NOORD-HOLLAND DAGBLAD VOOR Verbitterde gevechten aan het Oostelijk front. Churchill over het tweede front. Rust in Denemarken. Na vier jaren oorlog. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau der Sobager édltie: Sobagen: Laan 20L Telefoon 444 (2 lijnen). Postrekening 66189. WOENSDAG 1 SEPTEMBER IMS. 8CHAGSR EDITIE. 81e Jaargang, No. 203. 2 pagina's. Deae Coarant veraehVnt dagelfhs. Advertentie-tarief. PrQs der gewone advertenties In deae Editie 11 cL per rn.M. BU contraet binnen een Jaar te gebruiken belang rijke korting. Tarieven voor de gehoele oplage op aanvraag. Duitsche steden opnieuw gebombardeerd. Vijftig vijandelijke vliegtuigen vernietigd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Aug Het opperbevel van do weermacht maakt bekend De vijand zette zijn aanvallen op den Zuidelijken en eentralen seotor van het Oostelijke front ook gisteren met onverminderde hevigheid voort. De verbitterde gevechten zij nog aan den gang. 91 bolsjewistische tanks werden stukgeschoten. In het zeegebied ten Westen van Taganrog brachten lichte Duitsche vlootstrijdkrachten van 6 vijandelijke kanonneermotorbooten er 2 tot zin ken. schoten 2 bommenwerpers neer en maakten gevangenen. BIJ de gevechten in de afgeloopen week aah het Mioesfront heeft zich het derde bataljon van het grenadier- regiment 70 onder bevel van eersten luitenant Kecht bijzonder onderschei den. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen deden opnieuw overdag een aanval op de haven Augusta en beschadigden in een verrassende scheervlucht een vij andelijk transportschip alsmede een landingsboot zwaar. In luchtgevechten werd daarbij een Spitfire vernietigd. Duitsche jagers schoten in het gebied van Napels van een formatie bestaande uit 60 aanvallende vijandelijke vlieg tuigen er 26 nee*. Boven den Atlantischen Oceaan Bcho- ten Duitsche jachtvliegtuigen met groo- te actieradius een groote Britsche vlieg- boot neer. Britsche luchtterreur. Sterke vijandelijke luchtstrijdkrachten vielen in den afgeloopen nacht West- Duitsch gebied aan, vooral de steden München-Gladbach en Rheydt. De ver nielingen en de verliezen onder de be volking zijn aanzienlijk. Nachtjagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoten volgens de tot dusverre ontvan gen rapporten 25 der aanvallende Brit sche bommenwerpers neer. Duikbootsuccessen. Duitsche duikbooten brachten in de Middellandsche Zee en in de randgebie den van den Atlantischen Oceaan vijf schepen met een gezamenlijken inhoud van 34.000 brt.. een torpedojager en vier transportzeilbooten tot zinken. Zij tor pedeerden voorts een tankschip van 10.000 brt. en schoten boven den Atlanti schen Oceaan vier vijandelijke vliegtui gen neer. In de Zwarte Zee vernietigden duik booten twee bolsjewistische bewakings vaartuigen en een zeesleepboot met drie vaartuigen. - Stoutmoedige aanvallen der Italiaansche vliegers. Het Italiaansche weermachtbericht meldt: Formaties Duitsche vliegtuigen heb ben nieuwe aanvallen ondernomen op voor anker liggende schepen op de reede van Augusta. Een vrachtschip van middelbare tonnage en eenige spe ciale ontschepingsvaartuigen werden getroffen. De vijandelijke luchtmacht heeft gis teren aanvallen ondernomen op Civita- Vecchia, Declmo (Cagliari) en op de omgeving van Napels. Telkens aange vallen door Italiaansche en Duitsche jagers, die zichstoutmoedig op de bommenwerpers en de tweemotorige escorte-vliegtuigen stortten, verloor de vijandelijke luchtmacht boven Lazio en Campania 40 toestellen. Tien werden neergehaald door onze jagers. 