze eerste dag van den slag aan den Mioes ons reeds laten zien hoe gevaarlijk dit bruggehoofd op der westelijken rivieroever voor ons had kunnen worden. Maar wij zijn den vij and weer eens voor geweest en hebben Viorn eodwoneen zijn offensief» kracht oor afweergevechten te gebru ken. voor afweer van onzen aanval op zijn brug gehoofd. die toch gelukte en bovendien bij den bolsjewist zooveel menschen en materiaal vernietigde, dat hem daardoor n'euwe aanvalsmogelijkheden ontnomen zijn. Den volgenden morgen. Wij staan on een der opmarschwegen en hebben „tij gers". stormkanonnen. pak en gewone artillerie voorbij zien trekken. Wij za gen ze voorbijkomen, de oantserman- pchanoen. de artilleristen, de pioniers en wil hebben de voorbiimareheerendc grenadiers in de oogen geschouwd. Bii- na zonder rustpoos waren ze in de weer. hetzii in aanval, hetzii in den af weer van vijandelijke tegenstooten Ge slapen hebben zij in dezen tiid eigen lik beelemaal niet. Hun geziehten wa ren met vuil en stof bedekt. Hun un'- formen zaten vol in de zon gedron^- modder Urenlang reden ze te midden van dichte stofwolken en hun kelen waren uitgedroogd van de hitte. Deze mannen deze onvermoeide strij ders hebben wij vanmorgen voorbij zien trekken De zware strijd, dien z.ü aehte- zich hadden, was hun in het geheel nie* meer aan te zien. Vast en rustig ston den hun gezichten en als men met hen sprak, klonk rust en vertrouwen uit hun stemmen. De geest van deze troepen, van deze wachters aan het Oostfront verdien» bewondering. Overal, waar zij opduiken zullen zii den vijand vernietigen, zullen zij hem de eene troef na de andere ui» do handen slaan met dien moed en da* uithoudingsvermogen. die thans meer dan ooit het kenmark zijn van den Ouitsehen soldaat. S.S. oorlogsverslaggever ALOIS Z IMMERMAN Rijksmaarschalk Hermann Goerlng temidden van vier vermaarde nacht- Jagers. Onze foto toont den Rijksmaarschelk met de volgende officieren van het luchtwapen. VJ.n.r.: Hauptmann Lippe-Weissenfels. Major Lent. Major Herrmann, Hauptmann Meurer, die onlangs door dee Führer met de zwaarden, resp. met het Eikenloof bij het Ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheiden werd. Alle vier zijn vermaarde nachtjagen Orbls-Holland/i'ax m NA HET OVERLIJDEN VAN KONING BORIS. Uit de artikelen in de Duitsche pers en uit andere verklaringen naar aan leiding van het overlijden van koning Boris blijkt niet alleen de groote deel neming van het Duitsche volk, doch ook de verbondenheid van Duitsch- land met Bulgarije, zoo werd gister te Berlijn verklaard. In de Wilhelmstrasse werd vandaag op een desbetreffende vraag ver klaard. dat de Bulgaarsche staat, niet in het minst door den persoonlijken arbeid van zijn overleden monarch innerlijk en uiterlijk zoo versterkt is, dat de continuïteit van de tot dusver gevoerde politiek wel gewaarborgd is. Professor Filoff heeft vandaag op het ministerie van buitenlandsche za ken achtereenvolgens de chefs van de diplomatieke missies in Sofia ont vangen', die hel rouwbeklag van hun staten naar aanleiding van het over lijden van koning Boris III over brachten. Het stoffelijk overschot van Tsaar Boris III is in den afgeloopen naiht naar de Alexander Lewski-kathedraal overgebracht. Onder den grooten koe pel van de kathedraal is een katafalk gebouwd, waarop de koninklijke stan daard ligt. Daarop rust bedolven on der de bloemen de Tsaar. Bij de kata falk staat een eerewacht opgesteld. 