27 door Duitsche jagers en 3 door de batterijen luchtdoelgeschut. Waarschuwing voor optimisme. Naar de Britsche berichtendienst uit Quebec meldt, heeft Churchill Dinsdag in de citadelle zijn aange kondigde radiorede gehouden. Hij prees allereerst de verdiensten van Canada voor den steun aan het moederland. Ook Australië, Nieuw- Zeeland en Zuid-Afrika loofde Churchill voor datgene, wat deze dominions tot nu toe hebben ge presteerd en wat zij „nog in de toekomst besloten zijn te prestee- ren". Overgaande tot den oorlog in de Sovjet-Unie zeide Churchill/ dat hij „de Sovjets niet kon laken, dat zij vaak hun ontstemming hebben geuit over de werkeloosheid van Groot-Brittanië en de Vereenigde Staten". Deelneming van Stalin aan de conferentie te Quebec zou, zoo zeide Churchill „niet doelma tig" geweest zijn. Ook heeft Stalin niet kunnen komen, omdat hij het opperbe vel aan het Oostelijk front voert. Men hoopt echter, dat „binnen afzienbaren tijd een conferentie tusschen Roosevelt, Stalin en Churchill tot stand zal ko men". Het tweede front. In het verdere verloop van zijn rede sneed Churchill de kwestie van de vor ming van een tweede front aan. „Ik ge loof," zoo zeide hij, „dat de dag niet ver meer is, waarop de Britsche en Amerikaansche troepen over 't Kanaal zullen steken en in Frankrijk tegen de Duitschers zullen vechten". „Een der gelijke onderneming", zoo voegde hij er echter aan toe, „zal men echter slechts toelaten, wanneer men van te voren overtuigd is van het succes." Nadat Churchill zich in prijzende be woordingen had uitgelaten over het op treden van partisanen in enkele Bal- kanlanden. wees hij er op, dat de strijd in den Stillen Oceaan het voornaamste onderwerp van besprekingen in Que bec had gevormd. Hij eindigde zijn rede met de waarschuwing den toestand niet al te optimistisch te beoordeelen. Mislukte landingspoging. Britsche groep goeddeels vernietigd. Naar van Duitsche militaire zijde vernomen wordt, heeft Maandag een ta melijk sterke Engelsche groep van 400 man ten zuidwesten van Reggio (Ca- labriëeen landingspoging gedaan aan de punt van de Italiaansche laars. De tegenmaatregelen hebben er toe geleid, dat deze groep tot op 30 man, die zich in de bergen schuil houden en afzon derlijk gevangen genomen worden, ver nietigd werd. Dit is, naar men hier verklaart, on getwijfeld een poging om een Engelsch landingshoofd voor te bereiden. Dit blijkt al duidelijk uit het feit, dat men een omvangrijke hoeveelheid fadlo-in- strumenten heeft gevonden, die reeds gemonteerd waren. Mederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche oorlogsmarine. Na den dienst gaan de jongens gezamelijk uit. In prettige kameraadschappelijke bijeen komst wordt hier de vrije tijd doorgebracht met het wisselen van gedachten en aldus kracht verzameld voor den komenden dienst Bildberlchter Andres/Recla/Pax m Duitsche luchtafweer zonder weerga. Britsche verliezen enorm groot. GENEVE, 31 Aug. De lucht vaartcorrespondent van de „Daily Mail" Colin Bednall, wijst op de zware verliezen van Engelschen en Amerikanen tijdens hun luchtaan vallen. Reeds uit het feit. dat men den aanvallenden bommenwerpers steeds meer jagers meegeeft, zoo schrijft hij, blijkt hoezeer de tegen stand van de Duitsche luchtmacht is gegroeid. De Duitsche afweer is be langrijk krachtiger dan men ge meenlijk in Engeland aanneemt en hel is volkomen onjuist wat vele raenschen mecnen, dat het bombar deeren van Duitschland een volko men eenzijdige zaak is. De Britsche en Amerikaansche vlieg tuigbemanningen ieggen geen lichtvaar dig optimisme of bijzonder vertrouwen op een snelle overwinning der gealli eerden aan den dag. Tijdens een kort geleden aan een Britsch vliegveld ge bracht bezoek heeft Bednall zich ervan kunnen overtuigen, dat de Engelsche