'De met rouwfloers bedekte vlaggen van alle regimenten der hoofdstad staan rondom de katafalk opgesteld. Aan de voeten van den gestorven Tsaar liggen groote kransen in de Bulgaarsche kleu ren Zonder onderbreking stroomen se dert vanochtend negen uur 'de men schen naar de kathedraal om langs de baar van hun gestorven koning te de- fileeren. Alle lagen der bevolking, vooral eenvoudige burgers en boeren gekleed in nationale kleederdrachten, trekken met bloemen en kaarsen in de hand langs den overleden koning en nemen afscheid van hem. TELEGRAMMEN VAN ROUWBEKLAG. Maarschalk Badoglio heeft naar aan leiding van het overlijden van Koning Boris een telegram gezonden aan minis terpresident Filoff van zeer hartelijken inhoud. Van maarschalk Antonescu en den Roemeenschen ministerpresident ont- •ing prof Filoff eyeneens telegrammen van rouwbeklag. Generaal Franco heeft naar aanlei ding van het overlijden van den koning de koningin-weduwe zijn deelneming betuigd. De Spastische minister van buitenlandsche zaken, graaf Jordana, bracht de deelneming zijner regeering over aan de Bulgaarsche regeering en den Bulgaarschen gezant te Madrid. EENRFin.SK» EU»EN IN DUITSCHLAND. Na 1 September a.s. mogen in Duitschland de meeste mantelstoffen en vender kousen, dames- en kinder- kleeding slechts worden geverfd in een der kleurschakeringen. die voorkomen op een officieel vastge stelde eenheidskleurenkaart van de Rijksvereeniging voor Textielverede- ling. Het aantal beschikbare tinten wordt daardoor weliswaar aanzien lijk beperkt, doch niet in zulk een mate. dat daardoor de verscheiden heid in kleeding ernstig zou worden geschaad. Van dezen maatregel verwacht men bezuiniging in de verfproductie en besparing van grondstoffdp en arbeidskrachten. Duitsche stemmen over de ZweedscKe pers. De pers noemt de wijze, waarop een deel der Zweedsche bladen het optre den van Zweedsche vissehersvaartui- gen in het Duitsche waarschuwingsge- bied behandelt, een „opzettelijk prijs geven der neutraliteit". De bedoelingen dezer bladen kunnen overigens niet meer verljeerd worden uitgelegd, als zij, zooals de Nachtausgabe schrijft, bij voorbeeld nog steeds vasthouden aan de te Londen, Washington en Moskou reeds lang opgegeven bewering, dat de Britsch—Amerikaansche luchtmacht slechts militaire doelen in Duitschland aanvalt. De Nachtausgabe merkt ver der op, dat een - voortduren van een niet te qualificeeren houding van een zeker deel der Zweedsche pers voor het Zweedsche volk ernstige conse quenties kan hebben. De «Deutsche Allgemeine Zeitung schrijft, dat Duitschland in vroegere gevallen van deze houding der Zweed sche pers geen notitie heeft genomen, maar dit vooral dwingt er toe. nog eens te herinneren aan het woord van Bismarck, dat de ruiten, die op het gebied der buitealecdecbe politiek dqm een pers worden ingegooid, tenslotte door het volk betaald moeten worden. Het vermoeden blijft, dat, zooals op de visschersvaartuigen ongetwijfeld Brit- sche agenten aan het werk waren, bij de Zweedsche pers in kwestie de Brit- sche invloed wederom de deur open heeft gevonden. Dr. Adolf Halfeld schrijft in het „Hamburger Fremdenblatt" o.m.: Op zichzelf genomen bestaat er thans geen reden om de neutraliteitspolitiek van de Zweedsche regeering in twijfel te trekken. De houding van' een groot deel van de Zweedsche pers geeft Duitsch land intusschen het recht te spreken van een Zweedsche neutraliteit met dubbelen bodem, inzooveVre dat de openbare meening van het land in ve le van haar leidende organen partij heeft gekozen tegen Duitschland in de zen oorlog. Het Duitsche standpunt wordt door deze organen nauwelijks gewaardeerd en de vijanden van Duitschland worden voorgetrokken. Het doet aan als een uitdaging, wanneer „Goetcborgs Posten" het optreden der Duitsche strijdkrachten tegen de Zweed sche visschersbooten „de ruwste