en Amerikaansche vliegers vast van mee ning zijn. dat de geallieerden een har den en moeilijken weg voor zich heb ben. Afweer zonder weerga. De tegenstand van de Duitschers bij de luchtverdediging, zoo verklaart Bed nall, is zonder weerga. De Duitsche luchtverdediging wordt door zeer be kwame handen geleid. De vijand moet een groot aantal nachtjagers hebben, want zoowel bij den luchtaanval op Berlijn als bij dien op Neurenberg zijn vijandelijke jagers in zeer grooten m vang bij de verdediging gebruikt. Bei de steden liggen te ver uiteen dan dat men mag aannemen, dat het beide ma len dezelfde nachteskaders zijn ge weest. waarop de Angloamerikaansche eskaders bommenwerpers zijn gestuit. Zes bommenwerpers te cel ijk geraakt. De verliescijfers der Angloïmerikaan- sche eskaders bommenwerpers zijn vol- Regeering afgetreden. De Kopenhaagsche bladen, die Dins dag na een stilstand van een dag weer verschenen zijn. schrijven in hun arti kelen over het afkondigen van den uit zonderingstoestand in Denemarken door den bevelhebber der Duitsche troepen, dat de Deensche bevolking rust en ernst aan den dag heeft gelegd en den toestand met begrip onder het oog heeft gezien. National Tidende b.v. schrijft, dat de Deensche bevolking Dinsdag reeds het gewene leven van den Deenschen werk dag heeft hervat. Faederlandet wijst op het nuchtere realisme van de Kopenha- gers en zegt, dat slechts enkelen onver- antwoordelijken elementen de ernst van den toestand onder het oog moest wor den gebracht. Aftreden der Deensche re geering. Op een desbetreffende vraag werd over den toestand in Denemarken in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat de Deensche regeering volgens een bericht van de Deensche radio is afgetreden. Zij heeft in een verklaring het Deen sche volk aangespoord rust en orde te bewaren. De tegelijkertijd uitgesproken wensch, dat de staat van beleg niet van langen duur mag zijn, komt, naar poli tieke kringen alhier verklaren, geheel overeen met den wensch van de toon aangevende Duitsche instanties. Overigens worden te Berlijn verschil lende vooral uit Engelsche bron afkom stige inlichtingen beschouwd als een be vestiging, dat van buiten af onder Britschen invloed onrust in Denemar ken is gezaaid en aangewakkerd en dat zelfs valschermspringers hiervoor ge bruikt zijn. Het gedrag .der Zweedsche visschers. Engeland strooit onrust. Op een desbetreffende vraag werd Woensdag in de Wilhelmstrasse ver klaard, dat het in strijd met het in ternationale recht zijnde gedrag der Zweedsche visschersbooten op ondub belzinnige wijze aan den dag is getre den. Men heeft te Berlijn niet de ge ringste aanleiding om de desbetreffen de berichten van de Duitsche militaire instanties in twijfel te trekken. Boven dien is sedert langen tijd de activiteit van Britsche agenten juist in deze stre ken bekend. Wanneer de Zweedsche pers probeert een andere voorstelling te geven van den stand van zaken, dan is dit hoogst betreurenswaardig. Het spreekt vanzelf, dat juist nu, waar Engeland probeert overal onVust te zaaien, Duitschland overal waar de vacht houdt, zijn waakzaamheid heeft verdubbeld. gens Bednall zoo hoog. dat het gevaar lijk zou zijn ze als van geen belang te beschouwen. Eenigerlei zelfvoldaanheid mag niet opkomen. Bednall heeft ge sproken met leden der bemanningen van Britsche en Amerikaansche bom menwerpers, die tijdens den jongsten luchtaanval op Berlijn en Neurenberg met eigen oogen hebben gezien hoe vijf. vaak zelfs zes van de met hen vliegen de bommenwerpers tegelijk werden neergeschoten. De bij de Britsche openbare meening veel voorkomende opvatting, aldus Bed nall, dat de Engelsch-Amerikaansche luchtmacht verliezen kan uithouden, die tien procent van de aanvallende vlieg tuigen niet te boven gaan. is onjuist en van eiken grondslag ontbloot. Men moet bedenken, dat volgens onofficieele .