daad, ooit voorgekomen, een onmenschelijk- heid en een schandelijke misdaad" noemt en uitvallen, die spreken van „ziekelijken moordlust" en van „den fiysterischen Duitschen overval" wor den in Duitschland beschouwd als een beleediging van de Duitsche wapeneer. Het zal in de toekomst blijken of de journalistieke olifanten aldus niet zeer veel waardevols in den porceleinwinkel van het Zweedsche volk hebben kapot- getrapt. De toestand in Denemarken. Inzake het ^afkondigen van den staat van beleg in Denemarken wordt in be voegde Duitsche kringen verklaard: de beveiliging van de Deensche kust* in een in verband met het seizoen be langrijk oogenblik maakte dit even zeer noodzakelijk als de beveiliging van de rust en orde tegen elementen, die aan den vóóravond van het vijfde oorlogsjaar de aandacht op zich pro- beeren te vestigen. Dat het Deensche volk in zijn overgroote meerderheid zijn kalme en bezonnen houding be waart, behoeft nauwelijks betoog. De totdusver uit Kopenhagen ontvangen Inlichtingen bevestigen dit. Aan den anderen kant dulden de wetten van den oorlog geen toegevendheid. De Duitsche weermacht, die de bescher ming van Denemarken op zich geno men heeft, zal deze taak blijven ver vullen zoolang de oorlog niet ten ein de is. SOCIALISTISCHE KRANT WEER IN ITALIë. ROME. 30 Aug. De na de fascistische revolutie verboden socialistisphe krant „Avanti". die gedurende verscheidene jaren in Parijs werd uitgegeven. zal binnenkort weer in Italië verschijnen. BESPREKING TUSSCHEN EDEN EN MAISKY. STOCKHOLM. 30 Aug. Naar de Londensche correspondent van „Nya Dagligt Allehanda" meldt, hebben de BritscKe minister van buitenlandsche zaken. Eden. en de voormalige Sowiet- Russische ambassadeur Maisky. die Zon dag gelijktijdig te Londen ziin aange komen. Maandag onderhandeld over de te verwachten driemogendheden-eonfe- rentie. Men hoopt, zoo schrijft 't blad, dat deze conferentie reeds binnen twee tot drie weken zal kunnen worden ge houden. De vernJpJincren te Milaan. MILAAN. 30 Aug. In een herderlijk schrijven aan de geestelijkheid be klaagt de kardinaalaartsbisschop, Schus- ter. zich opnieuw over de groote ver woestingen. die de Angelsaksische ter- reuraanvallen in de hoofdstad van Lombardije hebben aangericht, waarbij zelfs niet de graven der heiligen en de heiligenaltaren verschoond zijn geble ven. De 1.200.000 zielen tellende bevol king van Milaan vormt, aldus het her derlijke schrijven. met haar tallooze dakloozen en menschen zonder werk en middelen een moeilijk probleem, niet alleen voor de regeering, maar ook voor de religieuze autoriteiten. Voor alle priesters doet zich hier een gele genheid voor om hun christelijke men- schenliefde te bewijzen, zooals zij zich in geen duizenden jaren zal herhalen, zooals ook de onmenschelijke geesel, dje Milaan heeft getroffen, zijns gelijke in de geschiedenis niet heeft. Milaan, voor welks herbouw 30 jrfren en evenveel milllarden lire niet toereikend zullen zijn. zal aldus kardinaal Schuster. in de komende jaren een stad van slechts oen half mlllioen menschen zijn. Voor den herbouw van de kerken en de ver wante instellingen zullen eenige hon derden millioenen lire nog niet vol doende zijn. Teneinde het telegraafverkeer te ontlasten heeft men in Duitschland tot nader order alle gelukstelegrammen telegrafisch^, felicitaties, e.d., ook waar deze deel van een tekst van anderen aard uitmaken, verboden.. In Italië heeft men met het oog op de. tijdsomstandigheden het sportleven praktisch stilgelegd. De regatta van Triëst is afgelast en de renbanen van Rome zijn gesloten. Overzicht van besmettelijke ziekten. Blijkens modedeellng in het laatste nummer van de Staatscourant zijn in de week van 15 tot 22 Augustus in ons ge- heele land 129 gevallen van kinderver lamming aangegeven. In de week daar voor waren het er 78. In Amsterdam werden in deze week 58 gevallen ge constateerd. tegen 50 in de voorgaan de week. In het Gooi kwamen 3 nieuwe gevallen voor, n.1. 2 te Hilversum en 1 te Huizen. Te Zaandam constateerd*» men 4 gevallen, te Zaandijk 1. te Wie- ringen 4. in de Wieringermeer 2. te Haailem 3. in Den Helder 2 en in Alk maar 2. Bulten Noord-Holland komt de ziek te veel minder voor: ln Utrecht werden 4 nieuwe gevallen geconstateerd. in Den Haag 1. in Rotterdam geen enkel, ln Arnhem 1. in Delft 3 en in Deventer 3. Ook bij de andere besmettelijke ziek ten in deze week komt het grootste ge deelte voor in Nrd.-Holland. In Amster dam constateerde men 196. in Haarlem 56 gevallen. Voorts in Utrecht 40, Den Haag 48 Rotterdam 48, Leiden 17. Arn hem 11 en Nijmegen 12 gevallen VENDELKWARTIER VAN DEN JEUGDSTORM UITGEBRAND. De leiding van den Nationalen Jeugd storm, streek Amsterdam, schrijft ons het volgende: In den nacht van 21 op 22 Augustus j.1. is het vendelkwartier van het vierde Amsterdamsche Meeu wenvendel van den Jeugdstorm streek Amsterdam, gelegen aan het Surlname- plein. door brandstichting geheel uit gebrand. In enkele oogenblikken tijds is êcn jeugdtehuis vernietigd, waarin honderden jongens uit Amsterdam- West hun vrije uren doorbrachten. De verontwaardiging over deze laffe daad is algemeen. Temeer treft dit verlies, aangezien juist kortgeleden dit kwartier geheel was opgeknapt, zoowel van binnen als van buiten en de gelden daarvoor met groote moeite door den Jeugdstorm zelf bijeen waren gebracht. De Jeugdstormleiding doet een krach tig beroep op de burgerij en instellin gen van Amsterdam en daarbuiten om door 'n gift eraan mede te werken, dat ln den kortst mogelijken tijd een nieuw kwartier in V/est kan verrijzen Bij dragen worden gaarne ingewacht od oostgironummer 395260 t.n.v. den Jeugd storm streek Amsterdam. De 18-jarige P. van Keten uit Eind hoven kwam bij het duiken in het Af wateringskanaal zoo ongelukkig met het hoofd op den bodem terecht, dat hij zijn hals brak; kort daarop is hij aan de gevolgen overleden. SCHAGEN. H.S.V. DE BAARS. Zondag hield de H.S.V. „De Baars" haar tweede wedstrijd met 17 deel nemers in het Noord-Hollandsch Ka naal. Na vijf halve uren hengelen was de uitslag als volgt: C. Wit Pzn. groot ste baars 27 2 cm., tevens 3 stuks; H. S. Visser 8 tuk; A. Jonkman 7 st.; F. Wiechman 6 st.; B. Visser. N. Biesboer en A. Brommer 3 stuks; A. Buis 2 st.; C. Grootes, P. Buis. J. Pronk en A. Struyf leder 1 stuks.' Vier deelnemers hadden niets gevangen. In totaal 41 stuks. Op de prijsuitreiking dankte voor zitter alle medewerkers en riep de deelnemers een tot ziens toe op den e.k. wedstrijd. MET PENSIOEN. Naar we vernemen, zal de doodgra ver, de heer Bijpost. alhier, na een diensttijd van circa 32 jaar, op 1 No vember a.s. met pensioen gaan. N oordscharwoade. Afscheid van kapelaan Schoonebeek. De parochie Langedfjk heeft Zondag afscheid genomen van kapelaan Schoo nebeek, die. na een ambtsvervulling van vijf jaren aan den Langedijk. in gelijke functie is benoemd te Den Haag. Dat hij zich gedurende die vijf jaren een groote plaats heeft verworven ln de harten van katholiek Langedijk. is dien dag ondubbelzinnig gebleken. De zaal van ..De Burg" was geheel bezet tij dens den afscheidsavond. Tal van spre kers. w.o. de zeereerw. heer Pastoor, kapelaan Van Zijp, vertegenwoordigers van het kerkbestuur, armbestuur, van de vroegere katholieke vereenigingen. zooals de Hanze, de tooneelvereeniging. LTB. voorts van de voetbalvereeniging, den zang, EHBO. fanfare enz., hebben den scheidende hartelijke woorden van dank tóegesproken voor hetgeen hij tij dens zijn werkzaamheid alhier voor al les en allen heeft gedaan. Als stoffelijk blijk van waardeering werd kapelaan Schoonebeek een cadeau onder couvert overhandigd. 