•a- mirgen de vervaardiging van een enk?l viermotorig vliegtuig 70.000 werkuren kost. Dit geeft een inzicht hoe zwaar voor de geheele productie ook het ver lies van maar één enkelen grooten bommenwerper weegt afgezien daarvan, dat telkens een waardevolle beman ning mede verloren gaat. CIANO !S VERDWENEN. Sinds 27 Aug. zijn woning verlaten. De vroegere Italiaansche minister van buitenlandsche zaken en schoon zoon van Mussoüni, graaf Galcaza .Cia- no, heeft met zijn gezin Rome verla ten. De Corriere Della Sera deelt daar omtrent mede, dat graaf Ciano zijn wo ning in de stadswijk Parioli sinds den 26en Juli niet had verlaten, zoodat al gemeen werd aangenomen, dat hem huisarrest was opgelegd. Vrijdagmorgen 27 Augustus heeft men den graaf nog voor het venster van zijn woning zien staan. Kort nadat de gravin met de kinderen was uitge gaan en niet weer teruggekeerd, stelde men vast, dat ook graaf Ciano zich niet meer in het huis bevond. Het huisper soneel was betaald en ontslagen. Men neemt aan, dat graaf Ciano het huis ^erkletd verlaten heeft, daar het on onderbroken door acht agenten werd bewaakt. Waarheen de graaf zich met zijn gezin heeft begeven, is nog niet bekend. Verduisteren van 20.31-6.50. Zon onder 20.33 uur, zon op 6.49 uur. Maan onder 21.04 uur, maan op 6.49 uur. DISTRIBUTIENIEUWS. Textielpunten geldig verklaard Kousenbon voor vrouwen. 's-GRAVENHAGE. 31 Aug. - Met ingang van 1 September 1943 worden van de textielkaarten voor meisjes van 3 tot 15 jaar, gemerkt V. 415 en voor kleuters van 1—3 jaar. gemerkt V. 515. wederom twintig punten gel dig Met Ingang van dien datum zijn dus de punten 61 tot en met 100 van heide textielkaarten voor den aan koop van textielproducten geldig. Voorts wordt bon M. van de tex- tielkaart voor vrouwen en meisje» van 15 jaar en ouder, gemerkt V. 215, geldig voor den aankoop van één paar kousen tegen gelijktijdige afgif te van het vereischtc aantal punten Op kousenbonnen van de textielkaart voor vrouwen en meisjes zijn uitslui tend kousen verkrijgbaar en op de desbetreffende bonnen van textiel kaarten voor mannen uitsluitend sok ken. Voor de tevens benoodigde pun ten kunnen eventueel de textielpunten der gezinsleden worden gebruikt. Nieuwe bon voor honden- en kattenbrood. Van 1 tot en met 30 September 1943 worden op bon 18 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beshikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon 18 van de vocderkaart voor hon denbrood (groep K) wordt over de zelfde periode l'/i kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 30 September is bon 18 van deze kaarten ongeldig. Vaste brandstoffen voor kook- doelelnden. Van 1 September 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „15 K.F.'" der kookkaarten voor vaste brandstof fen „U 115" recht op het koopen van een eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrieksturf. Over wogen wordt, op 1 October 1943 weder om een bon van de kookkaart „U 115" aan te wijzen. Gcnerator-anthraciet en turf in September 1943. Van 1 tot en met 30 Septembef 1943 geeft elk der bonnen „generator- anthraciet een en twintigste periode" recht op het koopen van 1 H L. (maxi mum 75 kg), anthracietnootjes IV of V, gedurende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „generator-turf een en twintigste periode" recht op het koo pen van 50 stuks baggerturf. Belangrijke verruiming van (ie kinderbijslagwet. Krachtens besluit van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken zal de werkingssfeer der kinderbijslagwet, met ingang van 1 Januari 1944, een belangrijke ver ruiming ondergaan. Allereerst wordt de leeftijdsgrens der kinderen verlegd van 15 tot 18 jaar, waaraan nog de bepaling is toegevoegd, dat, wan neer kinderen dagonderwijs volgen aan een inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs, de kinder bijslag zal worden gegeven tot aan het bereiken van den leeftijd van 21 jaar. Dit laatste moet blijken uit een ver klaring van het schoolhoofd, over te leggen bij de inzending van het aan vraagformulier voor een kinderbijslag boekje. dat de werknemer ieder jaar op den eersten werkdag na den ioen October van zijn werkgever ter invul ling ontvangt. Voor een juist begrip van zaken zij er hierbij aan herinnerd, dat voor de bepaling van het recht op kinderbijslag in eenig kalenderjaar wordt uitgegaan van de samenstelling van het gezin en den leeftijd der kin deren op den lsten October van het voorafgaande laar. Ongewijzigd blijft de bepaling, dat de kinderbijslag wordt gegeven van het derde kind af. aan ar beiders wier gezin meer dan twee kin deren heeft beneden den wettelijken leeftijdserens De op 31 December 1943 bestaande re gelingen inzake de toekenning van kin- derbilslagi getroffen voor personen, in dienst van een publiekrechtelijk Tl- chnam. van de Nederlandsche Spoorwe gen. of van een onderneming, waarbij de voorwaarden van uitkeering van kinderbijslag publiekrechtelijk zijn ge regeld in het algemeen gesproken dus de ambtenaren en arheidseontrar- tanten zullen ook voor het Jaar 194* als biirondere regeling worden erkend Hierbij d'ent in het oog te worden ge houden. dat in de wet een bepaling is opgenomen, krachtens welke de erken ning als bijzondere regeling kan wor den ingetrokken, in die gevallen, waar in. naar het oordeel van den secretaris generaal van het departement van so ciale zaken, de regeling voor het be trokken personeel minder gunstig is dan bii toepassing der regeling van do kinderbijslagwet het geval zou zijn. Ai? gevolg hiervan zullen eventueele min- •r gunstige regelingen dus vóór 1 .T<>- •ari 1944 aan de gew"7*rde bepalingen moeten worden aangepast. Zondagmiddag werd te Valkenburg de Cauberg-rit, het kampioenschap van Nederland op den weg vooi professionals en onafhankelijken, ver reden. Middelkamp, die kampioen 1943 werd, aan den kop op den Cauberg CNF/Stevens/Pax m Zijn leven op het spel gezet. Voor vijf lazen.... Toen twee rechercheurs van de Ede- sche economische recherche Zaterdag middag Ede-Z. aan een intensieve con trole onderwierpen, trok het de aan dacht, dat een passeerende wicï.ijder welgevulde tasschen op zijn fiets ver voerde. Zij riepen den man aan halt te houden, doch in plaats var^ aan dat be vel te voldoen, reed hij met groote snelheid weg. De rechercheurs zetten onmiddellijk een vervolging in. Het werd een spannende race over kronkelige paadjes tusschen volkstui nen. De mannen der wet vuurden eeni ge waarschuwingsschoten af, doch de achtervolgde, trok er zich niets van aan. Hij reed zoo mogelijk rqet nog grootere snelheid door, doch het baatte hem niet. De recherche haalde hem in en arresteerde hem. De inhoud der tas schen bleek te bestaan uitvijf ka zen, die hij tegen veel te hoogen prijs had gekocht van zijn zwager J. van V. te Ede. Ook v. V. werd daarna aangehou den. Bij hem vond de recherche een karnapparaat, een radiotoestel, terwijl er voorts aanwijzingen waren, dat in zijn huis clandestien werd geslacht. Een en ander werd In beslag genomen en tegen den wielrijder D. T. uit Ren- kum en Van V. proces-verbaal opge maakt, NU wij aan den vooravond staan van het trieste jubileum, dat besloten