's Middags heeft kapelaan Schoone beek afscheid genomen van de leden van de vroegere jeugdvereenigingen. Kapelaan Donkers, van Zwaagdijk, is als opvolger van kapelaan Schoonebeek benoemd en inmiddels ln functie ge treden. Warmenhmzen. Tooneeluitvoering „Jong Leven". Zondagavond j.1. gaf de tooneelver eeniging „Jong Leven" uit Noord- scharwoude voor een flink bezette zaal een uitvoering bij Slikker- Voor de 24ste maal trad „Jong Leven" met dit successtuk „Liefde" naar voren. De be zoekers hebben een genotvollen avond gehad wat tot uiting kwam door een daverend applaus. Schoorl. S. Boon. t - Te Haarlem overleed ln den ouderdom vnn 77 Jaren onze oud plaatsgenoot, de heer S. Boon. die Jaren lang zijn beste krachten gaf aan het openbaar onderwijs in de gemeente Schoorl, eerst als hoofd der school ln het dorp Groet, vervolgens als zoodanig in 't dorp Schoorl. Met hem gaat weer een ln deze omgeving algemeen bekend persoon van ons heen. Zilveren jubileum. - Woensdag 1 Sep tember zal het 25 jaren geleden zijn, dat de heer C. Delver werd benoemd tot klokkenist te Schoorl Dan zal de jubilaris con kwart eeuw laftg met het lulden der klok de geloovigen naar het bedehuls hebben geroepen, dan zal hij 25 Jaren den Ingezetenon met 3ombere klanken het overlijden van een hunner hebben bekend gemaakt of met plech tig gelul een dcode hebben vergezeld op do reis naar zijn laatzte rustplaats, N.J.H.C. vraagt jeugdleiders. Met Ingang van October worden in Amsterdam. Rotterdam en Den Haag door de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale „voortrekkerscursussen" ge houden. Op deze cursussen worden trekkers en trekalers van 17 Jaar af opgeleid om ln het komende voorjaar leiding te kunnen geven aan hun jeugdige medetrekkers, zoowei tijdens weekeinden, als op tochten en ln kampen. Zooals bekend is het werk van de N.J.H.C. geheel op neutrale leest ge schoeid. Iedere/Jongere, die hart heeft voor de jeugd. Is dan ook als „voor trekker" welkom, naar richting of ge loof wordt niet gevraagd. In de genoemde steden bestaat thans nog behoefte aan eenige medewerkers (sters). die in staat zijn les te geven In: spel en sport, natuurkennis, E.H B O., volksdansen, declamatie. Zij. die bereid zijn. hun krachten aan dit mooie werk te geven, gelieven zich .direct te melde* bij de N.J.H C Tulpstraat 4. Amsterdam. Vleesch on bon 35. 's-GRAVENHAGE. 30 Aug. - Van 29 Augustus t.c.m 4 September geeft bon „Vleesch 35A" recht op het koo- pen van I rantsoen vleesch en bon „35B vleeach" op het koopen van V, rantsoen vleesch. Met Ingang van 29 Augustus Is het rantsoen paardevleesch verminderd van 150 gram tot 100 gram. zoodat men od een A-bWn of rantsoenbon voor vleesch slechts 100 gram paardevleesch met been kan verkljgen. Tegen Inlevering van één A-bon of één rantsoenbon voor vleesch kan men derhalve in den vervolge naar keuze koopen 100 gram rund-, kalfs-, paarde- of schattenvleesch, been inbegrepen (d.w z. ten minste 75 gram vleesch en ongeveer 25 gram been) of 75 gram ge rookt of gekookt vleesch. gebraden ge hakt. corned beef of 75 gram gerookte worstsoorten of 100 gram gekookte Worstsoorten of 125 gram lever-artlke- len. tqageworst, nierkaas of 150 gram zure ziJlt of 300 gram bloedworst. Tegen inlevering van een B-bon voor vleesch kan men V, gedeelte koopen van een hoevee'held vleesch of vleesch waren welke verkrijgbaar is tegen inlevering vap een A-bon. Het verdient aanbeveling bovenstaan de lijst uit te knippen en fe bewaren, aangezien het niet mogelijk is die re gelmatig te publiceeren. Die dag zal niet onopgemerkt voor bijgaan en velen zullen den geachten. jubilaris de hand komen drukken en hem toewenschcn. dat hij nog vele Jaren z'n „hooge" ambt mag blijven ver vullen. Winkel. Voetbal.