ligt in de voleindiging van het vierde oorlogsjaar, moge dit aanleiding zijn tot een korten terugblik op het krijgs gebeuren. zooals zich dit In steeds om vangrijker mate over de wereld heeft uitgebreid en dat, mede door een mas saal gebruik van moderne machtsmid delen, heeft geleid tot een oorlog, wel ke in de geschiedenis der menschheid zonder weerga is. Ondanks alle leed en kommer, welke de oorlogstoestand, óók over ons land, heeft uitgestort, kost het eenige moeite, zich te realiseeren, dat de fatale datum van 1 September 1939, waarop de Duitsche legers Polen binnenrukten, reeds weer vier jaren achter ons ligt. Dat dit tijdsverloop, waarvan het doorleven steeds moei lijker werd, desondanks zoo snel aan ons is voorbij gegaan, is wel hoofdzake lijk te danken aan de filmische snel heid, waarmede de schokkende gebeur tenissen elkander zijn opgevolgd. Men herinnert zich dit vooral uit het begin van den oorlog, hoe de opmarsch door Polen in bliksemtempo werd uitge voerd en hoe spoedig daarop de be zetting van Westelijk Europa met de capitulatie van Frankrijk een feit werd, nadat Italië inmiddels de zijde van Duitschland had gekozen. Dan op 22 Juni 1941 ontbrandde de strijd met het onmetelijke Sovjet-rijk, dat zich in een lange reeks van jaren grondig had voorbereid op een gewapend conflict, hetwelk het geheele westen van ons werelddeel onder den bolsjewistischen invloedssfeer zou moeten brengen. Wanneer men 'een oogenbllk zou wil len aannemen, dat door de intrede van Japan en van de Vereenigde Staten in den oorlog de balans eenigermate werd genivelleerd, dan mag hiernaast wel geconstateerd worden, dat het nog niet beëindigd zijn van de wereldworsteling goeddeels dient te worden geboekt op het debet van den geweldigen kamp, die in het Oosten wordt uitgevochten en waarvan het beeld zich, naar mate de oorlog vorderde, wel eenigszins heeft gewijzigd. Zag men bij den aan vang de Duitsche en verbonden legers opmarcheeren tot diep in het vijande lijke binnenland, daarbij gebieden be zettend met 'n onmetelijk rijke bodem productie en industriecentra, welker vitale beteekenis voor een gezonde oorlogseconomie eveftmin kon worden gelogenstraft, thans nu al deze hulp bronnen in Duitsche hand zijn heeft de strijd van deze zijde het karakter aangenomen van een elastischen verde- digingsafweer, ingesteld op een mas sale slijtage van de vijandelijke aan- valskrachten, die zelfs op dit oogenblik nog niet mogen worden onderschat. Vat men het beeld, dat het resultaat is ge worden, in korte trekken samen, dan ziet men Duitschlands machtspositie in Europa, zich uitstrekkende van het noordelijkste puntje van Noorwegen tot het zuidelijkste van Griekenland, vrij wel onaangetast, terwijl aan het Aziati sche front Japan evenzeer uitgestrekt! en rijke gebiedsdeelen, w.o. ons Ned'i - lAdsch-Indië, aan zich ondergeschikt heeft weten te maken. Alleen Italië kwam er minder gelukkig af, omdat het zijn zoo moeizaam opgebouwde kolo niale rijk zag verloren gaan, niet al leen, doch mede omdat thans de drei ging der geallieerde legers op eigen veste is gericht. Wat echter geenszins wil zeggen, dat de rol van Italië in dezen oorlog Is uitgespeeld; het hard nekkig verzet, dat men na den val van het fascistisch regime onder maar schalk Badoglio is blijven bicden, heeft het tegendeel hiervan reeds voldoende aangetoond. ALLES wijst er op, dat door de ge allieerden het jaar 1943 is uitver koren om de As ten val te brengen: de herhaalde conferenties, de algemer- ne stormloop, uit meerdere richtingen ondernomen en het zich steeds uitbrei dende luchtoffenslef zijn er de kenne lijke symptomen van. De aanvallen, op Duitschland