—Zondag speelden Winkel I en II een vriendsch. wedstrijd tegen een tweetal elftallen uit Haaflem n.1. DSK I en II. De wedstrijd Winkel 2—DSK 2 eindigde in een welverdiende 6—2 ovcr- winnig voor Winkel. Hierna volgde de wedstrijd tusschen Winkel 1 en DSK 1 Aanvankelijk waren de beide partijen aan elkaar gewaagd en de rust ging in met 1—1. In de tweede helft kwamen tal van spannende momenten, waarbij de stand geleidelijk werd opgevoerd tot 4—3 in het voordeel van DSK 1. dat de overwinning volkomen verdient heeft. Diplomazwemmen. - In het Na tuurbad te Winkel werd Zondag middag door .een aantal leerlingen diploma gezwommen, voor welk di ploma de vereischien als volgt zijn; 100 m. schoolslag, 100 m. gekleed school slag. 100 m. rugslag en een sprong van de 3 meter hooge duiktoren. Het diplo ma werd door de volgende leerlingen behaald: Willem Keetman. Jan Jan&e. Johanna Katriena Blom. Elisabeth Kuiper, Kees van Stionaan. Jan Schreur. Johanna de Vries. Rometa Wit, Marie Jisslnk. Nel Molenaar, Marinus Neels. Wil van der Vorst. Cornelia Brouwer. Marianne Oostwoud. Wijdenes. Lena de Regt, Adrl de Regt, Jan de Boer. Lies Bon- kes. Nellie van Vegten. Marietje van Vegten, André Boogaardt, Jaeob Blok ker. Jan Brak. Piet Keijzcr. Gea Brug man, Andries van Riesen, Nettle Mel- chior. Vermeldenswaard 18 nog de prestatie van Jan Brak. die het diploma tn een oefentijd van niet meer dan 10 dagen wist te behalen, Eén candidaat werd af gewezen. Concert. - Zondagavond werd onder betrekkelijk groote belangstelling ln de zaal van den heer Laan door Winkel* Harmonie een gevarieerd concert ge geven. Het was aanvankelijk het plan een tuinconcert te doen plaats hebben, doch dit kon niet doorgaan. Alles bij elkaar genomen kan Winkel* Harmo nie op een gesjaagde avond terugzien. Wieringerwaard. HandbatwedstrQd. - Zondag J.1. speelden de handbalsiers van Olympia een vriendschappelijken wedstrijd tegen het 1ste klasse dames-elftal Ra- plditas uit Haarlem. Onze dames moes ten met een 6—1 nederlaag hun min derheid erkennen. Het was een wed strijd met vcal aardige momenten, waarbij vooral het keurige samenspel van de Rapldltas voorhoede opviel. De Olympia-dames hebben zich ech ter kranig gehouden tegen do zooveel sterkere tefenstandsters. Als het samenspel en vooral de tech niek nog wat beter verzorgd wordt, zal bij het tegenbezoek, dat onze dames eind September aan Haarlem zullen brengen, stellig een goede partij ten beste worden gegeven. Daan Pool. - Voor een geheel uit verkochte zaal trad Zondagmiddag Daan Pool met zijn gezelschap op ln de zaal van den heer Bocrsen. Tooneelaanklee- ding. costumes en verlichting vielen zeer in den smaak en na elk nummer van het gevarieerd programma klonk een welverdiend applaus. O.m. noemen we uit het groot aantal nummers: Kind jes laatste wensch. Grootmoeders over- nelnzing. Pinkster. Zwerver op zee (nieuw nummer); De ledige stoel. Voet bal en als laatste nummer Tn het Gou den Hert. Als steeds was Daan de ge vierde, Hij werd uitstekend bfjgestaan door 3 heeren en 1 dame. Het was een middag, die insloeg, en er is hartelijk gelachen. V^len willen met orw Instem men, wanneer we Daan een „tot weer- riaos" toeroepen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1