gericht, zijn heviger dan ooit, doch de taaiheid, waarmede htei- aan weerstand wordt geboden, !s be wonderenswaardig. Alle onnoemelijke krachtsinspanningen ten spijt konden op de Duitsche legers geen doorslaande successen worden bevochten en 't thuis front staat, nog altijd ongebroken daar Onder deze omstandigheden gaat het vijfde oorlogsjaar in en hoewel dit zich als belangrijk en misschien wel beslis send laat aanzien, is de toestand der mate gecompliceerd, dat niemand weet, wat het brengen zal. Naast de zichtbare factoren, welke een bepaalden afloop zouden kunnen doen veronderstellen, zijn er minstens even veel onzichtbare, die een verrassende wending op elk uur van den dag mogelijk maken. En bij den wensch op een spocdigen vrede, die toch van menschelijk standpunt uit be zien gerechtvaardigd is, moge men zich er wèl voor wachten, niet onder de sug gestie van dit verlangen te geraken, doch voldoenden realiteitszin te betoo- nen om ook de andere mogelijkheid onder de oogen te zien. Het is nu een maal aan de toekomst ei^en, dat zij gesluierd gaat en daarom dienen wij niet slechts berustend en met de han den In den schoot af te wachten, doch sterk te zijn, ook in den wil en ln den strijd voor een vrij vaderland in een rustig en vredig Europa, dat niet on der invloeden zal komen te staan, die aan ons West-Europeanen van Ger- maanschen bloede volkomen vreemd zijn. UIT DEN OMTREK. H eer-Hagowaard. Verdere avonturen van Marinus van Purmerstein. - Aldus geschiedde, dat de heer Franzen, welbekend stamboek honden-houder alhier, alles verrichtte wat nu eenmaal noodzakelijk is om een hond met succes aan een tentoonstelling te doen deelnemen. Niets werd ver zuimd, zelfs niet het afiortcn van de Inschrijvingssom, de aanvraag om een geschikt hok bij do spoorwegen enz. Dus vertrok Marinus opgesloten in één der door de spoorwegen speciaal daar voor beschikbaar gestelde korven ln don loop der vorige week van het sta tion te ITeerhugowaard naar het strijd- tooncel In Nijmegen. De beste wcnschen van zijn baas ver gezelden den Duitschcn herder. Z%if volgde die een dag later en arri veerde gezond cn wel op het terrein te Nijmegen, echterzonder daar zijn hond asjn te treffen. Goede raad was duur. Marinus was spoorloos verdwenen. Eon ingesteld onderzoek bij de spoor wegen leidde tot de uitkomst, dat bij het „verhansen" der korf te Alkmaar de schuif was losgeschoten en de hond, oogenblikkelijk de gelegenheid benut tende, de vrijheid In de kaasstad had verkozen boven het verbljjf in eon enge rciskorf. en hem gesmeerd was. Aangezien aan de opvoeding van Ma rinus niets ontbreekt, blcbf hij voor vreemden ongenaakbaar en zwierf on grijpbaar rond. Zondag werden pogingen in het werk gestold om hem op te sporen, doch tevergeefs. Maandagmorgen herhaalde pogingen hadden beter succes en d#or een huis genoot werd Marinus aangetroffen ln de omgeving van Heilooër poort. Do meegebrachte ketting bewees goede diensten en tot groote vreugde van de geheele familie ligt de verdwe nen reiziger thans weer rustig in zijn kennel, vanwaar hij met een lodderoog de verdwaasde wereld aanstaart. Maar een prijs heeft hij „dit keer" niet. Tooneeluitvoering „Jong Leven". Zondagavond j.1. gaf de tooneelver- eeniging „Jong Leven" uit Noord- scharwoude voor een flink bezette zaal een uitvoering bij Slikker. Voor de 24ste maal trad „Jong Leven" met dit successtuk „Liefde" naar voren. De be zoekers hebben een genotvollen avond gehad wat 1ot uiting kwam door een daverend applaus. Geslaagd Onze plaatsgenoot de heer P. Bakker slaagde dezer dagen voor het examen vakbekwaamheid voor behangers. WINDHONDENRENNEN TE ALKMAAR De Alkmaarsche Windhonden Renver- eeniging heeft op de banen te Haarlem en Heemstede re^ds verscheidene ren nen georganiseerd en daarbij zoowel van de zijde van het publiek als van die van de honden-eigenaren een groo te belangstelling ondervonden. Naar aanleiding van deze successen heeft de directie van het Sportpark zich met de vereeniging in verbinding gesteld en is men tot een overeenkomst gekomen, zoodat Zondag a.s. het Sport park Alkmaar zijn eersten windhon- denren van dit seizoen zal hebben. Er is reeds een groot aantal honden ingeschreven, waaronder ook de kam pioenen van Nederland, zoodat er Zon dag zeer zeker voor honden- en ren- liefhebbers van spannende rennen zal kuojjea wsuden «onpten. Warmenhuizen. Laatste wedstrijd „Vischlast". - Zon dagmorgen hield de hengelsportvereeni- ging „Vischlust" haar vierden en tevens laatsten wedstrijd in dit seizoen. Deze wedstrijd bracht eveneens de be slissing wie, door het vangen van de meeste baars over 1943, beslag op den beker kon leggen. gedoelde wisselbeker was In handen van den heer P. Rempt. Om eigenaar van den beker te worden moet volgens het reglement deze twee achtereenvol gende jaren worden gewonnen. Over 1943 mocht dit Rempt ook gelukken, zoodat deze wisselbc-ker z'n rechtmatig eigendom is geworden. De uitslag van den Zondag j.1. ge houden wedstrijd luidde als volgt: le pr. J. Jongerling 17 stuks; 2e pr. P. Rempt 10 stuks; 3e pr J Zon 5 stuks; 5e pr. C. de Boer 5 stuks, bij loting; Re pr. J. Rempt 3 stuks; 7e pr. C. Houtkooper 2 stuks; 8e pr. Alb. Dekker 2 stuks, bij loting. Deze wedstrijd werd gehouden !n de ringsloot bij de Stroet. De vangst was buitengewoon slecht: slechts 53 baars- ies werden verschalkt, w.o. geen en kele maatbaars. Wel Iets buitengewoons. - De volks tuinder P. Wortel alhier had vorig jaar enkele roode dorschkoolplanten op zijn domein uitgeplant. In een dezer plan ten kwam geen kool. doch was in vak termen uitgedrukt een z.g. roosje. Voor de aardigheid had W. deze plant laten groeien en deze was door den zachten winter ook behouden ge- hieven. Thans priikt op dezen zelfden struik een roode kool van 7 pond van prima kwaliteit. St. Ptmcras. Ned. Hcrv. kerk. - Candidaat Z. M. Brouwer, hulpprediker bij de Ned. Herv. kerk alhier, heeft de toezegging van beroep naar Nijega-Elahuizen aan genomen. St. Maarten. Een welkome maatregel. - Toen eeni ge weken geleden de maatregel geno men werd, om te St. Maarten de weke- lijksche uitreikingen van distributie bonnen en -formulieren op Woensdag middag niet meer te doen plaats vin den en daarnevens voorgeschreven werd, dat men zijn bescheiden niet meer door den „distributiebode" mocht laten halen, werd dit door velen als een groot ongemak aangevoeld. Vooral door de groote drukte op het veld was het heel moeilijk een halven dag uit te breken om een formuliertje van het distributiekantoor te Schagerbrug te gaan halen. Gelukkig Ls echter nu de door ledereen zeer gewaardeerde maat regel genomen, om voortaan weer iedere week, n.1. op Dinsdagmiddag van 24 uur, een zitting te houden, echter alleen voor formulieren, en dus niet voor bonnen, kaarten, enz. Nieuwe Niedorp. De Verloren Zoon. - Zondagavond speelde Willem Goossens Volkstooncel voor een uitverkochte zaal bij Gelder met het stuk uit het visschersleven „Da Verloren Zoon". De aanwezigen betoonden zich zaer voldaan. Vooral Rika Hopper als Moe der Dekker en Willem Goossens als Jan. haar zoon. oogstten bijval, waarin echter alle andere spelers deelden. Het was een zeer geslaagde avond en het publiek heeft, gezien het harte lijk app'aus, het gebodene naar waarde wetep te scbatten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1943 | | pagina 1